Tussen Baardmannen, likkepotjes en vijzels herleeft het beroep van DE DROGIST „HIER HANGT DE GAPER Leiden krijgt een Drogistenmuseum Suikerprijs omhoog 1 Jaarlijkse toerwagenraliye met 41 deelnemers WOENSDAG 14 MEI 1958 DE LEIDSE COURANT PAGINA 8 Trams schuiven met rinkelende bel voorbij, auto's zoeven over en weer en in dichte drommen trekken de wielrijders lang? de trottoirs van de drukke winkelstraat, waarin velen pratend en kijkend van étalage naar étalage wandelen. De winkelende mensen zijn er zich doorgaans niet van bewust, wat hen boven het hoofd hangt en het heeft er daarom ook alle schijn van, dat een groot deel van de uithangborden aan winkels en bedrijven geen andere functie hebben dan het strelen van de trots van de eigenaar. Het is overigens glashelder wat zo'n reuzenbril beduidt, die boven de deur van een opticiën hangt en een bier-reclame ontbreekt het doorgaans ook niet aan duidelijkheid. Maar waarom staat een reclame-klok bij een horloger altijd op tien minuten voor twee? En waarom trekt zo'n exotische man, die voorbijgangers in de straat attent maakt op de aanwezigheid van een drogisterij, zulke lelijke gezichten naar het verkeer aan zijn voeten? Van slaapbollen, winkelslangen en kruidendokters IJEEL LANG GELEDEN zaten Dro- gisten en Apotheken in één en hetzelfde gilde, dat (naar alle waar schijnlijkheid) eensgezind vergader de in de kamers van de Stadsapo theek. Het klinkt als een sprookje, na de verwikkelingen, die in de afge lopen maand in de Tweede Kamer plaats vonden rond de „Geneesmidde lenwet". In hun kringen woren ook opge nomen de „Crudeniers", de lieden, die in kruiden handelden. Ze vorm den tezamen de broederschap van de Drogerij kunst, althans zo was dat in de Gilde-organisatie van de Stad Groningen. De werkzaamheden van de leden van deze broederschap waren in die dagen niet erg begrensd: Kruideniers verkochten kruiden maar koffie en thee kon men bij de drogist krijgen. 3. Gaper, hakblok en klisteerspuit, 'n voorvader van de huidige glycerine- spuit en een flesje, waarin de Haar lemmerolie verhandeld werd.... 2. Een mooie oude gaper met be- pluimde tulband. Deze gaper is thans nog aanwezig boven de deur van een drogisterij te Alphen aan den Rijn. Een apotheker trok tanden maar het doen van een aderlating een van de voornaamste operatieve ingrepen van die tijd was voorbehouden aan de „doctores medicinae", die lid waren van het Chirurgijnsgilde. In dat gilde waren ook ondergebracht de „Baardsnijders" of barbiers, die ook pruiken maakten. De ontwikkeling van de Gilden leidde naar een verandering van de organisatievorm, die in 1644 zijn be slag kreeg. Als eersten traden de Kruideniers uit de broederschap van de Drogerij- kunst. Zij gingen later op de Drogis tenstand. Daarna gingen ook de Apo theken zich hoe langer hoe meer los maken van de Drogisten. De eersten beriepen zich op de wetenschap. Zij behandelden hun patiënten met een kuur van ingewikkelde dranken (veel al getrokken uit kruiden) en tracht ten dikwijls het terrein van de artsen te betreden. De Drogisten daarente gen, baseerden hun beroep op de practijk. Zij verkochten allerhande huismiddeltjes maar draaiden ook pillen. FR ZIJN GAPERS, die een pil op de tong hebben, kennelijk als aan beveling van de pillen, die in het betreffende huis gemaakt werden. Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat drogisten, wier gapers géén pil te slikken hadden, ook geen pillen draaiden. Daarom is het niet aanne melijk, dat de gapers iets met pillen te maken zouden hebben. Hun her- I komst ligt verder terug. In zijn boekje „Hier hangt de ga pers" grijpt de Leidse drogist J. Donkers terug op het verhaal van Zorobabel, die koning Darius met I open mond naar zijn geliefde zag kij- i ken. Als teken van een edele af komst ziet men daarom ook wel ge kroonde gapers. Een oude drogist heeft in de „Na vorser" eens de veronderstelling uit gesproken, dat de bakermat van de gaper in Gouda ligt. Daar zou in de 14e eeuw een drogist geleefd hebben, wiens kruiden en zalven in de verre omtrek bekendheid genoten. Na zijn dood plaatste de opvolger in de zaak de afbeelding van de overlede aan de gevel. Misschien uit sympathie, misschien ook uit concurrentie volgden toen andere Goudse drogisten zijn voor beeld en tenslotte werd het gevel beeld zó bekend, dat drogisten uit alle delen van het land het als symbool overnamen. Maar ook deze geschiedenis houdt geen steek want gapers komen even eens voor in Frankrijk en Zuid- Duitsland. Het meest waarschijnlijk achten wij wel de mening, dat de gapers de functie vervulden van de potsenma ker, die in oudere tijden de aandacht van de marktbezoekers vestigden op de kraam van zijn baas, de drogist. Daarom ziet men ook dikwijls een man met zotskap en bellen. De onderscheiden beroepen, die eens vertegenwoordigd waren ge weest in de broederschap van de Drogerij kunst, wilden ook naar bui ten het eigen karakter van hun werk zaamheden demonstreren. Daarom hingen de Apothekers, behalve de Gaper, ook nog een vijzel buiten en de Chemisten of „Scheiders" hingen als extra-teken een salamander uit. (Naar men aannam, was dit een to ver diier, dat niet omkwam in het vuur). De Drogist voerde ten onder scheid een hertshoorn, de tand van een zaagvis of een rits slaapbollen. FR IS NIET VEEL MEER, dat her- innert aan de rijke historie van de drogisterij. De pillen komen thans met duizenden per dag van de fa briek. Waarom zou de drogist ze dan zélf gaan draaien? De ouderwetse pil- lenplank en de „pillenronder", een houten apparaatje, waarmee men, al draaiend, de ruw-gevormde pillen afrondde, zijn reeds lang verbrand of zweven ergens achteloos op zolder. Wie weet liggen ze daar naast andere drogisterij-attributen als hakbord, vijzel, pepermolen of mortier, verge ten en onder het stof. Misschien ook hebben ze via een opkoper hun weg gevonden naar een rariteitenverza meling. Dat betreuren de leden van de Algemene Nederlandse Drogisten Bond en daarom hebben ze indertijd een Historische Commissie opgericht, die zich ten doel stelt, de geschiede nis van him beroep aan de vergetel heid te ontrukken. Teneinde dat doel zo volledig mo gelijk te bereiken, willen de drogis ten komen tot de innchting van een drogistenmuseum. Dat zou dan de vorm kunnen hebben van een oude drogisterij, die zeker ook in de theo retische vorming van de drogist ook een rol zou kunnen vervullen. Men is reeds zover met de plannen, dat men het oog heeft laten vallen op een oud pand te Leiden, dat na enige kleine voorzieningen, geheel „in stijl" gebracht, bijzonder voor dit doel geschikt zou zijn. Op de zolder van zijn woning aan de Haarlemmerstraat (253) heeft de heer J. Donkers, zeer actief lid van de Historische Commissie, reeds een kleine verzameling van voorwerpen, die bestemr zijn, eens deel uit te ma ken van het trotse museumbezit van de Drogisten. Er staan kruidenton- nen, waarop met sierlijke letters de naam is gescheven van een heilzaam goedje, dat eertijd de hoop was van vele zieken en gezonden. Ook bezit de heer Dónkers een „Baardmanne tje", een stenen karaf, waarin vroe ger oliën bewaard werden. Het ont leent zijn naam aan de baardige mannekop aan de hals. Het waren pottenbakkers in Vlaanderen en Duitsland die deze karaffen maak ten. Dan is er een likkepotje in de ver zameling. Het is een potje, waarin een laxeermiddel zat en dat door moeder op de tafelrand werd gezet, zodat de kinderen er in het voorbij gaan een „lik" uit konden snoepen. F EN HAKBORD, waarop zoet hout, klitwortel en andere wortelsoor ten werden gehakt, een pilleplank met gat, waardoor de pillen, die rond genoeg waren, weg konden rollen, een cacaoboter-pers, prachtige gla zen karaffen en donkergroene retor ten, ze zullen in de toekomst alle weer een plaatsje krijgen op planken en schappen van een echte, ouder wetse drogisterij. Onder een aantal mortieren en vij zels valt een bijzonder lijvig exem plaar op. Een bronzen vijzel, gemon teerd op een tronk. Het ding is zo zwaar, dat de kolenboer die zulke dingen gewend is, het de drie trap pen naar de zolder meeft moeten sjouwen. Die vijzels, waarin men eertijds uren-lang heeft gemalen en ge stampt, doen, evenals 't sierlijke ha»d- balansje met de minuscule koperen gewichtjes terugdenken aan de tijd, waarin er nog vrijwel geen verpakte en afgewogen „winkelartikelen" wer den verhandeld en de drogist soms tot diep in de avond moest blijven stampen en wrijven om de grondstof- fenvoorraad voor zijn recepten op peil te houden. De winkelstand, of zakkendrager, waaraan vetkaarsen hingen en grauw papier, waarin o.a. zeep werd ver pakt, beweegt zich eveneens de ge dachten in die richting. De drogist werd in vele gevallen de vertrouwde raadgever van de huismoeder, die op tal van problemen een oplossing wist en duizend en één wondermiddelen bezat bij ziekte en gezondheid, maar ook in het huis den en in de schoonmaak. Hij ver kocht jonge moeders zuigflessen voor de baby. Aanvankelijk waren die van tin, later ook van glas. Ze hadden een slangetje als speen en een gaatje in de buik, waardoor moeder met de vinger de melktoevoer kon regelen. Een paar van deze in on ze ogen niet erg hygiënische flessen zijn in het bezit van het toekom stige museum. T^TATUURLLJK IS MET deze voor- werpen de inventaris van een echte, ouderwetse drogisterij nog lang niet volledig en het spreekt van zelf, dat de Historische Commissie al le pogingen in het werk stelt, om in het bezit te komen van andere zaken, die ooit in een drogisterij hebben thuisbehoord. Ze hoopt vurig op uitbreiding van de huidige verzameling en interes seert zich daarbij niet alleen voor potjes, flesjes en vijzels maar ook voor prenten en etiketjes. Er bestaan plannen om door mid del van lezingen in het gehele land, onder de drogisten groter belangstel ling te wekken voor het eigen mu seum en alle leden van de bond aan te zetten tot een speurtocht naar oude drogisterij-attributen. Daartoe heeft de Historische Com missie een aantal dia's laten maken, die een beeld geven van wat reeds bijeen werd gebracht. Om een beeld te geven van wat zij bedoelt, zijn daarin ook foto's opge nomen van voorwerpen uit de grote, particuliere verzameling van de heer 4. Een bronzen vijzel op een tronk gemonteerd, een kruidenton, cacaoboterpers, hertshoorn, hand- balansje, een karaf en 'n kruikje, een deel van het toekomstig bezit van het drogisterij-museum. Van Os te Haarlem, die o.a. 32 ver schillende gapers bevat. Misschien krijgt net toekomstige museum door deze actie dan wel een oventje waarop drop verwarmd werd, zodat het makkelijk „op het hakmes" gesneden kon worden, of een schaaf om bijenwas te schaven. Misschien ook een echte, fraai be schilderde kruidenkast en oude recep tenboeken. Ook staan op 'het ver langlijstje van de Commisie een paar glimmend-gepoetste koperen weeg schalen en porceleinen zalfpotten. Papavers bloeien ook in de twin tigste eeuw nog, zodat de „slaapbol len" die vroeger ons diacid ver vingen en, uitgeperst over een speen met suiker, lastige babies zoet hiel den eerlang wel weer aan de zol der zullen hangen. Maar zou er ooit 1. Houtgravuse uit een boekje van R. F. van Arum, uitgegeven bij de firma A. Kloots te 's-Gravenhage, onder de titel „Kleine typen, gete kend door lieve kinderen, die gaarne uit plaatjes leren nog ergens in een rommelhoek een zaagvis gevonden worden, een van de aloude emblemen, die de drogisterij zijn eigen sfeer gaf? En als dat alles bij elkaar is, dan hangt buiten, aan de deur, natuur lijk een gaper „Hier hangt de gaperdoor J. Donkers heeft dezer dagen het licht gezien bij Bronsema's Drukkerij N.V. te Enschede. Binnen enkele dagen is een ver hoging van de suikerprijs te ver wachten, volgens hen die met de sui kerhandel van doen hebben. Door de nieuwe garantieprijs voor de sui kerbieten zal men aan een verhoging van de consumptieprijs niet kunnen ontkomen en men verwacht dat die prijs met pl.m. 5 cent per kilo zal worden verhoogd. De s/uikerpdijs is voor het laatst verhoogd in juli 1957 toen de con sumptieprijs met 8 cent steeg. Maarse en Kroon 2e en 5e, de NZHVM 6e Gisteren heeft de Koninklijke Nederlandse vereniging van trans portondernemingen voor de zevende maal de 'jaarlijkse toerwagenraliye gehouden, waaraan 41 bussen van ondernemingen uit het gehele land, die des ochtends vroeg van de start plaatsen Delft, Zevenbergen, Zwolle en Nijmegen waren vertrokken, deelnamen. Deze rallye is in de eer ste plaats een manifestatie van het tóerwagentoerisme, maar dan een manifestatie in wedstrijd vorm. Een sportieve krachtmeting in vakbe kwaamheid van ondernemers met haar chauffeurs, doch vooral van de chauffeurs. Zij moeten hun toerwa- gen veilig en goed langs een be paalde route en rijdend volgens be paalde aanwijzingen, naar het eind punt brengen. Dat was dit jaar de roeibaan in het Amsterdamse bos, nadat de klassementsproeven in het Olympisch stadion waren afgenomen. Alle onderdelen van de rallye teza men bepaalden de uitslag. De eerste prijs (wisselbeker) met de medaille van prins Bernhard als ereprijs, werd gewonnen door de GADO te Hoogezand, met de chauf feurs J. Hartman en H. Nobbe. Twee de werd Maarse en Kroon te Aals meer, 3e Nefkens te Amersfoort, 4e Zeeuws Vlaamse Tramwegmaat schappij te Terneuzen, 5e Maarse en Kroon en 6e de Noord-Zuid-Holland se Vervoersmaatschappij te Haarlem. Rotterdam tweede haven ter wereld Blijkens de jongste statistieken van de Verenigde Staten was Rotterdam in 1956 na New York de drukste ha ven ter wereld. De goederen omslag beliep in Rotterdam in 1956 72 mil joen metrieke ton tegen 88 miljoen metrieke ton in New York. Na Rot terdam kwamen de Amerikaanse ha vens Hampton Roads (58 miljoen ton goederen omslag), Koeweit (55 mil joen), Londen (44 miljoen ton) en Aruba (46 miljoen ton). De goederenomslag in de haven van New York had evenwel voor 51 miljoen ton betrekking op de kust vaart en slechts voor 37 miljoen ton op de internationale zeevaart. Wat de internationale zeevaart betreft was de goederenomslag in 1956 het grootst in Rotterdam. In dit opzicht werd New York ook overtroffen door Koeweit, Aruba, Guragao, Maracai- bo, en Venezuela. Kind schoot zich in de buik Het negenjarig zoontje van de fam. Th. U te Zevenaar dat enige tijd ge leden een waterpistool had gekregen, vond dat zo mooi, dat hij ook het gro te pistool van zijn vader eens wilde proberen. In een onbewaakt ogenblik heeft de jongen de oude cylinderrevolver van zijn vader uit moedors linnenkast gehaald. Er zat maar één patroon in. De jongen trok aan de trekker en schoot zichzelf in de buik. Zwaar ge wond moest hij in het ziekenhuis wor den opgenomen. De revolver is door de politie in beslag genomen en tegen de vader werd proces-verbaal opge maakt wege.is overtreding van de vuurwapenwet. De heer U. had net wapen al vanaf zijn achttiende jaar in zijn bezit. GEEN PASPOORT VOOR OOSTENRIJK Het Oostenrijkse kabinet heeft dinsdag een overeenkomst goedge keurd, volgens welke Nederlanders voor bezoeken aan of reizen door Oostenrijk geen paspoort meer nodig hebben. Hetzelfde geldt voor reizen van Oostenrijkers naar Nederland.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1958 | | pagina 8