BIOSCOPE H Rubber - Asfaltdek tegen het slipgevaar WAAR" Hoe wit Wethouder Viveen ontvng ere penning der gem. Voorschoten Coöp. Boerenleenbank te Stompwijk gaat haar gouden jubileum vieren ZATERDAG 29 AUGUSTUS 1953 Or. LEIDSE COURANT EERSTE BLAD PAGINA 2 Proef op drukste rijksweg De bedachtzame Rijkswaterstaat is er zij het bij wijze van proef toeovergegaan Rijksweg No. 13 tus sen Delft en Rotterdam over een af stand van 8 km. van een rubber- asfaltdek te doen voorzien. Voor Amsterdam is de toepassing van dit procédé allang geen experi ment meer: 100.000 m2 hoofdstede lijke straten en wegen zijn reeds met een duurzame, taaie en slipgevaar- beperkende rubberbitumenlaag be dekt en ieder jaar worden er enige, wegen meer van een dergelijke weg dek voorzien. Rijksweg No. 13 krijgt nu een z.g. oppervlaktebehandeling. Hierbij wordt bitumen warm op de weg ge spoten, afgedekt en ingewalst met steenslag (split). Aan dit bitumen wordt twee procent rubber toege voegd. Deze drukste van alle Nederland se autowegen overdag rijden er ge middeld 14.000 motorvoertuigen over heen vertoont op vele plaatsen ernstige barsten en scheuren in het asfaltdek. Algehele vernieuwing zou veel te duur worden, maar van de rubber-asfaltbehandeling verwacht men nu uitkomst. De Kon. Mij. „Wegenbouw" ge bruikt hierbij voor het eerst in Neder land de hypermoderne sproei-borstel- machine. Deze spuit het hete bitumen door buisjes op de weg, waarna de draaiende borstels de massa gelijk- Als eerste onderneming in Twente heeft de N.V. Rigtersbleek te En schede een ondernemingsraad geko zen. De stemming, welke een dag heeft geduurd voor het 1300 perso neelsleden tellende bedrijf, heeft tot resultaat gehad dat vijftien leden door de werknemers zijn aangewezen. Vijf candiaten van de Eendracht (N.V.V.), vier van Unitas (C.N.V.), drie van St. Lambertus (K.A.B.) en vier ongeorganiseerden werden geko zen. Dit resultaat is opmerkelijk om dat van de ruim 1300 personeelsleden slechts ongeveer twintig procent is georganiseerd. zo de liefde viel Met tranen in de ogen is een dui zend-koppige menigte gisteravond getuige gewees van een roerend treffen tussen Carel Briels en Ger de Roos, die precies een week geleden zo bar boos op elkaar werden en gis teren op het „Stadserf" te Hilver sum de grote verzoening ten tonele gevoerd hebben. Carel had voor Ger een mooie tent gebouwd, zodat de „Bietenbouwers" noch hun instrumenten nat zouden worden, wanneer de regen weer eens onruststoker zou worden en Ger had grootmoedig zijn „bietenbouwerskiel- tje" aan Carel geleend, zodat Carel op het eind van de avond met het stokje van Ger dc maat mocht slaan, toen de „Bietenbouwers" „Alte Ka meraden" speelde.... zelfs de meest hardvochtige aanwezige, die tot dan toe zijn ogen droog had weten te houden, barstte op dit onroerende moment in snikken uit. En wat deed Ger ondertussen, nu hij niet voor zijn orkest mocht staan? Ger had het jasje van Carel aan getrokken en diéns grote uilenbril opgezet en rok Lat was erg mooi en ontroerend. Zo hebben dan twee toneelspelers, geheel in ïtijl, tot meerdere eer en glorie van 'ichzek voor een opgeto gen menigte de grote verzoening ge vierd. matig verdelen en alle scheuren en gaatjes vol vegen. Op het proefvlak worden twee van de vier verkeersbanen zonder rubbertoevoeging uitgevoerd, zodat een practische vergelijking mogelijk zal zijn. Het gebruik van rubber in as falt vergroot de levensduur van de weg gemeenlijk anderhalf a tweemaal en het kost niet veel meer dan as falt zonder rubber. Het bestuur van de raad van de Friese Beweging heeft zich met een schrijven tot de raad van ministers gewend. In dit schrijven wordt er aan herinnerd dat binnen afzienbare tijd de nieuwe gemeenteraden in Friesland zullen bijeenkomen, waar bij de gekozen raadsleden weer de eed of de belofte zullen moeten afleg gen. De raad dringt er bij de minis ters op aan, te bevorderen dat, in afwachting van de toegezegde wette lijke beschikking aangaande de Friese kwestie, personen die de eed of de belofte in het Fries willen af leggen te dezer zake niet door de burgemeesters zullen worden gehin derd of in gebreke gesteld. GEVAARLIJKE DELFSTOF. Bij het ploegen op het land van een landbouwer te Leunen zijn niet minder dan zeven landmijnen aan de oppervlakte gekomen. De ontsteking van de mijnen was nog vrijwel in tact. Het is haast onbegrijpelijk, dat deze nooit zijn ontploft, want er is in de loop der na-oorlogse jaren reeds vaak met landbouwmachines op deze akkers gewerkt. bloeit de heide In de Meerselse peel zijn percelen wit bloeiende heide gevonden. Dit is een zeldzaam verschijnsel. In som mige plaatsen zijn zelfs wel eens wedstrijden uitgeschreven om wit bloeiende heide te vinden. Voetbalprijsvragen opgeschort Justitie wijzigt haar houding Een onverwachte stap van de offi cier van justitie te Amsterdam (on verwacht, omdat de Hoge Raad het beroep in cassatie in het geding om de Voetbalpr.ijsvragen eerst in Sep tember zal behandelen) heeft er toe verplicht ter wille van de deel nemers te besluiten de aangekon digde nieuwe reeks Voetbalprijs vragen voorlopig op te schorten totdat een arrest van de Hoge Raad klaarheid heeft geschapen ten aan zien van de in dit geding aan de orde zijnde vraagstukken. Het voor naamste daarvan is de kwestie of de abonné's van dagbladen zijn te be schouwen als vormende een beslo ten kring. Men zal zich herinneren, dat in de tegen de hoofdredacteur van De Courant-Nieuwr van de Dag aanhan ging gemaakte strafzaak wegens over treding- der Loterij wet de kanton rechter tot vrijspraak kwam en con cludeerde, dat de abonné's van de bladen inderdaad een besloten kring vormen. De prijsvragen waren der halve niet in strijd met de Loterij- wet. De rechtbank te Amsterdam huldigde een andere mening en thans is het aan de Hoge Raad om uit te maken, welke opvatting de juiste is. „Telegraaf". VOORSCHOTEN Hoewel de Haagse gemeentebegro ting voor 1954 nog niet bij de ge meenteraad is ingediend dit zal vermoedelijk eerst in October gebeu ren kan reeds thans worden ge zegd, dat het geraamde tekort onge veer 9 millioen gulden zal bedragen. De begroting wordt echter sluitend gemaakt door de raming van een even groot bedrag als uitkering van het gemeentefonds. Naar in gewoonlijk welingelichte kringen wordt verwacht zal deze uit kering na de aangekondigde herzie ning van de financiële verhouding tussen rijk en gemeenten voldoende zijn om het tekort weg te werken Ook voor 1953 wordt een uitkering uit het gemeentefonds verwacht, waardoor hét tekort over dit jaar ruim 7 millioen gulden ongedaan zal worden gemaakt. Moderne vreemde talen I Een sollicitant uit een Friese 2 gemeente kreeg dezer dagen een formulier ter invulling voorge- legd, waarop de vraag voor- kwam: In welke moderne vreem- 2 de talen kunt u een behoorlijke conversatie voeren? De sollicitant antwoordde: Engels, Duits en natuurlijk Fries. Terecht vermeldde hij het Fries 2 als een der talen, welke hij be- S heerste, en niemand mag hem kwalijk nemen, dat hij fier gaat op zijn Friese afkomst. Bij de firma, die het formu- lier terugontving, rees de vraag 2 of in dit geval het antwoord niet i had moeten luiden: Engels, Duits en natuurlijk Nederlands. S Het was aan het begin van de ver gadering al te merken dat deze avond een bijzonder karakter zou krijgen. Een bouquet rode bloemen sierde de tafel bij de heer Viveen en de pu blieke tribune was gevuld met vele belangstellendenden. Erst werd het zakelijke gedeelte af gehandeld. De heer Korthals zag de ze avond als een liquidatie van een bedrijf. De agenda vermeldde een aanbieding van stroppen. Het voor stel van B. en W. waarin voorgesteld werd af te zien van de premie Rijks regeling bij de bouw voor de woon ruimten in het Gezondheidscentrum eiste van de zijde van B.en W. nadere uitleg. De heer Korthals en Dekker vroegen of dit vooruit niet te bezien was geweest. Na de uiteenzetting van B. en W. werd het voorstel z. h. st. aangeno men. Door voorzieningen die voor het Rijkspersoneel gelden en die nu ook voor het gemeentepersoneel zullen worden toegepast met betrekking tot de bezoldiging van de ambtenaren bedraagt het geldbedrag, dat de ge meente meer zal moeten uitgeven 7.700. De heer Korthals achtte dit een verbetering voor de middelbare in komens. En hij sprak hier zijn vol doening over uit. De Vereniging van Oud-leerling gen van Landbouwonderwijsinrich- tingen te WassenaarVoorschoten werd een bedrag van 50 geschon ken voor de aankoop van een ge schikte beker, waarbij aan het be stuur zal worden overgelaten, wat het er mee doet. Aan de personeels vereniging van de vrijwillige plaatse lijke brandweer wordt een jaarlijk se subsidie van 150 toegekend. Het Chr. Lyceum te Alphen aan den Rijn krijgt een bijdrage van f 23.46 in het exploitatietekort over 1952. Het pre sentiegeld van de leden van de stem- bureaux werd krachtens voorstel van B. en W. gebracht op f 7.50. Het voor stel van de heer Fortanier, dat on dersteund werd door de heer Grif fioen, dat beoogde het presentiegeld te verhogen van 5 tot 10 werd met 5 stemmen verworpen. Het presentie geld moet beschouwd worden als een vergoeding voor de verrichte dienst aan de gemeenschap. Duurder gas Het gas wordt duurder met 1 cent per m3. De nieuwe prijzen zullen bedragen bij levering over de gewo ne meter en over de muntgasmeter voor het gebruikte gas a 19 cent per m3 voor het eerste 20 m3 en 18 cent per m3 voor de overige m3 per maand. Volgens vastrechttarief aan vastrecht 1.85 per maand benevens 15 cent per m3 voor't gebruikte gas Het herstel van de oude gashouder eiste een aanvullend crediet van 8.600. De raad stond voor het fait accom pli. Na enige bemerkingen van de heren Korthals en Dekker werd het voorstel z. h. st. aangenomen. Het enigen. Deze kosten dienden vol gens hem gedragen te worden door de leverancier van de drukvaten. De heer Viveen constateerde dat er haar voordeel was gekeken. Van alle zijden tekortkomingen. We zullen voorzichtig moeten zijn met onze ad viseurs! Ook hier kon men spreken van een voldongen feit. De raad stei- de dan ook het crediet ad. 43.000 beschikbaar. Ook het voorstel van de proefin stallatie voor de zuivering van hel* rioolwater aan de Dobbeweg kreeg het fiat van de raad. De heer Lam- boo was niet enthousiast over dezê proefneming maar wilde niet tegen stemmen. Het voorstel werd hierna zonder hoofdelijke stemming aange nomen. Hierna werd de raad geschorst. De heer O, R. I. Viveen werd ver zocht de vergadering te verlaten. Na de heropening nam de raad het besluit aan de heer Viveen, die voor de laatste maal in de gemeen teraad van Voorschoten zitting had, de erepenning van de gemeente Voorschoten toe te kennen als blijk van waardering, wel'k voorstel met applaus werd begroet. De heren Fortanier en Van Oos ten werden aangewezen tot cere- moniarissen. Mevrouw. Viveen was van huis gehaald en moest delen in het huldeblijk. Nadat zij binnen wa- rengeleid, waarbij aan mevr. Viveen 'bloemen werden overhandigd, stelde de burgemeester de heer Viveen in kennis van het zojuist genomen be sluit en hield daarbij een afscheids rede. „Moed, kracht en diplomatie" Spr. memoreerde, dat de heer Vi veen 18 jaren lang tot de vroed schap van de gemeente Voorschoten heeft behoord. Van 39'35 tot 1 9'53 raadslid. Van 59'39 tot 8 10'46 als wethouder en van 98 '44 tot 1612'45 als waarnemend burgemeester van de gemeente Voor schoten. Deze laatste periode die viel onder de bezettingstijd, was zeker geen gemakkelijke. De heer Viveen had getoond moed en kracht en di plomatie te bezitten. Spr. memoreer de, dat het de heer Viveen gegeven was zijn betogen te kruiden met ori ginele citaten. Een kenmerk was zijn bonhomie en humor, die nu uit de raad zullen verdwijnen. Spr. hoopte de heer Viveen nog wel eens terug te zien b.v. bij de opening van 't zwem bad, een object waar de heer Viveen sterk voor geijverd heeft. Mevrouw Viveen werd in de afscheidsrede ge noemd als de vrouw, die voor de heer Viveen een steun is geweest bij de vervulling van zijn taak. De heer G. Schrama sprak een af scheidswoord namens de leden van de raad. Het was een zware ver antwoordelijke taak, die de heer Vi veen 18 jaren heeft uitgeoefend. Spr. roemde de diplomatie van de heer Viveen en sprak daar zijn bewonde ring over uit. Hij memoreerde de in stelling van de woningcommissie, voorstel voor een aanvullend crediet waaraan het scheidende raadslid een van 43.600 voor de tot standkoming van de hoge drukgasbergingsinstalla- tie kreeg vee critiek. Het ging hier om een verhoging van een crediet van liefst 45 Over verschillende punten genoemd in de toelichting van de meerkosten werden B. en W. vragen gesteld. Gevaren was vol gens B. en W. op het compas van de Gasstichting. Vastgesteld werd dat de Gasstichting in deze een slechte beurt heeft gemaakt en dat deson danks, omdat het statutair vaststaat, deze stichting nog f 2000 extra ont vangt voor zijn advies. Met de verharding en verbreding van de toegangsweg naar de gashou der, welke kosten f 2000 bedragen kon de heer Dekker zich niet ver grote stoot heeft gegeven. De menin gen waren wel eens uiteenlopend, maar de humor waarvan de heer Vi veen zich bediende, was van grote waarde. Het heengaan doet leed, doch wij moeten uw besluit aanvaar den. Een ernstig spel. De heer Viveen stond daarna op om de sprekers van wederwoord te dienen. Op de hem eigen wijze ver telde de her Viveen, dat hij het ge- srpokene aan had gehoord. Hij kreeg de sensatie alsof hij zijn eigen begra fenis bijwoonde. Immers niets dan goeds. Hij achtte zich in werkelijheid een slecht een middelmatig wethou der en raadslid. Hij had zijn taak Na voorbereidende besprekingen werd op negen September 1903 een voorlopige algemene vergadering ge houden van de Coöp. Boerenleen bank Stompwijk in café ,,'t Blesse Paard". Deze vergadering werd ge opend door pastoor G. Bekker. 59 personen stemden vóór oprich ting van de bank en traden tegelijk tóe als lid. In alph. volgorde zijn hiervan nog in leven de heren Jac. Suikerland, L. C. Stjjnman en J. Vo gelaar. Het eerste bestuur bestond uit de heren Jac Abel, L. v. d..Meer en L. J Wijsman, terwijl de Raad v. Toe zicht werd gevormd door de heren J. A. Arkestijn, H. J. de Bruijn, B. den Elzen, G. Ph. Hoeks en Joh. de Zijden. Tot kassier werd aangesteld de heer J H. Fleuren, die vanaf 1903 tot in 1943 toe, met buitengewone toewijding en stiptheid zijn taak heeft vervuld. Als bijzonderheid moge gelden, dat nu, na 50 jaar, de bank pas de tweede kassier in functie heeft. De totaaltelling van de rekening 1903 beliep de somma van 10.272.69 (Over een periode van pl.m. 3 mnd.), terwijl het totaalcijfer van de balans 8146.98 y2 bedroeg, met een winst van 33 67 Yt - De eerste post in het dagboek was er een van 12,op 10 Oct. 1903 zijnde de contributie van 48 leden. De oprichtingskosten t.o.v. not. Ker- stens bedroegen 63.14 voor vracht loon transport brandkast werd 2, uitgegeven; aan de koningin werd subsidie gevraagd op een zegeltje van 22 cent. (Zoiets kost nu een zegeltje van ƒ50,—). Op 2 Jan 1904 werd het kassaldo gecontroleerd en in orde bevonden door de insp. van de Centr. Bank. de heer C. F. G. v- d. Hurk. (Nu is diens zoon inspec teur bij de Centr Bank.). De rekening van het jaar 1904 gaf een totaaltelling van 53475,07 en de balans van 29.477.93 Spaar bank lop. rek. credit 16000.debet ƒ1689.69; saldo in Utr. ƒ9.253.51. Doordat 1903 een boekjaar telde van 3 mnd., was 1952 het vijftigde boek jaar. De rekening van dat jaar sloot met een totaaltelling van 1625.848,21 en de balans met ƒ908.279.81. Spaar bank ƒ804.565,26; lopende rekening credit 48.615,56; debet ƒ61.668.09; aangevoeld als een spel, wel mei ernst gespeeld. In het gareel voelde hij zich niet op zijn gemak aan het zwart-witschema had hij zijn hart nooit verpand. Als reden van zijn heengaan. „Ik liep gevaar een mu seumstuk te worden en dat zou ik jammer vinden". De toekenning van de erepenning stemde hem tot ver bazing en tot dankbaarheid. Hij vond het moeilijk om het iedereen naar de zin te maken en ook nog de eigen partijgenoot. Hij dankte de burge meester en de heer Schrama voor de vriendelijke woorden. Met eerbied gewaagde hij van wijlen burgemees ter Berkhout, die versuft Voorscho ten heeft opengebroken. Hij wenste B. en W. veel sterkte en inzicht, wan1 er staan nog veel dingen te gebeu ren. Spr. dankte de ambtenaren voos de ondervonden hulp. Met de wen dat God U allen moge bezielen in Uw aardse en nuchtere werk tot waar lijk humanitaire arbeid, nam hij af scheid. Na dit officiële afscheid werd over gegaan tot afwerking van de agen- tegoed in Utr. 49.8387,51 dus bijna vijf ton In 1904 werd voor spaar- rente aan de spaarders vergoed ƒ447.98 en in 1952 ƒ19.063.11. Bedroeg het reservefonds op 31 Dec. 1903 de somma van 33.67^, thans is dit ƒ44.053.48. Het aantal dagboekposten in 1903/4 was 171 en 515; nu beloopt dit een aantal van 3200 ruim. Wij kunnen en mogen nu eenmaal geen namen noe men, maar een zeer groot aantal le den is op enigerlei wijze door de Bank geholpen in die jaren, hetzij met een voorschot, hetzij met een crediet. Toen de kassier-medeoprichter, de heer J. H. Fleuren, werd gepension- neerd als hoofd der school, moest de Bank tot dan toe bij hem aan huis gevestigd omzien naar een an dere gelegenheid. Er werd een hoek je grond van dë fam. Wijsman ge kocht en hierop werd een prachtig pand gebouwd, waarvan op 18 Aug. 1931 de eerste steen werd gelegd. Dit mooie gebouw werd ontworpen door de architect, de heer J. v. Vliet te Leidrchendam, en de bouw werd uit gevoerd door de firma G. v. d. Haar te Stompwijk. „Zo kwam de Bank in eigen huis. Met mooi Kantoor en flinke Kluis". Dat vonden de Duitsers ook, dus joegen ze de oud-kassier, de heer Fleuren, uit zijn woning en namen daar hun intrek. Per gratie Gods mocht de kassier de zittingen blij ven waarnemen onder bescherming van de Weermacht. De N.S.B.-burge- Zittend van links naar rechts: J. W. M. Boogmans (kassier); P. L. van Boheemen (best.), L. C. Stijnman (voorz. R. v. T.), N. J. Wijsman (dir.), A. L. v. Wijk (best.). Staand van links naar rechts: L. Th. de Haas (R. v. T.), C. J. v. Swieten (R. v. T.), J. Suijten (best.). (Foto: Lindhorst, Zoetermeer). val op het Raadhuis, had de sirene van de Bank gevorderd en öp het Raadhuis te Leidschendam laten plaatsen. Alles is ten slotte weer op zijn pootjes terecht gekomen en draait weer normaal. Moge het de Bank gegeven zijn, onder Gods Zegen en met de onmis bare steun van leden en spaarders, haar belangrijke taak in het econo mische leven te blijven vervullen. STOMPWIJK Concert. Zondagavond te 8 uur geeft het muziekcorps Juliana een concert in de tent bij het Jeugdhuis. Dit zal het laatste concert zijn van dit seizoen. WEER SLACHTOFFER VAN ONBEWAAKTE OVERWEG De 48-jarige grondwerker L. van der Ploeg uit Apeldoorn is gisteren op de onbewaakte overweg aan het eind van de Waterlooseweg door een electrische trein gegrepen en enige meters weggeslingerd. Bij aankomst in het ziekenhuis bleek hij reeds te meester, die bang was voor 'n over- zijn overleden. DE LEIDSE Casino: Het moet op zichzelf al een hele ervaring zijn, wanneer een meis je, dat eerzaam in een warenhuis werkt, op zekere dag hoort, dat een vergeten familielid haar een erfenis heeft nagelaten, maar wanneer bij deze erfenis ook nog een klein staatje in een ander werelddeel behoort, dan is de verrassing compleet. Het Amerikaanse winkelmeisje, waarvan de film „Smokkelprinses" de geschiedenis vertelt, vertrekt naar haar staatje in Eiuropa en zou beslist een beroerd leven vol armoede en onbegrip tegemoet getreden, zijn, omdat haar onderdanen straatarm zijn en van smokkelen moeten le ven, iets dat de juffrouw met haar Amerikaanse gevoel voor recht niet kan gedogen en deswege verbiedt, wanneer niet een stelletje hoteliers besloten om in haar staatje een con gres te beleggen. Een aardige jonge man wordt er door een Engelse kaas fabrikant heen gestuurd en daar het staatje óók kaas maakt en de Ame rikaanse juffrouw toevallig óók aar dig is, groeit er spoedig een hechte band! Deze pretentieloze film wordt vér- toont t/m a.s. Zondag. Vanaf Maan dag draait in Casino de verfilming van het toneelstuk van Oscar Wilde „De ernst van Ernst". Beide program ma's oordeelt K.F.C. toegankelijk voor alle leeftijden. Lido heeft deze week een paar bladzijden gescheurd uit het jour naal van de Londense politie en deze gebundeld in de film „Vrouwenpoli- tie". Het verschijnsel van de „sterke arm", vertegenwoordigd door het „zwakke geslacht", doet hier in Nederland nog pas aarzelend zijn intrede, maar Lon den is al sinds lange tijd gewend, dat vrouwelijke agentjes over zijn da. Restte nog slechts de rondvraa De heer Korthals vroeg de aan- i veiligheid waken, dacht van B. en W. voor de troittoirs j De bladzijden uit het journaal ver- op de LeidsewegMarnixstraat, die tellen nu niet direct van het vrij een- na de openbreking zeer slecht zijn j tonige rondjeslopen of het geestdo- hersteld. Vervolgens vroeg spr. een verslag van het bezoek van de verschillende burgemeesters aan de geadopteerde gemeenten Oudelande en Baarland. Van beide punten werd notitie genomen. Waarna de of ficiële raad werd besloten. Tot viering van het afscheid van de heer Viveen bleef men nog ge noeglijk enige tijd bijeen. De heer Vi veen kreeg namens de gemeenteraad nog een aantal boekwerken aange boden en diverse spreker o.a. de heer Limburg oud raadslid, de heer Kroos hof namens de plaatselijke pers en de heer Korthals namens zichzelf en de V. V. D. voerden het woord. Van zelfsprekend besloot de heer Viveen deze bijeenkomst met een dankwoord tot allen, die hem de beste wensen hadden doen toekomen. dende nazoeken van kaartsystemen —waaruit het leven van de politie, dus ook van de vrouwelijke politie, ook in Londen hoogstwaarschijnlijk grotendeels zal bestaan maar ge ven een reeks van bonte gevallen, die te zamen een spannend en romantisch verhaal vormen. Toch is de film niet onwerkelijk of bombastisch; de Engelse filmindu strie heeft een naam op te houden en is zich daarvan tijdens het ver vaardigen van deze film kennnelijk bewust geweest. Goed gekozen close- ups en niet te ver doorgevoerde clima xen hebben „Vrouwenleven" ge maakt tot een waardige vertegen woordiger van het Engelse witte doek. K.F.C. 18 jaar. Luxor vertoont deze week de op merkelijke Zwitserse film „Heidi". Heidi is een weesje, dat bij haar grootvader in de bergen opgroeid, plotseling wordt overgebracht naar een grote stad om daar als vriendin netje en studiegenootje van een ver lamd meisje te fungeren. Hoewel Heidi als een kastplantje verzorgd wordt kan ze niet aarden. Tenslotte ziet men de vergissing in en plaatst haar terug in de enige om geving waar ze gelukkig kan zijn, de bergen. Er zijn vele goede.momenten in de ze film, zoals de verhouding tussen Heidi en haar grootvader, een glans rol van Heinrich Gretler, en de vriendschap tussen de twee meis jes. Regiseur Comentinc toont zich in deze scenes een groot kinderpsy choloog, die de 8-jarige Elsbeth Sij- mand van Heidi een levensecht meis je, van een aandoenlijke kinderlijk heid, laat maken. Jammer is, dat de humor in deze film op een Duits, d.w.z. nogal ge forceerd, plan staat. De fotografie is uitstekend en vooral in dat gedeel te waar de film in de bergen speelt, verschaft zij ons soms verrassende doorkijkjes. Aanbevolen voor iedereen. Trianon: Nu Don Camillo eenmaal terug is in Leiden, is hij kennelijk niet van plan de Sleutelstad weer erg spoedig te verlaten. De nieuwe lotgevallen van deze Italiaanse pas toor, die manhaftig, maar soms een beetje te krachtdadig, strijdt tegen het communisme, trekken zoveel be langstelling, dat Don Camillo beslo ten heeft om voorlopig nog minstens een week in Leiden te blijven. K.F.C. alle leeftijden. Rex: Al heeft de film „Het masker van de Pharao" aardige en" spannen de momenten en zijn er soms kleur rijke opnamen, toch is het verhaal wat langdradig en vaak onwaar schijnlijk. Het is niet aan te nemen dat een meisje zich heimelijk op een lange toch door de Sahara op een kameel verstopt. In dit geval de dochter van de archeoloog Dr. Bur net die met haar verloofde en een Amerikaanse schrijver-journalist Ni- cholaas Chapman een expeditie on derneemt om het gouden masker van een pharao op te sporen. Natuurlijk maken zij een zandstorm mee en zijn er gevaarlijke stammen die be lust zyn om hun karavaan te over vallen. Doch zij worden ook in het geheim gevolgd door Dr. Petris een heerschap die ook achter de kostba re schat aan zit en voor niets terug- dienst. Voor aardige spel van Chapman en de mooi Oosterse sfeer is 't de moeite waard om deze film te zien. Toegang voor personen boven 14 jaar.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1953 | | pagina 2