WIE PUZZELT ER MEE? 1 De avonturen van MICKEY MOUSE FAMILIE CUYPERS PROCEDEERT MET BRIEF VAN JACOBA VAN BEIEREN DE VERDREVENE ZATERDAG IQ NOVEMBER 1962 DE LEIDSE COURANT PAGINA 2 Hor. 1. Belgische kiezelzandsteen, 5. klinknageltje, 8. aanwijzend voor- naamw., 9. onderdeel v. h. weefge touw 12. traag van begrip, 14. woe dend, 15. koning of keizer, 17. plech tige gelofte,, 19. landbouwwerktuig, 20. hoenderachtige vogel, 21. telwoord 23. voorzetsel, 24. insektje, 25. voor zetsel, 27. plomp. 29. zijtak Donau, 31. stad in Frankrijk, 33. klankweer- kaatsing, 35. scheik. element (afk.), 36. bijwoord, 37. in 't jaar der wereld (afk. Lat.), 39. deel v. d. mast, 40. muurachtige plant, 41. plundering, 42. voegwoord (Fr.), 43. scheik. ele ment (afk.) 44. jongensnaam, 45. na dato (afk.), 46. modder, 48. omgang v. e. toren, 52. verlegenheid, (fig.), 54. kathedraal, 56. bergweide, 57. bijb. figuur, 58. familielid, 60. hoofddeksel, 62. bedrog (bargoens), 63. muzieknoot, 64. verlegen, 66. voedstervader en ge zel van Bacchus, 69. plaats v. schepen, 70. paard, 72. muggenlarve,73. vis, 74. stadje in België, 75. gem. in N.Erab. Vert. 1. kreet, 2. muzieknoot, 3. stop van een vat, 4. mannelijk beroep, 5. badplaats in Z. Frankrijk, 6. bekende afkorting, 7. gesloten, 8. soort hond, 10. meisjesnaam, 11. bijwoord, 13. onbep. voornaamw., 14. dunne over jas, 15. voorzetsel, 16. donkere zol der in molen, 18. buisvormig inge wand, 20. raamscherm, 22. bijwoord, 24. middagmaal, 25. familielid, 26. reeks, 28. rivier in Frankrijk, 30. ambacht (Vlaams), 31. gekleurde plaat, 32. wijnsoort, 34. drijftil, 36. zijtak Donau, 38. dof, 46. nu en dan, 47. mannelijk beroep, 49. deel v. d. mast, 50. niet vergezeld, 51. maan stand, 52. kan men uit drinken, 53. stad in België, 55. twaalf gros, van knopen, 57. plaats op Ameland, 59. schyn, voorkomen, 61. aardworm, 62. plaats in Limburg, 63. insekteneter, 65. stronkje, 67. afkorting van lu men, 68. bekende afkorting, 69. hals doek, 71. muzieknoot, 73. waterstand (afk.). Voor de wekelijkse puzzel stellen wij weer twee prijzen van 5 elk be schikbaar. De oplossingen dienen vóór donderdagmiddag a.s. in ons bezit te zijn, met duidelijke vermel ding van „puzzelredaktie" op brief kaart of enveloppe. OPLOSSING VORIGE WEEK Wij zullen dezer dagen een chèque van 5 toezenden aan mevr. D. Win- ter-Berk, Julianapark 5, Zoeterwou- de-Rijndijk en aan mej. A. Krol, Lange Diefsteeg 13, Leiden. Deze le zeressen zonden een juiste oplossing in en werden door het lot als win naressen aangewezen. Oplossing. Hor. 1. sa, 3. Waarder, 9. te. 11. lop, 13. kleed, 14. pel, 15. open, 17. oei, 18. Oene, 19. raam, 21. lont, 23. ar, 25. pa, 27. N.s., 28. si, 29. neg, 31. ent, 33. moe, 34. koers, 35. stoel, 36. sem, 37. tra, 39. tot, 41. TI, 42. de, 44. An, 46. no, 47. galm, 49. emoe, 51. ijver, 53. are, 55. gene, 57. een, 58. steur, 60. Ned, 61. ne, 62. Reeuwijk, 63. go. Vert. 1. slogan, 2. aap, 4. A.K., 5. alom, 6. ree, 7. Deil, 8. ed, 9. ten, 10. elegie, 12. per, 14. pet, 16. nap, 18. ons, 20. Aa. 22. on, 24. rekel, 26. in, 28. Solon, 30. gom, 31. Est, 32. tsa, 33. met, 36. Strijen, 38. re, 40. Toledo, 42. dar, 43. el, 44. A.M., 45. nog, 47. gen, 48. maté, 49. eeuw, 50. een. 52. vee, 54. reu, 56. neg, 58. Se, 59. rij. DE GRACHT VAN CORBULO In ons artikel over de gracht van Corbulo, in ons blad van gisteren zijn enkele zinnen weggevallen. De lezer gelieve te lezen in de derde alinea van de vierde kolom: Voorts zagen wij een compleet ske let van een paard uit de Romeinse tyd, nog slechts half uitgegraven. JACOBA VAN BEIE REN, de gravin van Hol land in de eerste helft van de 15e eeuw, is een van de hoofdpersonen in een proces, dat dezer dagen door de Ambachtsheerlijk heid Grijsoord is aange spannen tegen Rijkswater staat. Het Ambachtsoord Grijsoord, gelegen aan de zuidkust van Flakkee, eigendom van twaalf le den van de familie Cuy- pers, maakt namelijk be zwaar tegen het feit dat de Rijkswaterstaat zand wegzuigt aan de westkant van de Plaat van Oude Tonge voor de aanleg van de Grevelingendam.- De gravin de Chambure, de voornaamste eigenares van de familie, die door haar huwelijk met een Frans edelman de titel gravin kreeg, voert aan, dat het betwiste gedeelte van de Grevelingen behoort tot de Ambachtsheerlijkheid Grijsoord. De rol van Jacoba van Beieren in dit geding is deze: In 1421 hechtte de gravin van Holland haar zegel aan een „verleen brief" aan de heer Gerrit van Boshuze. Daarbij werd Grijsoord aan de zuidkust van Flakkee geschonken. Grijsoord lag aan de zui delijke grens van 't graaf schap en als afbakening Grij.^ord brokkelde dus iets af. Om aan misver stand een einde te maken, werd in 1869 de provin ciegrens gelijkgesteld met de betonning langs de vaargeul. Wanneer de be tonning "wórdt verlegd, verander^ dus ook dë pro vinciegrens. De Ambachtsheerlijk heid voelde echter niets Zuigt Waterstaat onrechtmatig zand weg? van Grijsoord gold ook de grens van het graafschap nl. het midden van de vaargeul in de Grevelin gen. DOOR DE TIJD is deze vaargeul echter noord waarts opgeschoven. Van het vaste land van voor een wandelende grens en hield vast aan 't midden van de oude vaar geul. Rijkswaterstaat zuigt thans het zand weg uit 't gebied, dat bij de schen king wel Grijsoord is ge weest, maar dat door de veranderde vaargeul nu Zeeuws is geworden. Nu heeft de Ambachts heerlijkheid het rijk een proces aangedaan, en ver goeding geëist voor 't zand dat Rijkswaterstaat weg zuigt aan de westkant van de Plaat van Oude Tonge. Stilzwijgend uitgangspunt: die plaat is grotendeels van ons. Het rijk wijs de eis af. De landsadvocaat heeft bij de Haagse rechtbank al zijn conclusie gedeponeerd waarin de variabele pro vinciegrens tevens als de grens van de Heerlijkheid wordt beschouwd. Dit voorjaar heeft een soortgelijke kwestie ge diend voor het gerechts hof in Leeuwarden. Daar ging het tegen mosselvis sers, die hun zeebanket hadden verzameld in en om de vaargeul. De aan spraken van de Ambachts heerlijkheid op dit stuk water werden toen door het hof niet erkend. Twee bewogenheden Uit de veelheid van t.v.-programma- onderdelen van de laatste dagen lich ten we twee onderwerpen, die een korte nabetrachting verdienen. Op de avond van de dag, dat in Zwolle de miljoenste woning werd gevierd, is een documentaire gegeven, die niet ten onrechte weerstanden heeft op geroepen bij een forum, dat de uit zending afsloot. Dat forum zetelde temidden van decors van steigers en liet bepaald geen verstek gaan bij de beantwoording van knellende m kwellende vragen. Er was kritiek op de systeembouw en op het feit, dat niet méér dar eer, miljoen woningen in de laatste zeventien jaar kon wor den opgeleverd. Bewogenheid voor al klonk uit de mond van forum- voorzitter J. G. G. Boot, burgemees ter van Hilversum, die uit eigen er varing weet, hoezeer de overheid met bepaalde uitbreidingsplannen trai neert. En fel was zijn pleidooi ten gunste van onverwijlde krotoprui ming. Een andere bewogenheid moet de directeur van de Arbeiderspers, de heer Van Kuilenburg, vooral inner- lijk hebben ondergaan, toen hij op vlegelachtige manier door de schrij ver Hermans onder vuur werd ge nomen en hem dingen werden ver weten, waartegen hij zich nauwe lijks kon verweren, omdat hij in zijn betoog telkens werd gekapt. We zul len daar niet verder op ingaan, nu we menen te we.cn, dat de VPRO. waar al dat fraais zich kon ofspelen, aan de heer Van Kuilenburg nader gelegenheid tot verweer zal schen ken. Maar hij zal dat wel té veel eer vinden. Intussen heeft het ons ver baasd, dat de uitzending van dit ge sprek kon doorgaan, terwijl 't toch tevoren was opgenomen. Het was wel edelmoedig van de aangevallene, zich desondanks niet te verzetten. Waarschijnlijk za1 de presentatie deze avond van Tom Manders en Theo Eerdmans generlei bewogen heid opleveren. Het was deze week welletjes. Aetherklanketi ZONDAG 11 NOVEMBER 1962 HILVERSUM I, 402 m. 8.00 KRO. 9.30 NCRV. 10.00 IKOR. 12.00 NCRV. 12.15 KRO. 17.00 CON VENT VAN KERKEN. 18.30 NCRV. 19.45-24.00 KRO. 8.00 Hoogmis. 8,15 Klass. gram. 8.25 Inleiding Hoogmis. 8.30 Hoog mis. 9.30 Nws. en waterst. 9.45 Gees telijke liederen (gr.). 10.00 Muziek v. d. zondag. 10.15 Inleiding op de kerkdienst. 10.30 Herv. Kerkd. 11.30 Vraag en antwoord. 11.45 De kerk in de. spiegel van de pers. 12.00 Kerk orgelconcert (gr.). 12.15 Lichte ork.- muz. (gr.). 12.25 Amateursprogr. De Springplank. 12.50 Buitenl. commen taar. 13.00 Nws. 13.05 De stemvork: operaprogr. met toelichting. 13.45 De kerk in Joegoslavië, lezing. 14.00 V.d. kinderen. 14.15 Reportage van de in terlandwedstrijd Nederland-Zwitser land. 16.30 Schep ruimte in de kerk, lezing. 16.40 Geestelijke liederen. 17.00 Geref. kerkd. 18.10 Gij zult mijne getuigen zijn, klankbeeld over het Evangelisatie-centrum in Baarn. 18.30 Dubbelkwartet en orgel. 19.00 De Openbaring aan Johannes, lezing. 19.45 Nws. 20.00 Krakende wagens, hoorspel. 21.o0 Moderne kamermuz. 21.30 Wissenwassen licht progr. 21.50 Wij zingen de wereld rond: graag gehoorde melodieën. 22.20 Con- cilie-journ. 22.30 Nws. 22.40 Avond gebed. 22.50 Vclksmuz. met commen taar. 23.20 Retourtjes, 14-daagse te rugblik op ons programma. 23.55 24.00 Nws. HILVERSUM II, 298 m. 8.00 VARA. 12.00 AVRO. 17.00 VARA. 18.30 VPRO. 19.00 IKOR. 20.00-24.00 AVRO. 8.0C Nws. en soc. strijdlied. 8.18 V. h. platteland. 8.30 Weer of geen weer, gevar. progr. 9.45 Geestelijk leven, toespraalc. 10.00 Cello-recital: klass. muz. 10.30 Woorden van wer kelijkheid' gedichten van deze tijd. 10.45 Zondagochtend in Vara-studio 5: gevar. progr 12.00 Plstenmatinee (plm. 12.30 mogelijke afgelasting van wedstrijden). 13.00 Nws. 13.07 De toestand in de wereld, lezing. 13.17 Meded. of gram. 13.20 Knipper licht, progr. voor alle weggebruikers. 14.00 Boekbespr. 14.10 Rijkdom der welluidendheid: klass. kamermuziek (gr.). 15.00 Opera- en balletmuziek. 16.30 Sportrevue. 17.00 Latijns-Ame rikaanse muziek. 17.30 V. d. jeugd. 17.50 Nws., sportuitsl. en sportjourn. 18.30 Kerkd. v. d. Remonstrants Ge reformeerde Gemeente te Friedrich- stadt a. d. Eider. 19.00 V. d. kinderen. 19.30 De Open Deur. 2C.00 Nws. 20.05 Die Blume von Hawaii, operette. 21.00 Paul Vlaanderen en het Mar- go-mycterie, detective hoorsp. 21.40 Instrumentaal sextet. 22.00 Gitaar- recital. 22.30 Nws. 22 40 Act. 23.00 Met de Franse slag. 23.25 Moderne orkestwerken (gr.). 2C.55-24.00 Nws. TELEVISIEPROGRAMMA'S IKOR: 17.00-18.00 Uw Woord is mij een lamp voor mijr voet, bijzonde:e kerkd. t.g v. het 10-jarig bestaan van het vormingscentrum De Klencke. 19.30 Weekjourn. 20.00 Sport inbeeld. KRO: 20.30 Vaticanum II: nieuws rond het Tweede Vatikaans Concili:. 20.40 Stadhuis op stelten, TV-spel (deel 2). 21.00 De Flintstones, teken film. 21.25 Kunstmaandork.: klass. muz. 22.00 De grenzen van het leven, documentair progr. (deel 2). 22.40- 22.50 Epiloog. MAANDAG 12 NOVEMBER 1962 HILVERSUM I, 402 m. 7.00-24.00 NCRV. 7.00 Nws. en SOS-ber. 7.10 Dag opening. 7.25 Klass. gram. 7.35 Sport uitsl. v. zaterdag. 7.45 Radiokrant. 8.00 Nws. 8.15 Gewijde muz. 8.30 Lichte gram. 9.00 V. d. zieken. 9.35 Waterst. 9.40 V. d. vrouw. 10.10 Klas sieke gram. 10.20 Theol. etherleer gang. 11.05 Klass. kamermuz. 11.35 Lichte gram. 12.25 Voor boer en tuin der. 12.30 Meded. t.b.v. land en tuin bouw. 12.33 Koorzang. 12.53 Gram. of act. 13.00 Nws. 13.15 Licht en semble. 13.45 Elektronische gram. 14.05 Schoolradio. 14.35 Samen uit, samen thuis, gevar. progr. 15.50 Lich te gram. 16.00 Bijbeloverdenking. 16.30 Jongenssopraan en orgel. 17.00 V. d. kleuters. 17.15 V. d. jeugd. 17.30 Jazzmuz. (gr.). 17.40 Beursber. 17.45 Regeringsuitz.: De historische kring te Paramaribo, door drs. C de Jong. 18.00 Kerkorgelconcert. 18.30 Popu laire gram. 19.00 Nws. en weerber. 19.10 Gram. v. d. teenagers. 19.30 Ra diokrant. 19.50 De aloude tijd, toe spraak. 19.55 Lichte ork.muz. en sol. 20.25 De liefde van Natasja. hoorsp. 21.15 Zigeunermuz. (gr.). 21.30 Pia norecital: klass. muz. 22.00 Volk en Staat, pari. commentaar. 22.15 Pia norecital: klass. muz. 22.30 Nws. 22.40 Avondoverdenking. 22.55 Boekbespr. 23.05 Muzikale vraagbaak. 23.40'Lich- te gram. 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM II, 298 m. 7.00 VARA. 10.00 VPRO. 10.20-24.00 VARA. 7.00 Nws. 7.10 Ochtendgymn. 7.20 Soc. strijdlied. 7.23 Lichte ochtend klanken (gr.) (Om 7.35 Van de voor pagina, praatje). 8.00 Nws. 8.18Liclit ensemble en zangsol. 8.53 Lichte gram. 9.00 Gymn. v. d. vrouw. 9.10 Klass. gram. 10.00 Op zoek naar eigen wegen, overdenking 10.20 Pro gramma voor de vrouw. 11.20 Voor dracht. 11.40 Moderne kamermuziek (gr.). 12.00 V. h. platteland. 12.05 Dansork. en zangsol. 12 30 Meded. t.b.v. land- en tuinb. 12.33 Act. of gram. 12 38 Orgelspel. 13.00 Nws. 13.15 V. d. middenstand, praatje. 13.20 Promenade-ork. 13.45 Wikken en wegen, lezing. 14.00 Salonorkest en zangsol. 14.30 V. d. jeugd. 15.15 Pia norecital: moderne muz. 15.45 Ar cheologie in Israël, lezing (2). 16.00 Zestig minuten voor boven de zes tig. 17.00 Oude liedjes. 17 15 Streek- uitz. 17.35 Pianoduo: lichte muz'ek. 17.50 Militair commentaar. 18.00 Nws en commentaar. 18.20 Act. 18.30 Jazz muz. 18.50 Openb. kunstbezit. 19.00 Pari. overz. 19.15 Regeringsuitzen ding: Streekbevolking in beweging tussen Maas en Merwe. Gesprek met de heer J. Slot, burgemeester van Eethen, voorziter van de stichting Streekorgaan Land van Heusden en Altena, en de heer H. D. W. Boven, dir.-secrf taris van deze stichting. 19.30 Maliënkolder, hoorsp. 20 00 Nws 20.05 Melodieën-expres. 20.30 Je neemt er wat van mee hobby quiz. 21.20 Instrumentaal sextet. 21.50 Marimba. 22.30 Nws. Aanslui tend: Vara-speelgoedactie 22.40 Con certgebouworkest en sol.: klass. en moderne muz. 23.55-24.00 Nws. TELEVISIEPROGRAMMA'S NTS: 19.30 Huckleberry Hound, film. 20.00 Journ. en weeroverz. 20.20 Uitz. v. d. PSP. 20.30 The days of Whiskey Gap, film over de Canadese bereden politie. 21.00-22 40 Een roe keloos avontuur, speelfilm. door Louis de Als Karl, een uur later, naast Le- haut in de ouderwetse, gesloten wa gen zit, is nóg niet alle twijfel ge weken. Maar hij heeft besloten zich te laten meevoeren op de stroom der gebeurtenissen. Neemt U mij niet kwalijk, zegt Karl, dat ik U in het begin heb ge wantrouwd. Maar het is, zoals U zelf hebt gezegd: alle begin is moeilijk. En van deze vlucht hangt voor mij alles af, het is een kwestie van leven of dood. En het leek allemaal tè mooi; dat een vreemdeling zich voor mij zou interesseren. Ik heb U misschien be ledigd, ik heb me wat erg angstig ge toond. Normaal ben ik zo niet. Ik heb al heel wat klusjes opgeknapt, ik ben niet bang. Maar dit is iets, wat helemaal nieuw voor me is. Bo vendien, ik heb al twee nachten niet geslapen, ik ben oververmoeid. En Bourbon toen heeft die wijn me te pakken ge nomen. Dit is het laatste dorpje, niet? Het is inderdaad een grensdorp. Maar het moeilijkste stukje hebben we nog voor de boeg. Jij tenminste. Hier kom je de grens niet over. We moeten een omweg maken, naar een ander dorp. Ze rijden nu over een smalle weg tussen hoge iepen. De kerktoren van het dorpje wordt kleiner en vager. Ik begrijp al wat je zegt. Het was ook werkelijk niet zo eenvoudig. Want één ding heb ik je nog niet ver teld: ik wist zo ongeveer, dat je ko men zou. Ik was op de hoogte. Inge licht door de Gestapo. En als Karl, in een bliksemgebaar, naar zijn revolver tast, legt de ander, zonder vaart te minderen, rustig een hand op Karls knie en zegt: Laat dat, mijn beste. Laat dat. Denk nu eens goed na. Laat oom Le- haut een leermeester voor je zijn in dit vak, dat je zo kort beoefent: het beroep van politiek vluchteling. Zij zijn nu uit het zicht van het grensdorpje. De weg is een paar maal van richting veranderd; Karls oriën- tatiegevoel is er door in de war ge raakt. De wagen staat tussen twee maisvelden, die, met hun brede, hoge bladen en wuivende zaadpluimen, het uitzicht over de omtrek beletten. De kleur van de hemel is lichtpaars ge worden. Over het land zijn de stilte en de vrede neergedaald van de late zomeravond. Als mens en dier en plant te ruste gaan en elk geluid zijn diepe, eeuwige betekenis krijgt: het laatste lied van een vogel, een kerk klokje in de verte, het blaffen van een hond op het erf van een afgele gen hoeve. In het oosten rijzen wol ken van achter de maispalmen om hoog. Voor de open vensters van de auto zweven zoemend wat muggen. Mijn kameraad bij de Gestapo speelt op twee nummers, dat begrijp je toch. Ik weet niet, of hij een idea list is zoals jij en ik. Of dat hij het doet, om zich veilig te stellen voor de toekomst. Of om er, onder een an der regiem, beter op te worden. Ik weet het niet. Het doet er ook niet toe: als wij het doel maar bêreiken. Luister goed naar wat ik je zeg: geen massa-beweging is ooit zó hecht geweest, of ze herbergt in haar bouw sel vijandige voegen, die haar op de duur ondermijnen. Zoals er een na tuurlijke drang is in de mensen, zich aaneen te sluiten, zich te verenigen tot een macht van de massa, zo is er ook in de enkeling een natuurlijke drang om uit die massa omhoog te stijgen. Maar hoe wist je hoe. Ach, wat doet het er toe? We hebben niet veel tijd te verliezen. Ik logeerde, toevallig, vannacht, bij die Gestapo-vriend. Wij waren nog aan de praat, toen het telex-bericht door kwam. Het politie-telex-bericht. Je naam, Schwager of zo en een vaag signalement. En Frankfurt. En een reeks leuke, boeiende misdrij ven. Ik mocht je al voor ik je ooit had gezien. Toen ik je vanmiddag in de trein naar die mannen op het per ron zag kijken, wist ik, dat jij het was. En juist voor zulke lieden is onze organisatie. Ik moest je helpen. Want vandaag sta je, hoogstwaar schijnlijk, met foto en al, in het poli tieblad. Je moet dus vóór de ochtend over de grens zijn. Kijk! Hij wijst recht voor zich uit. Je ziet die drie hoge bomen, die peppels. Ik ga nu rijden. Ik stop niet, want tegenover iemand ,die ons van uit het oosten zou bespieden, biedt de mais je ginds geen dekking meer. Zo dra je uit de wag*n bent gesprongen, duik je onder achter de wegberm. Een paar meter verder is een paadje, rechts, tussen struikgewas. Als je gebukt loopt, kan niemand je zien. Maar. dat doet een patrouille ook. Hebben we pech, dan loop je tegen zo'n patrouille op. Maak dan van je wapen gebruik on tracht, hoe dan ook er door te komen. Lukt het niet, bewaar dan de laatste kogel voor je zelf vooral als je een of meer van dij kerels aangeschoten hebt. Maar dat is iets. wat je met je eigen gewe ten moet uitmaken. Ga me niet belo ven, dat je me niet verraden zult, want die belofte kun je niet hou den. Ze hebben methoden, die je het doodvonnis van je eigen moeder zou den doen tekenen. Vertel alles wat je vanmiddag hebt meegemaakt. Al leen één ding: verzwijg zo lang moge lijk de naam en de zaak van Gérard. Zeg, dat je de naam van het café niet meer weet dat het een wijnhuis was, ergens aan -de andere kant van de stad. De naam Lehaut kun je rus tig noemen, want ik heet voor iedere vreemdeling anders. Maar maak ook het signalement van mijn persoon niet al te duidelijk. Overigens, ik her haal: het beste is, jezelf elke onder vraging te besparen door gebruik te maken van dat instrumentje daar in je zak. Genoeg! Ik stop dus niet. Het geluid van het optrekken van de motor zou ons onnodig kunnen verraden. Zet het portier op een kier zo, ja. Gooi het niet dicht, als je springt ik houd het wel vast. Loopt gebukt dat paad je af, je komt dan op een bredere landweg. Die moet je oversteken. Kruisen dus. Met één sprong, want de weg is lang en recht, van weerskan ten overzichtelijk. Maar ik wil niet wachten tot het nog donkerder is. want in het donker heb je kans te ver dwalen. De weg over dus. Je komt dan opnieuw tussen struiken. Ergens zal wel een paadje zijn. Houd rechts aan, maar niet te veel, anders kom je te vroeg op de grote weg. Loop west-zuid-west. Ongeveer recht op de zon af, op het helderste stukje van de lucht. Als je getrouw in die richting blijft lopen ben je, zodra het laatste plekje licht verdwenen is, in Zwitser land. Een uur ongeveer, iets langer. Je hoeft geen wegen of pader meer te kruisen. Je zult geen huizen zien. Een stuk niemandsland. De eerste grote weg, waar je over ongeveer twee uur op stuit, is een Zwitserse autoweg.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1962 | | pagina 2