JimaGAT tiéytümw Nieuwjaarsviering in buitenland Vechtpartijen in Stockholm Scheep Vanavond: verbranden kerstbomen Schuttersveld Nieuwe, open Instuif te Leiden OMGEVING Benoemingen bij paters Franciscanen Ie Leiden GEVESTIGDE EN VERTROKKEN PERSONEN IN EN UIT LEIDEN WOENSDAG 2 JANUARI 1957 DE LEIDSE- COURANT PAGINA 2 In de voornaamste winkelstraat van Stockholm, de Koningesstraat, is het op Oudejaarsavond tot vechtpartijen gekomen tussen gToepen opgeschoten jongens, die voorbijgangers lastig vielen, en de politie. Er zijn 97 ar restaties verricht. Veel voorbijgangers werden ge- pistool het nieuwe jaar verwelkom de, is gearresteerd. In Brussel werden maandag veel schriftelijke nieuwjaarswensen niet op tijd bezorgd als gevolg van een onverwachte staking van twee uur van brievenbestellers. Zij hadden een voorschot op hun salaris willen heb ben om feest te kunnen vieren, doch dat was geweigerd. Op Nieuwjaarsdag raakte in ver scheidene Belgische provincies het wond, trams en auto's werden be-1 verkeer in de war door een staking schadigd en ook de winkelruiten in de straat moesten het ontgelden. Bel hamels gooiden vanaf een viaduct boven de straat brandende papieren zakken met benzine naar het ver keer. De politie heeft met de sabel in de vuist een einde aan de relletjes gemaakt. Ook elders in Stockholm was het onrustig. Im Oslo en Kopenhagen verliep de Oudejaarsavond rustiger dan andere jaren. In Parijs zijn in de Oudejaarsnacht vijftien mensen bij verkeersongeluk ken om het leven gekomen. In Wenen knielden, toen de klok twaalf uur sloeg, duizenden mensen op het plein voor de Stephanskathe- dxaal om een „Onze Vader" te bid den voor de doden van het afgelopen jaar. Ook in West-Duitsland verliep de Oudejaarsviering rustiger dan an ders, voornamelijk door het verbod om vuurwerk op straat af te ste ken. In Rome zijn twee mensen om het leven gekomen en tientallen gewond toen de Romeinen om twaalf uur, de traditie getrouw, vuur- en vaatwerk uit de ramen smeten. In Napels gin gen 35 mensen als gevolg van deze vrolijkheid gewond het nieuwe jaar in. Een man die met een machine- Saarland keerde terug Saarland is weer Duits en gisteren heeft een jubelende bevolking kanse lier Adenauer ingehaald. Saarland is nu de tiende staat van de Duitse bondsrepubliek, maar volledig Duitse mag men het land niet noemen. Tot 1960 blijft Saarland in economisch opzicht een deel van Frankrijk. Afgezien van de moeilijkheden die de overdracht van de industrieën en de rijke mijnen aan Duitsland over drie jaar nog kan opleveren, is het een feit dat een van de belangrijkste punten van wrijving tussen Frankrijk en Duitsland nu uit de wereld is ge holpen. In die zin schrijven dan ook de meeste Duitse kranten. De feestvreugde gold meer de aan sluiting bij Duitsland dan het bezoek van kanselier Adenauer, want Ade nauers populariteit is niet groot, om dat hij in 1955 de Saarlanders de raad heeft gegeven, te stemmen voor de europeanisering van hun land. Er was dan ook niet {ie minste overeenkomst tussen Adenauers intocht en die van Hitler in 1935. Adenauers rede. In zijn redevoering in Saarbrücken zei de Duitse kanselier dat de terug keer van Saarland bij Duitsland voor de gehele wereld een voorbeeld moet zyn van hoe een verdeeld volk her enigd kan worden. Hij voegde daar aan toe dat hij de hoop niet had op gegeven dat ook Oost-Duitsland eens met West-Duitsland herenigd zal wor den. De Saarlandse premier, dr. Ney, zei in zijn rede: „De rampen waaronder wij in deze eeuw hebben geleden, hebben ons geleerd dat wij maar be ter niet te uitbundig kunnen zijn in onze vreugde. Wij weten maar al te goed dat niet alle vraagstukken van ons bestaan geregeld zijn". Een geweldig vuurw. rk besloot de eerste dag van de -ansluiting bij Duitsland en het was verreweg het luidruchtigste deel. van trampersoneel, dat betere ar beidsvoorwaarden wenst. 'In Londen zijn bij verkeersonge vallen in de Oudejaarsnacht een po litieman om het leven gekomen en veertien mensen gewond. DE 80 VOLGEMAAKT. Maandag, op Oudejaar, is op Cy prus het tachtigste Britse slachtoffer van 1956 gevallen. Het is een lid van de luchtmacht, die doodgeschoten werd toen hij op straat twee gewa pende jongelieden nazette. Algerijnen vermoord in Parijse café's Gemaskerde mannen hebben op Oudejaarsavond met stenguns twee Parijse café's voor Algerijnen over vallen, waardoor zes Algerijnen wer den gedood en acht anderen ernstig gewond. Twee andere Algerijnen, een man en een vrouw, werden gistermorgen dood aangetroffen in een auto op Montmartre. Ook zy waren bescho ten. De daders zijn ontsnapt. De po litie vermoedt dat het Algerijnen waren die de cafébezoekers wilden straffen omdat zij geweigerd zouden hebben geld te geven voor" de natio nalistische beweging in Algerije. Het mohammedaanse tramperso neel in Algiers is maandag voor 48 uur in staking gegaan uit protest te gen de gewelddaden, die zich zater dag hebben voorgedaan bij de begra fenis van de Algerijnse burgemeester Froger. De auto- en trolleybussen werden tijdens de staking alle door Europeanen bestuurd. In elk voer tuig zorgden twee militairen voor de veiligheid. POTLOOD en GEEST VUURWERKWEE. Het gebruik van vuurwerk was waarschijnlijk ten gevolge van de gewijzigde voorschriften op de ver koop (18 jaar) aanmerkelijk min der dan de vorige jaren. Desondanks gebeurden er verschillen de ongelukken. Zo werd in de Nieuw jaarsnacht om half een een elf jarige jongen in de Clarasteeg gewond aan zijn rechterdijlbeen, toen een rotje ontplofte tegen zijn achterzak, waar in de knaap zijn arsenaal aan vuur werk bewaarde. Het goedje ontbrand de met bovenvermeld gevolg. Door de E.H.D. werd de jongen naar het Academisch Ziekenhuis over gebracht. Ontploffend vuurwerk vernielde een ruit van een perceel aan de Hoge Woerd, terwijl ook in de Vijfde Groe- nesteeg een ruit sneuvelde door de zelfde oorzaak. De politie maakte proces-verbaal op tegen een jongen die kanonslagen tussen 'het publiek wierp. In de Roemer Vissoherstraat werd de overjas van een heer door vuur werk ernstig beschadigd. Ook een winkelier, die zijn ontplof bare goederen verkocht had aan jon gens die de bij politieverordening vastgestelde leeftijd van achttien jaar nog niet hadden bereikt, werd door de politie op de bon geslingerd. Leidse priesterstudenten. Hedenavond om kwart voor zeven worden alle priesterstudenten bij de Leonarduskerk verwacht, na het H. Uur. Komt allen zoveel mogelijk. Diplomazwemmen en onderlinge wedstrijden LGB. Morgenavond te half zeven zullen RECHTZAKEN de jonge leden van de Leidse Golf- brexers kunnen deelnemen aan het diplomazwemmen. Daarna, te om streeks kwart voor acht, zullen de onderlinge wedstrijden een aanvang nemen. Oliebollen en appelbeignets. Op Oudejaarsavond zijn een tien tal verkenners van de St. Lodewijks. groep in de PeLrusparochie druk in de weer geweest, om 200 appelbeig nets en 1000 oliebollen aan de man te brengen. In ongeveer 12 uur, van 's ochtends half negen af, verdienden zij al bakkend 120, bestemd voor die eerste klas verkenner, die na loting gekozen wordt voor de Wereldjam boree, die a.s. zomer in Birmingham (Engeland) plaats vindt. De onkosten bedragen in totaal 30, zodat er nog ongeveer 90 gulden overblijft, goed voor een „halve jon gen". De andere helft wordt vermoe delijk verdiend met een flessen-op- haal-dienst in de schoonmaaktijd. Sancta Veronica. Morgenmiddag van half drie tot vijf uur komen de dames van Sancta Veronica weer bijedti in „De Vrolijke Arke" in de Lange Pieterskerkkoor- steeg. R.K. Begraafplaats. Wegens werkzaamheden aan de ka pel op de r.k. begraafplaats Zijlpoort, kan de H. Maanddienst cp maandag 7 januari a.s. geen doorgang vinden. Wij herinneren nog even aan het verbranden van de kerstbomen van avond omstreeks acht uur op het Schuttersveld. De kinderen kunnen zich tot ongeveer zeven uur verza melen met de Kerstbomen op de vol gende punten in de stad: het Kooi- park, de Doorbraak (Nieuwe Waard- straat), Hoge Morsweg (bij het eer ste Viaduct), De Kamerlingh Onnes- laan (bij de Petruskerk). In optocht trekt men naar het Schuttersveld met muziek voorop. Alleen de jeugd, voorzien van kerstbomen kan zich bij de stoet aansluiten. Gevestigd in Herensingelparochie Men schrijft ons: Een lang gekoesterde wens gaat binnen enkele dagen in vervulling; er komt n.l. een tweede Instuifafde- ling in Leiden. Misschien zuit u zich afvragen, wat hiermee bedoeld wordt. De Instuif wil openstaan voor „alle jongeren tussen 17 en 25 jaar", die graag een prettige ontspanning zoeken Katholiek milieu. Weet wel, dat op onze Instuifavon- den de beste artisten kunnen optre den, omdat we samenwerken in één landelijke Instuifibeweging. De Instuif is nu een „Sociëteit" voor jongelui, die een goede sfeer zoeken. Overal in 't land kan ieder lid op vertoon van zijn legitimatiekaart bin nenkomen, want als lid van de In stuif, bent u lid van het grote lande lijke geheel. Onze openingsavond zal zijn: zon dag 6 januari a.s. 's avonds om 8 uur in onze Instuif zaal in de Maria Gij- zensteeg (naast de Overdekte). Dan treedt voor ons op: de Limburgse con- BRAND IN CHEMISCHE FABRIEK Hedenmiddag om ongeveer drie uur brak er op de zolder van de chemische fabriek Lilo aan de Langegracht brand uit in een partij afval. De brandweer was spoedig present en met de nevel- straal was men het vuur gauw meester. Door dit snelle optreden werd voor komen, dat de brand oversloeg in een voorraad zeer brandbare chemische pro ducten. NIET BEZORGING Bij eventuele NIET BEZORGING van De Leidse Courant gelieve U te lefonisch te reciamercn alleen num mer 20935 tot 19.00 uur (7 uur). Zaterdag 17 uur (5 uur). Wij kunnen dan alsnog trachten U een exemplaar te doen toekomen. DE ADMINISTRATIE. No. 535 Horizontaal: 1. berg, 4. tam, 7. tocht, uitstap, 8. muzieknoot, 9. ho ningdrank, 10. levensvocht in organi sche lichamen, 11. bolvormig iets, 14. kever, 15. zijtak Elbe, 17. Europeaan, 19. godin van de dageraad, 21. en vol gende (afk.), 22. buisje of pijpje, 23. Verticaal: 1. lichaamsdeel, 2. onin- 6. metaalsoort, 10. vogel, 12. lichaams deel, 13. breinaald, 16. japon, 18. morsdoekje, 20. munt in Japan, gewijde, 3. bijdehand, 5. meisjesnaam, patroon, 24. kropgezwel. Oplossing morgenavond. Oplossing no. 544. Horizontaal: 1. boter, 4. Eva, 7. Aaron, 9. kwal, 11. re, 12. eel, 13. eed, 14. Ie, 15. Deli, 16. er ker. 17. Ede, 19. genet. Verticaal: 1. Be, 2. ovaal, 3. taal, 5. snedig, 6. skelet, 8. Orel, 10. weer, 13. Eerde, 15. Deen, 18. et. ONGEKEURDE VRACHTWAGEN. Een boete van 50 of 20 dagen requireerde de officier van Justitie bij de Haagse Politierechter tegen een expediteur uit Hazerswoude. Deze had zijn vrachtwagen op 3 nov. 1955 ingevolge de inkwartieri ijswat te Boskoop moet laten keuren, maar hij had aan de oproep geen gevolg ge geven. De verdachte betoogde, nu, dat hij gemeend had, dat het ging over een wagen, die hij ingeruild had. De officier van Justitie geloofde niet veel van dit exouus en de rech ter verweet verdachte, dat deze even. min kennis had gegeven, dat hij de andere wagen van de hand had ge daan. Hij vond dat verdachte schuld had en legde hem 30 boete of zes I dagen op. KELNER IN DE ARM GEBETEN. Tegen een hotelhouder uit Noord- wijk werd voor de Haagse Politierech ter wegens mishandeling 100 boete of 20 dagen en twee weken gevan genisstraf voorwaardelijk met drie jaarproeftijd geëist. Overeenkom stig deze eis werd verdachte veroor deeld. In de nacht van woensdag 18 op donderdag 19 arpil was verdachte om tien voor twee even voor slui tingstijd even aangewipt bij een collega. Toen het sluitingstijd was maakte verdachte echter geen aan- stalte om te vertrekken. De kelner bood hem zijn jas aan en toen was verdachte al geprikkeld: Op de trap had hij de kelner plotseling een vuist slag gegeven, nadat hij tevoren al had geopperd: „Ik zal je eens door de muur slaan". De kelnner kwam bloedend op het kantoor bij de ex ploitant en de politie werd gebeld. Hierop was verdachte ook het kan toor binnengekomen en had plotse ling de kelner in de arm gebeten en wel zodanig dat door het jasje heen bloedende wonden ontstonden. Het litteken van een gebit is nog te zien, zo vertelde de kelner als getuige. Mej. mr. Huismans, de raadsvrouwe, zoek bij kennissen in de Schoolstraat betoogde, dat verdachte zou zijn blij- te Alphen aan den Rijn. In genoemde ALPHEN AAN BEN RIJN Twee ernstig gewonden door rotjes Bij het afsteken van vuurwerk, zg. rotjes, ter gelegenheid van de jaar wisseling, zijn te Alphen aan den Rijn twee personen ernstig gewond ge raakt. Zij moesten in een ziekenhuis worden opgenomen. De heer L. Verkerk, wonende in de Voorstraat stond op enige afstand van een groepje jongelui, toen een hunner een ontstoken rotje wegwierp. Dit rotje explodeerde ter hoogte van het gelaat van de heer Verkerk die een bril draagt. Tengevolge hiervan werd het linkerglas van zijn bril ver splinterd en glasscherven troffen hem in het linkeroog. Nadat de EHBO-er R. van Heusden de eerste hulp had verleend, achtte mevr. dr. A. GrevelinkSobers overbrenging van de patiënt naar het Academisch zie kenhuis te Leiden noodzakelijk. De heer Verkerk zal het getroffen oog moeten missen. Dit laatste is waarschijnlijk niet het geval bij de heer B. Hulsbosch, wonende te Zoeterwoude. Hij was in de Oude- en Nieuwjaarsnacht op be ven zitten omdat het meestal zo is dat men goede bekenden na sluitings tijd nog wel even laat zitten. De ver dachte staat bekend als iemand die luidruchtig joviaal is, maar hij is geen ruzieschopper. straat had de heer Hulsbosch enkele rotjes afgestoken. De laatste spatte eohter even boven zijn hoofd uiteen en delen hiervan troffen hem in een oog. Hij is opgenomen in het zieken huis „De Wijk" te Gouda. De behan- Pater J. Kokx O.F.M., kapelaan aan de St. Leonardusparochie te Leiden, is met ingang van 4 januari as. verbonden aan het landelijk Franciscaans Derde Orde-werk, hoofdzetel te Brummen. Aan dit Derde Orde-werk is ook maatschap pelijk werk verbonden en pater Kokx zal in het bijzonder aandacht gaan besteden aan de opleiding verpleegsters voor de bejaarden zorg. Pater Kokx is ruim V/i jaar te Lei. den werkzaam geweest. Hij ontplooi de bijzondere activiteit in de zielzorg in de parochie. Daarnaast was hij aalmoezenier van het mannelijk jeugdwerk in de St. Leonardusparo chie, aalmoezenier van „De Instuif" en moderator van „Docos" en „H. K.W.". Pater Moons opvolger. Tot opvolger van pater J. Kokx als kapelaan in de St. Leonardus parochie is benoemd pater Moons O.F.M., thans directeur van het Sint Franciscus Liefdewerk te Leiden. Pater Moons volgde in begin 1953 pater Evers op. In de afgelopen vier jaar heeft hij zich onder meer bijzon der toegelegd op de uitbreiding van de clubs en versteviging van de staf. Onder zijn directoraat werd een twee de moederclub opgericht en het bui tencentrum „De Blink" verbeterd. Aandacht besteedde hij voorts aan een goede organisatie van het werk, onder meer door het aantrekken van een tweede maatschappelijk werk ster in vast verband. Pater G. de Ponti, directeur. Pater Moons wordt als directeur van het S.F.L. in Leiden opgevolgd door pater G. de Ponti O.F.M. Pater De Ponti is geboren op 13 april te Didam. Hij werd in 1949 tot priester gewijd en daarna benoemd tot assistent te Maastricht. Na vervol gens één jaar te Alverna (Gld.) bi bliothecaris te zijn geweest aan de Algemene Provincie catalogus van de paters Franciscanen, werd hij in 1952 kapelaan te Hoogwoud (N.-H.). In 1933 volgde zijn ben iming tot ka pelaan van de dekenale pastorie te Den Helder, welke functie hij tot nu heeft vervuld. Pater Lebuinus Debets uit Ven- ray is tot kapelaan te Vorden be noemd. ferencier en liedjeszanger „Harry Bordon", wiens optreden afgewisseld zal worden met dansen. Na dit begin zal vervolgens elke zondagavond, zelfde tyd, zeltóe plaats, een Instuifavond worden georgani seerd, waarbij u steeds vrij bent al of niet te komen. Helaas moeten we erop wijzen, dat zonder legitimatiebewijs niemand op bovengenoemde avonden mag worden toegelaten. Hoe wordt u lid van de Instuif? U zorgt voor een pasfoto en gaat naar een van de onderstaande in- schrijfadressen. Dike maand ontvangt u een fraai programmablad thuis. De adressen zijn: Dames J. en M. de Jeu, Charl. de Bourbonhof 10; mej. A. Driessen, v. Limburg Stir urn- straat 11. de heer P. C. van Rermmdt, Levendaal 102 a, tel. 22836; de heer J. W. A. van Hees, Maresinigel 43a, tel. 2 .'240; Gebr. Ouwerkerk, Heren singel 2c. Op bovenstaande adressen kunt u ook voor nadere inlichtingen terecht Het bestuur der R.K. Jonge- ren-Societeit, afd. Heren singelparochie. WELKOM! Met vreugde begroeten \vh' onze tweede Instuif-afdeling in Leiden. Twee jaren werkt reeds de afdeling tt voor de Leidse katholieke delende chirurg achtte 't waarschijn lijk, dat de heer Hulsboeoh het licht in zyn oog niet zal behoeven te mis sen. ZOETERWOUDE Jubileum adjudant J. L. Knauf. Op vrijdag 4 januari a.s. zal het 25 jaar geleden zijn, dat de heer J. L. Knauf, adjudant der Rijkspolitie en groepscommandant alhier, bij de voor malige Rijksveldwacht in dienst trad. Op 1 januari 1950 werd de jubila ris benoemd tot postcommandant aan de Hoge Rijndijk en op 15 december 1954 volgde zijn benoeming tot groepscommandant alhier als opvol ger van de heer K. v. d. Vliet. De jubilaris zal te zijnen huize, Zwetkade 21, die dag receptie hou den. Dansfesti.'n in het Antonius-Clubhuis Onder auspiciën van het Katholiek Cultureel Verbond van Dansleraren „San Filippo Neri" werd gistermid dag in het St. Antonius Clubhuis een danswedstrijd gehouden voor r.k. amateurparen uit geheel Nederland. In Nieuwjaar had de organisator, de heer H. Boes, een gelukkige dag gekozen. De toeschouwers die gisteravond de dansweastrijd bijwoonden, zul len wei tot anuere gedachten geko men zijn. Een kleurig gekleed gecelschap verscheen voor het oog van ae jury, die bestond udt mevrouw. Maas Wielinga en de heren W. Lier en A. Niet. Deze juryleden hebben het niet gemakkelijk gehad om de paren naar hun kennis te klassif keren. VieT groepen betraden om 12 uur de dans vloer om hun kunnen te demonstre ren, n.l. junioren groep II, junioren groep I, senioren en hoofdklassers. Onder de deelnemers hing een ner veuze spanning. Dit was te begrij pen, daar aoze wedstrijd één van ae verplichte wedstrijden was, die de deelnemers moesten dansen. Op het programma stl.iden EiiLelse wals* Tango en Quicscep. Voor de senioren en hoofdklassers kwam er bovendien nog een Slowxox bij. De hoofdklas sers, en wel de eerste drie, lieten dansen zien, die men zelden aan schouwt op de Nederlandse dans vloer. Vooral het paar F. v. Wordra- genStouthamer liet een Quickstep zien waarmee het alle tegenstanders ver overtrof. Dat er ondanks dit fel tegenstand geboaen werd in de top klasse bleek uit het halve puntje waarmee dit paar zijn naaste concur rent versloeg. Goed dansen, zag men ook bij de senioren. De nummers 2* en 21 leverden hier hevig strijd om de eerste prijs. De jury riep tenslotte nr. 21 als overwinnaar uit, waartoe vooral zijn stijlvolle houding bijdroeg. In de junioren klasse was er een op merkelijk verschil tussen groep II en I. Toch lag het dansen van deze groep zeker een klasse hoger dan degenen, die regelmatig op een avondje dansen. Liohaamstechniek, danstechniek en gevoel voor ritme deden hen ver uitsteken boven de zg. baldamsers. Onder bekwame leiding van wed strijdcommissaris Zandman werden de series, kwarbfianels, halve finales en finales afgewerkt, zodat om 17.30 uur met de prijsuitreiking begonnen kon worden. Aan de eerste drie van elke groep werd door mevrouw Boes een fraaie prijs aangeboden voor hun prestaties. Zeer vele gelukwensen gingen naar het paar F. v. Wordragen jongeren het werd voor 'n zo grote stad dringend noodzakelijk dat ook in een ander stadsgedeelte een Instuif zou worden opgericht. Daar voor de wekelijkse societeits- avonden een behoorlijke zaal eerste vereiste is, heeft het even geduurd voor men tot concrete resultaten kon komen. Thans is het dan zover! Wij wensen de actieve oprichters van af deling no. 2 heel veel succes! Er is een hechte band van samenwerking gegroeid tussen onze beide groepen waardoor, mede dank zij de grote medewerking van kerkelijke en ge meentelijke autoriteiten, de R.K. Jon- geren-Societeit zal kunnen groeien tot een grootse jeugd-gemeensohap. Hier bij is vooral belangrijk dat de Instuif voor haar leden geen parochiële grenzen kent, het is in het verleden gebleken hoe dit door de jongeren wordt gewaardeerd. Nederland heeft reeds 40.000 Ins tui vers! Gaarne spreken wij de wens uit dat deze verruiming van het Instuif- arbeidsterrein onze jongeren zal hel pen bij het zoeken naar ontspanning en ontwikkeling in een verantwoord milieu. Afdeling St. Joseph, welkom in ons midden! Namens de R.K. Jongeren- Societeit afd. Haaigweg, D. JANSEN, B. D. M. VAN LEEUWEN. Burgerlijke Stand Geboren: Johannes, z. v. J. Mulder en J. C. Korteland; Johanna, d. v. H. de Jong en J. Beij; Franciscus, z. v. H. Noort en M. H. van den Broek; Arie. z. v. M. van der Marei en M. Guijt; Catharina Johanna, d. v. W. F. Mulder en K. M. As; Mario, z. v. J. van der Plas en H. W. Lemaitre; Hen drik, z. v. H. Smid en L. de Roo; Louis Charles, z. v. W. van der Hoe ven en D. W. van Leeuwen; Johan nes Cornells, z. v. C. P. Berg en E. G. M. van den Berg. Overleden: A. M. Fellinga, huisvr. van B. H. N. Haver 47 j.; B. M. Hoo- geboom vrouw 55 j. Laatste Berichten „Evening Standard" meldt, dat het bezoek, dat de Britse premier, sir Anthony Bdien, in mei a.s. aan de Sowjet-Unie zou brengien, niet door zal gaan, „tenziij er een aanzienlijke wijziging intreedt in de Sow jet-Rus sische politiek t.a.v. de Russische vazalstaten en de Westerse mogend heden". Het blad voegt hieraan toe dat, alhoewel thans nog geen officiële mededeling hieromtrent zal worden gedaan, het „afgelasten van het voor genomen bezoek van de minister president aan Rusland onder de hui dige omstandigheden als vrijwel ze ker kan worden beschouwd''. Leidse Agenda WOENSDAG 2 JANUARI. DONDERDAG 3 JANUARI. K. O. „John en Julie". Casino theater. 10.30 uur v.m. en 14.30 uur nam. Bejaarden-sociëteit Herensingelpa rochie. Eerste lustrum. 9 uur v.m. ge zongen H. Mis, waarna ontbijt in zaal Maria Gijzensteeg. Feestavond 8 uur nam. TENTOONSTELLINGEN. „Het leven van Buddha in de Kunst", Mus. v. Volkenkunde, Stsen- straat la. Tot 14 februari, geopend van 104 uur, zondags van 14 uur nam. Fototentoonstelling. Prentenkabi net, Kloksteeg. Ned. Fotografen Kunstkring tot en met 31 december. Dienst der apotheken. Dc avond- -Stouthamer, de kampioen der hoofd- en nachtdienst van de apotheken te klassers. Van alle kanten werden zij Leiden en Oegstgeest wordt waarge- geoomplimenteerd voor het behaalde nomen door: apotheek Van Driesum, succes. Vreugdevolle gezichten kon Mare 110, tel. 20406; Zuider-apo- men overal waarnemen. Mensen die theek, Lammenschansweg 4, telefoon een beloning hadden gekregen -voor23553; apotheek Oegstgeest, Wilhel- hun taaie volharden. minapark 8, tel. 26274. VERTROKKEN in de week van 20 t/m 22 dcc. 1956 J. M. F. Verhoef en gezin, Plantsoen 51 Oegstgeest. Rhijng.straatweg 157. G. F. Hajer en gez., Zoeterw. Singel 10, Beilen, Hekstraat 36. H. v. d. Oudenaller en gezin, Herenstraat 87b, 's-Gravenhage, Genestetlaan 260. M. J. H. Lambooij- Akkerhuis en gezin, H. Rijndijk 3, Den Haag, v. Blankeriburgstraat 51. F. J. Gillissen en gezin, Zoeterw. Singel 118, Bruinisse, Pr. Margrietstraat 20. E. C. Kuivenhoven-Olivier en gezin, Alb. Ver- weijstraat 2. Rotterdam, Icarusstraat 131. W. F. van Rossen en gezin, Heemskerk straat 60, Rotterdam. Lemkenstraat 11b. M. H. Roosen. Wasstraat 2c, Den Haag, Galvanistraat 29. J. C. v. d. Zwet, v. d. Hoevenstr. 16, Rotterdam, Coolsingel 79. G. Jongerbloed, Groenhovenstraat 19, Heemstede, v. d. Spiegellaan 12. A. J. Keijzer, Hoogstraat 4, Eindhoven, Rechtestraat 63. J. C. Krol-Schambergen. HaarLstr. 146, Waalwijk, Stationsstr. 96. B. J. L. Brussé. Middelweg 32, Den Haag, Wesselstraat 161. A. F. Korenhof. Utr. Veer 26, Australië. J. M. v. d. Kaaij, De Gijselaarstr. 11, Warmond, Oranje Nas- saulaan 10. O. B. Leget, H. de Vries- straat 35, Bussum, Oud-Bussumerweg 21 C. R. Taylor. Kanaalweg 98, Groot-Brit- tannië. A. Bos. Hoflaan 56, Den Haag, Zuidwal 3. R. B. Heijmans, Rijnsb.weg 51 Bussum, Oud-Bussumerweg 21. J. Sack, straat 65. Rijnsburgerweg 153, Ver. Staten. M. P. v. d. Hoeven, v. Oldenbarnev.straat 35, Ubbergen, Hengstdal 3. B. R. Goutier, O. Vest 127, Woensdrecht, Zandfort 97. H. J. M. Kager. Atjehstraat 71, Voorscho ten. v. Kempenstr. 10. A. I. Goslings, Burggravenlaan 7, Velsen, Ch. de Bour bonlaan 26. GEVESTIGD in de week van 20 t/m 22 dec. 1956: C. van der Wateren en gezin, rijks ambtenaar. J. v. Goijenkade 19. M. T. Schuurman en gezin, monteur PTT, Cosijnstr. 26. S. E. Bos en gezin, kinder arts, Burggravenlaan 7. M. Reijken-Ent en gezin, Zonneveldstr. 3. G. Nolles en gezin, ingenieur. Kanaalweg 7. H. W. Kerkhof-Velderman, Roodenburgerstr. 38 I. H. Go. J. v. Goijenkade la. M. Godijn, Moddermanstr. 9. E. M. ter Kuile-Van Eek, Apoth.dijk 25a. M. A. C. van Hete- <ren, secretaresse, Haarl.str. 242. W. Buurman, Joh. de Wittstr. 50. E. Bode- meijer, verpleegster, Rijnsb.weg 167. P. C. Breen, Rapenburg 105. T. H. M. de Vries, verkoopster. Vrouwenstg 16a. B. J. M. Wiemer-Snijders, W. Singel 56. P. C. S. Blok, W. Singel 75. H. de Gooijer-le Nobel, Sophiastraat 4. A. Schaap, hulp in de huish.. Hooigracht 18. S. H. van der Wal. bedrijfstechnicus, H. Rijndijk 61. f tjesdijk, landarbeider, Waard-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1957 | | pagina 2