Val van Ned. straaljager kost zeven personen het leven TOESTEL BOTSTE TEGEN VOORGEVEL VAN BOERDERIJ DE SPOORWEGRAMP TE WOERDEN: 2 doden, 3 zwaar- en vele lichtgewonden na ontsporing Sr-ISSnS HSSsSsSS - r„ss?£ U.-2LTCT SJ« s3c.nssJrï asKABJEsasi; S)e Êaicbe6oii^ant Directeur: J. P. J. M. KOENS. Hoofdredacteur L. C. J. ROOZEN. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN BUREAUX: PAPENGRACHT 32 DINSDAG 22 NOVEMBER 1960 52ste JAARGANG No. 15175 EEN RAMPZALIGE AVOND Telefoon: Directie. Abonnem., Drukkerij 20935; Red. 20015, 25594; Advertenties 20826 Giro 103003 Abonnementsprijs f 0,59 p.w., f 2,55 p. maand, f 7,50 p. kwartaal. Franco p.p. t 8.Advertent 17 ct p. mm., Telefoontjes f 1,50. Gisteravond, even voor acht uur, is in het Friese gehucht Lutjelollum, tussen Franeker en Welsrijp, een straaljager van de Nederlandse luchtmacht door nog onbekende oorzaak tegen de gevel van een boerderij aangevlogen. In een oogwenk tijd werd daarbij de boerderij vernield. Het uit zes personen bestaande gezin van de veehouder Postma werd op slag gedood, terwijl de gehele veestapel in de vlam men van de brandende boerderij verloren ging. Ook de piloot, de 25-jarige gehuwde tweede luit.-vlieger J. A. L. M. Snijders, wonende in Geleen, werd gedood. Het verongelukte toestel was om half acht opgestegen vanaf het vliegveld bij Eindhoven voor een nachtelijke navigatie-oefen-vlucht. OORZAAK RAMP NOG ONBEKEND Een straaljager van de vliegbasis Eindhoven is maandagavond neer gestort en op een boerderij ten zui den van Franeker terechtgekomen. De familie Postma, man, vrouw en vier kinderen, kon zich niet meer in veiligheid stellen. Ook de piloot is om het leven gekomen. Foto: een reddingsploeg zoekt naar slachtoffers avond na het bekend worden van de ramp afgebroken. Mevr. Lyklama a Nijeholt vertelde, dat ze 's mid dags nog bij mevr. Postma was ge weest om te vragen, of de familie Postma óók naar de feestavond ging. In verband met de kinderen bleven de Postma's echter liever thuis. Het vliegtuig heeft zich diep in de grond geboord. Waar eens 't woon gedeelte van de boerderij stond, be vindt zich thans een krater met een oppervlakte van circa 25 vierkante meter. Toen de straaljager de grond raakte, gingen in de omgeving de lichten uit, waarna de lampen lang zaam weer aangloeiden. Het vliegtuig is, kort voordat het bij Welsrijp, vijf kilometer ten zui den van Franeker, in de boerderij is gedoken, nog boven de vliegbasis Leeuwarden geweest. Deze basis was geen uitwijkhaven en er was dus geen personeel in de verkeerstoren daar aanwezig. De vlieger heeft geregeld tijdens de vlucht radiocontact gehad met de centrale militaire verkeersleiding. Om twaalf minuten voor c gister avond meldde de vlieger zich boven Makkum en vandaag zou hij naar Emmen vliegen. Zeer kort daarna is het toestel verongelukt. De vlieger van de straaljager, die aanvankelijk als vermist werd opge geven, is ook bij deze ramp omge komen. Het is, zoals wij reeds meld den, de. 25-jarige gehuwde tweede luitenant vlieger J. A. L. M. Snij ders, uit Geleen. Zijn familie is op de hoogte gesteld. Honderdduizend Dit nnmmCT bestaat uit 10 pipn»', eruit In de 549ste staatsloterij vierde klasse zesde lijst is de honderddui zend gevallen op lot 3621 (3.6,2,1). De loten zijn verkocht in serie a door de heer A. v. Zon, Heijermans- straat 207, Zaandam; serie b door mevrouw E. Leuw, Houttuinen 7, Dordrecht; serie c door de heer J. Korver, Voorweg 54, Schoorl; serie d door de heer F. J. Bruinink, Prins Hendrikstraat 37, Arnhem, serie e door mevrouw J. Bloemen, Abten laan 30, Kerkrade en serie F door mevrouw E. Meijer, Spilsluizen 10, Groningen. MISLUKTE LANCERING Een poging om van Cape Canave ral in Florida een onbemande ruim tecabine te lanceren is maandag mis lukt doordat een kleine raket, die in geval van storingen diende voor het losmaken van de cabine van de gro te raket, voortijdig ontbrandde. De poging maakte deel uit van het Mercury-program, op grond waarvan men het volgend jaar een mens in een baan om de aarde hoopt te bren gen. Dit is de tweede mislukking in veertien dagen van een dergèlijke lancering. Het weer blijft veranderlijk Het weer in West-Europa blijft on der invloed van depressies. Welis waar vult het lagedrukgebied boven de Britse eilanden nu op, maar een volgende oceaandepressie breidt zich snel in oostelijke richting uit en waarschijnlijk zal een frontensysteem, dat zich dinsdagmorgen om 7 uur nog op ongeveer 700 kilometer ten zuid-westen van Ierland bevond, mor gen alweer regen en toenemende wind in ons land brengen. Komende nacht zullen tijdelijk op klaringen voorkomen en zal het wat minder zacht zijn. De nieuwe Oceaan depressie voert weer zachtere lucht naar West-Europa. Geldig van dinsdagavond tot woensdagavond. Opgemaakt te 11.15 UUT VERANDERLIJK Aanvankelijk op de meeste plaatsen droog, enkele opklarin gen maar in de nacht en ochtend ook hier en daar mist. Morgen weer zwaar bewolkt met later van het zuidwesten uit regen. Dezelfde temperaturen als vandaag of iets lagere. Aanvan kelijk zwakke wind tussen zuid en west, later matige tot krach tige zuidelijke wind. 23 Nov.: zon op 08.13; onder 16.39; maan op 12.17; onder 21.45. Hoogwaterstanden 23 Nov.: v.m. 6.09; n.m. 6.31. Het weer in Europa Korreltje Populariteit is roem in kopergeld. (Victor Hugo) HELSINKI sneeuw - 7 -13 STOCKHOLM h. bew. - 2 - 7 OSLO sneeuw - 3 - 4 KOPENHAGEN I. regen 5 4 ABERDEEN regen 9 7 LONDEN regen 11 8 AMSTERDAM geh. bew. 9 8 BRUSSEL zw. bew. 12 10 LUXEMBURG regen 9 7 PARIJS geh. bew. 13 4 BORDEAUX zw. bew. 14 8 GRENOBLE geh. jew. 20 13 NICE regen 15 10 FRANKFORT geh. bew. 8 4 MüNCHEN h. bew. 8 1 ZURICH zw. bew. 4 - 0 GENèVE regen 7 2 LOCARNO regen 7 4 ATHENE onbew. 20 8 ROME zw. bew. 18 12 AJACCIO zw. bew. 18 9 MADRID h. bew. 11 6 MALLORCA 1. bew. 21 10 LISSABON motregen 12 Met een verschrikkelijke klap boor de zich gisteravond om tien minuten voor acht de straaljager in de voor gevel van een boerderij in het ge hucht Lutjelollum, tussen Franeker en Welsrijp. Zowel de piloot van het toestel, als het uit zes personen be staande gezin van de veehouder T. Postma waren bij deze ramp op slag dood. Tevens kwam de gehele vee stapel, bestaande uit zestien stuks klein en groot vee, om het leven. De familie Postma, bestaande uit de 42-jarige vader, de 41-jarige moe der R. Postma-de Jong en vier kin deren: de 11-jarige Tineke, de tien jarige Willem, de achtjarige Ali en de vijfjarige Gerrit, verbleven op 't moment van de ramp in huis. Zij vonden een even plotselinge als verschrikkelijke dood onder de puin hoop, die van de boerderij overbleef. De bewoners van de spaarzaam ver spreid staande boerderijen en wo ningen in de buurt van de plaats van de ramp, hoorden de geweldige klap, waarmee de straaljager de boerderij raakte, die op één moment werd weggevaagd. Zij snelden dode lijk verschrikt toe, maar stonden machteloos tegenover de ontzetten de verwoesing, die het vliegtuig had aangericht. BRAND Vrijwel direct na de ramp brak brand uit, die door verschillende brandweren, onder andere van de gemeente Franeker en van de vlieg basis Leeuwarden, werd bestreden. Er viel echter niets meer te redden. Van de boerderij restte slechts een ruïne, waartussen de wrakstukken van het verongelukte toestel her en der verspreid lagen. Enkele koeien leefden nog, maar moesten ter plaat se worden afgemaakt. Tot laat in de avond was men bezig met blussings- werkzaamheden. Omstreeks elf uur waren drie slachtoffers geborgen, doch ze konden nog niet worden ge- identificeerd. De familie Postma, waarvan de vader naast veehouder tevens eigenaar was van een loon bedrijf had voor gisteravond 'n uitno diging ontvangen voor'n feestavond in Franeker, maar moeder Postma wil de liever thuis blijven. Omtrent de oorzaak van het ver ongelukken van de straaljager is nog niets bekend. Het wrak bevindt zich diep in de grond van de boerderij en ligt, voor zover thans bekend, voor een deel in grondwater. Uit Den Haag is direkt een com missie van vooronderzoekers, be staande uit majoor Herckenrath en kapitein Collet naar Welsrijp ver trokken. Vandaag gaat een commis sie van onderzoek van 't commando Tactische Luchtstrijdkrachten van Eindhoven naar Leeuwarden vlie gen. Tevens zullen de minister van defensie, ir. S. H. Visser, en de chef van de luchtmachtstaf, luitenant- generaal H.. Schaper, met een ZES WAGENS GEKANTELD afgevoerd naar ziekenhuizen in Woerden, waar enkele zwaar gewon den chirurgisch moesten behandeld worden. Over enkele dagen zullen Met een enorme steekvlam werd gisteravond even buiten het station de gewonden verder verpleegd wor- militair hospitaal te Woerden de ramp met de militaire trein Hannover—Hoek van Holland, !n, het Utrecht. Afvoer militairen. vier kinderen, kwamen hierbij om het leven. De vlieger was omstreeks „Friendship"-vliegtuig van de ko- 19-30 uur voor een overlandvlucht ninklijke luchtmacht van Ypenburg van de vliegbasis Eindhoven opge- naar Leeuwarden gaan. stegen. Tijdens de vlucht had hij normaal radiocontact met de centra- GEEN ONTPLOFFING le militaire verkeersleiding, aan wie hij te 19.48 uur nog doorgaf, dat hij Toen luitenant-vlieger Snijders zich boven Makkum bevond, richting zich met zijn toestel boven Makkum Emmen. Zijn vlieghoogte bedroeg bevond, om twaalf minuten voor toen plus minus 1.000 meter. Kort acht, vloog hij op circa duizend me- daarop moet het vliegtuig door on- ter hoogte. Hij zou daarna in de rich- bekende oorzaak zijn verongelukt, ting Emmen nog een driehonderdtal Er werd geen noodsein ontvangen." meters stijgen. In luchtmachtkringen beschikt men FAMnJE WAS THCIS GEBLEVEN te^ke verlofgangers met vrouwen en kinderen bevonden, in- tot dusverre niet over aanwijzingen, gezet. Achter het tweede personenrijtuig brak de trein af en zes rijtuigen dat het toestel in de lucht zou zijn Op slechts enkele tientallen me- stortten met donderend geraas van de spoordijk. De 62-jarige Duitse kok r, T( ontploft. Overigens tast men nog in ters afstand van de plaats van de Heinz Schmodta en de 31-iariee matrnnc F TT Miliar nit „,0^o« a militairen, die geen deel kon- het duister wat de oorzaak van het ramp staat de boerderij van de vee- "eUf ö~a en de 31 jarige matroos E. H. Miller uit Dunham werden den nemen aan het opsporingswerk verongelukken van het vliegtuig kan houder S. Lyklama a Nijeholt. Deze deze catastrofe gedood. Drie personen werden zwaar gewond. Het aan- ?.n e mupbieders eerder in de weg zijn geweest. De vlieger heeft op boerderij werd door rondvliegende tal lichtgewonden loopt in de tientallen. P°gmgen hun bezit- geen enkele wijze laten blijken, dat brokstukken licht beschadigd. Me- h h ..sporef1' hadden mmid- er met zijn vliegtuig iets niet in orde vrouw Lyklama a Nijeholt was met Omstreeks tien over acht draaide Utrecht werden de ambulances op- station Woerden^oDeezocht zou zijn. haar ru1?1 negentigjarige vader al- seinhuiswachter P. Roering de bo- geroepen. Het reddingswerk werd v De luchtmacht-voorlichtingsdienst leen thuis. Haar man woonde de men van de spoorwegovergang „Cat- echter zeer bemoeilijkt door de om- Enkale uren na de ramp werden heeft vannacht om half een 'n com- feestavond van de christelijke boe- tenbroek" dicht om de militaire trein standigheden ter plaatse. De plaats de ong?<*eerde reizigers met bussen munique uitgegeven, waarin wordt ren- en tuindersbond m Franeker bu. een ZOgenaamde Fac BD-trein te la- van de ramp was slechts te bereiken XfïïSÏ JPmïï gebrachf' gezegd: Mevr- Lyklama a Nijeholt was totaal ten «asseren. Een enorme steekvlam via een modderig landweeeetie De vanwa« zn met de trein naar Hoek „Even vóór 20.00 uur is een F-84-F overstuur. Toen zij de klap hoorde. kon(jLde de ramo met deze trein vele gewonden moesten later on de u?n Ho.lland vervoerd zijn. Direct „Thunderstreak" van de vliegbasis rende zij naar buiten en zag tot haar gnA cpinhSicn^hipr hranrards enkele hnnrWrion mFtJ» hierna is men met de inscheping van lijk op gang kwam, meer gecoördi- Omtrent de oorzaak van het onge- neerd. luk worden vele veronderstellingen gemaakt. Men neigt naar de overtui- Volkomen verrast. ging, dat de machinist de voorge schreven snelheid, die, in verband De reizigers, 151 in getal, waar- met werkzaamheden in het spoor, onder ca. tien vrouwen en' enkele sleckts 40 km. per uur mag bedra- kinderen, werden volkomen verrast. ®en' aangehouden. De Er heerste een feestelijke stemming snelheid ter plaatse wordt met de in de trein. Een van de inzittenden, zSn' LAE-borden aangegeven. Vol- korporaal Booker uit Sunderland gens verklaringen moet de trein vertelde, dat hij, toen hij met enkele tneJ£eid van 90 km" Per uur «e" vrienden in de corridor van de trein hebben, rum stond te drinken plotseling een hevige schok voelde, gevolgd door een geweldige klap. Militairen wer den van hun zitplaatsen geworpen en het was binnen enkele ogenblik- DE OORZAAK VERSPERRING GEDEELTELIJK OPGEHEVEN De sporen waren in beide richtin- Maandagavond is bij het station van Woerden een Britse militaire trein ontspoord, welke met een driehonderd Britse verlofgangers uit Duitsland weg was naar Hoek van Holland. Eerste berichten spraken van tien gewon den en twee doden. De foto geeft een beeld van de ravage. werd kwam °verdc gevallen, juist van het toilet in wagen vier. Door een harmonicaverbinding moet De gehele nacht hebben de man hij verpletterd zijn. Met snijbranders nan van de spoorwegongevallen- heeft men het lijk van deze ongeluk- dienst koortsachtig gewerkt aan het kige kunnen bevrijden. herstel van de spoorlijn. Eerst tegen Temidden van de chaos liepen tien- de morgen toen het wat lichter werd tallen militairen licht gewond of on- kon men beginnen met het opruimen gedeerd in paniek rond. Via de ra- van de gekantelde treinstellen. Er men hadden zij zich een uitweg ge- ziJn Se.en slachtoffers meer gevon- zocht. Vrij spoedig kreeg de Ierse den- Sinds kort mor zeven vanoch- majoor-arts Odwyer vat op de situ- tend wordl- tussen Gouda en Utrecht atie. Hij liet de mannen zich opstel- ove.r een sP°or gereden. Tussen Har- len in het gelid. Uit het aanwezige f11®16" en Woerden wordt over ver- hospitaalpersoneel vormde hij direct keerd spo°r gereden. Reizigers van een groep, die verder behulpzaam *n naar Dln Haag en Rotterdam kon zijn bij de reddings- en opspo- s^aPPen in Gouda over. ri'!S"'^k2aamhe2en;, o Er z«n bussen ingelegd tussen 100 Man van de N.S. beklommen Utrecht en Vleuten cn Vleuten en de wrakstukken van de verongeluk- Woerden, terwijl men per trein weer te trein met snijbranders. De ge- verder kan van Woerden naar Lei- wonden werden met de ambulances den.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1960 | | pagina 1