DE ZWARTE Priesterfeest pastoor Gussenhoven, Warmond In zee verdronken Dodelijk ongeval te Nieuwveen Hillegom genoot van federatief bondsconcours van r.k. muziekgezelschappen Koeien op Texel op stal weer Gasaansteker niet beneden de prijs EXPLOSIE!! KORTE golf MAANDAG 15 JUNI 1959 nw LEIDSE COURANT PAGINA 3 (Vervolg van pag. 6 2e blad) i de bewoners van Warmond en velen daarbuiten hem toedragen. Als men Ik heb gemeend deze dubbele I weet, dat de jubilaris als stelregel functies van de jubilaris eens te heeft dat men mensenkennis niet moeten belichten om duidelijk te verwerft, door te trachten de men- maken dat ir. deze materialistische sen te beoordelen doch door U pro- tijd zulke hoge eisen gesteld worden i beren hen te begrijpen, behoeft zulks aan de persoon die allereerst is be- dan ook geen verwondering te wek- last met onze zielzorg, daarnaast ook J ken. Tot slot van dit onvergetelijke de materiële zorgen heeft van grote feest, vond een plechtig sluitingslof omvang. Mag ik dan, hooggeachte jubilaris, namens het kerkbestuur, hetwelk de eer heeft U, in uw mate riële zorgen bij te staan, van harte te feliciteren met uw 40-jarig pries terjubileum, dankend voor de gast vrijheid welke wij zovele malen in uw huis hebben mogen ondervinden. Ik mag U, zo God het wil, nog vele jaren toewensen in goede ge zondheid tot heil van de zielen die aan uw zorgen zijn toevertrouwd en tot bloei van die instellingen, die on der uw beheer gesteld zijn. Wij heb ben gemeend om onze felicitatie te doen begeleiden met een geschenk, dat U namens de parochie is aange boden en waarin ook het kerkbe stuur buiten uw medeweten doch met goedkeuring van de hogere in stantie, heeft bijgedragen. Dit ge schenk symboliseert de rust die wij U na uw priesterlijk werk graag gunnen. Wij als bestuursleden heb ben gemeend, dat bij die rust ook de vrede dient te worden gesymboli seerd in de vorm van een asbak waar U als rokend en tevreden mens niet buiten kunt zonder de vrede in de pastorie te verstoren. Dankwoord van de jubilaris. Vervolgens nam de jubilaris het woord. In de allereerste plaats bracht spreker dank aan het ere-comité en het comité voor de wijze, waarop zijn zijn 40-jarig priesterschap tot een voor hem onvergetelijke dag hebben gemaakt. Maar niet minder bracht spreker dank aan zijn paro chianen die thans op zulk een over tuigende wijze hebben getoond, dat zij zijn werk, dat volgens hem zeker niet foutloos was, hebben gewaar deerd. Dank bracht hij aan allen zon der enige uitzondering, die hadden medegewerkt om „deze grootse hul diging tot stand te brengen. „Ik ben er van overtuigd", aldus spreker, dat ik misschien meer had kunen doen, dan wat ik gedaan heb en hoezeer ik deze huldiging ook op prijs stel, een grote volmaaktheid heb ik q.u een maal niet op kunnen brengen. Juist door deze onvolmaaktheid ben ik de goede God diep dankbaar dat hij in mij het priesterschap heeft willen eren De kapelaan heeft mij wel eens gezegd, dat ik de zaken te nuchter bekijk, maar ik kan u de verzekering geven, dat ik een gevoelsmens ben, iemand met een klein hart en dat dit hart thans overvloeit van grote dankbaarheid. In de door mij opge dragen H. Mis heb ik de goede God God gesmeekt om de geestelijke en stoffelijke belangen van U allen te gedenken en ik heb U allen in Zijn goede zorgen aanbevolen". Het verheugde spreker zeer, dat aan zijn jubileum niet alleen aan dacht is geschonken door de paro chianen, doch ook door velen van een andere levensovertuiging, het geen een duidelijke weerspiegeling geeft van de prettige verhoudingen, die in deze gemeente bestaan, ook met andersdenkenden, hetgeen voor een prettige en aangename samen werking van de grootste waarde is. De gehele huldiging werd omlijst door passende muziek welke te ge hore werd gebracht door de muziek- ver. „St. Matthias", die hiervoor meerdere malen een dankbaar ap plaus ontving. Ontelbaar was het aantal personen, dat gebruik maakte van de gelegenheid de jubilaris per soonlijk te complimenteren. Hij heeft hierbij kunnen ervaren, hoe groot de achting en sympathie is, die VOORHOUT Gistermiddag omstreeks half vijf is de 16-jarige Arie Knoppert, wo nende Engelselaan 14 te Voorhout, bij het baden in zee te Noordwijk verdronken. De jongen, die de zwem kunst niet meester was, is in een mui terecht gekomen. Zijn vriend Henny Dekker heeft nog pogingen gedaan, de drenkeling te redden, ech ter tevergeefs. Als tragische van dit geval zij ge meld, dat een zuster van de drenke ling en vjjf vrienden en vriendinnen in de nabijheid waren, toen het on geval gebeurde. De vader en moeder van Arie Knoppert vertoefden met vakantie in Limburg. Gisteravond omstreeks tien uur is er op de Nieuwveenseweg bij d.i boer derij van Van der Weyden, een ern stig ongeluk gebeurd, waarbij de 50- jarige heer C. B. uit Nieuwkoop om liet leveu kwam. De heer De B. uit Zwammerdam reed op ziji b.omfiets in de richlirj van Nieuwveen met op de duo de heer C. B. Waarschijnlijk is drank er de oorzaak van geweest, d>' t d brom- fietsibestuurder de macht over het stuur verloor en een betonnen paal tje langs de weg raakte. Daardoor werden beide mannen enige meters verder tegen de mond geslagen. De duopassagier kw.m zo ongelukkig terecht, dat hij vrijv/el op slag dood moet zyn geweest. De B. bekwam geen noemenswaardig letsel. De bromfiets kreeg enige schade. Dokter Van Dongen van N'euwveen verleen, de de eerste geneeskundige hulp. De rijkspolitie maakte proces-verbaal op. plaats, waarbij de jubilaris nogmaals een gevoelvol woord van oprechte en hartelijke dank sprak, waarbij hy er op wees dat deze dag tot een van de mooiste dagen van zijn leven is geworden. WASSENAAR W. P. J. Croon commandeur in Orde van St. Silvester De heer W. P. J. Croon te Wasse naar, lid van het kerkbestuur der parochie van De Goede Herder en van de besturen der parochiële scho len, ere-kamerheer van de Paus met kap en degen, is door de H. Vader benoemd tot commandeur in de Orde van St. Silvester. Zondagmiddag heeft pastoor H. M. van Spanje in tegenwoordigheid van de leden van het kerkbestuur en hun damer de heer Croon te zijnen huize deze hoge onderscheiding uitgereikt. Het commandeurschap is de heer Croon verleend op grend van zijn grote verdiensten voor de parochie en in het bijzonder voor het katho lieke onderwijs in de parochie. De heer Croon is n.l. sedert de oprich ting een actief bestuurslid van de Pius X-school. SOUVERNIRWINKELS OPEN? Het ziet er naar uit, dat de sou venirwinkels in het centrum van Delft toch, met het oog op het vreem delingenverkeer, op zondagmiddag geopend zullen mogen zijn. Nadat verzoeken daartoe reeds jaren ach tereen waren afgewezen en B. en W. enige maanden geleden opnieuw de raad hadden geadviseerd af wij- dansen" van Julius Röntgen. St. Cecilia", de Lier. Als keuze- Overzicht van nrociafioc wer^ werd uitgevoerd „Beelden uit Ut? fJl cola I/ei j de Vogezen" van Meindert Boekei. i Ook deze vereniging kwam tot een Voor de ware muziekliefhebber was goede uitvoering. Stemming gaf het er gisteren in de grote zaal van „Tres-1 meest aanleiding tot critiek. Er wer- long" in Hillegom volop gelegenheid! den voldoende punten bijeen ge- om te genieten. Niet minder dan elf speeld voor een goede eerste prijs corpsen hebben daar gemusiceerd, en Verplicht werk 144 punten. Keuze meestal op zeer verdienstelijke wijze.1 werk 147 punten. Totaal 291 punten, Als algemene indruk mogen we vast-1 le prijs. stellen, dat het vooral de corpsen uit „De Phoenix", Wateringen. Vrij de hogere afdelingen waren, die met gekozen werk Slavische Rhapsodie goede tot zeer goede prestaties voor [van C. Friedemann. Deze harmonie de dag kwamen. Het is verblijdend1 deed het minder goed dan de vorige dat er wat het gehalte van de ten ge> hore gebrachte muziek betreft nog steeds verbetering is te constateren. En het moet voor de amateurs die in hun vrije tijd de kunst der kun sten beoefenen, een voldoening zijn dit in een vreedzame strijd te kunnen tonen. Hier volgen, in een beknopt over zicht, dep restaties der diverse ver enigingen. 3de Afdeling: Harmonie „Eupho- nia", Teteringen. Verplicht werk: Rio Grande, Ouverture van J. Pala. Keu- zewerk: „Cornelia", ouverture F. Schori. Het optreden van deze ver eniging gaf direct hoop dat er goede verrichtingen te verwachten waren. Voor een 3e afdelingscorps was het een goede prestatie, die „Euphonia" leverde. Soms wat voorzichtig, en wat meer onderscheid tussen p. en f. is gewenst. Stemming niet altijd af. Verplicht werk 150 punten. Keuze- werk 138 punten. Totaal 288 punten, le prijs met promotie. Eerste afdeling fanfare. Verplicht werk: Ouverture „Brevis Romantica" van K. de Schrijver. St. Jansfanfare, Zoeterwoude. Als keuzewerk werd gespeeld „Paix et Liberté", van A. Delhaye. Het musi ceren van dit corps maakte een wat onrustige indruk De stemming was niet altijd rein. Ook oppassen voor een te ruwe klank. Natuurlijk was er ook goeds, maar te weinig om tot een eerste prijs te komen. Verplicht werk 123 punten. Keuzewerk 123 punten. Totaal 246 punten, 2e prijs. T.A.V.E.N.U., De Kwakel. Keuze nummer „Kermesse", G. de Roeck. Deze fanfare gaf een behoorlijke uit voering van de beide werken. De klank vonden we somS wat dik en ondoorzichtig, en ook nogal hard. Stemming niet altijd glad en de tech niek kan verbeteren. Verplicht werk 132 punten. Keuzewerk 132 punten. Totaal 264 punten, le prijs. Aid. Uitmuntendheid Fanfare. „Ar- ti et Religioni", Langeraar. Verplicht werk „Muziek bij een volksfeest", van S. Tiemersma. Keuzewerk „In Tudor Stemming niet fraai en het samenspel was ongelijk. Hier moet nog wat ver beterd worden. Verplicht werk 128 punten. Keuzewerk 126 punten. To taal 252 punten. 2e prijs. ,St. Ambrosius", Schiedam. Als keuzewerk werd gespeeld „Englisch Suite" van G. Boedijn. Het was niet bepaald een gelukkige uitvoering. De minder mooie stemming en enige onfortuinlijke momenten waren oor zaak dat men niet verder kwam dan een tweede prijs. Verplicht werk 132 punten. Keuzewerk 132 punten. To taal 264 punten. 2e prijs. Ere-afdeling fanfare. Verplicht werk „Noord-Holandse paneeltjes" van G. Boedijn. „Godsdienst en Kunstzin", Berkel. De stemming was bij deze vereniging het zwakste punt. De klank was goed hoewel wij menen, dat het kleine ko per helderder kan klinken. Totaal indruk was goede uitvoering. Ver plicht werk 144 punten. Keuzewerk 147 punten. Totaal 291 punten, le pr. „Juliana", Stompwijk. Als keuze werk werd gespeeld „Harlem Sha dows" van M. Boekei. Dit kleine corps leverde wel een opmerkelijke prestatie. In het verplichte werk viel de articulatie te loven. Het keuze werk genoot wel een goede maar toch mindere uitvoering. Verplicht werk 162 punten. Keuzewerk 144 punten. Totaal 306 punten, le prijs met promotie. Ere-afdeling Harmonie. Verplicht werk „Prelude-Dialogue et Varia tions" van M. Boekei. In deze afdeling traden twee corp sen op, die elkaar zeer weinig toega ven. Het waren „Vlijt en Eendracht" te Rijen N.B. en „Oudenboschse Harmonie" te Oudenbosch. Eerstge noemde vereniging speelde als keu zenummer „Elzenkoning" van Peter Benoit, laatstgenoemde „Finlan- dia" van Tean Sibelius. Het was een waar genoegen, naar deze corpsen te luisteren. Er mogen dan kleine vlekjes geweest zijn, het geheel was een prachtige prestatie. „Vl(jt en Eendracht" behaalde Days" van H. Geehl. Beide nummers voor het verplichte werk 159 punten. genoten een verdienstelijke uitvoe ring. Goede klank. Jammer dat som mige figuren niet duidelijker werden gespeeld. De stemming was soms in gevaar en wisselde goede met wat minder goede momenten. Deze fan fare zag de geleverde prestatie geho noreerd met een eerste prijs. Verpl. werk 144 punten. Keuzewerk 147 punten. Totaal 291 punten, le prijs. Afdeling Uitmuntendheid Harmo nie. Verplicht werk: „Oud Hollandse Keuzewerk 159 punten. Totaal 318 punten met promotie. „Oudenboschse Harmonie". Ver plicht werk 156 punten. Keuzewerk 156 punten. Totaal 31?. punten, le prijs met promotlo. De dagprijs voor het hoogst aan tal punten van deze concoursdag ver wierf „Vlijt en Eendracht" te Rijen. In de marswedstrijd behaalde „St. Ambrosius" te Schiedam met 87 pun ten een 2e prijs. zend op zulk een verzoek te be schikken, nodigde de raad het college in een motie uit met een ontwerp verordening te komen, die de moge lijkheid opent voor die winkels op de Markt of in de directe omgeving daarvan, waarin souvenirs, kunst voorwerpen en/of prentbriefkaarten worden verkocht, op zondag geo pend te zijn ten behoeve van het vreemdelingenverkeer. B. en W. hebben thans de raad een ontwerp-verordening voorge steld, volgens welke aan bedoelde winkels vergunning kan worden verleend op zondagmiddag geopend te zijn. Zij willen deze vergunning echter afhankelijk stellen van een advies van de Kamer van Koophan del voor Delft en Omstreken. 60 JAAR „S0BRIËTAS" FEESTELIJK HERDACHT Strijd tegen alcoholisme In de abdij van Berne heeft de matigheidsvereniging „Sobrietas" haar 60-jarig bestaan herdacht. De vergadering heeft zondag bij zondere aandacht gewijd aan actu ele vraagstukken, waarvoor de ver eniging zich ziet gesteld. Men overweegt ernstig een medisch adviseur aan het bestuur te verbin den. Teneinde Sobrietas meer naar buiten te doen treden zal in 1960 een congres worden gehouden, waar toe samenwerking met het Ariens- comité wordt gezocht. Uiteraard is men gedurende deze dagen telkens teruggekomen op de vraag, wat alcoholisme in deze tiid betekent en wat de kerk ermee te maken heeft. Pastoor van Haaren uit Helmond heeft de vraag opge worpen of de medische consultatie- bureaux nog wel voldoen in de strijd tegen het alcoholisme. Welk preven tief werk Sobrietas doet, was een andere vraag, die hij de jubilerende leden ter overweging mee naar huis gaf. Vannacht is de landbouwschuur van de boerderij „Nieuw Breda" in de polder Eierland op Texel door een hevige brand volledig verwoest. De brandweercorpsen van Den Burg en De Coksdorp stonden voor de hopelo ze taak om de ongeveer 100 ton hooi, die in de schuur was opgeslagen, te redden. De gehele voorraad ging ver loren; slechts een gedeelte van de landbouwwerktuigen kon in veilig heid worden gesteld. De schade van deze brand, waarvan de oorzaak nog onbekend is, wordt geschat op 65.000.—. Het verlies van hooi wordt op Texel gezien als een ernstige tegen slag. De hooiprijzen op het eiland zijn nl. de laatste weken aanzienlijk ge stegen. Sommige boeren hebben hun koeien al weer op stal gehaald, om dat op de weilanden vanwege de gro te droogte niet voldoende gras meer groeit. Daarom worden reeds nu de hooivoorraden aangesproken. Een inwoner van Den Burg, die reeds bijna een halve eeuw op het eiland woont, vertelde zich niet te kunnen herinneren, dat zoiets ooit eerder is voorgekomen. HERDENKING SL \CHTOFFEES MARINE-VLIEGTUIGONGELUK De acht marinemannen die woens dag j.l. bij de ramp met de „Martin Mariner" te Goa om het leven zijn gekomen, zijn daar gisteren begra ven. Te ninner herdenking zal van middag te vier uur op het marine- vliegkam Valkenburg een protestant se dienst worden gehouden, welke zal worden geleid door de vlootpre- dikant van dit vliegkamp, ds C. R. H. ter Haar Romeney. Morgen te tien uur zal op het ma rinevliegkamp Valkenburg een ge zongen H. Mis Mis van Requiem wor den opgedragen door de hoofdvloot- almoezenier, mgr J. F. M. de Sain. Als sehola cantorum zal daarbij het zangkoor van de O.L.V van Fatima- parochie uit Den H *g fungeren. De pred'katie zal worden gehouden door pater A. Even, vlxitaalmoezenier van dit vliegkamp. In Amsterdam: Op straat zitten en piet spandoeken zwaaien „Geen troepen naar Nieuw Guinea" was de leuze van een honderdtal communistische jongeren in Amster dam, die zaterdagmiddag naar bui tenlands voorbeeld, midden op de Dam gingen zitten, met spandoeken zwaaiden en spreekkoren aanhieven. Na even het wegdek verwarmd te hebben, gingen de jongens en meis jes er weer vandoor, maar op dit mo ment ontstond er wat handgemeen tussen jongelui en toeschouwers, die het er niet mee eens waren. Dit was aanleiding voor de politie tot een ietwat verscherpt optreden met gummieknuppels. Een monteur en een koperslager werden naar het politiebureau gere den. De president van de Amsterdamse rechtbank, mr U. W. H. Stheeman, uitspraak doende in kort geding, heeft de sigarenwinkelier L Knoop uit de Reguliersbreestraat te Amster dam op straffe van een dwangsom van 1000 voor elke dag, waarop de sigarenwinkelier in strijd met het be vel van de president mocht hande len, bevolen een gasaansteker (Pop- pell) niet beneden de vastge stelde prijs van 10 te verkopen. De sigarenwinkelier zal ook de kosten van het geding, begTOot op 200, moeten betalen. Het geding was aanhangig gemaakt door de n.v. B. D. Leefsma te Amster dam, die het alleenverkooprecht van deze aansteker voor Nederland heeft verworven. De sigarenwinkelier verkocht de aanstekers voor 6.95, hetgeen er toe had geleid, dat de n.v. die een bindende prijsafspraak met haar af nemers had schriftelijke klachten van andere winkeliers had gekregen, waarin de verdenking werd geuit, dat de n.v. verschillende prijzen aan de detaillisten zou berekenen. Het verweer van de sigarenwin kelier, dat hem een bindende prijs afspraak niet bekend was, werd door de president verworpen. LANDINGSVAARTUIG VLOT- GETROKKEN. Het zondagmorgen bij Hoek van Holland aan de grond gelopen lan dingsvaartuig „Dorus Herman" is vanmorgen vlotgetrokken door een drijvende bok en een bergingsvaar tuig. De sleepboot „Stentor" zal het landingsvaartuig naar de werf „Waalhaven" slepen. EXPLOSIES BESCHADIGEN STADION BIJ DUBLIN Drie explosies hebben het grote stadion in Santry bij Dublin, waar hedenavond een internationale atle tiek- en wielerwedstrijd begint, vrij ernstig beschadigd. De eerste sloeg 1 een gat in eeT nieuwe tribune, de tweede beschadigde de onlangs aan gelegde wielerbaan en de derde ver woestte de kleedkamers. Een grote politiemacht heeft ïich naar het stadion begeven. Extra werklieden zyn ingeschakeld om het stadion in zoverre te herstellen, dat de wedstrijden van hedenavond door gang kunnen vinden. 64 Ter gelegenheid van het 14e in ternationale gemeentencongres, dat van 18 tot 23 juni in Berlijn plaats vindt, zal aan prof. dr P. J. Oud een eredoctoraat van de philosophi- sche faculteit van de Vrije Univer siteit van Berlijn worden uitgereikt. De plechtigheid vindt op 18 juni om 14.30 uur plaats in de zaal van de universitaire senaat ln het Henri-Ford-gebouw in Berlijn-Dah- lem. MET LUCHTDRUKPISTOOL GESCHOTEN In de nacht van zaterdag op zondag verlie, een aantal mensen een per ceel in de Van Beuningenstraat te Den Haag waar een feestje was ge weest. De feestvierders waren in een wat luidruchtige stemming, hetgeen een overbuurman, die van het rumoer wakker was geworden, niet zinde. Hij schoof het raam open en maande de feestvierders in bloemrijke taal aan zich kalm te houden. Deze no digden hem daarop uit naar beneden te komen om een pak slaag te incas seren. Buurman werd toen zo driftig dat hij een zwaar kaliber luchtdruk pistool greep en een schot loste. Het kogeltje trof een der feestvier ders, de 26-jarige militair E. P. H., precies tussen de ogen. Het slachtoffer werd naar het mi litair-hospitaal overgebracht, waar het kogeltje verwijderd is. Aan z(jn hersenen was gelukkig geen schade toegebracht. De dader, de 18-jarige zeeman J. A. J., is wegens poging tot doodslag casu quo zware mishande ling ingesloten. Even kijken met aansteker: Op zoek naar de oorzaak van een motorstoring stak een van de be manningsleden van een motorjachtje op de Loosdrechtse plassen een aan steker aan. Een ontploffing duidde de plaats van de storing aan. De drie opvarenden sprongen echter overboord toen de benzinetank ging branden, de vloeistof zich over het schip verspreidde en de boot in lichte laaie zette. Aldus verlicht dreef het schip de jachthaven van een Loos- drechts restaurant binnen. Perso neel van het restaurant slaagde er in met hamér- en bijlslagen het schip lek te maken en tot zinken te bren gen voor het schade aan de gemeer de schepen bracht. TIENJARIG MEISJE VERDRONKEN De tienjarige Ada Bres uit Dor drecht is zondagmiddag bij het strandje aan de Noord in Papendrecht verdronken. Het meisje liet zich op een auto band op het water drijven. Op een gegeven moment gleed zij echter van de band af en verdween in de diepte. Onmiddellijk nadat men het onge val had ontdekt is men gaan dreggen. Tijdens een vakantie in Spanje is de heer J. A. de Jonge, uit Breda, 30 jaar oud en ongehuwd, door een auto-ongeval om het leven gekomen. Voor zover bekend is hij op enige ki lometers afstand van Madrid tegen een boom gereden, waarbij hij dus danig werd gewond dat hij in de loop van vrijdag is overleden. Twée-en-dertig Chinezen zijn in de afgelopen drie dagen in Hong kong om het leven gekomen tenge volge van de zware regenval en de daarmee gepaard gaande overstro mingen en grondverschuivingen. Te Jackson in Michigan zijn een 15-jarig meisje en haar 12-jarig broertje aangehouden, die het bed van hun slapende ouders met ben zine hadden overgoten en in brand gestoken. Zij vonden hen „te streng". De ouders zyn met ernstige brand wonden in een ziekenhuis opgeno men. Een vliegtuig van de Canadese „Trtnsair Limited" is vrijdagavond boven Noord-west-Ontario omlaag gestort en in brand gevlogen. De in zittende, de vlieger, een klerk van de „Hudsons Bay Compagny" en zes Indianen, zijn om het leven gekomen De 24-jarige Reginald Creenland is gisteren verdronken, toen hij naar de Nederlandse torpedo boot jager Hr. Ms. Limburg wilde zwemmen. De Limburg ligt een mijl uit de kust in do zuidelijke baai van Scarborough voor anker, ter gelegenheid van de Nederlandse wee'., die in Scarbo rough wordt gehouden. Greenland had zijn vrienden verteld, dat hij er niet tegen op zag naar het schip te zwemmen. Iedereen raadde het hem af. Hij ging toch, maar keerde niet terug. Marktberichten LEIDEN, 15 juni. Groente. Aard beien 0.210.38 per doosje, Druiven 100105, Andijvie 1035, Doperwten 67, Peulen 65145, Snijbonen 85140, Stambonen 145195, Tuinbonen 31 35, Kroten 1217, Spitskool 2836, Postelein 3338, Rabarber 1323, Spinazie 2848, Tomaten A 5065, id. B 49—67, id. C 34—60, id. CC 22 40, Waspeen 1438, Zilveruien 35 per 100 kg. Perziken 1728, Bloem kool A 1149, id. B 10—19, id. C 10, Komkommers A 2340, id. B 24 30, id. C 14—19, Sla 310—1080 per 100 stuks. Bospeen 13—36, Peterselie 4861, Selderij 980 per 100 bos. ROTTERDAM 15 juni. Vee. Aan voer 1899 stuks. 1128 vette koeien. 771 varkens. Vette koeien 310355 290—310 285—290, varkens 175—170. Vette koeien aanvoer als vorige week, handel kalm, prijzen vrijwel gelijk aan vorige week dinsdag, prima's boven notering. Varkens aanvoer even ruimer, handdel redelijk, le en 2e kwaliteit ruim prijsoudend, 3e kwaliteit niet geheel prijshoudend, prima vleesvarkens boven notering, zwgre varkens van 1.641.65 per kg. Kredieten t/m ƒ3000.- (zonder borg) voor aan koop meubelen en woning textiel, direct van fabriek in iedere prijsklasse. Enor me keuze en besparing. Prettige betaling. Vraagt vrijblijvend inlichtingen. Geheimhouding verzekerd. Postbus 538i Den Haag. goederen, radio's stofzuigers, piek up's, gram.-motoren, e'ectr. motoren, meubelen, fietsen, brom- en motor fietsen, auto's enz. In- en verkoop. G. van Vliet, Janvossensteeg 34. 7? Rijschool „Lowi". I. Monfils, is uw adres voor auto-, motor- en scooter- les Meerhuraerkade 10. Leiden, tel 30396, Gratis theorie. Het adres met de meeste ervaring. <k* Iedereen aonder borg. Kredieten van ƒ500.- t.m. 4000.- voor aankooD meu belen, woningtextiel; rochtstr. fabriek. Enorme besparing. Bovenstaande kredieten tegen uiterst soepele betaling onder strikte geheimhouding Vraagt inlichtingen: Post bus 1083, Rotterdam. 3? Knoopsgaten in een dag klaar, stofceintuurs. stofgespen. houten gespen en knopen, grote sortering kant, plakbare vlleseline, alleen op te strijken, Per- Ion ritssluitingen van 8 tot 100 cm. Fournlturenh«n- del Mol t.o. Elisabeth-zie- kenhuis.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1959 | | pagina 3