groen laiel Onze toekomst ligt in een Eur. Federaal Gemenebest Opvolger van Lieftinck? Het gouden jubileum der Limburgse mijnen 'sNachts de voordeur open Snelle redding bij brand Een huis met trieste bekendheid Driftige opperman gooide kruiwagen op collega ZATERDAG 10 MEI 1952 DE LEIDSE COURANT TWEEDE BLAD - PAGINA 2 Europese Staatsburgers van morgen Het laat zioh aanzien, dat 1952 het beslissende jaar wordt voor de Eu ropese eenwording. De zware last der bewapening, waartoe de Russen ons rampzaligerwijze dwingen, is niet te dragen, wanneer de Europe se defensie niet wordt opgezet als een gehéél, en dus nie' als een som van z.g. „nationale" krijgsmachten. Tevens is het onmogelijk, het hui dige levenspeil te handhaven (laat staan te verhogen), zolang onze eco nomie nationaal-versnipperd is. Voor veiligheid en welvaart is eenheid nodig niet straks, maar dit jaar, want thans vallen de beslissingen. Europese verdédiging en Europese economische ordening vereisen een staatkundig Europees gezag, een Re gering onder controle van een par lement. Daarom ziet een nuchter man als .generaal Eisenhower (onze bevrijder in de jaren 1944'45) de vorming van een Europese Bonds staat als „de sleutel tot alles". Te recht! Maar een Europese Bonds staat kan niet goed functioneren zonder burgers. Dat betekent, dat de jongeren zich moeten inleven in de gedachte, dat ze (wanneer er geen rampen gebeuren) burgers zullen zijn van een Europees Federaal Ge menebest. Daar ligt onze toekomst als wij tenminste geen onderdanen willen worden van een totalitaire dictatuur. Burgers geen staatsslaven. Het verschil tussen die beiden is tweeërlei. Allereerst, dat de burger niet door zijn overheid wordt ge knecht doch bestuurd. Maar in de tweede plaats ook, dat de burger méédqet in de menings vorming, méédoet in het openbare leven en eigen verantwoordelijkhe den draagt in de gemeenschap. En dan vragen wij: is onze Euro pese jeugd daartoe gereed? Sommigen zeggen somber: neen! En ze vertellen, hoe wantrouwend de jeugd geworden is, hoe cynisch, hoe weinig enthousiast en hoe wei nig vervuld van gemeenschapszin. Er steekt zeker veel waars in die verwij ton. De jeugd heeft trouwens zóveel leugen en verdrukking gezien, dat ze bang is, te gauw warm te lopen. Maar tenslotte geloven wij, dat de KONINGIN JULIANA NOG EENS NAAR CANADA? De mogelijkheid is niet uitgesloten meldt het Alg. Dgbl. dat konin gin Juliana volgend jaar haar vacan- tie zal doorbrengen in Canada. Indien het plan doorgang vindt, zal de koningin onder meer een receptie houden voor haar vroegere landgeno ten te Hamilton, wanneer zij daar verblijft. PRINS BERNHARD NAAR LEEUWARDEN. Prins Bernhard zal, naar thans de finitief is vastgesteld, Zaterdag 24 Mei een bezoek aan Leeuwarden brengen ter gelegenheid van de luchtvaart- dagen die van 22 tot 24 Mei op de vliegbasis Leeuwarden worden ge houden. In parlementaire kringen houdt men zich reeds geruime tijd bezig met de vraag, wie in het nieuwe ka binet opvolger zal zijni van prof. mr. P. Lieftinck, die herhaaldelijk heeft doen verluiden, dat hij zich niet meer voor een ministersfunctie zal beschik baar stellen. Als mogelijke opvolger meldt „De Telegraaf" wordt thans als ernstig candidaat voor de leiding van het departement van Financiën ge noemd prof. dr. G. W. Groeneveld, hoogleraar aani de R.K. universiteit te Nijmegen. Diesel-actie van „St. Raphael" Door het R.K. Herstellingsoord „Mgr. Mutsaers", van de bond van vervoerspersoneel „St. Raphael", wordt een beroep gedaan op een ieder, om deel te nemen aan de prijs vraag, uitgeschreven tot herbouw van het door de oorlog verwoeste kinderpaviljoen. Het kinderpaviljoen zal ruimte moeten bieden voor 68 kinderen en tevens een twintigtal extra-plaatsen moeten bevatten voor rustbehoe- vende vrouwen. Om het herstel van dit paviljoen mogelijk te maken wordt de lande lijke „Diesel-actie" ondernomen, de verspreiding van rebus-kaarten, wel ke actie een groot succes wordt toe gewenst. NIEUWE BRANDSTOF SYNTHRACIET? Minister Van den Brink verklaarde gistermorgen in zijn rede op het gou den feest der Staatsmijnen, dat bij de bereiding van gas en electriciteit meer moderne werkwijzen toepas sing zullen gaan vinden. Indien de experimenten slagen, zal het moge lijk zijn het tekort aan huisbrand te verlichten door langs synthetische weg uit vetkolen een nieuwe brand stof, synthraciet genaamd te vervaar digen. Op chemisch gebied is een reeks van nieuwe mogelijkheden in onderzoek, aldus de minister. afweer-houding van zovelen tegen over de politiek niets ander is dan een masker, waarachter zich een diep verlangen naar gemeenschap verbergt. Het verlangen naar een gemeen schap in welker levenskracht men geloven kan. Zulk een gemeenschap is niet meer de afgesloten natie al léén. Zulk een gemeenschap is de vrije Federatie der Europese vader landen. Die tot stand te brengen is de taak der jeugd. Prof. Dr. H. BRUGMANS, Rector Europa-College. Omzet Philips VU milliard Philips, dat als eerste van de in ternationale concerns, zijn verslag over 1951 publiceert, heeft voor het eerst in zijn geschiedenis een omzet cijfer van meer dan ƒ1 milliard be reikt. De verkopen aan derden beliepen bijna V/4 milliard tegen 980 mil- lioen in 1950 en nog geen ƒ500 mil- lioen in 1947. De export van Philips nam krach tig toe, sterker dan de afzet in het binnenland. Het aandeel in de totale industriële export vani Nederland be droeg 9%. Ondanks een belangrijke winst stijging, heeft de maatschappij tot verkorting van de werktijd moeten besluiten, mede omdat de voorraden te sterk waren opgelopen. Kleurige verlichting van stad en dorp De Vrijdagavond over het met ker missen, danstenten en tentoonstellin gen bezaaide Limburgse mijnland ver gleed naar het donker, toen overal feestelijk licht opspatte. Op zevend- tien hoge punten rond de mijncon- cessies waren vlammende vreugdevu ren, een omheining van een steeds groeiende baaierd van licht in tal loze kleuren en vormen. Het hart van Geleen gloeide met een enorm amphi theater, waarin vele voorstellingen uit het mijnbedrijf waren opgesteld. Openbare gebouwen en hoofdwegen wareni kunstig gesierd met duizenden en duizenden lampjes en zo was het ook in Sittard. In Brunssum is een wonderpark aangelegd met gigantes- ke fonteinen en fleurig licht tussen het jonge groen en de bloesem van bomen en struiken. Lanen en straten Mijngang ingestort Een dode Een moment vreesde men, dat de feestelijke viering van het Staatsmijn jubileum misschien moest worden af gelast wegens een droevig ongeluk, dat één dode eiste, n.l. de 23-jarige mijnwerker S. Senter, doch mis schien een grote ramp had kunnen worden. Er was alarm in het bedrijf van de Staatsmijn „Wilhelmina" waar het dak van een der kolenpijlers was ingestort en grote massa's steen om laag kwamen. Groot alarm bij de red dingsploegen, die onmiddelijk aan traden en alles deden wat zij ver mochten. Er waren acht mannen ingesloten. De productiegang was afgesloten en een ogenblik werd gevreesd, dat meer slachtoffers zouden te betreuren zijn. De reddingsploegen vochten voor het leven van hun kameraden. Zij redden zeven van de mannen, doch konden niet voorkomen, dat een hunner de mijn niet meer kon verlaten. (Tel.) Geen sla naar België België heeft zijn grens gesloten voor de invoer van sla uit ons land. De maatregel is genomen, omdat de prijs van onze sla te ver beneden de Belgische veilingprijs is komen te lig gen. Enige tijd heeft de Nederlandse regering de uitvoer van sla nog we ten te handhaven door het verhogen van de exportheffingen reden waarom de handel is teruggelopen maar nu hebben de Belgen laten we ten, dat wij hiermee niet kunnen blij ven doorgaan. Iets dergelijks heeft .zich het vori ge jaar ook afgespeeld —schrijft het Alg. Dgbl. en het is te voorzien, dat deze sluiting van de grens van tijdelijke aard zal zijn. België zal zijn grens wel weer open doen, wanneer de aanvoer op de Belgische markten gaat verminderen en de prijzen daar omhoog gaan. Overigens is het voor onze tuin bouw een bijzonder onpleizierige maatregel, al is hij dan rechtens vol komen juist. PHILIPS VERSTERKT CONTACT MET AANDEELHOUDERS. Behalve met het uitvoerige jaar overzicht zal de Raad van Bestuur van Philips een Amerikaanse me thode gaan volgen om de aandeelhou ders nauwer in contact te brengen met het bedrijf. Het ligt in de bedoe ling om in de algemene aandeelhou dersvergadering een uitvoerige toe lichting op de jaarstukken en de werkzaamheden te verstrekken. Na afloop van de vergadering zullen de aandeelhouders gemeenschappelijk 'n lunch gebruiken, waarna gelegen heid zal bestaan een kijkje te nemen in één of meer fabrieken of labora toria. Dit zal er ongetwijfeld toe bij dragen dat de aandeelhouders een grotere belangstelling krijgen voor de jaarvergaderingen, die, zoals ge bruikelijk wanneer een onderneming gaat, meestal slecht bezocht zijn. Het is een voorbeeld dat zeker navolging verdient bij andere onder nemingen. K.L.M. EN DE AMERIKAANSE OLIESTAKING. Van de zijde van de K.L.M. verne men wij, dat de K.L.M.-diensten op het ogenblik nog, ondanks de staking in de Amerikaanse olie-industrie, normaal doorgang kunnen vinden. De volgende week zal echter, in dien in het stakingsbeeld geen veran dering is gekomen, een beslissing moeten worden genomen of het nood zakelijk zal zijn bepaalde diensten in te perken. van Treebeek, Hoensbroefc, Terwin- selen, Kerkrade en Heerlen werden omgetoverd in een lichtallee, waar aan vele kunstenaars hun beste krachten hebben gegeven. Overal heerste grote drukte om deze won deren van kunstvaardigheid en tech niek te aanschouwen. Het kasteel Hoensbroek straalde in een glorie van een ver verleden. 2 mijnzetels zelve waren met hun straling in het avondlijk duister amper te herkennen. De „Maurits" met zijn grote gebouwen-complexen was int het licht van schijnwerpers en gasfakkels vervormd in een van die droomfabrieken, die anders slechts in toekomstfantasieën van technicolor-films voorkomen. De - - „Emma" en de „Hendrik" waren uit rinff' aanhouding en voorgeleiding de strakheid van alle dag gehaald in T?11 "e onbekende man, die op 5 Mei De aanslag te Groesbeek Dader zelf gewond? De groepscommandant van de rijks, polite te Groesbeek verzoekt opspo- reeksen van speelse fantasieën met electrische cn gasverlichtingen. Het feest straalde op in een land, waar vijftig jaar geleden begonnen werd met de aanleg van de „Wilhelmina", de enige staatsmijn, die gisteren in rouw gehuld was door een steenstor ting, die daar een jonge mijnwerker het leven kostte. Ook daar zal Za terdag de feestverlichting branden. Zo is het in mijniland een vreugde brand. POSTWAGENTJE ACHTER LIJNBUSSEN. De P.T.T. heeft voor het eerst in ons land in navolging vani Zwitser land proeven genomen met het koppelen van een aanhangwagentje voor postvervoer achter een normale lijnbus, ten einde een snel postver voer tussen plaatsen, die geen trein verbinding hebben, te verzekeren. Dit gebeurde Donderdagmiddag op het traject WinschotenTer Apel. Mocht deze proef, die voorlopig voortgaat, slagen, dan zal waarschijn lijk op veel meer trajecten, waar geen treinen rijden, dit aanhangwagentje van de P.T.T. langs de Nederlandse wegen verschijnen. De PTT streeft er naar het eigen vervoer te laten vervallen» op de lij nen, waar bussen rijden. Door het aankoppelen van een speciaal wagen tje hoeven dan de vaak lastige en nogal omvankrijke postpakketten ook geen ruimte van de passagiers meer in beslag te nemen. te omstreeks 5 uur in de staats bossen te Groesbeek een aanslag pleegde op twee meisjes van resp. 19 en 20 jaar. Zoals wij hebben gemeld was een der meisjes zeer ernstig ge troffen. De dader heeft vermoedelijk ge bruik gemaakt van een pistool, kali ber 9 mm. Het is niet onmogelijk, dat hij zelf ook werd getroffen door een schot en dat hij zich onder behande ling van een dokter heeft gesteld. Signalement: oud 20 a 30 jaar, lang 1.65 tot 1.70 m., smal mager postuur, smal gezicht, gele teint, zwart sluik achterovergekamd haar, donkere ogen, ongunstig uiterlijk, gekleed in blauwgroene lange pantalon en effen grijze demi zonder centuur, bloots hoofds. De groepsconmmandant verzoekt een ieder die meent ter zake inlich tingen te kunnen verschaffen zich met hem (tel. K 8891-200) of de plaatselijke politie in verbinding te stellen. KIND OP HET ERF VAN DE OUDERS VERONGELUKT. Donderdagavond kwam het drie jarig meisje van de landbouwer H. W. van Olst, wonende aan Kraaien jager weg te Apeldoorn in een onbewaakt ogenblik terecht in een zich op het erf bevindend gat, waarin het afvalwater wordt geloosd. Toen het kind gevonden werd, waren de levensgeesten al geweken. Dank zij de vreemde gewoonte om 's nachts de voordeur open te laten en kordaat op treden van een bus- passagiere, zijn een echtpaar en een kostganger te Huissen bij Arnhem dezer dagen op het nippertje van de vuurdood gered. 'sNachts reed een autobus door het slapende stadje. De inzittenden ontdekten vlammenschijnsel op de bovenverdieping van een woning op het Marktplein. De buschauffeur werd gewaarschuwd en stopte on middellijk. Eon vrouwelijke passagier sprong Zware straffen tegen inbreker Drje en twee jaar gevangenisstraf met aftrek heeft de officier van jus titie bij de rechtbank te Amsterdam geëist tegen resp. de 29-jarige sla gersknecht G. T. uit Beverwijk en de 28-jarige los-werkman W. Th. B. uit Umuiden, die op 1 November 1947 gepoogd hadden in te breken in de boerderij van de familie Van Laan te Purmerend. T. meende te weten, dat zich in de boerdrij die door twee broers en twee zusters werd be woond 20.000 bevond. Reeds was een ruitje uitgesneden, toen een der broers door het glasgerinkel ont waakte en riep: „Wie is daar?" De beide mannen hadden hierop de vlucht genomen. T. is verscheidene keren in de om geving van de boerdeij geweest. „Als een spin in haar web heeft hij ge wacht op een gunstig tijdstip om zijn slag te slaan", aldus de officier van justitie in zijn requisitoir. Hij noem de de poging van de mannen om de oude mensen te willen beroven een daad van hoogst laffe aard. „Het huis van de familie Van Laan heeft een trieste bekendheid gekre gen door de roofoverval in de nacht van 7 en 8 Augustus 1951, waarbij een der broers, de 78-jarige Jan van Laan aan de toegebrachte verwondin gen is overleden. Deze zaak is on danks de ijverige nasporingen van de districtsrecherche tot nu toe niet tot klaarheid gebracht", aldus de offi cier van justitie, die vervolgens de diverse overvallen van de laatste tijd op afgelegen woningen en boerderijen ter sprake bracht. „Met de veiligheid op het platte land is het maar droe vig gesteld. Deze overvallen zijn een plaag voor de bewoners van afgele gen woningen", aldus de officier. Beide verdachten zijn reeds een aantal keren door de justitie veroor deeld. In zijn pleidooi bracht de verdedi ger ook de roofoverval in 1951 ter sprake. De justitie heeft T. hier ook van verdacht. Deze heeft echter ont kend hieraan schulig te zijn. Dit feit is hem ook niet ten laste gelegd. De advocaat verzocht de rechtbank de straf voor beide verdachten, die hij veel te hoog vond voor een poging tot inbraak, aanzienlijk te verminde ren. Op Woensdag 21 Mei a.s. zal de rechtbank uitspraak doen. uit de bus, ging het huis met de open staande deur binnen en rende de trappen op. Boven trof zij de bewo ners slapend in bed. Zij wekte het drietal en daar het huis geen achter uitgang heeft moest men zich gevie ren een weg banen langs het trappen huis, dat reeds vol rook stond. Allen bereikten ongedeerd de buitendeur. De gealarmeeerde brandweer - besluit „Trouw" kon niet verhin deren, dat de bovenverdieping geheel uitbrandde. Behalve een paar kle dingstukken konden de aan de brand ontsnapten niets van hun inboedel redden. WEDEROM ERGERLIJKE DIERENKWELLING. In een der uitgestrekte bossen ten N.O. van Benmekom hoorde een wan delaar, de heer G. Oudsen uit Ede, het klagend gehuil van een hond. Op het geluid afgaande trof hij het dier, een bastaard-bouvier, vastgebonden aan een boom. Ook de voorpoten wa ren zo met touwen omsnoerd, dat het dier niet kon opstaan of van zijn plaats komen. Het is niet bekend welk individu deze ergelyke dierenkwelling op zijn geweten heeft. De hond, die verma gerd was en gretig verslond wat men hem voorzette, is opgenomen in het asyl van de dierenbescherming te Ede. ONGELUK TIJDENS OEFENING NATIONALE RESERVE. Tydens een te Zweeloo gehouden oefening van de Nationale Reservé uit Beilen en Sleen, heeft zich een ern stig ongeluk voorgedaan. Een be roepsmilitair, sergeant-majoor J. A J. uit Assen, had op een gegeven mo ment een blokje springstof in zijn handen, dat door onbekende oorzaak plotseling tot ontploffing kwam. Een hand van het slachtoffer werd verbrij zeld. De sergeant-majoor is overge bracht naar het diaconessenhuis te Emm en. Een maand gevangenisstraf eiste gistermorgen de officier van Justitie tegen de Hilversumse opperman H. J. de J., die in drift een ijzeren kruiwa gen van een 4 m. hoge stelling naar zij collega S. had geworpen. Op 8 Maart j.l. werkte verdachte als opperman op een stelling en kreeg de kruiwagens stenen per electrische hijsinstallatie van zijn collega bene den. „Zet ze er andersom in" had verdachte gevraagd. „Ik kan hier niet draaien, keer bo ven maar", antwoordde de college be neden. „Ik zal jewacht maar", had verdachte woedend geroepen, daarop had hij een ijzeren kruiwagen gegre pen en die naar de man beneden ge slingerd. Doordat deze struikelde was hij slechts gedeeltelijk door de wagen geraakt, hetgeen zijn behoud was ge weest. Enkele centimeters rechts en de man was morsdood geweest, zei de officier in zijn requisitoir. Ook nu, in de rechtszaal begon ver dachte weer ruzie te maken, hetgeen de president coupeerde met een: „Ik vind U helemaal niet berouwvol en Urker gezinnen mogen overkomen De Argentijnse immigratiedienst heeft de twintig Urker vissers mee gedeeld, dat zij in Argentinië kun nen blijven en dat ze mogen werken waar zij willen. Door hun oorspron kelijke verblijfsvergunning, waren de vissers gebonden aan het visse rijbedrijf dat hen had aangenomen. Hierdoor is een eind gekomen aan de moeilijkheden, die ontstonden toen de vissers, die weigerden op Zondag te werken, door hun werk gever werden geschorst. Als Argen tijnse ingezetenen mogen zij nu ook hun gezinnen laten overkomen. Weer postbesteller gearresteerd De postale opsporingsdienst heeft in 't PTT-districtskantoor van Amster dam-Zuid een besteller gearresteerd, die op heterdaad werd betrapt, toen hij enige tientallen brieven op even tueel aanwezig bankpapier onder zocht. Door deze arrestatie is het aantal sedert 1 Januari in Noord-Holland en Utrecht gearresteerde PTT-beamb- ten gestegen tot achttien. Een aantal vermissingen van post stukken op het districtskantoor Zuid was oorzaak, dat de 37-jarige bestel ler L. enige nachten ongemerki scherp werd gecontroleerd. In de nacht van Woensdag op Donderdag sloeg de recherche toe. L. werd be trapt op het stelen van enkele zil verbonnen uit niet-aangetekende brie ven. De enveloppen werkte hij weg op het toilet In totaal had hij die nacht enige tientallen brieven zodanig openge sneden, dat hij kon kijken of de in houd voor hem lonend was of niet. De man was gehuwd en ongeveer 12 jaar in PTT-dienst. Hoewel het aantal arrestaties gro ter is dan ooit te voren, daalt het aantal vermissingen: het opsporings apparaat werkt effectiever en signa leert meer in overtreding zijnde ambtenaren dan vroeger, terwijl de „strijd voor de eerlijkheid van het PTT-personeel uiterst preventief blijkt te werken. De te Laren gearresteerde past- beambte, die er van wordt verdacht zich de inhoud van een postpakket te hebben toegeëigend is de 26-jarige hulpbesteller Th. v. A. Van A. ont kent zich aan diefstal te hebben schuldig gemaakt. „Tel." Uw houding is sterk in uw nadeel Geschrokken zweeg de man, maar bij het aanhoren van de eis was hij helemaal van zijn stuk gebracht. Uit spraak 23 Mei. („N. v. d. D.") MET HAND IN ZAAGMACHINE. Ini een timmermanswerkplaats aan de Haringkade te den Haag raakte Donderdag de 27-jarige timmerman P. B. met zijn linkerhand in de zaag machine. Een midden- en een ring vinger werden hierbij afgezaagd. Na in het ziekenhuis verbonden te zijn, kon hij huiswaarts keren. VIER MAANDEN GEëlST WEGENS BIGAMIE. De kantoorbediende J .F. W. uit Den Haag, die gistermiddag in hoger beroep terechtstond voor het Haagse Gereechtshof, hoorde wegens bigamie vier maanden gevangenisstraf tegen zich eisen. De procureur-generaal vond de gevangenisstraf van drie weken, waartoe W in eerste instantie was veroordeeld, een te geringe straf. W. was voor de Meidagen '40 ver loofd met mej. H. B. in Den Haag. In de oorlog was hij varende. In Narobi (Afrika) ontmoette hij een miss A. J Toen hij na inlichtingen ingewon nen te hebben, te horen kreeg, dat mej. H. B. overleden was. trad hij roet miss A. J. in het huwelijk Na de oorlog teruggekeerd in Ne derland, ontmoette hij mej. H. B., die springlevend bleek. Door deze ont moeting ontdekte W., dat zijn hart toch nog het meest uitging naar mej. H .B. Miss A. J., dit bemerkende, stemde toe in een scheiding. Nog voordat deze scheiding was uitge sproken trad hij in het huwelijk met mej. H. B., waardoor hij zich aan bi gamie schuidig maakte. Uitspraak 23 Mei a.s. Zo moeder, zo dochter Mata Hari dochter gefusilleerd De dochter van de spionne Mata Hari is in 1950, in het begin van de Koreaanse oorlog door de commu nisten gefusilleerd, zo meldt de „Nieuwe Gazet". Mata Hari werkte in de eerste we reldoorlog voor de Duitsers en werd na haar ontmaskering op 15 October 1917 door de Fransen bij Parijs ge fusilleerd. Zij was van Nederlands- Indische afkomst, en gehuwd ge weest met een K.N.I.L.-officier, die de Engelse naam MacLeod droeg. Haar dochter, die in Noord-Korea haar einde vond, stond bekend als Banda. Haar eigenlijke naam was Joanna Louiza MacLeod. Banda leefde in de tijd tussen de twee wereldoorlogen op Java. Eerst in 1942, na de bezetting van Java door de Japanners, begon zij zich (ep 40-jarige leeftijd) met spionna- gewerk bezig te houden, in dienst van het Indonesische verzet en ook in dienst der geallieerden. Zij was met het werk begonnen uit liefde voor een Indonesiër, aan wie zij daarom deze diensten wilde bewij zen. Eenmaal in het raderwerk inge schakeld, ging ze steeds verder de weg der spionnage op, hoewel ze voor die tijd steeds vastbesloten was geweest nimmer spionne te worden, afgeschrikt als zij was door het nood lottig einde van haar moeder. Na de oorlog vertrok ze als agen te van de Amerikaanse inlichtingen dienst naar China en ten slotte naar Noord-Korea. Daar werd zy door verraad van een harer medewerkers door de communistisce politie ge- grepen en korte tijd later gefusil leerd. PERSSPIEGEL HERVORMING VAN MINISTER LIEFTINCK. Om het conflict, gerezeni tussen de Tweede Kamer en Minister Lieftinck, naar aanleidihg van de aanneming door de Kamer van het „onaanvaard bare" amendement-Lucas inzake de verlaging van de omzetbelasting voor tijdschriften, schrijft prof. Romme in de Volkskrant: „Wij hopen» zeer, dat de overwe ging tenslotte toch, niet tot een in trekking, maar tot de hervatting van de beraadslaging en tot de af handeling van het wetsontwerp zal leiden. Men zal ons wellicht niet willen verdenken van geringschat ting van staatsrechtelijke kwesties maar wij willen dan toch wel zeg gen, dat wij het niet zouden begrij pen, wanneer de Minister van Fi nanciën aan deze staatsrechtelijke aangelegenheid het belang van de door hem urgent geachte econo- misch-sociale voorziening zou op knopen en dit voor zijn verant woordelijkheid zou nemen. Wij zou den het zelfs volkomen begrijpelijk vinden, wanneer er niet veel meer dan één» nacht nodig zou zijn, om de minister raad te brengen. Zijn staasrechtelijk gewetensbezwaar zal het, zeker wanneer hij aan het staatsrechtelijk oordeel van de Ka mer óók enig gewicht toekent, af leggen tegen de nauwgezetheid van zijn financiële geweten, dat de be langen zal willen blijven verzorgen, die hem tot de indiening van zijn wetsontwerp leidden. Het komt ons voor, dat de Minis ter, wanneer hij wil en waarom zou hij niet willen? wel een weg zal weten te vinden, om het conflict tussen zijn staatsrechtelijke en zijn financiële geweten alsnog tot een harmonische oplossing te brengen. En mochten wij hierin te optimis tisch zijn, dan zou het, dunkt ons, niet misstaan, wanneer hij op ge matigde wijze het voorbeeld van de Kamer zou volgen, die in de zelfde nacht tot driemaal toe het hoofd wist te buigen. De herinne ring aan minister Lieftinck, ook de staatsrechtelijke herinnering, zal er niet slechter door worden". Vao'i de HAAGS GERECHTSHOF. Op aandrang van de familie beslo ten twee jeugdige betonarbeiders, broers van elkaar uit Katwijk aan Zee, om een schuurtje te bouwen. Zij gingen daartoe naar de bedrijfsleider van de onderneming, waarbij zij werkten, en vroegen hem cement te koop om balken en platen voor het schuurtje te maken. Dit kon, maar de prijs viel de jongens tegen en daarom besloten zij maar om het materiaal te stelen. Voor deze diefstal waren beide broers tot tien dagen elk veroordeeld, van welk vonnis zij in beroep waren gekomen. De procureur generaal schetste hoe de bedrijfsdiefstallen een grote omvang hebben aangeno men. Daar het gestolene hier echter geen enorme waarde had en de ver dachten gunstig bekend stonden, wil de hij ditmaal nog volstaan met het vorderen van een maand gevangenis straf voorwaardelijk met een proef tijd van drie jaar en f 75 boete of 30 dagen. Uitspraak 23 Mei. Wie „overstuur" is, blijve van het stuur aft Verbond voor Veilig Verkeer

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1952 | | pagina 6