Klein-Lourdes in Leidse parochiekerk Weerbericht pu/vr VRIJDAG 29 JUNI 1962 DE LEIDSE COURANT Slachtoffer ongeluk Maresingel overleden De heer H. van der Meel, die woensdagmiddag in zorgwekkende toestand na een verkeersongeval op de Maresingel te Leiden in het Aca demisch Ziekenhuis moest worden opgenomen is in de afgelopen nacht aan zijn verwondingen bezweken. Waarschijnlijk tengevolge van een klapband slipte de scooter van de heer P. Admiraal met wie de heer Van der Meel meereed. Hoewel de snelheid niet te hoog was, kwamen beiden zeer ernstig te vallen. De heer Van der Meel bekwam een schedel- basisfractuur; de bestuurder liep een hersenschudding en schaafwonden in het gelaat op. De heer Van der Meel was gehuwd en had geen Jtinderen. EEN HERINNERING AAN HET TRIDUÜM VAN TOEN Klein-Lourdes noemt men wel eens de Herensingelkerk tijdens het ziekentriduum. De ruimte is herschapen in een ziekenkapel, met een eigen bezonken, gezellig-warme sfeer. „Warm" dient men in dit verband overdrachtelijk te lezen, want er zullen weinig tridua in de Herensingel gepasseerd zijn met een thermometer, die de zeventig gradep nog niet haalde. Geen wonder dat de gebruikelijke koele limonade voor de gasten zo tegen het huistoe-gaan om vier uur vervangen is door een stevige kop thee. Hoezeer de belangstelling naar deze jaarlijkse gebeurtenis uitgaat blijkt uit de deelname, die weer de 200 overschrijdt. Vandaag. Pater Eusibius Peters O.E.S.A. heeft vanmorgen zijn predikatie over „tij- delijk-eeuwig" voorgezet met een op wekking tot geloof in nederigheid. De plechtige H. Mis werd gecele breerd door deken P. A. Juffermans uit Zoeterwoude met assistentie van de kapelaans N. J. P. Blaauwhof en J. P. Seysener. Vanmiddag werd om twee uur het plechtig sluitingslof gehouden met de gebruikelijke processie in aanwezig heid van mgr. Constans Franc. Kra mer O.F.M., bisschop van Luanfu, uit Katwijk aan de Rijn. Tijdens het ziekentriduum werd gisteren de H. Mis opgedragen door deken Paap van Alphen a.d. Rijn, met assistentie van kapelaan Seyse ner als diaken en kapelaan Blaauw hof als sub-diaken, beide kapelaans van de parochie-Herensingel. Pastoor Metzelaar van Oegstgeest hieM het Lof. Hierbij werd hij ger esteerd door kapelaan Blaauw hof als diaken en kapelaan Seysener als sub-diaken. Pastoor Metzelaar en pastoor Commandeur van de St. An- toniusparochie gaven de ziekenzegen met het Allerheiligste. Ontroerend was het bewijs van medeleven van een 6-jarige paro chiaan, die een Buisman-busje stuur de met circa 2,50 aan gespaarde centjes en op het etiket schreef: „dat opoe aan het ziekentriduum mag meedoen." „Wat een verschil met 34 jaar ge leden," zei ons vanmorgen mevrouw Bouchier, de onvermoeibare leidster in de keuken. „Nu hebben we de beschikking over een prachtige outilage, de keuken is speciaal voor en door het Ziekentri duum geheel verbreed en verbouwd, men heeft de beschikking over eigen materiaal als bedden, draagstoelen, ruststoelen en vele andere zaken". In de pionierstijd van het Zieken triduum moest alles geleend worden. Voor en na de driedaagse moesten de bedden stoelen, kopjes, borden koffie- en thee-ketels resp. gehaald en gebracht worden. Helaas bleek nog wel eens na afloop, dat het een en ander in de mist verdwenen was. Toiletten waren provisorisch in de kerkruimte aangebracht. De koffie werd liter voor liter in kastkeuken- tjes in d£ gang gezet. Op 't eerst tri duüm waren 64 deelnemers. Dank zij het werk van de pioniers is deze zieken-troost een gebeurtenis van betekenis geworden. De rust in keuken, hal, onder helpers en ver pleegsters bewijst, hoezeer men dank zij routine en bekwaamheid, de pro blemen van de eerste jaren heeft kunnen overwinnen. Bijzondere aandacht wordt ook be steed aan de maaltijden van de dieet- patiënten. Vandaag een saluut aan de pioniers van wie mevrouw Bou chier, de heer en mevrouw A. Schlat- man, mevrouw Simons en de heer Witte nog steeds jaarlijks diensten aan het triduum verlenen. Spion dook op in Israël GOUDSMID gevraagd, tevens NETTE JONGEN 14-16 jaar, om als goud smid opgeleid te worden in onze ateliers. Schriftelijke sollicitaties, v. d. WATER, JUWELIER-HORLOGER Haarlemmerstraat 207 Medegedeeld door 't K.M.N.I. geldig van vrijdagavond tot za terdagavond. Opgemaakt te 11.15 IETS MINDER KOUD Half tot zwaar bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Meest matige wind tussen noord en west. Dezelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. Rechercheur Schaap 25 jaar bij Noordwijkse politie Zondag 1 juli a.s. zal het 25 jaar geleden zijn, dat brig.-rechercheur C. Schaap in dienst trad hij de politie te Noordwijk. Na te zijn opgeleid door de heer W. van der Tooien, die voor de oor log honderden politiemannen voor hun taak heeft gevormd, deed hij enkele jaren tijdelijk dienst in het Katwijkse korps. Op 1 juli 1937 volg de zijn benoeming tot agent van po litie te Noordwijk. Later werd hij ingedeeld bij de eco nomische afdeling waarop een deta chering volgde bij de prijsbeheersing. In 1949 keerde de heer Schaap, die in 1947 tot hoofdagent was bevorderd bij de recherche van het Noordwijkse politie-korps terug. Per 1 januari '58 volgde zijn benoeming tot brigadier-1 rechercheur. Kort daarna werd hij belast met de leiding van de recher che-afdeling. J Verscheidene belangrijke zaken heeft brigadier Schaap in zijn loopbaan tot een goede oplossing gebracht. Zowel in als buiten het korps is hij een populaire en algemeen geziene figuur. Niet alleen superieuren en collega's, maar ook het publiek waar deren zijn persoon en optreden. l Sinds de bevrijding is hij bestuurs- lid van de afd. Noordwijk-Katwijk van de Ned. Politiebond, geruime tijd bekleedde hij ook een bestuursfunctie in de Noordwijkse Politie-sportver- eniging, en verder organiseerde hij met succes verscheidene korpsfestivi- teiten. Maandag, 2 juli a.s. te 11 uur voor middag zal de jubilaris in de raads zaal officieel worden gehuldigd. Daarna zal er gelegenheid zijn hem en zijn familie geluk te wensen. In meer intieme sfeer kan dit ook later op de dag gebeuren ten huize van brigadier Schaap, Herenweg 29. Het weer in Europa 18 11 16 11 20 11 13 9 21 11 SPAREN VOOR EEN WONING ALPHEN AAN DEN RIJN Afscheid directeuren Oskam en Kooij van Alpha-Muurverffabrieken N.V. De Amerikaanse psychiater dr. Ro bert Soblen, die in de Verenigde Staten van donderdag af een levens lange gevangenisstraf moest gaan uitzitten wegens spionage voor de Sowjet-Unie, doch verdwenen was, is in Israël opgedoken. Hij vluchtte uit de Verenigde Staten nadat hij had gehoord dat het beroep tegen zijn veroordeling was verwor pen, en zou daarbij gebruik hebben gemaakt van een Canadees paspoort, dat aan één van zijn ouders had toe behoord. De V. S. zullen Israël „zo spoedig mogelijk" verzoeken dr. Soblen uit te leveren. In afwachting van een beslissing van de Israëlische minister van bin nenlandse zaken is Soblen, die leu kemie heeft, naar het ziekenhuis van de gevangenis van Ramleh, bij Tel Aviv, overgebracht. Een woordvoerder van het Israë lische ministerie van binnenlandse zaken noemde het „ondenkbaar", dat Israël aan Soblen asiel zou ver lenen. Links met de bril de heer A. Os kam, naast hem de heer G. J. Kooij. Beide heren namen gisteren wegens het bereiken van de pensioengerech tigde leeftijd afscheid als directeuren van „Alpha"-Muurverffabrieken N.V. de spaarbank met volledige bankservice (Advertentie) Medische hulp voor zeeman De gezagvoerder van de Neder landse vrachtvaarder „Korendijk" van de Holland-Amerika-lijn heeft een dringende oproep gedaan om 'n helicopter te sturen en een ernstig zieke zeeman naar het ziekenhuis te brengen. De man heeft een maagper foratie en moet onmiddellijk gehol pen worden. Het schip vaart op de Atlantische Oceaan, ongeveer 250 km ten zuiden van Ierland. In Zuid-Ier- land konden de functionarissen van de scheepvaartmaatschappij geen he licopter krijgen. Het hoofdkantoor in Londen probeert er een uit Cornwall of een haven in Wales te laten stu ren. De „Korendijk" vaart op top snelheid naar Cork. De bekende Oostenrijkse berg beklimmer Siegfried Loew uit Groe- dig in het gebied Salzburg, is bij de beklimming van het Diamir-geberg- te in de Himalaja om het leven ge komen. Voor de heren G. J. Kooij en A. Oskam was' gisteren de dag aangebro ken, dat zij officiëel heengingen als directeuren van de „Alpha"-Muur- verffabrieken N.V. te Alphen aan den Rijn in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hoewel er bij de scheidenden heel wat omgegaan zal zijn, was de af scheidsreceptie, die gistermiddag in het kantoorgebouw aan de Van Fo- reestlaan gehouden werd, een blij moedige gebeurtenis. Van het drie en vijtig jaar oude bedrijf, dat begonnen is aan de Gou- wesluisweg en dat uitgroeide tot het prachtige en moderne bedrijf met on geveer vijftig man personeel, maakte de heer Oskam van 1930 af deel uit van de directie; de heer Kooij van 1941. Voor „Alpha", dat enige jaren ge leden werd opgenomen in de Sik- kensgroep, hebben beide heren veel beteken Hoewel op de afscheidsreceptie geen officiële toespraken werden gehou den ontbrak het zeker niet aan vele goede wensen. Onder de aanwezigen bevonden zich burgemeester Z. Bruins Slot, wethouder J. v. d. Berg en se cretaris A. Veenhuijsen, prof. dr. C. A. Lobry de Bruin, hoogleraar aan de T.H. te Delft en adviseur van de Sikkensgroep en ontelbaar velen, die zakelijke contacten onderhouden met „Alpha". Velen boden ook een af scheidscadeau aan. Het personeel van „Alpha" heeft 's avonds in hotel „Toor" afscheid genomen van de beide directeuren. Het woord werd hier gevoerd door de directeur, de heer H. C. Bakker, die met grote waardering sprak over het werk van de heren Oskam en Kooij, die hun fabriek uitbouwden tot de grootste op dit gebied van Ne derland. Hij wees op de uitnemende verstandhouding tussen de beide di- recturen en uitte de wens, dat de vriendschapsbanden zullen blijven bestaan. Als blijvend aandenken zal een ge schilderd portret van de heren Kooij en Oskam in de directiekamer van Alpha een plaats krijgen. Als herin nering aan' bet bedrijf ontvingen beide directeuren een presse-papier met het Alpha-embleem. HELSINKI half bew. STOCKHOLM regen OSLO zw. bew. KOPENHAGENzw. bew. ABERDEEN zw. bew. LONDEN regen AMSTERDAM zw. bew. BRUSSEL zw. bew. 16 8 LUXEMBURG geh. bew. 15 9 PARIJS zw. bew. 20 13 BORDEAUX onbew. 24 10 GRENOBLE onbew. 23 7 NICE onbew. 25 16 BERLIJN geh. bew. 13 9 FRANFORT zw. bew. 17 9 MüNCHEN regen 19 9 ZURICH zw. bew. 20 6 GENéVE licht bew. 20 5 LOCARNO licht bew. 24 7 WENEN zw. bew. 19 11 INNSBRUCK zw. bew. 23 10 BELGRADO onbew. 20 10 ATHENE onbew. 31 24 ROME licht bew. 29 15 AJACCIO onbew. 24 13 MADRID onbew. 31 18 MALLORCA licht bew. 31 18 PAL ZE REUZE-ROMMEL IN DE ST. PIETER Alle rust is uit de St. Pieter ver dwenen! Er wordt gehamerd, ge zaagd, getimmerd, geboord. Het ge hele middenschip van de kerk is aan weerszijden in beslag genomen door een soort houten stadion, waarin van het najaar duizenden bisschoppen gaan vergaderen. Op toeristen maakt de St. Pieter nu een rommelige in druk. Zij krijgen echter wel in de gaten, dat er in de Katholieke Kerk iets bijzonders op til is. Het concilie is een gebeurtenis van wereldfor maat en van belang voor ieder mens, of hij katholiek is of niet of hele maal niets. Het is morgen (één dag verschoven) het feest van de apos telen Petrus en Paulus. Wij zouden in onze gewone plicht tekort schie ten, indien wij op hun feestdag niet voor het welslagen van hun en ons concilie zouden bidden, en speciaal voor de opvolger van Petrus, de paus. PUZZEL Nr. 504. - Horizontaal: 1 guirlande, 7 muzieknoot, 8 lidwoord (Frans), 10 water in N.-Brab., 12 verkeerd, 14 voorzetsel, 15 voor, 17 schijn, voor komen, 18 korter, 19 stapel, 21 radio- omroep vereniging (afk.), 23 neven schikkend voegwoord, 24 boom, 26 behoudens vergissingen (afk. Lat.), 27 titel (afk.), 28 voegwoord, 30 ge jaagd. Vertikaal: 2 bekende afkorting, 3 optelling, 4 stadje in Neder.Silezië, 5 water in Friesland, 6 hangt in de gang. 9 werpspies v.d. walvisvangst, 11 slede, 13 de hoofdstroom van W. Voor-Indië, 14 scheik. element (afk.), 16 gewicht, 17 vaartuig, 20 bijwoord, 22 muzieknoot, 24 tijdrekening, 25 hoofddeksel, 27 afkorting van dona, 29 scheik. element (afk.). Oplossing morgenavond. Oplossing nr. 541. - Horizontaal: 1 stère, 7 trede, 9 op, 11 ende, 12 S.O.S., 14 kan, 15 Pau, 16 opa, 18 Mia, 20 oord, 22 sa, 23 poter, 25 tante. Vertikaal: 2 t.t., 3 ere, 4 Renkum, 5 Edda, 6 Boskoop, 8 eenmaal, 10 Po, 13 Sparta, 17 poot, 19 is, 21 den, 24 R. T. „Nou vooruit, kom maar weer meel"

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1962 | | pagina 3