DUINSTREEK Bedrijfsapostolaat voor het district Leiden opgericht Scherp ZATERDAG 25 OKTOBER 1958 DE LEIDSE COURANT PAOafNA 2 Kapelaan G. W. Lemmers aalmoezenier In navolging van andere steden van ons land is onlangs ook in Leiden een bedrijfsapostolaat opgericht. De bis schop van Rotterdam, mgr. M. A. Jan sen heeft kapelaan G. W. Lemmers van de parochie O.L. Vrouw en St. Joseph benoemd tot bedrijfsaalmoe- zenier. Het is vooral door de predikatie die zondag a.s. in drie kerken van Lei den gehouden worden dat onze aan dacht op dit apostolaat werd gericht. Deze vorm van apostolaat immers wordt zonder veel op'hef, maar daar om misschien met deze te meer ef fect gevoerd. Van kapelaan Lemmers hoorden wij gistermiddag in een kort onderhoud, dat in drie fabrieken van het district Leiden reeds bedrijfskernen zijn ge vormd. De kapelaan stelde vast, dat meer en meer idee groeit dat de apos tolische taak, die iedere katholiek heeft, zich niet alleen uitstrekt (via de parochies dikwijls) tot het woon- milieu, maar ook tot het werkmileu. Ook de werkende mens ontmoet Christus. Tegenwoordig gaan de sterke bindingen met personen, die niet bij elkaar wonen, maar wel tot hetzelfde bedrijif behoren een steeds grotere rol in het menselijk leven spelen. Omdat nu van de kant van vele bedrijven getracht wordt, het menselijke ideaal van de arbeid te verwezenlijken en goede menselijke verhoudingen in het bedrijf te bevorderen, zal de kerk bij de totstandkoming van deze bedrijfsgemeenschappen een belang rijke taak kunnen vervullen. Daarom is destijds opgericht het bedrijfsapostolaat in de bisdommen Haarlem en Rotterdam, dat tot doel heeft de kerstening van het bedrijfs leven en de bedrijfsgenoten afzon derlijk .Zij wordt (zo lezen wij in de richtlijnen) uitgeoefend onder lei ding van een hoofdaalmoezenier (de zeereerw. heer C. F. A. Gerraets) en door bedrijfsaalmoezeniers. De kerstening van het bedrijfsleven zelf is de taak van de leken. Iedere ka tholiek heeft door zijn uitverkiezing al deze opdracht, maar door dit be drijfsapostolaat wordt zij bewuster uitgeoefend. Er worden bedrijfskernen gevormd van mensen die dit apostolaat be wust maar haast ongemerkt op el kaar uitoefenen. Deze kernen komen geregeld bij elkaar; zij bespreken de dingen van de dag, verdiepen zich geestelijk. Dit op de eerste plaats, want het apostolaat moet voortko men uit een brandende overtuiging „Geen showmensen", zegt aalmoeze nier Lemmers, „maar ware aposte len". Maar het moet een apostolaat zijn in de sfeer van het milieu waar in zij werken. Zoals gezegd: in drie bedrijven zijn reeds kernen gevormd. Een probleem voor de aalmoezenier is, dat er in Leiden zo véél kleine industrieën zijn, waar het moeilijk is uit de be perkte groep katholieke werknemers een kern te vormen. Er zijn meer vraagstukken, maar hoofdzaak is, dat de katholieken uit onze streek doordrongen zijn van het grote heil van dit apostolaat. Zqndag a.s. zullen de parochianen van de St. Lodewijks-, Hartebrug- en Herensingelparochie hier méér over horen. Bedrijfsaalmoezeniers zullen j onder de H.H. Missen over dit onder werp preken. Vereniging „Vrij Hongarije" in ons land opgericht Stichting „De Sleutelbloem" Tien jaar ontwikkeling en ontspanning voor bedrijfsmeisjes Ir. A. 6. BOSMAN overleden Op 87-Jarige leeftijd is gisteravond in zijn woning „Nieuweroord" aan de Rijnsburgerweg te Leiden overleden: ir. A. G. Bosman oud-directeur van de Ned. Ver. Touwfabrieken, oud-lid van de Leidse gemeenteraad. De heer Bosman was vier jaar lid van de Provinciale Staten van Zuid- Dolland en oud-bestuurslid van vele Leidse verenigingen en instellingen. Antonius Bosman werd op 10 ja nuari 1871 geboren als zoon van een grootindustrieel. Hij studeerde te Delft, behaalde zijn ingenieursdiplo ma en was daarna in enige bedrijven werkzaam. In 1908 volgde zijn benoe ming tot directeur van Hoos' touw- spinnerij en touwfabriek te Rotter dam. In 1919 associeerde dit bedrijf zich met verschillende soortgelijke indus trieën in Nederland, o.m. met de touwfabriek te Leiderdorp. De heer Bosman had in deze fusie een groot aandeel. Van 1919 tot 1957 trad hij op als president van het college van commissarisen. Voor de toenmalige Liberale Staats partij nam de overledene in 1935 zit ting in de Leidse raad.. Hij deed af stand van dit raadslidmaatschap, hoe wel hij was herkozen om plaats te maken voor de tegenwoordige bur gemeester van Winschoten, mr. A. Romein, die wethouder van Leiden werd. In zeer veel organisaties van alge meen belang had hij zitting; we noe men het Leids Volkshuis, Stichting Leidse Hout, de Leidse Spaarbank, de Vereniging tot behartiging van de belangen der mismaakten (later An- nakliniek), etc. De begrafenis zal in stilte plaats vinden. Ambtsaanvaarding prof. Hagedoorn te Leiden In het groot auditorium van de Leidse universiteit heeft gistermid dag prof. dr. J. G. Hagedoorn als bui tengewoon hoogleraar aan die univer siteit in de geofysica zijn ambt aan vaard met een oratie over „Dimen sies in de geofysica". Na in het kort de waarnemings- en maatmethoden te hebben geschetst zeide hij het van groot belang te achten, dat men als fundament voor het bedrijven van de geofisica kennis heeft van de di mensies en de onzekerheden van de grootheden, die men meet en waar mee men werkt. De geofysica han teert over het algemeen zeer grove meetwerktuigen voor nog grovere metingen. Verheugend is, dat zij ons de mogelijkheid geven om door te dringen in het moeilijk toegankelijke gebied van de aarde beneden de aard korst, maar wij mogen van deze meetschap niet teveel verwachten als gevolg van de natuurlijke onzuiver heden van haar metingen en midde len. Leiden heeft op het gebied van de ontwikkeling en ontspanning van meisjes, die in bedrijven werkzaam zijn, in Nederland een belangrijke j plaats ingenomen. Na Rotterdam werd ook te Leiden als tweede plaats in het land de mogelijkheid voor deze meisjes geopend om zich door een cursus in bepaalde vakken te bekwamen. In 1948 werd de eerste stap gezet en na vele besprekingen met het Leidse bedrijfsleven en de directie van de Vakschogl voor meis jes besloot men in de Sleutelstad doorgang te doen vinden. De cursussen omvatten vakken, waaraan het meisje later in haar ge zin iets aan heeft, zoals koken, naai en, kinderverzorging, handenarbeid enz. Op 14 oktober 1948 werd ge start met 48 meisjes in de vakschool Thans strekt „De Sleutelbloem" haar zorgen uit over ongeveer 300 meisjes, waarvan er 200 een cursus volgen. De overigen zijn opgevangen in het clubhuiswerk, een zeer be langrijk onderdeel van De Sleutel bloem. De meisjes kunnen in een eigen clubhuis vertrouwelijk met haar leidster praten of met elkaar een gezellige avond hebben; zij doen dit in „de Sociëteit van het bedrijfs- meisje", een van de Boerhaaveza- len in de Lange Vrouwenkerkkoor- steeg, waar ze de beschikking heb ben over een keukentje en kunnen kokkerellen zoveel ze willen. Tot 1950 was De Sleutelbloem ge heel aangewezen op vrijwillige bij dragen. Hierna werd het werk om gezet in een stichting en in Leiden spreekt men thans van de „Stichting de Sleutelbloem". In Nederland zijn er op het ogenblik in 70 gemeenten dergelijke stichtingen gevestigd. De Sleutelbloem ontvangt thans subsi dies van de provincie, het Rijk en de gemeente waardoor 60 70% van de totale uitgaven gedekt is; de steun van het Leidse bedrijfsleven kan echter nog steeds niet worden ge mist. Ook koningin Juliana heeft van haar grote belangstelling voor het werk van de Sleutelbloem blijk ge geven toen zij in mei 1954 een werk- GEVEIDE PERCELEN. Ter. overstaan van de notarissen J. C. van Eek te Leiden en J. L. Neu teboom te 's-Gravenhage is heden ge veild: De terreinen te Oegstgeest nabij de Van Cuycklaan te noorden en zuiden van het huis „De Grünerie" tezamen na afmijning in bod f 7.500, koper: J. P. J. Doorschodt te 's-Gravenhage qq voor 9.200. Ten overstaan van notaris J. C. v. Eek te Leiden: huis en erf te Leiden Groenesteeg 69 in bod: 1.640, ko per: H. Niepoth te Leiderdorp qq voor 1.640. Ten overstaan van notaris W. S. Jongsma te Leiden: herenhuis en erf te Oegstgeest, Rijnzichtweg 46 in bod Vóór honderd jaar Uit de Leydache Courant van Zaterdag 25 October 1858. Op een te 's-Gravenhage gehouden persconferentie is mededeling gedaan van de oprichting van de vereniging „Vrij Hongarije". Naar de voorzitter, de heer Istvan de Kunery mededeelde is dit een vereniging, waarvan alle Hongaren, die voor het communisme hebben moeten vluchten en die hun woonplaats in Nederland hebben, lid kunnen worden. De vereniging wil enerzijds het as similatieproces zo goed mogelijk be vorderen, doch anderzijds ook het Hongaarse eigene steeds voorhouden aan haar leiden. Er zal naar gestreefd worden het' In het belang van de scheepvaart Nederlandse volk voor te lichten I zal het gedeelte van de Rijn tussen over de communistische onderdruk- de grens van de provincie Utreoht Londen Volgens officiële op gave blijkt dat bij het leger en bij de marine in het jaar 1854 zijn uitgedeeld 36.604 zweepsla gen aan 1256 schuldigen en in 1855 43k030 zweepslagen aan 1377 schuldigen. Het minimum was 1 en het maximum 50 sla gen. VOORBERFÏDING BOUW NIEUWE RIJNBRUG ZWAMMERDAM 3.180 personen zijn geëxecuteerd. Op het ogenblik zitten 235.000 per sonen in Hongarije in gevangenissen ,nfl<rA *«TT ,en concentratiekampen. Sinds het 19.600, koper: C. H. Straver te einde van de opstand werden 80.000 king van het Hongaarse volk en de' werkelijke toestanden aldaar, zo gaf de voorzitter te kennen. Tevens zal getracht worden hulp te bieden aan landgenoten in Hongarije om de volgen van terreur, onderdrukking en armoede te verzachten, aüdus de voor zitter, die verder opmerete, dat „Vrij H°De heer üVlSmery öeeldeoA nogi^n vervangen doof een brug zuide mede. dat sinds de opstand in 1956 J* en Gouwsluls op verschillende pun ten verbetering behoeven. Een van deze punten is de brug over dit vaar water in de gemeente Zwammerdam. die met haar nauwe doorvaart van ongeveer 6 meter een belemmering vormt. De bestaande brug zal moeten \vor- POTLOOD EN GEEST Oplossing No. 535. Horizontaal. 1. Est, 4. rek, 7. opus, 8. go, 9. sul, 10. top, 11. ibis, 14. Ada, 15. Norg, 17. mud, 19. ion, 21. er, 22. snee, 23. til, 24. adé. Verticaal: 1. Eos, 2. spui, 3. tul band, 5. ego, 6. kopal, 10. tsarina, 12. ido, 13. gemet, 16. goed, 18. Uri, 20. nee. Vrijdag a.s. KVP-vergadering afdeling Leiden De uitgestelde ledenvergadering van de K.V.P.-afdeling Leiden WQrdt gehouden op vrjdag 31 oktober a.s. om acht uur precies in het café-rest. „De Harmonie" aan de Breestraat. De leden worden verzocht op tijd te ko men, omdat een véél tijd vragende agenda wordt afgewerkt. De voor zitter, mr. J. v. d. Poel, zal een ver antwoording geven van het afdelings- bestuursbeleid, waarna een causerie gehouden zal worden over „Oud en nieuw Leiden op de weegschaal". Zes sprekers zullen in een soort debat de voordelen van „ouc en nieuw Leiden" verdedigen, resp. aanvallen. Burgerlijke Stand Geboren: Ietje Mariene, dr v. J. L. Arnoldus en S. Venema; Catharina Adriana Maria dr v. J. R. van Elk en I. G Vermast; Dina Cornelia Maria dr v.' J. L. P. de Groot en P. A. Nieu- weveen; Adriana, dr v. H. P. Smit en J. Varkevisser; Jacob, zn v. C. Paap en C. Guijt; Jozef Petrus, zn v. C. J. A. Augustinus en P. Kortekaas; Phi- lippus Jacobus, zn v. J. C. Landwaart en J. L. Boekwijt; Egbert Jacob zn v. H. J. Kuis en M. J. M. Smit; Jo hannes Bartholomeus zn v. J. Franse en R. M. A. van den Berg; Adriana dr v. A. Braamzeel en C. Stouten; Johannes Bernardus zn v. C. J. Hoo- gendijk en A. Tebrugge. Ondertrouwd: J. G. Kaak en A. M, van der Veer; L. A. Willebrand en H. Paalvast; J. J. Heijkoop en M. L. de Jong; L. B. M. Hols en M. M. Speel; B. Ouwersloot en A. Blok; H. T. van Hattem en M. van der Born; J. Stigter en J. H. Punselie; J. van Duuren en P. M. Siegers; C. Bave- laar en M. van der Linden; H. J. de Jong en M. J. Thoma; P. J. Kokelaar en L. Piress; J. H. J. Verhoeven en A. de Graaf; H. Boekwijt en C. S. v. Helden; A. W. Stoffer en G. van der Kleij; A. R. van Sloten en S. Koet. Gehuwd: J. J. Matthysse en J. Blitz. Overleden: G. de Cler 67 jaar man; J. H. van Niet 73 jaar, man. bezoek aan Leiden bracht en veel langer dan de officiële tijd aangaf temidden van de Leidse meisjes ver bleef en honderd uit vroeg naar al- school is in Leiden al die jaren groot contact onderhouden en in veel opzichten werkt men nauw samen Zo trekt men gezamenlijk bij de fa brikanten meisjes aan voor het ont- wikkelings- en ontspanningswerk. De herdenking van het 10-jarig bestaan van de Stichting de Sleutel bloem zal niet ongemerkt voorbij gaan. Maandag 27 oktober a.s. wordt in de Vakschool voor meisjes aan het Rapenburg 23 door het bestuur een receptie gehouden van vier uur tot half zes. Woensdag 29 okt. voe ren de meisjes een zelfgemaakte en zelf-uitgedachte revue op in de grote zaal van De Burcht. In deze revue zijn alle belangrijke gebeurtenissen van de afgelopen tien jaar verwerkt. Er komt ook nog een balavond, waarop de meisjes in cocktailjurk dienen te verschijnen, hiermede zal een grote wens in vervulling gaan. MR. H. VAN RIET VOOR LEIDSE STUDENTEN. Aan de op vrijdag 14 november te houden oprichtingsvergadering van de Leidse Liberale Studentenvereni ging, in welke bijeenkomst prof. mr. P. J. Oud zal spreken over de stu dent in de politiek, ging gisteravond in het Prytaneum een vergadering vooraf, waarin het Eerste Kamerlid mr. H. van Riel, vice-voorzitter van de VVD, een causerie hield over het hoger onderwijs en de maatschappe lijke situatie. Mr. van Riel ging uitvoerig in op de problematiek van de moderne maatschappij en sprak ook over on derwij shervorming. Spr. wees op Amerika, waar zulks reeds geschiedt. Het universitaire onderwijs moet aan wetenschapsmen sen de gelegenheid bieden hun op volgers goed en uitvoerig op te lei den. Volgens spreker is het een eer ste vereiste, dat het hogei onderwijs op de hoogte is met de snelle ontwik keling van de wetenschap. Spreker achtte het van groot belang, dat er steeds een zekere samenhang is tus sen de maatschappelijke behoefte en hetgeen de universiteit biedt. De uni versiteit zal nimmer uit het oog mo gen verliezen, dat zij een voortbreng ster van de wetenschap is, een cul tuurdraagster, maar ook een vorm- ster van specialisten in deze moder ne maatschappij. ZUID-HOLLANDSE BOERDERIJEN De Zuid-Hollandse boerderijen, in het bijzonder die in Rijnland. Dit was het onderwerp, dat de heer S. J. Bou- ma, vvetenschappelijk hoofdambte naar belast met de documentatie van lahdelijke bouwkunst, gisteravond in „De Lakenhal" aan de hand van tal rijke kleurendia's inleidde voor de Vereniging Oud-Leiden. Door de toenemende industrialisa tie en het zoeken van recreatiegebie den, wordt de Hollandse boerderij bedreigd, vooral in Zuid-Holland, dat in wezen altijd agrarisch gebie<_ geweest. Een provincie, welke bij i stek rijk is aan allerlei type boerde rijen. Spreker liet aan de hand van bouw tekeningen de ontwikkelingsgang van de bouw der boerderijen zien. Vaak heeft de Rijnlandse boerderij aan Oostelijke invloeden - blootge staan. Zo is één der kenmerken van de Zuid-Hollandse boerderij o.a. het z.g. zomerhuis, dat vaak tot een ge heel zelfstandig deel is geworden. Dit zomerhuis werd meestal later dan de boerderij gebouwd. Ook zal een Zuid-Hollandse boer zijn hooi nooit in de stal of op zol ders bergen, maar in een losse tas achter het huis. De stal wordt meestal gebruikt om de kaas te laten rypen. Er is geen licht, geen ventilatie en vaak heeft men een speciale beplanting rond de de boerderij. Aardige bijzonderheden wist spreker te vertellen over de zol derkamers boven de „tel" en de z.g. opkamers, waar alleen bezoekers mo gen logeren. Ook de bouw van de daken en stal len heeft een ontwikkeling gekend; doch deze ontwikkelig van cultuur gebied loopt bijna nooit parallel met die van de provinciegrenzen. Aan het einde van de avond dankte dr A. Kessen de spreker voor zijn interes sante voordracht. 's-Gravenhage qq voor ƒ21.100. Leidse Universiteit Geslaagd voor het Doet. ex. Semie- tische taal- en letterkunde de heer J. T. P. de Bruijn te Oegstgeest (cum laude); voor 't Doet. ex. Psychologie mej. E. Walter te Den Haag en de heren S. J. G. Duindam te Leiden en H. E. M. v. Berckel te Den Haag. Leidse agenda ZATERDAG, 25 OKTOBER. R.K. Blindenbond ,St. Odillia" Hongaren gedeporteerd naar de Sow- je-Unie en als weA'kslaven aan com munistisch China uitgeleverd. HERFSTLAER 1958 Verkennersleiding in bisdom Rotterdam Op 15 en 16 november a.s. zullen j honderden leidsters en leiders van iv.iv.. DiiDueiiuuna ,ow vunua T, i Feestavond met De Gastspelers. (An- het Katholle]k Verkennen optrekkien nemarie zeg Lij het maar"). St. An- "aa.r he» G^^ndelsgetauw in Rot- toniusclubhuis, 8 uur nam. terdam om Ilch daar gozamenluk te ZONDAG 26 OKTOBER R.K Instuif Herensingel. Dans avond m.m.v. „The Game Braekers" 8 uur. Zaal Maria Gijzensteeg. MAANDAG 27 OKTOBER Jeugdconcert. Rotterd. Philh. Or kest, Stadsgehoorzaal, aanv. 3.30 u. DINSDAG 28 OKTOBER Dienst Welzijnszorg Landmacht Cabaret Jan Blaaser. Cantine Doe- ler.kazerne, aanvang 8 uur nam. St. Antoniusclubhuis. Ouderavond St. Barbaraschool en Don Bosco- school, aanvang 8 uur nam. Museum van Volkenkunde. Lezing Tom Harrison over The peoples of Borneo's far interior, aanvang 8 uur WOENSDAG 29 OKTOBER St. Petruskerk. Rozenkranskruis tocht 6.45 uur nam. BIOSCOPEN De films in de week van 2431 okt. zijn door de Kath. Fiim Centrale als volgt gekeurd: Casino: „Maigret zet een val", vol wassenen. Lido: „Fortunella'14 jaar. Luxor: „Scampolo", alle leeftijden. Trianon: „Fanfare", alle leeftijden. Rex: „Zijn laatste kraak", 14 jr (Dond.: „U.K., mr Deeds", alle leeftijden). terdam om zich daar gezamenlijk beraden op hun taak als leider in het jeugd- en jongerenwerk. Gezamen lijk beraden en gezamenlijk doen zijn de grondgedachten geweest voor het gestelde motto „Doe mee". Een keur van demonstraties op za terdagavond waaraan iedereen mee kan doen, lino snijden, maskerspel, zang, dans pantomime, creative dra matics zijn enkelen uit de 15 moge lijkheden. Op zondagmorgen scharen de deelnemers zich rondom de bisschop, mgr. M. A. Jansen om gezamenlijk het Offer van Christus te vieren. Daarna zal in het Groothandelsge bouw de heer E. A. Schilttenhelm in een gezamenlijk gesprek de waarde van het leiderschap voor de persoon nader belichten. Een bont en lichtvoetig programma waaraan enkele bekende kleinkun stenaars medewerken zal dit week end besluiten. „Hoevelen uit uw kennissenkring weten weinig of niets van het Ver kennen. Breng ze mee naar het Herfstlaer en ze kunnen proeven wat verkennen voor u en uw jongens kan betekenen Dit staat vetgedrukt in het pro gramma. Het Diocesaan Hoofdkwartier, Jan van Nassaustraat 7 Den Haag zal U op verzoek graag het programma toe zenden. Rijn uitspringende oever dient te worden teruggebracht. De bestaande brug is in onderhoud bij het Hoog heemraadschap van Rijnland en het Groot Waterschap van Woerden, wel ke lichamen geen direct belang heb ben bi) de vervanging, die in het be lang van de scheepvaart geschiedt, j Kosten van bouw van de brug met j toegangswegen en oevervoorzienin- t gen, thans geraamd op 800.000, 1 dienen derhalve voornamelijk ten laste van de provincie komen. Hoe wel het nog wel 7 tot 10 jaar kan du ren, alvorens de oude brug kan wor den vervangen, stellen G. S. aan de Prov. Staten voor, reeds thans over te gaan tot aankoop van de voorma lige pastorie der Remonstrantse Ge meente te Zwammerdam met een tuin ter grootte van ca 1780 m2. Dit terrein, nodig voor de zuidwestelijke oprit naar de toekomstige brug. :#il indien de provincie niet tot aan koop besluit spoedig een andere gegadigde vinden, daar langs de Rijn vrijwel geen bouwterreinen meer be schikbaar zijn. Bij latere onteigening zal de Provincie een belangrijk ho gere vergoeding moeten betalen, dan thans het geval is. Tot aan het ogen blik van afbraak zou de betreffende woning aan twee gezinnen kunnen worden verhuurd, hetgeen de koop som nog enigszins rendabel zou me ken. KATWIJK AAN DEN RIJN Bevorderd De heer A. de Kreek alhier, eerste luitenant bij het wa pen van de verbindingsdienst, is, in gaande 1 november a.s., bevorderd tot kapitein. NOORDWIJK KAV opende seizoen met Lourdes- avond De KAV heeft donderdag avond het vergaderseizoen op 'suc cesvolle wijze ingezet. Niet alleen was de grote zaal van Hotel Royal tot in de uiterste hoekjes bezet, maar ook het hoogstaande spel van de toneelgroep van de KAV, onder de kundige leiding van mevr. de Jong-Rijnders, droeg tot dit succes bij. Deze massale bijeenkomst werd geopend door de presidente, mevr. v. Dijk-Versluis met een woord van welkom in het bijzonder tot de af gevaardigden uit Voorhout, Noord wij kerhout en Oegstgeest. In afwij king van de gewoonte, werd niet het KA V-lied gezongen maar de eerste strophe van het Marialied „Te Lour des". Een kort gebed werd uitge sproken voor de zielerust van Z.H. Paus Pius XII en van de overleden echtgenoten van leden. In het sei zoen waren geen schokkende feiten gebeurd. Wel had een prettige ex cursie plaats gevonden en was de afd. vertegenwoordigd op de bezin ningsdag te Noord wij kerhout, het getal was hierbij niet groot, maar het bestuur vertrouwt dat het vol gend jaar een groter aantal leden aan deze schone en nuttige bijeen komst zal deelnemen. Nogmaals werd er op aangedrongen, dat alle leden zich aansluiten bij het gezins zorgfonds, Naar aanleiding van de onvergetelijke dagen, welke ver schillende leden hebben meegemaakt te Lourdes (waar toen veel zieke kinderen waren) had een der dames het idee geopperd een fondsje te vormen, waardoor eventueel 'n ziek kind van één der leden naar het ge nade-oord te Lourdes kan gezonden worden. Dit idee had grote bijval want een honderdtal gaven zich op, hiervoor een kwartje in de maand af te staan. Voor de Christus Koning collecte werden collectrices ge vraagd. Door ziekte verhinderd, kon mevr. de Ridder-Hermans de aange kondigde inleiding niet houden. Deze werd nu vervuld door mevr. v. d. Berg, die in een vurig betoog op de noodzakelijkheid wees, dat het het goede voorbeeld van een kath. ge zin zo'n ontzaglijke invloed heeft. Men moet erop toezien, dat alleen goede boeken en kath. couranten in het gezin gelezen worden. Hierna was het woord aan de toneelgroep van de KAV, die op loffelijke wijze het toneelspel Maria 's macht te Lourdes" vertolkte, hetwelk op de aanwezigen een diepe indruk maak te. NOORDWIJK In een pakhuis op het erf achter het kruideniersbedrijf van de heer J. van der Werf aan de Boerenburger- weg te Noordwijk ontstond brand in daar opgeslagen winkel goeder n. Snel greep het vuur om zich heen Zware rookwolken stegen op en weldra lekten de vlammen door het dak. De inmiddels gewaarschuwde brandweer was zeer snel ter plaatse Door krachtig ingrijpen wist men te voorkomen, dat de brand oversloeg naar het belendende winke.pancl en de in de onmiddellijke nabijheid staande woning, waarvan de ramen reeds sprongen en de verf bladderde. Het pakhuis brandde geheel uit. Omtrent de oorzaak van de brand tast men in het duister. Verzekering dekt de schade. Inbrekers in actie. De laatste weken hebben leden van het inbre kersgilde verscheidene ma.en ir Noordwyk hun slag geslagen. Na de brutale inbraak in de ju welierszaak van de heer Bruggeman aan de Bomstraat, waarbij voor een groot bedrag aan gouden sieraden werd ontvreemd, bracht men een nachtelijk bezoek aan een dameskap salon aan de Hoofdstraat. Hier was de buit echter niet groot. Een paar nachten later werd inge broken in een villa aan het Breloft- perk, waar o.m. een vrjj duur foto toestel wordt vermist en de daarop volgende nacht verschafte men zich toegang tot een villa aan de Atjeh weg. De dader(s) namen hier een collectie juwelen, waaronder gedach- tenisstukkf mee. Bij slager Van der Weijden Noordwijk-Binnen ontvreemdden de heren een hoeveelheid worst. Woensdagmorgen kwam de heer RAKETPROEVEN OP TEXEL. De lancering van een weerraket, die gistermiddag om half twee nabij De Cocksdorp op Texel plaats vond,, is ten dele gelukt. De raket ging wel omhoog, doch men heeft de afgeworpen parachute mét- de instrumenten niet kunnen terug vinden. Hedenmiddag om half een zal een nieuwe poging worden ondernomen. Het is een proefneming van het na tionaal luchtvaart laboratorium te Amsterdam in samenwerking met de Hollandse Signaal Apparatenfabriek. Weijers tot de ontdekking, dab men aan de achterzijde van zijn nieuwe slijterij ,,'t Raadhuis" aan de Voor straat was binnengeklommen. Wat er precies ontvreemd is, kon nog niet worden nagegaan. De recherche stelt een uitgebreid onderzoek in naar de daders van deze inbraken. Zij maakt daarbij gebruik van een speurhond. Naar wij vernemen zou men de daders reeds op het spoor zijn. Handbal M.S.V. Morgen wordt niet gespeeld wegens de Technische dag. Afgelopen zaterdag was er een flinke belangstelling voor de trai ning, waarbij ook de dames goed vertegenwoordigd waren. Het sche ma voor de training is echter enigs zins veranderd. De junioren komen voortaan om 4 uur onder leiding van de heer Boers, mits er voldoende deelname is. Voor de senioren is de training nu vastgesteld des zaterdags van 4.305.15 uur. Marktberichten LEEUWARDEN, 24 okt. Kaas. Gouda volvet 1,992,00, Edammer 40 plus 1.89—1,90, broodkaas 40 pl. ƒ1,91—1,92. Stemming goed. ROELOFARENDSV~EN, 24 okt. Bloemen. Ornithogalum 701.3 Cyclamen 651.22, Freesia 38—1.21, Dahlia 1124, troschrysanthen: Pe ter Pan 44—52, Hugo 60—71, Minerva 55—07, Tilly 31—37, Chastity 22—54. Brigt Eye 24—35, Joke 50—62, Chat?- worth 36—56, Evelyn Bush 5276. Silvia 45—53, Bunty 21—37, Filmstar 4869, Crimson Champion 31—62. Mandij 40—48, Ronald 24—53, Beriji 36—75. Susy 45—63, White Joy 59— 65, Cydonia 38—46, Southdown Pink 42—67. Westfield Brons 32—51, Mi- goli 3869, Carnaval 4468, Clazi- na Mary 4059, Golden Sonne 5? 63, Horwood 39—66, Shirley 28—62. Popcown 70—77, per bos; idem geplo zen: Millersdale 814, Southdown Pink 15—23, Migoli 9—14, Bill Speat 16—23. Am. Aanwinst 14—22, Loveli- ners 10—13, Superform 11—13, Cham pion 13—21, Perfection 14—21, Eve lyn Bush 1522, New Princes 1316, Medaillon 12—16, Pr. Ward 14—17, Alfretton 10—17, Hugo 12—18, D. El lis 1618, Rose Choco 2531, Am. Anjers 1221, Nerine Crispa 1213, per stuk. Groente. Aardbeien 1.38 per doosje; tomaten A 89.00104.00, id. B 66.00—82.00, idem C 86.00—102.00, idem CC 20.00—27.00, idem afw 20.00—62.00, bloemkool' 10.00—20.00. andijvie 7.009.50, kropsla 3.00— 7.00, glassla 9.00—10.00. gele kool 6.009.00, groene kool 7.50, prei 13.0014.00, kassnijbonen 155.00— 160.00, idem stek 71.00—79.00, dubb. stambonen. 65.0085.00, pronkbonen 20.00, per 100 kg.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1958 | | pagina 2