.UIT DANKBAARHEID" Heiden üeteidde ZuitetA van een fee&teÜjfo afscheid A* H* J* v» d* Horst benoemd tot Commandeur Orde St* Silvester Scherp DE LUCHTBALLON BLEEF Éi WAAR HIJ WAS op de grond Diploma-uitreiking „Mathesis' Bert Willems won vanmorgen eerste „heat" met hindernissen MAANDAG 14 )ULI 1958 DE LEIDSE COURANT PAGINA 2 Partir c'est mourir un peu, zegt de Fransman: afscheid nemen is een beetje doodgaan. En inderdaad: bij het afscheid dat de Zusters van Liefde gisteren van Leiden genomen hebben, is er iets aan de Sleutelstad gestor ven. Niettemin droeg het afscheid dat Katholiek Leiden de vertrekkende zusters heeft bereid, een feestelijk karakter. Het was een feest vol van dankbaarheid voor alles, wat de zusters gedurende hun verblijf in Leiden meer dan 111 jaar voor het katholieke leven en het onderwijs alhier hebben gedaan. De hoogste lof, die de zusters waarschijnlijk konden ontvangen, gewerd hun in een drukke afscheidsreceptie, die gistermiddag in de gebouwen aan de Pelikaanstraat gehouden werd en waarop honderden hun dank kwamen betuigen. Des morgens vond in intiemer kring een afscheidsbijeenkomst plaats, bij welke gelegenheid „de Vader der Zusters" zoals pastoor Van Kleef hem noemde de heer A. H. J. van der Horst op grond van zijn hulp aan de zusters en zyn verdiensten voor het katholieke leven in Leiden, begiftigd werd met de onderscheiding van Commandeur in de Orde van St. Silvester. besluit heeft genomen, dat de zusters zich meer zouden gaan begeven op het gebied van missie en sociaal werk: in 1847 was in ons land de emancipatie nog niet voltooid. Nu echter worden er andere eisen ge steld. Dr Kallenberg bezwoer de zus ters, dat ze ervan overtuigd konden zijn, dat er ook na hun vertrek nog veel aan hun gedacht zoi^ worden. Hij sprak zijn dank uit voor alles wat zij in Leiden tot stand hebben gebracht en liet die dank vergezeld gaan van een geschenk onder cou vert, dat hij de eerw. Moeder Jose- phina overhandigde ten bate van de missie. De voorzitter van het schoolbe stuur van het St. Agneslyceum, de heer J. G. J. baron Van Voorst tot Voorst, zeide met betrekking tot het werk van de zusters op het lyceum, geen schets te kunnen geven van 111 jaar, daar 't onderwijsinstituut, door hem vertegenwoordigd, de jongste telg vormde van het werk, dat in meer dan een eeuw tot stand is ge komen. Wel bracht hij het moeilijke begin van de nieuwe school in herinnering en de ook persoonlijk grote of fers, die de zusters daarbij gebracht hadden. Dat zij desondanks hebben doorgezet, stemt tot grote dankbaar heid. Spr. richtte zich in het bijzon der tot zuster M. Augustine, het hoofd der school. Blijmoedig aanvaarden. Hij zeide te begrijpen, dat het voor de zusters bijzonde. moeilijk zal zijn, hun nieuwe levenstaak te aanvaar den. Hij wees hierbij op de blijmoe digheid, die spreekt uit de Introïtus van de zevende zondag na Pinkste ren en sprak de hoop uit, dat met Gods zegen, de zusters in de toe komst leed bespaard moge blijven. De inspecteur van het Middelbaar Onderwijs, dr Bartels, zeide, dat het voor hem geen gebruikelijke dag was om ambtelijk bezig te zijn. Hij had evenwel aan de uitnodiging ge volg gegeven om daardoor zijn grote sympathie tot uitdrukking te bren gen met de Zusters, wier toewijding hem aan de M.M.S. te Leiden bijzonder getroffen had. Ook de men selijke wijze, waarop de leerlingen tegemoet getreden werden, had niet nagelaten, indruk op hem te maken, voorbeeld van de strenge school en de resultaten waren zeer goed. De school is de zusters veel dank ver schuldigd. Spr. noemde het afscheid van de zusters een groot verlies voor Leiden. Hij kon de achtergrond goed begrijpen: „Men moet nu eenmaal verder". Mede uit naam van het mi nisterie van O. K. en W. dankte hij de zuster van harte en hij sprak daarbij de hoop uit, dat de rector en conrector, die zuster Augustine zou den opvolgen, dezelfde toewijding zouden geven in het belang van de Leidse jeugd. Hierna nam pastoor Van Kleef het woord. Pauselijke waardering. Nadat hij zijn spijt had betuigd over het vetrek van de Zusters van Liefde uit Leiden richtte hij zich tot de heer Van der Horst, die ter liefde Gods vele en veelsoortige werkzaam heden heeft verricht voor de paro chie van O.L.Vr. Hemelvaart en St. Joseph en in het bijzonder voor de Zusters van Liefde, werkzaamheden die niet genoeg gewaardeerd zijn met de onderscheiding „Pro Ecclesia". Daarom had „Rome" er, na rugge spraak met de Algemeen Overste en op verzoek van Mgr. Jansen, in toe gestemd, de heer A. H. J. van der Horst te verlehen de onderscheiding van Commandeur ii de Orde van St. Silvester. „Zij, die de congregatie vertegenwoordigen, aldus de pastoor, zijn u zeer dankbaar. Van de andere kant kan men zeggen, dat de eer van de onderscheiding terugslaat op de Zusters-zelf, die met blijdschap een van haar grootste weldoeners gehul digd zien". De pastoor meende dat, als de zus ters van de kerkelijke overheid ver lof zouden krijgen, een litanie te ma ken op de heer Van der Horst, deze dan zo zou kunnen klinken: „Vader van goede raad Vele malen oorzaak van orze blijdschap Toevlucht der kloosterlingen Ijverige verdediger van de Pelikaanstraat Beschermheer der zusteren, enz" Pastoor Van Kleef verzocht aan het eind van zyn speech aan me vrouw Van der Horst, haar echtge noot het commandeurskruis te willen omhangen. Totaal verbluft sprak de geridder de een dankwoord, waarin hij de eer van deze onderscheiding terugwees op de zusters, door eraan te herin neren wat deze, bijvoorbeeld gedu Overweldigende receptie Het officiële afscheid begon gister morgen met een plechtige H. Mis uit dankbaarheid, in de kapel van de zusters aan de Pelikaanstraat. Cele brant was pastoor J. A. van Kleef, pastoor van de parochie waaronder het convent behoort. Hij werd ge assisteerd door dr Y Schnabel, prior van de Kruisheren te Zoeterwoude, diaken, en door kapelaan J. van Adrichem, geestelijk raadsman van de zusters, subdiaken. Na de H. Mis was er een feestelijk ontbijt, waar aan o.a. aanzaten de zusters Josephi- na en Mediatrix van het hoofdbe stuur van de congregatie te Tilburg, pastoor Van Kleef, dr Y Schnabel, kapelaan Van Adrichem, pastoor W. E. Blok en pater J. Sweerts van het Jeugdwerk „Inde Vroolijcke Arke", dr G. Kallenberg, de voorzitter van de stichting Katholiek Schoolbestuur te Leiden, de inspecteur van het Mid delbaar Onderwijs, dr Bartels, be stuursleden van de oudercomité's van verschillende schoien, waaraan de Zusters van Liefde de leiding gaven en de dokters Wijdicks, Van Dongen en Tolenaar met hun echtgenoten. Dr G. Kallenberg, gaf als eerste spreker een summier overzicht van het werk van de Zusters van Liefde, die op 29 juni 1847 op uitnodiging van het Instituut van Liefdadigheid hun werkzaamheden te Leiden be gonnen. Op den duur richtte zich hun activiteit in hoofdzaak op het onderwijs, waartoe zij leiding gaven aan een groot aantal onderwijsinstel lingen. De zusters zijn vergroeid met Leiden en Leiden is vergroeid met de zusters en het heeft daarom een schok teweeggebracht, toen het ver trek van de zusters uit de Sleutelstad bekend werd. Karakter veranderd. Toch kan spr. zich de achtergrond wel indenken, waartegen het kapit tel van de congregatie op uitdrukke lijk verlangen van Z.H. de Paus het Liefdewerk „OudPapier" Nieuw hoofdbestuur Tijdens de bescheiden viering van .het 75-jarig bestaan van het Liefde werk Oud Papier te Eindhoven is er een nieuw hoofdbestuur gekozen van de landelijke organisatie der ver eniging. Drs de Roy van Zuydewyn (Am sterdam) werd als voorzitter der lan delijke organisatie herkozen. Tot be stuursleden werden gekozen: L. Be cker, J. Kersten, D. Pichot allen uit Amsterdam, en voorts N. Schaap uit Alkmaar, van Dorst uit Bergen op Zoom, Th. van der Weyden uit Eind hoven, drs G. Zaat uit Den Haag, Th. van Doornewaard uit Haarlem, P. Soons uit Heerlen, B. van Meel uit Hoorn, J. Ras uit Leeuwarden, L. van Veldhoven uit Leiden, J. Sehroeder uit Maastricht en W. Meu- nings uit Rotterdam. Uit het verslag der werkzaamhe den over 1957 bleek dat de financiële resultaten der afdelingen minder gunstig waren tengevolge van de da ling der papierpryzm. In totaal werd ruim 5 miljoen kg papier verwerkt. POTLOOD en GEEST No. 531. Horizontaal: 1. hakwerk- tuig, 3. tevens, 5. lichaamsdeel, 7. mu zieknoot, 9. oude inhoudsmaat (afk.), 10. zwarte, 11. voegwoord, 12. voor zetsel, 14. bastaarduitgang, 16. dwaas, 17. gewicht. Verticaal: 1. vruchtje, 2. muziek noot, 3. voorzetsel, 4. hok, 6. bijrivier van de Vecht in Over., 8. zijtak Do- nau, 9. voor, 11. nauw, 13. visje, 11. pers. voornaamw.,15. meisjesnaam. Oplossing morgenavond. rende de oorlog, met Gods hulp aan goed werk hebben gedaan. Tot slot van de bijeenkomst sprak de algemeen overste, de eerwaarde moeder Josephina, een dankwoord. Ze zeide, dat ook de zusters node af scheid zouden nemen en dat ze met gedachten en gebeden steeds bij Lei den zouden zijn. In het bijzonder dankte ze pastoor Van Kleef en ka pelaan Van Adrichem voor hun gees telijke zorg, die steeds een grote sti mulans was geweest voor het wer ken van de zusters. Ook dankte ze het gemeentebe stuur, het schoolbestuur, de inspec teurs van het onderwijs, de heer Van der Horst, „vader en hulp in alle nood", die ze van harte met zijn on derscheiding gelukwenste. „Dank aan iedereen, die ooit met de zusters te maken heeft gehad dank voor alles, wat gedaan is in het belang van het Katholiek Onderwijs te Leiden". Grote receptie. Om twee uur des middags begon een receptie, waarop honderden ouders, kinderen, leraren, leraressen, kleuters, die nauwelijks hun eigen naam konden schrijven in het recep- tieregister en ouden van dagen, de zusters een vaarwel kwamen wen sen. Namens het gemeentebestuur waren hier aanwezig de wethouder van sociale zaken, de heer S. Men ken en mej. M. Noordman, gemeen teraadslid. Ook deputaties van de zusters van de Voorzienigheid, van het St. Maartenshuis en van de Vroolijcke Arke waren aanwezig. Zaterdagmorgen hadden de 430 kinderen van de beide lagere scholen voor meisjes aan de Haarlemmer straat reeds van de zusters, aan die scholen verbonden, afscheid geno- Bij die gelegenheid sprak Ju dith van Egmond het hoofd van de scholen, Zr Jacoba, toe. Ze zeide dat de Paus had beslist, dat de zusters vertrokken, en dat de kinderen daar- maar in moeten toestemmen, al we ten ze nog niet zo goed wat de ge volgen zijn. Zes meisjes uit de hoog ste klassen boden de zusters een en veloppe met inhoud, en verschillen de nuttige en aardige geschenken aan. Het hoofd van de school ant woordde op het toespraakje, dat ze blV was met de geschenken en dat eenmaal in de missie met trots aan de negertjes zou laten zien, wat ze van de kinderen van de Ma- riaschool had gekregen. Ook „Inde Vroolijcke Arke" vond zaterdagavond een afscheid plaats. Zuster Christa, die enige jaren de zorg heeft gehad over de naaikamer, gaat vertrekken en daarom vierden de leden van het jeugdwerk ouders en kinderen een vrolijk af scheidsfeest. De grote zaal was hele maal gevuld. Er was een revue in el kaar gezet, dat de Vroolijcke Arke voorstelde met pater Sweerts aan het roer en tal van ouders en kinderen als matrozen aan dek. En natuurlijk was er ook die éne raatroos, of was het de stuurman die ging afmon steren En dat ging met feest gepaard tot laat in de avond. PRESIDENT VAN ISRAëL BEZOEKT LEIDEN. De president van Israël, de heer Jitsjak ben Zwi, en zijn echtgenote die beiden een driedaags bezoek aan ons land brengen, zullen ook een korte tijd in Leiden zijn. Woensdag ochtend wordt een bezoek gebracht aan de bib'iotheek van de Universi teit, waarna wordt doorgereden naar de Joodse begraafplaats in Ouderkerk aan de IJssel. Burgerlijke Stand Geboren: Merel d. v. E. V. W. Vercruijsse en L. M. Dopheide. Marijke Alida d. v. A. van Wijk en W. C. M. Hermsen. Rudolf z. v. R. van Moorselaar en E. B. van Pelt. Patri cia Maria Theodora d. v. J. C. G. Tettero en A. T. Tollenaar. Robèr z. v. M. J. de Ridder en E. Schou ten. Virginia Anna Engelina d. v. A. C. G. Damen en E. E. Taris. Adriaan Johannes z. v. F. Wijling en J van Leeuwen. Gehuwd: R. F. Roodenburg en M. C. van Eek. Agenda Leiden RKTV „Unicum", Clubkampioen schappen. Terrein Haarlemmervaart Zaterdag 19 en zondag 20 juli: aan vang na 12 uur. MAANDAG, 14 JULI Club de Limetz. Repetities zang, volksdans etc. St. Antoniusclubhuis 8 uur nam. DINSDAG, 15 JULI St. Eloy. Adviesavond. Gebouw Chr. Soc.-belangen. Oude Singel 236 19.3020.00 uur nam. St. Vincentiusvereniging. H. Mis in de Lodewijkskerk, 7 u. v.m. Algemene vergadering, te 8 uur nam. WOENSDAG 16 JULI Club de Limetz. Pepetities zang volksdansen etc. Schoolplein Lorentz- kade, 8 uur nam. Rozenkranskruistocht. St. Petrus- kerk, 7 uur nam. DONDERDAG, 17 JULI Leidse Ambachtsschool, Diploma- uitreiking, Haagweg, 14.30 uur nam. Alma Mater-kinderkoor. Eerste openbaar optreden. Romanuszaal, Mare, half acht nam. De avond- en nachtdienst wordt waargenomen door: Leiden: Apoth. Tot hulp der Mensheid, Hooigracht 48, telefoon 21060; Oegstgeest: Apoth. Oegstgeest, Wilhelminapark 8, tele foon 26274. Het slechte weer was spelbreker Zondagmiddag zou op het gemeentelijk sportpark te Lisse een ballon opstijging plaatsvinden, onder de naam „Seminarie-vaart". Het was nl. de bedoeling door middel van deze ballonopstijging de aandacht te vestigen op de bouw van het klein-seminarie voor het bisdom Rotterdam, dat in Noordwijkerhout gebouwd zal worden. De heer Jansen uit Oegstgeest zou vergezeld van de secretaris van het bisdom Rotterdam, de zeereerwaarde heer E. Guljée, 's middags om twee uur met de ballonvaart beginnen. Vlucht uitgesteld tot augustus Om 2 uur heerste er al een gezel lige drukte op het sportpark. Het ru moer hiervan werd echter overstemd door 'n bulderende wind welke, naar later zou blijken roet in het eten zou werpen, omdat helaas de opstijging daardoor niet kon plaats vinden. Al vorens dit echter bekend werd, was het inmiddels reeds 4 uur geworden. Al die tijd hebben de honderden aan aanwezigen geduldig zitten wachten. e diverse muziekverenigingen, met name „Canite Tuba" uit Lisse, „Jeanne d'Arc" uit Noordwijker hout, „Adest Musica" uit Sassenheim en „St. Caecilia" uit Voorhout heb ben de trouwe wachtenden hun uur tjes ingekort door afgewisseld rond gangen te maken op de sintelbaan rond het sportpark. De muziekver enigingen uit Hillegom, Warmond en Noordwijk waren verhinderd deze ballonopstijging op te luisteren. Zij AMATEUR-STEILW AND RIJDER H. Bracht een dezer dagen een van onze marathon-medewerkers het be richt, dat een jongeman te Zoeter woude pogingen deed om met een oude bromfiets in een grassilo de schone kunst van het „steilwand-rij den" onder de knie te krijgen, thans vernemen wij nog, dat de amateur er in geslaagd is om met een DKW mo tortje 98 cc, bouwjaar 1939 on geveer 2 meter van de grond te ko men. De snelheid, waarbij hij deze prestatie verrichte, bedroeg niet zoals destijds gemeld werd 60, doch slechts 35 tot 40 kilometer. Ingezonden door: M. A. P. TE Z. zullen echter op een andere manier hun medewerking verlenen door rondganger te maken in hun dorp ten bate van de Seminariebouw. De geluidsinstallatie was voor deze dag beschikbaar gesteld door het technisch bureau Caspers uit Noord- wijk. Via deze geluidsinstallatie hield pastoor Stadegaard een korte inleiding en werd de heer Jansen en diens vrouw, die als secretaresse aan de vlucht deelnam en de zeereerw. heer E. Guljée aan het puliek voor gesteld. Inmiddels werd het KNMI in de Bilt opgebeld en uit deze be richten zou blijken dat het weer te slecht was om de ballon te laten op stijgen. Deze luchtballon zou voor de 2de maal opstijgen. De heer Boesman, die de ballon hiervoor beschikbaar had gesteld, had er nog pas één reis mee ondernomen. Niet alleen werd deze opstijging afgelast, doch ook de wedstrijd voor de Philatelisten kon nu niet door gaan, doch de gekochte en geposte kaarten zullen bewaard worden tot een nog nader vast te stellen datum vallendeop een zondag in de tweede helft van augustus. De deken van Rotterdan zal het dan niet zo bijzon der druk meer hebben met zijn film opnamen, want van de voorbereiden de werkzaamheden heeft hij ze nu al vast te pakken. BIOSCOPEN. De films in de week van 1118 juli zyn door de Kath. Film Centrale als volgt gekeurd: Casino: „Sissi, de romance van een prinses", alle leeftijden, (Donderd.: „So lange du da bist", 14 jaar). Lido: „Und bends in die Scala", alle leeftijden. Luxor: „Op naar Hollywood", alle leeftijden. Trianon: „The bridge on the river Kwai", 14 jaar. Rex: „Abbot en Costello bij de kannibalen", alle leeftij den. De diploma-uitreiking van het (met lof), Voorschoten; J. Pluim- Kon. Genootschap „Mathesio Scien- tiarum Genetrix" heeft in de Stads gehoorzaal plaats gehad, door de voorzitter ir. M. C. de Jong. 5-jarige cursus afdeling werktuig bouwkunde: B. G. M. Aalders; A. Alewijk; C. P. Bakker, Warmond; A. Bastiaan; P. H. M. v. Berge Hene gouwen, Leiderdorp; A. v. Berk; R. J. Berkeljon, Den Haag; N. H. Breedijk, Sassenheim; J. D. Breetveld, Leid- schendam; J. A. de Croon; J. ten Donkelaar, Rynsburg; C. v. Driel, Hazerswoude; G. D. Fasseur; J. H. F. Grondel; W. de Groote, Boskoop: A. Hartman, Hazerswoude; G. N. Her mans, Noordwijk; A. v. Hofe; F. van Houten; B. Hurenkamp; A. J. M. v. d. Kaay; W. L. v. Kamp; H. J. Kerk vliet; J. P. Kortekaas, Sassenheim; P. E. Lambers, Wassenaar; A. van Leeuwen; F. C. C. Maarseveen; G. C. Neuteboom; H. Petersen; K. H. v. d. Plas, Katwijk; L. v. d. Plas, Katwijk; J. Th. Reyngoud, Heiloo; C. de la Rie; P. G. J. Rietveld, Zoeterwoude; A. C. Ruygrok, Spaarndam; H. Ruyten- beek; H. J. M. Schoonderwoerd, Ha zerswoude; J. F. Snik; J. G. v. d. Spek, Oegstgeest; R. E. v. d. 'Spek, Oegstgeest; J. A. v. d. Steen; G. J. Stemmer; G. J. A. Takken, Den Hel der; J. v. Teylingen; T. Vaalberg, Nieuw Vennep; J. A. M. v. Velzen, Roelofarendsveen; J. Verhoog; P. J. Voskuil, Oegstgeest; P. J. M. Vree burg; J. v. d. Waals; H. v. d. Wagt, Sassenheim; M. Wassens, Wasse naar; J. Th. Welling; Th. H. v. d. Werff, Utrecht; J. v. Westbroek; I. Willemse, Delft. Herexamen 1. Af- gêwezen 32. Diploma 5-jarige cursus afd. Bouw kunde: M. Barkema; A. v. Beelen; J. L. Beugelsdijk, Noordwijk; B. v. Buuren, Leidschendam; A. v. Doorn, Boskoop; N. v. Duyn, Noordwijk; Gh. v. d. Hart; M. v. Hemert, Alphen a. d. Rijn; C. J. v. d. Kooy, Boskoop; G. F. v. d. Linden, Lisse; J. S. v. d. Lin den, Lisse; W. L. de Ouden, Oegst geest; D. v. Rijn, Katwijk aan Zee; M. H. Vermeulen, Boskoop; A. Ver mond; A. Wendt; J. J. de Witt, Lei derdorp; A. S. Zwetsloot, Sassenheim. Herexamen 1. Afgewezen 8. Diploma vervolgcursus afd. Bouw kunde: C. Anholts, Oegstgeest; M. v. Apeldoorn; G. A. Bouwmeester (met lof), Noordwijkerhout; B. Kuyt, Val kenburg (Z.-H.); C. J. M. Mosseveld (met lof). Lisse; A. Nek, Oegstgeest; A. v. d. Putten; P. M. Schelvis (met lof), Noordwijk; W. F. Taffijn; J. Kop. Afgewezen 2. Diploma vervolgcursus afd. Elektro techniek: H. Aalbersberg; J. R. Ar ke veld; R. D. v. Bladeren, Haarlem; J. v. Doorn, Wassenaar; C. v. Duin (met lof), Noordwijk; J. A. M. Hak kaart; C. Hoogeboom, Leidei dorp; Th. H. H. Horz, Oegstgeest; H. Kindt; A. Naves' J. B. Stikvoort; W. M. de Vrindt; H. Windhorst, Alphen a. d. Rijn. Afgewezen 3. Teruggetrokken 3. Diploma vervolgcursus afd. Werk tuigbouwkunde: H. v. d. Berg; F. H. Bouter (met lof), Zuidwolde; J. W. Carree (met lof); J. de Groot; R. D. Jansen; B. L. A. v. Kesteren; P. J. Kwestro; J. Langeveld (met lof); W. G. M. Mourits, Schiedam; W. J. den Ouden, Woubrugge; A. Ouwehand graaf, Katwijk; A. Smit; H. Smit; H. Smit; P. C. v. Teylingen; G. v. Tol; J. Verlind; A. Vermeer. Afgewezen 1. Aan de volgende leerlingen van de Uitgebreid Technische School, die het praktijkjaar tot tevredenheid hebben volbracht is het diploma uit gereikt: Afdeling Werktuigbouwkunde: C. P. Bik; H. J. Bouwhuir Noordwijk; J. W. Bourguignon, Nieuwkoop; W. J. Karpes; F. W. Luitwieler, Leider dorp; W. v. Oosten; A. Ouwehand, Katwijk; F. Rosdorff; J. W. Staden; P. Schendstok, Amsterdam; J. L. Persoon, Noordwijkerhout. Afdeling Elektrotechniek: L. A. v. d. Steen, Wassenaar; A. C. M. IJ. Hoogeveen, Langeraar. De volgende leerlingen behaalden het diploma U.T.S. (theoretisch deel) Afdeling Werktuigbouwkunde: Th. P. M. M. Alkemade, Noordwijk; J. v. Dam, Rijnsaterwoude; J. Duive- steyn; R. J. 't Hooft, Voorburg: Kelly, Den Haag; J. G. Ch. Kok, Gouda; H. C. M. Kraan, Koudekerk; J. W. Kriek, Noordwijk; J. Noorduin; N. Overbeke, Nieuw Vennep; H. P. C. Peeperkorn, Noordwijk; H. v. d. Plas, Katwyk; H. A. Sollewijn Gelp- ke, Oegstgeest; A. H. Tendeloo: R. v. d. Waard, Wassenaar; H. Chr. Weerheyn, Boskoop. Afgewezen 7. Afdeling Elektrotechniek: F. Abspoel; U. W. Bierhuys, Den Haag; C. Th. M. Cornelissen; J. C. v. Duyn, Katwijk* H. M. v. Gestel, Wassenaar; J. J. Th. v. Groningen; J. N. J. Ket- tenis; P. J. Kleton, Noordwijk; Chr Leander, Lisse; B. Mark; F. L. van Rooden, Wassenaar; A. A Veerman. Vóór honderd jaar Uit de Leidsche Courant van Maandag 14 July 1858. Turkije. De regeering bevindt zich steeds in eenen moeijelijken toestand, met betrekking tot de financiën. Men is met het be talen van de soldij der troepen zeer ten achteren en het leger korps in Herzegowina wordt slechts met moeite onderhouden. (Advertentie). LEIDERDORP Storm blies muren om Tengevolge van de storm die giste ren woedde moesten in het Turadorp enige pas opgetrokken muren van de in aanbouw zijnoe 40 w..ningen *an de Mauritssingel het ontgelden. Vier muren waren reeds omgewaaid toen een ploeg van de Dienst Gemeente werken uitrukte om de overige mu ren voor omwaaien r.e r.ehobdei: door deze alle te stempelen. Terwijl zij daarmee bezig waren woei van een woning aan een nabij gelegen Willem de Zwijger laan een ruit in. Deze ruit ter grootte van een winkeletalage- raam, werd geheel vit d< sponningen gedrukt. De rondvliegende scherven veroorzaakten geen versoonlijke on gelukken maar veroorzaakte wel veel schade aan gordijnen en meubilair. De gemeentewerklieden boden ook hier een behulpzame hand en spijker den het gapende venster met stukken hard-board dicht. Verder werden zij nog geruime tijd in beslag genomen voor het verwijderen van een omge waaide boom aan de Hoog mad es e- weg en het vastzetten van vele jonge bomen die in de felle wind heen en weer stonden te zwiepen en telkens dreigden om te waaien. ROELOFARENDSVEEN 472-jarig meisje verdronken Het vier en half-jarig dochtertje van de fam. Vonk, een echtpaar drie kinderen uit Zoetermeer, is gis termiddag omstreeks 6 uur in een onbewaakt ogenblik in de Wijde Aa geraakt. De familie was op bezoek bij de heer Jac. Goek, Zuidhoek te Roelofarendsveen. Nadat er enige tijd was gezocht vond men het meisje in het water drijven. Toegepaste kunst matige ademhaling mocht echter niet meer baten. Marktberichten ROTTERDAM 14 ju'i. Vee. Aan voer 1857. 1080 Vette koeien. 777 varkens. Vette koeien 295329, 270 —285, 250—260. Varkens 175, 173, 170. Vette koeien aanvoer iets minder, handel kalm, avenals vorige week, prima's boven notering. Varkens aan voer iets kleiner, handel kalm, niet geheel prijshoudend, prima vleesvar kens boven notering. WIELRENNEN DE RONDE VAN FRANKRIJK Maandagmorgen 11 uur 40 is het startsein gegeven voor de 19e étappe van de Ronde van Frankrijk, van Carpentras naar Gap, 'n afstand van 178 kilometer. Het parcours voert over drie cols die meetellen voor het bergklasse- ment: de Perty (3e categorie) op 85.5 kilometer van het beginpunt, de Fo- reyssasse (3e categorie) op 144 km. en de Sentinelle (2e categorie) op 171.5 kilometer. Om de Gouden Olympiajol op de Braassem Vreemd misverstand bij de start De zeilwedstrijden op het Braas- semermeer zijn hedenmorgen voort gezet met de eerste wedstrijd om de Gouden Olympiajol. Jammer genoeg deed zich omtrent de start een be treurenswaardig misverstand voor. Het liep al tegen half tien toen en kelen van de Duitsers informeerden of er gestart zou worden. Daarbij werd door aanwezigen op de infor- matiepost medegedeeld, dat men op bericht van het startschip wachtte. Een dergelijk bericht bleef echter uit. Integendeel, op het startschip ging men gewoon zijn gang. De gebruike lijke waarschuwingsschoten volgden en even later viel ook het startschot. Slechts 20 van de 46 startten, onder wie de Zwitsers en een 2-tal Duit sers, terwijl de overigen nog aan de wal stonden. Goede raad was duur. Twee van de andere Duitsers start ten een half uur later en de overi gen, de Hollanders dus, zeilden een normale wedstrijd. lems, die in de eerste ronde steeds op fraaie wijze de leiding had gehad, zich vergistte, toen hij dacht dat de strijd daarna afgelopen was, zodat hij in de richting van de wal voer. Hij moest daarbij wachten op een pas serende coaster waarbij hij werd in gehaald door no. 2 van de wedstrijd, Visser. Toen deze hem vroeg wat hij uitvoerde, zei Willems, dat hij niet verder kon vanwege de coaster, waarop Visser hem beduidde, dat hij de tweede ronde nog moest varen. En toen herinnerde Willems zich, dat hij geen finish-schot had gehoord. IJlings wendde hij de steven, maar Visser was hem inmiddels voorgeko men. Toch heroverde Willems de lei ding en finishte ook als eerste. Sjoerd Haaksma maakte in de 2e ronde kennis met het natte element, toen zijn „Glipper" bij de boei voor de Leidse Vaart omsloeg. De uitslag werd tenslotte: 1. B. W. Willems met „Magneet" Watersport ver. De Schinkel); 2. C. A. A. Visser met „Mustafa" (Aegir); 3. H. Wil lems met „Witte Raaf" (De Schin kel); 4. O. Ehrhardt met „Trabant" (P.Y.C., Berlijn); 5. ir. W. v. Noordt In zoverre normaal, dat Bert Wil- met „Daisy" („Gouda").

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1958 | | pagina 2