os Balans-opruiming Met Pensioenregeling 2e Kamerleden en Kinderbijslag Zelfstandigen sloot 1952 Zes auto's in botsing Machinefabriek van M. den Os in het goud WOENSDAG 31 DECEMBER 1952 DE LEIDSE COURANT EERSTE BLAD PAGINA 2 EERSTE KAMER „BREDA" DINSDAG A.S. IN DE KAMER Uw- ftoto- Onze beste "ofö - ciné fin UJoLFSlflG handetaai wensen J..( ook in het in 1953 «rWifta IGiOGn TEL 21631 komende BR EESTRAAT 123 jaai In de vergadering der Eerste Ka mer is gistermiddag aan de orde ge komen het wetsontwerp houdende r.adere regeling ten aanzien van per- sioener. bedoeld in artikel 92, derde en vierde lid der Grondwet. Dit ar tikel betreft de pensioenen van de leden der Tweede Kamer. In het on derhavige wetsontwerp wordt voor gesteld, deze pensioenen te verho gen van f187.50 tot 207.50 voor elk jaar, gedurende hetwelk de betrokke nen lid der Kamer waren, tot een maximum van 3750. De reeds ver leende pensioenen van gewezen Ka merleden en van weduwen en we zen van overleden Kamerleden en overleden gewezen Kamerleden wor den dienovereenkomstig herzien. De herzieningen zullen in werking tre den met ingang van 1 Januari 1951. Het wetsontwerp is met algemene (42) stemmen aanvaard. Voorts is aan de orde gekomen het wetsontwerp tot wijziging in de hef fing van Omzetbelasting ten aan zien van tijdschriften. Volgens dit ontwerp worden geïllustreerde tijd schriften, welke in hoofdzaak het karakter van ontspanningslectuur dragen, met inbegrip van geïllus treerde modetijdschriften van een heffing van 15 pet. naar het gewone tarief van 4 pet. teruggebracht. Weekbladen, tijdschriften en andere tenminste driemaal per jaar perio diek verschijnende uitgaven worden vrijgesteld van Omzetbelasting, zoals reeds met dagbladen het geval is. Deze vrijstelling is in het ontwerp gebracht doordat de Tweede Kamer een der betreffend amendement van de heer Lucas (K.V.P.) heeft aan vaard. Het wetsontwerp wordt z.h.s. aan genomen. Wettelijke grond kinderbijslag betwijfeld. Hierna kwam het wetsontwerp tot wijziging van de noodwet kinderbij slag kleine zelfstandigen. De kinder bijslag kleine zelfstandigen. De kin derbijslag voor het vierde en volgen de kind wordt hierdoor verhoogd van ƒ0.30 tot ƒ0.34 per dag. De bijslag voor het derde kind wordt verhoogd van 0.25 tot 0.28 per dag. De in komensgrens wordt, ingevolge een door de Tweede Kamer aanvaard amendement van de heer Schilthuis (Arb.) verhoogd van ƒ2400 tot f 2800. De heer VIXSEBOXSE (C.H.), merkte op, dat de rechtsgrond voor kinderbijslag aan loontrekkers een andere is dan voor die aan kleine zelfstandigen. Er is geen rechtsgrond voor aanwezig en daarom ziet spr. hier een ernstige aantasting van de vrijheid van de burger. Spr. conclu deert, dat hij de wijziging kan aan- vaarden; hij zal zich echter tegen een algemene regeling verzetten. De heer VAN LIESHOUT (K.V.P.) zegt het wetsontwerp met het daar in opgenomen amendement-Schil t- huis toe te juichen. De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, de heer SUUR- HOFF, geeft oan. te kennen, dat naar 's ministers oordeel er ten aan zien van de kinderbijslag voor klei ne zelfstandigen toch wel gespro ken kan worden van een herverde ling van de totale loonsom. Het wetsontwerp wordt aangeno men met 27 tegen 10 stemmen. Te gen A.R. en V.V.D. Jaarbeurs gaat 1953 met optimisme in 1952 is voor de Utrechtse Jaarbeurs een jaar geweest van vergrote acti viteit. Behalve de voor- en najaars- beurs, werden voor het eerst in de jaarbcursgeschiedenis ook vakbeur zen georganiseerd, die alle veel suc ces leverden. Daarenboven werd een vakbeurs voor apparaten voor de chemische en voedings- en genot middelenindustrie de Vochema 1952 te Rotterdam gehouden. Ook deze beurs bracht bevredigende re sultaten. De beurzen trokken circa 400.000 bezoekers naar de Domstad. Hiertoe behoren 10.000 buitenlanders, die af komstig waren uit een zestigtal lan den. De totale expositie oppervlakte, die door de beurzen was bezet, be droeg circa 130 000 vierkante meter. Kan de Jaarbeurs over het alge meen tevreden zijn over de in het jaar 1952 behaalde resultaten, niet minder is zij te spreken over het feit, dat dit jaar eindelijk de wens in vervulling kon gaan tot het bou wen van een grote Jaarbeurshal op de Clroeselaan. Nadat in Juni begon nen was met de fundering van deze hal, zijn thans de wanden en de dak bedekking vrijwel gereed, zodat kan worden aangenomen dat deze nieu we hal met een expositieruimte van ruim 15.000 vierkante meter bij de opening van de zestigste Jaarbeurs op 17 Maart a.s. in gebruik kan wor den genomen. Gezien de gunstige resultaten kan de Jaarbeursairectie met voldoening op 1952 terugzien. Dat neemt niet weg dat zij ervan overtuigd is, me de door de loop der omstandigheden, dat het jaar 1953 zeker zijn moeilijk heden met zich zal brengen. Ver trouwende op de volle medewerking van het bedrijfsleven om zowel de algemene als de vakbeurzen te doen slagen, gaat de Jaarbeurs echter met optimisme het nieuwe jaar tegemoet. Breda in dc Kamer. Op voorstel van de voorzitter heeft de Eerste Kamer besloten de heer In 't Veld (Arbeid) verlof te verlenen vragen te stellen aan» de ministers van Justitie en van Bui tenlandse Zaken in verband met de ontvluchting van een zevental ge vangenen uit de strafgevangenis te Breda en de ontvangst, welke zij in Duitsland hebben genoten. De inter pellatie zal Dinsdag 6 Januari wor den gehouden in de vergadering, welke te half twee aanvangt. Zalig uiteinde. De Kamer heeft zich verder ver enigd met een ontwerp tot wijziging van de wet bestrijding tuberculose onder het rundvee. Aan het slot der vergadering heeft de voorzitter, de heer JONKMAN, medegedeeld, dat hij voornemens is de Kamer weer bijeen te roepen te gen Dinsdag 6 Januari des namid dags te half twee. Dan komt aller eerst aan de orde de interpellatie-In 't Veld nopens de ontvluchting te Breda. Binnen enkele weken zal dan een aanvang gemaakt kunnen worden met de openbare beraadslaging over de begroting. Tenslotte doet hy de beste wensen voor „oud en nieuw" uitgaan jegens de medewerkers der Kamer. In het bijzonder gedenkt hij de directeur der stenografische inrichting, de neer Bastiaan, die nog niet van zijn ziekte is hersteld en eindelijk richt hij de beste wensen tot de leden. Te kwart voor vijf wordt de ver gadering gesloten. Tijdschriften vrij van omzetbelasting Reeds per 1 Januari Het onderwerp van wet tot wijzi ging in de heffing van omzetbelas ting ten aanzien van tijdschriften, dat thans door de Eerste Kamer der Staten-Generaal is aangenomen, voorziet in een algehele vrijstelling van omzetbelasting voor alle tijd schriften, weekbladen en andere ten minste driemaal per jaar periodiek verschijnende uitgaven, aldus deelt het Ministerie van Financiën offici eel mee. Hiertoe behoren dus zowel de bla den, die tot dusverre aan de weelde belasting zijn onderworpen als de andere. Nu het wetsontwerp pas op 30 December door de Eerste Kamer is aanvaard, zad het niet mogelijk zijn, de wet op 1 Januari 1953 in werking te doen treden. De "-Minister van Financiën acht het evenwel uit practische overwe gingen niet wenselijk de leveringen en de invoer van bovenbedoelde uit gaven tussen 1 Januari 1953 en de datum van inwerking treden van de vrijstelling nog te belasten. Daarom is goedgekeurd, dat reeds van 1 Jan. 1953 af heffing van omzetbelastingen van leveringen en van de invoer van die uitgaven achterwege blijft. Dit geldt ook in de gevallen, waar in voor abonnementen over perioden, welke na 31 December vallen, voor uitbetalingen zijn ontvangen. BRANDSTICHTER TE SEVENUM? Nadat in de afgelopen zomer reeds verschillende korenmijten op raad selachtige wijze in brand waren ge raakt, is thans weer brand uitgebro ken in een mijt ongedorst graan bij een boerderij te Sevenum. Het feit, dat deze brand ontstond ondanks het natte weer versterkte de reeds lang bestaande vermoedens dat een brandstichter de omgeving on veilig maakte. Een verdere aanduiding was de vernieling die aan een kippenhok in de nabijheid was ingericht. Met be hulp van een speurhond heeft men een spoor trachten te vinden. Een in woner van Sevenum werd aan een verhoor onderworpen, maar werd na afloop daarvan weer op vrije voeten gesteld. Gistermorgen zijn op de Rijksweg tussen Krabbcndijke en Kruiningen tengevolge van de mist en de glad heid van de weg zes auto's op elkaar gereden, waarbij twee personen wer den gewond. Het begon, toen de heer M. uit Hontenisse, rijdend in de richting van Kruiningen, zijn wagen rechts van de weg parkeerde om de voor ruit schoon te vegen. De vrachtwa genbestuurder A. M. de R. uit Breda bemerkte de geparkeerde wagen te laat, remde, gleed dwars over de weg en botste er tegen op. Vervol gens was het de chauffeur van de vrachtwagen met aanhangwagen van een bierbrouwerij uit Rotterdam, de heer A. V., die achter de andere wa gen kwam, niet op tijd kon remmen en eveneens op de beide veronge lukte wagens schoof. De heer B. uit Bergen op Zoom, die eveneens uit de richting Krabbendijke naderde, slaag de er m met zijn auto voor de ra vage te stoppen. Een volkswagen van de heer C. W. L. uit Rotterdam was inmiddels gestopt achter de Citroën van de heer B. en werd la ter geramd door een vrachtwagen met aanhangwagen, bestuurd door do heer A. R. uit Barendrecht. Deze laatste botsing kwam zo hard aan, dat zowel ae volkswagen als de Citroën op de eerste drie auto's werd geschoven. Mevrouw B. uit Bergen op Zoom werd gewond, de heer M. C. L. liep een oogwond op. De ma teriële schade was niet gering. Finsterwolde mag weer samenscholen De burgemeester der gemeente Finsterwolde, de heer H Tuin, thans fungerend als regeringscommissaris, heeft het samenscholingsverbod, dat hij had uitgevaardigd naar aanlei ding van wanordelijkheden op 19 December j.l., ingetrokken. Zoals bekend is op 19 Dec. een aantal demonstranten, die verhoging van steunuitkering eisten, het ge meentehuis van Finsterwolde bin nengedrongen. Toen zij, na een uit eenzetting van de heer Tuin, weiger den het gebouw te verlaten, werden zij door de politie verwijderd. De heer Tuin is thans van mening, dat op redelijke gronden mag wor den aangenomen, dat een herhaling van dit onwettig optreden zich voor hands niet zal voordoen. Ontevredenheid over aanbesteding In een bijzondere vergadering van de gemeenteraad van Almelo is gis teravond een kwestie besproken be treffende de bouw van een Ameri kaanse fabriek op het industrieter rein aldaar. Enige raadsleden gaven hun ontevredenheid te kennen over dc gang van zaken bij de aanbeste ding. Bij deze aanbesteding n.l., waarbij het gaat om een werk van ruim een millioen gulden, is de gun ning niet verleend aan de laagste inschrijfster, de firma Roelofs en Haaze te Rijssen, doch aan de N.V. ranagro te Warmond, die voor ruim 100.000 meer had ingeschreven dan de laagste, hetge n vooral de ge moederen onder de aannemers in beweging heeft gebracht. In de ge meenteraad hebben verschillende raadsleden deze gang van zaken zeer merkwaardig gevonden. De ge meente, die aan de Amerikaanse fa briek een lening heeft verstrekt van ruim 1.000.000,voor de bouw van de genoemde fabriek en optreedt als architect, is volgens enige raadsle den „in onjuist vaarwater terecht gekomen", een conclusie waarmede aan het eind van de vergadering vrijwel iedereen het eens was. In een motie werd dan ook uitgespro ken, dat de gemeente voortaan niet meer als architect voor derden dient op te treden .aangezien dat tot grote moeilijkheden aanleiding kan geven, zoals het onderhavige geval. Afscheid prof. Romme Prof. Romme heeft vandaag in zijn laatste hoofdartikel afscheid geno men van zijn taak als politiek hoofd redacteur van de „Volkskrant", in welk artikel hij tevens de reden heeft aangegeven van zyn heengaan uit de hoofdredactie van dit blad. „Tot de onafhankelijkheid van de hoofdredacteur, schrijft hij, behoort naar mijn opvatting niet alleen het voorlichten overeenkomstig zijn eigen mening. Daartoe dient eveneens te behoren dat hij ook in het oog van nen, die de krant uitgeven en die haar beheren, de meest aangewezene is voor de plaats die hij bezet. Dit laatste werd zo gezien in 1945, toen ik mijn staatkundig hoofdredacteur schap aanvaardde" Uit de zich wijzigende politieke om standigheden is echter allengs ge groeid „een gevoel van onwenselijk heid, dat in het geheel van ons ka tholieke dagbladwezen alleen de „Volkskrant" de aparte plaats zou blijven innemen, welke in de politie ke voorlichting en beïnvloeding haar deel was van 1946 af tot nu toe. Te recht heeft een der bladen in verband met mijn heengaan geschreven, dat ik „wel steeds sociale belangstelling betoonde, maar zorgvuldig vermeed 'mij) als eenzijdig verdediger van het arbeidersbelang op te werpen." Het ligt, dunkt mij, wel voor de hand, dat ik hierin eerder te zorgvuldig dan te weinig zorgvuldig te werk ben ge gaan wat intussen onder omstan digheden óók zijn bezwaren met zich kan meebrengen. Daarenboven hééft men de overweging doen gelden, dat de steun van een katholieke politiek, welke zonder onderscheid naar rang en stand de zaak van het gehele volk in al zijn geledingen wil dienen, soms beter kan worden gegeven van buiten af dan van binnen uit. Het spreekt vanzelf dat ik de consequentie van aeze gehele opvatting waarvan ik het goed recht van die haar aanhan gen erken zonder meer heb ge trokken." Een bijzondere Missie-avond De Franciscaanse Missiebond, afd. Hartebrug-parochie, organiseert op Donderdag 8 Januari a.s. om 8 uur in het St. Antonius Clubhuis een bijzondere Missie-avond. Bijzonder, omdat een Franciscaanse Missie-bis schop, mgr. C. Kramer, O.F.M., hier bij aanwezig zal zyn. Bijzonder ook, omdat pater S, Hogenboom, O.F.M., uit Oudewater, een zeer onderhou dend spfeker, zal komen vertellen over zijn gevangenschap in Commu nistisch China, die hij met mgr. Cra mer gedeeld heeft. Bijzonder ten slotte ook omdat het bekende Alma Materkoor, onder leiding van Willem Mizée, deze avond komt opluisteren, Eigenlijk zouden we nog een vierde bijzonderheid kunnen opnoemen: de toegang is gratis; men moet slechts een programma kopen. Het ligt niet in de bedoeling op deze avond geld te vergaren voor d; Missie; het j er slechts om de katholieken van Leiden te laten horen wat er mo menteel in China gebeurt met de Ka tholieke Kerk, Haar priesters en ge lovigen. Daarom zij deze avond in de bijzondere belangstelling van alle katholieke Leidenaars warm aanbe volen. Missie-avonden plegen vaak niet goed bezocht te worden, omdat men vreest, dat het veel geld zal kosten aan collectes, verlotingen, e.d. Niets daarvan op deze bijzonde re Missie-avond. Noteert nu reeds de datum 8 Januari! GEM. AANKONDIGING INZAMELING HUISVUIL. In verband met de Nieuwjaarsdag zal op 1 Januari 1953 geen huisvuil worden ingezameld. Men gelieve op die dag geen em mers aan de openbare straat te plaat sen. Het ophalen van huisvuil uit die percelen, welke gewoonlijk op Don derdag worden bediend, zal nu plaats hebben op Maandag 5 Januari 1953. De Directeur Gem. Reinigings- 2010 en Ontsmettingsdienst. Burgerlijke Stand G oren: Henriëtte Jacqueline Eli- sabc i Maria, dr van J. A. I. Meijers en H. P. M. Klein; Johannes Woute- rus Jozef zn van J. A. van Zijp en A. M. Goddijn; Catharina dr van F. Galjaard en J. van Polanen^ Johan nes Hendrikus, zn van H. Bronk en J. M. Selhorst; Julien Benignus Carl Maria zn van C. B. A J. Puylaert en E. A. W. C. M. Raijmakers; Yvon ne, dr van J. J. de Kruis en P. Rijs- dam. Ondertrouwd: P. L. Arnold en A. Th. Redeker; W. M. van den Berg en J. E. Ruitenbeek; B. J. Diemei en A. Staats; J. Dreef en P. G. A. Ravens- bergen. VRIJDAGMORGEN om 9 uur begint de in de KCeine Win it SPOTKOOPJES ZIE DE ETALAGE I Traploper vanaf 1.69 per meteï Overgordijnstof 120 cm br. 1.89 p. m. Prima wollen Deken, gr. mt. 15.95 Haarlemmerstraat 51, Tel. 24958. (Advertentie) JCaite GOLF Een klooster, kerk en internaat van de Kruisheren zal binnenkort aan het kruispunt Utrechtseweg— Fockemalaan te Amersfoort verrijzen. Men is met de bouw reeds begon nen. Nederlanders in het Buitenland, waaronder enkele officiële vertegen- voordigers van ons land, zullen he ienavond te ongeveer half negen >ver de V.P.R.O,-zender een Nieuw jaarsgroet uitspreken. De Titus Brandsma-stichting heeft toestemming van de gemeente raad van Bolsward ontvangen om binnen deze gemeente een R.K.H.B.S. te bouwen. Een 26-jarige arbeider uit Til burg is in de afgelopen nacht door de duisternis misleid in het Wilhel- minakanaal geraakt en verdronken. Een nieuwe dienstverbinding tussen Den Haag en Oberhausen zal met de a.s. zomerdienstregeling in gesteld worden. Deze dienst zal aansluiting hebben op Essen, Dortmund en Keulen. Eerste „knecht" was echtgenote van de oprichter Gisteren was het 50 jaar geleden, dat de heer M. den Os zich in het panu Pieterskerkhof 14 vestigde als kachelsmid en koper- en blikslager en hiermede de grondslag legde voor de tnans aan de Herengracht gevestigde Machinefabriek. Als merk waardige bijkomstigheid, dient ge memoreerd te worden, dat zijn ècht- genote, mevr. P. C. J. E. den Os Wassenaar, als eerste „knecht" haar echtgenoot in de eerste jaren trouw terzijde stond en in die dagen voor geen max. onder deed. Terwijl zij de blaasbalg bediende en de ijzers uit het vuui haalde, was het haar echt genoot. die het smeedwerk verricht te Op dtze wijze, met gemeenschap pelijke inspanning begonnen, breid de het ideine bedrijfje zich uit, tot dat in November 1919 de grote uit- oi tiding plaats vond en men naar de Herengracht 8587 verhuisde. In middels was het karakter van de zaak geheel gewijzigd en legde men zich toe op constructiewerken en het mt-chinebf.drijf, waarin momenteel pl.m. 70 man werk vinden. Na het overlijden van de oprichter, ging bet bedrijf over in handen van de beide zoons, de heren M en D. P. den Os die zich thans wederkerig verzekerd hebben van de steun van de heren T. en M. den Os, resp. als algemeer bedrijfsleider en vertegen woordiger. Ter gelegenheid van dit gouden jubileum vond gisterochtend in het bedrijf een huldiging door het per soneel ptaats. Bij monde van de piocuratiehouder. de heer W. Koore- man, die o.m. een iverzicht gaf van de ontwikkeling en groei van het bedrijf, werd de directie toegespro ken en gehuldigd voor de wijze, waarop zij dit bedrijf tot verdere ont- piooiïng heeft gebracht Namens allen bood de heer Kooieman een haard er twee fauteuils voor het privé- kantoor aan. De heer M. den Os Sr., die een dankwoord sprak, vond de keuze van het cadeau al zeer symbo liek; was niet zijn vader vóór 50 jaar eveneens met een haard begonnen? Wederkerig bood spr. ter herinne ring aan deze dag aan alle werk nemers enxele geschenken aan. In de middaguren volgde in „Het Gulden Vlies" een receptie waar on geveer 250 personen, w.o. zeer vele zakenrelaties, de ge.ukwensen aan boden. Een schat van bloemen vele kostbare cadeaux en ontelbare schriftelijke en telegrafische geluk wensen vormden hier tevens de tast bare bewijzen van de algemene waardering en hoogachting die men de beide directeuren in zulk een rui me kring toedraagt BIOSCOPEN. "De films voor de volgende week zijn door de Kath. Film Centrale als volgt gekeurd: Casino: „Mevrov.w maakt carrière", alle leeftijden. Lido: „The Crimson Pirate", 14 j. Luxor: „Operatie Cicero", 14 jaar. Trianon: „Abbott en Costello in Alaska", alle leeftijden. Rex. „De éénogige Indiaan", 14 jaar. Woensdag 31 December. Na hetgeen reeds elders in dit blad over het wel en wee van Lei den anno 1952 geschreven werd, kunnen we er thans kort over zijn. Maar toch willen we van 1952 nog geen afscheid nemen alvorens U ver teld te hebben, dat een van de meest bekende Leidenaars, dc heer J. van Sisseren, vandaag afscheid neemt van zijn werkkring, nadat hij gedu rende meer dan 43 jaar de gemeente Leiden diende U kent hem natuurlijk wel, al kent U zijn naam misschien niet. Het is de bode van het Leidse stadhuis, die iedera dag achter het loketje zit om alle bezoekers de weg te wijzen naar de afdelingen waar zij moeten zijn. Dat grote stadhuis met zijn honderden kamers, met zijn vele afdelingen, het is een doolhof voor wie er niet in thuis is. Maar geen nood. Even een klopje aan het loketje en het vriendelijke, blozende 8 Jan., 8 uur, St. Antonius Clubhuis, Z.H. Exc. Mgr. Constans Kramer OFM en pater Sigïbald Hogenboom OFM: in Communistisch China Deze avond wordt opgeluisterd door het R.K. Alma Materkoof o.l.v. van dir. WILLEM MIZéE Programma's a 50 cent bij onder staande adressen en 's avonds aan de zaal. Huibers (teg Hartebrug) Haarlem merstraat, tel 22889, Sigarenmagazijn Driessen, Nieuwe Rijn 28, tel. 20596; Sigarenmagazijn v. Duivenvoorden, Lage Morsweg 18, tel. 31453; Verver, van de Waalsstraat 5, tel 26210. (Advertentie) Kath. Weekagenda In aansluiting op ons artikel van gisteren over het wederom instellen van een Kath. Weekagenda voor Lei den kunnen we thans nog medede len, dat het Kath. Sociaal Bureau, Plantsoen 25, Leiden, telefonisch be reikbaar is onder numir/er 20503. Verenigingen e.d. kunnen informa ties inwinnen over reeds bezette data, bijeenkomsten opgeven ter plaatsing in de agenda enz. iedere werkdag van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uur. Bovendien op Dinsdag- en Donder dagavond van 7 tot 8 uur. Willen vooral de secretarissen nummer en uren goed noteren? Wanneer er in de loop van van daag en a.s. Vrijdag voldoende aan meldingen op het Kath. Sociaal Bu reau binnenkomen, kunnen we reeds a.s. Zaterdag de eerste Kath. Week agenda plaatsen. gezicht van de bode lachte de be zoeker tegen. „Waar moet U zijn, mynheer?" „Bij de Gemeente ontvanger." „Trap op, eerste deur aan U linkerhand." „Dank U wel". ,.Tot U dienst, mijnheer." Zo ging dat dag in, dag uit. De heer Van Sisseren is eerst 7 jaar aan de zweminrichting verbonden geweest, 6 jaar aan de Herenpoort, 1 jaar aan de Hoge Rijndijk 's Winters was hij dan controleur van de brandstof fen in de gemeente-gebouwen. Daar na kwam hij op het stadhuis terecht, 12 jaar in het oude stadhuis, na de brand van 1939 in de Stadsgehoor zaal en Wallon, daarna in het nieuwe gebouw. „Het oude stadhuis was toch wel gezelliger", vertrouw de de bode ons toe. „Het was er ge moedelijker dan in het nieuwe stad huis, nu alles veel officiëler gaat en ei' veel meer personeel is." Hoeveel mensen de heer Van Sisseren in de loop van 36 stadhuis-jaren wel zal hebben geholpen? Moeilijke vraag. Naar schatting 150 per dag, hetgeen in 36 jaar neerkomt op pak weg anderhalf millioen mensen. En dan laten we nog maar buiten be schouwing bij hoeveel duizenden hu welijken hij geassisteerd heeft! Alleen de priest»!-studenten van de St. Petrusparochie moeten heden avond dienen. Dus niet alle studen ten van Leiden, zoals gisteren abu sievelijk is medegedeeld. De Volksdansgroep „De Grote Ronde" verzoek ons de leden die medewerken aan de operette van St. Caecilia" er op attent te ma ken, dat er a.s. Vrijdagavond om 8 uur repetitie is in de gynx.zaa. Ur- sulasteeg. STADSKOK. Dienst doktoren. De dienst der huisartsen wordt op Nieuwjaarsdag waargenomen door de doktoren: Van Bockel, de Graaff, Kors, Mastenbroek en Veldhuijzen. Dienst apotheken.De dienst der apotheken wordt van hedenmiddag 1 uur tot Vrijdagmorgen 8 uur waar genomen door Apotheek v. Driesum, Mare 110, tel. 20406 en de Zuider- Apotheek, Lammenschans weg 4, tel. 23553. Tc Oegstgeest door: de Oegstgees- ter Apotheek, Wilhelminapark no. 8, tel. 26274. MARKTBERICHTEN WOERDEN. 31 Dec Kaas. Aan voer 31 partijen. Prijzen: 1ste soort f 2.342.38, 2de soort 2.31—2.33- zware tot f 2 42 per kg. Handel ma tig- TER AAR, 30 Dec. Groente. Wit lof I 6071 cent, idem II 4658 cent, idem III 3340 cent, SRruiten 3139 cent, idem B 15—22 cent, waspeen 8 14 cent, stoofsla 25 cent. glasandy- vie 4073 cent idem B 27 cent, prei 916 cent, rode kool 813 cent, sav.- kool 710 cent, groene kool 8—9 c' uien 1214 cent, idem stek 3 cent, knolrapen 2 cent alles per kg., boe renkool 3575 cent, stoofsla 0.25 1.10 alles per kist.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1952 | | pagina 2