Scherp dfojL£UTÜ$TAD UNO bereikte dit jaar niet veel Uw Wijnkelder is bij de Slijter RUSSISCHE NOTA AAN NAVO-LANDEN POTLOOD EN GEEST IN POOLGEBIED VERONGELUKT D&of fieh $LM£LGAT „Oscar"' gaat vanavond in Leiden niet door Voorzitter denkt er anders over dan minister Leden van de P.v.d.A, verlaten vergadering Duiven in Oud Hortuszicht Tien jaar acolytencollege in de Herensingel-parochie MAANDAG 15 DECEMBER 1958 DE LE1DSE COURANT PAGINA 2 „Wandelgangen' zitting land tot de organisatie heeft toegela ten, Guinea, is het ledental toch 82 'gebleven. Egypte en Syrië zijn n.l. De Algemene Vergadering van de niet meer afzonderlijk, doch geza- Ver. Naties heeft zaterdag om zes menlijk lid. minuten voor middernacht haar zit ting voor dit jaar beëindigd, zonder over ook maar één der belangrijke wereldproblemen een besluit te heb- Algerijnse resolutie. De Algemene Vergadering van de ben genomen. De vergadering komt Verenigde Naties heeft zaterdag een j op 20 februari weer bijeen om de resolutie van de Afrikaans-Aziati- toekomst te bespreken van Brits- en sche landen, waarin „het recht op Frans-Kameroen. Twee beheer- onafhankelijkheid van het Algerijn- schapsgebieden, die spoedig onafhan- j se volk" werd erkend, verworpen kelijk zullen worden. met 35 stemmen voor, 18 tegen en 28 u««„,0i acoomRUfl knar onthoudingen. Wanneer één stem meer voor de resolutie sou >Un uit- ^gh°" 'Jj.de SSfdd"»" de crisis gebracht zou zl) de vereiste meer- 5m? w JL 8 1 derheid van tweederde hebben ge- ring van dit jaar besloot op een i haald ogenblik, dat de kwestie-BerlUn ln de re!olutie werden onderhan_ ÏE.U™1 He e5„wJ! Jw delingen tussen beide betrokken par- kwesties op de agenda. Zowel Oost j tyen aanbevolen om te komen tot als West zoeken de oplossing van' deze problemen elders. De afgevaardigden, die er altijd (Advertentie als de kippen bij zijn om de zittin gen een bijnaam te geven, spraken zaterdag van een „wandelgangen"- zitting, omdat er nog nooit zoveel beraadslagingen achter de schermen zijn geweest als tijdens de afgelopen periode van drie maanden. Hoewel de Assemblée een nieuw i een oplossing van het Algerijnse I vraagstuk die in overeenstemming i is met het handvest van de Ver enigde Naties. In een nota aan de Navo-ianden heeft de Sowjet-llnie opnieuw een topconferentie voorgesteld ter ver- mindering van de internationale spanning. In de nota wordt de nadruk gelegd op de noodzaak van oplossing van de kwestie-Berlijn. ZIJ herhaalt de eer der door de Sowjet Unie gedane voorstellen op dat punt. Ook wordt opnieuw voorgesteld een niet-aanvalsverdrag tussen de leden van de Navo en het verdrag van Warschau. Rusland dringt aan op vermindering van de troepensterkte aan beide kanten en invoering van het plan Rapacki tot instelling van een atoomvrije zóne in Centraal- Europa in enigerlei vorm. Sommige westelijke waarnemers in Moskou zijn van oordeel, dat de tijd van indiening interessanter is dan de inhoud van de nota. Aan de voor avond van de Navo-conferentie wil Moskou de deur openhouden voor besprekingen over Berlijn en andere Europese kwesties, aldus deze waar nemers. „DE KLEINE WERELD". Verscheidene radio-amateurs op de Canarische eilanden hebben een boodschap opgevangen van de bal lon „De kleine wereld" waarmee vier Britten de Atlantische Oceaan willen oversteken. In dé boodschap werd gezegd, dat de reis zonder incidenten verliep. De bemanning van de bal lon maakt het goed, maar zij is erg vermoeid, VOOR BIJNA 30 MILLE GESTOLEN uit Chinees restaurant Uit een Chinees restaurant in de Taksteeg, een zijstraat van de Kal- verstraat te Amsterdam, is in de nacht van zaterdag op zondag een tas gestolen met juwelen en horloges tot een bedrag van ƒ25.000 en 2000 in contanten. De dader heeft zich waar schijnlijk toegang verschaft tot het restaurant met een valse sleutel. Hij forceerde de kast, waarin de tas met de kostbare inhoud was geborgen. Het personeel in de Horeca-bedrlj- ven zal in het nieuwe jaar in zes achtereenvolgende weken twee vrüe zondagen moeten hebben. Deze wij ziging in het werktijdenbesluit van de Horeca is gemaakt om het personeel de zekerheid te geyen, dat zij de 17 voorgeschreven vrije zondagen per jaar krijgen. Vooral voor kellners betekent deze regeling 'n verbetering. Een reddingsvliegtuig van de Rus sische Zuidpoolexpeditie heeft zon dagmiddag een vliegtuig van de Bel- {lsche expeditie, dat was vermist, eruggevonden. Het Russische toestel is bij het Belgische vliegtuig, dat onderste boven lag, geland, adus een bericht van het officiële Sowjet-persbureau „Tas", dat afkomstig was van de Sowjet-basis „Mirny" in het Zuid poolgebied. Volgens eerdere berichten was het Belgische vliegtuig donderdag met vier man aan boord neergestort v C* V&l Ko van Dijk ziek Wegens ziekte van Ko van Dijk. zal de opvoering van „Oscar" door de Ne derlandse Comedie in de Stads schouwburg niet doorgaan. De voorstelling is uitgesteld. Be zitters van kaarten krijgen hierover nog bericht. De Voorstelling morgenavond gaat wel door. De plaats van Ko van Dijk wordt dan ingenomen door Johan Fiolet. JUBILEA BIJ „DE LANDBOUW" Vanmorgen vond op het kantoor der directie van de N.V. Leidse Melkinrichting „De Landbouw" een intieme huldiging plaats van de heer W. Regeer, die 40 jaar en van de heèr J. J. Regeer, die 25 jaar in dienst Van de N.V. was. Wegens ziekte van de directeur de heer A. Witmuts, voerde eerst de adj. dir., de heer J. J. Heemskerk het woord en deze memo reerde de ijver en toewijding van beide jubilarissen. Daarna overhan digde hij een enveloppe met inhoud en de echtgenote van W. Regeer en dochter van J. J. Regeer een bóuquet bloemen. Vervolgens voerden het woord de voorzitter van de commissarissen, de heer L. Th. Menken en de voorzitter van de pers.ver., de heer L. G. Strijk. Laatstgenoemde overhandigde een cadeau namens het personeel. Tevens overhandigde hij de heer W. Regeer het insigne van het erelidmaatschap van de vereniging. Beide jubilarissen dankten voor de lof en cadeaux, waarna alle leden van 't personeel de gelegenheid kre- in de ijskristal bergen^ óp 200 km" 8en de jubilarissen hun gelukwensen van de Belgische basis „Koning bieden Boudewijn", Onder de inzittenden bevonden zich prins Antoine de Ligne, schoon zoon van groot hertogin Charlotte van Luxemburg, en kapitein Gaston de Gerlach, de 39-jarige leider van de Belgische Zuidpoolexpeditie. Volgens latere berichten heeft de Russische piloot in het Belgische vliegtuig een briefje gevonden, waar in de vier Belgen verklaren, dat zij donderdag vertrokken zijn naar een voorraadbasis op 130 km. 'tan het punt, waar hun toestel was neergekomen. Het zoeken naar de Belgen wordt voortgezet. Men meent, dat de Belgen slechts voor twee dagen levensmiddelen bij zich hebben. Bovendien moeten zii door een gebied trekken, waarin zich zeer veel gletsjerspleten bevin- Brandje. Öm tien voor half een gistermid dag brak brand uit in een woning aan de Cronjéstraat. Een bewoner monteerde zijn bromfiets terwijl hij een brandende sigaret in de mond had. De sigaret kwam in aanraking met een deken, waardoor deze en wat ander beddegoed verbrandde, brandweer bluste het vuur met de nevelspuit. De schade bedroeg on geveer 100 gulden. Donde*.dag a.s. zal in de Stads- Leidse agenda Dagelijks - Kwartier voor God. St, Lodewtjkskerk, van half een tot kwart voor een. MAANDAG 15 DECEMBER St. Adelbert. Pater Rosier O.P, Carm. over „Wording van een nieu we Tijd". 8.15 uur nam. Gulden Vlies «t K.V.P. afdeling Leiden. Bespreking muntendhe.dsklasse had irebracht. Na JAARUITVOERING ACCORDEONVERENIGING D.V.V. Zaterdagavond gaf de Leidse Acc. Ver D.V.V. in het St.-Antoniusclub- huis een concert ter gelegëhheid van het 29-jarig bestaan. In 'n kort voor woord toonde de voorzitter, de heer T?. Zwanenburg, zich optimistisch over de onlangs ongerichte accordeor-' school van DVV die momenteel 30 leden leerlingen telt, serieus stude rend om mogelijk later een plaats in het A of B korps in te nemen, werd dank gebracht aan de Vorige dirigent, de heer Knorr, die in de Zaal aanwezig wês en onder wiens leiding DVV op concoursen het tot de uit- Vóór honderd jaar Uit de Leydsche Courant van Maandag 15 December 1858. Lord Shaftsbury weder- spreekt in de dagbladen het be- rigt van het vermoorden van zijnen zoon en twee andere En- gelsche heeren in Canada. Het ombrengen van twee Canadezen door de Indianen schijnt tot dit gerucht aanleiding gegeven 'te hebben. WIJN BESTELLEN Ë.LSHOF BELLEN Telefoon 21028 Haarlemmerstraat 139 (Advertentie) TWEEDE KAMER gehoorzaal voor de Leidsche Kunst kring optreden de violiste Janine Andrade, die reeds enige malen met groot succes te Leiden is opgetreden. Medewerking verleent de pianist Jean Antoniette. Er zullen werken worden uitgevoerd van Mondonville, Bach Beethoven en Cesar Franck. Indachtig, dat tweemaal koper, éénmaal zilver maakt, huldigde de heer C. F. Meerpoel, directeur-eige naar van de naaimachinehandel aan de Hooigracht, zaterdag twee kope ren jubilarissen, die in „Het Guldén Vlies" een huldiging werd bereid als gold het voor hen een zilveren feest. Het waren mej. A. v. d. Meij- den en de heer M. Roelandse. In de huldiging werd ook één der mon teurs, de heer A. van Pol&nen be trokken. Weliswaar staat hij nog vijf jaar van zijn zilveren jubileum af, doch zijn verdiensten en tech nisch inzicht waren van dien aard dat het de heer Meerpoel gewenst voorkwam, dat ook hij in de rij der jubilarissen werd geplaatst. In tegenwoordigheid van het ge hele personeel stelde de heer Meer poel hun diverse verdiensten in het licht, waarbij hij er o.m. op wees, dat werken, indien men dit met in teresse en toewijding doet, de grond slag legt voor het geluk. Naast de arbeid, blijft echter ook ontspanning noodzakelijk en dit zag spreker door een samenzijn als op deze avond be reikt. De heer Meerpoel, die zijn ju bilerende medewerkers prees voor hun ambitie bij het werk, schonk daarbij tevens aandacht aart de ver antwoordelijke taak, welke ieder in het bedrijf bezet. De heer P. Eradus, die namens het personeel gelukwensen aanbood, vond daarbij tevens gelegenheid om te wijzen op de prettige samenwer king met de jubilarissen, hetgeen de sfèer in het bedrijf zeer ten goede komt. Diverse geschenken werden oyerhandigd. Na een geanimeerd diner, aangeboden ter ere van de ju bilarissen, werd nog een dansje ge maakt. Lilly Meerpoel omlijstte dit drievoudig feest met enkele gracieus gedanste balletjes. In de vergadering van de Tweede Kamer kwamen hedenmiddag in be handeling twee wetsontwerpen tot verlenging van de tijdelijke verho ging van enige belastingen voor de tijd van 2 jaar. De regering heeft aan de voorzit ter van de Tweede Kamer mede gedeeld, dat zij het op prijs zal stel len, indien de Kamer het tweede wetsontwerp (verlenging verhoging bijzondere invoerrecht op benzine en van enige tarieven van de omzet belasting) wilde behandelen wegens de urgentie ervan, waarbij de ter mijn der verlenging kon gesteld worden op één jaar. De VOORZITTER deelt mede van oordeel te zijn. dat ook de behande ling van het eerste belastingontwerp betreffende verhoging vermogens belasting en de investeringsaftrek, hervat dient te worden. Hij meent, dat beide ontwerpen niet gescheiden moeten worden. Spr. noemt een paar ontwerpen, die van spoedeisende aard geacht moeten worden. De heer BURGER (P. v. d A.), zegt dat er voor het eerste belasting- ontwerp geen urgentie bestaat. Hij acht het zonderling de schorsing thans ongedaan te maken, terwijl de minister te kennen heeft gegeven, dat hij de behandeling niet wilde voortzetten. Het blijkt, dat de mi nister slechts een bepaald ontwerp wil behandeld zien. Spr. vraagt of het de president bekend is, of de mi nister bereid is het andere ontwerp öok te behandelen. De VOORZITTER zegt, dat de Ka mer autonoom is en zelfstandig be- „Oud en Nieuw Lelden op de weeg schaal" o.l.v. ir H. van Oerle, 8 uur r.am. In den Vergulden Turk. Con Amore. Weihnachtsoratorium. Joh. Seb. Bach, 8 uur nam. Stadsge hoorzaal. Ward-Instituut. Kerstreünie met bespreking van muziekpedagoglsche problemen, 5—7 uur nam. R.K. Kleuterschool Levendaal. DINSDAG 16 DECEMBER N.R.K.M. Kerstbijeenkomst. J. v. d. Meèr, plano, jongenskoor o.l.v. H. Rijnbeek. Kerstrede door Pater Rem- bertus o.f.m.cap. St. Ëloy. Adviesavond. 7.30—8 uur nam. gebouw Chr. Soc. Belangen, Oude Singel. K. O., Film. de Voddenrapers van Abbé Pierre, St. Antonlus Club huis, 8 uur nam. APOTHEKERSDIENST De avond- en nachtdienst wordt waargenomen door: Apotheek Boek- wijt, Bfèestraat 74, tel. 20552 te Lei den en dé Apotheek Öegstgêëst, Wil* helminapark 8, tel. 26274 te Oegst- aanbieding van een boeket bloemen aan mevr. Strien voor haar steun aan haar dirigerende echtgenoot, ontving de voorzitter een beker van de leden als blijk van waardering. Het B. jeugdkoor van DVV toonde in „Spe lende Golven" van K. Wassernar, aardig samenspel. Dirigent W. v. Strien had de touwtjes strak in han den. Hij nam geen risico's Het 3. korps speelde wat onrustiger én min der gelijkmatig maar deed toch zijn uiterste best. zodat het eindresultaat zeer gunstig was. „Ballsirenen wals" wals van F. Lehar werd bijzonder enthousiast en met verve gespeeld. De „Mars uit Athalia" van Mendels sohn Bartholdy lag de misici niet .0 goéd maar het kwam weer in orde met „Schartz walzer" van Joh. Straus en het Vrolijke „Officer of te day" van R. B. Hall. Na de pauze het op treden van de heer J. Böeree, die sa men met het cabaretgezelschap An- verdi de vrolijkheid ten tor dreef met zijn waarlijk originele conférences. Het bal o.l.v. W. v. Wijk met dans muziek vai C. Vincourt, was een be weeglijk slot van een goed geslaagde No. 533. Horizontaal: 1. ijverig, 4. lichaamsdeel, 7. de dondergod bij de Germanen, 9. stap, 11. lidwoord, 12. bloeiwijze, 13. 6navel van een vogel. 14. familielid, 15. juffrouw, 16. vat met een hengsel, 17. infléktje, 19. kleur. Verticaal: 1. voorzetsel, 2. bestel ling. 3. drietêftlgê struis, 5. insekt, 6. hoop, 8. levenslucht, 10. Vén§ler, 13. adellijke titel, 15. dunne overjas, 18. geheel de uwe (afk. Lat.). Oplossing morgenavond. Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan der Leidse Postduiven Club (LPC) werd zaterdag en zondag in Oud-Hortuszleht een tentoonstelling georganiseerd, die alle verwachtin gen overtrof. Met medewerking van alle zusterverenigingen uit Leiden en omstreken, waarbij elke verehi>- glng 5 duiven kon inzenden, werd hier een show gehouden, uniek ver geleken bij vorige jf.ren. Fel werd hier voor de overwin ning gestreden, zodat de keurmees ters, dè heren L, F. Kulik (Gouda) en C. Dekker (Zaandam) voor een zware taak werdén geplaatBt de niet minder d&n 330 vogels té keuren. Uitslag verenigingen: 1. De Reis duif (Leiden) 458 p.; 2, Stéeds Snel ler (NóofdWiik) 458 p.; 3. SnelVlie- gers (Leiden) 456'/« p. Beété doffer: A. v. d. Hulst; beste duivin! Fr. Hof man. Uitslag tentoonstelling: beste van de gehele tentoonstelling: D. V. d. NieüWefidijk; beste oude doffer: D. v. d. Nieuwendijk, béste oude dui vin: J. Kuklèt; beste jonge doffer: C. de ÖrOOt; beste Jónge duivin: D. v. d. Nieuwendijk; beste jonge vogel: C. de Groot. Dê bekêf uitgeloofd Vbof dè béste vijf aangewezen duiven Werd gêwon- nefi döor: 1. D. v. d. Nieuwendijk; 2. A. P. v. d. Voort; 3. B. Geenja&r. Uitslag per kl&SSe! Klas 1: Doffers 50 km en hoger' 1. B. Geenjaar; 2. C. de Groot; 3. C. Knijnenburg; 4. B. Geenjaar; 5. W. Teske. Klas 2: Duivinnen 500 km en ho ger: 1. J. Filippo; 2. D. v. d. Nieu wendijk; 3. B. Geenjaar. Klas 3: Doffers 270 t.m. 500 km.: 1. D. v. d. Nieuwendijk; 2. J. Filip po; 3. H. van Alphen; 4. C. de Groot; 5. R. Pet. Klas 4: Duivinnen 270 t.m. 500 km: 1. J. Schouten; 2. D. v. d. Nieuwen dijk; 3. J. Deegen; 4. D. v. d. Nieu wendijk; 5. A. Fasel. Klas 5: Doffers 65 t.m. 270 km.: 1. B. Geenjaar; 2. A. P. v. d. Voort; 3. J. Deegen; 4. en 5. A. P. V. d. Vöött. Klas 6: Duivinnen 65 t.m. 270 km.: 1. J. Kukler; 2. D. V. d. NiéUWertdijk; 3. J. Schouten; 4. A. Faséi; 5. T. van Os. Klas 7: Doffers, Onbêvlogeh: 1. W. Stoüten: 2. C. de Groöt; 3. J. 2ée- gèrs; 4. W Tëskê. Klas 8: Duivlftrten, onbevlojèti: 1. J. Fillppó; 2. H. FaSel; 3. A. F. V. d. Voort. Klas 9: Doffers, bevlogen: i. C. de Groot; 2. W. Teske; 3. M. dè Lahge; 4. P. Teske- 5. J. Filippo. Klas 10: Duivinnen bevlogen: 1 D. V d. Nieuwendijk; 2. T. van Os; 3. R. Pet; 4. C. de Gróót; 5. J. Filippo. Klas 11: Doffers önbèVlógett: 1. J. Kukler; 2. M. dê Langè. Klas 12: Duivinnen onbevlógen: 1. Noest; 2. P. Fasel; 3. B. Geenjaar. Klas 13: Duivinnen late jongen: 1. M. de Lange; 2. D. v. d. Nieuwendijk. Men schrijft ons: Op gezellige en intieme wijze hebben de acolythen van de pa rochie O. L. Vr. Hemelvaart en St. Joseph gisteren hun tweede lus trum herdacht. Het was in 1948 kapelaan P. J. Geven die, in op dracht van deken A. Homulle z.g., overging tot oprichting van dit college, dat benalve op de grote kerkelijke feesten, ook des zon dags de diensten aan het altaar vervulde. In de afgelopen tien ja ren zijn de parochianen vertrouwd geraakt met het beeld, dat zij aan het altaar vertegenwoordigd wor den door een groep jongemannen, die hun diensten op correcte wijze vervullen, en nimmer in de belang stelling wensen ie staan. Maar gisteren was er een uitzon dering op de regel. Speciaal tot hun intentie werd een plechtige Hóögfnis opgedragen, gecelebreerd door de tegenwoordige moderator kapelaan J. A. M. van Adrichem, en geassisteerd door kapelaan G. Lemmers als diaken en pastoor J. A. van Kleef als sub diaken. Het parochiale zangkoor 0,1,V. de heer A. Höogeboom zórtg de meer stemmige Mis „In honorem Sanctum Frederico", van Güber en als toegift „O Jeeu amor mi", van A. Giessen. Na de H Mis verzamelden de aco lythen, velen vergezeld van hun ver loofden, zich in de parochiezaal Maria Gijzeneteeg, alwaar een goed ver zorgd ontbijt heli wachtte, Nadat allen verzadigd waren, heet te de heer W. Overdljk allcli welkom, speciaal kapelaan Van Adrichem, kos ter J, C. Ouwerkerk en echtgenote en de eerste leider van het college de heer J. J. Klein en echtgenote. Natuurlijk blijven bij zulke gele genheden de toespraken niet achter wege en de êerBte die bij dit feest het woord nam was de moderator kapelaan Van Adrichem. Hij bracht de gelukwensen oyer van de oprich ter, pastoor P. J. Geven, die verhin derd was het feest mee te maken. In zijn toespraak roemde de moderator de goede geest ondei de acolythen, dié hij sinds zijn kennismaking mét hen. 0y2 j&ar geleden, steeds weer heeft getroffen, Dank zij een góede leiding heèft het acolythen-collegê ook buiten de parochie bekendheid verworven, Spr. hóopté, dat dit zo mag blijven, tot eer van Gód en tot stichting van dè gelovigen. De heer J. van Hameren sprak na mens de K.A. en de jeugdbeweging woorden van gelukwens. Schriftelijke gelukwensen werden voorgelezen van hét bestuur Van het parochiële zang koor en van de Ned. Kath. Grafische Bond. Inmiddels was ook pastoor J. A. v., Kleef gearriveerd. In zijn speech bracht hij op de allereerste plaats dank aan de leider J. de Winter cn aan de overige acolythen voor de wij ze waarop zij bij de diensten in de kerk steeds de op hen genomen ta ken vervullen. Hij was er trots op dat hij, behalve de superplies, ook de acolythen kon uitlenen, omdat de roem hen voorafgaat. Hij besloot zijn toespraak met een geestig gedicht en „Het gebed van een kerknozem". De heer W. Overdijk overhandigde met enkele toepasselijke woorden namens alle acolythen aan de leider J. de Winter een boekwerk, als blijk van waardering voor het vele werk dat deze in het belang van het col lege heeft verricht. De heer J. de Winter sprak een dankwoord, nadat hij eerst een kort historisch overzicht had gegeven, waaruit bleek, dat bij vele pontifi cale plechtigheden assistentie wérd verleend, o.a. in 1949 bij mgr (nu kar dinaal) Giobbe; bij het gouden feest van de Vriendenkring óp Den Burcht; bij de Ziekentridua en bij vele an dere plechtigheden in en buiten de parochie. Tot slót sprak nog de heer J. J, Klein, die behalve zijn gelukwensen, öök nóg memoreerde de moeilijkhe den in de eerste jaren, Hiermede was het officiële gedeelte achter de rug eh bleef het gehele gezelschap nog enige tijd bijeen, terwijl binnenkort nog een gezellige avond op het, pro gramma Blaat. OEGSTGEEST BOUW RODE KRUI8-ZIEKENHU1S TE 's-GRAVENIf AGE AAN t.B.B. GEGUND. Door architect M. J, Luthmann te 's-Gravenhage is namens de Stichting Rode Kruisziekenhuig het afbouwen van het Rode Kruisziekenhuis, boü- Wen van een dienstwoning cn autö- boxen, na onderhandse aanbesteding gegund aan N.V, Ingenieurs Bureau voor Bouwnijverheid te Oégstgeest voor 2.348.000. Bouwopdrachten aan Oegstgeester firma. Door architect J. Abma te Amsterdam ic namens de woning bouwvereniging ,,'g Zomers Buiten" te Amsterdam het bouwen van 98 woningen in Nieuw-West opgedra gen aan de firma Voordouw en Hoogstraten, alhier. Aan genoemde firma is door archi tect Groosman te Rotterdam namenB b. én w. van Amsterdam opgedragen de bouw van 27Ó woningen eveneens in Nieuw-West. slist. Zij kan zich nooit laten dwin gen door een minister. Vijf minuten geleden heeft de mi nister gezegd, dat hij niet aanwezig zal zijn als het eerste ontwerp wordt behandeld. Wel zal hij aanwezig zijn als behandeld wordt wat hij ge vraagd heeft te doen behandelen. De heer BURGER (Arb.) stelt vast, dat als het voorstel van de voorzit ter wordt aangenomen, er een wets ontwerp zal worden behandeld zon der dat de minister er bij is. Dus doende zou de Kamer doen blijken dat zijn niet de verantwoordelijkheid op zich wil nemen van wat gebeurd is. Wanneer de minister van financiën niet aanwezig zal zijn, zal hij de vrij heid nemen de vergadering te ver laten. De vergadering wordt daarna ge schorst om de vaste commissie voor financiën zich doen beraden over 's voorzitters voorstel. Na heropening der vergadering deelt de heer LUCAS (KVP) mede, dat de vaste commissie hem heeft opgedragen mede te delen, dat de meerderheid der commissie zich stelt achter het voorstel van de voorzit ter om behalve het ontwerp betref fende de indirecte belastingen ook dat inzake de directe belastingen te behandelen. Daar de minister wijzi gingsvoorstellen heeft ingediend zul len de desbetreffende amendemen ten worden ingetrokken. De com missie zegt geen behoefte te hebben aan discussie. Bij de beraadslaging over het voorstel van de voorzitter, zegt de heer GORTZAK (Comm. Gr.) dat de orde z.i. erdoor verstoord wordt. Het is in de parlementaire geschie denis nog niet voorgekomen dat een wetsontwerp wordt besproken zon der dat de betrokken minister er bij De VOORZITTER merkt op dat meermalen lnitiatiefvoorsellen zijn behandeld. Hij ziet geen staatsrech telijke bezwaren. Het voorstel van de voorzitter wordt aangenomen met 71 „egen 44 stem men. Tegen: P. v. d. A. en de beide communistische fracties. De VOORZITTER deelt mede. dat hij zo juist een brief van de minister van financiën heeft onvangen waar in hij mededeelt, dat na het conflict van donderdag de behandeling dei- wetsontwerpen z.i. eerst voortgang kan hebben nadat de conflictsituatie tot oplossing is gebracht. Hij is ech ter bereid verder té behandelen het ontwerp inzake de indirecte belas tingen, zonder politieke besprekin gen. Hij verklaart niet in staat te 2ijn bij de behandeling van beide ont werpen aanwezig te zijn. De brief wordt voor kennisgeving aangenomen. Nadat vier naturalisatie-ontwerpen z.h.s. zijn goedgekeurd worden de be- lastingontwerpen aan de orde ge steld. De leden van de P.v.d.A. verlaten nu de vergadering. Dé artikelen van het eerste ont werp (directe belastingen) Worden zonder hoofdelijke stemming aange nomen. De heer WELTER (KVP) deelt méde dat de heer Duynstee en hij te gen verlenging zijn en dus zullen tegenstemmen. Bij de nu Volgende eindstemming OVer het eerste ontwerp verlaten ook de leden van de communistische groep de vergadering. Vóór het. ontwerp blijken te heb ben gestemd zeventig, leden en tegen drie, nl, de heren Welter on Duyn stee (beiden KVP) oii Bakker (CPN). Aangezien uit deze stemming blijkt dat het quorum niet meer aanwezig Is, wordt de vergadering te ruim half drie gesloten. De voorzitter heeft nog medege deeld voornemens te zijn de Kamer tegen morgenmiddag één uur bijeen te roepen, Burgerlijke Stand Geboren: Clazina Hendrlka dr van J. P, van der Mèer cn G. M. Bors- booms Catharina Maria dr van J. Be- koöy en A, M. van Velsen; Bern&r- dlna Maria dr van J, J. Strever en B. M. Kerkhof!Carla dr van B. de ftoolj en A. D. Van Ëeuwljlc, Johan nes zn van B. de Róoij on A. D. Van ËeUWijk; Cornelia dr van P. J. Jan sen en C. Disseveld; Lamberta Gc- rarda dr van A, G. Koemans cn C. A. Scholte; Yvonne Catharina dr van A. Doedijns en A. Matthijsse. Gehuwd: A. P. van den Berge en J. E. M, Kreukniet; J. J. C. Geul en C. Marree. Overleden: J. A. Vooijs 2 dagen, dochter; W. Nagtegeller 3 maanden, zoon.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1958 | | pagina 2