,De stemme nt*ov Prins Bernhard opende Ibero-Amerikadag Scherp Zes personen stierven de verdrinkingsdood De ontwapenende Jane Mansfield te Leiden verslagen Spontane veldslag op Stationsweg KORTE golf MAANDAG 14 OKTOBER 1957 DE LEIDSE COURANT PAGINA 2 Z.K.H. Prins Bernhard heeft van morgen in de aula van de Rijksuni versiteit te Utrecht de „Ibero-Ameri kadag" geopend. Aan deze dag, die ten doel heeft de economische en cul turele betrekkingen tussen Nederland enerzijds en de Zuid- en Midden- Amerikaanse staten alsmede Mexico anderzijds nauwer aan te halen, werd bijgewoond door een talrijk ge zelschap uit diplomatieke en consu late kringen alsmede uit die van het bedrijfsleven en culturele leven. Met voldoening constateerde prins Bernhard in een boodschap dat de economische betrekkingen en de cul turele banden tussen Nederland en de Spaans- en Portugees sprekende landen telkens inniger worden. Niet temin zei hij van oordeel te zijn, dat waar het gaat om Spaans Amerika en Brazilië, alles wat er gedaan wordt nog altijd te weinig is. Daarom juicht I prins Bernhard het toe, dat thans j voor het eerst in Nederland een Ibe ro-Amerikadag wordt gehouden, waar Nederland voor de zoveelste maal aan zijn vrienden aan gene zijde van de Oceaan wil zeggen: Nederland stelt het contact met u zeer op prijs en dringt er op aan te komen tot een versteviging van onze relaties. De ambassadeur van Spanje in Ne derland, de hertog van Baena sprak vervolgens over „Het oordeel van Spaanse en buitenlandse filisofen en schrijvers van de 18e eeuw tot heden over de Spanjaarden". De minister van economische zaken, prof. dr. Zijlstra, constateerde vervol gens in een rede, dat bij het streven naar een meer harmonische struc tuur van de Ibero-Amerikaanse lan den er tussen deze landen en Neder land na de oorlog veranderingen in de verhouding tussen in- en uitvoer zijn opgetreden. Hij ging uitvoerig op deze veranderingen in. DE SALARISSEN BIJ DE N. S. De directieraad van de Nederland- te Spoorwegen en vertegenwoordi gers van de drie erkende werkne mersorganisaties zijn gezamenlijk tot overeenstemming gekomen om op vrijdag 25 oktober a.s. aan het col lege van rijksbemiddelaars toestem ming te vragen een loonsverhoging voor het N.S.-personeel te mogen in voeren, die varieerd van 4 tot 10 van de bruto-jaarwedde. Hoewel ingewijden niet veel te genstand verwachten bij het college van rijksbemiddelaars, wordt toch aangenomen, dat met name minister Algera zeer nauw contact zal opne men met zijn ambtgenoten Hofstra en Suurhoff over de consequenties voor het lóonbeleid van de Neder landse regering en de daaraan ge koppelde positie van 's lands finan ciën. Gelet op de moeilijkheden rondom de salaristechnische maatregelen voor de mijnwerkers en lagere en middelbare rijksambtenaren verwacht men dan ook grote weerstand om deze voorstellen per 1 december a.s. ingevoerd te kunnen krijgen. (Telegraaf). VELSER TUNNEL BLIJFT TOERISTISCHE TREKPLEISTER. De derde zondag dat de Velser tun nels een essentieel onderdeel vormen van het Nederlandse wegennet heeft het dit rijkswaterstaatswerk weer niet aan belangstelling ontbroken. Telkabels verwerkten tussen de 20.000 en 25.000 voertuigen, waarvan de meeste in de zonnige middag passeer den. Er ontstonden door deze drukte enige opstoppingen van weinig bete kenis, die echter verergerden zodra er zich kleine ongelukken en dus ernstiger stremmingen in de ver keersstroom voordeden. De tunnel- kraanwagens hebben verscheidene pechvogels uit de tunnels moeten wegslepen, maar voor het overige zijn geen incidtenten van belang voorge komen. De NZHVM, die dit weekeinde voor het eerst een kwartierdienst tussen Velsen en Beverwijk reed, heeft ge durende de middag doorlopend met propvolle bussen de tunnelkijkers moeten vervoeren en ook de treinen waren ongewoon vol. 13-JARIG MEISJE DOOR GAS- VERSTIKKING GEDOOD. In IJsselstein is het 13-jarige meis je R. Aelbers door gasverstikking om het leven gekomen. Zij hield een ziek familielid gezelschap, van wie de echtgenoot even afwezig was. Waarschijnlijk heeft zij de gaskraan open gestoten of per ongeluk open laten staan, waardoor zij, door gas bedwelmd, bewusteloos geraakte. In deze toestand werd zij in de keuken gevonden. Geneeskundige hulp mocht niet meer baten. Het slachtoffertje was het enige dochtertje uit een gezin van zeven kinderen. POTLOOD en GEEST Horizontaal: 1. niet ruw; 4. lauw, on verschillig; 8. lichaamsdeel; 10. aar den- of metalen vaatwerk; 11. rund; 12. bundel; 14. welaan; 15. stad in België; 17. kalm, berustend; 19. ri vier in Rusland; 21. pers. voornaam woord; 23. plaats voor duiven; 24. muzieknoot; 25. godin van de *age- raad; 27. zuster; 28. houten hand- egge; 29. glijvoertuig. Verticaal: 1. gem. in Over.; 2. niet vast; 3. slede; 5. waterstand (afk.); 6. eiland in het Z.O. van de Aegei sche zee; 7. pas; 9. landschap in Pa lestina; 12. verfbordje der kunst schilders; 13. metalen vaatwerk; 15. keurig; 16. achterdeel van de hals, 18. op deze plek; 20. vertrekken van 't gelaat; 22. rund; 24. vermoeid; 26. afkorting van selenium; 27. bekede afkorting. Oplossing morgenavond. KERKENBOUWLENING VAN HET AARTSBISDOM UTRECHT De Aartsbisschop van Utrecht, mgr dr B. J. Alfrink, heeft zich in een herderlijk schrijven tot zijn bisdom gewend en een klemmend beroep op hen gedaan om de door de regering uitgeschreven 6 pet-woningbouw- lening te steunen. Mgr Alfrink heeft daarbij opgemerkt, dat door de gro tere bouw van woningen meer ka tholieke kerken in de nieuwe wijken .noodzakelijk zullen zijn. Dit jaar zullen in het aartsbisdom zeven nieuwe kerken worden afgebouwd, het volgende jaar zes en vervolgens elke vier jaar vier nieuwe kerken. Hiervoor zijn grote sommen gelds nodig, aldus de aartsbisschop, die in dit verband een kerkenbouwle- ning van 6 pet aankondigde. De le ning loopt over 25 jaar en in de eer ste vijf jaar zal in verband met de direct benodigde fondsen niet wor den afgelost. Binnenkort zaïllen de voorwaarden voor deze kerkenbouw- lening in een prospectus worden be kend gemaakt. De lening zal worden uitgegeven in stukken van f 500 en 1000, tot een bedrag van 2 mil- lioen. Auto te water Een vreselijk ongeluk bij Ter- naayen heeft aan zes personen het leven gekost Zondagmorgen om streeks negen uur reed een grote per sonenauto uit Maastricht in het Al- bertkanaal. Onmiddellijk ingestelde reddingspogingen van omliggende schippers faalden omdat de auto te diep onder water lag. Later heeft een duiker van de dienst van de scheepvaart een kabel om de auto weten te bevestigen doch pogingen om de auto door middel van vracht wagens uit het water te trekken mis lukten doordat de kabel brak. Ten slotte heeft men, zes uur na het on geval, met twee nieuwe kabels en met mankracht de auto op het droge gebracht. Niemand van de zes inzit tenden had zich uit de auto kunnen bevrijden. Het waren de heer Fr. S. Lejeune, 63 jaar, van beroep leidekker, zijn 61-jarige echtgenote M. H. Lejeune- Krans, de 63-jarige mevrouw E. M. Kerbusch—Kraft, haar 17-jarige Het incident op kamp Valkenburg Veehouder rende voor zijn leven Zoals wij zaterdag al meldden is bij demonstraties op de ouderdag ter ge legenheid van het veertigjarig be staan van de Marine Luchtvaartdienst op het vliegkamp Valkenburg een amphibie-vliegtuig type „Mariner" na een buiklanding met kracht op de grond geslagen en in tweeën gebro ken. De inzittenden: luitenant-ter-zee H. Tangerman, sergeant-vlieger Van de Beek en de mecano's: sergeant Broekman, korporaal Beers en vlieg tuigmaker Leenders, konden onge deerd het toestel verlaten. Nader ver nemen wij, dat zij wel enkele hache lijke momenten gekend hebben, even als de veehouder H. van Egmond. Laatstgenoemde maaide met zijn graskeermachine getrokken door een tractor, het gras op het vliegveld Meestal houdt de heer Van Eg- mond de vliegtuigen goed in de gaten, maar ditmaal keek hij naar de messen van zijn machine, toen de logge vogel stil en dreigend op hem afvloog. Toen de heer Van Egmond het vliegtuig plotseling zag, sprong hij snel over het stuurwiel van zijn tractor en zette het op een lopen. Hiermede heeft hij zijn leven gered. De vlieger Tanger man, die door storing in beide moto ren van zijn machine een buiklan ding wilde uitvoeren, wist de grote boerderij van Van Egmond te vermij den, maar nadat de buik van het ge vaarte de grond had geraakt trof een van de drijvers de graskeermachine, die werd gekraakt. Het toestel ploeg de een brede voor in de klei van het vliegveld, toen bleef het met gebro ken romp liggen. De vijf bemanningsleden renden van het vliegtuig weg, de brandweer van de Marine Luchtvaart Dienst stond klaar om het toestel te blussen, maar het vloog niet in brand. Toen dit incident gebeurde gaf de vlieger een demonstratie in het lan den op één motor. De andere motor moet ook zijn afgeslagen, waardoor het vliegtuig snelheid en hoogte ver loor. Een buiklanding was de enige redding. Echtgenoot gearresteerd Vrouw stierf door vergiftiging In Heerlen is de 28-jarige mijnwer ker A. G. gearresteerd. Hij wordt verdacht van moord op zijn vrouw. De vrouw overleed, na enige weken in het r.k. ziekenhuis te Heer len te zijn verpleegd, aan een grote dosis tallium. Vele aanwijzingen ma ken de echtgenoot zeer verdacht, doch deze blijft met klem alle schuld ontkennen. De verstandhouding tussen dit kin derloze echtpaar, hat enige tijd te wensen overgelaten, maar was de laatste twee jaar aanmerkelijk ver beterd. In de woning van G. is het vergif (een bestrijdingsmiddel tegen onge dierte) niet gevonden. Ook is er niet gebleken dat een van de beide echt genoten het vergif heeft gekocht. Volgens de recherche bestond er geen reden tot zelfmoord. dochter M. Th. Kerbusch en een jong echtpaar LindersRondaghs. De jonge vrouw was een nichtje van mevrouw Lejeune. Het gezelschap was op weg naar Luik. Men is ver moedelijk door de dichte mist die er heerste te water gereden. „CARAVANCAMPINGS" IN NOORDHOLLAND Op de te Heiloo gehouden najaars vergadering van de federatie van Verenigingen Van Vreemdelingen verkeer boven het Noordzeekanaal heeft een korte inleiding door mr H. J. Wytema, burgemeester van Alkmaar, over „Caravancampings" een uitgebreide discussie uitgelokt. Deze vorm van toerisme, aldus mr Wytema, is niet tegen te houden en Noordholland dient zich te bezinnen op de plannen voor de aanleg van kampeerterreinen, speciaal voor dit rijdende toerisme. „Nederland slaat, wat betreft het aantal 'en de accom modatie van caravancampings nog een pover figuur. Niet alleen voor buitenlanders maar ook voor Neder landers moet het mogelijk zijn bin nen de landsgrenzen te kamperen met tent of caravan". De heer W. J. Correljé, burgemees ter van Oallantsoog, adviseerde deze kwestie regionaal te bezien, .omdat alleen bij voldoende bezetting der gelijke kampeerterreinen rendabel zijn. In Egmond aan Zee en in de Wijde Wormer zullen reeds het volgende seizoen caravancampings worden ge opend en voorts bestaan er plannen tot de aanleg van een dergelijk kam peerterrein in het bosgebied van de Wieringermeer. De vertegenwoordiger van Texel deelde mede, dat van de 500.000 overnachtingen dit seizoen op het eiland er 200.000 in de kampeersector vielen. Mr D. Breebaart, voorzitter van de federatie, zegde toe, dat het bestuur zich binnenkort in overleg met de kampeerraad en de planolo gische dienst intensief met het vraagstuk zal gaan bezig houden. Van f 11.000 beroofd Bij het postkantoor in de Hertog straat i£ Arnhem, werd een jonge vrouwelijke kantoorbediende van een tas met 11.000 beroofd. Het meisje fietste zaterdagmorgen met het geld van haar kantoor naar de Hertog straat om het aan het bijkantoor der PTT aldaar te storten. Toen zij de ingang van het postkan toor betrad, werd haar de tas uit de hand gerukt en verdween de dief zo snel mogelijk in de richting van het station. Omstanders die de man ach terna liepen konden hen echter niet te pakken krijken. De rover wist via enige nauwe zijstraatjes te verdwij nen en moet ove. het talud van de spoorbaan hebben weten te ontsnap pen. Een nauwkeurig signalement kon men niet opgeven. Het was een jon geman van midden in de twintig en ir. het grijs gekleed. RECHTSVERVOLGING TEGEN DIJKENBREKERS Op een door het hoofdbestuur van het waterschap „De Reg ge" belegde persconferentie over de kwestie „Weitemanslanden" te Vriezeveen, heeft de voorzitter van het water schap, mr A. C. Knook, verklaard, dat tegen de boeren, die aldaar, ter ontwatering van hun landerijen een dam hebben doorgestoken, een rechtsvervolging zal worden inge steld. Met de meeste nadruk werd de mening weerlegd, dat tussen het waterschap en de cultuurtechnische dienst een prestigekwestie zou heb ben bestaan, tengevolge waarvan de effectuering van de afwatering ook van de Weitemanslanden zou zijn vertraagd. Van de zijde van het waterschap werd nog gezegd, dat men met de verbetering van de af watering de Weitemanslanden heeft willen wachten, totdat deze met het oog op de herverkaveling in de Vrie- zeveense polders definitief kan wor den aangepakt De mening van mr Knook, dat het water in de Weite manslanden na het doorsteken van de dam niet noemenswaard was ge zakt zou zijn, wordt door de boeren aldaar ten stelligste ontkend. De ge wraakte dam is inmiddels op last van „De Regge" weer aangebracht. ^Binnenbrandje" vikporzaakte paniek Tijdens een toneelavond te Culem- borg heeft zich een onplezierig inci dent voorgedaan. Iemand schreeuw de: „Brand, brand" en iedereen ver drong zich om buiten te komen. Het werd een paniek, de 400 toeschouwers liepen elkaar onder de voet en stoe len werden stukgetrapt. Vooral op het balkon waar zich vee: rook ont wikkeld had was het publiek erg overstuur, vrouwen en kinderen rol den van de trap de gangen in. Het viel nogal mee met de brand, een mantel, die op het balkon hing, had, waarschijnlijk door een sigaret, vlam gevat maar kon spoedig gedoofd worden door enkele lieden die bij hun positieven gebleven waren. Het spel werd weer hervat maar veel toe schouwers gaven er de voorkeur aan, zich naar huis te begeven. De prachtige molen bij Brurn- men van J. P. Hillen is zaterdagmor gen afgebrand. Vermoedelijk tenge volge van kortsluiting is de molen, die nog in bedrijf was en dateerde van 1856, in vlammen opgegaan. Een bij de molen staande grote schuur met een partij graan ging eveneens verloren. In een fraai mausoleum in het Gooise Naarden, waar reeds sedert 1938 het gebeente rust van Jan Amos Comenius (1592/1670) is thans ook een standbeeld van deze grote Tsje chische pedagoog en universele ge leerde, verrezen. Vóór honderd jaar Turkije. De geldverlegenheid der Regering blijft steeds groot. Het leger in Azië heeft in 20 maanden geene soldij ontvangen. Uit de Leidse gemeenteraad: Een adres van H. K. Nolles c.s., Kooplieden in brandhout en baggelaarturf, houdende het ver zoek om eene vermindering van de belasting op het brandhout, den turf en het liggeld. In han den gesteld van B. en W. ter fine van berigt en raad. Het meisje kan het niet helpen Veel geschreeuw maar weinig wol Verslagen, hijgend maar met een pijnlijke glimlach op haar gezichtje viel gisteravond bijna in letterlijke zin Jayne Mansfield het Leidse Luxor-theater binnen. Jayne Mansfield, die door een en kei bezoekje een heel (Amerikaans) vliegdckschip zondagse dienst be zorgde, die zelfs critische journalis ten in vervoering deed getuigen van haar charme en stralende glimlach en die overigene ter wille van de publi citeit al heel wat heeft moeten ver duren, maakte gisteravond ln Leiden een ontvangst mee zoals haar zelfs in Amerika nog niet ten deel is geval len. Rond half negen verzamelden zich de eerste nieuwsgierigen en stijfsel- baangangers voor de ingang van de bioscoop en er zullen al gauw twee duizend mensen samengepakt geweest zijn, toen een zestal agenten ver scheen, die onder leiding van een ad judant energiek begonnen met het verzekeren van orde en rust. Het spreekt vanzelf dat er enkele rad draaiers waren, die munt trachtten te slaan uit de politionele minderheid en even vanzelfsprekend is het, dat die minderheid na herhaald waar schuwen trachtte vonken te slaan uit hun hardleerse hoofden. Klappen. j Feit is, dat er verschillende kleine "charges waren uitgevoerd en dat er flinke klappen gevallen waren, voor dat het dichtopeengepakte, deinende publiek weer tot bedaren kwam. Aan de heer A. G. Delen is, op zijn verzoek, met ingang van 1 no vember 1957, eervol ontslag verleend als burgemeester der gemeente Gen- dringen. In het rijksmuseum te Amster dam wordt van zondag a.s. tot 17 no. vember de tentoonstelling „Engels Zilver hoogtepunten van edel smeedkunst uit Engeland 1660-1820" gehouden. De kostbare zilvercollectie is samengesteld door de conservator van het Victoria en Albert museum te Londen, Charles Oman, en de or ganisatie voor de reis door Europa berust bij de British Council. Tengevolge van een hersen bloeding is de 54-jarige mevr. A. M. F. uit Amsterdam, die zaterdagavond tijdens een autorit op de Overtoom plotseling onwel geworden was, en tegen een langs de rijbaan gepar keerde vrachtwagen.reed, in de loop van de avond in het Wilhelmina- gasthuis overleden. Yvonne Dionne, één van de Canadese vijflirug, waarvan nog vier gezusters in leven zijn, ligt ziek met griep waarbij complicaties zijn opge treden. De toestand van de 23-jarige Yvonne, die verpleegster is* werd door de dokter ernstig maar niet hopeloos genoemd. Als bij het bloemencorso of op Prinsjesdag deden langgerekte „O's" en „Ah's" de menigte vergeefs de halzen rekken. Dan weer zette men het: „Zie ginds komt de stoomboot" in of trachtte een enkele leukerd het „O, wat ben je mooi" aan de massa op te leggen. Steeds meer volk kwam om de wriemelende bent heenstaan en steeds weer moest de sterke arm een weg vechten voor een bus of voor de tram. Een*fotograaf van een Amerikaanse filmmaatschappij, die het filmsterre tje op haar tournée door Nederland volgt, verklaarde: „Ik ben nu bij alle ontvangsten geweest maar zo iets heb ik nog niet gezien!" Maar het dolste we bedoelen niet Jayne moest nog komen. Toen na veel deining en terrein- winnen over en weer eindelijk het ogenblik aanbrak, waarop het omstre den meisje voor het theater arriveer de, was er voor de afzetting geen hou den meer aan: staande in de hal van Luxor, zagen we de wanhopige agen ten roeiend met de armen, door de stroom meegesleurd worden. Niettemin slaagden ze er even later weer in voeten aan de grond te krij gen en met een angstig trippelend mensje tussen zich in, begonnen ze zich een weg te breken naar de vei lige haven, die de bioscoop was. Hijgend kwam Jayne binnen ach ter de heer R. Uges Jr., directeur van het theater, die de rode en witte anjers, haar ter verwelkoming ge schonken, boven het hoofd hield. Niet onberispelijk. Haar glanzend, gebleekt haar zat niet onberispelijk meer, de witte bontstola, die haar slank halsje be schermend behoorde te omgeven, was losgeraakt en hing scheef over een smalle, blanke schouder. De filmster donkere reëenogen in een zwaar gepoeierd gezichtje droeg een zwart robe, nogal nadrukkelijk gede colleteerd. Ook de franjes aan de zoom van haar zeer nauwe rok had den in de strijd enkele veren moeten laten. Geen nood: Miss Mansfield heeft 78 japonnen mee op reis. Haar het ergste bleken haar voeten er aan toe te zijn. In het gedrang hadden niets ont ziende lieden de kans schoon gezien om zich een wensdroom te vervullen: één keer maar in de schoenen van Jayne te staan. Men verwacht van een filmster nu eenmaal, dat ze er onberispelijk uit ziet en dus improviseerde men in een gevechtspauze een kleedkamer achter de gordijnen van de garde robe In de gauwigheid hadden we de ge legenheid om de verdrukte onschuld te vragen, wat naar haar mening, de oorzaak van haar succes was en het antwoord was hoewel eerlijk in deze omstandigheden bijna lach wekkend: „I think it's the goodness of the people". (Ik gelof dat het de welwillendheid van het publiek is). Op onze vraag wat de reden was van haar bezoek aan Nederland antwoord de ze dat ze graag kennis maakte met ons land en ons „charming" volk en terwijl ze met haar hairdres ser achter de gordijnen verdween, mompelde ze als alle Amerikanen nog iets over wooden shoes enzo.... O, kus me zo! Op het podium sprak de heer Uges even later een kort welkomstwoord- je tot de filmster, waarin hij zei dat hij en het publiek bijzonder verheugd waren over haar komst. Het antwoord met een onschuldig, haast onbe nullig stemmetje was, vertaald, uit het Engels: „Holland is mooi, maar Leiden is het best!" Namens het pu bliek overhandigde de heer Uges het meisje een Delftsblauw molentje, waarin een speeldoosje begon te tin gelen, als men de wieken draaide. Miss Middelpunt raakte er bijna van in trance en tussen twee zuch ten, die opwelden uit de volheid van haar gemoed verklaarde ze met draaiende flonkerende ogen: „You are a living doll!" (U bent een leven de pop!) Daarbij kuste ze de gever als blijk van waardering zo hartstoch telijk, dat de zaal, (die even later ge noegen mocht nemen met een zucht, een glimlach en een kushandje) het het er benauwd van kreeg! Het meis je kan'het niet helpen Maar daarmede was de kous niet af want omdat voor- en achteruitgang door wachtend volk geblokkeerd wa ren, kon Jayne na het afscheid nemen nog niet vertrekken en moest ze totdat de kust veilig was haar toe vlucht nemen tot het zetten van hand tekeningen voor de bezoekers, die een plaats hadden genomen op het balkon. Toen we even een mogelijk heid zagen, hebben we de bioscoop verlaten omdat we een nachtelijke insluiting of een tweede veldslag niet wilden riskeren. Schoon zij de stukken had verstoken In het Luxor-theater waren we getuigen van een kleine tragedie, die aan weinigen zal zijn opgevallen. In de wanhopige toestand van een status quo tussen Jayne en het welwillend publiek, gaf de filmster het zojuist ontvangen molentje van Delfts blauw aan haar hofdame, terwijl ze zelf vooruitging naar het balkon. De werking van het souvenir- tje zal de kamenierster niet ge heel duidelijk geweest zijn en haar nieuwsgierigheid te groot, want toen het dametje de speel doos in werking stelde door aan de wieken te draaien brak plot seling het porselein. Nu heeft naar onze mening 'n filmster (-miljonaire) geen bij zondere behoefte aan souvenirs Maar de verslagenheid trof ons, waarmede de kamer juffrouw de scherven trachtte te verbergen en ten laatste toch maar besloot Jayne's manager van het geval op de hoogte te stellen 5

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1957 | | pagina 2