mam S&j mam VERKLARING burgemeester SCHOKKING DUINSTREEK AMERSFOORT won driestedentoernooi AMERSFOORT-DELFT-LEIDEN Dm} (e^ In de gemeenteraad van Den Haag MAANDAG 9 JULI 1956 DE LEIDSE COURANT EERSTE BLAD - PAGINA 3 De jaarlijkse stedenontmoeting Amers foortLeiden, was dit jaar voor het eerst door het deel" "men van Ift uitge groeid tot een trialmeet. Amersfoort trad op als gastheer van dit sportieve treffen, maar het moet ons van het hart. dat organisatorisch ernstige gebreken op traden, die het geheel niet 't verloop ga ven zoals wenselijk is. Amersfoort won deze stedendHekamp met 18 pnt. tegen Leiden 14 en Delft 11 punten. In de mid dag werden handbal en korfbal afge werkt, terwijl de binensporten zowel in het middag- als avondprogramma intra den. Jammer was het, dat Delft zowel bij het damesvolleybal als bij gymnastiek ter elfder ure verstek moest laten gaan. Het middagprogramma. Na de aankomst zwermden de zes spor ten over vijf gedeelten uit in Amers foort. De korfballers en handballers vonden hun terrein in het prachtige park Bilt- hoven. De drie korfbalteams verschilden onderling weinig in kracht. Het Leidse ploegje miste evenwel op de ctitieke mo menten de wedstrijdervaring en routine om de winst binnen te halen. De ope ningswedstrijd AmersfoortLe>de" ein digde onbeslist: 33, maar in Delft moesten zij met 53 hun meerdere er kennen, terwijl Amersfoort in de slot- match Delft op de streep met 43 klopte, aldus 1. Amersfoort, 2. Delft, 3. Leiden. De handballers hebben de eer nrrchtig gedeeld. Bij de dames domineerde Delft, met Amersfoort als goede- tweede en Leiden beslist als de zwakste. Bii de he ren was dit precies andersom, hier ren onze stadgenoten uitgesproken de sterksten, Amersfoort ook hier als twee de en Delft op de derde plaats. Zo won dus Amersfoort met glans de buiten sporten. In de fraaie gymzaal (een geheel nieu we nog niet geopende zaal! werkten de turnsters van Amersfoort en Leiden hun eerste oefeningen af (Delft niet geko men). De krachtsverschillen waren mi niem. Amersfoort kreeg bij de vrije oefe ning 1 punt voorsprong, zag deze weer ir 2.9 pnt, achterstand omgezet bij de brug- oefening en bij het paardspringen lienen zij weer 0.9 in, zodat Leiden met 2 pun ten voorsprong de middagwedstrijden afsloot. De volleyballers speelden in de eierhal in een ware heksenketel. Op drie velden, vlak naast elkaar, stonden "^•-•Hsrech- teers met dezelfde fluitjes wedstrijden te leiden. Helaas ontbrak zoals gewoonlijk ook nu weer neutrale leiding, en de men sen, die nog floten, misten ten enen male de capaciteiten om stedenwedstrijden te leiden. Bij de junioren misten de Leide- naars alle vechtlust. Het was een slecht ploegje. dat kansloos door Delft Amersfoort werd verslagen. De Leidse dames deden het veel beter en wisten de meisjes uit de keistad met 32 te kloppen, met vooral in de laatste game voortreffelijk spel van de Leidse kant. Delft ontbrak bij de dames on appèl. Bij de heren werden 's middags gespeeld DelftAmersfoort en Leiden— Delft. Het was een vrii onsmakelijke vertoning, daar de scheidsrechters hier elke technische kennis om een wedstrijd te leiden misten. Leiden was in de wed strijd tegen Delft stukken beter, maar zag bij het einde het scorebord 21 in hun nadeel aanwijzen. Amersfoort won met 2—0 van Delft. Bij de tafeltenissers deed zich het eigenaardige geval voor, dat de afvaar diging van het eerste Leidse team een klasse te laag was en dit waar Leiden toch veel betere spelers heeft. Het lijkt ons wenselijk, dat afspraken over sterk te eerst aan de praktijk worden getoest. Nederlagen als 72 tegen Amersfoort en 63 tegen Delft zijn dunkt ons sprekend genoeg. De reserveteams van Delft en Amersfoort waren gelijk, maar hier wa ren de Amersfoorters een klas sterker. Amersfoort won de totale tafeltennis- wedstrijd met 27 gewonnen partijen, Delft op de tweede plaats met 16 gewon nen en Leiden wist 11 partijen te win nen. Ook de Leidse judo afvaardiging had tegen Amersfoort geen schijn van kans. Reeds 's middags wisten zij de wedstrijd tegen Leiden met 30 te winnen en te gen Delft een 20 voorsprong te nemen. Leiden nam een 10 voorsprong tegen Delft. Het avondprogramir Brons voor de heer Ouwerkerk 50 Jaar bij Grofsmederij De heer W. J. Ouwerkerk, die vijf tig jaar geleden voor heteerst de werkplaatsen van de Kon. Neder landse Grofsmederij binnenstapte en vandaag dus het gouden jubileum bij deze maatschappij vierde, werd he denmorgen op het stadhuis een hulde bereid, waarvan het hoogtepunt was de bekendmaking van burgemeester jhr. mr. F. H. van Kinschot, dat de koningin de jubilaris onderscheiden had met de bronzen eremedaille ver bonden aan de orde van Oranje Nassau. De burgemeester belichtte de activiteiten in de fabriek, waar de jubilaris een vakkundig vormer is, en buiten het directe bedrijf, waar hij een actieve rol speelt in verschil lende personeelsfondsen. Nadat de burgemeester het ere metaal opgespeld had, voerde direc teur ir. M. C. de Jong het woord. De onderscheiding zag de directeur als een eer voor het gehele bedrijf en uit het feit, dat de jubilaris reeds 50 jaar lang bij de Grofsmederij werkt, leidde hij af, dat de heer Ouwerkerk het daar naar zijn zin heeft. De grote verdiensten als vormer, die de jubilaris in de loop der jaren verworven heeft, waren aanleiding voor spr. om een enkele overweging te wijden aan het vormers-vak, dat persoonsontplooiïng toelaat, omdat ieder werkstuk een aparte bevre diging schenkt aan^de maker. De gebruikelijke enveloppe, een herinneringsbord en het getuigschrift van de Maatschappij van Nijverheid onderstreepten de woorden van de directeur. Nadat men nog korte gezellig bij eengebleven was, werd het feest naar het bedrijf verplaatst, waar he denmiddag in de cantine de jubilaris een huldiging door het personeel be- reid werd. nu misten we die spanning, want de overwinning van Amersfoort op alle fronten stond bij voorbaat vast. De grote eierhal was tjokval toen de opmars van de gymnastjes van Leiden en Amers foort de avond opende. Waarom nu het lied van het KNGV als openingscermonie werd gespeeld zal voor iedereen wel een raadsel blijven. Het ringenturnen heeft ajtijd een zekere bekoring, maar men wake ervoor het te lang te maken. Ook hier boekten de Leidse meisjes een over winning door veel '-"uiere afwerking. De voorsprong was nu uitgegroeid tot 6,4 pnt. De laatste judoVartijen. die nu volgdm, waren slechts voor insiders te begrijpen en het publiek kon alleen genieten van de mensen op de mat. Hier werd de einduitslag: 1. Amersfoort, 2. Leiden e Delft. ties van herer.turnen, van iedere stad 4 turners, ingelast. Dit is werkelijk succes geweest. Onder leid'"" van Neer- lands kampioen, Kaas Boot, snoten we van prima werk aan de brug en ook het Tafeltennis was voor het publiek niet te volgen. r twee tafels werd -sspeeld, één enkel en een dubbel -pel, en als de uitslag niet bekend was gemaakt had niemand geweten wie de winnaars wa ren. De ensemble oefeningen zowel van Leiden als van Amersfoort waren prima. Leiden met een prachtige baloefening boekte iets meer punten - «veneens voortreffelijk uitgevoerde hoepeloefe ning van Amersfoort, De einduitslag werd hier: 1. Leiden. 2. Amersfoort. De traditionele slotwedstrijd volleybal heren tussen Leiden en Amersfoort, heeft ook nu weer prima spel te zien gegeven. Ondanks de invallers die Leiden ilde, gaven zij prachtig partij, wonnen zelfs de eerste game en bogen niet dan na hevige tegenstand het hoofd in de twee volgende games. Einduitslag volleybal: heren 1. Amersfoort, 2. Delft en 3. Leiden, LM de junioren was de uitslag precies zo en bij de dames: 1. Leiden. 2. Ame-" j, totale puntentelling won Amersfoort dus m REPRISE?! Het alarmerende geloei van de 3 volwassen brandweerauto's ver scheurde gisteravond de zomerse rust rond de Oude Rijn en uit alle stra ten en straatjes kwamen drommen verwachtingsvolle mensen gerend: van de week heb ik me verslapen, maar dit keer zal ik het niet missen! Het enthousiasme was zó groot, dat de brandweerauto's in een der straatjes rond de Uiterste Gracht tussen de mensenmassa klem reed, maar tenslotte bereikten de brand weerlieden .onbeschadigd de Middel stegracht, waar een hoopvol gestem de menigte naar enkele rookspiraal- tjes wees, die uit de conservenfabriek aldaar kronkelden. „Ze zijn er veel te vlug bij; dat wordt weer niks!", zei een teleurge stelde juffrouw, maar haar buur vrouw achtte alles nog niet verloren: „Mens wacht nou toch even kalm af; zo'n brand kan ineens losslaan en dan is er geen houwen meer aan!" Een meneer met een boksersneus vertelde zijn meelevende buurtgeno ten, (hoe hij een brand zou blussen in dat licht gezien, heeft de Leidse brandweer nog heel wat te leren. Er waren maar een paar politie mannen aanwezig, doch de steeds groeiende mensenmassa schikte zich gehoorzaam naar hun aanwijzingen, om de stemming goed te houden. Toen de brandweerlieden in loop pas met de slangen het binnenplaats je oprenden, bleek, dat de kronke lende rookspiraaltjes bij de bloem koolbewerking behoorden en met ontgoochelde gezichten keken de honderden even later de vertrekken de brandweerauto's na. De juffrouw bleef echter optimist: „Bij Kranz is het een paar uur later Leidse Agenda MAANDAG. Natuurvriend. Steenschuur 6, 8 uur nam. DINSDAG. St. Antonius. Contact-avond. Café „De Kroon", 12 uur nam. October-optocht. Inschrijving deelnemers. Oud-Hortuszicht, 7.30 u. nam. WOENSDAG. Rbzenkranskruisticht. St. Petrus- kerk. Cursus Doorleefd Geloof. Techn. School Don Bosco. 8.15 uur nam. DONDERDAG. Rembrandtherdenking. Pieterskerk 3 uur nam. Tocht verlichte vaartuigen. Vanaf 9.45 nam. Vertrek Kort Galgewater. Districts opleidingscommissie. Di ploma-uitreiking zetters en drukkers, jonggezellen. Gulden Vliest 8 u. nam. VRIJDAG. Toneelspel „Rembrandt" van Ge rard van Veen. Door leden van „Lit- teris Sacrum", Leids Studentento neel, e.a. Grote Pers Lakenhal. 8 uur nam. Kamer van Koophandel. Vergade ring. Stationsweg 43. 10 uur v.m. Vacantie-inlichtingendienst K.A.J. Mare 45. Dinsdags en donderdags van 7.308.30 uur nam. Apotheken. De avond- en nacht dienst van de apotheken te Leiden en Oegstgeest wordt waargenomen door: Doeza-apotheek, Doezastraat 31, telefoon 213'li3; apotheek Nieuiwe Rijn, Nieuwe Rijn 18, telefoon 20523; apo theek Oegstgeest, WilheLminapark telefoon 28274. TENTOONSTELLINGEN. Rembrandt als leermeester. Tot 1 september. Dagelijks 105 uur nam. Zondage 15 uur nam. Don- derzagavond 7.30—8.30 uur nam. BIOSCOPEN. De films in de week van 613 juli zijn door de Kath. Film-Centrale als volgt gekeurd: Casino: „Zes vrouwen en één man',' 14 jaar. Lido: Afgekeurd. Luxor: „Op de dre: digheid", 14 jaar. Trianon: „The swan", alle leeftij den. Rex: „Speelduivel en metgezel", 18 jaar. ook pa goed begonnen", troostte zij de omstanders en rond de Oude Rijn bleef de gehele avond een sfeer van verwachting hangen. Aanbeveling. Wij geven graag gevolg aan een verzoek aan „Herwonnen Levens kracht" en „Santos" om een aanbe veling te schrijven bij de huis-aan- huis-collecte, die deze week wordt gehouden. Er zijn mensen, die menen, dat de TBC-bestrijding 'n uitgemaakte zaak is en dat het surplus aan liefdadig heid beter aan een andere instelling gegeven kan worden. Dit is onjuist. De TBC is nog immer een gevaar lijke ziekte, die vooral slachtoffers vraagt onder de oudere generaties. De frontlijn is verplaatst en de jeugd is aan de goede zijde geplaatst, dank zij vele medische en hygiënische maatregelen. De TBC maakt echter nog steeds slachtoffers vooral onder hen, die vroeger al eens met de ziek te in aanraking zijn gekomen. Voor hen en voor het algemeen onderzoek is geld nodig. Juist nu het er om gaat een volkszieke de genade slag toe te brengen, is financiële steun noodzakelijk. Burgemeester mr F. M. A. Schok king heeft bij het begin van de van middag gehouden gemeenteraads vergadering de volgende verklaring afgelegd: „Zoals u bekend is heeft vrijdag 6 juli j.l. de Tweede Kamer der Sta ten Generaal haar debat beëindigd, dat zich bezig hield met het gerucht rondom mijn persoon in verband met de gebeurtenissen in 1942 in mijn ambtsperiode in Hazerswoude. Op 1 februari van dit jaar heeft één der plaatselijke bladen over de ze gebeurtenissen een uiteenzetting gegeven. Na het communiqué, dat ik 2 februari daaraanvolgende heb doen uitgeven, na het advies van de heren Donner, Ebels en Neher met begeleidende nota van deregering, de uitspraak van de raad van tucht van de Federatie van Neder landse Journalisten, na de beschik king van de Hoge Raad der Neder landen heb ik het stilzwijgen be waard. Thans echter, na het voorlopig ver slag en na de memorie van antwoord van de regering en na het debat daar over in de Tweede Kamer, dus nadat de op dit ogenblik bevoegde autori teiten hun oordeel hebben uitgespro ken, moge het mij zijn toegestaan dit stilzwijgen te verbreken. Als ik dit doe, dan heeft, naar het mij voorkomt, de raad der gemeen- 's Gravenhage er aanspraak op van mijn mededelingen het eerst kennis te nemen. En dan is het mij een behoefte vóór alles tot uitdrukking te bren gen, dat mijn achteraf onjuist geble ken inzicht in bepaalde feiten en omstandigheden, die zien hebben voorgedaan in de bewogen en zeer moeilijke situatie, waarin ik mij in 1942 bevond, door mij ten opzichte van hen, die daarvan het slachtoffer zijn geworden, meer wordt betreurd dan ik geloof, dat wie ook zich kan indenken. Zeer, zeer gaarne had ik hieraan eerder uiting gegeven, doch, aangezien in de atmosfeer, die na de publikatie van 1 februari is ontstaan, al datgene, wat door mij zou worden meegedeeld, verkeerd dreigde te worden verstaan, heb ik gemeend daarvan tot op dit ogenblik te moe ten afzien. Thans wil men, naar ik vurig hoop, hetgeen ik zo juist zei- de, aanvaarden als een uiting van oprechte deernis. „Ik ben tot het achteraf onjuist gebleken inzicht in 1942 in volle Knieschijf gebroken. Op de Kan aal weg is de zomerse drukte gisteravond om ongeveer kwart over zeven een motorrijder uit Delft noodlottig geworden. Een file voertuigen bewoog zich in de rich ting van de Lammeschansbrug. Door onbekende oorzaak moest de voorste waigen van de rij plotseling remmen. De motorrijder, een 36-jarige Delftenaar, remde niet snel genoeg, met het gevolg dat hij tegen de ach terzijde van een auto reed. Hij viel. Met een gebroken knieschijf werd hij naar het Ac. Ziekenhuis overge bracht. Weer eens! Een automobilist heeft weer eens een verkeerszuil aan de Rijnsburger- weg omver gereden. Dit maal was het de zuil, die staat ter hoogte van De Posthof. Het gebeurde om kwart over zeven gisteravond. Vissen. De V.V. Leidse Boys hield zondag jl. voor haar leden en donateurs in de Hoofdvaart (gem. Abbenes) een viswedstrijd bij aangenaam zoel zo merweer. Na tweemaal anderhalf uur vissen, waarbij de vangst niet bijster groot was, werden prijzen behaald door 1. W. v. d. Linden met 940 gr., de wisselprijs bestaande uit een mooie zuil, en tevens de le prijs. 2. J. Velthuijzen 600 gr.; P. Leuering 545 gr., K. Tisseur 410 gr., 4. S. Wee- da 330 gr., 5. C. Hogervorsst 310 gr., 6. H. v. As, 305 gr., 7. J. Heymans 270 gr., 8. G. de Haas 195 gr. 9. J. Azier 135 pr., 10. K. Groenendijk 130 gr., W. Pijnakker 120 gr. Drie prijswinnaars bleven onder de 100 gr. BENOEMINGEN LEIDSE UNIVERSITEIT. Bij beschikking van de minister van onderwijs, kunsten en weten schappen zijn benoemd tot weten schappelijk ambtenaar 1ste klasse bij de psychologie aan de rijksuniver siteit te Leiden dr P. van den Broek en J. P. van de Geer, beiden thans wetenschappelijk ambtenaar; is voor het jaar 1956 benoemd tot wetenschappelijk ambtenaar 1ste klasse bij de pathologie aan de rijks- univesiteit te Leiden M. van Wijhe, thans wetenschappelijk ambtenaar. TONEELSPEL „REMBRANDT". Vrijdag 13 juli wordt in de Grote Pers van de Lakenhal des avonds om 8 uur de première gegeven van het speciaal voor deze herdenking door Gerard van Veen geschreven spel „Rembrandt", onder regie van de heer B. Hageman en uitgevoerd door leden van „Literis Sacrum", Leids Studententoneel e.a Hiervan worden herhalingen gegeven op 16, 17, 18 en 19 juli, resp. in het Clubhuis Ooster kwartier, Aula Sted. Gymnasium, Clubhuis Speeltuin Westerkwartier en wederom Grote Pers Lakenhal (slotuitvoering). In de Boerhaavezaal blijft de expo sitie „De jeugd en Rembrandt" tot en met 19 juli geopend. oorlogstijd derhalve gekomen door hetgeen destijds geschied is en aan mij werd meegedeeld. Dit inzitht werd versterkt door de ontwikke ling der gebeurtenissen met een zo danig overtuigende kracht dat, na afweging van de in die dagen op mij rustende verantwoordelijkheden, ik •gemeend heb niet anders te kunnen handelen dan zoals ik deed. Men heeft mij hiervan een verwijt ge maakt, dat, naar ik geloof, niet vol doende recht doet wedervaren het geen na zo lange tijd ook welhaast niet meer mogelijk is aan de si tuatie, zoals die werkelijk was en aan de uitzonderlijk zware verant woordelijkheid, die in bezettingstijd op een burgemeester rustte. Er is in de afgelopen maanden van verschillende zijden sterke morele druk op mij uitgeoefend, enerzijds om als burgemeester heen te gaan, anderzijds om dat niet te doen. Wanneer ik thans het eerste heb gekozen dan vindt zulks zijn oor zaak in mijn overtuiging, dat een burgemeester, zeker als hij reeds enige jaren *n een bepaalde gemeen te werkzaam is geweest, moet kum nen steunen op het vertrouwen van zijn gemeentenaren, van welke groe pering zij ook mogen zijn. Na de nota der regering, geadvi seerd door de heren Donner, Ebels en Neher en ook na de beschikking van de Hoge Raad bleek, dat het ver trouwen in de omvang, dig ik meen, dat voor een goede ambtsuitoefening aanwezig moet zijn, niet in voldoen de mate was teruggekeerd. Voor zover ik dit op het ogenblik kan overzien mag ook na de krach tige verdediging van het standpunt der regering bij de Kamerdebatten op vrijdag 6 juli j.l., waarvoor ik hier men erkentelijkheid wil uitspreken, toch niet worden verwacht, dat de basis van het vertrouwen zo breed zal zijn, als ik voor een voortzetting van mijn werk nódig acht. „Ik wil niet verheimelijken, dat het voor mij en de mijnen een groot ver driet is, na de uitspraken van ons hoogste rechtscollege en van de rege- ring, op deze wijze een ambtsvervul ling van meer dan 18 jaren te beëin digen. Wat hiervan zij: ik meen, dat ik na de publikatie in het begin van dit jaar mijn plicht tot het uiterste heb gedaan. Dit is mij mogelijk geweest, LEIKTSCHENDAM LEIDSE GIDSEN OP BEZOEK. Zaterdagmiddag heeft de „Cunera" groep van de Leidse Gidsen aan de jeugd van Leidschendam een bij uit stek vrolijke middag bezorgd. In het parochiehuis waren de schoolkinde ren bijeen om te genieten van het poppenspel „Het gestolen geld" dat geschreven was door een van de gid sen. De aandachtige jeugd leefde ge heel mee met de door poppen aan schouwelijke vertelling en gaf hier van meermalen op uitbundige wijze uiting. Gedurende de pauze versohenen enige kinderen op het toneel om ieder op zijn beurt een eigen liedje ten beste te geven. VOORSCHOTEN GARAGES EN BERGRUIMTE Het semi-permanent gebouwtje na bij de 18 etagewoningen kon in de 25 Jaar lekenapostolaat in Herensingelparochie Morgen is het 25 jaar geleden, dat in de voormalige St. Josephparochie (Herensingel) het lekenapostolaat werd opgericht. Weinigen hebben in dit apostolaat zéér veel kunnen bereiken. Om slechts enkele cijfers, die een goede graadmeter zijn van de ontwikkelde activiteit, te geven: het lekenapostolaat verkocht 25 jaar lang ieder zondag missaaltjes; het aantal boekjes overtreft de 250.000. De le kenapostelen hebben bezoeken ge bracht aan de mensen, die zich in de parochie vestigden, zijn legden 'bijna 4000 bezoeken af. Tenslotte zij nog vermeld, dat het lekenapostolaat ze ven jaar lang zondags na de H. Mis sen gecollecteerd heeft voor de St. Elisabeth-penning. Zondag a.s. zal de Hoogmis opgedra gen worden tot intentie van 't teken- apostolaat. Dankbaarheid om het vele dat verricht mocht worden zal de stemming beheersen. TOCHT VAN VERLICHTE VAARTUIGEN. Om kwart voor tien 's avonds ver trekken donderdag a.s. van het Kort Galgewater (Stadstimmerwerf) de boten van de tocht voor verlichte vaartuigen door Leiden. De route is als volgt: Kort Galgewater, Stads timmerwerf, Beestenmarkt, Oude Vest, Haven, Heerengracht, Nieuwe Rijn, Stille Rijn, Waaggebouw. Het gemeentebestuur heeft een bedrag van 1000 gulden aan prijzen beschik baar gesteld. LEIDSE SPAARBANK. In de maand juni 1956 werd er bij de Leidsche Spaarbank ingelegd 1.265.024, en terugbet. 1.016.206. Het aantal nieuwe boekjes bedroeg 423 en het aantal afbetaalde boekjes 189. Op 6124 rekeningen van deelne mers aan de afhaaldienst werd 129.777, bijgeschreven. Er werden 562 busjes ter lediging aangeboden met een gezamenlijke inhoud van 13.443, Het tegoed der 37.963 inleggers be droeg aan het einde der maand 26.661.743. vorige gemeenteraad het fiat van de raad niet verkrijgen. Deze aangele genheid is inmiddels opnieuw bezien en er is een andere oplossing gevon den. In de tuin van het complex zal nu een stalling-ruimte en 2 garages worden gebouwd. De garages zullen aan derden verhuurd worden. De be woners van de etagewoningen ge nieten in dit geval voorkeur. In de stallingruimte voor openbare wer ken, die met de garages onder een kap komt, wordt dan het toilet aan gebracht, dat noodzakelijk is voor de bezoekers van de B.B. ruimten n.l. de vertrekkep. onder de 18 etagewo- ningen. Deze oplossing is alleszins te verkiezen boven het semi-perma- nente gebouw. De huur van de gara ges zal komen op 15,per maand. De bouw van deze ruimten vergt een bedrag van 8.500, Gemeenteraad. De raad komt bijeen op vrijdag 13 juli a.s. des avonds om 8 uur. De agenda ver meldt de navolgende punten. Beëdi ging van het nieuw benoemde lid van de raad, de heer E. P. Bakels. Ver kiezing van een wethouder, noodza kelijk geworden wegens tussentijds aftreden van de heer C. D. van Oos ten. Vaststelling van een nieuwe le gesverordening. Aanschaffing van leer- en hulpmiddelen ten behoeve van de openbare u.l.o. Aankoop van rietmatten voor het tennisbanencom plex. Subsidieverlening aan de Stich ting Rembrandt Herdenking '56. Het bouwen van een stallingsruimte en twee garages nabij het complex van 6 middenstandswoningen aan de Pr. Irenelaan. Verkoop van een perceel bouwterrein gelegen tussen de Pr. Bernhardlaan en de Kon. Emimalaan aan de heer J. 't Hart te Rotterdam. Wijziging van de Voorschotense Poli tieverordening. Het aanbrengen van voorzieningen aan de Parkschool en 't eerste gymnastieklokaal. Rietmatten nabij het tennisbanen- complex. Het tennisbanencomplex ligt nogal in de open vlakte en het zal nog wel 3 a 4 jaren duren voor dat de beplanting van dien aard is dat voldoende beschutting is ver kregen. Daarom is gedacht aan een voorlopige afscheiding van rietmat ten. In eerste instantie zullen de riet matten geplaatst worden aan de westzijde van de tennisbanen. Mocht blijken, dat ook aan de zuidelijke en noordelijke zijde matten moeten wor den geplaatst dan zal hiertoe even eens worden overgegaan. De kosten hieraan verbonden bedragen 1250. Het Rembrandt Herdenkingsfonds krijgt subsidie. Van de Stichting Rembrandt Herdenking 1956 is een verzoek binnen gekomen om subsi die. 15 Juli 1956 is het 350 jaar gele den, dat de gro#otste der Nederlandse schilders Rembrandt Harmensz. van Rjjn te Leiden werd geboren. Deze stichting stelt zich ten doel de tot standkoming van een groot nationaal monument, te vervaardigen door enige beeldhouwers van naam en te plaatsen in de stad Leiden, oudat ons land eindelijk deze beroemdste der Nederlandse schilders uit de gouden eeuw eert door een waarlijk groots monument. Als maatstaf voor de sub sidie is genomen een l/£ ct. per in- woner. Voorschoten zal derhalve een subsidie van §0,verlenen. omdat ik er innerlijk van overtuigd was en ben, dat ik steeds naar beste woten heb gehandeld. En voorts, omdat ik na het gebeurde in Hazerswoude daarop zelf bij de bevoegde autoritei ten te gepaster tijd bij herhaling heb gewezen. Thans meen ik, dat noch van mijn vrouw, noch van my in re delijkheid meer mag worden ver wacht. Wetend, dat niet ik zelf mijn levens weg bepaal, doch Hy, die het al be stiert, die dit deed in het verleden en dit ook in de toekomst doen zal, heb ik thans in volle persoonlijke vrijheid de conclusie getrokken, die mij toeschijnt de enig juiste te zijn en mijn ontslagaanvrage aangekon digd. die inmiddels aan Hare Majesteit de Koningin is toegezonden. Wanneer het Hare Majesteit moge behagen mij 't gevraagde ontslag te verlenen, hoop ik van u, dames en heren, leden van de gemeenteraad, nader afscheid te mogen nemen. Ik moge u thans voorstellen over te gaan tot de orde van de dag." ANTWOORD NAMENS DE RAAD De verklaring van burgemeester Schokking werd door de Haagse ge meenteraad en door de zeer velen, die cp do gereserveerde tribune en de publieke tribune hadden plaats ge nomen in doodse stilte aangehoord. Na de verklaring zei de heer H. Swart (C.H.) nu de nestor van de raad de heer H. Smitskamp (A.R.) wegens vakantie afwezig was, het oudste raadslid, het volgende: „Uw mededeling, dat u het besluit hebt genomen uw ontslag aan te bieden is stellig voor de raad schok kend geweest. De aangelegenheden, die tenslotte tot dit besluit hebben geleid liggen buiten de beoordelingsbevoegdheid van de raad en het is dus vanzelf sprekend dat daarover in zijn ver gadering nimmer is gesproken. Dit wil niet zeggen dat zij de leden van de raad onberoerd hebben ge laten en stellig hebben hun gedachten zich dikwijls bezig gehouden mqt de gezagsverhoudingen die hierbij be trokken zijn. Het door u genomen besluit hebben wij slechts te respecteren. Overigens kan ik namens de raad getuigen van het begrip dat alle leden steeds ge had hebben voor de moeilijkheden die u en mevr. Schokking in de laatste maanden hebben ondervonden en van het medeleven dat hierdoor bij ons allen is gewekt. Voor het ogenblik willen wij ons niet uitvoeriger tot u wenden, daar zoals ook door u is opgemerkt zich daartoe op een ander moment de ge legenheid nog zal voordoen". De heer Swart besloot met de bede, dat God de burgemeester en zijn vrouw in deze moeilijke dagen kracht zal geven. Laatste Berichten Tour de France Nolten (Ned.) en Bertolo van de ploeg noord-oost centrum zijn als eersten Les Poeles (97 km) gepas seerd in de vijfde etappe van de Tour de France. Op een 1/2 minuut volgden zes renners onder aanvoering van Fan- tini (It.) en Traxel (Zwits.), en op 40 seconden 't peloton met Dorrigadc. BEHEER KONINKLIJKE LANDGOEDEREN ONDER WASSENAAR EN VOORSCHOTEN H. K. H. Prinses Wilhelmina heeft met ingang van 1 juli jl. het beheer over de landgoederen „Raaphorst", „Eikenhorst", en „Ter Horst", gelegen onder Wassenaar en Voorschoten, op gedragen aan de heer W. J. J. A. ba ron Schimmelpenninck van der Oye van Duyvenvoorde te Voorschoten. BIJ POGING ZICH TE REDDEN VERDRONKEN De 26-jarige C. Erlings, die zondag avond op het Wantij te Dordrecht in een motorbootje aan het spelevaren was, is verdronken toen hij en zijn verloofde overboord sprongen, omdat zij bevreesd waren door een water taxi overvaren te worden. De ver loofde kon de kant bereiken. Het stoffelijk overschot van de heer E is tot heden nog niet gevonden. HEVIGE ONWEERSBUIEN IN ENGELAND Het Londense weerbericht van maandagmorgen meldt dat zware onweersbuien, vergezeld van slagre gens die in noord-oostelijke richting drijven, het verkeer in het zuiden en midden van Engeland hebben ver lamd. Verscheidene stations van de ondergrondse in Londen zijn over stroomd. De brandweer heeft grote moeite om het water omhoog te pom pen uit de talrijke ondergelopen kel ders. Marktberichten ROTTERDAM, 9 juli. Vee. Aan voer 1910; vette koeien 981; varkens 929; vette koeien le kw. 310—340, 2e kw. 260—290, 3e kw. 250—260; var kens le kw. 190, 2e kw. 188, 3e kw. 186. Overzicht: vette koeien aanvoer kleiner, handel levendiger, prijs als vorige week dinsdag, enkele prima's boven notering; vargens iets meer aanvoer, handel vlot, pryzen hoger, enkle prima's boven notering, zware varkens 168—170.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1956 | | pagina 3