College denkt over: parkeerverbod Rapenburg, eenrichting Breestraat, slot op binnenstad Leiden heeft nodig: bijna ééns zo veel sportterreinen, tien kleuterscholen, elf gym.-lokalen Bloeiende KAV-Herensingel vierde liaar derde lustrum Dr. Gerbrands terug uit Nieuw Guinea Verbetering bij Zaalberg DINSDAG 21 NOVEMBER 1961 DE LEIDSE COURANT PAGINA 2 Leidse raad besloot vannacht begrotingsdebat Na middernacht heeft de voorzitter van de Leidse raad gisteravond de hamer laten vallen. Na vier dagen was de begroting 1962 afgehandeld. Moties zijn er niet in stemming geweest. Het enige voorstel van de heer Van Weizen (cpn) over een stukje braakliggend terrein in Leiden-noord is in pre-advies genomen. Schokkende mededelingen zijn er niet geweest. De burgemeester heeft nog- eens gewezen op de noodzaak van eenrichting verkeer in de Breestraat. Moeilijkheid is echter de parallelroute. Wethou der Jongeleen dreigde met een parkeerverbod op het Rapenbug en meende zelfs, dat men aan een afsluiting van een deel van de binnenstad voor het autoverkeer op bepaalde dagen op de duur niet kan ontkomen. Het sportveld Leiden-noord komt in september 1962 gereed. Gelukkig, want het blijkt, dat de stad 72 hectare sportvelden nodig heeft en er maar 47 bezit. Om een beeld te geven van de scholennood: er moeten 10 kleuter scholen komen, voorlopig, en elf gymnastieklokalen. Over het Industrie schap, De Grote Polder, waarover in onze krant zaterdag j.l. te lezen stond dat het lang niet naar wens gaat, wilde de wethouder in een openbare vergadering niets mededelen. In een besloten vergadering zal hij met ont hullingen echter tot het uiterste gaan. Leiden Zuid-West krijgt twee grote en twee kleine speeltuinen. PRINCIPIEEL Principieel was het debat in de Leidse raad hier en daar slecht waar het de woningbouw betrof. De be handelende vraag was, welke soort woning verdient de voorrang te krijgen? Van de zijde der PvdA werd er de nadruk op gelegd, dat hoofdza kelijk gebouwd moet worden voor de minder-draagkrachtigen. Dus vooral woningwetwoningen en woningen in de premie-A-sector moeten gebouwd worden. Hoewel de heer Ten Broek (KVP) in zijn principieel betoog het be lang van de bouw van woningen in de goedkope sector verre van ont kende en zelfs met aandrang pleit te vond bouw van deze woningen is hij van mening, dat ook andere categoriën niet uit het oog verlo ren mogen worden. De heer Harmsen (Pr. Chr.) wees mét hem op het feit, dat velen die beter kunnen betalen in woningwet woningen wonen. Bouw van wonin gen in de vrije sector maakt opschui ving mogelijk. Voorwaarde hierbij is, dat woningen in de vrije sector niet overbodig luxeus worden uitgevoerd omdat men de beschikbare arbeid- potentie niet mag misbruiken. De heer Zitman (VVD) drong in de re pliek aan op bevordering van de bouw in de vrije sector. Versleten De hr. Winsemius (PvdA) die Lei den „een versleten stad" had ge noemd kwam hierop in de repliek terug na de reactie die hierop door verschillende raadsleden gedemon streerd was. Inderdaad, Rapen burg, Breestraat en Haarlemmer straat zijn mooi af welgebouwd, maar het zijn fagades, die krotten maskeren. Denk aan de Kamp, krot ten aan de Kaiserstraat. Hij sloot zich aan bij de woorden van de heer Ten Broek (KVP) die de volkshuisvesting in Leiden „deplorabel" heeft ge noemd. Hij voelt zich als raadslid verplicht voortdurend deze toestand in de aandacht te brengen „Oud en schoon" wil nog niet zeggen: „gerie felijk te bewonen". Repareren De heer Lambermont (KVP) is het alleen eens met de heer Winsemius dat Leiden, versleten delen heeft, maar dat zijn delen die we gaan re pareren. Spr. heeft niet de indruk dat het in andere vergelijkbare ste den zo gesteld is als in Leiden met de straatverlichting. Mej. v. Nienes (PvdA) wees op de Sociale Raad van de woningwet, die ook in sterkere mate het beleid van de woningbouwverenigingen moet bepalen. Zij pleitte voor een grotere mobiliteit in de bewoning van w.b.v.- huizen. De heer Van Iterson (Pr. Chr.) liet over het Industrieschap een som ber geluid horen aan de hand van perspublicaties. Hij vroeg de wethou der om diens reactie op het in de krant gestelde. De heer Woudstra (Pr. Chr.) wees op het feit, dat de woningwet in 1901 onder minister De Kuyper tot stand kwam, 20 jaar vóói de socialisten in de regering waren. Aan deze woning wet was het te danken dat in ons land de volkswoningbouw vooraan stond. Lichtmasten In dupliek wijdde wethouders Jon geleen aandacht aan de verlichting van de buitenwijk n. Men Lal op de duur hogere en sterkere verlichtende lichtmasten gaan aanbrengen. Spre kend over het verloop op de arbeids markt vertelde spr. dat de aannemer een groep metselaars verbind aan het Bejaardencentrum Churchill-laan naar de in aanbouw zijnde meisjes HBS, nabij het Diaconessenhuis, had overgeplaatst. Nu gun ik mijn colle ga van onderwijs het beste, maar als voorzitter van het Stichtingsbestuur Bejaardencentrum hinderde dit me, „en ik heb ze terug laten halen" (ge lach) De heer Lambermont (KVP) zegde hij toe, dat het vuil en het gras van de Hoogstraat-kelders verwijderd zal worden. Spr. is van mening, dat men bin nen afzienbare tijd de verdeling van de woningwetwoningen geheel aan de dienst huisvesting moet in handen geven. Vooral als er zoveel woningen nodig zijn voor de sane- ring. Over het industrieschap ..De Groo- te Polder" zei hij onder meer, dat hij bereid is mededelingen m de raad te doen „tot het uiterste maar dan in geheime zitting. Het voorstel van de heer Van Wei zen over het tot plantsoen inrichten van het braakliggende terrein aan de Julianalaan - hoek Bernhardkade wordt door het college in pre-advies genomen. Bij de behandeling van groep V met o.m. verkeer en politie, was eer ste spreker de heer Kortmann (KVP). Hij zei o.m., dat ieder jaar 20% méér verkeer op de weg is. Daarom wordt elke vermeende oplos sing al weer door verkeerstoename achterhaald. In het buitenland laat men op kruispunten alleen de kop van de file de verkeerslichten pas seren. Is dit ook niet voor Leiden aan te bevelen?. De situatie op de Hogewoerdsbrug vindt spreker nog steeds niet bevredigend. Hy acht het raadzaam, automatische verkeerslich ten op beide kruispunten gesynchro niseerd te maken. Hij klaagde over het vandalisme van de jeugd t.a.v de trams aan de Voorschoterweg. Hoewel deze trams voor de sloop be stemd zijn heeft deze massale ver nieling een anti-paedagogisch effect. Verwijzingsborden naar parkeerter reinen zou spr. in grotere mate toe gepast willen zien. Het kruispunt Lo- rentzkade-Zeemanlaan dient volgens spr. verkeerstechnisch verbeterd te worden. Spr. drong aan op snelheid bij het uitvoeren van verkeersbe- schermende maatregelen. De heer De Kier (Pr. Chr.) vroeg zich af, wat men nu nog kan doen aan de onderbezetting van het poli tiekorps. Is er by het publiek wel kennis genoeg van het bestaan van het corps reservepolitie? Er zou meer reclame gemaakt moeten worden. Spr. ziet aan de westzijde van het Rapenburg een levensgevaarlijke toestand: aan de ene zijde gepar keerde auto's, aan de andere kant hekken. Spr. pleit voor een parkeer verbod. Warenmarkt De heer Roorda (PvdA) is van me ning, dat de warenmarkt verplaatst moet worden. Spr. is van mening, dat op de belangrijke verkeersstroom van Leiden niet zulk een obstakel ge plaatst mag blijven. Hij nam de sug gestie van de heer Lambermont over de markt te verplaatsen naar de Nw. Rijn, de beide bruggen en de Nieuw- straat. Het probleem van de veemarkt moet volgens spr. in afwachting van de totstandkoming van de overdekte markt verbeterd worden. Men dient op marktdagen tenminste een weg over het terrein voor het verkeer vrij te houden. Goed eenrichtings-verkeer in de binnenstad moet mogelijk zijn. Ook in de Haarlemmerstraat wilde hij eenrichtingsverkeer, evenals op de Stille Rijn. Het kruispunt, Jan van Houtkade - Lammenschans zal ver keerslichten moeten krijgen. Voet gangerslichten dienen in zo ruim mogelijke mate toegepast te worden. Ook het kruispunt Levendaal-Kore- vaarstraat zal van automatische ver keerslichten moeten worden voor zien. Op de Karnemelkbrug wil spr. ook een verkeerslichtinstallatie. Hij vraagt zich af of de Koornbeurssteeg niet tot een deel van een voorrangs kruising gepromoveerd moet worden. Spr. deed de suggestie het Rapen burg voor het autoverkeer af te slui ten, behoudens voor de inwoners en het aantal zebra's uit te breiden en beter te verlichten. Geen Vol??? De raad besloot de begroting deze avond nog af te werken en met deze opzet - de leden zouden het kort hou den - werd de avondvergadering be gonnen. De heer Hagens (vvd) wilde weten hoe het gaat met de verkeerssnel- heidscontrole. Overtreding in de bin nenstad acht hij ernstiger dan op de snellere wegen als Rijnsburgerweg en Hoge Rijndijk. De heer Portheine (wd) drong er op aan naast voorbereiding van het grote plan ook incidenteel verbete ringen aan te brengen. Hij is beducht voor verplaatsing van de markt. Zijn fractie is hoogstens voorstander van parkeerschijven, niet van parkeeer- meters. Hij vroeg of ten aanzien van Haarlemmerstraat en Havenbuurt, die met het verdwijnen van de gele tram benadeeld zijn, nog nieuwe maatregelen te verwachten zijn. Er zal misschien nog wel eens een tyd komen, waarin het verdwijnen van tram betreurd wordt „WAARDELOOS" De heer Winsenius (pvda) vroeg aandacht voor de groeiende verkeers- behoefte in Leiden en omgeving. Bus diensten moeten hoge frequentie hebben op interlokale diensten. Het bezwaart hem, dat er maar een mail verbinding met Den Haag is. Een half uurdienst op zondag van de Eltax vindt spr. „waardeloos". De heer Questra (pr. chr.): „Zorg dat je van de binnenstad geen hofje maakt. Daar waar het druk is, daar komt het volk naar toe". Daarom kantte hij zich tegen marktverplaat- sing. Parkeermeters vindt spr. een onverantwoorde extra-belasting voor het autoverkeer. Spr. is meer gepor teerd van parkeerschijven. ANTWOORDEN Wethouder Van Schaik, antwoor dend op vragen over onderwijs, sport en cultuur, zei dat de toename in de sport in de laatste jaren zó snel is, dat men het met de aanleg van vel den niet bij kan houden. Bovendien is er weinig ruimte meer. Sportvelden in Leiden-noord hoopt men in september 1962 gereed te hebben. Men beschikt thans over 47 hectare sportvelden maar men heeft 72 hectare nodig. De verlichting van de Maredijk moest door gebrek aan materiaal uit gesteld worden. Deze week echter be gint men met de verlichting aan te leggen. Met Roodenburg heeft men reeds prettig contact over de verdere aanleg van accommodatie op het sportterrein in Leiden-noord. Spr. sluit zich aan bij de noodkre ten over het zwembad aan de Voor schoterweg. Het is we] erg dat men nog steeds geen rijksgoedkeuring heeft verkregen. Teleurstellend was de afwijzing, die de minister in een brief onlangs aan Leiden schreef. LEESZALEN Tot de heer Wiertz zei de wethou der, dat de werkgeversbijdrage voor K. en O. ten gunste van onderwijs krachten in het bijzondere onderwijs binnenkort aan de orde zal komen. Beide leeszalen in Leiden noemde spr. „zorgenkinderen", omdat de Rijkssubsidie te gering is en tot ont plooiing te kunnen komen. Subsidie aan Reuvens in met duizenden opge lopen. In verhouding tot de omvang is echter de subsidie aan de R.K. Lees zaal groter. Thans streeft men naar een normsubsidie en dus niet meer een bijdrage in het tekort. De heer Wiertz moet hieraan echter niet te veel van verwachten. De r.k. Leeszaal beschikt over 19.000 boeken en zij roeleren elk tweemaal, die van Reu vens echter zevenmaal Eenuitgeleend boek van de R.K. Leeszaal komt op 75 cent, bij Reuvers op 44 cent. Spr. noemt deze getallen om duidelijk te maken, dat de getallen, die uiterlijk onrechtvaardig lijken op duidelijke gegevens gebaseerd zijn. Spr. zegt echter toe naar een nieuwe subsidie regeling uit te zullen zien. Het jeugdwerk beloopt in de dui zenden. De gezinnen worden daarbij niet vergeten. In een paar jaren heeft er een grandiose groei in het jeugd werk plaats gevonden. SPEELTUINEN IN Z-W. Het is de bedoeling in Zuidwest, nieuw gedeelte, twee flinke en twee kleine speeltuinen aan te leggen. Een film van Leiden is te kostbaar in verhouding tot de betekenis van de film. Spr. wil echter graag de suggestie van de heer Lambermont om geïnteresseerden bijeen te roepen in overweging nemen. WV heeft het tekort aan hotel ruimte in korte tijd aangevuld met 200 bedden bij particulieren. Vóór-fabricatie van de eerste sy- steemschool in Leiden is op de fa briek reeds begonnen. Spr. zegt, dat Leiden thans nodig heeft tien kleuterscholen en daarna een of twee per jaar als aanvulling in de nieuwe wijken. Elf gymnastiek lokalen staan op de urgentielijst. Spr. verklaarde, dat besprekingen gaande zijn over het plan het type- onderwijs op het VGLO tot vak onderwijs te verklaren. Spr. zocht naar de oplossing voor stimuleren van voortgezet middelbaar onder wijs voor begaafde leerlingen uit minder-draagkrachtige gezinnen. Vóór september volgend jaar wil spr. een systeem van vier beste leer lingen in 2e, 3e en 4e klas van toe passing gaan brengen. Deze leerlin gen zullen in een speciale klas in het 5e en 6e leerjaar bij elkaar worder. gebracht. In repliek zei de heer Wiertz, dat de vergelijkende cijfers, die de wet houder over de leeszalen gaf, niet geheel opgaan. Zij verdienen nadere studie. Belangrijkste verschil is dat Reuvens een open bibliotheek is en de r.k. bibliotheek een gesloten in stelling. Antwoorden verkeer De voorzitter, sprekend over ver keersproblemen, zei, dat rapporten over verkeer in de Breestraat niet eenstemmig waren. Opheffing van de tram heeft een nieuwe situatie ge schapen. Nog anderhalve woning dient het college in handen te krij gen om tot afbraak aan de Garen- markt toe te komen. Dan ook kan men zich over de verplaatsing van de warenmarkt bezinnen. Andere moge lijkheid blijft ook de suggestie van de heer Lambermont tot geringe ver schuiving van de markt. Spr. is geporteerd voor éénrichting- verkeer in de Breestraat. De parallel-route is echter het pro bleem. Misschien is het een oplossing de bussen wél in twee richtingen toe te laten. Waarschuwingen over snel heidscontrole worden in de meeste steden niet gevonden. Er zal her nieuwde controle plaats vinden op de snelheid van de bussen in de bin nenstad. De heer Jongeleen zei, dat men voornemens is midden op de Lo- rentzkadebrug (hoek Zeemanlaan) verkeersgeleider te kalken met teke ning van de vier 'bochten. Spr. ziet mogelijkheden in een parkeerverbod op het Rapenburg, liever dan het af breken van de stoepen en hekken. Het zal er volgens spr. toch op uit moeten draaien, dat bepaalde delen van de binnenstad op bepaalde dagen voor verkeer moeten worden afge sloten. Spr. stelt voor de kwestie van het éénrichtingverkeer nog aan een nadere studie in de verkeerscommis- sie te onderwerpen. Men zal de moed moeten opbrengen gewenste maatre gelen te nemen. Binnenkort zullen over de Haarlemmerstraat bespre kingen worden gevoerd met beide vervoersmaatschappijen. Om half twaalf werd de begroting 1962 zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De heer Piena sprak 'n dankwoord tot het college. De heer Van Weizen (CPN) stemde tegen de post, die uitgetrokken is voor de Be scherming Bevolking. Dit is intussen een traditie. VEEL IS BEREIKT Allerwege is deze maand in Leiden en omgeving het 15-jarig bestaan van de KAV herdacht. Gisteravond was het de beurt aan de bloeiende afde ling van de Leidse Herensingelparo chie om in het feestelijk versierde en intieme zaaltje van de speeltuinver eniging „Oosterkwartier" enkele uren gezellig te vertoeven bij dit gedenk waardige jubileum. Dat de dames in de afgelopen 15 jaar een emancipa tiestapje gezet hebben bewees de aan wezigheid van vele echtgenoten van de gleden. Vóór 15 jaar waren het de heren, die hun dames meenamen naar de feestavonden, tegenwoordig worden de heren meegetroond en be slist niet tegen hun zin. Dit is niet enkel een constatering onzerzijds, maar de heer H. de Jongh, voorzitter van de parochiële KAB, stelde dit in zijn felicitatierede verheugd vast. Nadat de KAV-vlag plechtig naar voren was geslagen sprak mevrouw C. DriessenVan Dijk, die, na het vertrek van de voorzitster, mevrouw Smit, naar Dokkum, energiek als waarnemend voorzitster de lopende zakei afdoet, de jubileumrede uit. „Met gelach werd de KAV in 1946 begroet. Men wilde het eerst eens af zien. Ir de afgelopen 15 jaar heeft het pionierswerk van mejuffrouw C. Stringa evenwel zijn blijvende waar de bewezen. De KAV en in het bij zonder de afdeling van de Herensin gel is gegroeid en sprankelt van levenskracht,. De katholieke vrouw heeft haar neventaak naast de huiselijke plicht in het kerkelijke, sociale en maatschappelijke leven uitstekend gezien." Ter illustratie noemde mevrouw DriessenVan Dijk de verschillende activiteiten, die lan delijk, maar ook in internationaal verband, ,door de KAV worden ont plooid. Vertegenwoordigsters van de KAV zitten thans in allerlei com missies en besturen en spreken een woordje mee in de aanpak van pro- Afscheid van de heer Alb. van Dijk Nadat de voorzitter van de verga- collega-raadsleden, inzonderheid de dering de begrotingsbespreking met fractievoorzitters, de verslaggevers een hamerslag had besloten richtte van de pers, de stenografen en - met hij zich tot de heer Van Dyk (KVP), voorbijzien aan de rede, die aanlei- die, zoals men zich zal herinneren, ding was tot zijn aftreden - ook het het voornemen te kennen heeft ge- college van b. en w., in het bijzonder geven de raad na de behandeling van de voorzitter, voor de belangstelling, die deze steeds voor hem en zijn gezin heeft betoond. de begroting te verlaten. De voorzitter memoreerde, dat. de heer Van Dijk sinds 1939 deel heeft uitgemaakt van de raad en zich op U7_.# j i zeer consciëntieuze wijze van zyn (tl 16ZGVS SCtlVIJVCTl taak heeft gekweten. De nevenfrac ties, die hy had, onder meer als com- ADIEU AAN DE „BLAUWE" missaris van de Leidse Duinwater Maatschappij en van de verschillen- LEIDEN, 22 nov. 1961. de gemeentelijke commissies, waren in voor hem méér dan erebaantjes. Hij |tuk randstadfolklore Was zich van zijn plicht van zijn Verloren -aa^coup.^,jouwe, raadslidmaatschap steeds bewust. Hij heeft het ook steeds als zijn plicht Aan de rand van de stad te ™wen' gevoeld zyn zienswijze zo goed mo- Adieu Blauwe' gelijk te verdedigen. Namens het col- Je stadsrustverstoren lege zei de voorzitter, dat men dit Bezworen door je van de weg te steeds heeft gewaardeerd. We moe- hou'en. ten er ons bij neerleggen dat u dit 2o graag je toeter horen, besluit genomen heeft. Wij hopen Bussen kan je niet vertrouwen! niettemin, dat u een goedt herinne ring aan de Leidse raad zult bewa- Adieu Blauwe! ren; mijnerzijds kan ik zeggen, dat ik Mocht je nog eens als herboren met waardering aan uw lidmaatschap Behoren, als moderne vrouwen, zal terugdenken. Tot dez' tijd, om weer, van voren Aan, een nieuwe toekomst op te De heer Van Dyk dankte hierna, bouwen! terugblikkend over 22 jaar raadslid- maatschap. H(j bracht dank aan God voor da goede gezondheid die het ^on^ nu dTt vers aanhoren, hem mogelyk maakte deel te nemen De sporen gaJ je_ niet te hou>en aan alle activiteiten van de gemeen- Reecj je voortaan als maar door en teraad. Het is immer zyn streven ge- Toeterde: „Hier komt de Blauwe", weest belangen van gemeente en burgery te behartigen.; hij dankte de P. R. O. BEER" blemen, die de vrouw op enigerlei wijze raken. Hoewel mevrouw Dries sen de rol van de KAV-Herensingel op sociaal en kerkelijk gebied slechts bescheiden noemde, werd toch even later door zuster Van Nunen, maat schappelijk werkster van het Sociaal Charitatief Centrum, het werk van de KAV-Herensingel prijzend in het zonnetje gezet. Zij herinnerde in dit verband aan de „Hand-in-hand-ac- tie", die door de medewerking van de KA V-leden zo prachtig geslaagd is. „Bij een jubileum kijkt men even terug, maar het is de gelegenheid om in de toekomst te kijken", aldus mevrouw Driessen. „In de geest van de woorden van de H. Vaaer, gericht tot vertegen woordigsters v an ae Katnoiiei^e vrou wenorganisaties, kan de KAV thans het program vinden voor de komende jaren: „Het lot van het gezin, het lot van de samenleving staat op het spel. Het ligt in uw handen", ivioge de KAV in de komende jaren in deze woorden de inspiratie vinden, om haar zegenrijk werk voort te zet ten". Spreekkoor Nadat mevrouw O verdijkKlein in versvorm haar relaas had gedaan van de geschiedenis van de Katho- lieke Arbeiders Vrouwenbeweging kwam de vrolijkheid aan de beurt. Annelies Pont en Frannie Witteman met accordeon en gitaar hadden met hun vlotte melodieën niet veel moeite om de feestsfeer te scheppen. Een spreekkoor zorgde hierna weer even voor de ernst door de geschie denis en de doelstellingen van de KAV in dichtvorm aan de leden voor te houden. Het prachtig ingestudeer de dichtwerk werd keurig gebracht door: mevrouw A. KokLanst, me vrouw Van SoldtKok, mevr. Vee- renKok, Digna van Looy, Cobi Kok, Annelies Pont, Frannie Witte man en Bertie Röling. Vrolijk toneel. Na de koffie-met-KAV-koek en KAV-suiker kwamen de lachbuien in de zaal goed los met het vermake lijke toneelstukje „Vergif". Zowel in de zaal als op het toneel werkte het spel van de beide pseudo-gifmeng- sters Cobi Kok en mevrouw Soldt— Kok danig op de lachspieren. Het slachtoffer „Sien" (Annelies Pont) kreeg het er zelfs even te kwaad van en scheen een ogenblikkelijk on bedaarlijk lachend met haar ene been in het graf te staan. Niet erg, de pret waar het om ging werd vonedig be reikt. Ook mevrouw A. KokLarist (door de dames in de zaal benijd om haar drie dienstboden) speelde haar rol goed mee in dit komische stukje. De reeks van felicitaties we haa-1 den reeds zuster Van Nunen en de heer De Jongh aan werd geopend door mevrouw D. L. CreyghtonEl- dering, directhice van het bureau voor Huishoudelijke- en Gezinsvooriieh- ting. Spr. kan terugzien op een voor treffelijke samenwerking met deze afdeling, niet alleen op het gebied van de cursussen, die dit bureau or ganiseert, maar ook in het bestuur lijke vlak. De KAV heeft zich steeds een werkzaam commissielid betoond. Met de beste wensen voor de toe komst en het vertrouwen uitsprekend in een blijvende hartelijke samèn- werking, besloot zij haar felicitatie aan jubilerende KAV. Nadat men het KA V-lied gezon gen had, was tegen half elf de bui tenkerkelijke viering van 15 jaar KAV ten einde. Bericht van verhindering was bin nengekomen van wethouder S. Men ken (wegens de begrotingsdebatten) en mevrouw Van OyenVan Kerk hof, de eerste voorzitster, en me vrouw Pley. DONDERDAG ST. NICOLAAS IN LEIDEN St Nicolaas zal op donderdag 23 november a.s. in Leiden ingehaald worden aan de achterzijde van het staiton, 's middags om 2 uur. Vanaf he station zal hij per rijtuig via de stationsweg, Steenstraat, Kort Ra penburg, Breestraat naar het Stad huis rijden, waar hij door het kol lege van b. en w. zal worden ont vangen. Kinderen van de eerste klassen van openbare en hervormde lagere scholen zullen St. Nicolaas 'n zang- hulde brengen op het stadhuisplein. Hierna gaan de knderen naar de stadsgehoorzaal, waar St. Nicolaas hen later nog zal bezoeken en trac- teren. Sint komt ook persoonlijk op de R.K. Kleuter- en Lager^ scholen. De stichting Wetenschappelijk On derzoek Nieuw-Guinea (Wong) heeft het vorige jaar aan dr. A. A. Ger brands, onderdirecteur van 't rijks museum voor Volkenkunde in Lei den, een subsidie verleend om in het Asmatgebied in Zuid Nieuw-Guinea een onderzoek in te stellen naar de culturele achtergrond van het hout snijwerk in deze streek. Dezer dagen is dr. Gerbrands weer in Leiden te ruggekeerd. Dr. Gerbrands begon zyn weten schappelijk speurwerk met een oriëntatiereis van veertien dagen door het Asmatgebied, dat een be ruchte naam heeft vanwege de daar wonende koppensnellers. Met deze beruchtheid valt het echter enorm mee. Een Europeaan, die er zich rustig gedraagt, ondervindt niet de minste last en hij kan zich overal bewegen, waar hij wil. Na de oriën tatie-reis verbleef onze landgenoot een achttal maanden in Amanamkai, een dorpje van ongeveer 600 a 700 inwoners en waar de houtsnijkunst op een hoog artistiek peil staat. Gecombineerd onderzoek De laatste vier maanden bracht hij er door met een Amerikaanse ethno- loog, namelijk David B. Eyde van de Yale University, die er met 'n Ame rikaanse beurs wetenschappelijk on derzoek kwam verrichten. De onder zoekingen van dr. Gerbrands en van David B. Eyde vulden elkaar op ge lukkige wijze aan. Was de Neder lander vooral geïnteresseerd in de materiële cultuur, in het bijzonder in het aesthetisch aspect daarvan, de Amerikaan had in de eerste plaats belangstelling voor het sociologisch aspect der cultuur. Dr. Gerbrands is dan ook vast van plan, om, wanneer zijn Amerikaanse collega uit Nieuw- Guinea terug is, weer contact met hem te zoeken, teneinde nadere ge gevens uit te wisselen. Kleurenfilms Tijdens zyn verblijf in Amanam- ka heeft dr. Gerbrands zeer vele fo to's gemaakt en speciaal studie ge daan van de methode van werken der individuele houtsnijders. Met één van hen, Matjemosj geheten had hij bijzonder veel contact en dit is dan ook de reden, waarom hij van Mat jemosj een kleurenfilm heeft ge maakt. Daar men op het gebied van de primitieve kunst veelal in het duis ter tast omtrent de persoon van de kunstenaar, prees dr. Gerbrands zich gelukkig, kunstenaars als Matjemosj en verscheidene van zijn collega's - dank zij van hen verzamelde werk stukken - aan de vergetelheid te hebben ontrukt. De in het begin van het boekjaar ingetreden verbetering van de N.V. Koninklijke Nederlandsche Fabriek van Wollen Dekens voorheen K. C. Zaalberg en Zoon te Leiden zette in de verdere loop van het jaar door. Naar de directie meedeelt konden zowel in dekens als in stoffen voort durend hogere omzetten worden be reikt. De orderportefeuille nam niet onaanzienlijk toe. De financiële re sultaten, voor zover thans kan wor den overzien, zullen beter zijn dan over de voorgaande jaren. De gro tere vraag naar de artikeien blijft aanhouden. De verdere uitbreiding der produktiemogelijkheden wordt geremd door een tekort aan ge schoold personeel. OLIFANTEN IN MINERVA? Drie olifanten, afkomstig uit cir cus Strassburger, Scheveningen, zijn vanmiddag omstreeks vier uur door jaarclub Des Indes in Leiden van het station gehaald om aan het jaar feest luister bij te zetten. Zij waren vergezeld van oppasser en domp- eurs en van Indische dames. Dit al les om het exotische karakter van deze jaarclub van het Leids studen tencorps te benadrukken. Voorne mens bestonden bij het ter perse gaan van dit nummer de olifanten sociëteit Minerva binnen te brengen. Morgen hierover meer. (Zie verder Stadsnieuws pag. 3). LEIDSE AGENDA WOENSDAG 22 NOVEMBER De Batavieren Technisch atl' tiekavond, „Raadhuis", 8 uur n.m. AVOND- EN NACHTDIENST APOTHEKEN TE LEIDEN. Geopend voor spoedeisende getal len: apotheek Kok, Rapenburg 9, tel. 24807.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1961 | | pagina 2