DE TAMTAMKWPPER St. Bernardus en Wet. Boys krijgen beslissingswedstrijd Ned. won korf bal wedstrijd van België met 6-2 Ab Koning dodelijk verongelukt MAANDAG 10 MEI 1954 DE LE1DSE COURANT PWEF.DE BLAD PAGINA 2 Paniekvoetbal na de rust Het is St. Bernardus gelukt door deze stoere overwinning gelijk met Weteringse Boys op de 2e plaats van de ranglijst te eindigen, waardoor een beslissingswedstrijd zal moeten vol gen, hetgeen weer volop spanning zal brengen. Uitgemaakt zal dan moe ten worden, die met VTL om een plaats in de eerste klasse zal moe ten strijden. ZLC start met de wind in de rug en loopt zeer snel van sta pel. Het duurt toch nog geruime tijd voor de thuisclub een duidelijk veldoverwicht krijgt. Als na 15 mi nuten Jansen listig zijn tegenstander omspeelt en zijn schot slecht wordt weggewerkt, is het van der Meer, die inschiet (10). ZLC slaat terug maar de Bernardusverdediging staat hem in de weg. Toch kruipt de thuisclub door het oog van de naald als uit vrije positie de bal uiteindelijk naast wordt geschoten. Direct hierna wordt aan de andere kant een over treding gemaakt. Het is Jansen die dc döaruit toegekende penalty benut (20). Vijf minuten voor de rust TEYLINGENT.H.B. 1—2. In het begin ging de strijd gelijk op en enkele gevaarlijke momenten ontstonden doch Teylingen verover de door van Elk een 10 voorsprong. Geruime tijd daarna maakte THB met een onhoudbaar schot gelijk. Van beide kanten gooide men er nog een schepje op en kort voor dc rust was het THB, dat de stand op 12 bracht. Dit geschiedde uit een .vrije schop kort op doel. Toen deze geno men was, kwam de bal via 't hoofd van een Teylingen back over 's kee pers handen in het doel. Na de rust hadden beide elftallen nog. verschillende kansen en hoewel Teylingen in dc meerderheid was, vocht THB als een leeuw om de voor sprong te behouden en werkelijk toen het einde daar was had THB gewonnen, waardoor de Haarlemse club zich redda voor degradatie ter wijl Concordia uit Hillegom het slachtoffer is. GOUDA 3G VB-ELFTAL 7—7. Voor de derde en tevens de laatste maal, aangezien het volgende week om de Wekenstro-beker gaat, speelde een Goud-Afdelingselftal een wed strijd tegen een Gouda-combinatie, bedoeld als oefenwedstrijd. In de Gouda-combinatie waren niet minder dan vier eerste elftal-spelers opge- DE UITSLAGEN. Zaterdagmiddagcompetitie. Adspiranten. i: VNL a—MMO a 3—1. j: Teylingen aWarmunda a 61. Zondagmiddagcompetitie. 2A: VNL—AZL 4—4. 4B: UVS 10—Docos 4 4—5; VNL 2Teylingen 5 10. 4C: VTL 3Warmunda 4 1—1. 4D: Docos 5Leidse B. 4 37. F: Dobos (B)Warmunda (B) 20 G: Docos (O—Weter. B. (B) 5—0 (gest.). H: Warmunda (C)—SVLV (D) 7—0. wordt uit een voorzet van de rand onhoudbaar ingekopt C30). Na de thee is het voorlopig alles ZLC wat de klok slaat. Zo zelfs dat het bij St. Bernardus gaat lijken op paniek voetbal, totdat de hardwer kende en zeer goedspelende Huib Zwaan voor aangeschoten hands een strafschop tegen zich krijgt, waardoor de spanning hoog oplaait, maar nu ontneemt keeper v. d. Berg ZLC alle moed door deze hard ingeschoten elf meter schop weg te werken. Als De Jong hierna de ver vooruitgeschoven bal achterhaalt en nog juist voor een aanstormende ZLC-verdediger een keihard schot lost, is het meteen 40. waarmede iedereen wel voelt, dat dit tevens de genadeslag is, want ^im Huisman, SCHERMEN TERWEER WON SABEL KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND. De nationale sabeltitel is voor een jaar in het bezit gekomen van de Hage naar Henny Terweer. De wedstrijd werd te Utrecht gehouden en er verschenen 20 schermers, onder wie de kampioen van het vorig jaar. Eddy L. Kuypers. op de lopers. Voor het eerst werd er vol gens een afvalsysteem, „Eleminatoire- directe", in drie manches geschermd, 'n systeem, dat reeds jaren in het buiten land wordt gebruikt. De uitslag luidde: 1. Terweer, Den Haag, 2. C. van Uden (Delft), 3. Van Dijk. Utrecht, 4. Honig, Tilburg. 5. En- gelberts, Amsterdam. 6. Van Beem. Den Haag, 7. Eddy L. Kuypers, Den Haag. 8. Vermolen, Den Haag. SCHAKEN OM HET WERELDKAMPIOENSCHAP. De 22e partij van de tweekamp tussen Botwinnik en Smyslov werd na 40 zet ten afgebroken, welke beter voor Bot winnik werd geacht. De partij is later uitgespeeld en in remise geëindigd, na 45 zetten. De stard is thans Botwinnik lV/2 pnt., Smyslov 10' 2 pnt. Smyslov moet de beide laatste partijen van de match winnen om de titel te kunnen veroveren, in alle an dere gevallen blijft Botwinnik wereld kampioen. DAMMEN PIET ROOZENBURG KAMPIOEN VAN NEDERLAND. Piet Roozenburg (IJmuiden) heelt de Nederlandse damtitel gewonnen. In dc beslissingsdrickamp om het nationale kampioenschap zegevierde Bom Zater- datgmiddag over Bergsma, hetgeen be tekende, dat Roozenburg's eerste plaats in deze driekamp, die hij met 5 punten bezet, geen gevaar meer kon lopen. Houder van de titel was de Leidenaar hierna is het Bernardusdoel niet een maal meer in gevaar geweest. Tien minuten voor tijd maakt Jansen niet een zuiver gericht schot er no. 5 van. De laatste partij tussen P. Roozenburg en Bergsma is door Roozenburg gewon nen. De eindstand is nu: 1. P. Roozen burg 7 pnt.; 2. Bom 4 pnt.; 3. Bergsma 1 pnt. Na 2-0 achterstand De eindstand 62 doet niet ver moeden. dat het Nederlands korfbal twaalftal een vrij moeilijke zege op de Zuiderburen heeft behaald. De ruim 10.000 toeschouwers, waarbij het jeugdige element sterk vertegenwoor digd was, zagen op het zonovergoten Houtrust het Nederlandse team tegen een onzichtbare tegenstander optor nen, n.l. de druk van „te moeten win nen". Hoe zwaar die druk wel was, bleek uit de 20 voorsprong, die Bel gië tot 35 minuten van de eerste helft wist te handhaven, en al scoorde Mul- gemakkelijk en de beide zeer ijverige ploegen, die slechts zelden mooie combinaties te zien gaven, vochten verbeten om een voorsprong. Toen de Belgen het bovenomschreven doel punt werd onthouden, was het uit eindelijk De Voos, die na 22 minuten Nederland aan een voorsprong wist te helpen. Verdoek trachtte tever geefs de Belgen aan de gelijkmaker te helpen. Het goede spel van Klaas Mulder verhinderde dit volkomen, ook al wérd de Belg goed gesteund door de vinnig spelende mevr.l Aaroenssens-van Kerckhoven. Zonder hoogtepunten iiep de strijd ten einde eerst toen de vermoeidheid bij de Desondanks wist de G.V.B.-ploeg tot ver in de tweede helft een 63- voorsprong te behouden. Nadien kon zij het echter niet meer bolwerken tegen de Gouda-mannen, die over het algemeen genomen een betere spel opvatting hadden en een flinke dosis techniek ten toon spreidden. Het veldspel van de thuisclub was, zoals gezegd, een stuk beter verzorgd, j alhoewel het veel te kort werd gehou- den, waardoor de bezoekers-defen sie voorlopig doelpunten kon voorko men. De rust ging in met een 42- VNad7hlrva?tit£e pSb^rde'Gouda "f^^ren^fontna^V de Sd met een fel offensief de bordjes te verhangen, maar verviel weer in de- zu^lanagenoten zelfs zelfde fout door het spel .tekort te 1 ver cler toen een fraai tegenpunt, ver- Belgische spelers en speelsters zi diend was dit allerminst en ook de deed gelden, stelden de routine en de beide doelpunten in de tweede helft, j betere techniek Nederland iri staat die de achterstand in een 3—2 voor- tot 6—2 uit te lopen. De Voos, mej. sprong omzetten brachten het Neder- Smitenaar en Munnekes waren dege- landse twaalftal nog lang niet in vei- nen, die achtereenvolgens drie doel- ligheid. Dat geschiedde pas 8 minu- j punten scoorden, ten voor het einde van deze vlakke, j weinig emotionele wedstrijd. Toen wonnen tenslotte de betere techniek en het grotere uithoudingsvermogen van het Belgische enthousiasme, dat helaas wei eens ontaardde in kleine ongerechtigheden, zonder dat van on- sportiviteit echter sprake was. Jam mer was het, dat de Belgische arbi ter, na een aanvankelijk goed begin, ATHLETIEK Parry O'Brien: 18.42 m. met de kogel Twee dagen nadat Roger Bannister de sportwereld verbaasd heeft met zijn fan tastische prestatie op de mijl is er op nieuw een fenomenale verrichting tot1 stand gebracht. Dit keer is het weer een athleet van de andere zijde van de Oceaan, die hiervoor heeft gezorgd. Parry O'Brien, die op 5 Juni van het vorig jaar te Compton bij het kogelsto ten de legendarische 18 meter-grens pas seerde en met 18.04 meter zijn naam voor de tweede maal op de wereld- recordlijst schreef, is Zaterdag te Los Angeles nog een stap verder gegaan. 18.42 Meter was de ongelooflijke, en door vele experts met de kogel niet te bereiken geachte afstand, die voor hem werd opgemeten. Twee sensationele recordverbeterin gen binnen 48 uur. Twee prestaties tevens, die opnieuw de vraag doen rijzen waar de grens van het menselijk vermogen ligt. AAA BRAK OOK EEN RECORD. Door bhmen 48 uur dc prestatie van Roger Bannister de 3 min. 59.4 sec. op de mijl, die hij Donderdag liet afdruk ken als Brits record te erkennen, heeft de Amateur Athletic Association, de Engelse athletiekbond, zelf ook een record gebroken. Want het is nog geen enkele maal in de Britse athletiekge- schiedenis voorgekomen, dat een record zo snel gehomologeerd werd. Tot nu toe nam een en ander altijd minstens drie maanden in beslag PUCK VAN DUYNE—BROUWER WON. Puck van DuyneBrouwer en Ton van Druten hebben de twee invitatie-num mers. die LDA had ingelast bij de op de sintelbaan aan de Laan van Poot te Den Haag georganiseerde wedstrijden, ge wonnen. De Celebes-athlete zegevierde op de 100 meter in 12.3 sec., daarbij Loes van der Meyden (Olympia '48) en Xenia StadDe Jong (De Meeuwen) resp. 0.1 en 0.2 sec. achter zich latend. Van Dru ten (Vlug en Lenig) kwam bij het hoog springen tot 1.7814 meter, voldoende voor de eerste plaats. Tweede werd Nederhand (ALO) met 7.78\4 meter en derde Van der Meulen (DOS) met een zelfde afstand (groter aantal foutspron- gen). ROEIEN. DIE LEYTHE WON VAN DE VLIET. Zaterdagmiddag werd op het water langs de Rijn en Schiekade de jaarlijkse rceiwedstrijd gehouden tussen de dames van de L.V.S.R.V. „De Vliet" en de da mes van de L.R. en Z.V. „Die Leythe". Dit jaar was de organisatie in handen van ..De Vliet" die mede dank zij het heerlijke weer, zorgde voor een geslaag de middag. Zoals goede gastvrouwen betaamt, lie ten zij de overwinning vele malen aan „Die Leythe" over. n.L in de nummers gladde sciff en gladde vier snelroeien en overnaadse sciff en vier stijlroeien. De nummers guadruple en acht wer den door „De Vliet" gewonnen. Zij verworven daarvoor 9 punten te genover 16 punten van „Die Leythe", zodat de wisselbeker dit jaar naar Die Leythe verhuisde. Twee mixed achten, bemand met 4 da mes van De Vliet en 4 heren van Die Leythe, besloten het roeifestijn. zui- doelpunt. toen Woudstra een ïoïrTét^V^elIf "^rd' het 6-3 j HeT'smoeüS^te bepaSfn Severre Dit werd de pypenstad-bewoners de beslissing van de heer Bellens op toch wat te gortig, zij speelden nu hct eindresultaat van invloed is ge- herhaaldelijk de G.V.B.-defensie uit elkaar en met de regelmaat van een klok liepen zij de achterstand in en kwamen zelfs tot een 7—6 voor sprong. In de laatste minuten wist De Wit (Zwervers) evenwel nog een doelpunt aan deze korfbal-cijfers toe te voegen, daardoor beide partijen op gelijke voet brengend (77). Nic. Boys. Nu er voor beide elf lallen geen competitiewedstrijd was vastgesteld, werd een vriendschap pelijke wedstrijd gespeeld tegen NSV. In deze wedstrijd had Nic. Boys verschillende nieuwe spelers opgesteld om deze ook een kans te geven. Of deze proefneming geslaagd is, menen we te moeten betwijfelen. Het elftal als geheel maakte een zwakke indruk. De rust ging in met een 31 voorsprong voor de Boys. Na de rust wist NSV met twee goede doelpunten de achterstand ge heel weg te werken. Met deze stand kwam het einde. HOCKEY NEDERLAND—BELGIë 2—1. Voor een slechts half gevuld Wa generstadion heeft het Nederlandse hockey-elftal een 21 overwinning behaald op de Belgen. Deze cijfers zouden na het gelijke spel tegen Wales en de nederlaag van 31 te gen Engeland wellicht de hoop wek ken, dat de mannen, die nu het oran- jehemd dragen, de vorm en de tech niek teruggevonden hebben van het oude beroemde Nederlandse elftal. Zover is het echter nog niet. Het was maar een zeer matige wedstrijd, die op deze zomerse dag gespeeld is en waarbij het vooral in dé voorhoede niet altijd klopte. Het gemis van Bouwman en Kruize deed zich ge ducht voelen. Individueel onderna men Boerstra, Hooghiemstra en van Erven Dorens vele aanvallen, doch van goed samenspel was geen sprake en over het geheel genomen was deze linie niet doortastend genoeg. Steeds weer liepen de aanvallen dood op de Belgische verdediging, waarin vooral Enderle en spil Gossens een grote rol speelden, terwijl tenslotte doel man van Leer op de hem bekende wijze in alle houdingen de bal weg trapte of sloeg. Veel moeilijkheden had hij hiermede trouwens niet, want ook de schotvaardigheid was bij de oranjemannen ver te zoeken. weest. In de eerste helft namen de Bel- gens na 20 minuten uit een goede aanval door Schepers de leiding, wel ke voorsprong door dezelfde speler 10 minuten later zelfs tot 20 werd vergroot. Opvallend was in deze pe riode het spel van de Belgische mej. Flamand, die uit alle standen de Ne derlandse korf onder vuur nam, zon der evenwel resultaat te behalen. Een doelpunt van Mulder, die op een goede wedstrijd terug kan zien, deed na 35 minuten wel enige af breuk aan het Belgische overwicht, doch eerst in de eerste minuut na de hervatting bracht aanvoerster mevr. Koper-van Es, die voor rust geduren de 'n vijftal minuten wegens een bles sure moest uitvallen, de partijen op gelijke voet. Woudstra kreeg het In de Coupe de la Montagne-rit 68 Rijders hebben Zaterdagmiddag aan de traditionele Coupe de la Montagne- rit, onder auspiciën van de KNMV door de motorclub „Veenendaal" werd geor ganiseerd, deelgenomen; 50 van hen in brachten de tocht, die ever 237 kilo meter ging. Het parcours, waarvoor bij hotel La Montagna te Veenendaal dc start en de finish waren ingericht, voer de over veel zandwegen en vooral de heidegrond bij Ede bezorgde de deelne mers heel wat moeilijkheden. Bij de senioren behaalden de volgende renners een medaille: Klasse D 1: E. Bos (De Meern) 2 straf- punten; W. van Ommeren (Ambey) 27. Klasse D 2: P. A. Knijff (Den Haag) 2; C. Langeveld (Noordwijkerhout) 2; P. van den Mispel (Driebergen) 3. Klasse E l: T. de Vos (Haarlemmer meer) 3; C. Schreuders (Haarlemmer meer) 4; W. Wolters (Arnhem) 7. Klasse E 2: P. Haaker (Badhoevedorp) 2; B. Jansema (Hengelo) 3; T. Bakker (Wasenaar) 7. Klasse F: A. van Sluis (Arnhem) 2; F. Vos (Dordrecht) 5; J. Morel (Arn hem) 5. Klasse G 2: B. P. Emmelkamp (De Bilt) 1 strafpnt Bij de clubteams liep „Haarlemmer meer" met de rijders P. Haaker, C. Schreuder en C. van Kalmthout het min de verdediging tegen de Belgen niet I ste aantal strafpunten 24 op. Het Punch-team, bestaande uit E. Bos, T. de Vos en M. de Man kwam met een totaal van 9 strafpunten bij de merken-equipes het beste voor de dag. Ab Koning dodelijk verongelukt. De bekende motorrenner Ab Koning uit Oosterwolde is Zaterdagmiddag bij De Valk 15 kilometer ten Zuiden van Barneveld, dodelijk verongelukt. Koning, die met een Triumph aan de traditionele Coupe de la Montagne-rit deelnam, werd, terwijl hij met zijn motor draaide om dat hij bemerkte, dat hij de verkeerde richting insloeg, door een uit de richting Scherpenzeel komende vrachtauto ge grepen. Hij was vrijwel op slag dood. Ab Koning laat een vrouw en drie kin deren achter. [ja/ het stru/k6ewrs richt een onbekende een werpspies op de bewusteloze "st'jveboord,. Vlug, fïdontaDie revolver) en een spiegel!ie ,m\ 0£/V meesterschot vrn lrmbi'ek breekt despies op het 06enblik drt i'j de 'srüve Boord,, zrl door boren. 7g. l j OLYMPISCHE SPELEN HET I.O.C. TE ATHENE. Dc spelen te Melbourne. De aanvankelijke indruk, dat het moeite zou kosten om de spelen van 1956 definitief aan Melbourne toegewezen te krijgen, wijzigde zich op het congres van het I.O.C. te Athene, nadat E. J. Holt. technisch directeur van de spelen, in een rede van 20 minuten de plannen de voorbereidingen te Melbourne had toe gelicht. In verband met het feit, dat in sommige kringen de opvatting heerst als Australië niet van plan zijn veel geld voor de spelen uit te geven, wees hij er op, dat de begroting van uitgaven een bedrag van ruim 3 1/4 millioen pond sterling (33 millioen gulden» aan gaf. De gedelegeerden schenen voldaan r van verzekerd, dat te Melbourne al het mogelijke gedaan wordt. Van een ernstige oppositie bleek bij deze gele genheid niets. Holt zeide verder, dat Avery Brundage, president van het IOC andere leden van het bestuur welkom zouden zijn te Melbourne, waar zij zich persoonlijk op de hoogte zouden kun nen stellen van de stand van zaken. Holt zal zich in de komende dagen m. bezig moeten houden met de kwes- e van de fakkelestafette, over land en door de lucht, van Olympia naar Mel bourne. De afgevaardigde van Saarland heeft een speciale mijnwerkerslamp meegebracht, die wellicht als fakkel ge bruikt kan worden. WIELRENNEN DE RONDE VAN ITALIË. De 35-jarige Fauto Coppi zal deelne men aan de 37e Ronde van Italië, welke 21 Mei op Sicilië begint. Bianchi heeft met een ploeg ingeschreven en de team genoten van Coppi zijn Michele Gis- mondi, Stefano Gaggero. Ettore Milano, Adrea Carrea, Riccardo Filippi en Giu seppe Favero. Coppi heeft reeds vijf keer de Ronde van Italië gewonnen, na melijk in 1940, 1947, 1949, 1952 en 1953. Beweerd wordt, dat Coppi een bedrag van 35 millioen lire voor zijn deelne ming aan de „Giro" ontvangt (ongeveer ƒ200.000,doch de organisator van de Ronde van Italië, het sportdagblad Ga- zetta dello Sport ontkent dit beslist. Wat Coppi dan wel als startgeld ontvangt, is niet bekend gemaakt DE BICICLETTA EIBARRESA. De derde etappe van dö Bicicletta Eiberresa, EibarBilbaoEibar, is in 'n zege voor de Spanjaard Botella geëin digd, die in de sprint zijn landgenoten >ip en Tobat klopte. De 240 km. reed hij in 6 uur 6 min. 4 sec. Van de Nederlanders weerde Wout Wagtmans zich het beste. Hij legde be slag op de 13e plaats. Na de derde etappe luidt het algemeen klassement: 1. Serra (Sp.) 20.06.07; 2. Bahamonde (Sp.) 20.06.42; 3. Vidaureta (Sp.) 20.08.09; 4. Rodriguez )Sp.) z. t.: 5. Wagtmans (Ned.) 20.08.52; 28. Van Breenen (Ned.) 20.42.28. Swift-combinatie. Gisteren werd de eerste rit van de voorjaarscompetitie erredenu. De uitslag was: A-klasse 100 km.: 1. J. Slingerland 2.41.45; 2. J. Ver meulen; 3. B. Rijkelijkhuizen; B-klasse km.: 1. A. Veltmaat 2.25.20; 2. W. Belt; '3. L. Sikking; C-klasse 40 km.: 1. A. Bos 1.05.43; 2. H. Borst; 3. W. Harte- eld. BRIDGE LEIDSE BRIDGECLUB „D.D.S.". De parencompetitie van DDS, welke in September is aangevangen, is thans beëindigd. Het clubkampioenschap werd gewonnen door de heren Leenhouts Kuilman, die reeds enige tijd aan de kop gingen en op de laatste avond nog kans hebben gezien hun voorsprong aanzien lijk te vergroten. Zij worden nu voor en jsar houders van de beker, waarop erleden jaar (voor her: eerst) de heren L. Zandvliet en Van Dooren hun namen lieten graveren. De bekers, uitgeloofd voor het paar it in de 2e en 3e groep het hoogste gemiddelde zou behalen, zijn na span nende strijd met de heer en mevr. Eichhorn gewonnen door de heren Van der Meer en Van der Voort, die zich in hun groep ver-uit dc sterksten hebben getoond. De eindstanden zijn: Groep zwart: 1. LeenhoutsKuilman 312 p.; 2. Heer en mevr. Been 302VJ p.; 3. WaasdorpPlouvier 297 p.; 4. Gebr. Van der Zanden 294p.; 5. Ansink- Reekers 291 p.; 6. mevr. Rijnbende- Baggen 28814 p.: 7. Heer en mevr. Kan bier 273J/2 p.; 8. BrouwerLautenbach 294 p.; 9. Heer en mevr. De la Court 2432 p. Groep groen: 1. Heer en mevr. Eich horn 302 p.; 2. Plouvier Sr.Langemeier 292|/2 p.; 3. VerboogDieben Jr. 291 p.; 4. mevr. LeenhoutsParmentier 298 p.: 5. mevr. CleveringaVan Noort 288)4 p.; 6. Dames Reekers 278)? p.; 7. Dames ScheffersVan Zijp 273J/j p.; 8. Mej. JaarsmaVan Dooren 272 p.; 9. Dames BrouwerVerboog 269), 2 p. Groep rood: 1. Van der MeerVan der i Voort 328)4 P-I 2. Van OmmenSchöl- vinck 306 p.; 3. Dames Van Heusden Seis 297 p.: 4. Dames LandzaatVan Berge Henegouwen 293 p.; 5. Dames Van AlphenLautenbach 286 p.; 6. Dieben Sr.Van Berge Henegouwen Sr. 274 p.; 7. Dames LeenhoutsDen Holder 251)4 p.; 8. Dames GuldemondVisser 240)4 p. HANDBAL RKHVL (Leidschendam). De uitsla gen van de gisteren gespeelde wedstrij den waren: Dames: Quick StepsRK HVL c 7—1; RKHVL 1—MSV 1 6—3; SVLV 2—RKHVL 2 niet doorgegaan: RKHVL 3—Wilhelmus 2 3—6. Heren: RKHVL a—Kwiek a 3—6; Kwiek 2—RKHVL 1 7—8. Kwiek had verwacht met deze wedstrijd het afde lingskampioenschap te behalen, maar zag zich door de nederlaag het kampioen schap ontgaan. RKHVL 3—MSV 1 2—3. DTS. Dat het de dames van DTS ernst is in deze kampioenscompetitie, bewees de wedstrijd van gisteren wel. Ze speeldden in Noordwijk tegen MSV en wisten van deze, toch heus niet zwakke tegenstander, met niet minder dan 92 te winnen. Deze uitslag mag nog niet eens geflatteerd genoemd wor den. want DTS was zeker een klasse sterker. Door de enorme drukte had de bus drie kwartier vertraging en kon pas om kwart voor vijf begonnen worden. Reeds in de tweede minuut heeft links buiten v. d. Berg succes. Na een razend snelle aanval, weet zij met een hard on houdbaar schot de score te openen. On weerstaanbaar blijft DTS domineren en wordt MSV totaal overspeeld. Nog nim mer zagen we ze zo snel combineren en de aanvallen op deze wijze afwerken. Want toen de rust aanbrak hadden de gasten door middel van v. d. Berg (4 x) en Clara Lenting (2 x), de stand tot 60 opgevoerd. Na rust deden ze het iets kalmer aan. Nadat Clara Lenting de stand op 07 had gebracht, weet MSV de eer te redden (1—7). De uitslag 29 ordt bereikt door doelpunten van v. d. Berg en Lenting. Door deze uitslag heeft DTS zich op fraaie wijze aan de kop gehandhaafd en zich ernstig candidaat gesteld voor 't kampioenschap van de Veen- en Bollendistrict. PAARDENSPORT COURSES OP DUINDIGT. De uitslagen van gisteren luiden: Happy Saint-prijs. 1. Sir Messidor (W. H. Geersen) (1.34.8»; 2. Ralph Erebus; 3. Queen G. Totalilisator: w. ƒ1,20; pl. ƒ1.10. 1,10, 1.10: gek. ƒ2,60; cov. ƒ3,—. Harrie scott-prijs. 1. Sunny Boy (W. H. Geersen) (1.30.1); 2. Rita Rosa; 3. Reine Neosho. Toto: w. 1,20: pl. 1,10, 1,30, I,40; gek. ƒ2.— coc. ƒ3,50. Hanover-prijs. 1. Our Bonni (A. R. Nottelman) (1.25.6); 2. Monsieur Hollo; 3. Odylia O. Toto: w. ƒ2,60; pl. ƒ1,60, 3,10, 3,60; gek. ƒ5,40; cov. ƒ17,—. Hendrika D-prüs. 1. Quintus Harvester (A. R. Nottelman» (1.23.4); 2. Quicksil ver S; 3. Pepsi Cola. Toto: w. ƒ3,10; pl. 1.40, 1.50, 2.70: gek. ƒ11,80: cov. ƒ3,80. Heny's girl-prijs: Pearl Spencer (W. H. Geersen.» (1.23.6»; 2. Narciso van Zora; 3. Kondor. Toto: w. ƒ1,40; pl, ƒ1,10, 1.30; gek. ƒ2,50; cov, ƒ2.50. Ileny's goid-prijs. 1. Madame B (S. J. an Leeuwen) (1.22.7); 2. Niekie BH; 3. Olivier B. Toto: w. 1,20; pl. 1,10, 1,10, gek. 1,80; cov. ƒ3.30. Marjolino-prijs. 1. Sunrise (S. Ossen drijver) (1.54.6); 2. Samson; 3. Le Che- vreuil. Toto: w. ƒ3,90; pl. ƒ1,40, 2, I,40; gek. ƒ5,50; cov. ƒ4,90. Hengsten-producten-ren. 1. Sans Va- leur (H. J. v. d. Kraats» (1.47.5); 2. Ma- haradja); 3. Altair, Maharadja buiten weddenschappen. Toto: w. ƒ1,30; pl. ƒ1,10, 1.30; gek. 2,20; cov. ƒ2,50. Merriën producten-ren. 1. Princesse Martha (F. Delbrassine) (1.49.8); 2. Ros- janara; 3. Dream Star. Toto: w. 1,70 (stal)pl. ƒ1,10, 1,10, 1.20; gek. ƒ2,30; cov. 2,90. Anna Bella-prljs. 1. Koridon (S. Ossen drijver) 2.24.2; 2. Pepito; 3. Noordwes ter. Toto: w. 1.80; pl. ƒ1,20, 2,40; gek. ƒ5,90; cov. 2,60. Olwite GOLF Door onvoorzichtigheid is giste ren ongeveer 3 h.a. bos onder de ge meente Haelen door het vuur vernie tigd. Verkenners, die in de buurt kampeerden, hebben de brandweer bij de blussing geassisteerd. Het schuttersgilde ,Siut Catha- rien" uit Rosmalen bij Den Bosch heeft gisteren op feestelijke wijze het 400 jaar bestaan gevierd. De hoofdstad van Peru, Lima, zal met ingang van 18 Juni a.s. via K.L.M.-vliegtuigen regelrecht met Amsterdam verbonden worden. De dienst, die via Curasao wordt gelegd, zal met een frequentie van eenmaal per week gevlogen worden. Wilt U iets weten? Vraag betreft Laura. Antwoord: Op 20, 21, 22 en 23 Juli is de Laura. Afstand per dag ca. 125 km. Opgaven kunnen gedaan worden bij J. Vierbergen, Hazeveld 27, Al phen a. d. Rijn. Inschrijfgeld ƒ5, Aetherklanken Televisieprogramma. KRO: 20.15—22.30 „Tijd voor Jo lijt", revue. HILVERSUM I, 402 M. 7.00—24.00 KRO. KRO: 7.00 Nws. 7.10 Gram. 7.45 Morgengebed en lit. kal. 8.00 Nws. en weerber. 8.15 Rep. 8.20 Gram. 9.00 v. d. vrouw. 9.35 Waterst. 9.40 „Licht baken", caus. 10.00 v. d. kind. 10.15 Gram. 10.35 Dansniuz. 11.00 v. d. vrouw. 11.30 Schoolradio. 11.50 „Als de ziele luistert", caus. 12.00 Angelus. 12.03 Metropole ork. 12.30 Land- en tuinb.meded. 12.33 Gram. 12.55 Zon newijzer. 13.00 Nws. en Katholiek nws. 13.20 Amus. ork. en soliste. 13.50 Gram. 14.00 Gevar. progr. 14.50 Viool en piano. 15.15 Gram. 15.30 „Ben je zestig?" 16.00 v. d. zieken. 16.30 Ziekenlof. 17.00 v. d. jeugd. 17.45 Regeringsuitz.: J. J. van der Laan: „Suriname, de Nederlandse Antillen en wij". 18.00 v. cl. jeugd. 18.20 Sportpraatje. 18.30 R.V.U.: G. D. Neuman: „Beschavingswerk in Nieuw Guinea is overbrugging van 4000 jaren". 19.00 Nws. 19.10 Act. 19.15 „Uit het Boek der Boeken". 19.30 Gram. 20.05—20.10 Dr. W. Drees spreekt over 't Nat. Monument „Dr. A. Plesman. 20.25 De gewone man. 20.30 Kamerork. en solist. 21.25 „Ken een haan een ei liggen?" 21.40 Altviool en piano. 22.05 „Ouders en kinderen", caus. 22.20 Marialiederen. 22.45 Avondgebed en lit. kal. 23.00 Nws. 23.15 Utrechts Stedelijk ork., koor en sol. 23.5024.00 Gram. HILVERSUM II, 298 M. 7.00 AVRO, 7.50 VPRO, 8.00—24.00 AVRO. AVRO: 7.00 Nws. 7.10 Gram. 7.15 Gym. 7.30 Gram. VPRO: 7.50 Dag opening. AVRO: 8.00 Nws. 8.15 Gram. 8.45 Idem. 9.00 Morgenwijding. 9.15 Koorzang. 9.30 v. d. vrouw. 9.35 Gram. 10.50 v. d. kleuters. 11.00 R.V.U.: Mevr. Clare Lennaert: „Over eigen werk". 11.30 v. d. zieken. 12.00 Pianorecital. 12.30 Land- en tuinb. rneded. 12.33 v. li. platteland. 12.40 „Wij ontdekken Amerika", caus. 14.30 Gram. 14.40 Schoolradio. 15.00 Gram. 15.15 v. d. vrouw. 15.45 Gram. 16.30 v. d. jeugd. 17.30 Lichte muz. 17.45 Pianospel. 18.00 Nws. 18.15 Gram. 18.20 Mil. eaus. 18.30 Mil. ork. 18.55 „Paris vous parle". 19.00 v. d. kind. 19.05 Bariton en piano. 19.30 Verz. progr. 20.00 Nws. 20.05 Dr. W. Drees spreekt over 't Nationaal Monument ,.Dr. A. Plesman". 20.10 Gram. 20.15 Gevar. progr. 21.35 Lichte muz. 21.55 Meded. 22.00 De Conferentie in Ge- nève. 22.05 Promenade ork. 22.45 Bui- tenl. overz. 23.00 Nws. 23.15 New York Calling. 23.2024.00 Gram.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1954 | | pagina 6