mam u SbJ LWW UNO-ideologie is een die tijd behoeft om gedachte, te rijpen IIIk jP Het besef van eigen kleinheid zal mildheid geven aan helper Scheep Jaarvergadering Gebr. Van Wijk Go. vrijdag 26 oktop1r 1956 de leidse .courant pagina 2 Viro vierde „Dag der Verenigde Naties" Burgemeester Verkerk uit Boskoop optimistisch De Dag der Verenigde Naties, die in bijna honderd landen over de ge hele wereld gisteren gevierd is, was voor de Vereniging voor Internationale Rechtsorde, afd. LeidenOegstgeest, aanleiding geweest gisteravond een bijeenkomst te beleggen in het historische Gravensteen. In het aloude „Sinhuis", waar het moderne interieur van de Rechtsfaculteit een verant woorde stemming schept, schaarden de aanwezigen zich rond de grote tafels, nadat gebleken was, dat de grote college-zaal een te groot ruimte-effect opleverde! Twee sprekers, die nauw betrokken zijn bij het werk van de Verenigde Naties, bespraken enkele facetten van de resultaten, die de afgelopen 11 jaren te zien hebben gegeven en waagden tevens een vluchtige blik in de toekomst. BRAND Mr. dr. E. P. Verkerk toonde zichi allerminst pessimistisch over het werk van de UNO. en was overtuigd van het feit, dat door het werk van de Verenigde Naties vele moeilijkheden en zelfs rampen in de afgelopen ja ren voorkomen zijn. Te veel staart de wereld naar mislukkingen, of wat zij als zodanig pleegt te bestempelen; doch zelfs Korea kan tot op zekere hoogte een succes voor de UNO genoemd wor den, al is toen gebleken, dat zij haar doel: „Het onmiddellijk doen staken, of het voorkomen van in ternationale geschillen" nog niet volledig bereikt had. De heer Verkerk zag de taak der UNO tweeledig. Ten eerste dient zij als „rechter", die ingrijpt, wanneer volkeren onder ling tot geschillen komen, die zij zelf rriet meer kunnen oplossen. Daarnaast heeft de UNO echter 'n zeer grote pre ventieve taak, die minder spectacu lair is, maar wellicht meer doeltref fend. Door haar vele sub-organen laat zij de oorzaak van geschillen of drei gende geschillen opsporen en doet zij suggesties om deze uit de weg te rui men. Voorts tracht zij, wederom via haar onderafdelingen, in alle delen van de wereld een klimaat te schep pen, waar de vrede een levenskans krijgt. Natuurlijk is de UNO geen vol maakte organisatie en de heer Ver kerk bleek niet blind voor de moei lijkheden o.m. het gebruik van „vetorecht" waarmede zij nog te kampen heeft. Deze moeilijkheden waren echter voor de heer Verkerk geen aanlei ding om zich pessimistisch te betonen of om niet vol vertrouwen de toe komst van de UNO tegemoet te zien. TIEN-JAREN-PLAN. Over het werk van de UNESCO, speciaal met betrekking tot de ko mende tien jaren, gaf de Leidse hoog leraar, prof. C. C. Berg, na de pauze een overzicht. De volgende maand zullen afge vaardigden van 70 landen te New Delhi bijeenkomen om dit Tien-jaren plan vast te stellen en dit congres al leen achtte de professor al een ont roerende manifestatie van de wil der volkeren om een „modus vivendi" een wijze van samengang te vin den. Het doel van de UNESCO is het activeren van mogelijkheden tot ver betering van het onderling contact der volkeren en ondanks haar be trekkelijk bescheiden middelen, be reikt zij goede resultaten. Voor de komende tien jaar bevat haar pro gram vier grote plannen, waarvan er twee gerealiseerd zullen worden; hierover zal te New Delhi beslist worden: a Het stichten var» centra in Zuid- Amerika voor het verbeteren van het lager en middelbaar onderwijs aldaar. Deze centra zullen dienen voor de opleiding van leerkrach- POTLOOD en GEEST ten en het systeem voor deze op leiding zal tevoren aan twee uni versiteiten bestudeerd en vastge steld worden. b. Een wereld-omvattend weten schappelijk onderzoek naar de mo gelijkheden om woestyngronden in cultuur te brengen. c. Een culturele uitwisseling op zeer brede basis tussen Azië en het Westen. d. Het creëren van leesmateriaal voor mensen, die kort geleden nog analfabeet waren. Practisch zeker zal het woestijn plan gerealiseerd worden, doch over de andere plannen zal duchtig ge praat moeten worden. Het onderwijs-plar* voor Zuid-Ame- rika heeft een nogal regionaal-karak ter, waarom de kans voor de cultu rele uitwisseling AziëWesten een goede kans maakt. Alle begin is moeilijk. De plannen en de voorgestelde uit werkingen vond prof. Berg niet alle even geslaagd, maar hij wees erop, dat het werk van de UNESCO zo nieuw voor de wereld is, dat hij een rijpingsproces zal moeten doormaken om goede vruchten af te werpen. Wanneer andere ideologieën eeuwen nodig hebben om een rea liteit te worden, dan leek het prof. Berg onredelijk te eisen, dat een idee, die de gehele wereld omvat en de medewerking van de gehele wereld nodig heeft, in tien jaren tot verwerkelijking zou moeten kow men. Zelfs in landen die door de eeuwen heen een druk contact met het bui tenland hebben gehad b.v. Ne derland realiseert men zich nog te weinig, dat samengang der volkeren problemen met zich brengt, die aan een wetenschappelijk onderzoek on derworpen dienen te worden. Slechts aan de universiteit van Ox ford is een leerstoel ingesteld, die deze problematiek in studie neemt en Nederland op dit gebied met zijn vele deskundigen, ook wel een woord je zou kunnen meespreken. Aan het slot van de avond dankte mevr. Smit-Witvliet de beide spre kers hartelijk voor hun boeiende re devoeringen en deelde de aanwezigen mede, dat dr. ir. H. M. J. Hart, die lange tijd wegens ziekte verhinderd is geweest de voorzittershamer te hanteren, thans de „geestelijke lei ding" weer op zich genomen heeft door te werken aan het programma voor het volgend jaar. (Reeds geplaatst in een gedeelte on-^er vorige oplaag. i Advertentie) <1\ h "Dótf /\ef* Brand in ketelhuis. Hedenmorgen omstreeks twaalf uur brak brand uit in een ketelhuis van de chemische fabriek Lilo, gelegen achter het pand Langegracht 95. Het vuur, dat voedsel vond in een hoop papier-afval, werd door de brandweer met twee stralen bestreden, hetgeen met een flinke rookontwikkeling ge paard ging. Een en ander had de welwillende aandacht van school jeugd en buurtbewoners. De gemeentereinigings- en ontsmet. tingsdienst deelt mede: Op zaterdag 27 oktober a.s. zal de ondergrondse toiletinrichting voor vrouwen en mannen nabij de Koornbrug zonder officieel ceremonieel voor het pu bliek worden opengesteld. De tijden waarop van de inrich ting gebruik kan worden gemaakt zijn als volgt: maandag t/m vrijdag van 9 tot 20 uur, op zaterdag van 922 uur en op zondag van 1420 uur. De inrichting is verpacht; voor het gebruik van de w.c.'s zal een bedrag van 10 cent worden geheven. 1000 gulden voor ir. v. d. Laan. De door de raad van de gemeente Nijmegen op 15 december 1954 inge stelde Karei de Groote-prijs", die voor 1956, zoals is gemeld, is toege kend aan J. A. van der Laan b.i., architect te Leiden, voor de door hem op het landgoed Heijendaal ontwor pen en onder zijn leiding uitgevoer de gebouwen van de medische fa culteit van de r.k. Universiteit, op dinsdag 6 november, des middags om vier uur, door de burgemeester worden uitgereikt. De prijs bestaat uit een oorkonde met een geldsom van duizend gulden. 10 Jaren E.H.B.O. Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de E.H.B.O.-Raad te Leiden, zullen op zaterdag 17 nO' vember a.s. door de, bij de E.H.B.O.- Raad aangesloten E.H.B.O.-vereni- gingen, onderlinge wedstrijden wor den gehouden. Deze wedstrijden worden gehouden in de Don Boscoschool aan de Boer- havelaan te Leiden. Aanvang 3 uur iï.m. W. A. SCHRANDT. Donderdag 8 november a.s. viert de N.V. Koninklijke Nederlandse Fabriek van Wollen Dekens v.h. J. C. Zaal burg Zoon te Leiden, het feit, dat de heer W. A. Schrandt 2I5 jaar gele den tot directeur werd benoemd. In No. 525. Horizontaal: 1. fijn aarde werk, 8. stok, 9. telwoord (Eng.), 10. maanstand, 11. kleverige zelfstandig heid, 13. gewicht (afkj, 14. dorp m N.-Brab. bij Eindhoven, 16. verdik king der opperhuid, 17. lusthof, 18. verfstof, 20. bijwoord, 22. kippenloop, 23. muzieknoot, 24. spitse bek van een nius Clubhuis 2.30 nam. Leidse Agenda VRIJDAG 26 OKTOBER. KVP. afd. Leiden: Bestuursverkie zing. „Het Gulden Vlies" 8 uur nam. Conferentie voor katholieken en niet-katholieken. St. Leonarduskerk 8.15 uur nam. Ned. Gen, voor Anthropologic e.a. Prof. dr. Antoni de Almeida over: „Les Bochiman de l'Angola", Rijks museum v. Volkenkunde, Steenstraat la, 8 uur nam. K. en O. lezing. Prof. dr. H. C. v. d. Hulst. Sterrewacht. 8 uur nam. K. en O. Cabaret. „TriangeP'-caba- ret van Wim lbo. Schouwburg. 8 uur n.m. ZATERDAG 27 OKTOBER. K.V.P.-kringvergadering. St. Anto- vogel, 26. rivier in Engeland, 27. gem. in Over., die herinnert aan Dr. Schaepman. Verticaal: 1. verkieslijk, 2. tevens, 3. muzieknoot, 4. wild zwijn, 5. en omstreken (afk.), 6. opening ener fuik, 7. telwoord, 11. jongensnaam, 12. niet groot, 14. boom, 15. garni zoensplaats in Gelderland, 19. gem. in Gelderland, 21. hond, 23. bijwoord, 25. bakboord (afk.), 26. gewicht (afk.). Oplossing morgenavond. Oplossing No. 522. Horizontaal: 1. rot, 4. lek, 6. eland, 7. ah, 9. ba, 10. Manhattan, 15. Lee, 16. oor, 17. Am sterdam, 20. Ra, 21. ka, 22. Griek, 24. sar, 25. mis. Verticaal: 1. raam, 2. te, 3. lava, 4. ed, 5. kaan, 8. halma, 9. barak, 11. nes, 12. het, 13. tor, 14. tod, 17. Ares, 18. edik, 19. Maas, 22. gr, 23 km. R.K. Instuif. Ontspannings-avond „De honderdste is er" Leonardus- huis, 8 uur nam. Mathesis. Jaarfeest Ver v. Mathesia- nen. Stadsgehoorzaal 8.15 uur nam. Kon. Ned. Natuurhist. Ver. Pad destoelenexcursie. Halte Posthof. 1.55 uur nam. „Euratom"-conferentie. Sprekers mej. dr. ir. J. H. M. Manders, mr. P. Schierbeek en de heer J. Boekstal. Kasteel Oud-Poelgeest. 2.30 nam. (vervolg conferentie op zondag). Dienst der apotheken. De avond en nachtdienst van de Apotheken te Leiden en Oegstgeest wordt waarge nomen door: Apotheek Kok Rapen burg 9, tel. 24807; Apotheek Tot Hulp der Mensheid Hooigracht 48, tel. 21060; Apotheek Oegstgeest Wilhel- minapark 8, tel. 26274. in meubelopslagplaats fa. S. A. van Leeuwen Om tien uur gisteravond is brand uitgebroken in de meubelopslagplaats van de fa. S. A. van Leeuwen, inter nationale meubeltransport aan de Zoeterwoudseweg. De oorzaak van de brand moet gezocht worden op de eerste verdieping van een loods, die tegen het woonhuis is aangebouwd. Een 16-jarige jongen was op de eerste verdieping van de opslagplaats een motorfiets aan het repareren. Toen hij het voertuig wilde starten vloog het in brand. Onmiddellijk vat te de zeer brandbare inhoud van de loods vlam. De afscheidingen waren van hout en board met het gevolg dat het vuur zich snel kon verspreiden. Vooral de rookontwikkeling was door de kapokbedden en de meubelen zeer hevig. De brandweer stond voor een moei lijke taak. In de loods konden de brandwachten geen hand voor ogen zien. Zij drongen, voorzien van ver se lucht-maskers de loods bin nen. In een doolhof van ruimten en vertrekjes moesten zij hun weg zoeken. Met de nevelspuit was men het vuur echter na een half uur meester. De nablussing duurde tot een uur in de nacht voort. Het aangrenzende woonhuis en de tweede loods, die loodrecht op de eerste gebouwd is, werden voor de brand gespaard. Op de eerste en tweede verdieping zijn enige vertrekken geblakerd. Een klei ne partij meubelen is verbrand. Loods en inventaris zijn verzekerd. Dr. Gorlings benoemd aan Leidse Universiteit Bij Koninklijk besluit van 18 okto ber 1956 is tot lector in de leer der infectie-ziekten en antimicrobiële therapie benoemd dr. W. R. O. Gos lings. Dr. Goslings werd op 9 juli 1907 te Muntok geboren. Hij deed op 1 juli 1931 zijn artsexamen en was daarna tot 31 december 1933 assistent aan de afdeling Tropische Pathologie en Bac teriologie van het Instituut voor Tro pische Geneeskunde te Amsterdam. Op 7 november 1933 promoveerde hij tot doktor in de Geneeskunde op een dissertatie: „Onderzoekingen over de Bacteriologie en Epidemiologie van het Scleroma Respiratorium". Van 1 januari 1934 tot 1 mei 1935 vervulde hij het assistentschap aan de Heelkundige afdeling van het St. Geertruiden-Gasthuis te Deventer. Van mei 1935 tot mei 1946 was hij chef-geneesheer van het Catharina Hospital van de Hollandsch-Ameri- kaansche Plantage Maatschappij n.v. te Kisaran Indonesië. Na zijn terugkeer in Nederland yas hij tot december 1947 assistent en tot april 1949 hoofdassistent van prof. dr. J. Mulder aan de afdeling Inwendige Geneeskunde van het Aca demisch Ziekenhuis te Leiden. Sedert juni 1948 staat hij ingeschreven in het Specialisten-register voor inwen dige ziekten. Na een tweejarig verblijf te Kisa ran wederom als chef-geneesheer, keerde hij naar Leiden terug om de functie van wetenschappelijk hoofd ambtenaar aan de afdeling van prof. Mulder te vervullen. Burgerlijke Stand Geboren: Pieter zn van A. Chau- dron en J. Pot; Jannetje Hendrika dr van D. Groeneveld en J. H. Dreef; Ludovicus Antonius Nicolaas zn van N. G. Stokman en J. R. de Frankrij ker; Elisabeth, dr .van L. Mieremet en M. Flanderhijn; Alexander zn van A. Ruijgrok en C. van Opstal. Getrouwd: A. A. van der Geest en J. J. van Oijen; J. Wiedemeijer en J. W. van Weperen; W. F. Roozendaal en M. G. Stravers; J. van 't Loo en J. van der Meijden; W. F. van Ulden en J. van den Berg; G. J. Duivesteijn en M. C. J. Turk; A. Kiel en J. Steen bergen; P. van Polanen en J. C. Die- penbach; C. T. van Puffelen en J. Broekhof. Overleden: P. van Duij venbode Mej. Droge over „Contact met mens in nood4' Boeiende avond van Soc. Char. Centrum In de goedgevulde bovenzaal van „Het Gulden Vlies" verwel komde de voorzitter van het So ciaal Charitatief Centrum, mr. Hs F. A. Donders, gisteravond mej. H. F. Dröge, die uit haar rijke ervaring bij het Ministerie voor Maatschappelijk werk, een bloemlezing van wenken had ge vat in de bespreking van „Het contact met de mens in nood". Mej. Dröge ging op nuchtere wijze de diverse problemen na, die maat schappelijke werkers (sters) zo wel beroeps als vrijwillige krachten op hun tochten naar mensen in nood ontmoeten en verdiepte zich vooral in de positie, die de mens in nood bij dit proces inneemt. Geen klasse. De mens, die gaat helpen, dient zich niet een klasse apart te voelen, maar moet doordrongen zijn van de wetenschap, dat ook hij bij tijden hulp in welke 'vorm dan ook nodig heeft van anderen. Daarnaast dient men de charitas altijd en over al te beoefenen; wanneer ijverige verenigingsleden meer hun eigen kringetje tot werkterrein kozen, zou veel verenigingswerk voorkomen kunnen worden, meende mej. Dröge. Het contact. Na deze inleiding bepaalde spr. zich voornamelijk tot het huisbezoek, de voor verenigingsleden meest voorkomende vorm van contact. Het aanvaarden van hulp is voor de meeste mensen een stap, waar voor men wat te overwinnen heeft. Wie de hulp geestelijk of mate rieel brengt, doet er goed aan zich even in de plaats van de mens in nood te stellen. Uit een dergelijke overweging zal de juiste mentali teit groeien, die de mens in nood liet noodzakelijke vertrouwen schenkt. Mej. Dröge belichtte aan de hand hiervan verschillende mogelijkhe den bij het huisbezoek en benadruk te, dat men door het hulpverlenen geen bepaalde rechten op de gehol pene krijgt. Wanneer men zich de meerde re gaat voelen, die moet morali seren en beperkingen aan de mens in zal men de kans om op demon stratieve wijze het Christendom 'in de charitas te beleven voorbij laten gaan, tot schade niet al leen van zichzelf, maar ook tot schade van de mens in nood. Het contact moet de mens, die helpt, het besef van eigen kleinheid bijbrengen; dat zal de helper mild maken ten opzichte van zijn naaste in nood. het Snouck Hurgronje Huis, Rapen- huisvr. van de Jong, 73 jr; A. van burg 61, zal van 14.30 tot 17 uur een Wijnen, man 60 jr; J. W. F. Staal, receptie worden gehouden. 1 man 79 jr. Aandeelhouders gaven machtiging tot fusie In de algemene vergadering van aandeelhouders van de Leidse Tex tielfabrieken Gebrs. Van Wijk Co. N.V., hebben de aandeelhouders di rectie en commissarissen gemachtigd tot het sluiten van een aanvullende poolovereenkomst op de met de N.V. Van Cranenburgh Heringa's Sajet- fabrieken te Leiden in 1954 gesloten poolovereenkomst. Dit houdt in, dat een neutraal accountantskantoor, de Ver. Accountantskantoren in Am sterdam, een voorstel tot het aan gaan van een fusie door beide be drijven zal voorbereiden. De voorzitter van de raad van commissarissen, ir. J. S. van Nijme gen Schonegevel, gaf een korte toe lichting. Beide maatschappijen gaan, indien de fusie een feit wordt, geheel in elkaar op. De bedrijfsresultaten zullen gelden voor het gehele con cern. Er zal geen winstverdeling meer plaats vinden, zoals dit sinds december 1954 het geval was. Over de voorwaarden, waaronder beide partijen tot de fusie zullen overgaan, kon hij nog geen nadere inlichtingen geven. Wellicht zal de fusie gereali seerd worden door het uitwisselen van aandelen. Hij achtte het samen gaan van beide bedrijven voordelig. Bijvoorbeeld: de verkooporganisatie zou voor beide bedrijven kunnen wer ken, de voorbehandeling van de wol, zoals het verven zoh gecoördineerd kunnen geschieden. De jaarstukken, balans en verlies en winstrekening werden goedge keurd. De heer J. S. van Nijmegen Schonegevel werd bij acclamatie als. commissaris herkozen. Bij de rondvraag deelde de presi dent-commissaris mede, dat met kracht wordt gewerkt aan een nieuwe bloei van het bedrijf. De resultaten in het afgelopen jaar wettigen de ver wachting, dat de winst in het lopen de boekjaar zeker zo groot zal zijn als in het afgelopen boekjaar, af ge zien van de bijzondere baten. Hierbij moet mea uiteraard reke ning houden met een eventuele om slag van de wolprijzen in de nog komende twee maanden, die de be drijfsresultaten aanmerkelijk zouden kunnen beïnvloeden. De heer Herin ga, directeur, voegde daaraan nog toe, dat het bedrijf volop van orders is voorzien. In de afgelopen t ,ee maanden is de orderportefeuille nog gevulder geraakt. „Beroeps-vragers". Tijdens de discussie kwam het probleem der z.g. .beroeps-vragers" o.m. ter sprake. Mej. Dröge vond dit probleem niet eenvoudig, maar was overtuigd, dat de geestelijke ach tergrond van dergelijke figuren, veelal in "het verleden fouten ver toont, die buiten hun schuld liggen. In ernstige gevallen meende mej. Dröge, dat slechts door gespeciali seerde krachten b.v. psychiaters blijvend succes kan worden be haald. Men moet echter ook aan de „meest hopeloze gevallen" een re delijke kans geven en hun een zeker vertrouwen schenken, dat niet na een paar mislukkingen opgezegd dient te worden. Ook de mensen, die geestelijk of materieel afhankelijk zijn geworden van hun medemensen, hebben recht op een „zelfbeschik kingsrecht", dat te veel door de hulp-organisaties beknot wordt. Voor mr. Donders was het een moeilijke taak om de zeer levendige discussie binnen de perken van tijd te houden, maar daarnaast was het voor hem erg eenvoudig om woor den van lof te vinden voor de boeiende en instructieve lezing, die mej. Dröge gehouden had. Aa verten tie Laatste Berichten Uit Hongarije ARBEIDERSDELEGATIE STELT EISEN Een delegatie van Hongaarse ar beiders, die door premier Nagy is ontvangen, heeft de eis gesteld, dat de Sowjet-troepen per 1 januari aan staande worden teruggetrokken, al dus heeft radio-Boedapest gemeld. Nagy verklaarde, dat deze eis ge- rechtvaardigd was en beloofde dat nood kan opleggen, dan er aan voj^aan 20U worden, aldus de radio. Rotterdams Philharm. Orkest He T ROTTERDAMS Philharmo- nisch Orkest begon gisteravond zijn meesterserie met de uitvoering van Albert Roussel's le Symphonie „Le Poème de la Forêt". Dit eerste grote orchestrale werk van genoemde componist is een toongedicht van buitengewone charme. Roussel, nog in zijn impressionistische tijd, schil dert met veel gratie en sierlijkheid, duidelijheid, kracht, geest en per soonlijkheid. De vertolking door Eduard Flipse en de orkestmusici gaf een prachtige wedergave van deze symphonie, muzikaal zowel als vir tuoos en gepointilleerd. Na dit gelukkig entrée betrad Ri- cardo Odnoposoff het podium om het vioolconcert in D van Tschaikowsky voor zijn vele toehoorders te vertol ken. Vertolken is 't ware woord. Na de korte inleiding begint de viool met een cadenz, als voorloper van 't hoofdthema. De meest virtuoze figura ties spannen zich uit om en door de thematiek en de violist bij Gods ge nade Odnoposoff spint een prachtig tonenweefsel met een élan, welke krachtig getuigde van zijn voortref felijke cultuur niet alleen, maar hoofdzakelijk van 't algehele kunste naarschap van deze Rus-Amerikaan. De toon is krachtig en volzongen, de streek koninklijk, met fijn muzikale smaak, de vertolking is van zo supé rieure kwaliteit, dat de toehoorders er terecht de grootste waardering voor hadden. Flipse en zijn orkest musiceerden bijzonder voortreffelijk samen, met de grote violist, die bo vendien een ongewoon fraai instru ment in de hand heeft. Als een groot „In memoriam" (ter nagedachtenis aan de jonge schil der Hartman z'n gestorven vriend) schreef Modeste Moussorgsky de se rie pianostukken „Tableaux d'une Exposition". In 1922 heeft Ravel deze cyclus geniaal georkestreerd, zodat aan waarde zeker niet is ingeboet. De Philharmonie had met haar di rigent een pracht avond en de Ta bleaux genoten een geestige, vexrnuf- tige of wel volzongen en grootse in terpretatie. Dit was 't brillant be sluit van 't eerste concert in deze serie voor K. en O. J. Kortmann. Behalve deze eis werden twintig andere gesteld. er nog ANGST IN BERLIJN EN PRAAG Het Westberlijnse blad „B.Z." schrijft vandaag, dat de bewaking van het communistische hoofdkwar tier en regeringsgebouwen in Oost- Berlijn is versterkt. Voorts zouden 35.000 man grenspolitie en 15.000 man van de staatsveiligheid het be vel hebben gekregen zich paraat te houden. De gekazerneerde politie en fabriekswachten hadden dit bevel reeds eerder gekregen. In het Tsjechoslowaakse grensge bied zouden veiligheidsmaatregelen getroffen zijn als gevolg van de ge beurtenissen in Hongarije, aldus ver luidt uit gewoonlijk betrouwbare bron. DE ONLUSTEN IN SINGAPORE Officieel is bekendgemaakt, dat vanmiddag te Singapore een vierde betoger is doodgeschoten. De politie heeft vandaag tot dusver reeds acht keer van vuurwapens gebruik moe ten maken, zo heeft een woordvoer der van de regering meegedeeld. Dertig auto's zijn in brand gestoken en verwoest. Volgens de woordvoer der worden steeds meer aanvallen op blanken gedaan (80% van de bevol king van Singapore bestaat uit Chi nezen). Het aantal arrestaties be draagt totnogtoe 57, duizenden ar beiders hebben het werk neergelegd. Het openbare vervoer in Singapore is door een staking van buspersoneel verlamd. Bij beschikking van de minister van onderwijs, kunsten en weten schappen is benoemd voor het jaar 1957 tot wetenschappelijk hoofdamb- EERVOL ONTSLAG G. F. E. KIERS tenaar b(j de sociale geneeskunde aan Gisteren is het Koninklijk Besluit de rijksuniversiteit te Leiden, mejuf- bekend gemaakt waarin 't eervol ont- frouw E. H. W. Wijnmalen, arts, slag op zijn verzoek van de heer G. thans wetenschapeplijk ambtenaar F. E. Kiers wegens het bereiken van lstej klasse. de pensioengerechtigde leeftijd, wordt Bij K.B. is aan prof. A. de aangekondigd. Het ontslag van de Waart opdracht verleend om gedu- hoofdingenieur directeur van weder- rende het tijdvak 17 september 1956 opbouw in Zuid-Holland gaat in met tot ,èn met 15 september 1957 in del 1 december 1956 onder dankbetuiging Aanvoer 45 partijen. Notering eerste facültéit der geneeskunde aan de vóór de iri zijn functie bewezen lang- kwaliteit 2.30 tot 2.35, tweede rijksuniversiteit te Leiden onderwijs durige diensten. {kwaliteit f 2.25 tot f 2.29, extrè kwa> te geven in de fysiologie. I liteit tot f 2.45. Handel kalm. Marktberichten LEIDEN, 26 okt. Vee. Aanvoer. Totaal 2848 stuks. Stieren 15, melk koeien 70, vette koeien 275, vare koeien 152, graskalveren 57, vette kalveren 26, nuchtere kalveren 53. Notering per stuk (s schoon ge wicht). (1 levend gewicht). Slacht- stieren s 26029, meikoeien 800 1050, vette koeien s 240325, vare^ koeien 560870, vaarzen 615—900 pinke,n 375590, graskalveren 254 420, vette kalveren 1 2,25—2,80, nuch tere kalveren s 4555, 1. 1.25—140, vette schapen 200, weideschapen 100, vette lammeren 954, varkens (zeu gen) 36, schrammen 295, biggen 593, Notering: schapen 100120, weide- schapen 110150, vette lammeren 90 130, drachtige zeugen 280375 schrammen 60110, biggen 3550. geiten 1542. Handel: melk en vette koeien slepend, vette en nuchtere kalveren tam, varekoeien, vaarzen en pinken stug, schapen en vette lam meren en geiten matig, zeugen, schrammen en biggen kalm. Kaas. Goudse extra kwaliteit tot 2.45 id le kw. 2.33—2.37, id. 2e kW. 2.282.32, Leidse le kw. tot 2.56. Aanvoer Goudse kaas 36 partijen, Leidse 3 partijen. Handel lui. WOERDEN 26 oktober. Kaas

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1956 | | pagina 2