Gerestaureerde Bibliotheca Thysiana te Leiden weer in gebruik genomen Ontspanning op de botermarkt Prins Bernhard opende Terlenka-fabriek te Emmen Gelderland bouwt atoomcentrale „De Euromarkt en de détailhandel'' zh^MARK Kindercoats Peek&CIoppenburg KAB deelt de opvattingen van de SER DINSDAG 30 SEPTEMBER 1958 DE LEIDSE COURANT PAGINA 7 17e eeuwse boekerij in oude gedaante Gistermiddag is onder veler be langstelling de heropening verricht van de gerestaureerde Bibliotheca Thysiana aan het Rapenburg door prof. dr J. N. Bakhuizen van den Brink namens het college van curar toren der bibliotheek, welke nu meer dan 300 jaar bestaat. Aanwezig bij deze heropening waren o.a. burge meester jhr mr F. H. van Kinschot, mej. mr A. J. Versprille, gemeente archivaris van Leiden, curatoren van de bibliotheek, hoogleraren der Leid- se universiteit, de architecten ir H. A. van Oerle en J. J. Schrama, die de restauratie hebben verzorgd, en prof. dr H. J. Lam, rector-magnificuè der Rijksuniversiteit. Prof. Bakhuizen van den Brink gaf een uiteenzetting van de restauratie werkzaamheden, welke veertien maanden hebben gevorderd, hoewel was uitgegaan van de duur van vier maanden. De bibliotheek is thans we derom in haar oude gedaante her steld en herbergt weer de 20.000 his torische pamfletten korte geschrif ten over destijds actuele onderwer pen vele boeken en een omvang rijk archief van familiepapieren der Thijssens en koopmansboeken. Spr. bracht dank aan de minister van on derwijs, kunsten en wetenschappen, alsmede aan universitaire, gemeen telijke en provinciale instanties en het Rijk voor de buitengewone me dewerking, ondervonden bij het veel eisende herstel. De zorgen van de curatoren voor een ordelijk verloop en de veiligheid der boeken, welke tijdelijk elders moesten worden ondergebracht, wer den in niet geringe mate verlicht door het verantwoordelijk optreden van de custos, de heer van Harte- veld, die een geschenk in ontvangst mocht nemen. Prof. Bakhuizen van den *Brinli tekende vervolgens de figuur van de stichter der bibliotheek, Joannes Thysius of Jan Thijssen, die een hartstochtelijk bibliophiel was en bij zijn vroegtijdige dood hij werd 32 jaar oud een collectie zeldzame en kostbare boekwerken achterliet en bij testament bepaalde, dat er een gebouw moest worden opgericht tot publieke dienst der studie. Dit ge bouw is er dus gekomen en is vrij wel onveranderd gebleven, zodat men een unieke kijk kan krijgen op een 17e eeuwse boekerij. De meeste boeken zijn van vóór 1653, mede waardoor de bibliotheek van zulk een gTote waarde is. Ze be slaan alle takken der wetenschap, werken van algemene aard, theolo gie, wijsbegeerte, rechtsgeleerdheid, sterrenkunde, wiskunde, land- en volkenkunde en Oosterse, Griekse, Latijnse en nieuwe letterkundige werken. Het oudste boek, dat de Bi bliotheca Thysiana rijk is, is een kun stig geornamenteerd handboek uit 1446. De inhoud der bibliotheek, waar van de oorsprong af staande wordt gestudeerd, en stoelen ten enenmale ontbreken, zodat het auditorium van deze middag in originele stijl de toe spraken ook staande aanhoorde, werd vier maal gecatalogiseerd, voor de eerste keer in 1650. Een overzicht van het gerestaureer de interieur van de Bibliotheca Thy siana, de 17e eeuwse boekerij, welke in haar oude gedaante is hersteld en een schat aan kostbare boekwerken bevat. Ir Van Oerle beschreef de historie van het gebouw, dat een bijzondere plaats inneemt op de lijst der Leidse monumenten en dat een grote al lure van bouwen aantoont. Het was het laatste bouwwerk van de stads architect Aert van 's Gravesande. De bouwkosten bedroegen destijds de som van 14.000 gulden, dat is min der dan het derde deel van de prijs der zo juist voltooide restauratie. Namens de architecten bood ir Van Oerle een prachtige kroon voor de benedenhal aan. Tenslotte stak de rector-magnificus der Leidse univer siteit. prof. dr H. J. Lam, de lof trompet op de herstelde glorie der Thijssense bibliotheek, een parel aan de kroon der universiteit. De aanwe zigen maakten nog een rondgang door de zaal om enkele aldaar ten toongestelde specimina uit de keur- collectie te bewonderen. De situatie op de Europese boter markt is in vergelijking met de af gelopen winter vooruitgegaan: in de meeste landen zijn de voorraden klei ner geworden en op korte termijn wordt een verdere, zij het slechts ge ringe stijging van het boterverbruik verwacht, alsmede in enkele landen een daling van de boterproduktie. Dit is de bevinding van de boter- commissie van de organisatie voor Europese Economische Samenwer king, die zich in een driedaagse bij eenkomst te Parijs diepgaand heeft beziggehouden met de toestand op de Europese botermarkt, zulks met het oog op de bijeenkomst van de Europese ministers van landbouw, die op 9 oktober a.s. te Parijs zal worden gehouden. De botercommissie is evenwel van oordeel, dat op lange termijn het botervraagstuk nog geenszins is op gelost. De deskundigen vrezen, dat ieder ogenblik een ommekeer van de marktsituatie en een terugval in een nieuwe crisis mogelijk zijn. Om de situatie van de botermarkt op lange termijn te verbeteren stelt de commissie voor: het boterver bruik te bevorderen, de prijsvast stelling voor melk te onderzoeken en zonodig te wijzigen, nieuwe afzet mogelijkheden voor melk-produkten te ontsluiten en de botermarkten voortdurend in het oog te houden. Voorts stelt zij voor een noodcom- missie voor boter in het leven te roepen, die tot taak zou hebben bij plotseling optredende moeilijke marktsituaties bijeen te komen en maatregelen tot overwinning van de moeilijkheden voor te stellen. De nieuwe wondervezel Van economisch belang Prins Bernhard heeft vanmiddag te Emmen op het terrein van de N.V. Enkalon een Terienkafabriek ge opend. Voor de openingsplechtigheid werd ondermeer het woord gevoerd door ir. A. J. Engel, die uiteenzette welke beweegredenen hadden ge voerd tot stichting van dit bedrijf te Emmen. Men moest uitzien naar een ook in de toekomst voldoende ruime arbeidsmarkt, en niet alleen ruim, maar ook kwalitatief van behoorlijk niveau. Want, de chemische en physi- sche processen, waarop de Enkalon- fabricage berust, vragen de uiterste nauwkeurigheid, zorgvuldigheid en een goed begrip. Verder stond vast dat men bepaald niet wilde bouwen op een plaats waar de lucht door stof of rook bevuild zou kunnen zijn. Van economisch belang. De vestiging van genoemde fabriek is voor Drenthe en Emmen in het bijzonder, van grote betekenis, gezien de achtergrond van de regionale in- dustrialisatiepolitiek van de overheid. In oktober 1955 werd met de Terlenka fabricage te Emmen begonnen in een proefiproductiebedrijf, in het najaar van 1957 werd met de bouw van de nieuwe fabriek begonnen. Het gehele complex bestaat uit een laagbouw van 105 meter lengte 25 meter breed te en 7 meter hoog en een deel hoog bouw van 22 meter. De nieuwe vezel, die tot de meest veerkrachtige vezel moet worden be schouwd zorgt voor kleding, die in Op vragen van het lid der Tweede Kamer mevr. StoffelsVan Haaften over de afwijzing van de aanvragen tot invoer van in totaal 50.000 dozijn paar Italiaanse dameskousen van syn thetische garens, antwoordde de mi nister, dat de koopprijs niet in over eenstemming was met de onder soort gelijke omstandigheden gebruikelijke en economisch gerechtvaardigde prijs. Dat de afwijzende beslissing eerst ruime tijd na het ontvangen van de aanvragen kon worden genomen, vindt zijn oorzaak in het feit, dat de ze beslissing eensdeels moest berusten op gegevens, welke slechts konden worden verkregen door middel van een bij de betrokken industrieën zowel hier te lande als in Italië in te stellen onderzoek, anderdeels af hankelijk was van de' met de Ita liaanse autoriteiten te treffen rege ling. Aan de bespoediging van een en ander is, voor zover van Nederland se zijde daarop invloed kon worden uitgeoefend, gedaan wat mogelijk was. hoge mate kreukherstellend is. Het kenmerkende hierbij is dat de veer kracht ook in vochtige of natte toe stand behouden blijft, zodat artikelen van deze vezel gemaakt, gewassen kunnen worden zonder dat een strijk ijzer er later weer aan te pas behoeft te komen. Behalve de hoge sterkte bezit terlenka de eigenschap dat het materiaal bij hogere temperatuur plastisch wordt, zodat de mogelijk heid aanwezig is, vouwen in panta lons en rokjes blijvend in te persen. Voor alles. Niet alleen costuums voor maat kleding en confectie met Terlenka- vezel hebben inmiddels hun intrede gedaan doch ook met japonnen, regen jassen, sporthemden en werkkleding is een begin gemaakt in de vele tex tielbedrijven die de vezel verwerken. De meest gangbare meningen van de vezel zijn 55% bij wol, 70% bij rayon vezel en 65% bij katoen. Tevens wordt de vezel gebruikt voor vulling in dekens, slaapzakken en kussens, Voor de fabricage van glasgordijnen is de vezel ook reeds goed materiaal gebleken. ONDERSCHEIDINGEN VER. v. KATH. ZIEKENHUIZEN De voorzitter van de Vereniging van Katholieke Ziekenhuizen, de heer Jos. Maenen, is van Ridder in de Orde van St. Silvester gepromo veerd tot commandeur in die Orde. De penningmeester der vereniging, de heer F. J. van Aalst, werd door Pius XII tot Ridder in de Orde van de H. Silvester benoemd. Mgr W. M. Bekkers, bisschop-coadjutor van Den Bosch, deed mededeling van deze pauselijke benoemingen aan het slot van het congres, dat de vereniging van Katholieke Ziekenhuizen de af gelopen week in Nijmegen heeft ge houden. Mgr. Bekkers sprak enige woorden van grote waardering tot beide be stuursleden. Hij maakte zich tevens tot tolk van het episcopaat, zo zeide hij, toen hij woorden van lof richtte aan het adres van de Vereniging van Katholieke Ziekenhuizen, die een kwart eeuw lang de katholieke ge zondheidszorg op uitnemende wijze heeft bevorderd. Hij drong er op aan, dat de overheid de eigenheid van het katholieke ziekenhuiswezen steeds zal blijven erkennen. Hij waarschuw de echter tegen con ir.-entiestrijd tussen de ziekenhuizen en pleitte voor een sfeer van onderlinge sa menwerking. Het tweejarige dochtertje van een landbouwer uit Oostendorp is gisteravond in de Eekterbeek aldaar verdronken. Het meisje is tijdens het spelen in de beek terecht gekomen. Een uur na vermissing werd zij ge vonden door een broertje. Het kind was toen reeds overleden. De proviniciale Gelderse Electrici- teitsmaatschappij heeft plannen voor de uitbreiding van het produktiever- mogen die, behalve de totstandbren ging van een uitbreiding van het centralecomplex te Nijmegen, voor de verdere toekomst de stichting van een centrale in het noorden van de provincie Gelderland omvatten. Die centrale zal, gezien de huidige ont wikkeling, vermoedelijk als atoom- centrale kunnen worden gebouwd. Het is met dit doel voor ogen, dat de PGEM niet alleen actief deelneemt aan het gemeenschappelijk werk van de Nederlandse Elektriciteitsbedrij ven, maar ook door de intensieve be studering van de vele en velerlei met de toepassing van de kernenergie verband houdende vraagstukken in eigen bedrijf de kennis verzamelt, die straks nodig is om met ge bruikmaking van de adviezen van anderen een verantwoorde keuze te doen. Feestrede voor r.k. textielhandelaren De heer P. A. Blaisse sprak gister middag in de jubileumbijeenkomst van de bond van R.K. textieldetail- j listen te Amsterdam in zijn als feest- rede aangekondigde inleiding „De Euromarkt en de Detailhandel" over de noodzaak van het totstandkomen van een politieke en sociaal-ecenomi-1 sche integratie van Europa, waartoe op 1 januari van dit jaar een aanloop werd genomen met de oprichting van de Europese Economische Gemeen schap. Het belangrijkste van dit begin achtte spreker dat in de geplande overgangstijd van circa 15 jaar het nationaal beslissingsrecht plaats gaat maken voor een gemeenschappelijk Europees beleid. In deze gemeen schap hebben de onderscheidene be drijfstakken een eigen plaats, ook die van de textiel. Ofschoon men op vele gebieden een gelijkgerichte po litiek zal gaan voeren, ligt het naar de mening van spr. niet in de bedoe ling te komen tot een Europese een heidsstaat. De heer Blaisse sprak over het ves tigingsbeleid, over de concurrentie positie en over prijsverhogende wer kingen, die naast prijsverlagende factoren, zeker zullen optreden bij het realiseren van de gemeeenschap- pelijke markt. Ten aanzien van de ontwikkeling der inkoopcombinaties zei spr. dat de samenwerking dezer organisaties uit de onderscheidene landen van groot belang kan zijn voor de verste viging van eigen posities. Hij riep de aanwezigen op, te strijden voor een vertegenwoordiger van de mid denstand in de Nederlandse afvaardi ging (die bestaat uit 12 leden) *ran het sociaal-economisch comité. De jubileumbijeenkomst, bezocht door afgevaardigden van de S.E.R.. de kamer van koophandel, van de ge meente en van zusterorgansaties uit binnen- en buitenland, eindigde met een rondvaart door de grachten en havens en met een feestdiner. De bondsadviseur, aalmoezenier B P. M. Schoonebeek heeft des mid dags mededeling gedaan van de be noeming door de Paus tot ridder in de Orde van St. Gregorius van de heren W. H. J. van Mansum uit Rot terdam, voorzitter, en M. v. Kempkes uit Arnhem, bestuurslid van de ju bilerende katholieke vakbond voor de textieldetailhandel. De penning meester, de heer H. J. Horning uit Amsterdam kreeg de onderscheiding „Pro Ecclesia et Pontifice". Aan de 37, zich nog in de Kruis berg bij Doetinchem bevindende, In donesische verstekelingen is geen verder verblijf in Nederland toege staan. Zij worden met de „Johan van Oldebarnevelt" naar Indonesië terug gebracht. Het schip is gistermiddag om vier uur uit Nederland vertrok ken, aldus meldt een zegsman van het ministerie van justitie. Geen betere gelegenheid om voordelta een load kinder jasje te kopen an op de Jongensmarkt bij P&CI De hele winter heerlijk warm en leuk gekleed in deze speciale P 4 C kindercoot. Eskimovoering (zuiver wol) geheel doorgestikt en gewatteerd nieuwe kleuren I 8 jaar 25.73 kleine stijging per maat Vermindering welvaart van de werknemers onaanvaardbaar De gisteren te Utrecht gehouden buitengewone vergadering van het verbondsbestuur van de KAB heeft zich kunnen verenigen met het eer der door het dagelijks bestuur inge nomen standpunt inzake de inhoud van de jongste Troonrede en de daarop gevolgde adviesaanvrage van de regering aan de S.EJt. Voor 2 Nevedo wikkels leuke borduurkoartjes Een groep van 23 vervoersdeskun- digen uit Oostenrijk, waaronder zich zowel vertegenwoordigers van het bedrijfsleven als van vakbonden en overheidsinstellingen bevonden, is voor een 4 daagse studiereis in Ne derland aangekomen. Men bezichtigde de nieuwe accom modatie van de Nederlandse douane aan de grensovergang bij Venlo en bracht vervolgens een bezoek aan de loodsen van enige Venlose expedi tiebedrijven, waarvan de bouwwijze en de bij de bouw gebruikte materia len, de inrichting en de installatie zeer de aandacht hadden van de Oos tenrijkse gasten. Er werd gewezen op de bijzon dere betekenis van Venlo in het internationale handelsverkeer. Na Rotterdam en Amsterdam komt Ven lo met een in- en uitvoer van in to taal meer dan 1 miljoen ton per jaar op de derde plaats. In het afgelopen jaar kwamen er 225.000 vrachtwa gens bij Venlo over de grenzen. Daarnaast is ook het spoorwegver keer belangrijk. In het buitenlandse verkeer werden te Venlo in 1957 rond 230.000 wagons overgenomen. Het gezelschap zal tijdens zijn ver blijf in Nederland o.a. ontvangen worden door de KNAC en de Niwo en bezoeken brengen aan Amster dam en Rotterdam. De reis door Ne derland eindigt donderdag met een bezoek aan de DAF-fabrieken te Eindhoven. Met voldoening werd kennisgeno men van de opvatting van de ten aanzien van het te voeren sociaal-eco nomische beleid nader in studie dient te worden genomen. Daarmee is te vens tegemoet gekomen aan het ver langen van de K.A.B. om een oplos sing van de bestaande moeilijkhe den niet eenzijdig te zoeken in de consumentensector, noch in bepaal de onderdelen van het te voeren so ciaal-economische beleid. Met name had de K.A.B. bezwaar tegen een een zijdige verhoging van de huren en een vermindering van de consumen tensubsidies op de melk, omdat der gelijke eenzijdig gerichte maatrege len naar de mening van de leiding van de K.A.B. de bestaande poble- men, die met elkaar één groot sa menhangend complex vormen, aller minst oplossen. Het verbondsbestuur spreekt de verwachting uit, dat de betrokken mi nisters de door de S. E. R. gegeven interpretatie van de advies-aanvrage zullen onderschreven. Er van uitgaande, dat de S.E.R. zijn thans aan te vangen studie zal uitstrekken tot de algemeen te voe ren sociaal-economische politiek, meent het verbondsbestuur zich er in dit stadium van te moeten ont houden publiekelijk tot een zekere stellingneming ten aanzien van con crete maatregelen te komen. Het meent echter reeds nu te moe ten stellen, dat, na de gevolgen van de eerder doorgevoerde bestedingsbe perking, een verdere vermindering van de welvaart van de werknemers niet is te aanvaarden. Integendeel is het verbondsbestuur van de K.A.B. van oordeel, dat nu het even wicht in onze volkshuishouding in grote lijnen is hersteld ernstig moet worden gezocht naar wegen, waarlangs een verdere stijging van de reële welvaart voor de werkne mers in de naaste toekomst moge lijk is. FIRATO BOEKTE RECORDBEZOEK. De 9e „Firato", die gisteravond haar deuren sloot, heeft een nieuw bezoekersrecord behaald, namelijk 164.016 tegenover 154.600 in 1957, al dus de organisatorep. Een groot per centage der bezoekers bestond uit handelaren. De meeste belangstelling ging ook dit jaar uit naar tv-toestel- len, al werden ook in de radio-sector goede omzetten behaald. Hier was de vraag het grootst naar kleinere toe stellen en combinaties met tv. Niet alleen voor de binnenlandse markt werden in de miljoenen lopen de orders genoteerd; ook over export opdrachten waren vele exposanten zeer tevreden. om het de dames naar de zin te maken Geklop en gehamer weerklinkt in de Houtrusthallen t e Den Haar. waar on het orenhllk de n,„^. verrijst. Vandaag vindt de oificlele opening plaats. Een o«^ I.n%e DSbi^ ln ^rX.^^

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1958 | | pagina 7