SNUFFELEN IN HET MUZENHUIS '1 Dependance van R.K. Bibliotheek in de Herensingelwijk te Leiden geopend Italo Colombo terug naar Milaan Verkoping ZATERDAG 9 DECEMBER 1961 DE LEIDSE COURANT PAGINA 4 Wethouder Van Schaik: Overheid zou meer moeten subsidiëren De R.K. Openbare Leeszaal en Bi bliotheek heeft sedert gistermiddag haar tweede dependance in het Tri- duumzaaltje achter de Herensingel- kerk. Het is een lofwaardig initiatief van het bestuur van de R.K. Biblio theek aan de Steenschuur om de voornaamste recreatiemogelijkheid van het Nederlandse volk dichter bij de „consument" te brengen. Bij de officiële opening waren o.m aanwezig deken W. P. M. Haring, gastheer, pastoor J. van Kleef van de parochie O.L. Vrouw Hemelvaart en St. Joseph, wethouder J. C. van Schaik, het nagenoeg voltallig be stuur van de R.K. Bibliotheek, het kerkbestuur van de Herensingelparo chie en mevr. Knip-Kooy, voorzit ster van de Centrale Vereniging van Openbare Bibliotheken. Zowel deken Haring, die de offi ciële opening verrichtte door het eer ste boek (van de 2000) te lener. - „Okki gaat met vakantie" -, als de heer Van Schaik spraken hun vreug de uit over de nieuwe vestiging. In lovende en waarderende bewoordin gen schonk deken Haring, nadat dr A. C. de Jong, de voorzitter van het bestuur, eenieder welkom had gehe ten, zijn aandacht aan de activiteiten van het bestuur van de R.K. Open bare Leeszaal en Bibliotheek. Hij hoopte van ganser harte, dat de komende besprekingen voor de mo dernisering van het pand aan de Steenschuur succesvol zullen verlo pen, zodat de moeder-bibliotheek meer armslag krijgt. Nadat de deken op de belangrijk heid van bibliotheken in de stads wijken en het verschaffen van goede lectuur had gewezen, verklaarde hij de bibliotheek voor geopend. Mevrouw Knip-Kooy, voorzitstei van de Centrale Vereniging van Openbare Bibliotheken, zei hierna, dat Leiden en de R.K. Bibliotheek niet achter blijven in het landelijk verschijnsel: met de boeken naar de lezer. Haar felicitaties aan het be stuur deed zij vergezeld gaan van 'n boekenbon. Gebrek aan overheidsbelangstelling Wethouder Van Schaik maakte hierna gewag van het feit, dat de overheid - de minister van onder wijs - nog steeds niet naar voldoe ning het belang van bibliotheken wil honoreren met subsidies. Vergeefs heeft hij in „Den Haag" aan moeten kloppen om gelden te verkrijgen voor Reuvens, die evenals de R.K. Biblio theek, wat de behuizing en de ruim te betreft, een „krepeer-bibliotheek" genoemd kan worden. Ondanks zijn toon van teleurstel ling over de geringe geldelijke mede werking van de overheid, hoopte hij, dat door het initiatief van het actieve bestuur en het doorzettingsvermogen, de weg geëffend zou worden tot meer geldelijke erkenning van het belang rijke werk van de goede bibliothe ken. De openiagstijden van de biblio theek aan de Alexanderstraat zijn: woensdagmiddag van 14-17.30 uur, vrijdag van 18.30-20.30 uur en zater dag van 10-12.30 uur. (Foto's De Leidse Courant) Tweeduizend pakjes sigaretten gratis door automaat geleverd Een kelner van een restaurant te Alkmaar kwam destijds tot de ont dekking, dat de sigarettenautomaat in de zaak bij gebruik van een gulden uit het jaar 195-8 niet alleen een pakje sigaretten leverde, maar ook de gul den teruggaf. Hij vertelde dit aan zijn collega's en andere personeelsleden met het gevolg, dat er stevig gerookt werd en de automaat de ene slof si garetten na de andere verslond. Hoe wel het opviel, dat het personeel overmatig veel rookte, wekte dit geen argwaan, omdat het personeel lang in dienst was en het vertrouwen van de baas genoot. Deze dacht er ook niet aan de sigarettenautomaat te controleren. Een accountantsonder zoek bracht echter aan het licht, dat circa tweeduizend pakjes sigaretten door de automaat zonder betaling wa ren geleverd. Een der personeelsle den vertelde thuis het verhaal, waar na de restauranthouder werd inge licht. Deze waarschuwde de politie, die een onderzoek instelde. Twee kel ners werden op staande voet ontsla gen en de recherche gaat na of er nog meer personeelsleden bij deze zaak betrokken zijn. DRIE GEVANGENEN UIT GRONINGSE GEVANGENIS ONTSNAPT Uit de strafgevangenis aan de He- reweg te Groningen zijn gisteren drie gevangenen ontsnapt. Zij zijn waar schijnlijk ontkomen door over een muur te klimmen. Men heeft nog op hen geschoten, maar zij wisten te ontkomen. De politie wist 's avonds bij de Bedumer-brug een van de vluchtelingen te pakken; de twee an dere zijn tot op heden nog spoor loos. De rijkspolitie te Kantens heeft vanmorgen de twee nog voortvluch tige gevangenen aangehouden. Zij zijn ingesloten in het bureau van de rijkspolitie te Uithuizen. l BREESTRAAT 173 (Advertentie) Verblijf van N.Z.H.-wagens in Hoorn is tijdelijk Naar aanleiding van het bericht in ons blad van gisteren, met betrek king tot het transport van twee oude N.Z.H.-tramwagens naar Hoorn deel de de secretaris van de Vereniging van belangstellenden in het Spoor- en tramwezen ons mede, dat het ver blijf van de wagens aldaar slechts een tijdelijk karakter draagt. De re den, dat juist Hoorn is uitgekozen, is gelegen in het feit, dat de Neder landse Spoorwegen in die stad voor lopig ruimte konden beschikbaar stellen, waar de wagens beschut staan tegen regen en wind, tegen souvenirjagers en andere sloopzuch- tige lieden. In de boezem der Vereniging van belangstellenden leven wèl plannen om mettertijd tot de op- en inrich ting van een permanent museum te komen. Waar dat echter zal zijn, ligt nog geheel in de schoot der go den verborgen. Het is nu eenmaal niet gemakkelijk voldoende ruimte voor een dergelijk museum te krij gen. Wèl gaan de gedachten reeds een bepaalde richting uit, maar hier over mogen we ons nog niet uitla ten. De motorwagen, die thans in Hoorn staat, is een geschenk van de N.Z.H. aan de vereniging. De volgwagen reeds een oud, later verbouwd ge val, dat gereden heeft op de lijn HaarlemLeiden is een bruikleen van de fa. Mulder, die het oude ma teriaal van de Vervoermaatschappij heeft opgekocht. Aangenomen mag worden dat dit „bruikleen" wel een permanent karakter zal hebben. In aansluiting op deze gegevens, kan nog worden bericht, dat de N.Z. H. zelf geen plannen voor de stich ting van een museum koestert. De mededeling, die de heer Kaptein deed op de avond van de laatste rit naar Voorburg, hadden betrekking op de activiteit van de Nederl. Ver eniging van belankstellenden in het Spoor- en tramwezen te dezer zake. Zou de gemeente Leiden geen ge gadigde kunnen zijn voor de oprich ting van een dergelijk museum bih- nen haar wallen? Het is maar een vraag! Getuigen in zaak Joop Zwart Mr. J. G. Petersen uit Amsterdam, de raadsman van de Amstelveense drukker-publicist Joop Zwart, die zich dinsdag a.s. wederom voor de rechtbank in Amsterdam moet ver antwoorden wegens medeplichtig heid aan valsheid in geschrifte (valse identiteitskaarten voor in Frankrijk wonende Algerijnen), heeft verzocht twee hoofdfiguren uit het recente valse muntersproces in Amsterdam als getuigen a décharge te dagvaar den. Het zijn de redactie-stenograaf Sal S. die weer op vrije voeten, en de kroongetuige in het valse munters proces, de typograaf Hubertus Hom- pe. De verblijfplaats van de laatste die de politie op het spoor van het complot in Osnabrück en Nederland zou hebben gebracht, is nog steeds niet bekend. De zaak tegen Joop Z. werd eind vorig jaar voor een nader onderzoek naar de rechter-commissaris terug verwezen. Joop Z. speelde in het be gin van de door de Trotzkistische vierde internationale georganiseerde hulpverleningsactie aan de FLN een rol. Hij stelde zijn persen in zijn drukkerij in Amstelveen beschikbaar voor het drukken van cartes d'iden- tité. Voorlopig kan men in de dochter bibliotheek van de R.K. Openbare Leeszaal en Bibliotheek in het Tri- duumzaaltje achter de Herensingel- kerk een ruime keus maken uit 2000 boeken voor kinderen en volwasse nen. Wat hier niet aanwezig is wordt aangevraagd in de grote bibliotheek aan de Steenschuur. Zoals men ziet kan de lezer ook in de Herensingel- wijk profiteren van de grote erva ring en belezenheid van mej. Hueber en mej. Kapteijn. Auto rijdt huis binnen te Amsterdam In de Galgenstraat in Amsterdam is gistermiddag een bestelauto de woning van de 79-jarige alleenwo nende heer J. Dehondt binnengere den. Bij het ongeluk werd niemand gewond. De auto kwam met de voor wielen in de woonkamer tot stil stand. Vrijwel de gehele voorgevel van het smalle huis werd vernield. De bestuurder van de bestelauto, de 50-jarige fabrikant B~stiaan van B. uit de hoofdstad, verloor de macht over het stuur, toen hij onwel werd. De heer Dehondt bevond zich op het moment van het ongeluk in de achterkamer, zodat hij ongedeerd bleef. Wel verklaarde hij hevig ge schrokken te zijn. De dienst voor so ciale zaken zal een nieuwe woning voor de man zoeken. Bouw- en wo ningtoezicht zal onderzoeken of door het vernielen van de gevel gevaar is ontstaan voor instorten van het pand. Van verduistering verdacht echtpaar door België uitgeleverd De Belgische justitie heeft de 40- jarige assistent-boekhouder en oud- SS'er Wouter E. uit Amsterdam, die tezamen met zijn echtgenote verdacht wordt van verduistering van ruim 25.000 gld. ten nadele van een tenten en dekkledenfabriek in de hoofdstad, aan Nederland uitgeleverd. Zijn vrouw was reeds eerder uitgeleverd. Het echtpaar, dat onder de valse naam „Borgers" werkzaam was op de boekhoudafdeling van het bedrijf verdween op 5 augustus op myste rieuze wijze uit de hoofdstad. Later bleek, dat het naar het buitenland was uitgeweken. Op 7 augustus con stateerde de directie van het bedrijf, dat in het voorafgaande weekend de brandkast was leeggehaald. Het echt paar werd op 3 september in Brus sel wegens illegale grensoverschrij ding aangehouden. Het moest eerst daarvoor in België een straf uitzit ten alvorens tot uitlevering werd overgegaan. Garageruimte geen gelijke tred met groeiende behoefte In het feit, dat er jaarlijks in Ne derland een groot aantal nieuwe auto's op de wegen verschijnt, heb ben de BOVAG en de RAI aan leiding gevonden een onderzoek te doen instellen naar de beheofte aan nieuwe garage- en reparatieruimte, resp. uitbreiding van de ongeveer 4500 in Nederland reeds werkzame automobiel- en garagebedrijven. Uit die onderzoek wordt de con clusie getrokken, dat er sprake is van een ernstig tekort aan reparatie- oppervlakte in ons land. Dit tekort wordt elk jaar groter als gevolg van de snelle groei van hjet wagenpark. Op dit ogenblik is een groot gedeel te van de reparatiebedrijven reeds gedwongen werkzaamheden in de open lucht te verrichten. Miljoenen guldens. Gerekend naar een bouwprijs van rond 200 gulden per m2 vraagt uit breiding van garage- en onderhouds- ruimte tot en met 1965 echter een in vestering van minstens 168 miljoen gereken*" over een periode van vijf jaar 33 miljoen per jaar wil men binnen afzienbare tijd de huidige ach terstand inlopen en tevens de groei van het autopark kunnen bijhouden. De uitslag van het onderzoek is neergelegd in een rapport dat ter kennis zal gebracht worden van de betrokken ministers en provinciale en gemeentelijke diensten. Men hoopt deze instanties te kunnen overtui gen van de noodzaak aan plannen voor nieuwbouw of verbetering van garageruimte alle mogelijke mede werking te verlenen, door de bouw vergunningen in ruimer mate toe te wijzen. TOESLAG BOTEREXPORT Het produktschap voor zuivel heeft de toeslag op naar Engeland en Ita lië geexporteerde boter verlaagd van 70 tot 65 cent per kg. ADENAUER IN PARIJS De Duitse bondskanselier, dr. Kon rad Adenauer, is zaterdagmorgen per vliegtuig in Parijs aangekomen, vergezeld van de Duitse minister van binnenlandse zaken, Schroeder. Adenauer zal met generaal De Gaulle overleg plegen over eventu ele besprekingen tussen Oost en West over de kwesties Duitsland en Berlijn. Met tranen in de ogen en een bos hulst in de hand is Italo Colombo vanochtend tegen 10 uur met 't KLM- lijnvliegtuig van Schiphol terugge keerd naar Milaan. In het vracht- ruim van dezelfde machine werd 't donderdag in het Amsterdamse Bos opgegraven lijk van zijn vermoorde broer Bruno naar Italië terugge bracht. „Ik mag u over de/noord niets zeg gen", zei Italo in de bus die hem over het platform naar het toestel reed tegen enkele verslaggevers. „Dat heeft de politie mij verboden". Overigens toonde hij zich uitermate dankbaar voor de inspanning van de Nederlandse recherche, die „magni fiek werk heeft gedaan". Mgr. dr. J. A. E. van Dodewaard, bisschop van Haarlem, zal de nog resterende woensdagen van de maand december geen audiëntie verlenen. Bericht van Inzet 1. Maredijkhofje 1 op 780. 2. Maredijkhofje 6 op 1740. 3. Maredijkhofje 7 op 1620. 4. Maredijkhofje IK HEB ME LATEN ver- tellen, dat de schoon maakster van het museum de boeddha's namen heeft gegeven: zij heten, om nauwkeurig te zijn, Piet, Hendrik, Gerrit, Johannes en Arie in haar jargon, dat ook ingang heeft ge kregen bij allen, die in dienst van dit zwijgzame vijftal staan. Ik kan me zo voorstellen, dat de vraag of „Arie al een sopje heeft gehad" voor haar hoogst belang rijk is, maar intussen staat de fameuse boeddha-zaal in Leiden toch maar met twee sterretjes vermeld in de Franse reisgids voor Nederland. Er zijn weinig musea-zalen waar zó de rust als een rimpelloos-meer aan de voeten van de bezoeker ligt als hier. Ga er eens bij zitten in het museum van Volkenkunde aan de Steenstraat en denk aan zaken die u pijnigen. Overweeg eens of de fis cus u te hoog aangeslagen heeft. Negen van de tien keer zegt ge na een uur: „jawel, maar het komt er niet meer op aan. Hoe kan mij die (te hoge) aanslag conflict met uw buurman; over de vuilnisbak die hij altijd voor uw deur zet. Het gelijk blijft aan uw zijde en buurman blijft 'n smeerpoets, maar doet het er nog iets toe? Desnoods, zou u hem zwijgend de hand drukken als hij nu naast u zat. DENK EENS ANDERS OVER UW BUURMAN nog deren? De ambtenaar kan doen wat hij wil, laat hij zich maar een nulletje vergissen, boeddha heeft er zich ook nooit druk om gemaakt, waarom ik dan wel." Denk eens na over het DE BOEDDHA'S, die u onderdompelen in 20 eeuwen wijsbegeerte zijn afkomstig uit Japan, waar het boeddhisme via Korea circa 552 na Christus on der Mikado Kimmo bin nendrong. Het moet gezegd, dat de figuren hier vertoond, niet van één familie zijn, hoe wel familietrekken, zoals de kleermakerszit, dade lijk in 't oog springen. Zij zijn van verschillende sek ten. De linkse met de pa pillotjes is de uit 1716 da terende bronzen Amida- boeddha, de middelste (Gerrit, om in de taal van de werkster te spreken) is de zonne-boeddha uit een mystieke sekte, die Dainichi-Njora, ofwel de grote Zonne-boeddha heet. De middengroep is één stel, in 1648 als wij geschenk aangeboden, met links de geneesheer-boed dha en rechts de histori sche boeddha. Hoe dit alles zij, de boed dha's zijn een reisje naar het museum waard, en daar is het ons maar om te doen. 1620. 5. Maredijkhofje 9 op 1700. 6. Maredijkhofje 10 (Leeg en onverhuurd te aanvaar den) op 2.550. Afslag vrijdag 15 decem ber 1961 des avonds 7 uur in het Notarishuis te Lei den. Notaris F. K. LAGER- WELJ Leiden, Hooigracht 76, Tel. 32341. Gevraagd: leerling meubelmaker of timmerman Aanmelden aan ons bedrijf ook zaterdagmorgen. FA. A. H. VAN DER VOOREN EN ZONEN Koppenhinksteeg 4 (Kaas markt), Tel. 22504. Indien gesloten 21835 of 25056. Parochiehuis VOORHOUT ZONDAG 10 DECEMBER DANSEN Muziek THE MICKY MOUSE PLAYERS Aanvang 8 uur. Uitsluitend R.K. R.K. INSTUIF NIEUWKOOP Zondag 10 december in het Parochiehuis DANSEN Muzikale medewerking: „The Game Breakers". Aanvang 8 uur. UitsL R.K. NETTE Bakkersbediende gevraagd. Friese bakkerij J. W. KAPTEIN, Wind- lustweg 15, Wassenaar, tel. 3572. Roelofarendsveen DANSEN Zondag 10 december in de St. Pancratiuszaal. AANVANG 8 UUR Op vertoon van iden- ticiteitskaart. Gevraagd per 1 januari bekwaam CHEF le BEDIENDE Banketbakkerij MEIJER Rijksstraatweg 368, Wassenaar TeL 01751-2600. Openb. Vrijwillge Notaris A. W. C. VER HEES te KATWIJK zal op de donderdagen 21 en 28 dec. a.s. bij opbod en af slag, telkens aes n.m. om 8 uur, in café „De Kroon" a. d. Kerkstraat te Kat wijk a. d. Rijn in het open baar verkopen: Het woonhuis met onder grond en <*rf a. d. Wasse- naarseweg 27 te Katwijk a. d. Rijn. Jaarl. lasten 80,44. Het pand wordt vrij van huur opgeleverd. De koper dient zelf voor een vest. vergunning te zorgen. Betaling koopprijs vóór of uiterl. op 29 jan. a.s. Aanv. na betaling koopprijs. Bezichtiging dinsdag- en donderdagmiddag van 2-4 uur. Nadere ini. en biljetten verstrekt gen. notaris. Koopt bij onze adverteerders

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1961 | | pagina 4