Minister Suurhoff keek zuur (STEMMEN; Wateringen maakt zich op voor het welkom aan kath. jongeren Plechtige H. Mis voor Jungschlager in Djakarta DINSDAG 24 APRIL 1956 DE LEIDSE COURANT DERDE BLAD - PAGINA 1 Smid werd ingenieur Ongeveer een half jaar geleden werd bij het departement van Soci ale Zaken een hoofdambtenaar aan gesteld, die de leiding kreeg van de afdeling vakontwikkeling van het rijksarbeidsbureau. Thans kan men in de staatscou rant lezen, dat deze ambtenaar eervol ontslag is verleend per 1 mei en ach ter dit simpele regeltje verschuilt zich een blos van schaamte op het ge zicht van minister Suurhoff. Vrijwel onmiddellijk nadat de hoofdambtenaar in dienst getreden was viel het zijn collega's op, dat hij onaar bitter weinig inzicht toonde met (betrekking tot technische kwesties, terwijl zijn titel ingenieur het tegendeel zou doen vermoeden. Eerst toen op het departement een brief kwam, waarin een der afgewezen sollicitanten vertelde, dat de „inge nieur" slechts een smederijdiploima rijk was, ging men tot daden over. De (hoofdambtenaar werd gevraagd zijn ingenieurdiploma eens mee te brengen, want een onderzoek te Delft had a'3in 'het licht gebracht, dat zijn naam daar heletfnaal niet in de boe ken voorkwam. Vergeetachtig. De „ingenieur" was een beetje ver geetachtig en tenslotte werd hem een dienstauto ter beschikking gesteld om het papier dat tijdens de sol licitatie niet opgevraagd was thuis te halen. De auto kwaan ledig terug, want de „ingenieur" was thuis door een plotselinge griepaanval getroffen, maar toen de aanval voorbij was, werd hij op het departement duchtig aan de tand gevoeld en moest hij ten slotte bekennen, dat hij niet over het vereiste diploma beschikte. Nu had de man op het briefpapier, waarop hij solliciteerde, een brief hoofd laten drukken dat zijn naam met ..ing" versierde, hetgeen een on- Industrie-arbeidersbond tegen Rijksbemiddelaars De Katholieke Industrie-arbeiders bond heeft gisteren op zijn vergade ring te Den Haag een fel protest la ten horen tegen het 'beleid van de RijkSbemiddelaars en de loonpolitiek in het algemeen, die naar de mening van de bond in strijd is met de wil van het merendeel der Nederlandse bevolking om tot vrijere loonvor ming te geraken. Voorts werd besloten geen mede werking te verlenen, wanneer de suggestie zou worden gedaan loons verhogingen in de prijzen door te be rekenen. De bond is van mening, dat hij te veel afzijdig wordt gehouden bij het overleg en toonde zich nieuwsgie rig naar het verschil tussen kost prijs en verkoopprijs van verschei dene goederen. Men heeft het college van Rijksbe middelaars voorgesteld de nieuwe c.a.o. te bezien in de toestand vóór dat de regering toestemming gaf tot een loonsverhoging van 6 pet. voor alle werknemers in Nederland. In enkele sectoren is bij de voor waarden opgenomen in de nieuwe c.a.o. reeds de 6 pet. verwerkt en dit acht de bond hoewel formeel juist in de practijk niet overeenkomstig de omstandigheden. Prijzenbekendmaking in hotels verplicht In de gistermiddag in hotel Witte - brug te 's-Gravenhage gehouden vijf de openbare vergadering, van het be stuur van het bedrijfschap Horeca werd een verordening vastgesteld tot verplichte bekendmaking van logies-, ontbijt- en pensionprijzen. Deze ver ordening verplicht de ondernemers hun eenmaal vastgestelde prijzen voor de beschikbaarstelling van lo- giesruimte de zogenaamde kamer- prijzen bij het publiek bekend te maken door het aankondigen daarvan in de kamers en het neerleggen van p 2ii kamerlijst met prijzen bij cle re ceptie. Door deze maatregel zal hei publiek zowel tegen incidentele over vraging worden beschermd, als de zekerheid hebben dat het voor een kamer dezelfde prijs betaalt als ieder ander voor een soortgelijke learner in dezelfde onderneming. Niettemin behoudt de ondernemer zijn vrijheid om in het algemeen zijn prijzen te herzien wanneer hem dat. goeddunkt. Een zekere rem tegen veelvuldige wijziging wordt hem hiermee echter aangelegd, omdat een veelvuldige herziening hem steeds onderwerpt aan de voorschriften der verordening tot bekendmaking van de prijzen op kamers, het neerleggen van de herziene verzarrtellijsten van kamers en prijzen in de receptieruim. ten, en het zenden van de lijsten in tweevoud aan het secretariaat van het bedrijfschap. Hij moet ook bij wijzigingen telkens een door de al gemene secretaris gewaarmerkt exemplaar in zijn bedrijf aanwezig hebben. De verordening verplicht de onder nemer, ter plaatse waar het publiek zich voor het verkrijgen van logies aanmeldt, een lijst beschikbaar te hebben, waarop de datum van ingang der bekendgemaakte prijzen, de ka mernummers, het aantal personen per kamer, de prijzen, per nacht met of zonder ontbijt en die met inbe grip van volledig pension. Voorts de prijs van een ontbijt ingeval de ka- merprijs zonder ontbijt is bekendge maakt en het verschuldigde percen tage v/egens bedieningsgeld. Óp elke kamer zal voorts een aankondiging met de hiervoor vermelde gegevens aanwezig moeten zijn. beschermde titel in Nederland is en gewoonlijk aoor afgestudeerde M.T. S.-studenten gevoerd wordt. Deze kleinigheid was het departe ment ontgaan, toen zij naar een aca demisch gevormde kracht zocht en met dat al was het ministerie in een vervelepde situatie geraakt. De man werd in de gelegenheid gesteld eervol ontslag te nemen, het geen hij deed en momenteel zal men op het ministerie wel bewijzen vra gen, als men de volgende sollicita ties voor de post in behandeling neemt. Recordjaar voor spaarbanken Voor de spaarbanken is 1955 een bijzonder jaar geweest, waarin zij hun vleugels verder hebben kun nen uitslaan, hetgeen niet alleen vay grote betekenis is voor de indivi duele spaarders, maar ook voor de ge hele Nederlandse samenleving, zo zegt het jaarverslag van de Neder landse spaarbankbond te Amers foort. Er werd 213.5 min meer in gelegd dan terugbetaald, tegen 196,3 min in 1954 en 145.7 min in 1953. In vooroorlogse guldens zijn deze bedragen resp. ƒ76.8 min, 71.4 min en 44 min. De bond tekent hierbij aan, dat de toeneming van het inleggerstegoed in de laatste jaren geleidelijk aan afneemt. Ook het Linnaeushof ie Heemstede heeft zondag gedeeld in de drukte van „een aanko-mende bollenzondag" 's Middags oon 2 uur waren reeds 10.000 bezoekers de loketten gepas seerd. bij volmacht Wanneer U op 13 juni a.s. de dag van de Tweede Kamer- 1 verkiezingen niet zelf kunt 5 stemmen, of niet in Uw eigen woonplaats kunt stemmen, l hoeft Uw stem niet verloren te gaan. Met betrekkelijk weinig moeite kunt U Uw stem (laten) uitbrengen. WANNEER U MET ZELF KUNT STEMMEN: I gaat U naar de gemeen tesecre- tarie en vraagt een formulier om per volmacht te laten stem- c men; op dit formulier moet Uw naam ingevuld worden, bene- vens de persoon, die U voor U wil laten stemmen en de reden, waarom U niet zelf kunt stem- men. Als plaatsvervanger mogen optreden familieleden .tot en met de derde graad en huisgenoten; niemand mag meer dan eenmaal ils plaatsvervanger optreden. WANNEER U NIET IN UW EIGEN WOONPLAATS KUNT j. STEMMEN: X gaat U eveneens naar de ge- meentesecretarie en vraagt daar y een formulier om in een andere X dan Uw eigen plaats te mogen X stemmen. Op dit formulier vultó U naast Uw naam ook in in wel- T ke gemeente U Uw stem wil uit- X brengen. y De bovengenoemde aanvragen X I moeten voor 30 mei a.s. inge- X diend worden. y Desgewenst zullen de secreta- X riaten van de K.V.P. en andere y bestuursleden alle inlichtingen x willen verstrekken. X Mgr. A. G. Smit 25 Jaar Apostolaat der Hereniging Grote belangstelling Het Jongerenappèl van de K.V.P. dat .a.s. zondag in Wateringen zal worden gehouden, blijkt een zeer grote belangstelling vanuit het dis trict Leiden te genieten. Hoewel het bureau in Den Haag nog niet in staat was ons vanmorgen een getal te noe men van het aantal deelnemers, dat vanuit Leiden en omgeving a.s. zon dag de tocht naar Wateringen gaat ondernemen, verzekerde men ons, dat de belangstelling boven ver wachting is en dat dagelijks nog stro men aanmeldingen binnenkomen. Vele jeugdgroepen ook de niet- politiek georganiseerde hebben bussen gecharterd en andere zullen Wateringen per fiets bereiken. Het programma,, dat een grote ver scheidenheid biedt en niet alleen aan de strenge politiek gewijd is, maar zoals het gehele K.V.P.-verkiezings- programma het aangename met het nuttige verweven heeft be looft dan ook een dag, die naast politieke wijsheid veel plezier zal brengen. Voor groepen en initiatiefnemers, die nog met moeilijkheden te kaïn pen hebben, staat mej. Jo Habets Mauritskade 25, Den Haag, tel. K1700180800 nog steeds klaar om klaarheid te brengen en adviezen te verstrekken. De veilinghallen van "Wateringen zullen zondag a.s. in een levendige Noors fabrieksschip in beslag genomen Namens de rederij van de „Olym pic Challenger", de „Austral finan- ci.erscomercal s.a." te Panama is gis teren beslag gelegd op het Noorse farieksschip ..Kosmos III" van de re derij „S. A. Komos" te Sandelfjord, een der zeven rederijen die vrijdag j.l. beslag hebben laten leggen op eerstgenoemd sohip. Mr. Nolst Trenite, optredend na mens de Panamese rederij, vertelde ons desgevraagd dat het Noorse fabrieksschip aan de ketting is ge legd ter zekerheid van de schade die zijn cliënte lijdt door het in beslag nemen. De president van de Rotter damse rechtbank mr. J. van Vollen hoven. heeft de vordering begroot op 10 miljoen gulden, hetgeen wil zeg gen, aldus de raadsman, dat de zeker heid die gesteld zal moeten worden door de Noorse maatschappij 10 mil joen gulden zal moeten bedragen. De schepen liggen broederlijk naast elkaar bij de n.v. Nieuwe Ma- tex te Vlaardingen. Of bij kort geding opheffing van dit beslag gevraagd zal worden, kon de raadsman van de Noox-se maatschappij, mr. G. de Groot, ons nog niet zeggen. OVERIJSSEL KAMPT MET ARBEID ERSTEKORT. In vrijwel alle Overijsselse bedrij ven doet zich nog steeds een gebrek aan arbeidskrachten gelden en als gevolg daarvan is het met de werk loosheid in de provincie zeer gunstig gesteld. De ontwikkeling van de werkgele genheid werd de afgelopen drie maanden nog steeds gekenmerkt dooi de hoogconjunctuur. De geregistreer de arbeidsreserve bedroeg einde maart 3301 tegen 4576 personen eind december 1955. In dezelfde tijd steeg het aantal nog openstaande aanvra gen om arbeidskrachten van 3238 tot 3605. Een vergelijking met een jaar ge leden toont duidelijk aan, dat de schaarste op de Overijsselse arbeids markt groter is geworden. cocktail van plezier en ernst een voorproefje geven van de 13de juni a.s., wanneer katholiek Nederland naast de ernst, die de verkiezing van een nieuwe volksvertegenwoordi ging meebrengt, vervuld zal worden van vreugde over een succes, dat met medewerking van allen in het ver schiet ligt. Rembrandt-uitgaven Haagse schooljeugd De Haagse schooljeugd zal ter ge legenheid van de Rembrandtherden- king eenexemplaar, van,,de,herden-, kingsuitgave krijgen, zo heeft giste ren de raad van Den Haag besloteti. De oudere scholieren krijgen de offi ciële herdenkingsuitgave, waarvan- de tekst zal worden verzorgd door dr. A. B. de Vries, directeur van het Mauritshuis. Voor deze uitgave is een bedrag van 12.000 nodig en voor de bij deze uitgave behorende lessche ma's een bedrag van 100. De jongere scholieren krijgen een apart boekje, dat geschreven zal worden door Leo nard Roggeveen. De kosten van deze, uitgaven zullen rond 13.400 bedra gen. De raad verleende dus in totaal hiervoor een krediet van 25.500. Jubilerende padvindsters verzorgen babypakketten Op 6 mei is het 25 jaar geleden, dat mgr. A. G. Smit, voorzitter van het Apostolaat der Hereniging in Ne derland, toentertijd kapelaan van de St. Gertrudiskerk te Utrecht op I voordracht van wijlen prof. dr. Titus Brandsma gekozen werd tot be stuurslid van deze vereniging. Ter gelegenheid van dit jubileum draagt mgr. Jacques Perridon met assistentie van drs E. van Montfoort. assumptionist die dag in de parochie van de H. Gertrudis de Plechtige Oosterse Paasliturgie op. Medewer king verleent het Utrechts Byzan tijns koor onder leiding van Miros- lav Antonowitsj. Begin 1932 werd Mgr. Smit be noemd tot hoofdredacteur van het driemaandelijkse tijdschrift „Mede delingen van het Apostolaat der Hereniging"; hiervan voerde hij tien jaar de redactie, tot de oorlogsom standigheden de uitgave stopzette. Toen de eerste voorzitter van het apostolaat, pater II. van Keulen C.S.S.R. in het najaar van 1943 door ziekte niet langer zijn functie kon uitoefenen, werd pastoor Smit pas toor te Soestdijk in de vergadering' van 19 april 1944 met algemene stem men tot zijn opvolger gekozen. Hij kréég de zware taak toebe deeld het Apostolaat der Hereniging niet alleen te handhaven, maar ook nog verder uit te breiden: op het ogenblik bestaat er een afdeling in bijna alle parochies van Nederland. Mgr. Smit is ook voorzitter van het Comité „Pro Palestina", dat werkt onder de auspiciën van het Aposto laat der Hereniging en dat zich ten doel stelt materiële steun te verle nen aan de Palestijnse vluchtelingen en belangselling te wekken voor het behoud van de Heilige Plaatsen van Palestina. Archimandriet. Bij gelegenheid van een studiereis k in het Nabije Oosten in het voorjaar van 1951 werd Mgr. Smit benoemd tot Archimandriet van Transjorda- nië. Op 6 juli 1952 kreeg hij by het bezoek van Z.Em. Kardinaal Txsse- rant, secretaris van de Oosterse Con gregatie en deken van de Kardinalen, aan Nederland ter herdenking van het 25-jarig bestaan van het Aposto laat der Hereniging, de onderschei ding van Geheim Kamerheer van Z. H. de Paus. Bij de plechtige inves tituur in de Kathedrale Kerk te Utrecht op 25 maart 1955 werd hij opgenomen onder de Ridders van de Orde van het H. Graf te Jeruzalem. R.K. MIDDENSTAND: Vrij op 5 mei Het bestuur van de Ned. Kath. Middenstandsbond heeft zijn leden het advies gegeven hun personeel op 30 april vry te geven, tenzij bedrijfs- technische overwegingen daarvoor een onoverkomelijke hinderpaal zou den vormen. Ook heeft het bestuur een beroep gedaan op de leden ,de werknemers in de gelegenheid te stellen de dodenherdenkingen op 4 mei bij te wonen. Op Koninginnedag geen vers brood Wel op 5 mei In het bakkersbedrijf zal op Konin ginnedag, 30 april, niet worden ge bakken of bezorgd. Ook de winke.s zullen op deze dag zijn gesloten. In verband hiermede kunnen de bedrij ven die sluiten gebruik maken van de speciale arbeidsvergunning, welke normaliter eldt voor Pasen. Op 5 mei zal het bakkersbedrijf normaal werken. Zo mogelijk 3 procent voor kappersbedienden De vakraad voor het kappersbedrijf heeft geadviseerd, voorzover moge lijk, aan de werknemers in het kap persbedrijf een uitkering van drie procent ineens over 1955 te verstrek ken. Over verdergaande loononder handelingen is het overleg nog gaande. Amerika's meest gevraagde b.h., exclusief bij Leiden, Maarsmansteeg 23 tel. 20577 (Advertentie) Noodlanding bij vliegveld Valkenburg - Gistermiddag omstreeks kwart voor drie heefteen „Tiger Moth"-les- vliegtuig van squadron 5 van de 'marineluohtvaartdienst ten gevolge van een motorstoring een noodlan ding gemaakt. Het toestel landde op een grasveld nabij het marinevlieg kamp Valkenburg en werd licht be schadigd. Persoonlijke ongelukken hebben zich, zo deelde de marine voorlichtingsdienst tenslotte mede, niet voorgedaan. SODA-FABRIEK TE DELFZIJL Bij de bouw van de soda-fabriek en bijbehorende opjecten in de om geving van Delfzijl zijn thans vier honderd mensen en ongeveer vijf tien aannemingsbedrijven betrokken. Hiervan werken er aan het sluiven- complex en de gronddoüker in het afwateringskanaal van het water schap Duurswold, ruim tweehon derd. Een zelfde aantal werklieden is bezig met de diverse opbouwwerk- zaamheden ten behoeven van het sodaproject. Men verwacht echter dat dit aantal binnen niet al te lan.ge tijd opgevoerd zal moeten worden tot zeshonderd. z Het Nederlandse padvindersgilde bestaat dit jaar 40 jaar en daarom zal een goede daad worden verricht die bestaan zal in het overdragen van ruim 250 complete babyuitzetten aan de Unicef ten behoeve van het werk, tot deze orga^tie ver moeder «j^aterman ,juw(je aa„ta| kind doet m Tessalie (Griekenland).j- De rede van koningin Juliana inj Leiden over de hulp aan in ontwikkel i ling achtergebleven gebieden is de j aanleiding geweest tot dit besluit en na een voorstel van de Unicef zijn duizende padvindsters ir. het gehele land hoofdzakelijk tussen zeven en veertien jaar vrijwillig aan het werk gegaan om zoveel mogelijk ba- n...n bypakketten samen te stellen. Op de °"VIer ult Den opn.euw met jubileumdag, 22 mei, zullen de uit- Nederlandse emigranten naar Austra- zetten in Luntereni aan de Unicef lië en Nieuw-Zeeland. Bijna 400 heb- Jansens uit Het emigrantcnschip „Waterman", eigendom van de Nederlandse rege ring en in beheer bij de Kon. Rotter damse Lloyd, vertrok gistermiddag onder commando van kapitein P. worden overgedragen. De Unicef heeft in het hexTiaaldè- ongeveer lijk door natuurrampen getroffen j Australië Tessalië, dat 700.000 inwoners telt, reeds vijf gezondheidscentra voor moeder en kind gesticht; twee centra zijn nog in voorbereiding. Voorts beschikt de Unicef in dit gebied over negen mobiele centra. In Griekenland, een van de laatste Europese projecten van de Unicef, is het sterftecijfer van kinderen zeer hoog, tussen 120 en 140 per duizend. ben Nieuw-Zeeland tot bestemming, 300 vertrekken naar AFZET VAN OESTERS VERBETERD. De afzet van oesters is, naar de voorlopige cijfers aantonen, in het seizoen 19551956 verbeterd in ver gelijking tot het voorafgaande. Op basis van een vrij hoge minimum-uit- voerprijs zijn 19.5 miljoen oesters voornamelijk naar België én Enge land verkocht. De binnenlandse omzet was 1.5 miljoen stuks, zodat van de aanvan kelijk geschatte produktie van 27 miljoen stuks 21 miljoen werden ver kocht, ofwel bijna vijf miljoen meer, dan het jaar tevoren. De verkoop Het grote contingent Jansens of Janssen's in Nederland wordt tame lijk uitgedund. Niet minder dan 38 passagiers dragen die naam, n.l. vyf gezimien en negen alleeiireizenden. De 21-jarige Rotterdamse electro- monteurs J. Quartel gaat naar zyn Nieuw-Zeelandse correspondentie vriendin, die hij nog nooit eerder heeft gezien. De heer en mevrouw M. van der Nagel uit Den Haag, resp. dierenarts en juriste, gaan op uitnodiging van de Nieuw-Zeelandse regering naar Nieuw Zeeland. Oudste passagier is de 77-jarige heer P. Liefting uit Egmond aan de Hoef. Hij keert naar Nieuw-Zeeland terug, waar hij reeds eerder verbleef. Op het laatste ogenblik heeft een vader van een gezin met twee kin deren afgebeld, omdat zijn vrouw gistermorgen plotseling zo hyper ner veus was, dat zij niet mee wilde, maar misschien verandert zij nog wel van gedachten, zei papa erbij. Voor de geestelijke verzorging be vinden zich aan boord pater C. J. M. in ons land verdubbelde en de uit- Bogaard uit Deurne en ds. H. de Wit 1 voer naar Duitsland steeg. Tuit Leeuwarden. Stoffelijk overschot nog niet vervoerd De biechtvader van Jungschlager, pater Cornells Droog, heeft heden morgen in de Joseph-kerk te Dja karta een H. Mis gelezen voor de zie- lerust van Jungschlaeger. De plechtige H. Mis werd bijge woond door de weduwe Jungschlae ger, de plaatsvervangend hoge com missaris, Herman Hagenaar, leden van de K.P.M; do lijkkist was niet in de kerk. Het stoffelijk overschot van de heer Jungschlaeger zal op speci aal verzoek van zijn 32-jarige vader per vliegtuig naar Nederland worden vervoerd. Het is nog steeds niet be kend, wanneer de lijkkist, die zich Vier jongedames, gekleed in 'oud- ÖÖlIancLsë kostuums van het Neder lands kostuummuseum, hebben gis termiddag aan b. en w. en raadsle den van Den Haag thee en biscuit aangeboden uit dank voor het feit, dat de raad, zij het ook met drie stemmen van VVD-leden tegen, het besluit had genomen het Nederlands kostuum museum onder te brengen in het pand Lange Vijverberg 14. DEN HAAG BOUWT EEN JEUGDHOTEL. De raad van 's Gravenhage heeft gisteravond besloten aan de vereni ging voor internationaal jeugdverkeer te Utrecht een lening te verstrekken van 113.000.ten -behoeve van de aankoop van een perceel aan de Leu vensestraat in Scheveningen waar deze vereniging een jeugdhotel wil stichten. Voorts verleende de raad aan deze vereniging een garantie van 9.500 per jaar ter dekking van een mogeljjk exploitatietekoxt. Het hotel zal 60* bedden hebben. Studie-toelagen leraaropleiding Enige tijd geleden stelde het Twee de Kamerlid Tans aan de minister van O., K. en W. vragen over het toekennen van studiebeursen voor de opleiding tot leraar aan het mid delbaar onderwijs. Daar de normen, die gesteld worden voor 't toekennen van genoemde beurzen (event, ren teloosvoorschot) gelijk zijn aan de gewone regeling voor het verkrijgen van deze ondei-steuningen, was het lid van mening, dat deze maatregel, althans wat betreft onderwijskrach- ten, geen oplossing bracht. De minister heeft thans geant woord, dat inderdaad de bedoelde maatregel dezelfde uitwerking heeft als de toekenning van gewone toe lagen, doch dat de maatregel niet zo zeer bedoeld was om onderwijskrach ten aan het L.O. en U.L.O. te onttrek ken, doch om krachten buiten onder wijskringen tot de studie voor leraar te brengen. DODELIJKE BOTSING. Op het kruispunt van de wegen ElspeetGarderen en Meerveld Staverden te Uddel is gisteravond omstreeks acht uur een Utrechtse handelsreiziger bij een auto-ongeval om het leven gekomén. De man, die met zijn auto uit de richting Elspeet kwam, reed tegen een boom en werd daarbij op slag gedood. Vermoed wordt dat hij voordien op het kruis punt een aanrijding heeft gehad met een uit de richting Meerveld komen de vrachtauto. De waarschuwingsborden bij het kruispunt, die vernieuwd moesten worden, waren juist weggenomen. Hopeloos. In een radio-uitzending voor geheel Indonesië heeft het Indonesisahe mi nisterie van voorlichting een verkla ring gegeven over de dood van Jung schlaeger. Hierin wordt gezegd, dat Nederland gebruik maakt van het overlijden van Junschlaeger om de sympathie van de wereld te winnen. „Het mag wel gezegd worden, dat de Nederlanders 't gezegde kennen, dat 't doel de middelen heiligt" aldus de vex-klaring, waarin staat: De Neder- landex*s voelen aan, dat de dood van Jungschlaeger voordelig voor hen is, daar nu niet kan worden bewezen, dat deze Nederlander de leider is ge weest van een ondergrondse ox'gani- satie. Maar dit zal uitkomen bij de gerechtelijke vervolging tegen de subvertieve elementen, die thans te- recht staan", aldius die-vei'klaring van het ministerie van voorlichting. Zaak-Schmidt uitgesteld. De 46c zitting In de zaak Schmidt die vandaag zou worden gehouden, is uitgesteld tot 7 mei, omdat de op geroepen getuigen niet aanwezig wa ren. Aetherklanken WOENSDAGK. Televisieprogramma's. KRO: 17.0017.30 Voor de jeugd. AVRO: 20.00 Je kunt er niet van zeggen, blijspel. HILVERSUM I, 402 rn. 7.00 NCRV, 19.10 A.11. 20.00—24.00 NCRV. NCRV: 7.00 Nieuws en SOS-ber. 7.10 Gewijde muz. 7.45 Een woox'd voor de dag. 8.00 Nieuws en weer teer. 8.15 Gram. 9.00 Voor de zieken. 9.25 Voor de vrouw. 9.30 Idem. 9.35 Watex-st. 9.40 Lichte muz. 10.10 Gram. 10.30 Morgendienst. 11.00 Gx'am. 11.10 Dat zij mij niet verrassen, hoorsp. 12.15 Granx. 12.30 Land- en tuinb. meded. 12.33 Gram. 12.37 Middag - pauzedienst. 13.00 Nieuws. 13.15 Pro- menadeork. en solist. 14.0'J Gram. 15.35 Viool ei. piano. 16.00 Voor de jeugd. 17.20 Gram. 17.40 Koersen. 17.45 Orgelspel. 18.15 Gram. 18.25 Kamer in uz. 18.45 Spectrum van het Christelijk Organisatie- en Vereni gingsleven 19.00 Nieuws en weerber. A.R.: 19.10 Deputatenvergadering van de Anti-Revolutionaire Partijè NCRV: 20.00 Radiokrant. 20 20 Mil. Kapel. 20.50 Buitenl. over/. 21.10 Samenzang. 21.40 Lichts muz. 22.00 Intern. Evan gelisch Comm. 22.15 Kamerork. en so'ist. 22.35 Gram. 22.45 Avondover denking. 23.00 Nieuws 23.15 Sport- Uitsl. 23.20—24 00 Gram. 7.00 VARA, 10.00 VPRO, 10.20 VARA 19.30 VPRO, 20.00—24.00 VARA. VARA: 7.00 Nieuws. 7.10 Gym. 7.20 Gram. 8.00 Nieuws. 8.18 Gram. 8.50 Voor de huisvrouw. 9.00 Gym. voor de vrouw. 9.10 Gram. VPRO: 10.00 Schoolradio. VARA: 10.20 Voor de vrouw. 11.00 Gevax'. progr. 12.00 Ac- cordeonork. en solist. 12.30 Land- en tuinb.meded. 12.33 Voor het platte land. 12.38 Gram. 13.00 Nieuws. 13.15 Tentoonstellingsagenda. 13.18 Instr. kwint. 13.45 Medische kron. 13.55 Gram 14.30 Voor de jeugd 16.00 Voor de zieken. i6 30 Gram. 17.20 Ham mondtrio. 17.40 Pianospel. 17.50 Re- geringsuitz.: Rijksdelen overzee: Claude Belloni: Biak, dx-empel tot Nieuw Guinea. 18.00 Nieuws en comm. 18 20 Act. 18.30 Gram. en VARA-Varia. 18.35 Weerstanden, toespr. 18.50 Voor de jeugd. VPRO: 19.00 Rotterdam 1956. 19.30 Voor de jeugd. VARA: 20.00 Nieuws. 20.05 Tussen de regels door. 20.15 Gevar. progr. v. d. mil. 20.50 Mijn kinderen en onze papa hoorsp. 22.05 Prome- nade-ork. 22.35 Tussen mens en ne velvlek. caus. 22.50 Sport 23.00 Nws. 23.15 Soc. nws, in Esperanto. 23.20 Hammondorgelsp. 23.40—24.00 Gram.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1956 | | pagina 9