„Het is zeer moeilijk met een analphabeet 'n boek te lezen" JONATHAN is in LEIDEN itöndeïu/aqenS1 C.H. LENS& Co 't zit goed bij VERHULST HIJ HEEFT AL AANBIEDINGEN VOOR EEN BALLONVLUCHT Eerste paal voor 78 nieuwe woningen te Sassentieim d&dlJianpeï VP'TDAG 3 MEI 1957 DE T.KTTVW POTTO A NT PAGINA 7 Pieter Starreveld sprak over Leidens monument Beeldhouwer wenst taal te spreken die voor iedereen verstaanbaar is Pieter Starreveld, de ontwerper van het bevrijdingsmonument van Lei den, ontmoetten wij in „De Turk" en wij stelden hem de volgende vragen: Geeft u eens een omschrijving van uw intenties bij de vervaardi ging van dit bevrijdingsmonument voor Leiden. Wij hebben een afbeel ding van dit beeld in onze courant geplaatst en de reacties van onze le zers waren zeer gevarieerd. Pieter Starrevelid, een intelligent, bebrild man, die zijn woorden zorg vuldig kiest en een zeer verzorgde uitspraak heeft met een neiging om de v voor een f uit te spreken) ant woordde: U moet er rekening mee houden, dat dit beeld voor de open ruimte is ontworpen. Bovendien krijgt men op de foto geen goede indruk van het Seheel. De lens van de camera trekt e verhoudingen buiten him propor ties. Het bovenliijf van de vrouwenfi guur is niet zo kolossaal als dit wel op de foto lijkt. Het was mijn bedoeling de vrou wenfiguur een voorovergebogen hou ding te geven en toch voortschrij dend. Dit drukt uit resp. de voortgang in het leven en de bezinning over hetgeen achter haar ligt. Zij draagt in haar rechterhand een (verdorde) bloesemtak, die elk voorjaar weer tot nieuw leven komt, symbool van het stervende en weer ontluikende leven. Door de bloesemtak loopt de contour van een duif, slechts met enkele lij nen schetsmatig aangegeven, deze duif symboliseert de vrede. Bent u niet bang, dat deze sym bolen te ver gezocht zijn om een niet-voorgelichte beschouwer alles duidelijk te maken? Starreveld: Het is moeilijk met een analphabeet een boek te lezen. Als beeldhouwer wens ik een taal te spreken, die voor iedereen verstaan baar is. Ik geef toe: het is de vraag, of een bezoeker uit Appingedam voor dit beeld staande direct de bedoelin gen van de symbolen zal vatten. In dien het goed is, indien dus het con- tact tussen maker en beschouwer1 ontstaat, zal hij in dit beeld zien wat er mee bedoeld wordt, zonder dat hij dit bewust onder woorden kan bren- gen. De ervaring is, dat ongeletterden j dikwijls, dank zij een primitief ge voelsleven, de schoonheid van een kunstwerk gemakkelijker kunnen ondergaan dan geletterden, die dik wijls belast zijn met een zware gees telijke bagage. Heeft u een bedoeling met de zware vormen van de,ze vrouwenfi guur? Er waren zelfs kranten, die spraken van „een struise vrouw". Ik meen, dat het beeld hierin nogal af wijkt van het oorspronkelijke ont werp? Starreveld: Natuurlijk wordt het beeld, dat groeit en leven krijgt on der je handen nooit hetzelfde als het ontwerp. Nieuwe gedachten dringen zich op, en in het groot dienen be paalde intenties ook weer anders ge realiseerd te worden. Zo blijft je wor stelen met de vorm. Het ideale beeld bestaat alléén maar in mijn gedach ten, dat zal en kan ik nooit maken. Wat de omvang betreft— u moet het beeld zien op het plein waarvoor het ontworpen is. Het is drie meter hoog en staat op een sokkel. (Het beeld weegt 1000 kilogram. Red.). Wdarom koos u de vrouw als fi guur voor dit monument? Starreveld: Omdai de vrouw een sterker gevoelsleven heeft dan de man; zij is dus de geëigende figuur voor een monument, dat op de eerste plaats een beroep doet op het ge voelsleven. De vrouw is daarenboven de draagster en brengster van ver nieuwing. Zij is door vorm, gestalte en wezen het meest geëigend om aan de idee gestalte te geven. Had u niet liever gebruik ge maakt van alléén symbolen, inplaats van een .herkenbare figuur? Starreveld: Nooit zou ik een mo- i nument van enkel symbolen kunnen maken. Ieder symbool is slechts een ezelsbruggetje naar wat het werke lijk moet betekenen. Een vastgelegd symbool ls toch altijd een beper king. Hoe denkt u over de plaats, die de gemeente Leiden voor dit monu ment heeft uitgekozen? Bent u niet bang, dat als straks in de onmid dellijke nabijheid een groot plein uur na uur het verkeer zal vermalen de omgeving in wanklank zal zijn met dit monument 'an bezinning? Starreveld: U moet in het oog houden, dat de plaats nog niet defi nitief is, het monument zal nog vijftig a zestig meter in de richting van de molen verplaatst worden, als de ver keersweg en de verkeersrotonde ge reed zijn. Het beeld zal dan op een soort eiland geïsoleerd zijn. Aan de voorzijde een breed trottoir, aan de achterzijde een pad, dat van de oprit van de nieuwe brug achter het beeld om loopt naar een plateau met enige banken. Bovendien drukt het beeld openheid naar het leven uit. Het iz dus in het geheel niet detonerenu, in dien het Wen met al zijn drukte en beweging, dit monument omspoelt. Bent u nog tegemoet gekomen aan de wensen van uw opdrachtgevers? Zij vertegenwoordigden immers ver schillende stromingen, het zou kun nen zijn, dat zij ten aanzien van de uitvoering bepaalde eisen en wensen hadden. Starreveld: De samenwerking met het comité was van het allereer ste begin zeer goed. Ik werd aan geen enkele bepaling gebonden. Al pratend heb ik, nu al weer ruim een jaar geleden, aan de commissie leden duidelijk kunnen maken hoe ik het mij had voorgesteld. De com missie ging daar vrijwel onmiddellijk mee accoord. Starreveld: Stöxen had het niet beter kunnen doen. Maar een afgiet sel verliest nu eenmaal altijd vorm. Ik ben thans ook aan het onder zoeken of er geen andere methode te vinden is voor het gieten van een beeld. De koperen beelden van Grie ken, Romeinen en Chinezen werden ook in een stuk gegoten. Bij Stöxen worden vele kleine delen van het beeld aan elkaar gelast. Het is geen wonder, dat op deze wijze iets van het oorspronkelijke beeld verloren gaat. Verheugend nieuws: de regenjas is niet langer het „stiefkind" in Uw garderobe! Verhulst brengt voor dit seizoen de nieuwste regenmode apart, origineel en... prettig geprijsd! Bewonderaars van de gedistingeerde Italiaanse mode vinden vast iets van hun gading bij de stijlvolle coin lectie regenkleding die Milaan dit voorjaar lanceerde! Zuiver wollen gabardine f. 79.» tot 1. I4S.- En voor U, Mevrouw, Is er keuze uit vele exclusieve Weense modellen in een magnifieke Zwitserse poplin. Nino-Lux of Nino-Flex in de laatste levendige mode kleuren; effen of fraai gedessineerd! f. 39.75 ,o. f. 65.- jte Markt 19, Den Haag Breestraat (t. o. Stadhuis). Leidert STANDBEELD PRINSES WILHELMINA IN GELEEN. Ter gelegenheid van de feesten „Geleen 400 jaar heerlijkheid", zal op de Nieuwe Markt te Geleen een ruim twee meter hoog standbeeld worden onthuld van H.K.H. prinses Wilhelmina. Het beeld komt op een in het fonteinbassin geplaatste drie hoekige zuil en zal worden geflan keerd door een mijnwerker en een landbouwer. De beelden worden in brons uitgevoerd, de zuil in graniet. Het geheel is een ontwerp van de beeldhouwer P. H. M. Roovers uit Heyen. De onthulling zal vermoedelijk in september geschieden. NIEUWE RIJN 39-40 Schoenendief was weer aan de gang! Mister Jonathan Routh, de man, die heeft aangekondigd van Cam bridge naar Leiden in een ballon te vliegen, is vanmorgen om tien uur op Schiphol aangekomen. Hij deelde mee, dat hij al aanbie dingen voor de leveringen van een C.H. LENS Co NIEUWE RIJN 39-40 Het is reeds lang bekend dat er in Sassenheim weer huizen worden gebouwd. Men diende echter te wach- ten op de goedkeuring uit Den Haag. I Deze goedkeuring is inmiddels afge- 1 komen, zodat gisteren officieel met de bouw kon worden begonnen. Om 4 uur waren een aantal genodigden I bijeen gekomen op het bouwterrein achter de Zuidhofstraat. Behalve het college van b. en w. waren er een aantal raadsleden, alsmede de hoofd ingenieur-directeur van de Volks huisvesting en de Bouwnijverhéid in de provincie Zuid-Holland, de! heer K. J. Mackenzie en de heer Adams van hetzelfde orgaan. De heer Mackenzie verleende zijn medewer king bij het in de grond slaan van een paal. Het gezelschap kwam hierna bijeen in hotel „Het Bruine Paard", waar een korte bespreking plaats vond. De burgemeester heette de aan wezigen welkom, waarna hij een overzicht gaf van de voorbereidende werkzaamheden. Er is veel geconfe reerd en uiteindelijk kwam een pro ject van 78 woningen tot stand De- de bouw van 78 woningen is een kleine verlichting in de grootste zorg van de gemeente. Het worden geen kleine woningen, integendeel het zijn 70 woningen V.lji.r.: wethouder Vogelaar, wet houder Schrama, burgemeester Sand- berg van Boelens en de heer Mackenzie. van 9 bedden en 8 woningen van 13 bedden. Het wordt dus een complex van woningen voor grote gezinnen. In november 1955 werd de grond aangekocht van de heer Grullemans te Lisse. Het is oppervlakte van 30.000 m2. De kosten waren 4400. Men ging toen plannen maken en thans kan men gaan bouwen. De architect is de heer Romphe de Vries Uit Dén Haag en de aannemer de heer Hulsebosch uit Nieuw Vennep. De oorspronkelijke opzet was om 90 woningen te bouwen, doch hier voor kreeg men geen toestemming. Men wilde n.l. nog 12 flatwoningen bouwen. Ook met de huren ging het aan vankelijk niet goed. Van het eerste plan waren de huren hoger dan toe laatbaar. Thans zijn de huren ge middeld 12. Gezien de prijzen in naburige gemeenten is dit zeker niet te hoog. De huizen zullen een oppervlakte beslaan van 13.500 m2, de straataan- leg vraagt 8-500 m2, terwijl voor plantsoen-aanleg 500 m2 is besteed. De totale grondkosten bedragen 190.500, dit is per huis ongeveer 2500.—. De doodlopende straten Zuilhof straat, Hoekstraat, Bijdorpstraat en Floris Schoutenstraat, zullen nu kun nen worden doorgetrokken. Voorlo pig kon men nog niet overgaan tot een verbinding met de Parklaan. Dat is nog toekomstmuziek. De burgemeester dankte de heer Mackenzie voor de medewerking welke hij heeft verleend. De heer Mackenzie stelde het zeer op prijs een uitnodiging van het col lege van b. en w. te hebben ontvan gen. Bij de eerste kennismaking bleek wel, dat er in Sassenheim iets schortte. Spr. had toen toegezegd dat hjj zou trachten het contact weer op gang te brengen. Dit is inderdaad gebeurd, met als resultaat, dat men nu toestemming heeft gekregen voor de bouw van 78 woningen. Hierbij heeft men een vrijbelang- rijke zaak aangesneden. Spr. is n.l. van mening, dat men niet te lang moet doorgaan met steeds maar de zelfde typen huizen te bouwen, waar in niet meer dan 3 slaapkamers zijn. In Sassenheim vindt nu een correctie op deze woningbouw plaats. Men hoort wel eens, dat de rege ring het toezicht op de prijzen voor woningbouw afschaft Waar de vraag naar woningen echter groter is dan het aanbod, is het beter dat dit toe zicht blijft bestaan. Spreker wenste zowel de gemeen te als de aannemer succes toe met de bouw van deze woningen. Het volgend jaar zullen dus weer vele gezinnen büi gemaakt kunnen worden met een gerieflijke woning ballon heeft ontvangen, oju. van Mike Todd, de bekende filmprodu cer, die nog ergens een gebruikte filmballon beeft staan en van het „Ministry of Supply" dat nog wat onopgeruimde voorraad ballonnen beeft van de eerste wereldoorlog. Deze „Practical Joker", gaat Lei den op stelten zetten op uitnodiging van de studenten van Cambridge, die eind juni één week lang de gasten van de Leidse studenten zullen zijn in de Sleutelstad. Hij vertelde, dat hij alvast een taxi, bouwjaar 1935 heeft gekocht om in Leidens straten wat leven in de brouwerij te bren gen. Het vehikel zal n.l. opgeladen worden met muzikanten, die luid toeterend en blazend door de Leidse straten zullen gaan. Solide. Jonathan Routh maakte op ons een zeer solide indruk toen wij hem ontmoetten. Hij was weinig tot het gTappige bereid, en liet zich ook lie ver niet fotograferen, omdat de bur- ;ers van Leiden hem niet mogen cennen. Zijn grappen zouden in het water vallen, indien iedereen al op honderd meter afstand kon waar schuwen, dat Routh in aantocht is. We konden hem zo ver krijgen, dat hij achter een vlaggetje wilde pose ren. De organisator van dit feest na mens de studenten van Cambridge, dr John Gorst, liet los, dat de En gelse ambassadeur in Nederland de week in Leiden zal openen. Hij houdt zijn hart vast bii de gedachte aan de vreemden stunten, die Jonathan van plan is direct al bij de opening uit te halen. In Emreland beeft hij eens een zeer deftig gezelschap op een te legrafisch aangekondigde onera- zangeres laten wachten, muzikan ten, muziek en instrumenten, arri veerden, maar géén zangeres. Het is hem echter gelukt de gas*«»n on der wie een lid van de koninklijke familie tot diep in de nacht te laten wachten. Routh haalt deze stnnts dikwijls uit in opdracht van ge zeten burgers die zelf ?raag op de achtergrond willen blijven. Hoe is de politie? Hij heeft voor Leiden al verschil lende ideeën. Hij vroeg met belang stelling naar het bevattingsvermogen van bet Leidse nolitiecorps We stel den hem gerust. Wèl hield hem be zorgd de gedachte bezig, dat er on der de politiemannen van vele na tionaliteiten, die naar Leiden komen ook nog een Engelse agent zal zijn. Deze zal n.l. een lezing houden over „veiligheid op de weg". Er staan andere evenementen op het programma in deze week. Het vermoeden werd uitgesproken, dat de studenten van Cambridge hun Leidse collega's zullen uitnodigen voor een partijtje golf op straat, in Cambridge een zeer populair spel. Voorts zullen studenten in Victo riaanse kledij een rondvaart maken door de Leidse grachten, een z.g. regatta. Mr. Routh beschouwt de ballon- tocht CambridgeLeiden in het ge heel niet als een grap. Al zijn stunts neemt hij trouwens altijd ernstig. Het is immers zijn beroep en hij kan er voor vrouw en twee kinderen een gesmeerde boterham mee verdienen. „Het kost veel voorbereiding en denkwerk voor ik een grap tot in alle details heb uitgewerkt. En dan moet je nog maar afwachten hoe het uit pakt",1 zegt hij. Een grote moeilijk heid voor Nederland acht hij de taal. Hij is dan ook niet van plan op te treden met het verborgen micro foontje, de beruchte „candid mike". Voor wij van deze grappenmaker nummer één, die vanmiddag in „In den Vergulden Turk" een bespreking hield met de Leidse studenten af scheid namen, vertelde hij nog van zijn laatste grap in Engeland. Hy placht n.l. met handlangers bibliothe- ke,n te bezoeken, waarin zich na een half uur zogenaamd van zijn schoe nen liet beroven. De „schoenendief" werd zo bekend in Londen, dat de pers er over begon te schrijven en onder konpen als „De schoenendief weer aan het werk!" van deze merk waardige feiten melding maakte. Mét de organisatoren van dit Leidse feest houden wij ons hart vast voor Leiden. Aan mr. E. H. J. baron van Voorst tot Voorst is op zijn verzoek met ingang van 1 juni 1957, eervol ontslag verleend als burgemeetster der gemeente Tilburg, met dankbe tuiging voor de vele en gewichtige diensten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1957 | | pagina 7