SUNIL Antwoord op bezwaarschrift van de KNAC tegen misbruik Jong Si. Peirus irois op wisselbeker Jongste deelnemer aan goochelcongres is vijl jaar SUNIL WAST STRALEND WIT Aan banden gelegde geluidsjagers eikaars krachten DONDERDAG 18 AUGUSTUS 1960 DE LEIDSE COURANT DE KROON parkeërprivileges met aanvaardbaar Een wachtverbod instellen en uit zondering maken voor bepaalde be zitters van voertuigen acht de Kroon uit de boze. In antwoord op een be zwaarschrift van de KNAC heeft de Kroon uitspraak gedaan en gesteld: de parkeerprivileges niet aanvaard baar zijn en elke wettelijke grond missen. Aanleiding tot het bezwaarschrift van de KNAC was de weigering van B. en W. te Den Bosch een parkeer- privilege op te heffen voor de Wol- venhoek aldaar. Alleen personeels leden van Gemeentewerken en Rijkswaterstaat mochten hier hun voertuigen plaatsen, ondanks het verbod, dat door borden wordt aan gegeven. De KNAC heeft trouwens in het algemeen de strijd tegen de parkeerprivileges aangebonden, die men overal aantreft, vooral in Den Haag, waar rond de departementale gebouwen alleen bevoorrechten hun wagens mogen plaatsen. Ook in an dere steden (bijv. ook in Leiden) komen deze privileges voor. De KNAC is van mening dat deze uitspraak van de Kroon onherroepe lijk het einde van deze parkeervoor- rechten betekent Wachtverboden kunnen overigens door het wegen verkeersreglement alleen maar wor den ingesteld als de vrijheid of de veiligheid van verkeer en weg in ge vaar worden gebracht. Hoe is dit mogelijk, vraagt de KNAC zich af, ten aanzien van bepaalde auto's en niet ten aanzien van de voertuigen in het bezit van overheidsfunctio narissen. Op deze wijze maakt men misbruik van regels, die in het be lang van de verkeersveiligheid door dé overheid worden gegeven. KAASKEURDERS-CONCOURS IN WOERDEN Op woensdag 7 september a.s. zal Woerden het 75-jarig bestaan van de kaasmarkt vieren. Met Gouda en Bodegraven behoort Woerden tot de drie grootste kaasmarkten in Ne derland. Ter gelegenheid van dit jubileum wordt een nationaal kaaskeurings- concours georganiseèrd, waaraan handelaren uit het gehele land kun nen deelnemen. Hoofdprijs is een massief gouden kaasboor, die als wis- selprijs beschikbaar wordt gesteld en na drie jaar definitief eigendom wordt van de best geklasseerde keurder. De winnaar van de gouden boor en ook de andere prijswinnaars van dit concours, zullen dit resultaat commercieel mogen hanteren. S/of Leidse vacaniiebezigheden Aan het slot van de vakantie bezigheden van het R.K. comité hebben de jongens van 3 Leidse parochies weer de gebruikelijke voetbalcompetitie gehouden op het sportveld achter het Philoso- phicum te Warmond, dat wel willend was afgestaan. Het werd een wat eenzijdige strijd, want het bleek, dat de jeugd van de Petrusparochie ongetwijfeld het handigst met het leder wist om te gaan. Hiermede kwam dus de jeugd van deze parochie in het bezit van de wisselbeker, die al twee maal achter elkaar door de jeugd van de Herensingelparo chie werd gewonnen. De Petrus- jeugd won haar wedstrijden met 60 en 41. Bijzondere presta tie werd hierbij geleverd door Wim Azier, die niet minder dan zes goals voor z'n rekening nam- De officiële uitslag was: 1. St. Petrusparochie; 2. Herensingel parochie en 3. Leonardusparo- chie. Op de foto ziet men aan voerder Koos v. d. Leek als trot se bezitter van de wisselbeker, temidden van spelers en suppor ters. Rechts groepleider, de heer Witte en links de scheidsrechter de heer Van Dinten. (Foto: de Leidse Courant) KORTER WERKEN VOOR RUIM 50.000 METAALARBEIDERS De Vakraad voor de Metaalindus trie heeft tot en met vandaag aan 137 ondernemingen met in totaal 50.757 handarbeiders vergunning verleend tot verkorting van de we kelijkse werktijd tot gemiddeld 47 uur. Vergunning voor werktijdver korting tot gemiddeld 45 uur per week is nog niet verleend. Deze ar beidstijdverkorting zal op zijn vroegst met ingang van 1 januari 1961 kun nen ingaan. Regering tegen korter werken voor ambtenaren De regering is gekant tegen de in voering van werktijdverkorting voor overheidspersoneel. Toch zal dit vraagstuk nog dit jaar aan de orde worden gesteld in de centrale com missie van georganiseerd overleg in ambtenarenzaken. De minister van Binnenlandse Za ken, mr. E. H. Toxopeus, heeft on langs reeds laten weten, dat hij niet enthousiast is over de verkorting van de werkweek tot vijf dagen. Wan neer echter het aantal werkuren ge handhaafd blijft, zal hij bij een even tuele doorvoering van de werkweek verkorting het besluit van een ge meentebestuur niet schorsen en ter vernietiging aan de Kroon voorleg gen. Wanneer echter tot vermindering van het aantal werkuren voor amb tenaren wordt overgegaan, zal de minister wel ingrijpen. Oudste molen als weer nieuw De commissaris der koningin in Zuid-Holland, mr J. J. Klaasesz, heeft gistermorgen in Vlist, in de nabijheid van Schoonhoven, de ver nieuwde Boenderpasmolen officieel in gebruik gesteld. In zijn openings rede zei de commissaris, dat er spra ke is van een acte, door Jacoba van Beieren op 13 mei 1430 gegeven, waarin toestemming voor de bouw van een molen op deze plaats werd verleend. Hij zeide te betwijfelen of deze acte er ooit geweest is, maar wel in een geschiedenisboek te heb ben gevonden, dat in 1449 hier de oudste molen van Nederland zou hebben gestaan, die toen reeds ver nieuwd moest worden. De commissaris richtte een har telijke gelukwens tot allen, die zich beijverd hadden voor de restauratie van deze watermolen. Bij ge-taan door de molenaar, de heer Noorlan- der, en de vorige molenaar, de heer Prins, die op de molen het levens- lioh zag en er 69 jaar gewoond heeft, trok de heer Klaasesz vervolgens aan het vangtouw, waardoor de wie ken gingen draaien. World Sky" prooi Tengevolge van het breken van een dam bij Reocin, in de Noord- Spaanse provincie Santander, zijn vermoedelijk veertien personen verdronken, aldus bericht 't Spaanse persagentschap Cifra. Het water van het reservoir achter de dam werd gebruikt voor het was sen van steenkool. Huizen en bo men werden weggespoeld. De jongste deelnemer aan het 10e nationale goochelcongres, dat op 16, 17 en 18 september te Nijmegen zal worden gehouren, is de vijfjarige Robby Noordhoek uit Schiedam. Honderden deelnemers zullen mee dingen naar de titel Nederlands kampioen 1960'61. Ook de deelna- tvi/vf me uit het buitenland is groot. 11101011 Schipper uit Urk gedood Internationale tussen schip en kade ontmoeting Stralend wit wordt uw wasgoed met Sunil. Bleken en blauwen mag u overslaan. U wast minder, u spoelt minder, u wringt min der. Uw wasgoed slijt dus minder! U - en honderdduizenden andere huisvrouwen merken direct dat het hemelsblauwe Sunil tegelijk het modernste en het degelijkste wasmiddel is. De mooiste witte haan verliest het van uw stralend witte was! Het extra voordelige drïelingpak bespaart u elke keer geld (Advertentie) met de „Firato" een internationaal elektronisch congres tt organiseren met medewerking van de gemeente en de universiteiten. Een vloermat! Vorige week is de Liberiaanse tanker „World Sky" op de rotsige kust van Zuid-Arabië vergaan. Vijf opvarenden, die de vaste wal wisten te bereiken, slaagden erin een boodschap te telefoneren naar een basis van de ILA.F. bij Aden. Een „Shackleton" van de Britse luchtmacht, die op verkenning werd uitgezonden vond de overblijfselen van het schip op de kust (foto boven) en even later een S.O.S.-teken, dat door andere leden van de bemanning op het strand was uitgelegd (foto onder). Het toestel wierp daarop medicijnen en noodrantsoenen uit voor de ongelukkige zeelieden. bestuurslid van de Nederlandse ver eniging, enige amateui geluidsopna men horen van vorige wedstrijden, o.m. een inzending van de Ameri kaan Kenneth Miller Met eer con- De 45-jarige schipper C. Romkes, Zn Sen^e betaeldTa°ankte°tosenmde kade en internationale w;«lstriid voor de bes- de inwendige organen van het men- DeKneld raakte tussen de Kade en te amateur-geluidsopname gehouden, selijk lichaam acoustisch reaeeren zun schip, de „Urk 35 De schipper Voor deze wedstrijd, die internatio- Uit het geluid van hevig krakende zat op zijn hurken op de kade te naai bekend staat als CIMES (con- deuren, dat uit dc versteker daver- kuken naar het personeel, dat bezig cours international du MeUleur En- de zou niemand een in bewlging was met onderhoudswerk aan het registrement Sonore, na negen maal zijnd heupgewricht kunnen onder- gemeerde schip. Een grote vracht- in het buitenland nu voor l.et eerst kennen, het gebrul van leeuwen dat auto, geladen met ijzer, die in de in 0ns land), worden uit minstens uit de luidspreker klonk bleek het haven geparkeerd stond, ging plot- 25 landen inzendingen nlt 17 landen gerommel in een maag te ziin toe- seltng onbemand aan het rollen door de Internationale jury beoor- behorend aan iemand die hóneer en duwde een kleinzoon en de 18- deeld, dit jaar is de organisatie in had, in werking zijnde spijsverte- jarige zoon Jan van de schipper het handen van de in 1958 opgerichte en ringsorganen produceren het lawaai water in. De schipper, die het kind ruim 600 leden tellende Nederlandse van een leeglopende gootsteen en nog wilde wegtrekken, verloor zijn Vereniging van Geluidsjagers. een zich door de slokdarm voortbe evenwicht en raakte bekneld tussen wegende slok water wordt identiek schip en kade en werd op slag g- Het is een wedstrijd voor band- aan het geluid van een WC die dood. Een van de knechts liep lichte recorder-amateurs, die onafhankelijk doorgetrokken wordt verwondingen op. van de professionele radio-omroep, De politie vermoedt, dat de wa- met eigen microfoon en recorder ge- gen van de remmen is geschoten en luidsopnamen maken. Elk land mag CENTRALE ELEKTRO- toen aan het rollen ging. De auto in totaal vijf opnamen plus één in NISCHE BEURS VOOR EUROPA? is in beslag genomen voor onder- de categorie voor scholen inzenden. F a- 70pk. hierbij om het maken van Jf streven een tentoonstel- klankbeelden, hoorspelen, imitaties, 1T\ Europa te hebben op het ge- documentaires, reportages, muziek- d der elektronica, die als toon- opnamen, geluids-snapshorts, truc- aan6evend zal worden beschouwd en opnamen, stereofonische opnamen dfn de noviteiten op dat ge- enz. Er is bovendien een speciale ca- if gelanceerd zullen worden. De tegorie voor scholen. Hierin dingen >;Firato" staat hiervoor als nummer n„ oi 4atg i- leerlingen mee van middelbare en een °P de nominatie. Dit heeft de De ?J:ja"SeANo®"e matroos Georg lagere sc^n. voorzitter der stichting „Firato", de Riskedal uit Austrat by Sandness is De internationale jury is samenge- beer A- H- Hardenberg, medegedeeld i-3 nnn5+6en br^nd aan boord van de steid uit programmaleiders van Euro- op een persconferentie over de elfde tv/t u 5>n I?iet.ende Noorse tan^ert pese radio-organisaties, journalisten ..Firato", de jaarlijkse internatio- „Mosbajr die in Amsterdam m dok en deskundigen van de nationale na*e vakbeurs en tentoonstelling van ligt, door verstikking om het leven vereniging. elektronische produkten, die van 30 gekomen. De brand werd ondekt in Vrijwel alle geselecteerde inzen- augustus tot en met 6 september in een hut van een van de matrozen dingen voor de Cimes worden door het RAl-gebouw te Amsterdam wordt op het achterschip. De man, die er de omroeporganisaties in Frankrijk, gehouden. lag te slapen, wist zich in veiligheid Zwitserland, België, Duitsland. En- Noodzakelijk voor een dergelijke te stellen. Met eigen materieel was geland, Italië, Oostenrijk en Neder- expositie is dat er voldeende expo- men het brandje m een half uur land geheel of gedeeltelijk uitgezon- sitieruimte beschikbaar zai zijn. meester. Toen bleek dat twee hutten den, zodat ook de radioluisteraars Hieraan zal het volgend jaar het verder Riskedal nog lag te slapen, van de prestaties der geluidsjagers nieuwe RAI-gebouw aan het Europa- doch door de rookontwikkeling be- kennis kunnen nemen. Nederlandse plein voldoen, aldus de heer Harden- wusteloos was geraakt. Hy werd bandrecorder-amateurs hebben voor berg. De ligging van Amsterdam met De 17-jarige Engelsman James Kelly naar het Wilhelminagasthuis ge- het eerst in 1955 aan de Cimes deel- zijn goede internationale verkeers- heeft de vangst van zijn leven gedaan bracht, waar zuurstof werd toege- genomen en sedertdien twee maal verbindingen is zeer gunstig. met deze reuzen-snoek, die hij na een diend. Het mocht evenwel niet meer de grand prix gewonnen. Voorts maakte de voorzitter ge- gevecht van drie kwartier op het baten, korte tyd teter overleed hy. «tpIhMm» wag van de Sedachte, die men bij droge wist te brengen. De vis, waar- Het stoffelijk overschot zal zaterdag Vreemde geluiden de >Firat0» heeft om als £traks ook VQOr de vissersuifdl.1*king vlo(.r. as. per schip uit Rotterdam naar Op een persconferentie in Amster- het nieuwe congresgebouw aan het mat" nog aan de bescheiden kant is Bergen worden vervoerd. dam liet de heer A. E. van Heeae, Europaplein gereed zal zijn tegelijk meet 1.15 meter! Noorse matroos door rook gestikt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1960 | | pagina 7