HET IS NIET ALTIJD ROZENGEUR IN N00RDW1JK Wanneer oplossing rioolkwestie? De Ringeling sch Ook landbouwschap heeft bezwaren tegen blokkering ALLE BLOEMEN STONDEN ELDERS DINSDAG 26 FEBRUARI 1957 DE LETDSE COURANT PAGINA 5 Geen reden tot ontevredenheid Het Landbouwschap heeft ln een brief aan de Tweede Kamer een aan tal bezwaren kenbaar gemaakt tegen de „bestedlngsnota" van de regering. Ernstige bezwaren heeft het Land bouwschap tegen de uit d. nota blij kende opvattingen over de beloning van de landarbeid (geen relatieve ge lijkstelling met industrlelonen en werkclasslflcatle) en over de beloning van de boer voor bedrijfsleiding en handenarbeid samen. Het rentepercentage van de gebou- wenlast zou men op 4% gesteld wil len zien (regering 3.5%). Rente en afschrijving over net gebouwenkapi- tanl wil het Landbouwschap doen ge schieden door specifieke vervan gingswaarde (werkelijke bouwkos ten), in plaats van over de algemene vervangingswaarde, die op een derde leger berekend is. Met het regeringsstandpunt inzake de grondrente kan het Landbouw schap zich niet verenigen t.a.v. de berekening der garantieprijzen. De door de regering aangenomen grond rentebedragen liggen aanzienlijk be neden het huidige niveau van de nettopachten. Blokkering. Verder zet het Landbouwschap zijn bezwaren uiteen tegen de voor- Senomen blokkering van de stijging er garantieprijzen uit hoofde van de normverhoging voor bedrijfsge bouwen. Bedacht dient te worden, al dus het Landbouwschap, dat deze verhoging voor een niet onbelang rijk deel uit rente bestaat. Het gaat wel zeer ver wanneer men de eige naar van onroerend goed zelfs het rentebestanddeel zou willen onthou den. De blokkering zal gelden voor pro. dukten als melk, rogge en haver, dus voor bedrijven voor weide-, gemeng de en veenkoloniale bedrijven, waar op de liquiditeitspositie reeds jaren lang veel te wensen overlaat. Ook het binden van de blokkering aan be paalde voorwaarden (met inbegrip Herziening lonen landbouw Het Landbouwschap heeft besloten te adviseren bij de collectieve arbeids overeenkomsten voor akker- en wci- debouw en veehouderij op zo kort mogelijke termijn over te gaan tot een loonsverhoging van 3 percent en tot verhoging van de vakantietoeslag van 2 percent. Daarnaast wordt geadviseerd over te gaan tot verwerking van de bij slag krachtens het in werking tre den van de algemene ouderdomswet. Goedkeuring van het College van Rijksbemiddelaars werd reeds ge vraagd. Verwacht wordt, dat de ver betering der landarbeidersionen zo spoedig mogelijk zal ingaan, doch uiterlijk op 4 maart aanstaande. METHODISCH STOKWANDELEN VOOR BLINDEN. Het jaarverslag van de Nederland se R.K. Blindenbond ..St. Odilia" over het jaar 1956 stelt vast, dat door de snelle ontwikkeling van het Blin denwezen het Maatschappelijk leven niet langer onberoerd langs de blin de heen gaat. Dit tengevolge van de veranderde werkwijze aan de blin deninstituten, die steeds meer de klas sieke blindenberoepen laten varen, ook voor die blinden die op handen arbeid zijn aangewezen. Men tracht de blinden te scholen voor de indus trie en maakt daarbij gebruik van de ervaring die men in het buitenland reeds op dit gebied heeft opgedaan. Voorts stemt het tot voldoening, aldus het jaarverslag, dat men bij de blin de jeugd teeds meer aandacht wijdt aan hun lichamelijke opvoeding. Ongeveer in hetzelfde vlak ligt een streven van ,,St. Odilia" om de blin den door middel van stokwandelen meer bewegingsvrijheid te verschaf fen. Te dien einde bereidt de R.K. Blindenbond een cursus voor om dit stokwandelen methodisch aan te le ren. Ten aanzien van de witte wan delstok acht „St. Odilia" de met glas bespoten stok doelmatiger, daar deze dc lichten van auto's terugkaatst en hiermede de verkeersveiligheid wordt verhoogd. ZOND AGSR1JVFR BOD EN MAGNETISETJSE. De minister van Verkeer en Water staat is van mening dat een ont heffing van het zondagsrijverbod voor een magnetiseuse niet had moe ten worden verleend. Zo blijkt uit het antwoord van de minister op vragen van het lid van de Tweede Kamer, dc heer Lamberts over het verlenen van een ontheffing van het zondagsrijverbod voor een magneti- seuse. De minister heeft voorts geant woord dat aan degenen, die aantoon den, dat zij voor beroep of bedrijf het gebruik van hun motorrijtuig op zondag niet konden ontberen, ont heffing van het zondagsrijverbod werd verleend, waardoor zy dezelfde rijbevoegdheid hadden als huisart sen, artsen-specialisten, verloskun digen en veeartsen. Op die grond is ook aan de in deze vragen bedoelde magnetiseuse een ontheffing van het zondagsrijverbod verstrekt. Er moet echter worden toegege ven, dat het verlenen van bedoelde ontheffing zou kunnen worden uit gelegd als een in feite santioneren of zelfs bevorderen van dit beroep, dat in strijd met de wet wordt uit geoefend. van gebruik voor sanering) veront rust het Landbouwschap. De Algemene Nederlandse Agrari sche Bedrijfsbond deelt mede, dat het adrea niet de mening weergeeft van de vier hoofdbestuursleden van het Landbouwschap, die namens de A.N. A.B. daarin zitting hebben. VAKATURES BIJ HET LAGER ONDERWIJS. Blijkens een brief van de minister van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen aan de Tweede Kamer, waren per 16 Jan. 199 plaatsen in het verplicht onderwijzend perso neel onvervuld, waarvan 155 bij het g.l.o., v.g.l.o. en b.l.o. en 44 bij het u.l.o. Het aantal plaatsen dat in het zgn. boventallig personeel onvervuld was op die datum, bedraagt voor het g.l.o., v.g.l.o. en b.l.o. 56 en voor het u.l.o. 46, in totaal 102. Onvervulde plaatsen wegens ziek te, zuivering, militaire dienst, enz. waren er bij het verplicht personeel bij het g.l.o., v.g.l.o. en b.l.o. 168 en bij het u.l.o. 63, in totaal 231, voor wat betreft het boventallig personeel voor het g.l.o., v.g.lo. en b.l.o. 15, voor het u.l.o. 7, in totaal 22. Het totaal aantal onvervulde va- katures is van 16 sept 1956 tot 16 jan. 1957 toegenomen van 410 tot 554. Mr Geertsema op Binnenl. zaken De burgemeester van Warffum, mr W. J. Geertsenic, is benoemd in een leidende functie op de afdeling be zitsvorming en publiekrechtelijke be drijfsorganisatie van het ministerie van binnenlandse zaken, Bezitsvor ming en P.B.O. Mr Geertsema heeft op zijn verzoek eervol ontslag uit zijn burgemeesters ambt ontvangen. De heer Geertseme is thans 38 jaar oud. Vóór zijn benoeming tot burge meester is hij o.m. in Leiden lid van de gemeenteraad geweest. In zijn stu dietijd was hij praeses van het Stu dentencorps. HIJ is lid van de WD. ACHTERUITGANG VAN WONING BOUW IN ZUID-nOLLAND. Ondanks het nieuwe goedkeurings. en subsidiebesluit voor de woning bouw, kwamen er in 1956 in de pro vincie Zuid-Holland 495 huizen min der gereed rlan in het jaar daarvoor. Dit was echter te wijten aan de ach teruitgang op het gebied van de wo ningbouw in Rotterdam en Den Haag, waardoor de in de provincie geboek te winst (1824 woningen meer dan in 1955) geheel verloren ging. In totaal bedroeg het aantal gereed gekomen huizen in Zuid-Holland het vorige jaar 15.456. Haagse bevolking slechts weinig toegenomen Negatief vestiging»over»chot De bevolking van 's-Gravenhage bestond op 1 Januari 1957 uit 606.728 personen, nl. 287.515 mannen en 319.213 vrouwen. De bevolking be stond op 1 januari 1956 uit 603.988 personen, nl. 286.075 mannen en 317.913 vrouwen. Het totale aantal Inwoners nam ln een Jaar tijd dus toe met 2740 personen en wel met 1440 mannen en 1300 vrouwen. binnenkomt, hetzij om de noord, hetzij van de zuid, die wordt getrof- fen door veel antiek dorpsschoon, ons Het geboorteoverschot bedroeg 2893 overgeleverd door vroegere geslach mannen en 2461 vrouwen .totaal 5354 j tcn Deftige gevels en pittoreske ge- zielen. Er vertrokken meer personen, dan er zich in de Hofstad vestigden. Het vestigingsoverschot was der halve negatief en wel in totaal 2614. Aldus blijkt uit een overzicht dat is samengesteld door de afdeling econo mische zaken van het bureau voor de statistiek van de gemeente 's-Graven hage. Er verhuisden in 1956 binnen de gemeente Den Haag 57.185 personen. Van de negenendertig wijken waar in Den Hang is verdeeld, waren er zowel op 1 januari 1956 als op 1 jan. 1957 slechts zes wijken waar meer mannen woonden dan vrouwen. ZES-EN-TWINTIG JAAR EN 18 MAAL TERECHTGESTAAN De 26-jarige ongehuwde koopman M. W. K. uit Schaesberg heeft gis teren voor de achttiende maal te recht gestaan voor de rechtbank te Maastricht. De laatste keren waren hem straffen opgelegd resp. van een jaar en van 8 en 9 maanden. Ditmaal had hij zich te verantwoorden we gens diefstallen van partijen koper draad en afval grondkabel op een afgesloten terrein van de prov. Lim burgse Elektriciteits Maatschappij te Schaesberg. De man heeft nu trouw plannen cn daarin zag de officier van Justitie, mr. J. Corsten, een kans op verbetering van deze recidivist. Daarom was de eis nu zes maanden, waarvan drie maanden voorwaarde lijk met een proeftijd van drie jaar en toezicht van de reclassering. De verdediger, mr. Th. Keulaerds uit Heerlen refereerde zich aan het oordeel der rechtbank. veltjes, belommerde straten en rustie ke hoekjes dat is het beeld dat het Noordwljk van de landzijde, gelegen rond de voet van de stoere Sint Je roen, de bezoeker toont. Komt hij dan bovendien nog in het voorjaar dan omwaaien hem daarbij de geuren van onze bolbloemen, zo dat hij zich bijkans in een Luatigh Arcadia waant en aangename herin nering meeneemt aan een in oude schoonheid levend dorp. Maarwandelt dezelfde bezoe ker op broeiwarme dagen eens langs 't Westeinde of de kant (ran de Dins dagse Wetering op dan waaien hem geen bloemengeuren toe en al zou het dan zijn in de maneschijn, de ro zengeur ware ver te zoeken. Want dan doet zich Noordwij k's „oude zeer", de riolen, onsmakelijk merk baar aan inboorling en vreemdeling voor. En hiemeo vallen we met onze pas torale gedachten pardoes in de min der aangename werkelijkheid. Hoe lang al. Sehroeiend-brandand Slaacznar kunt V blutsan. Oa-atid-dtl-ljjk met Roanlei. Gewoon een of twee Rennies laten smelten op de tong en alle leed is geleden. Water of zo komt er niet aan te pas en omdat Rennies één voor één hygiënisch verpakt zijn, kunt ge ze altijd makkelijk bij U ste ken. Een prettig middel en smakelijk bovendien, Vraag een pakje Rennies en U bent voor lange tijd gewapend. Voor Uzelf ook om een disgenoot- in-nood uit de brand te helpen. (Advertentie) NEDERL. AUTO IN OOSTENRIJK VERONGELUKT Een personenauto, bestuurd door m 1 j - dr. P. Schllicmans uit Amsterdam, 1 ankauto rood to water is zondag in de buurt van Bruck aan de Gross Glocknerweg in een bocht tegen de bumper van een vracht wagen gebotst en vervolgens van een veertig meter hoge berm gestort. Dr. S'Chillemanis remde, toen hij de vrachtauto zag naderen, maar zijn auto ging door het remmen slinge ren. De Nederlandse auto, waarin zich zes personen bevonden, ging en kele malen over de kop en belandde tenslotte op een weiland. De echtgenote van dr. Schillemans en de 33-jarige mej. W. Derk uit Amsterdam hebben ernstig letsel op gelopen. Zij bevinden zich in het ziekenhuis van Zeil em See. Lichtgewond zijrn: D. Wilson uit Kaapstad (22 jaar), de 32-jarige G. Kleisen uit Arnhem, de 34-jarige R» Meertens en de 31-jarige dr. A. Gxood-Olgo uit Amsterdam. Bijrijder verdronken Gistermiddag omstreeks twaalf uur ls een tankauto van Shell Nederland, geladen met tien ton olie bij de brug over de vijf sluizen te Vlaardingen te water gereden. Behalve de chauf feur bevond zich een bijzitter ln de cabine. De laatste kwam door ver- drinkklng om het leven. De auto begon te slippen, toen de chauffeur plotseling moest remmen voor twee kinderen, die onverhoeds de weg overstaken. De trailer kwam in de poldervaart terecht. De trekker verdween onder water, de aanhanger bleef halverwege de berm hangen. Twee burgers wisten de chauffeur uit zijn benarde positie te bevrijden. Zij moesten toen, even als de geredde worden opgenomen in het Algemeen Ziekenhuis te Vlaar dingen, daar zij door koude bevangen waren. De bijrijder, de 27-jarige heer D. Ploeg, is er niet meer in geslaagd de cabine te verlaten ondanks het feit, dat twee Vlaardingse politie agenten zich gekleed te water be gaven en geruime tijd pogingen on dernamen om hem te redden. Tot Grootkruis in de Silvester- orde werd door de Paus benoemd de heer O. M. E. Loupart, die tot voor kort deel uitmaakte van de raad van bestuur van de N.V. Philips Gloeilampenfabriek. De onderschei ding is een erkenning van zijn grote verdiensten op maatschappelijk ge bied in binnen- en buitenland. uit in sloten en vaarten. Al het weggeworpen afval van Noordwijk- Binnen en Noordwijk-Zee komt ten langen leste terecht in het Westeinde of in de Schie. Een halve eeuw geleden stonden deze beide punten nog in open ver binding met elkander en stroomde het open water door het dorp heen. Toen werd het overkluisd om dienst te doen alp hoofdriool. De voor een landelijke vaart vrij brede en diepe Schie vzrnauwt zich nu vlak bij de dorpsrand tot een smalle spleet en verdwijnt dan in een gemetselde boog in het ondergrondse. Zó vonden wij de situatie toen wij de zer dagen eens een kijkje namen: donker, drabbig water, een afgewaai de boomtak uitstekend boven het op pervlak, papier en ander drijvend af val. Geen kwalijke geur, da. niet! Maar dat komt, zei een bewoner van de Schiekant ons, door het vele regen water van de laatste tijd, dan spoelt het vuil verder de Voorhoutse kant op, dieper c*e Dinsdagse Wetering af. Maar in dc zomer, met warm weer, dan „is het niet te harden", werd ons vepekerd. Dan borrelt en rispt er een dikke drabbige laag op het stil staande water waarin honden- en kattenkadavers drijven en zelfs een maal een ontbindend varkenslijk, dat men in arren moede, aan een touw achter een bootje gebonden en ver zwaard met een grote steen, heeft weggevaren verder de wetering op. Als er onweer op ko -1st is ontsnap pen met pruttelend geluid grote gas bellen cn ieder die wel eens een vuil ei onder de neus heeft gehad kan zich voorstellen hoe het daar dan wel moet geuren. Men went daar nooit aan, al zal de vreemdeling die er langs komt het erger ruiken dan de buurtbewoner. Het wasgoed aan de lijn gaat er naar stinken, metaal, vooral koper, in de huizen slaat er zwart van uit en meer dingen zijn er die een nette Hollandse huismoeder nu eenmaal een doorn in het oog zijn. Men zegt zelfs wel dat vele gevallen van chronische hoofdpijn daar in die buurt ook een gevolg zijn van dat open riool. En dan de ratten! Eldorado voor ratten. huis waarvan de ene muur op de wallekant van de vaart is gebouwd en dus uit het water oprijst. Door de oude paalfundering van de wal heen komen de ratten. Het is geen zeld zaamheid als een ganse familie van deze ongure beesten des nachts door huis en hof wandelt. Geen plek in huis is veilig voor hen, in kasten en op zolder zijn ze te horen en te zien en geregeld horen de bewoners luid ruchtige knaaggeluiden van achter het betengelde behang. Men heeft eens zo'n knager gevan gen met.... een breinaald door be hang en rat heengestoken, waarna men met behulp van een grote schroe vendraaier het beest verder kon af maken. Moeder de vrouw moest 's an derendaags een hoek uit het behang snijden om het rattenlijk te verwij deren. Dat maakt men daar mee maar ook aan een dierentuin schijnt men te wennen. Hoe echter deze toestand te rijmen met onze begrippen moderne hygiène? De gemeente verstrekt een- of twee maal per jaar gratis rattengif; dat is leng niet voldoende maar het helpt althans voor enkele dagen. Doch dan begint het leve leven weer, want aan de kant van „Offem" wordt het gif niet neergelegd en zodoende kunnen de levenden steeds weer de plaatsen innemen van de doden. Zo duurt dat nu al een kwart eeuw. Vijf en twintig jaar geleden heeft onze zegsman het Schiewater nog hel der gekend, toen kon je de vissen •zien zwemmen. Maar er kwamen steeds meer mensen in Noordwijk wonen die hun afval moesten spuien en dat kwam allemaal in de Schie of het Westeinde terecht. Nu is er niet lang geleden een rio lering aangelegd langs Panhuysweg cn Lijnbaanweg, over het oude gas fabriekterrein naar het Westeinde toe waardoor het afval van Noordwijk aan Zee niet meer in de Schie wordt geloosd. Het is mogelijk, maar dat moet nog blijken, dat daardoor de zo merse overlast daar wat vermindert; men twijfelt er achter sterk aan, m elk geval is het euvel er niet mee weggenomen. Als enig alternatief zien de bewoners een gemaal, een zuive ringsinstallatie, die het vuil uit deze cloaca van de badplaats wegpompt. Er is een commissie. commissie-van-drie, door de ge meenteraad van Noordwijk uit zijn midden benoemd. Deze commissie draagt de wijdlopige maar aan duide lijkheid niet te wensen overlatende naam van „Rioolwaterzuiveringscom missie." Men zou dus zo denken dat er aan een oplossing gewerkt wordt. „Het moet zeker vanzelf komen" schamperde een oude Noordwijker die wij over het geval spraken, „hoe is het anders te verklaren dat deze commissie minstens in de laatste ze ven jaren geen enkele maal bij elkaar is geweest en dan ook wel geen enkel werk zal hebben verricht?" Misschien moeten we het zo zien: dat men (nog) geen afdoende oplos sing te vinden weet. Of dat het zoveel moet kosten dat het ondraaglijk fi nanciële offers voor de gemeente be tekent. Of er zijn andere, onbekende krachten en machten die tegen-, al thans niet meewerken. Niemand weet het, het zijn dan ook slechts vragen die men stelt, maar een oplossing ligt schijnbaar yog niet in het verschiet. Dringend nodig vindt men die echter wel en alle betrokke nen zullen de dag zegenen waarop aan deze middeleeuwse toestand in een moderne toeristenplaats een eind komt. HAARLEMSE BLOEMENKEURING (37) Oneenumoet je met tm flik flooienluien V Over kaal gesproken: dat was gis teren de keuringszaal van het Kre- lagehuis. En het was geen wonder, nu men een dag tevoren twee ten- toonstellingen-van-groot-formaat op slot had gedaan: de Keulse editie van Bloemlust en de Westfriese Flora. Narcissen waren er licel weinig, hyacinten slechts een paar pannen en ook bij de tulpen was men gauw uitgekeken. Van Gebrs. Slijlterman, Venhui- n, zagen we een opmerkelijke tulp: White Bartigon, die als we ons goed herinneren, verleden jaar voor het eerst werd geëxposeerd als zijnde een sport van Bartigon. Wanneer deze White Bartigon, die een heel klein tikje rood geveerd is, alle goede eigenschappen van Bartigon in zich draagt, dan voorspellen we deze tulp een goede toekomst. Pink Supreme is een fijn-lila tulp met goede vorm en stand van Gebrs. Captein, Breezand en van J. G. Broere, Breezand, zagen we de dubbele Prins van Oostenrijk met goed gevulde bloemen. Een heel aardig tulpje van de tulpen, die Ko nijnenburg Mark, Noordwijk, naar voren bracht vonden we K. M.' Triumph toch wel een der beste, mèt de lichtrode parkiet Erna Lindgren. De felrode Stalingrad sloeg eveneens een prima figuur. Van de purperen zaailing met de naam van Drootning Alexandrina vonden we het kleurtje heel aardig. Het kruid was niet bijs ter stevig. Ronduit matig vonden we de rose Aerdenburgh met slap blad en kleine bloem. J. Seignette, Lim- men, bracht de mooie randtulp Thorn voor het voetlicht en daarnaast prijk, te de bekende Dubonnet, die H. Wie- dijk, St. Pancras, in huis in bloei had fetrokken. Wm. Pitt Brilliant tar, uit deze kruising was de fraaie zacht-rode tulp ontstaan, die C. Co- lijn Zn., Voorhout, voor het voet licht bracht. De kleur is heel mooi, terwijl we van bladstand en bloem vorm ook niets dan goeds kunnen zeggen. D. W. Lefeber, Lisse, bracht twee van zijn paradepaarden in de piste: London en Parade. Prachttul- pen. C. P. Alkemade, Noordwijk, toonde een nieuwe dubbele gele tulp: Yellow Treasure. Een bijzonder mooie zaailing met diep-gele tint, sterke lange stengel, mooie bladstand en goede dubbele bloemen, hoewel wat dat laatste be treft de ene sterker gevuld v/as dan de ander. Een tulp, waar veel be langstelling voor was. Frans Roozen, Vogelenzang, etaleerde Fringed Beauty, een 'dubbele rode met goud gele sterk getande rand. Zeer opval lend! Daarnaast stond de zilverach tig lilarose Peerless Pink van M. M. Koster, Westwoud. Hoewel men elven had opgezet, was het een kist zware tulpen. De merkwaardig ge- H rmmtwomieu kowcin nmokw vooa eemaeexfr ElNnMlOONOtK- mamuoolm 7mrm8eivm Be rn. oevmiNMoe OMl/OOPfDf Boam ot/mioMMN.n VODIN tinte Golden Dawn, een dubbele tulp van J. F. v. d. Berg, Anna Paulowna, hebben we wel eens forser gezien. De fost. Orange Child van L. v. Staal duinen jr., 's-Gravenzande, zag er prima uit, evenals de fraaie rode London van dezelfde firma. Golden Eddy, de rode, geel-gerande sport uit Edith Eddy, werd door G. C. Tromp, Liss.e, voor het voetlicht gebracht. W. v. Dongen, Hillegom exposeerde de mooie rode Lefeber-zaailing Dover en vani Gebrs. Segers, Lisse, zagen we nieuw tulpje onder de naam Con stance, mooie gevormde zacht cerise- rode bloemen, een vrij korte stevige stengel, nu niet bepaald het type van die robuste Segers-aanwinsten, die de laatste jaren zo'n furore hebben gemaakt. De mooie fost. Cantate zagen we ini prima kwaliteit van J. H. Rijke- lijkhuizen, Hillegom. De hyacinten. De hyacinten werden vertegen woordigd door een blauwe nieuwe ling van Konijnenburg Mark, Noordwijk, die we graag nog eens terug zouden zien en door de rose Pink Delight van Langelaan Hul sebosch, Hillegom. Verder liet J. H. Rovers, Hillegom, wat Galanthus ni valis zien, compleet met bloem, kruid, knol en aarde, zagen we van G. C. van Tubergen, Haarlem, een fraaie groep bijgoed-artikelen, waar onder niet minder dan vier ver schillende types galanthus: o.m. de forse galanthus plicatus, de dubbele plicatus plenum en de geel getipte latescens, terwijl men tevens een pot met de bijzondere aardige miniatuur- cyclamen Atkinsii liet zien. Bij de narcissen was men snel uitgekeken: de prachtig gevormde bic. Straight van Gouverneur Co., Sassenheim die jammer genoeg wat bloeirijkheid te wensen overlaat, de bic. Giuseppe Verdi van N. Liefting, Breezand, die flink bloeit, de wat citroengele trom pet met wit dekblad van N. Zand bergen, Rijnsburg, die tevens de hier al meer genoemde k.kr. Malmö toonde. Twee maanden gevangenisstraf eiste de officier van Justitie bij de Haagse rechtbank tegen een 56-ja- rige aannemer Deze had in de jaren 1951 en 1952 een bedrag van negentienduizend gulden verzwegen voor de inkomstenbelas ting. Hij zou dit hebben gedaan, omdat zyn eerste vrouw zo verkwistend was en hij geld opzij wilde leggen. Een bedrag van 12.0CO gulden had hij gegeven aan de vrouw, met wie hij later in het huwelijk was yetreden. Deze vrouw had opgegeven, dat het haar spaargeld was. Zij, de 39-jarige C. S., hoorde daarvoor een maand voorwaardelijk tegen zich eisen en 250.— of negentig dagen gevange nisstraf. Uitspraak 12 maart. KOUDEKERK Woonrulmtecommissle. De woonruimtecommissie alhier, gaat el ke maand in een vergadering, die op het raadhuis zal worden gehou den, aan ingezetenen de gelegenheid geven, hun belangen te bepleiten. Naar wij vernemen zal de eerste ver gadering, waarin dat mogelijk is. worden gehouden op maandag 4 maart a.s. des avonds van half acht tot half negen. Verviervoudigd. Bij de veehou der W. v. Egmond, Hondsdijk 9. al hier heeft een schaap vier lammeren voorspoedig ter wereld gebracht. Alle maken het uitstekend. W0UBRUGGE Vergadering „Laatste Eer". On der voorzitterschap van de heer G. Kroes werd maandagavond de leden vergadering gehouden van de begra fenisvereniging „Laatste Eer" in het Oude Raedthuys. De penningm. deel de mede, dat het boekjaar afsloot met een batig saldo van 79 gulden. Bij de bestuursverkiezing werden de heren G. Kroes en C. Anker herko zen. De heer B. Blom vermeldde in zijn jaaroverzicht de verzorging van 12 begrafenissen, waarvan vijf van niet-leden. Op een desbetreffende vraag werd medegedeeld, dat het lidmaatschap op 25-jarige leeftijd is gesteld. Het aantal leden bedraagt thans 150.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1957 | | pagina 10