Leiders expeditie Sterrengebergte als helden op Schiphol begroet Vernieuwd St. Elisabethsziekenhuis met kunstwerken verfraaid Resultaten hebben aan gestelde doel beantwoord Deken van Leiden wijdde nieuwe kerkzaal Academisch Ziekenhuis in Kring Leiden van de R.K. Bond van Werkmeesters bereikte de 40 jaar Feestelijke viering MAANDAG 12 OKTOBER 1959 DE LEIDSE COURANT PAGINA 4 Een oude belofte gmg in vervulling De leiders van de Nieuw-Guinea-expeditie zijn zondag avond op Schiphol teruggekeerd. De heer C. Verolme, die de expeditie financieel heeft bijgestaan, was ook ter verwelkoming aanwezig. Foto v.l.n.r.: kapt.-lt. ter zee vlieger G. F. Venema, prof. dr. L. D. Brongersma en dr. Chr. Bar. Rechtsachter de heer C. Verolme. zich garant stelde. Inmiddels hebben partikulieren in Nederland door stortingen dit garantiebedrag met 50.000,kunnen verlagen. Omtrent de resultaten van de expe ditie kan nog worden medegedeeld, dat de Sibilvallei en de aangrenzende dr dalen en ook de zg. doorsteken Schat van gegevens der de expeditie wenste Bij gelegenheid van het zestig jarig bestaan van het St. Elisabeth - ziekenhuis te Leiden, welk jubileum in 1952 gevierd werd, beloofden ver schillende artsen, aan het ziekenhuis verbonden, een geschenk ter ver fraaiing van het gebouw. Zaterdag middag is hun belofte in vervulling gegaan. In tegenwoordigheid van de eerwaarde moeder Cyrilla, zuster Eustachia, vele andere zusters en verpleegsters, hebben zij bij mon de van dr. J. A. Tolenaar een opa line-glasschildering overgedragen aan zuster Zephyrina, de directrice van het verbouwde ziekenhuis. Bij deze korte plechtigheid was ook de kunstschilder en glazenier Pieter Geraerdts, die het kunstwerk vervaardigde, met zijn echtgenote aanwezig. Als verontschuldiging voor het feit dat zes jaar zijn verstreken voordat de belofte gestand gedaan kon wor den voerde dokter Tolenaar aan, dat het wachten was op de voltooiing van de nieuwbouw omdat het ge schenk ten nauwste met het gebouw verbonden was. Spreker memoreerde wijlen dr. Simons, die de eerste beheerder was geweest van de gelden, die bestemd waren voor het geschenk. Later was die taak overgenomen door dr. Van Dongen. Alvorens het tableau te ont hullen, legde dr. Tolenaar er nog de nadruk op, dat het aan zuster Zephy rina zou worden overgedragen, niet als een voorschot op haar gouden feest dat zij zaterdag a.s hoopt te vieren maar als een achtergrond, waartegen zij bij dat jubileum beter zal uitkomen. Hij verduidelijkte de ze opmerking met een uitleg van de voorstelling, waardoor de verbinding van wetenschap en naastenliefde in Christus wordt verzinnebeeld. De voorstelling. In het midden van de schildering ziet men de triomferende Christus met aan zijn voeten de zieke mens. Links van deze voorstellingen staan afgebeeld de figuren van Hyppocra- tes, de grondlegger van de genees kunde en de Griekse beschermgod van die wetenschap, Aesculapius met een centaur. Aan de rechterzijde ziet men de Barmhartige Samaritaan en de zalige geneesheer-bisschop Niels Stensen, in 1638 te Kopenha gen geboren, die zijn studies in de medicijnen te Leiden maakte. Aan de voeten van Stenseri ligt het Jo- hannes-evangelie, opgeslagen bij de „spreuk" van de congregatie: „Ik was ziek en Gij hebt mij bezocht". Bij zijn uitleg van deze voorstel ling belichtte dr Tolenaar in het bij zonder de figuur van Niels Stensen en de betekenis »van de persoonlijke benadering van de patiënt. Rector B. J. Drost, die dankte na mens de directie en het personeel van het ziekenhuis, zeide, dat deze allegorische voorstelling het verple gend personeel en allen, die samen werken tot heil van de patiënten da gelijks zal sterken in de overtuiging dat, wanneer de Christelijke charitas de wetenschap helpt, Christus het middelpunt zal blijven van het huis, evenals Hij dat is op deze Opaline. De rector sprak er voorts zijn vreug de over uit, dat dit kunstwerk zo duur zaam is, dat het zélfs zuster Zephyri na zal overleven. Andere kunstwerken. Behalve de opaline-schildering door Pieter Geraedts is er in de hall nog een ander kunstwerk aange bracht. Het is een bronzen kruisbeeld vervaardigd door de kunstenaar Niel Steenbergen uit Oosterhout. De beeldh. Bouke Hettema is bezig met het vervaardigen van zes bas reliëfs in de hardstenen beplating van het hoofd-portaal. Het zijn twee series van drie voorstellingen. Links beelden ze uit de Barmhartige Sa maritaan; Christus, wonderdoende, en Christus, stervend aan het kruis. Rechts ziet men de toepassing van de Christelijke liefde in de ziekenver pleging, de zieke; die de laatste H.H. Sacramenten ontvangt en de Hemel vaart van Christus, die het eind van ons aller kruisgang is. Bij de onthulling van de schildering in de hall werd een telegram voorge lezen van de eerwaarde moeder Alle- gonda, waarin zij namens de congre gatie haar dank uitsprak voor de ver fraaiing van het ziekenhuis te Lei den. STOFZUIGERS vanaf 115.- Fa. DUSOSWA - LEIDEN (Advertentie.) In de kombuis van het Belgische ss „Steenstraete", in de Merwehaven te Rotterdam, is de 49-jarige bakker J. L. Grosiers, uit Antwerpen, van morgen plotseling onwel geworden. Hij zakte opeens in elkaar. Men bracht hem naar het ziekenhuis Coolsingel, waar men de dood moest constateren. Ongeveer honderd bandieten hebben zaterdag in het Colombiaan se departement Caldas een vracht auto met arbeiders, die op weg waren naar hun werk, beschoten. Achttien arbeiders werden gedood en ongeveer twintig gewond. Brongersma te weten wat de leden schat van gegevens hebben opgele verd op het gebied van de culturele anthropologic, de fysische anthro pologic, de botanie, de cartographie, van de expeditie te boekstaven en de Verolme gegevens uit te werken. de expeditie verstuurden. Met de DC-7 c „Adriatische zee" van de KLM, die wegens motorsto- Omtrent de kosten van de expe- rlng zeven uur te laat van Ancho- ditie konden weinig bijzonderheden de geographie, de geologie, de zoö- rage was vertrokken, zijn zondag- worden medegedeeld. De begroting ligie en de agrogeologie. Men zal avond op Schiphol aangekomen de was gesteld op 1,1 miljoen gulden, jaren nodig hebben om de resultaten beide leiders van de expeditie naar Het tekort werd geschat op 200.000, het Sterrengebergte in Nieuw Guinea gulden, waarvoor de heer dr L. D. Brongersma, directeur rijks- museum voor de natuurlijke historie en lector aan de rijksuniversiteit in Leiden, algemeen en wetenschappe lijk leider van de expeditie en kapi tein-luitenant ter zee-vlieger overste G. F. Venema, chef-staf commande- ment Marine Luchtvaart Nederland te Valkenburg, technisch leider, waar zij door een grote schare belangstel lenden werden verwelkomd. Op het platform werden de beide leiders begroet door prof. dr H. J. Lam, voorzitter van de stichting expeditie Nederlands aardrijkskun dig genootschap, prof. Vening Mei- nesz, het hoofd bureau Marine Voor lichtingsdienst, de luitenant ter zee eerste klasse Koninklijke marine, L. D. de Kroon, de heer C. Verolme, scheepsbouwer, en vele anderen. Met de heren Brongersma en Venema was naar Nederland meegekomen dr Ch. Baer, geoloog, verbonden aan de Nederlands Nieuw Guinea petroleum maatschappij en' leider van de groep, die over land een doorsteek heeft ge maakt van het Sterrengebergte naar Hollandia. De drie mannen werden met kran sen omhangen en gezamenlijk ging men naar de speciale wachtkamer in de Europahal, waar als eerste prof. Lam als voorzitter van de stichting het woord voerde. „De moeilijkheden en misverstan den liggen thans achter de rug en er past thans slechts warme dankbaar heid voor de moed en het doorzet tingsvermogen, die de leden van de expeditie hebben opgebracht om dat gene te bereiken, waarvoor men was gegaan. Ik geloof, dat wij met de be reikte resultaten tevreden mogen zijn". Na prof. Lam hield scheepsbouwer C. Verolme een toespraak. „Ik voel de steun, die ik heb verleend aan de expeditie, niet als een persoonlijke verdienste", aldus de heer Verolme. Persoonlijke plicht. „Integendeel. II: beschouw de fi nanciële garantie als een persoonlijke plicht. We mochten deze dappere mensen niet in de steek laten". Dr. L. D. Brongersma dankte voor de overweldigende ontvangst op Schiphol. „Er zijn tegenslagen ge weest, moeilijkheden gerezen, mis verstanden ontstaan en ik moet toe geven, dat ik in het Sibilbivak wel eens lelijke woorden heb gebruikt. Maar de expeditie is geslaagd, dank zij de energie en het doorzettings vermogen van de deelnemers". Op een persconferentie welke hier na werd gehouden, voerde voorna melijk dr. Brongersma als algemeen en wetenschappelijk leider het woord. De resultaten van de expeditie hebben aan het gestelde doel beant woord. Natuurlijk zijn er sommige dingen niet gebeurd, door tegensla gen, maar het wetenschappelijk on derzoek heeft op ruime schaal plaats gevonden. Censuur. Natuurlijk zijn er ook moeilijkhe den geweest. De verbindingen waren vaak slecht, het weer soms abomi nabel, aanvankelijk was er de steun van twee Twin Pioneers van de Kroonduif, maar een van deze vlieg tuigen maakte een wat ongelukkige landing en beschadigde daarbij het staartgedeelte, waardoor het toestel tot aan het einde van de expeditie (26 september) was uitgeschakeld. Toegegeven werd dat er censuur (overigens niets nieuws voor Nieuw Guinea, merkte dr Brongersma lachend op) is uitgeoefend op ver zonden berichten en verhalen, zij het dat dit slechts in beperkte mate is geschied. Als verantwoordelijk lei- „Troost en hulp bij God en zijn woord" De nieuwe kerkzaal in het Acade misch Ziekenhuis is zondagmorgen ingezegend door deken W. P. M. Ha ring en daarna, met het opdragen van het H. Misoffer, officieel in ge bruik genomen. De stemmig met bloemstukken versierde ruimte was geheel gevuld met patiënten en genodigden; via de geheel verbeterde en gemoderni seerde huisradio konden de overige verpleegden vanaf hun ziekbed de plechtigheden volgen, daarbij gehol pen door de duidelijke uitleg van kapelaan J. S. van der Laan, die met de zielzorg der katholieke verpleeg den in het A.Z. is belast. Aanwezig waren o.m. de directeur- geneesheer dr M. W. Jongsma, de di rectrice zr Wevels, de hoofden van dienst mevr. Van Doorn (Internaat), mevr. Kamerbeek (Huishouding), de heer H. Nieuwendijk (Techn. Dienst) en het districts-hoofd van de Rijksgebouwendienst, de heer A. G. T. Laagland en echtgenote. Tijdens de gedialogeerde Mis van het feest van Maria's Moederschap heeft de deken een korte predikatie gehouden over het menselijk contact met God; het contact dat door Hem altijd is gezocht en gewenst vanaf de Schepping tot aan de H. Eucha ristie van heden. Het is een groot voorrecht, aldus spr. dat er thans met de spontane medewerking van alle instanties temidden van het vele menselijke leed, een plaats is geschapen waar allen die troost en hulp nodig hebben, God en Zyn Woord op waardige wijze kunnen ontmoeten. De deken richtte zich in het bijzonder tot de zieken, die door middel van de moderne techniek, met deze plaats waren verbonden. Het jongenskoor van de St. Willi- brordus-parochie te Oegstgeest zong, onder leiding van kap. Van der Laan de vaste gezangen env tijdens de Dankzegging, het tweestemmige „Jesu dulcis memoria". Na de plechtigheden heeft kape laan v. d. Laan dank gebracht aan ale instanties en diensten, die met veel moeite, toewijding en sympa thie deze nieuwe kerkzaal hebben gerealiseerd. Dank bracht spr. ook aan de gelovigen, die door hun offer- vaardigheid de aanschaf van de be nodigdheden voor de eredienst ïeb- De Kring Leiden van de R.K. Bond van Werkmeesters vierde zaterdag jl. zijn veertigjarig jubileum. De landelijke bond van Werk meesters is 46 jaar geleden opge richt, daar er aan een organisatie voor leidinggevend personeel in de bedrijven en fabrieken behoefte be stond. Aanleiding was destijds een conflict in een tabaksindustrie in het zuiden van het land, waarbij de werkmeesters niet in de besprekin gen werden betrokken, daar zij ge zien werden als „een verlenging van de directie". Werkmeesters hebben echter wel degelijk hun belangen als werknemers en hun sociale en gees telijke vorming is van de grootste waarde. Dat aan deze vorming wordt gewerkt blijkt eens te meer uit de „Integratie-bijeenkomsten", die door de bond worden georganiseerd met medewerking van het Gemeenschap pelijk Instituut voor Toegepaste Psychologie. Hier worden de werk meester geconfronteerd met de pro blemen van deze tijd. De kring Leiden, die in de Sleutel stad en haar wijde omgeving nu ben mogelijk gemaakt. God moge uw werk overvloedig zegenen, mede tot heil van de lijdende mensheid; mo ge een stroom van geestelijke kracht het medische met het religieuze ver binden, omdat het een het ander zo nodig heeft, aldus besloot spr. De tijdens de eredienst te gebrui ken kelk is in bruikleen afgestaan door mgr. Jansen en dateert uit 1875. Dit kunstige smeedwerk is destijds aangeboden aan een Rotterdamse pastoor, Nicolaas Taverne, bij gele genheid van zijn zilveren priester feest. Familie en bekenden hebben hiervoor gouden tientjes gespaard en laten smelten. De kelk is gevon den na de meidagen van 1940 in een verwoeste kerk van Rotterdam. Opvallend is ook de fijne eenvoud van het kunstig in draadhandwerk uitgevoerde altaarkruis van atelier Van der Heyden uit Bodegraven. tachtig leden telt, is een bloeiende en het feest werd dan ook met veel vreugde gevierd. Op de receptie, die zaterdagmiddag van drie tot vier uur gehouden werd hebben velen het bestuur de hand gedrukt. Onder hen waren de deken van Leiden, de bondssecretaris, de heer P. Kee, de heer A. A. Griffioen, die een van de oprichters van de Kring was, de he ren C. J. Kol en M. J. Straathof na mens St. Lambertus, de heer C. J. Stokermans en W. J. Overdijk, resp. voorz. en secr. van de afd. Leiden van de N.K.G.B., de heer Th. H. de Wilde, vice-voorzitter van de K.A.B. Leiden, de heer F. A. van Hees, oud- secr. van de kath. Werkmeesters, mede namens de afd. Leiden van de K.A.B., afgevaardigden van de H.K.W., van het plaatselijk bestuur van Herwonnen Levenskracht, de heer B. H. de Wilde namens de KABO, de heer Spierings namens de kath. Transportarbeidersbond, een deputatie van „St. Bonifacius", de heer M. B. Röling namens R.K.B.B. en mevr. C. UphoffVisser namens de K.A.V. Schriftelijke gelukwensen ontving men onder meer van wethouder S. Menken, die verhinderd was per soonlijk zijn gelukwensen aan te bie den, de r.k. Houtbewerkers en de kath. bond van kapperspersoneel „St. Cosmas". De heer Th. H. de Wilde voerde het woord als afgevaardigde van de K.A.B.-Leiden. Hij verving de heer K. de Bree, voorzitter, die wegens ziekte verhinderd was. De heer De Wilde noemde het een gelukkig ini tiatief, dat men deze feestviering vergezeld doet gaan van een samen- gevierd Misoffer. Hij sprak de hoop uit, dat de band tussen de Werk meesters en de K.A.B. even hecht zal blijven als zij reeds geweest is. De heer F. H. M. Kok, voorzitter, sprak namen de Leidse H.K.W., wij zend op de grote verdienste van de Kring Leiden der kath. Werkmees ters en op de goede samenwerking die er steeds geweest is. Historie. Van de geschiedenis van de Kring Leiden der R.K. Bond van Werk meesters en ander toezichthoudend personeel bestaan practisch géén geschreven bronnen. Aldus deelde Op de foto ziet men op de voor grond v.l.n.r. de heer J. Lepelaar, commissaris, de heer P. Spijkers, kringsecretaris, de heer P. Kee, bondssecretaris de heer H. v. Schaik, voorzitter, kapelaan G. Lemmers, geestelijk adviseur, de heer G. W. H. Post, penningmeester en de heer W. J. Ouwerkerk, commissaris. Daar achter de leden van de feestcommis sie: mevr. CreyghtonVerbee, de heer A. J. Spijker en W. Donders. Andere leden van het feestcomité waren de heren W. van Wieringen, Th. Schmidt en H. Stol. De voorzit ter hield tijdens de koffietafel een feestrede. men ons ter receptie mede, Het ar chief is in de oorlogsjaren verloren gegaan. De kring is in de oorlogsja ren tijdelijk ontbonden geweest. Men herinnert zich, dat dit besluit geno men werd in een zijkapel van de Herensingelkerk. Men wilde geen lid worden van het door de bezet tende macht gecreëerde „arbeids front". Na de oorlog kreeg de kring nieuw leven, mede dank zij het on vermoeide werken van wijlen de heer J. C. Blom en de heer Grif fioen. Men startte met 25 leden vóór de oorlog telde men 20 leden dit getal is inmiddels tot 80 aange groeid. Om half zeven 's avonds droeg de geestelijk adviseur, kapelaan G. Lemmers, een H. Mis op in de kapel van de Zusters Carmelitessen aan de.Oude Vest, waaronder hij een toepasselijke predikatie hield. Tijdens de gezamenlijke koffie tafel, die hierna in het St. Antonius- Clubhuis genoten werd, huldigde men enige jubilarissen. Het waren de heren L. van Zandwijk, H. Stol, A. Veen en G. Post die 25 jaar lid van de Kath. Bond van Werkmees ters en 25 jaar lid van de K.A.B. zijn. Voorts de heren A. A. Griffioen en Th. Schmidt, die veertig jaar lid zijn van de K.A.B. Het feest werd besloten met een gezellig samenzijn, waaronder leden van „Crescendo" een toneelstukje „De Örchidée" opvoerden. Men bleef tot één uur in de morgen gezellig bijeen en danste op de muziek van het dansorkest onder leiding van de heer Theo Wisse.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1959 | | pagina 4