F mam 50 jaar bedevaart naar Heiloo Kranslegging in Pieterskerk ter nagedachtenis Cornelis Schuyt kaC Veel gegadigden maar tekort aan grond Leerlingen St. Agnes puzzelden op de fiets HUIBERs Filmavond voor de r.-k. bond van houtbewerkers, meubelmakers e.a.v. Leidse Bioscopen Scherp ZATERDAG 1 JUNI 1957 DE LEIDSE COURANT PAGINA 2 W. Peeters viert gouden jubileum De bedevaart naar Heiloo, die dit jaar woensdag 5 juni a.s. van Lei den naar het plaatsje in Noord Holland trekt, zal een zeer bijzon dere worden, omdat dit jaar deze pelgrimage 50 jaar bestaat. De be devaart werd op 9 juli 1907 opge richt in de parochie O.L. Vrouw Hemelvaart aan de Haarlemmer straat (toen nog Mon Père). Men ging er van uit dat deze bede vaart alleen voor de Leidenaars zou zijn, maar daar is al spoedig verandering in gekomen. Ook deel nemers uit plaatsen van de omge ving voegden zich bij deze jaar lijkse bedetocht. We zijn iets te weten kunnen ko men van de oprichtingsvergadering, ook al zijn die eerste dagen van de Heiloo-bedevaart bijna in de mist der vergetelheid opgegaan. Bekend is bijv. dat tijdens de oprichtingsver gadering de heer W. Peeters aange steld werd als bestuurslid en hij dat is gebleven tot nu toe. De heer Pe ters viert dus met de broederschap van O.L. Vrouw ter Nood (dit is de naam, die de bedevaart bij de oprich ting kreeg) een bijzonder jubileum. De toenmalige deken van Leiden zo vernemen wij voorts gaf aan dit werk zijn medewerking, maar het is altijd een kapelaan van de „Mon Père" geweest, die directeur van de broederschap was. De deken, A. Ho- mull, voegde zich trouw elk jaar bij de pelgrims en droeg ook elk jaar het plechtig misoffer op in de kapel van Heiloo. Wegens gebrek aan gegevens moe ten wij van de oprichting een sprong maken naar de laatste oorlog, tij dens welke noodgedwongen de be devaarten werden gestaakt. Voorheen werd de reis altijd per trein gemaakt, maar daar is enige jaren geleden verandering in geko men, Men gaat nu per bus en dat is vooral voor de deelnemers uit de dat zij gehaald en gebracht worden. Programma. Het programma van de pelgrima ge op 5 juni a.s. vermeldt: vertrek van de Kaasmarkt om 8 uur v.m. te half elf draagt de deken van Leiden, kanunnik W. P. M. Haring, een plechtige Hoogmis op, waarna om twee uur de predikatie door pater dr. L. Brandenburg, O. Praem op de Kruisberg volgt. Om drie uur vindt de plechtige huldiging van de heer W. Peeters plaats in intieme kring. De deelnemers kunnen daarna de jubilaris gelukwensen. Men vertrekt na het plechtig slui tingslof met Sacramentsprocessie. Leidse Universiteit Geslaagd voor het Semi-artsex. de heren F. E. van Dam te Heemstede, R. W. Drey er (U.S.A.), en M. A. W. Imkamp te Beek (L.); Artsexamen mej. C. van Kempen te Leiden en de heren W. L. I. Boogaarts te Den Haag, A. Hensen te Bodegraven en A. E. v. Voorthuizen te Den Haag. JAARFEEST PE-VE-WE LEIDEN. Ieder jaar in mei wordt, sedert de oprichting in 1953, een jaarfeest door de Pe-Ve-We (personeelsvereniging van Wernink's Bedrijven) gehouden, waarvan een belangrijk gedeelte ver zorgd wordt door de eigen toneel groep, zoals ook nu op 29 mei het geval was. Opgevoerd werd het toneelspel in 3 bedrijven van Stuart Olivier en George M. Middleton, genaamd „Een bruid kwam op bezoek" (regie de heer A. Warnau, lid van de perso neelsvereniging) Het Leids Kamerorkest onder lei ding van de heer J. Trouwee ver zorgde op keurige wijze de entr'acte- muziek. Tot slot werd gedanst onder dans muziek door het kwintet Bert Poptie met als grote attractie een zeer pret tige onderbreking door een dans- demonstratie van een lid met diens echtgenote. Tijdens de pauze werden weer loten aangeboden ten bate van het Rode Kruis. Dit Jaarfeest is zeer geslaagd te noemen, het versterkte de onderlinge band van het personeel en het geeft nog vrij lange tijd prettige stof tot gedachtenwisseling. Dinsdag a.s. te Leiden: Tijdens het Jan Zwart-herden- kingsconcert op dinsdag juni in de Pieterskerk, te geven door de organist Feike Asma, zal door de voorzitter van het herdenkings comité, ds. A. J. Kret, tezamen met het college van b. en w. van Leiden, een krans worden gelegd ter gedachtenis aan de Leidse orgel- meester Cornelis Schuyt, overleden in 1616. In de Grote Kerk te Dordrecht is op 21 mei he&elfde geschied, ter na gedachtenis aan de organist Henderick buitengemeenten gemakkelijker, om- Speuy, overleden 1625. Ernstig ongeval op Zijlsingel Gisteravond om half negen heeft op de Zijlsingel een ernstig verkeers ongeval plaats gevonden, waarbij een Leidenaar ernstig gewond werd. Een motorbakfiets, die over de Singel reed in de richting van de Hoge Rijndijk, werd ingehaald door een bromfietser, afkomstig uit de Gortestraat te Leiden. De bromfietser reed bij het pas seren te dicht langs de bakfiets en haakte met de trapper aan een spat bord. Hij kwam te vallen en bekwam een schedelbasisfractuur. Het slacht offer werd door de E.H.D. naar een van de Leidse ziekenhuizen overge bracht. Weer drie dagen naar Kevelaer De processie naar Kevelaer is dit jaar weer drie dagen onderweg. De proef, die men het vorig jaar met twee dagen heeft genomen, heeft niet het gewenste succes opgeleverd. De bedevaart vertrekt op zondag 18 augustus en zal maandag 19 en dinsdag 20 augustus onderweg blij ven. Burgerlijke Stand Geboren: Frederika Frederikje d. v. J. H. ten Dam en C. den Os. Frans Alexander z. v. P. D. Kapsenberg en G. B. Wagner. Niek z. E. Meester en A. C. de Vroedt. Jacob z. v. W. Faas en A. van der Voort. Lena Maria d. v. W. Faas en A. van der Voort. Ru- dolf z. v. T. Kerkvliet en M. Lange- veld. Rob z. v. H. H. Haselbach en D. Peddemors. Dirk z. van J. Spier en W. S. van Kampen. Overleden: C. E. Versèlewel de Witt Hamer 75 jaar, man. D. Pelt Mysteriespel in St. Lodewjjks- kerk Aan het mysteriespel „De gehei men van de Heilige Mis", dat in de gerestaureerde kerk van de H. Lode- wjjk (Steenschuur) wordt opgevoerd cp dinsdag 11, woensdag 12, donder dag 13, vrijdag 14 en zaterdag 15 juni, 's avonds te 8 uur, werken pl.m. 70 personen mede. Kaarten voor het spel, dat onder leiding staat van An ton Sweers, Annie Sweers en Jaap Koevoets, zijn verkrijgbaar bij de op conferentie is woensdag in twee Een en ander geschiedt, omdat Jan Zwart, wiens overlijden in 1937 dit jaar wordt herdacht door een grote serie concerten door geheel Neder land. door een serie radio-concerten en door de uitgave van een gedenk boek, zijn leven heeft besteed in het openbaar maken van de geschiedenis der Nederlandse Orgelcultuur. Daar bij heeft hij nieuw licht doen vallen op oude meesters als Speuy, Schuyt, Van Schoonhoven en Sweelinck. Deze meesters, wier leven en werken bij kans in 't vergeetboek waren geraakt, zijn juist door Jan Zwarts pioniers arbeid weer in het centrum van de belangstelling komen te staan. Mede hierom is 't geheel in de geest van Jan Zwarts leven en werken, dat het comité Jan Zwart-herdenking met Jan Zwart ook de oude meesters herdenkt, overal waar dat kan ge schieden. Zo ook in Leiden. Een stad, wier inwoners telkenjare zo nauw betrokken worden bij eigen verleden, door de herdenking van het beleg en ontzet van 1574. Het zal elke Leide naar een welkome verrassing zijn, dat Jan Zwart over de geschiedenis van onze stad, onze kerken en onze orgels dingen heeft weten te vertellen, die vrijwel bij niemand bekend waren en waarvoor op deze zo elegante wijze de aandacht wordt gevraagd in het gedenkboek. Het zal dan ook op dinsdag 4 juni in de Pieterskerk wel niet aan be langstelling ontbreken, ook niet uit de omgeving van Leiden. LEIDS RAADSLID NAAR AMERIKA VERTROKKEN Op 30 mei is een conferentie van volken op initiatief van Morele Her bewapening, op Mackinac Island (Michigan, V.S.) begonnen. De Europese delegatie voor deze de affiche's genoemde adressen. Om dat het plaatsbespreken reeds woens dagavond a.s. te 7 uur in de r.-k. Bibliotheek (Steenschuur) begint, dient men deze toegangskaarten nu wel spoedig aan te schaffen. K.A.B.-ers van de Hartebrug, denkt aan de Jaarvergadering op dinsdag 4 juni 's avonds om 8 uur in de foyer van het Antonius clubhuis. Na afloop: kaarten om prijzen. „Vondel" op zoek naar talent. De toneelvereniging „Vondel" houdt voor de leden van de K.A.B. te Leiden dinsdagavond in „De Klei ne Burcht" een instructieve repeti tie van het blijspel „Patsy", welk spel men in het nieuwe seizoen wil brengen. Deze bijeenkomst heeft het bestuur van „Vondel" belegd bij wijze van speurtocht naar verborgen toneeltalent onder de leden. Ieder een is welkom. charters-vliegtuigen van Londen en Parijs naar de Verenigde Staten ver trokken. Onder de Nederlandse deel nemers zijn dr. A. Teeuw uit Leiden, mevrouw Ch. E. van Beuningen-Fen- tener van Vlissingen uit Wassenaar, mevrouw L. C. E. Schimmelpenninck- De Brauw uit Wassenaar en de he^r C. J. Piena, gemeenteraadslid te Leiden. Het volkstuinwerk in Leiden Naar aanleiding van de in ons blad van zaterdag 25 mei verschenen re portage ovir „De Volkstuin als vrije tijdsbesteding" ontvingen wij van het bestuur van de Leidse Bond van VolkstuindersverenigL.gen enkele aanvullingen met betrekking tot het volkstuinwerk in deze stad, die wij interressant genoeg vinden om alsnog aan onze lezers voor te zetten. Uit de gegevens die ons werden verstrekt blijkt n.l. dat dit werk in Leiden een groot aantal aanhangers en beoefenaren telt en dat niet min der dan 11 verenigingen er hun beste krachten aan geven, allen georgani seerd in de Leidse Bond van Volks- tuindersverenigingen, die weer aan gesloten is bij de landelijke bond, het Algemeen verbond van volks- tuindersverenigingen in Nederland. In Leiden zyn het de verenigingen „Ons buiten", „De Mul", „Nut en Ge noegen", „Roomburg", „Onderlinge Turnvereniging", „DSlaagh", „Tuin- ïust", „Zuid-West", en ,,'t Zonneveld" Voor Leiderdorp komen daai dan nog bij „Leiderdorp Vooruit" en „V.T.L.", de laatste een ontspanningsvereni ging van de Verenigde Touwfabrie- ken. In totaal tellen deze verenigin gen 1000 leden. De afzonderlijke da hliavereniging „Johan Mater" en de Leidse Agenda ZATERDAG 1 JUNI. R.K. Instuif Haagweg: Ontspan ningsavond. 8 uur Leonardushuis. Veglo. (Ver. van Gerepatrieerden). 8 uur nam. ZONDAG 2 JUNI. R.K. Instuif Herensingel: Pro gramma verzorgd door eigen leden 8 uur. Maria Gijzensteeg. MAANDAG 3 JUNI. R.-K. Emigratiebureau. Zitting, 't Karrewiel, Steenstraat 55, half acht half negen nam. DINSDAG 4 JUNI. Toneelver. „Vondel". Instructieve repetitieavond. De Kleine Burcht, Nieuwe Rijn, 8 uur nam. Credo Pugno. Bijeenkomst. Ge bouw Chr. Soc. Belangen, Oude Sin gel 236. 8 uur nam. St. Eloy. Adviesavond. Gebouw Chr. Soc. Bel., Oude Singel, half achthalf negen. KAB-Hartebrug, Jaarvergadering, Antoniusclubhuis, 8 uur nam. Kaarten om prijzen na afloop. Jan Zwart-herdenking, door Feike Asma. Pieterskerk, 8 uur nam. WOENSDAG 5 JUNI. Leidse Bedevaart Heiloo. Vertrek Kaasmarkt, 8 uur v.m. Rozenkranskruistocht, St. Petrus- kerk, 7 uur nam. DIENST DER APOTHEKEN De avond- en nachtdienst van de apotheken te Leiden en Oegstgeest wordt waargenomen door: Apotheek Herdingh en Blanken, Hogewoerd 171, telefoon 20502; Apotheek Reijst, Steenstraat 35, telef. 20136; Apotheek Oegstgeest, Wilhelminapark 8, tele foon 26274. fruitteeltclub „Prof. ir. Sprenger" zijn onderafdelingen van de Leidse Bond doch de leden van deze beide clubs zijn bijna allen zonder onder scheid ook lid van een der genoemde volkstuinverenigingen. Groot tekort aan ruimte. Algemeen komt men tot de erken ning dat de volkstuincomplexen de longen van de grootstad gaan worden maar diezelfde stad maakt soms een geregelde functie van deze organen, de ademhaling, onmoge-^Tk. Volgens zeer recente gegevens is er in Leiden een tekort aan volks tuingronden van ca. 37 h.a.; dat zijn ongeveer 1100 tuinen, van 300 vier kante meters, de normale oppervlakte van een volkstuin. In de afgelopen jaren zijn een twee tal verenigingen ter ziele gegaan n.l. „Cronestein" en „Cruithof" omdat zij door stadsuitbreiding hun gronden kwijt raakten en er nog geen andere grond beschikbaar werd gesteld. Mo menteel is de situatie nog precair, twee verenigingen „tuinen" op par ticuliere grond wegens ontruiming door uitbreidingsplannen en ook de ze hebben nog geen toewijzing van nieuwe grond in het zicht. De ver eniging „De Mul", die haar complex had achter de Rijn- en Schiekade, moest door de noordelijke uitbreiding van de stad een tijdelijke wijkplaats zoeken maar deze verplaatsing kostte haar een vijftigtal 1-den. Het volks tuinwerk is niet gebaat met tijdelij ke huisvesting, de volkstuinder moet op een permanent complex zijn huis je kunnen bouwen om er de week ends en zelfs zijn vacantie te kunnen doorbrengen. Zij die aan deze vacantiemogelijk- heid het meest behoefte hebben zijn de mensen van boven de zestig en de gezinnen met heel jonge kinderen die meestal gedwongen zijn om of in de woonplaats te blijven. Bij de toekomstige uitbreidingsplan nen zal rekening gehouden moeten worden met het volkstuinwerk. Door meer en meer toegepaste hoog bouw wordt de behoefte om op een rustige plaats de vrije tijd door te brengen steeds sterker en de drang naar een volkstuin steeds groter, zó groot dat de verenigingen lange wachtlijsten hebben moeten aanleg gen. De vraag is er dus, maar het aan bod blijft nog uit. Vóór honderd jaar 's-Gravenhage. Woensdag 1.1. is er bij den Minister van Buitenl. Zaken, den Heer Gevers, op zijn buitengoed Endegeest, een diner van de leden van het Corps Diplomatique gehouden. De films voor de week van 31 mei 7 juni zijn door de Kath. Film-Cen trale als volgt gekeurd: Casino: „Phfft", volwassenen. Lido: „Het geheim van de zwar te tent", 14 jaar. „Het wonder der geboor te", 18 jaar. Luxor: „Sissi de jonge keizerin", alle leeftijden. Trianon: Afgekeurd. Rex: „Karavaan der verdoem den", 1* jaar. KRAANVOGEL VIEL OPPASSER AAN. Een oppasser in Ouwehands Die renpark is deze week aangevallen door een dier, dat men nie* tot de agressieve dieren rekent en waarvan men een dergelijk gebaar niet zou verwachten, iet betreft hier een kroonkraan vogel, die zijn maande lijkse „kappersbeurt" moet ondergaan en daar blijkbaar weinig voor voelde. Toen de oppasser hem onder handen zou nemen, nam de vogel de vlucht zodat de verzorger een achtervolging moest instellen. Vlak bij de vluchte ling gekomen, meende dc man de on willige zonder meer te kunnen grij pen. Maar hier bleek hij een vergis sing te begaan, want de kroonkraan- vogel, die niet hoger dan een meter reikt, sprong op en ging met zijn po ten zijn achtervolger te lijf. Niet alleen werd het overhemd en de broek van de oppasser aan flarden gescheurd, maar bovendien kreeg de man vier vleeswonden aan 't gezicht, aan heup en benen. Al bleef de op passer de sterkste, hij heeft sinds dit incident een groter respect voor kroonkraan vogels gekregen. De maatschappij tot bevordering der bouwkunst, bond van Neder landse architecten, heeft het predi- caat „koninklijke" verkregen. Een studente in Florence, ver loofd met een Indiër, die zei een koopman uit Calcutta te zijn, ont- dèkte enkele uren voor haar huwe lijk, dat hij in werkelijkheid de maha- radjah van Simla was. Woensdag, 29 mei, hield het Sint Agnes-Lyceum zijn jaarlijkse puzzle- rit, bij gelegenheid van het naam feest van de rectrix, Zr. Augustine. Het eerste gedeelte van deze rit werd verreden in Lelden, waar men met behulp van grondige stadskennis en spitsvondigheid moest zoeken naar 't officiële startpunt, dat „Den Burcht" bleek te zijn. Al spoedig fietsten er groepen via de Haagse Schouw in de richting van Katwijk waarbij de hob belige weg en de pont voor de nodige hilariteit zorgden. Met de duinen in zicht deed men veel moeite om de weg naar het Haarlemmerstraat 1 23, Lelden voor Geboorteaankondigingen (Advertentie) Het is voor vele besturen van bon den en verenigingen tegenwoordig een puzzle om hun leden voor een ontspanningsavond warm te doen lopen. De Ned. r.-k. Bond van Houtbe werkers, Meubelmakers, Behangers e. a.v. is er echter in geslaagd zijn le den gisteravond in de zaal Maria-Gij- Lido. De hoofdfilm in het ge wone programma van deze week is getiteld: „Het geheim van de zwarte tent", weer eens een andere episode man.~M. E. Labordus 84 j. wed. Ww! uit de grote Wereldoorlog 1940—'45. Plasmeijer. R. Reisberman 78 j. man.We maken hier keirnis met een En- Smit 10 jaar z. Ondertrouwd: W. P. J. Maijs en J. C. Langeveld. Th. Straathof en J. Hakkaart. J. A. van Huizen en C. Kühn. M. de Vries en W. L. Boon. V. C. Groenendijk en O. I. Donders. W. M. van Leeuwen ne E. Soera. J. J. Streefland en T. M. Bik. J. R. Smits en J. B. Henzing. J. W. J. Goddijn en G. C. Nederhoff P. M. Perquin en M. F. J. Slierings. H. van der Vegt en A. van der Heijden. J. N. Gelok en M. Verhoeven J. M. van Wijk en S. M. Seriier. A. de Roode en M. J. Klootwijk. A. Pijper en A. Boeijer. H. Kühn en E. H. Disseveld. P. Jon ker en E. Middelham. J. Meel en P. J. Meertens. J. W. van der Reijden en C. Pison. POTLOOD en GEEST Oplossing No. 531. Horizontaal: 1. hom, 3. iep, 5. alk, 7. pa, 9. op, 10. hamer, 11. na, 12. km., 14. aas, 16. pos, 17. Ilm. Verticaal: 1. hap, 2. ma, 3. ik, 4. pop, 6. lemma, 8. aha, 9. ork„ 11. nop, 13. mom, 14. aa, 15. si. gelsman, die het fortuin erft van zijn in de oorlog in Afrika vermiste broer, David Holland. Een normale geschie denis, maar wanneer op de Britse ambassade een blad uit het militaire zakboek van de vermiste, een onge tekende chéque van 100 pond bevat tend, wordt gevonden, gaat men aan het zoeken of beter gezegd, de broer van de vermiste officier gaat zoeken en hjj komt daarvoor bij de Be- doeinen terecht. Na een aanvankelijk pover resultaat, komt hij te weten hoe zijn broer daar geleefd heeft, getrouwd en gestorven is en die ge schiedenis laat het filmbeeld van be gin tot einde zien. Daarbij maken we kennis met de zeden en gewoon ten van de Bedoeinenstam en zelfs een huwelijksplechtigheid volgens de Mohammedaanse gebruiken in de schilderachtige omgeving van het tentenkamp der Bedoeinen ergens midden in de Sahara, bekoorlijk door vorm en omgeving, blijven niet ver borgen. Zo werd het een hoogst in teressante film, welke door de KFC gekeurd is voor 14 jaar. De tweede film, die in speciale ochtendvoorstellingen dus niet in het gewone programma de aan dacht vraagt is de film over 't „Won der der geboorte." Een zeer bij zonde re methode, waarover Z.H. de Paus bij gelegenheid van een artsencongres in tendenz, maar de eigenlijke tendenz Rome heeft gezegd, dat het hier gaat om een natuurlijke bevalling, zonder pijn, waarbij men geen enkel kunst middel toepast, maar waar men uit sluitend de natuurlijke krachten van de moeder laat werken. Verstand, wilskracht en gevoeligheid van de moeder spreken hierbij ten volle mee. Men moet evenwel niet menen dat men alleen door deze film te zien de toe te passen methode onder de knie heeft. Deskundige voorlichting en lei ding zijn hier even onmisbaar als voor 'n sportman bijzondere leiding en oefening nodig is om tot top-presta- ties te komen. De film is door de KFC voor perso nen boven 18 jaar gekeurd. Casino. De titel „Phfft" klinkt wat vreemd, maar als men de film gezien heeft, is zij nog niet zo gek. Want tenslotte heeft de hele geschie denis evenveel te betekenen als „phfft". Het verhaal is geïnspireerd op som mige Franse films, die van luchtige niemandalletjes wel eens iets geestigs weten te maken. Het gaat om een echtpaar, dat na 8 jaar getrouwd te zijn, meent genoeg van elkaar te heb ben en gaat scheiden. Zij zijn nu weer vrij en denken te kunnen gaan genie ten van hun vrijheid, maar dat valt hard tegen. Telkens komen ze elkaar tegen en dan blijkt wel, dat zij elkaar heel erg missen. Natuurlijk draait het erop uit, dat zij weer samen gaan trouwen en inzien, dat zij toch bij el kaar horen. Dit lijkt op een verhaal met een (overigens aanvaardbare) is alleen maar wat luchthartige Ame rikaanse vrijgezellen-grappigheid. Toelaatbaar voor volwassenen. Luxor heeft hoe kon men het an ders verwachten de charmante film „Sissi, de jonge keizerin" geprolon geerd. Alle leeftijden. Rex. De Franse voorfilm, die door het leven van de keizerpinguin op de Zuidpool het lieflijke in een keiharde natuur laa+ zien, vormt wel een flagrante tegenstelling tot „De karavaan der verdoemden", waarin het keiharde in de (romantisch) lief lijke natuur van West-Texas wordt getoond. De verkeerde interpretatie, die aan de handelwijze van een „ver kenner" gegeven wordt, noodzaken de man, zijn diensten aan te bieden aan een karavaan van Mexicanen en halfbloeden, twee mensensoorten, die hij, als rechtgeaard Noord-Ameri kaan haat. Die gevoelens zijn wederzijds en de stemming wordt er al niet beter door, wanneer d< liefde in het spel komt. De gezamenlijke strijd tegen agressieve Indianen echter houdt beide partijen binnen de dijken van het „western"-fatsoen. Maar wanneer de leider van de ka ravaan zijn verkenner bij een India nenstam wil ruile: voor een lading geweren, om daardoor de omstreden vrouw te winnen, breken die dijken er komt er leven in de brouwerij. Na een storm van mokerende vuistslagen, plassen bloed, Indianen- gegil en gewroken verraad vindt de dappere gids een ogenblik vrije tijd om zijn vrouw voor eeuwig trouw te zweren. Toegankelijk voor 14 jarigen. Trianon. Programma afgekeurd. zensteeg een leerzame maar ook boeiende avond te geven. De leden toonden hun belangstel ling door 'n goede opkomst. In over leg met de Rijksfilmdienst had het bestuur een aantrekkelijk program ma van korte films samengesteld. De voorzitter, de heer J. J. Dries- sen verwelkomde de leden en hoopte dat ze deze avond hun kijk op het grote internationale gebeuren zouden kunnen verbreden. Een suggestieve film over kinder tekeningen en de beelden welke kin deren zich van het dagelijkse leven vormen, deed het als voorprogramma zeer goed. In „Europa zonder vrees" werden de mogelijkheden getoond die er schuilen in een eendrachtige samen werking der Europese landen. Door samen werken en samen denken kun nen de Europeanen de vrijheid bewa ren en grotere welvaart scheppen, terwijl daarmede een dam zal wor den opgeworpen tegen de bedreiging van een totalitaire staat. De „Wegbereiders van Europa" gaf het doel en streven van de Raad van Europa aan die de Europese rechter voor de mens nastreven en een Europese eenheid op democra- cratische grondslag. Duidelijk werd hier aangegeven dat de Raad van Europa een beslissende stap is op de weg naar éénwording van Europa en de welvaart van haar volkeren. Tenslotte werd in „Het gaat om 150 miljoen" de Europese Gemeen schap voor Kolen en Staal verduide lijkt. Alleen al het feit dat momenteel hier in Europa 40% der getranspor teerde goederen gemeenschappelijke goederen zijn van zes landen (Kolen en Staal) gaf al genoeg te denken. Toegift was een vakantiefilm over de „Brielse Maas", het natuurreser vaat en recreatieoord dat gevormd wordt in het zuiden van de Randstad Holland. Als genodigden bij deze zeer ge slaagde avond waren tegenwoordig de districtsbestuurder uit Den Haag en voor voorzitter van de K.A.B. in Leiden, de heer K. F. de Bree. noorden te vinden, welke weg na enige tijd echter in zuidelijke rich ting voortgezet bleek te moeten worden. De algemeen vormende waarde van deze tocht bleek al duidelijk uit de variatie in vragen, die zowel wis- en natuurkundige, als biologische en ge schiedkundige knobbels verder tracht ten te ontwikkelen. Hierbij vormden de geestige, maar af en toe wel wat misleidende tekeningen van de route beschrijving de handleiding. Na aan komst bij de Wassenaarse Slag volg de een uitputtende strandwandeling, die haar hoogtepunt vond in de be stijging van een duin!! Nog een kwar tier fietsen bracht de deelneemsters bij het eindpunt: Restaurant „De Zwaan" te Katwijk, waar zij zich konden opfrissen door een duik in zee. Toen omstreeks 6 uur alle groe pen waren gearriveerd, deelde de retrix de prijzen uit, waarna men naar huis toog, vol prettige herinne ringen aan een zeer geslaagde dag. GEWESTELIJK ARBEIDSBUREAU LEIDEN. Over de periode van 20 t/m 25 mei 1957 viel een lichte stijging van het aanbod (de arbeidsreserve), n.l. van 160 tot 170 waar te nemen. Deze stij ging is geheel aan wrijvingsfactoren werkloosheid van korte duur bij overgang van werkgever of arbeids plaats toe te schrijven. De vraag naar arbeidskrachten onderging geen wijziging van enige betekenis en beliep 750 geregistreer de aanvragen, waarvan er 260 betrek king hadden op jeugdige (16 t/m 18 jaar). De voorlichtingsbijeenkomst voor de jeugd, gehouden op 28 mei j.l., ondervond grote belangstelling. Scheeosberichten ARTEMIS 2 juni Antw verw. ASTRID NAESS (t) 31 van Mena Abdullah naar Shimotsu. BAARN 31 v Puerto Ordaz n Trinidad. BLOEMFONTEIN 31 van Las Palmas n Southampton. CALTEX THE HAGUE (t) p 31 Bizerta n Stockholm. CORYDA t2 juni nm Singapore verw. CRANIA <t> 31 v Durban n Curasao. EENHOORN 31 v Izmir naar Istanbul. ENGGANO 1 juni te Semarang. ESSO DEN HAAG <t) p 31 Malta n R'dam. ESSO NEDERLAND (t) p 31 Malta naar Port Said. GIESSENKERK 1 juni te Brisbane. IVOORKUST 31 rede Accra. KARIMATA p 31 Gibraltar n Marseille. KIELDRECHT 31 v Madras n Calcutta. KOROVINA (t) 31 v Trinidad n Isle of Grain. KOTA BAROE p 31 Gibraltar n Belawan. MA-TARAM 1 juni te Aden. MURENA (t) 31 v Hongkong n Miri. NAES COMMANDER (t) p 31 Lissabon n Fawley. PRINS ALEXANDER p 31 Orkney eilanden n Bay Comeau. RADJA 1 juni te Vizagapatam. RONDO 31 van Surabaja n Palembang. STAD ARNHEM 31 v d Mersey n Narvik. STRAAT BALI 31 v Singapore n Hongkong. STRAAT TORRES 1 juni te Singapore. SUMATRA 1 juni te Singapore. TABINTA pass 31 Malta n A'dam. UTRECHT 1 juni te Napels. VAN NECK 1 juni te Wellington. ZAANKERK 1 juni te Shanghai. ZUI DERKRUIS 1 juni te Fremantle.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1957 | | pagina 2