Ancona leeft in angst en vreze Gevecht met vluchtelingen we9 met DAMPO De begrafenis van pastoor Th* Kwakman Opstand op leprozen-eiland bij Trinidad De „leeuw van Afrika toch overwonnen Melkprijs in de Bollenstreek Alphense bruggen registreerden drukker verkeer op de Rijn WOENSDAG 12 JANUARI 1955 DE LEIDSE COURANT EERSTE BLAD - PAGINA 2 Waar is de krankzinnige S„env gevonden en een brief moordenaar? De rustige havenstad Ancona aan de Adriatische zee is een oord van angst geworden. Openbare bijeen komsten worden er niet gehouden en 's avonds blijven de meeste mensen thuis met de deuren op slot. De politie speurt nog steeds naar de krankzinnige moordenaar, die Zondagavond van de galerij van het Metropolitan theater in Ancona, ter wijl iedereen gespannen naar de film „Brood, liefde en fantasie" met Gina Lollobrigida keek, vier handgranaten de zaal inslingerde met rampzalig gevolg: twee doden en veertig ge wonden. De moordenaar is Michele Canna- rozzo, een 49-jarige onderofficier van de maritieme politie. De Italiaanse regering heeft een beloning van twee millioen lire (on geveer 11.500 gulden) voor zijn aan houding uitgeloofd. In het huis van Cannarozzo zijn verscheidene andere Een formele veldslag is dezer dagen geleverd nabij Than Hoa Noord - Amman) tussen 5.000 Vietminh-mill- tairen en ongeveer 10.000 Rooms-Ka- tholieke Vietnamezen, die trachtten de kust te bereiken ten einde zich naar Frans gebied in te schepen. Zes communistische militairen zou den zijn gedood en veertig gewond. De vluchtelingen zouden zware ver liezen geleden hebben. Sedert de wapenstilstand zijn onge veer 600.000 Noord-Vlietnamezen naar het Zuiden gevlucht wegens de toenemende communistische druk. De meesten van hen ontsnapten door naar de kust te trekken en zioh in te schepen op vlotten, jonken of andere vaartuigen. Het is hem weer gelukt Aan Caryl Chessman, auteur van het boek „Dodencel 2455", die zes-en- een-half jaar geleden wegens aan randing van vrouwen en ontvoerin gen ter dood is veroordeeld, is op nieuw uitstel van executie verleend. Chessman zou Vrijdag in de gevan genis van San Quentin in San Fran cisco warden terechtgesteld. Hij heeft feiten naar voren gebracht, die naar de mening van de rechter misschien een beroep en een herziening van zijn proces rechtvaardigen. Chess man verdedigt zijn zaak zelf. R.A.F. vliegtuigen vermist Twee vliegtuigen van de Britse luchtmacht worden vermist. Zij wa ren van de basis St. Eval in Corn wall opgestegen voor een oefen- vlucht boven de Atlantische Oceaan'. De toestellen hebben elk een beman ning van acht leden aan boord. Vliegtuigen zijn bij het aanbreken van de dag opgestegen voor naspo ringen, welke zich concentreren op een gebied van honderd mijl ten Zuidwesten van Fastnet Rock, op de Zuidwestkust van Ierland. wordt gedreigd met een ter reur tegen bioscopen, kerken en openbare vergaderplaatsen uit wraak tegen de maatschappij. Cannarozzo lijdt aan een geestelijke inzinking nadat zijn aanvrage voor een huis in een federaal bouwproject was afge wezen. Duizenden mensen stonden giste ren in de straten van Ancona toen dr twee vrouwelijke slachtoffers van de aanslag werden begraven. Wrijf Kou en Pijn (Advertentie). Mendès-France had drukke verjaardag De Franse premier Mendès-France heeft Dinsdag zijn 48e verjaardag ge vierd met urenlange besprekingen met Italiaanse leiders in Rome, die hij hoopt te winnen voor zijn plan voor een Europese wapenpool. - Hij sprak achtereenvolgens met de Italiaanse minister van begrotings zaken, Vanoni, premier Scella, minis ter van buitenlandse zaken Martino en vice-premier Saragat, de leider der Italiaanse sociaal-democraten. Het was de eerste dag van een of ficieel bezoek van twee dagen aan Rome, dat bedoeld is als een specta culaire bevestiging van Frans-Ita liaanse vriendschap na een periode van bittere teleurstelling in Italië over de Franse verwerping van het E.V.G.-vedrag. Morgenavond in Baden-Baden. De conferentie tussen dr. Adenauer en premier Mendès-France in Baden- Baden zal reeds Donderdagavond be ginnen. De bondskanselier zal de Franse gast dan in zijn vacantiever blijf een maaltijd aanbieden. De eigenlijke conferentie, waarvoor door beide partijen met een groot aantal experts wordt aangetreden, zal Vrijdag worden gehouden en slechts één dag duren. Gesproken zal worden over de wa penpool, de Saarkwestie, de algemene economische samenwerking tussen Frankrijk en Duitsland en de politiek jegens de Sowj et-Unie. BENOEMING IN GRONDKAMER ZUID-HOLLAND. Tot bestuurslid van de Grondka mer Z.-H. is benoemd de heer A. P. J, v. d. Weijden, wonende „Vlijt en Zegen" te Zevenhoven. De benoemde heeft een bedrijf van 23 h.a. gemengd bedrijf en is 32 jaar. Hij is algemeen voorzitter van de af deling L.T.B. te Noorden Z.-H., be stuurslid van de afd. K.V.P. Zeven hoven, ledenraadslid van de Han- delsraad van de L.T.B. en bestuurs lid van de fokvereniging „Vooruit gang" opleiding en studie. LEIDERDORP Dammen. Bij de voortgezette onderlinge wedstrijden van de Lei- derdorpse Damv. werden deze week de volgende uitslagen verkregen: le tiental: A. J. van TolJ. van Sandijk 02; C. A. DeegenaarsAbr. Dorsman 02; H. v. d. VecihtD. Has- eefras 11; J. J. HassefrasA. v. d. Zwan 11. 2e tiental: W. WolffA. Vons 20: A. SpiesW. Verbeek 11. Jeuïgdlklasse: J. NagtegaalG. A. v. d. Zwan 20. W. RijnsburgerB. Corts 02. toedekte, en over de gladde wegen naar de kerk gingen om hun overle den herder de laatste eer te bewij zen. De kerk was stampvol en zowel de mannen als de vrouwen en ook de jeugd waren sterk vertegenwoor digd. Opvallend was ook het grote aantal ouden van dagen, dat het weer getrotseerd had, om nog een maal langs het opgebaarde stoffelijk overschot van pastoor Kwakman te gaan. Deken M. A. Jansen uit Leiden, die ook agens was bij de Metten en Lauden droeg de H. Mis van Requiem op met assistentie van pastoor S. Stroek uit Rhoon, een vriend van de overledene, diaken, en pater Dode- bier uit Heerlen, subdiaken. Zeer veel priesters woonden de Uitvaartdienst bij o.a. deken G. C. Oostveen uit Apeldoorn, een vriend van pastoor Kwakman, oud-pastoor Onel van Roelofarendsyeen, pastoor Th. M. Beukers, oud-pastoor van de St. Petrusparochie in Leiden, de pas toors Lampe van Oud Ade en Schoenmaker en Ligthart van Roe- lofarendsveen, pater van Kesteren Rijpwetering, oud-kapelaan De Jong van Rijpwetering, vele pastoors uit het dekenaat, burgemeester Kolf schoten van Alkemade, burgemeester Peek van Schiedam, vroeger burge meester te Alkemade, de wethouders v. d. Meer en v. d. Poel, de gemeen te-secretaris, de heer Van Harteveld, RIJPWETERING Hun grote achting en liefde voorjdr. Hupkes en baronesse Van Wijn pastoor Th. Kwakman hebben de ka- bergen-Michiels v. Kesenick, echtge- tholieken van de parochie Maria Ge- note van de burgemeester van Was- boorte te Rijpwetering vanmorgen senaar. duidelijk laten blijken, toen zij door) Het parochiële zangkoor zong on- de koude nevel, die het landschap i der leiding van de heer W. Weenink 1 'n Requiemmis van Perósi. Het orgel werd bespeeld door de heer C. Borst. Er waren bloemen en kransen van de H. Familie, de Mariacongregatie, de L.T.B., de Middenstandsvereniging en de K.A.B. De lijkrede werd gehouden door pastoor S. Stroek. Wij staan thans aan de lijkbaar van pastoor Thomas Kwakman, die dertig jaren in Uw wereld geleefd 'heeft en die steeds Uw leidsman en raadgever is geweest, aldus begon de predikant. Pastoor Kwakman was geen gewoon mens. Hij had van God bijzondere gaven ontvangen en gij hebt hem leren kennen als een man van gebed en zelfverloochening. Zijn enorme wilskracht bracht hem ertoe nooit, in welk opzicht ook, af te wij ken van hetgeen hij zich als plicht gesteld had. En hij had vele en zwa re plichten op zich genomen. Hij was hard voor zichzelf. Altijd stond de boog bij hem gespannen en de verantwoordelijkheid voor de hem toevertrouwde zielen vervulde hem ieder uur van de dag. De paus heeft eens gezegd, zo ver volgde spreker, dat het materialisme uit Nijmegen, vroeger assistent in de grootste dwaling is van onze tijd. Kerstverlof had toegestaan. Deze leprozen brachten Wegens het ontslag l I twee weken op Trinidad door, waar in 66M pOplllOlTG dORlGT kjj zjj van restaurants, dansgelegen- Driehonderd patiënten op een le pra-eiland bij Trinidad hebben gis teren de medische autoriteiten opzij gezet, de macht overgenomen en de kolonie in staat van verdediging ge bracht. Afdelingen politie hebben thans een beleg rond het eiland ge slagen, zo meldt de „Daily Tele graph". Deze fantastische situatie is een gevolg van een disciplinaire actie I over te nemen. heden en andere publieke vermaak- ini-ichtingen gebruik maakten. De bevolking van Trinidad wist niets van de aanwezigheid van de leprozen, tot de laatste patiënt Zater dag naar de kolonie terugkeerde. Toen werd dr. Corcos met gedwongen verlof gestuurd en. de zaak aan het ministerie van Koloniën in Londen voorgelegd. Dr. Young Lao kreeg op dracht het bestuur over de kolonie van de regering tegen dr, Michael Corcos, de hoogste autoriteit op het eiland, nadat hij aan 160 patiënten tt Maarschalk Graziani De vroegere Italiaanse maarschalk; Rodolfo Graziani, bijgenaamd „de HIJ wordt minister van De- opmars naar het Nijldal wordt een débacle en hij is gedwongen zijn commando neer te leggen. Zijn militaire rol isi vrijwel uitge- leeuw van Afrika", is, zoals gisteren gemeld, in een particuliere kliniek in Rome op 72-jarige leeftijd overleden. Hij leed aan een verzwering van Ce twaalfvingerige darm en kanker aan de lever. Acht dagen geleden onder ging hij een operatie. Graziani, ongetwijfeld een van Ita lië's bekwaamste generaals, bleef Mussolini tot het einde toe trouw, ook toen de rest van het land reeds had gecapituleerd. Hij was de „im periumbouwer" van Italië zij het slechts voor korte tijd een harde man, een man van het zwaard. Zijn beloning was de maarschalkstaf, maar aan het einde van zijn carrière was hij een gebroken oude man, die vocht voor zijn leven en zijn „mili taire eer", toen hij wegens oorlogs misdaden terecht stond. Tijdens de eerste wereldoorlog onderscheidde hij zich bijzonder in de strijd tegen de Oostenrijkers en aan het einde van de oorlog had hij de rang- van kolonel bereikt. Zijn eigenlijke roem oogstte hij pas in Libye, waar hij een opstand van Arabische stammen onderdrukte en in Ethiopië, waar hij het Zuidelijke invasie-leger commandeerde. Als dank werd hij de eerste onderkoning van dit land. In die tijd werden er twee aansla gen op hem gepleegd. Hij overleefde ze maar zij betekenden de dood van tluizenden Ethiopiërs. Bij het uitbreken van de tweede Wereldoorlog was hij chef van de generale staf; kort daarna krijgt hij het bevel over het leger in Libyë. Het zijn de laatste dagen van glorie voor het Italië van Mussolini. Aan vankelijk lijkt het, dat Graziani hier nog nieuwe roem aan toe zal voegen. Hij, de Engeland-hater, verdrijft de Britten uit Libye en doet een fri- val in Egypte. Maar zijn gewaagde fensie. Hij komt in 1945 terug als opper bevelhebber van het DuitsItaliaan se leger in Ligurië, echter alleen om spoedig te moeten capituleren. Maar dr. Corcos liet weten, dat hij zich slechts aan de Engelse koningin verantwoordelijk voelde en er niet aan dacht Jieen te gaan. Hij had hier bij de steun van de patiënten, bij wie hij zeer populair is. Er werd veel gepraat, maar dit veranderde niets aan de bestaande situatie. Dr. Corcos, vroeger leider van een lenra-kolonie in Nigeria, past de laatste „progressieve" theorieën over de behandeling van deze ziekte tóe. Hij houdt vol, dat het gevaar van deze ziekte overdreven wordt en dat het helemaal niet nodig is, dat een leproze zichzelf een „uitgeworpene" uit de maatschappij zal voelen. Sinds hij in November van het vo rige jaar de leiding van de kolonie heeft overgenomen, heeft hij vrijwel alle beperkende bepalingen afge schaft. Het verplegend personeel, veelal liefdezusters, protesteerde, maar tevergeefs. Dierbare parochianen bidt voor uw Pastoor THOMAS KWAKMAN Geboren te Volendam 15 Jan. 1875. Priester gewijd 15 Aug. 1898. Sinds eind Febr. 1924 Pastoor te Rijpwetering. Na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden is hij aldaar overleden 8 Jan. 1955 en hij is begraven 12 Jan. d.a.v. in het priestergraf te Rijpwetering. Ik belt.id aan de almachtige God, aan de H. Maria altijd Maagd, aan de H. Aartsengel Michaël, aan de H. Joannes de Doper, aan de H.H. Apostelen Petrus en Paulus, aan alle Hei ligen en aan u, broeders en zus ters, dat ik zeer gezondigd heb in gedachte, woord en werk: met mijn schuld, met mijn schuld, met mijn grootste schuld. Daarom smeek ik de H. Maria altijd Maagd, de H. Aartsengel Michaël, de H. Joannes de Do per, de H.H. Apostelen Petrus en Paulus, alle Heiligen en u, broeders en zusters, voor mij tot de Heer onze God te bidden. (Aldus door hemzelf opgemaakt). Van de gesaneerde melkhandel in de Bloembollenstreek vernemen wij, dat de prijsverhoging voor de losse melk is vastgesteld op 3 cent en voor flessenmelk op 4 centen. de heer N. Ruijssenaars, keurden de leden de begroting goed met een te kort van plm. f 80.—-. Tevens be sloot men de maandelijkse contribu tie van 0.70 te verhogen met 0.15. De contributie van de jeugdleden blijft op 0.40 gehandhaafd. De ver hoging gaat in bij het 2e kwartaal van dit jaar. De voorzitter bracht ter sprake de mogelijkheid tot volgen van een cur sus (15 delen) in aquariumkunde, viskennis en geneeswijze van zieke vissen. De cursussen worden gege ven tijdens de twee wekelijkse bij eenkomsten, voor de leden gratis, aan het einde waarvan de mogelijk heid bestaat deel te nemen aan een examen, ter verkrijging van een bondsdiploma. Het examen wordt af genomen door een districts- of bondsdeskundige Toen de leden hiertoe besloten, begon de voorzitter maar meteen met een inleiding tot de cursus, over het lichaam verzwakte. De laatste systemen van de vissen, jaren op het ziekbed zijn zeer zwaar i De afdeling ging voorts accoord voor -pastoor Kwakman geweest, I «net het bondsvoorstel om de Ko lnaar hij was ook in het lijden eenj mnklijke Goedkeuring aan te vragen, voorbeeld voor allen. Wij nemeni afscheid van hem, zo besloot pastoor i HAZEEISWOUE E Stroek, met de overtuiging, dat hij 1 God zal blijven smeken ons te steu-1 Botsing. Toen de bakker W. nen en wij hopen, dat we hem een- Tomi gistermorgen om 9 uur de bmht - bij de Ned. Herv. Kerk te Ter Aar passeerde, zag hij door de aanslag op de voorruit van zijn auto niet, dat aan de juist voorbij komende melk- maal zullen weerz.en in de nabij heid van Gods majesteit. Terwijl de klokken hun klanken uitstrooiden over het dorp en de polder werd het stoffelijk overschot van pastoor Kwakman naar het priestergraf gedragen. Vele parochia- volgden de lijkbaar en verlieten auto van de heer van Grieken een aanhangwagen was vastgehaakt. Er volgde een aanrijding, waarvan de gevolgen waren, dat de personen- Een dwaling, die zich overal binnen dringt, ook in de Kerk, en die de oorzaak is van de geloofsverslapping en geloofsafval. Pastoor Kwakman wérd door deze kwaal niet aange tast. Hij was in dit opzicht een een ling. Radicaal heeft hij het materia lisme bestreden. Hij gaf zijn lichaam niet meer dan absoluut noodzakelijk was. Zo heeft hij dag in dag uit tien tallen jaren lang gevast en in zeer nauw contact geleefd met Christus. Heel vroeg in de ochtend opende hij reeds de kerkdeur en bij nacht' en ontij stond hij gereed, om naarjjeskoor de oprette „Goudhaantje en dè zieken te gaan en allen, die zijn de Troubadour" van G. v. Vladerac- hulp nodig hadden. Toen het bijna i ken opgevoerd. Ook hiermede werd met meer,mogelijk was, stond hij nog succes behaald aangezien èn de zang aan het altaar, ondersteund, omdat èn het spel zeer goed verzorgd wa- zijn geest nog krachtig was, terwijl! ren. aangedaan het keïkhoi, nadat deken van ,heer Tom flinke mate- Jansen de absoute en de beaarding schade kreeg en de heer Tom had verricht ze*f een Procesverbaal. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. Loop der bevolking over 1954. Aanwezig per 1 Januari 1954: 2940 m., 2947 vr., 5887 totaal; aantal ge borenen: 101 m., 68 vr., 169 totaal. Aantal overledenen: 25 m., 21 vr., 46 totaal. Aantal personen, opgenomen in 1954 in het bevolkingsregister: 90 m., 107 vr., 197 totaal. Aantal personen afgevoerd in 1954 van het bevolkingsregister; 81 m., 98 vr., 179 totaal. Aanwezig per 1 Januari 1955:: 3025 m., 3003 vr., 6028 totaal. Aantal huwelijken: 45. Door de stijging van het inwoner tal boven 6000 zullen bij de eerstvol gende verkiezingen voor de gemeen teraad twee leden meer zitting heb ben, zodat het aantal raadsleden in- plaats van 11 op 13 wordt gebracht. BOSKOOP Goudhaantje en de Troubadour. Voor de zang- en operette-uitvoering van de Boskoopse zangvereniging „Die Gouwe Sanghers" bestond giste ren grote belangstelling. Deze uit voering werd ditmaal verzorgd door het kinder-, meisjes- en dameskoor. Voor de pauze werden door het kin derkoor verschillende kinderliedjes ten gehore gebracht, welke steeds door de dankbare toehoorders met een daverend applaus werden be loond. Na de pauze werd door het meis- Uit het jaaroverzicht 1954 van de hoefde te worden. In het afgelopen Provinciale Waterstaat, betreffende jaar bedroeg dit aantal 3568. de scheepvaartbeweging door de' Dit grote verschil vindt zijn oor- Oude Rijn te Alphen aan den Rijn,; zaak én ,in het fej'. dat df schepen met de jaren groter worden cijfers van de tonnages wettigen de ze conclusie én in de omstandig heid, dat de noodbrug welke om streeks de helft van 1954 in gebruik werd genomen, geringer doorvaart- hoogte heeft (slechts 1.45 m.), dan de inmiddels afgebroken oude Al phense brug, de z.g. brug der zuch ten, die schepen tot plm. 2.50 m. er ,x, onder doorliet. Er passeerden in 1ft®. ,s de Alphense (nood)brug in 1954 geopende toestand van de 1954 meer keren geocend voor het; Brug voor de scheepvaart) 11 (20) stoomboten, 28784 (24624) moterbo- blijkt dat het scheepvaartverkeer op de Rijn opnieuw aanmerkelijk is toe genomen. Het totaal aantal vaartuigen, dat al of niet bij geopende toestand de brug passeerde, bedroeg in 1954: 40710. Voor 1953 bedroeg dit cijfer doorlaten van vaartuigen etc., dan in 1953. Het aantal schepen, dat on der de brug door kon passeren, is be langrijk minder geweest in 1954. In 1954 werd de Alphense nood brug 24993 maal geopend voor het doorlaten van 37142 schepen. Deze aantallen bedroegei in het jaar daar voor respectievelijk 21471 en 31676. In 1953 passeerden 7948 vaartuigen waarvoor de brug niet geopend be- Twee Ministers van Buitenlandse Zaken ontvangen K.R.O.-Propagandaclub. Onder voorzitterschap van de heer A. Bal- vert hield de KRO-club Pastoor Perquin" een ledenvergadering in het Parochiehuis. Bijzonder werd de nieuwe geestel. adv. verwelkomd, n.l. kap. J. Voortwist. De voorzitter spoorde de leden aan in het kader van de Jan.-Febr, actie elk één lid- abonné voor de KRO-gids te winnen, en besloot met de woorden van prof. Kors: God te danken voor de bloei van de KRO en het besef te verle vendigen, dat onze eigen omroep een kostbaar bezit is voor de Ned. Ka tholieken. Daar de heer de Korte v;as vertrokken werd een nieuwe secretaris gekozen in de persoon van de heer J. Rietveld. In de kascom- missie kwamen mej. A. de Korte en D. Walraven. Op Zondag 13 Februari zal de KRO-revue met artisten van naam ook in Bodegraven komen. 5 Juni zal het eerste lustrum gevierd worsen. - v - 's -Morgens een H. Mis, 's avonds een I Dinsdagavond in Hotel „Centraal" j toneelavond (met verrassinpon J In hun ambtswoning: aan het Plein 1813 te Den Haag hielden de beide ministers van Buitenlandse Zaken Mr. gehouden bijzondere vergadering van Hierna snrak kaD Voortwist no 3. M. A. Luns en Mr, J. w. Beyen hun nieuwjaars-receptie. Het aanbieden van zijn gelukwensen door de de pl. afd. van de Ned. Aquarium en i even Spr adviseerde vooral de zs ambassadeur van Canada, Thomas E. Stone. Van links naar rechts Thomas E. Stone, minister Luns, Mevrouw Terrarium Vereniging „De Natuur profiteurs te bewerken en zo nieuwe Luns, Mevrouw Stone en minister Beyen. in Huis", onder voorzitterschap van I KRO-leden te winnen. ten, 2573 (2126) sleepboten, 613 (835) Rijnschepen, 2419 (606) sleepsche- pen, 859 (171) overige vaartuigen. In deze aantallen zijn begrepen 43 (31) houtvlotten, 68 (46) baggermo lens enz., 44 (26) zandbakken etc. Verder passeerden er in dezelfde toestand 676 (964) motorsleepboten, 2660 (902) motorjachten en 547 (428) zeiljachten. Grote vracht-zeilschepen kwamen nagerïoeg niet meer door. Tijdens de dagdienst (6 uur v.m. 6 u. n.m.) werd de brug 18870 keren geopend voor 28956 schepen. Hierin zijn begrepen de 676 motorsleepboot jes, 2580 motorjachten, en 547 zeiljachten. In 1953 werd de brug in dezelfde tijd 15935 maal geopend voor 24199 vaartuigen. In deze cij fers zijn vervat 964 motorsleepboot jes, 902 motorjachten en 428 zeil jachten. Tijdens de dagdienst in 1954 pas seerden in Januari 1243 vaartu'gen, in Febr. 329, Maart 2185, April 1855, Mei 1895, Mei 1895, Juni 1967, Juli 3524, Aug. 3548, Sept. 3047, Oct. 3131, Nov. 3201 en Dec. 3031. Voor de nachtdienst gelden de cij fers, geopend 6123 (5536) voor 8186 (7477) vaartuigen. Tijdens de nachtdienst 1954 pas seerden gedurende de onderscheiden maanden achtereenvolgens: 356, 87, 686, 629, 628, 628, 816, 878, 967, 870, 889, 752 vaartuigen. Wat motorboten en andere vaar tuigen betreft, welke passeerden bij voor de scheepvaart gesloten toe stand van de brug, zijn deze cijfers achtereenvolgens voor 1954: 184 en 256, 20 en 26, 351 en 328 351 en 322, 325 en 301, 244 en 190, 40 en 65, 30 en 82, 54 en 200, 32 en 40, 21 en 45, 17 en 44. De cijfers tussen haakjes betreffen 1953. „De natuur in huis". Tijdens de TER A.*;R Loop der bevolking in 1954. Ge boren 60 m., 75 vr., totaal 135; ge vestigd 46 m., 75 vr., totaal 121. Overleden 12 m., 13 vr., totaa] 25; vertrokken 68 m., 92 vr., totaal 160. Totale vermeerdering 106 m., 150 vr, totaal 256; totale vermindering 80 m., 105 vr., totaal 185. De bevolking is dus in 1954 toege nomen met 26 m., 45 vr., totaal 71. Bevolking per 1 Januari 1954: 2498 m., 2393 vr., totaal 4891. Bevolking op 1 Jan. 1955: 2524 m., 2438 vr., totaal 4962. Geboren: Margaretha d. van C. Verduijn en A. H. Schalij; Margie d. van C. J. Heijns en H. v. Vugt; Joanna P. d. van J. N. v. d. Pijl en P. A. Bosland; Maria W d. van N. Chr. Kroon en M. v. Dorp; Alida J. F. d. van G. Otto en Th. KI. M. Ver hoef; Henrita J. d. van A. H. v. Ha meren en G. C. v. d. Hoorn. Ondertrouwd: H. J. Fransen 29 j. en A. P. Pieterse 24 j.; J. A. de Wit 27 j. en Th. M. J. de Jong 23 j.; L. Fr. Groenend'ik 28 ,i. en A. M. v. d. Hoorn 27 j.; H. H. Otto 23 j. en A. M. Lebesque 21 j. Getrouwd: W. M. v. Tol en H. A. M. Hoofervorst; Th. G. Egberts en J. van Kessel; J. P. v. d. Hoorn en M. Th. Bosland: W. M. M. v. d. Jagt en J. M. v. d. Hoorn; G. Erkelens en J. v. Enk. Overleden: W. M. den Bleeker 73 jaar. ALKEMADE BEVOLKING STOEN AME. Het inwoneraantal dezer gemeente is gestegen van 8192 op -1 Januari 1954 tot 8348 op 31 December 1954. BOBESRflVEH

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1955 | | pagina 2