RIJNSTREEK Dwingende reden om Leiden vaarwel ie zeggen 76-jar:ge voetgangster aangereden en gedood Zwartkijkers en clandestiene radioluisteraars in Leiden Lijkje van jongetje gevonden WOENSDAG 14 SEPTEMBER 1960 DE LEIDSE COURANT PAGINA 2 BODEGRAVEN Zon, muziek, wapperende vlaggen en een gezellige drukte kenmerkten de festiviteiten van de morgen. In de vroege ochtend trok het Tam boercorps Triomf door de straten van het dorp langs het ontwakende Lunapark en Showhallen. De dag was ingezet met een aubade. De standwerkers van de goederenmarkt namen hun plaatsen in, niet alleen om hun waar aan de man te bren gen, maar ook om een prijs te win nen op punten van originaliteit, ver- koopbekwaam'heid, welbespraakt heid en beschaving. In het Beursgebouw opende de kaasexpositie haar deuren, terwijl om 10 uur de zelf kazende boerinnen ontvangen werden op de Bodelo- Show. Het was mevr. N. Baas Stolk, presidente van de Plattelandsvrou wen, die hier het woord voerde. Zij wees op het druivenfeest van Naald wijk, het bloemencorso van Aals meer om dan de aandacht te vragen voor de onvolprezen boerenkaas, waarvan de boerinnen de roem uit dragen. Het personeelstekort vraagt vooral extrawerk en waardering voor de boerin. Terzelfdertijd had de ontvangst plaats van de kaashandelaren, die niet meer in hield dan een gezellige samenkomst onder het genot van een kopje koffie en een glaasje. Een jury bestaande uit de heren Jac. Groenendijk, C. Veelenturf en A. Lok beoordeelde het werk van de standwerkers. De uitslag luidde: 1 A. Budwig met schilderstukjes; 2 D. Jansen met fruitpersen; 3 W. v. Gel deren met ballonnen. De prijzen be stonden uit geldprijzen van resp. 25,-, 15,-, en 10,-. De overige deelnemers ontvingen troostprijzen bestaande uit een rokertje. Een duizendtal kinderen verzamel de zich om 2 uur in de Kuil om te genieten van een kindervoorstelling van het circus Bell onder leiding van Tom Roos uit Alphen a. d. Rijn. We gens ziekte (Planta?) kon het ge zelschap niet volledig optreden. De kinderen werden vermaakt met mu ziek, poppenkast, spelletjes en de grollen van een tweetal clowns. Te gen het eind van de voorstelling maakte de Wijdenesser Volksdans groep haar entree in de Kuil. Kort daarop gaven zij een demonstratie van hun dansen met muziek en zang. Onderwijl kwam een vliegtuig bo ven de Kuil circuleren dat tweemaal de letters van het woord Bodelo- Show uitwierp. Wie het eerst deze letters op het speciaal daarvoor ge plaatste bord aanbracht, kreeg een prijs. Binnen de kortst mogelijke tijd hingen de letters op hun plaats. Drie ervan waren blijkbaar in een gevecht om het bezit bezweken. De gelukkige prijswinnaars waren K. Ooms, Th. Bekker en mevr. Ver doold. Om 8 uur begon het avondpro gramma, waarvan de hoofdschotel was het optreden van de kunstrij- wielvereniging Juliana en de Wijde nesser volksdansgroep. De volle Showhallen genoten van een waar dig en interessant slot van de Bode graaf se Najaarsmarkt, dat zijn be kroning vond in een knetterend vuurwerk aan de Koninginneweg. De laatste dag van de feesten (woensdag) heeft op het program ma staan (naast de voortdurende Bodelo-Show) een jeugduitvoering voor de M-brigadiers in hotel Van Rossum om 3 uur. Des avonds zal tijdens de Teenagershow het optre den plaats vinden van het Cocktail- Trio onder leiding van Ad v. Gein. Op deze Show zullen o.m. op de planken verschijnen de finalisten van de auditie, die twee weken ge leden heeft plaats gehad. BOSKOOP Het einde van de wedstrijden om het kampioenschap drie banden waaraan door leden van de Boskoop- se biljartverenigingen Welgelegen en De Driesprong wordt deelgenomen heeft een sensationeel verloop. Met nog een ronde te spelen had J. ter Horst voldoende aan een gelijk spel om zich kampioen te noemen doch de laatste partij tegen P. Boekraad werd door hem verloren. Na 10 beur ten stond ter Horst met 7 caram boles voor (81), doch Boekraad liep zijn achterstand in en na 20 beurten was de stand gelijk, waarna Boekraad de leiding nam. Langza merhand liep deze nog meer uit. Ter Horst kwam echter weer terug en na 40 beurten had ter Horst weer de leiding (1918). Tenslotte maak te Boekraad toch de winnende ca rambole. Van belang werd toen de partij Lamoree-Benschop. Lamoree moest winnen om met ter Horst ge- Hik te komen. Hoewel Benschop zijn sportieve plicht vervulde bleef La moree toch met 2013 de sterkste. De beslissingswedstrijd wordt in de loop van deze week gespeeld. In de tweede klasse is H. Colla ongeslagen kampioen geworden en promoveert nu naar de le klas. De standen: le klasse D. Lamoree 9 6 1 2 0,553 13 J. ter Horst 9 6 1 2 0,500 13 P. Boekraad 9 6 0 3 0,500 12 C. de Jong 9 5 0 4 0,508 10 J. Benschop 9 4 1 4 0,409 9 A. Pouw 9 4 1 4 0,408 9 A. Nederhof 9 4 0 5 0,475 8 G. Lamoree 9 3 1 5 0,372 7 C. v. Egmond 9 2 1 6 0,371 5 L. Nederhof 9 2 0 7 0,372 4 Kortste partij P. Boekraad 18 b. 1,111 Hoogste serie J. ter Horst 8 caramb. 2e klasse H. Colla 12 12 0 0 0,408 24 P. Bouwman 10 6 0 4 0,383 12 J. Mathot 10 5 0 5 0,352 10 B. Barendsz 12 5 0 7 0,317 10 C.v. Beekenk. 10 4 0 6 0,343 8 J. Dijkhuis 9 4 0 5 0,290 8 N. Geers 9 2 0 7 0,284 4 W. Oskam 5 1 0 4 0,196 2 3e klasse H. v. Overdyk 7 7 0 0 0,299 14 A. Kuijf 9 5 0 4 0,300 10 L. v.d. Nieuwendijk 9 5 0 4 0,259 10 F. Verbakei 9 4 1 4 0,234 9 B. Kempkes 7 4 0 3 0,303 8 T. v.d. Nieuwendijk 9 4 0 5 0,287 8 J. v.d. Nieuwendijk 9 3 2 4 0,210 8 C. v.d. Nieuwendijk 7 3 1 3 0,291 7 J. de Haan 7 3 1 3 0.230 7 J. Brouwer 9 3 1 5 0,192 7 H. v. Gemeren 9 3 0 6 0,196 6 A. Koster 5 1 0 4 0,162 2 HAZERSWOUDE LTJ Donderdag 15 sept. a.s. zal de LTJ met een jaarvergadering haar nieuwe winterseizoen begin nen en wel om kwart voor acht in de benedenzaal van Vreeburg. Aangezien er belangrijke punten naar voren komen, w.o. de bestuurs verkiezing, zal het interessant wor den. Op deze avond wordt de op komst van nieuwe leden gaarne te gemoet gezien. Voor deelname aan de jaarlijkse bedevaart naar Heiloo, die a.s. zon dag wordt gehouden, geve men zich aan het begin van deze avond bij het bestuur op. HAZERSWOUDE (H.R.) Een 76-jarige voetgangster, mevr. Lelieman, werd gisteravond onge veer half 11 op de Rijndijk onder Hazerswoude aangereden door een bromfietser. Aanvankelijk werd ge dacht dat zij een hersenschudding had opgelopen en men achtte het daarom raadzaam ha^r naar het Aca demisch ziekenhuis te Leiden over te brengen. Hier is mevr. Lelieman vanmor gen aan het opgelopen kwetsuur overleden. Dwingende reden Gidsenleidster mej. Hennie van Zijp gaat Leiden verlaten om 'n „dwingende reden". Zij is name lijk vanmorgen in 't huwelijk ge treden met de heer Theo Kraak man uit Voorhout en zal zich in de gemeente van haar echt genoot vestigen. Tot grote spijt uiteraard van de katholieke jeugdbeweging in de Heren singel-parochie te Leiden, die in haar een voortreffelijke leidster moet verliezen. Ruim tien jaar is zij aan het jeugdwerk ver bonden geweest. Zes jaar was zij leidster van de Blandina- groep in genoemde parochie in de laatste jaren ook hoofdleid ster. Haar pupillen, de gidsen en ka bouters, hebben zich bij de plechtigheid vanmorgen niet on betuigd gelaten. Vóór de hu welijkssluiting en de H. Mis welke werd gecelebreerd door kapelaan A. Wentholt, bereid den de meiskes haar leidster een hartelijke ontvangst met ere- bogen aan de ingang van de pastorie aan de Herensingel, ter wijl in de kerk gidsen en ka bouters stonden opgesteld. Ka pelaan Wentholt hield de pre dikatie. Laatste Berichten Te ongeveer 12.00 uur hedenmor gen heeft een militair die deelneemt aan de naspeuringen naar de zondag verdwenen 11-jarige Hans Hermans uit Sevenum, in een akker bij de weg tussen Sevenum en Helenaveen, een vers gedolven graf gevonden. Het stoffelijk overschot dat gedeel telijk werd blootgelegd bleek van een jongen te zijn en men vermoedt dat het de verdwenen knaap is. Di rect toen geconstateerd Was, dat het inderdaad een graf was werd het graafwerk gestaakt en ging een waar schuwing naar de rijkspolitie. Het lijk is nog neit geïdentificeerd. Ook heeft men nog niet kunnen nagaan hoe de jongen om het leven is ge komen. WESTDUITS PROTEST TEGEN AANHOUDING VAN „LAS PALMAS" De regering van de Bondsrepu bliek heeft woensdag bij de Franse regering geprotesteerd tegen de op brenging van de Westduitse vracht boot „Las Palmas". Zoals bekend werd dit schip dinsdag door de Fransen voor de Algerijnse kust aan gehouden en naar Mers el Kedir op gebracht, waar de lading onderzocht werd. Later mocht het schip door varen naar Casablanca met achter lating van een deel der lading. Ruim 8oo overtreders In de maanden juni en juli is in Leiden door de dienst kijk- en luis tergelden een intensieve controle ge houden. Het resultaat heeft bewe zen, dat er in de Sleutelstad nog op vallend veel zwartkijkers zijn en niet te vergeten clandestiene luistervin ken. De getallen liegen er niet om: 308 radiotoestellen waren niet aan gegeven, de ambtenaren kwamen op het spoor van in totaal 3390 maan den achterstallig luistergeld. In 259 gevallen werd proces-verbaal opge maakt; wegens niet betalen werden drie toestellen ambtshalve verze geld. Wat» de TV betreft: men kwam 420 niet-aangegeven toestellen op het spoor met in totaal 3989 maanden achterstallige kijkgelden. 177 Toe stellen werden niet juist aangege ven, waarbij 1010 maanden achtet- No. 510. Horizontaal: 1. rivier in Duitsland, zijtak Rijn, 4. voorzet sel, 6. moeder van Apollo en Arte- mis, 7. slotwoord van liturgische ge beden, 9. voorvoegsel, 10. gewicht, 12. voegwoord, 13. gem. in Utrecht, 16. meisjesnaam, 17. bijwoord, 19. voorwerp om te sparen, 22. gehJel de uwe (afk. Lat.), 23. bastaarduit gang, 24. familielid, 25. vrucht, 27. hetzelfde, 29. meervoud (afk. Lat.), 30. kloof. Verticaal: 1. meisjesnaam, 2. at mosfeer (afk.), 3. gem. in Z.H., 4. voorzetsel, 5. wortel, 6. ongema nierd, 7. verzekering, bevestiging, 8. onbekende, 11. staatsbedrijf (afk.), 14. bekend di^r, 15. gem. in N. Brab., 18. vast deel van een boom, 19. auto ped, 20. water in N. Brab., 21. niet gesloten, 22. munt in Turkije (afk.), 26. oude 'engtemaat. 28. lidwoord. Oplossing morgenavond. Oplossing No, 1. pro, 4. Noë, 6 12. st, 13. ma, 17. es, 18. ge, R.K., 24. Vesta, Verticaal: 1. eerst, 4. N.T., 5. emier. 12. stier, dok, 20. Ee, 21. 25. aL 509. Horizontaal: i. poort, 9. te, 11. nog, 15. et. 16. hindernis, 19. Dr. 20. Erp, 22. 26. kar 27. lap. pat, 2. op, 3. voor ent, 7. on. 8. Rg, 10. 14. Ans, 15. eng, 19. pt, 23. kop, 24. Vr, LANGERAAR Oranjefeesten Op vrijdag 16 en zaterdag 17 september zullen te Langeraar de jaarlijkse Oranjefees ten worden gehouden. De eerste dag is voornamelijk bedoeld als de feest dag voor de kinderen. Deze komen vrijdagmorgen bijeen op de speel plaats der r.k. school. Verwacht wordt, dat de kinderen zullen ver schijnen met een of andere mooie versiering naar vrije keuze. Om 10 uur gaan de kinderen met muzikale begeleiding van Arti naar het feest terrein, waar vele attracties aanwe zig zullen zijn. Om half drie wordt er begonnen met de afwerking der kinderspelen. Zaterdagmiddag om half twee is er een behendigheids wedstrijd voor bromfietsen, waaraan inwoners van Ter Aar kunnen deel nemen. Voor de winnaars zijn luxe prijzen beschikbaar. Daarna volgen de volksspelen o.a. Prikburrie en Spoetnikfietsen voor dames en he ren. Een grote deelname aan de volksspelen zal kunnen bijdragen aan het slagen der feestelijkheden en veel gezelligheid geven. De terrei nen rond het expeditiebedrijf van de heer Ph. Lek worden ook dit jaar weer gebruikt als feestterrein. In de garage zal een ruime dansvloer wor den ingericht. Het feestcomité ver zoekt de inwoners om beide dagen de vlaggen uit te steken. Met deze kleine medewerking kan men bij dragen om het dorp gedurende twee dagen een feestelijk aanzien te ge ven. LEIMUIDEN KLEUTER AANGEREDEN De kleuter Hans van de fam. Brand liep gistermiddag spelend de brug af midden op de Burg. Bakhuysenlaan. De garagehouder W. du Pauw, die met een auto uit de richting Aals meer kwam, kon een aanrijding niet meer voorkomen. Het ventje bleef met wonden aan. hoofd, armen en benen op het wegdek liggen. Dr. Brinkhorst behandelde hem, waarna hij naar huis werd gebracht. Later in de avond moest- hij echter naar een Leids ziekenhuis worden ver voerd. Botsing Op de wegkruising De Geerweg-Van Merlenweg vond gis teren even voor de middag een bot sing plaats tussen twee vrachtauto's, juist nu kortgeleden daar enkele ge bouwtjes, die het uitzicht belemmer den, verwijderd waren. De vracht auto van de graanhandel Koolhaas naderde op de Geerweg en vanaf de Van Merle weg kwam een vracht auto van de fa. v. Burg uit Aals meer, die voorrang moest verlenen. Op de splitsing ontstond een bot sing, waarbij gelukkig geen persoon lijke ongelukken te betreuren wa ren. De auto van de fa. Koolhaas liep echter flinke schade op. LEIDSCHENDAM Geboren: Roger C. zn van C. A. Berger en M. C. de Koning; Gerretje F. dr van H. Westerman en A. van Wijngaarden; Harry zn van C. H. Rijnvis en H. Dekker; Petronella E. J. M. dr van S. L. van Es en M. S. Lebbing; Bart J. zn van J. Keijzer en H. Langendijk; Yvonne J. M. dr van L. C. M. van der Krogt en T. J. M. Arend; Anne M. B. C. dr van G. M. de Ruit en R. M. S. J. Hoogenbosch Michaël L. zn van J. H. Sommer en M. J. Breedveld; Adriana A. P. dr van M. H. Wortel en G. M. van Oud- heusden; Johannes M. J. zn van J. T. A. Rozenburg en J. M. M. Lipman. Ondertrouwd: P. A. J. Witlox te Maastricht en M. T. Jansen; PI. van der Vis te Sassenheim en A. Doel man; J. A. Eleveld en D. Koopman; C. G. de Koning en H. P. Lambo; P. Meulenbroek en M. J. J. Romijn. Getrouwd: G. N. van Rijn en J. M. van der Pijl; J. J. Wenker te Sijbe- karspel en J. M. Hoogweg; H. Peters te Den Haag en E. L. M. Boekraad. Overleden: Henfrika Bont 46 jr. ongehuwd; Pieter J. M. van Leeu wen 77 jr weduwnaar van J. C. van Miezen. NIEUWKOOP Geboren: Frans Sebastiaan z.v. A. W. Cramer en M. E. P. v. Eecke; Paul z.v. G. W. Assendelft en A. Kreeft Ondertrouwd: J. M. J. Splinter 24 j., won. te Amsterdam en G. R. Ver- meij 27 j.; H. G. Aartman 26 j. en A. J. de Beer 25 j. Gehuwd: P. W. H. v. Velzen 24j.t won. te Aalsmeer en W. G. M. J. Klein 21 j. Overleden: J. Verboom 84 j., echt genoot van M. den Hertog. GESPREKSGROEPEN HEREN SINGEL De dames van de gespreksgroepen van de K_A. Herensingel staan weer voor een nieuw seizoen: het win ter- programma 1960-1961. Zij beginnen deze keer met een avondmis op don derdag 15 september 's avonds om 8 uur bij de Zusters Carmelitessen. Deze H. Mis wordt opgedragen door de zeereerw. heer A. Vreeburg. Na de H. Mis volgt het gebruikelijke kopje koffie, waarna de Hageveldse leraar, A. Vreeburg zal spreken over de verantwoordelijkheid in deze tijd van de leek. Leidse Universiteit Bij K.B. is benoemd tot gewoon hoogleraar: met ingang van 1 sep tember 1960 in de faculteit der ge neeskunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden, om onderwijs te geven in de fysische biochemie, dr. H. L. Booij, thans buitengewoon hoogle- stallige kijkgelden werd achterhaald. In 337 gevallen moest proces-verbaal worden opgemaakt. 13 TV-toestellen werden ambtshalve verzegeld. Drie TV-toestellen werden in beslag ge nomen, omdat de aangebrachte ver zegeling weer verbroken was. Burgerlijke Stand Geboren: Marjon d.v. I. Pölance en M. J. de Romijn; Rolf Peter z.v. A. M. Delfos en J. A. Drabbe; Ly- dia Elisabeth d.v. C. Pluimgraaff en L. C. Schaart; Dick Adrianus z.v. H. A. v. Schagen en A. H. Koenen; Ber nard Alfons Jozef z.v. F. Reekers en P. A. Sloot; Huibertje d.v. J. Meij- vogel en P. v. d. Bent; Johanna Wil- helmina d.v. J. Korbee en W. J. Zuij- derduijn. Leidse agenda WOENSDAG 14 SEPTEMBER Rozenkranskruïstocht. St. Petrus- kerk, 7 u. n.m. Natuurvriend. Bijeenkomst 8 uur n.m., Gebouw Steenschur 6.. Vereniging Slechthorenden. Film avond 8 ur n.m., Rehoboth, Rapen burg. DONDERDAG 15 SEPTEMBER K. en O. Leide Schouwburg. To neel: Jaloezie. Haagse Comedie. 8 u. n.m. VRIJDAG 16 SEPTEMBER K. en O. Jaloezie. 8 uur Stads- dag schouwburg. St. Christoffel. (Vertegenwoordi gers, etc.) bijeenkomst 8 uur n.m. Harmonie. bevoegden waren gebruikt. Toen dezer dagen een der omwo nenden zag, dat een 10-jarige jon gen met een brommer uit de garage kwam, werd direct de politie ge waarschuwd. Deze toog op onder zoek uit en pakte de jeugdige joy rider in de kraag. Bij zijn verhoor op het politiebu reau bleek, dat de knaap met zijn even oude vriendje regelmatig ritjes op bromfietsen maakte, onder meer ook op die van familieleden, zonder dat de eigenaren hiervan op de hoogte waren. Naast de stevige schrobbering, die zij reeds ontvingen, wacht hun stel lig nog een fikse straf. „Philatelica". Onder voorzitter schap van de heer W. Beukers kwam de afd. Noordwijk van de Intern. Ver. Philatelica in „De Zeeleeuw" bijeen voor het houden van haar eerste vergadering van dit seizoen. In zijn openingswoord releveerde de heer Beukers de zeer geslaagde internationale ruilavonden, die deze zomer waren gehouden en waarvoor de buitenlandse gasten in de bad plaats grote belangstelling hadden getoond. De Noordwijkse verzamelaars kon den tal van kontakten leggen met philatelisten uit andere landen, die op de duur zeker philatelistische vruchten zal afwerpen. Een der punten van gesprek vorm de het meebrengen van doubletten door de leden om ter vergadering te kunnen ruilen. Medegedeeld werd, dat binnenkort de speciale ruilavonden in hotel „Plano" weer zullen worden gehou den. Voorts werd besloten de maande lijkse vergade^avond weer op dins- ig te houden. Na afloop der vergadering bestond er ruime gelegenheid tot onderlinge ruil. LEIDERDORP ZATERDAG 17 SEPTEMBER Koninklijk Genootschap MSG 175-jarig bestaan. Receptie 3 uur n.m. Foyer. OUDE-WETERING Rode Kruis Het Rode Kruis vertoonde gisterenavond in hotel „Het Wapen van Alkemade" de film „De Citadel", de verfilming van de gelijknamige roman van A. J. Cronin. Het bezoek van deze propaganda- avond werd weliswaar nadelig be ïnvloed door een optreden van artis- ten elders in Oude-Wetering, maar mocht toch alleszins bevredigend worden genoemd. De avond werd geopend door de heer Koning, die een propagandistisch woord sprak voor het Rode Kruis, een organisa tie, die haar menslievend werk niet alleen uitvoert in oorlogstijd, maar ook een zeer omvangrijke vredestaak voor haar rekening neemt. Spreker herdacht de grote promotor van EHBO en Rode Kruis te Oude We tering: dokter A. v. d. Bijl. Daarna volgde het voorprogram ma, waarin o.a. een zeer fraaie kleu renfilm over de KLM de aandacht trok. Tijdens de pauze werden hand- werkprodukten van invaliden ver loot. De opbrengst was 63.50. R0EL0FARENDSVEEN Treffers De team-indeling voor de bekercompetitie: le team: Jan de Prie, Piet v. d. Wereld, Loek Koek; 2e team: Herman Klein, K. v. d. Meer, Jos v. d. Veer; 3e team: Har Kerkvliet, Har de Jong, Ko Riet broek. Dames: le team: Riny Klein, Tonny Klein, Riet v. d. Meer. De uitslagen van de le ronde: da mes: Batswingers BTreffers A 81 Heren: Treffers ASalamanders E 9—0; Treffers BPit '54 A 7—2; Sa lamanders FTreffers C 09. Programma 2e ronde: Wibo F Treffers C; vrijdag a.s. Treffers B VVV A; dames: Treffers ACebusta F; zaterdag a.s.: Wibo FTreffers A (7.30 u. Den Haag); zaterdagmiddag worden alle junioren op de training verwacht. De vriendschappelijke wedstrijden tegen Vriendenschaar zijn uitgesteld. NOORDWIJK Op de zogenaamde Ran 3 weg in het Langeveld reed een 57-jarigé expe diteur uit Amsterdam met zijn brom fiets tegen een paal, toen hij het rij wielpad wilde oprijden. De man sloeg tegen de grond en bekwam een ga pende hoofdwoi de. Na behandeld e zijn door een dok ter is hij voor verder onderzoek naar het Academisch Ziekenhuis te Leiden overgebracht. PAK MET ROOKARTIKELEN GESTOLEN De bezorger van een tabaksgros sier ui* Leiden, die met een bestel auto bij de klanten te Oegstgeest, Rijnsburg, Katwijk, Voorhout en Noordwijk pakl m mét rookartikelen rondbracht, kwam te Noordwijk aan Zee tot de ontdtkking, dat een pak ket ter waarde van ruim f 350, was verdwenen. Vermoedelijk is het uit de wagen ontvreemd. Aangifte bij de politie volgde. Jongen zat klem. Bij het klim men in een boom aan de Offemweg geraakte een 10-jarige jongen met zijn knie klem tussen de takken. Hij zat letterlijk klem vast' en kon eerst worden bevrijd, nadat de po litie te hulp was geroepen en de tak ken waren weggezaagd. Jeugdige joyriders gegrepen. Reeds enkele malen had het perso neel van een garage aan de Huis ter Duinstraat te Noordwijk aan Zee be merkt, dat hun bromfietsen door on- 40-JARIG JUBILEUM W. VAN WAARDHUIZEN Koninklijke onderscheiding De Dhr. W. v. Waardhuizen, chauffeur bij de N.V. Vereenigde Touwfabrie- ken, is een man, die van uiterlijk vertoon niet veel wilde weten en zijn 40-jarig jubileum op dinsdag 23 sep tember maar het liefst op onopval lende wijze gevierd had willen zien. De directeur, de heer H. B. Haan appel, zeide bij de ontvangst ten di- rectiekantore, dat hij die wens van de jubilaris wilde eerbiedigen, maar deze gelegenheid toch aangreep om de heer Van Waardhuizen te prijzen om zijn toewijding en plichtsbetrach ting, waarvan hij steeds heeft blijk gegeven. Van de 40 jaren heeft hij er 36 als chauffeur de belangen van de V.T. gediend. Met de beste wensen voor de toe komst van de jubilaris en van diens vrouw en zeven kinderen, die allen deze intieme huldiging bijwoonden, overhandigde de heer Haanappel de heer Van Waardhuizen het vererend getuigschrift van de Mij. voor Nij verheid en Handel met het bijbeho rende zilveren draaginsigne, een ge tuigschrift van de Kon. ANWB met een fraaie draagspeld, een gouden armbandhorloge met inscriptie, als mede een geschenk onder couvert. Burgemeester K. van Diepeningen zeide, dat er ongetwijfeld vreugde zal heersen in de harten van de ju bilaris en diens echtgenote over het feit, 'dat zij leiding mogen geven aan zo'n aardig gezin. Om dat te kunnen doen wordt een financiële basis ver eist. Deze heeft de jubilaris 40 Jaar geleden gevonden bij de V.T. Het verheugde spr., dat uit erkente lijkheid voor de wyze, waarop de heer Van Waardhuizen steeds zijn plicht heeft vervuld het H.M. de Koningin heeft behaagd, hem de bronzen medaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, te willen verstrekken. Onder applaus speldde de burgemeester de heer Van Waard huizen deze onderscheiding op. De bedrijfsleider der vezelafdelin gen, de heer I. Vogelenzang, felici teerde de jubilaris en noemde diens functie er een van groot vertrouwen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1960 | | pagina 2