BIOSCOPEN Zeven Leidse muziekcorpsen lopen Maandag door de stad Zeer interessante oratie over de kindergeneeskunde Conservenfabriek T. en D. bestaat Donderdag 75 jaar ZATERDAG 3 MEI 1952 DE LEIDSE COURANT EERSTE BLAD - PAGINA 2 BEVRIJDINGSDAG Zoals gisteren gemeld zullen de zeven Leidse muziekcorpsen ter ge legenheid van de Bevrijdingsdag a.s. Maandagavond een serenade bren gen aan het Gemeentebestuur op het Stadhuisplein. Om acht uur precies wordt op zeven verschillende pun ten in de stad gestart. Om negen uur moeten de corpsen de Aalmarkt be reikt hebben. Een voor een zullen zij op het Stadhuisplein een num mer spelen. De volgende routes zul len gelopen worden: Corps R.K. Harmoniekapel. Pie terskerkhof, Kloksteeg, Rapenburg, Kort Rapenburg, Prinsessekade, Turfmarktbrug, N. Beestenmarkt, 2de Binnenvest^racht, Steenstraat, Stationsweg, Rijnsburger weg, Joh. de Wittstraat, Ledenberchstraat, Fa- gelstraat, Oldenbarneveltstraat, Joh. de Wittstraat, Rijnsburgerweg, Nach tegaallaan, Leeuwerikstraat, Lijster straat, Rijnsburgerweg, Stationsweg, Rijnsburgersingel, Valkbrug, Nieu we Beestenmarkt, Turfmarkt, Prin sessekade, Apothekersdijk, Kippen- brug, Aalmarkt. C«rps T. D. Hooigracht, Nieu we Rijn, Langestraat, Oosterkerk straat, Weverbrug, Trompstraat, van Speijkstraat, Evertsenstraat, Zijlsin gel, Utr. Veer, Plantagelaan, Leven daal, Korevaarstraat, Steenschuur, Rapenburg, Noordeinde, Haagweg, De Genestetstraat, Ten Catestraat, Da Costastraat, Haagweg, Noordein de, Kort Rapenburg, Boommarkt, Aalmarkt. Corps De Post. Boommarkt, Kort Rapenburg, Breestraat, Papen- straat, Langebrug, Steenschuur, Ko revaarstraat, Levendaal, Hoge Rijn dijk, Burggravenlaan, De Sitterlaan, Kam. Onneslaan, Hugo de Vriesstr., Lorentzkade, Lammenschansweg, Zoeter w. Singel, Koepoortsbrug, Doezastraat, Nieuwsteeg, P.K.hof, P.K.straat, PK.gracht, Mooijapik- steeg, Breestraat, Vrouwensteeg, Aal markt. Corps Politie. Zonneveldstraat, Nieuwsteeg, Doezastraat, Heerenstr., Leliestraat, Resedastraat, P. de la Courtstraat, Heerenstraat, Witte Sin gel, J. van Goyenkade, W. Rozen straat, Witte Singel, Gerrit Doustr., J. van Goyenkade, Hugo de Groot straat, Witte Singel, Kaiserstraat, Rapenbux-g, Kloksteeg, Pieterskerk hof, Pieterskerkstraat, Pieterskerk- gracht, Langebrug, Rapenburg, Kort Rapenburg, Boommarkt, Aalmarkt, Corps Concordia. Janvossen- steeg, Oude Vest, Mare, Maresingel, Pasteurstraat, Leeuwenhoekstraat, Hansenstraat, Groenoordstr., Haar lemmerweg, Rijnburgersingel, Sta tionsweg, lus station, Stationsweg, Steenstraat, 1ste Binnenvestgracht, Morsweg, Rijnzichtbrug, Haagweg," Noordeinde. Kort Rapenburg, Boom markt, Aalmarkt. OUD-STRIJDERS VAN 28 R.I. KOMEN BIJEEN IN LEIDEN. Nu er dit jaar in Dordrecht geen gelegenheid is de jaarlijkse herden king te houden, zullen de oud-strij ders van 28 R.I. op Zaterdag 10 Mei a.s. in Leiden bijeenkomen, nadat in de morgenuren op het monument te Dubbeldam een krans gelegd zal zijn. 's Middags om kwart over twee wordt in de Doelenkazerne verza meld. Daarna trekken de deelnemers gezamenlijk op naar de kerk van de Evang. Luth. Gemeente aan Hoogl. Kerkgracht, waar de voorzit ter, de veldprediker en de aalmoeze nier het woord zullen voeren. Terug in de Doelenkazerne wordt geza menlijk gegeten. Om zeven uur volgt de jaarvergadering en om acht uur wordt een bijeenkomst met filmver toning gehouden. 100 jaar slijterij, 50 jaar Coster Op 1 Mei 1.1. was het honderd jaar geleden, dat de heer J. Schoonder- gang in het pand Steenstraat 8 een gisthandel en bierhuis met volledige vergunning opende. In 1870 nam de zoon, de heer Th. Schoondergang, de zaak 'over. Na verloop van jaren kwam de gisthandel in handen van zijn broei-, de heer H. Schoondergang, wiens zoon thans nog een dergelijke zaak dryft aan de Mare. Aangezien de heer Th. Schoonder gang geen opvolger had, kwam op 1 Mei 1902 de heer E. J. Coster in de zaak, die dus thans zijn gouden ju bileum viert. De zaak was toen nog een tapperij en slijterij, maar na 1914 ging de heer Coster zich meer op de slijterij toeleggen en toen de heer Schoondergang in 1929 overleed, werd het pand naar de eisen des tyds verbouwd en werd de zaak uitslui tend slijterij. In 1927 kreeg de heer Coster assis tentie van zijn zoon, de heer J. Coster, wiens broer, de heer E. J. Coster in 1934 eveneens in de zaak trad. Beide broers leiden thans de slijterij met hun vader als toeziend belangstel lende, die weliswaar op de achter grond geen dag in de zaak ont breekt! Toen in 1922 het tapverbod in Lei den werd ingevoerd, was de heer Coster door de R.K. Staatspartij can- d'daat gesteld voor de Gemeenteraad, die hem van 1923 tot 1939 onder zijn leden telde. Om dit gouden feest voor de oude heer Coster niet te vermoeiend te ma ken, wordt er geen receptie gehouden. Wie dezer dagen echter z'n gelukwen sen op Steenstraat ~WÊÊSÊBM Corps W. W. Vestestraat, Nieu we Rijn, Rijnbrug, Rijnstraat, Le vendaal, Utr. brug, Hoge Rijndijk, Cobetstraat, De Laat de Kanterstr., Thobeckestraat, Zeemanlaan, Lam menschansweg, J. v. Houtbrug, Ge- regracht, Levendaal, Korevaarstraat, Steenschuur, Doezastraat, Witte Singel, Noordeinde, Kort Rapenburg, Boommarkt, Aalmarkt. Corps Nieuw Levend. Werff- straat, Pelikaanstraat, Haarl.straat, Lage Rijndijk, Sumatrastraat, Atjeb- straat, Driftstraat, Lage Rijndijk, Haven, Oude Vest, Pauwbrug, Oude Singel, Turfmarkt, Prinsessekade, Kort Rapenburg, Rapenburg, Doe zastraat, Boisotkade, Kaiserstraat, Nonnebrug, Rapenburg O., Kort Ra penburg, Boommarkt, Aalmarkt. Ter gelegenheid van deze muzikale stertocht zal de fontein aan de Vis markt van half negen tot negen uur spuiten. Burgerlijke Stand Geboren: Catharina Petronella Ducke, d. v. P. Olivier en A. Delfs- ma: Anja, d. v. J. A. Rip en S. Hols- wilder; Mariandel Petronella, d. v. B. de Jeu en G. Sirach; Wilhelmina, d. v. W. Zonneveld en M. M. H. Ho- genes; Gerardus Maria, z. v. L. Kui ters en E. M. Laan; Gerarda Marga- retha Maria, d. v. J. J. Straver en B. M. Kerkhoff; Lambcrtus Ferdinan- dus Johannes, z. v. N. A. Biegstraa- ten en R. M. J. Hartogs. Overleden: J. J. P. van den Hout, man, 27 j.: J. C. Crama, huisvr. van Redegeld, 39 j.; J. B. Drechsler, wed. van Cattel, 80 j.; N. van der Tuin, man, 78 j.; G. Bronsgeest, huisvr. v. Jansen, 54 j.; J. Weerstand, man, 52 j.; G. Warnaars, huisvr. v. Nieuw- kekr, 74 j.; M. A. Salden, wed. van Lejeune, 53 j. VLASVELD'S BEODEN-REPARATIES IN 1 DAG GEREED Vrijblijrend prijsopgaaf LAGE RIJNDIJK 28 B - TEL. 22293 (Advertentie) Prof. Veeneklaas inaugureerde In het groot-auditorium van de Leidse Universiteit aanvaardde prof. dr. G. M. H. Veeneklaas gistermid dag het ambt van hoogleraar in de kindergeneeskunde met een inaugu rale oratie, getiteld „Kind en Kinder geneeskunde". De nieuwe hoogleraar wees er op, dat de kindergeneeskunde nog een zeer jong vak is, weliswaar de zui- gelingentijd voorbij, maar nog een kleuter in vergelijking met sommi ge andere specialismen. Haar moeder, de interne geneeskunde, heeft zoals alle moeders reeds moeten erkennen, zich anders ontwikkeld dan destijds kon worden verwacht. In het eerste deel van zijn oratie beperkte prof. Veeneklaas zich tot enige aspecten van het kind en de kindergeneeskunde, er de nadruk op leggend, dat men te doen heeft met groeiende, zich ontwikkelende en voortdurend merkbaar sterk veran derende organismen. Men is gewend, aldus spr., het le ven van een kind officieel te laten beginnen wanneer het geboren is. Toch is het in hoge mate boeiend zich af te vragen wat hieraan is voor afgegaan. Spr. wijdde een beschou wing aan de bevruchting van de eicel en concludeerde, dat het leven vóór de geboorte niet zo veilig en onbedreigd is als men zich dikwijls voorstelt. Komend aan de phase na de ge boorte, behandelde spr. de omgeving waarin de pasgeborene arriveert en waarin het opgroeit vanuit het bijna niets naar datgene wat in de loop van vele eeuwen tot deze huidige samenleving geworden is. De kindergeneeskunde wordt alleen in de Westerse samenleving gevonden en kon vóór 1900 slechts incidenteel en in primitieve staat gesignaleerd worden. Sindsdien is er veel veran derd, hetgeen ook blijkt uit het da lende cijfer van de zuigelingensterfte: 15% in 1900; 2VZ% in 1950, welke daling voor een deel aan de kinderge neeskunde te danken is. De lichamelijke en psychische ver zorging van het kind staat organisa torisch echter nog in de kinderschoe nen. Voor zuigelingen tot één jaar vindt men 1200 consulatiebureaux in het land. Ook de schoolkinderen zijn gemakkelijk te bereiken. Maar van één tot zes jaar, in welke periode de lichamelijke en psychische ontwik keling van fundamentele betekenis is voor het verdere leven, ontbreekt het toezicht nagenoeg geheel. Patiëntenmateriaal veranderd. Sprekend over de klinische kinder geneeskunde, wees spr. er op, dat 25 jaar geleden de kinderklinieken vooral bezet waren door kinderen met Engelse ziekte, bloedarmoede, scheur buik of voedingsstoornissen. Vijftien jaar geleden was het aantal kinderen met infecties nog zeer talrijk. Met het verbeteren van de voeding en de ont dekking van het prontosil is het pa tiëntenmateriaal veranderd. Hoofdza kelijk infecties, teweeggebracht door minder alledaagse bacteriën, belan den thans in de kliniek, waardoor de klinicus gedwongen is zich meer bac teriologisch te oriënteren. Bovendien kinderen met hersenvliesontsteking en aangeboren afwijkingen, welke laatste niet erfelijk behoeven te zijn, zoals onderzoekingen hebben aange toond. Leidse Universiteit Geslaagd voor het doctoraal exa men Nederlands recht de heren R. M. H. Koesoemo Joedo, Den Haag; O. C. M. Wibaut, Scheveningen; C. A. Streefkerk, Den Haag, en F. H. van der Burg, Delft; voor het doctoraal examen Geneeskunde de dames: H. Ooster, Den Haag; J. Voorwinden Leiden; idem de heren: J. W. Best Rijswijk (Z.-H.). P. M. Deering. Delft; W. J Kappelle, Hengelo (O.); A. D. P. van Lith, Leiden, en M. Marseille, Den Haag; voor het arts examen 2e gedeelte de heren; C. H. Otto. Leiden; H. J. van Heijst, Oegst- geest en J. C. van Wieringen, VI aar dingen. bieden, is hartelijk welkom' GOUDEN DOCTORAAT. Op Dinsdag 6 Mei a.s. zal het vijf tig jaar geleden zijn, dat aan de Leidse Universiteit promoveerde tot doctor in de rechtswetenschap de heer mr. J. G. Huijser, geboren te wil komen aan- Blitar (Java) en thans wonende te 1 's-Gravenhage. Tenslotte wees prof. Veeneklaas er op, dat het terrein der kindergenees kunde bezig is uiteen te vallen in talrijke andere gebieden, die alle op zichzelf zo belangrijk zijn, dat zij door de beoefenaar der klinische kin dergeneeskunde slechts in grote lij nen kunnen worden gadegeslagen. De differentiatie geeft wel eens een be klemmend gevoel en zal in de toe komst zeker nog toenemen. Dit moet j echter niet als een bezwaar, maar als een opmerkelijk verschijnsel van groei met vreugde worden begroet. Differentiatie is een teken van voor uitgang, mits zij voldoende gesteund wordt door communicatie en coördi natie. Bij de gebruikelijke toespraken noemde spr. zijn voorganger, prof. dr. E. Gorter, een sieraad van de Leidse Universiteit, die de Leidse kinderkli niek en de Nederlandse kinderge neeskunde tot internationaal niveau gestuwd heeft een achter wie een uit zonderlijk verdienstelijk hoogleraar schap ligt. Prof. dr. L. v. Itallie f In de ouderdom van 86 jaar in gis teren te Heelsum, waar hij de laat ste jaren woonachtig was, overleden prof. dr. L. van Itallie, oud-hoogle raar aan de Leidse Universiteit, waar hij gedurende bijna 30 jaar de artsenij-bereidkunde en de vergift- leer doceerde, terwijl hij tevens di recteur was van het Pharmaceutisch Laboratorium. Leopold van Itallie werd de 12de Maart 1866 te Maastricht geboren, alwaar hij na de lagere school de H.B.S. bezocht en daarna pharmacie ging studeren aan de Universiteiten te Utrecht en te Bern. In 1886, op twintigjarige leeftijd dus, legde hij reeds met goed gevolg het examen van apotheker af, waar na hij zich als gemeente-apotheker te Rotterdam vestigde. In 1901 behaalde hij zijn doctors graad aan de Universiteit te Bern op een proefschrift, getiteld: Ueber den Orientalischcn und den Amerikani- schen Styrax" (von Liquidambar orientalis und Liquidambar styra- ciflua). Een jaar later werd dr. van Ital lie benoemd tot leraar aan de Rijks Veeartsenijschool te Utrecht, Nadat hij daarna in 1906 tot lector aan de rijksuniversiteit te Utrecht was benoemd, volgde in 1907 zijn benoeming tot hoogleraar in de fa culteit der wis- en natuurkunde aan de Leidse Universiteit, als opvolger van prof. dr. H. P. Wijsman, welk ambt hij de 25ste September 1907 Belangrijke Leidse industrie Ofschoon niet écn van de heren Tieleman en Dros aan een molenaar verwant is, zal de C.V. Tieleman Dros a.s. Donderdag het feit kunnen herdenken, dat in dit kerngezonde bedrijf een sieraad voor de Sleutel stad, dat vele handen werk biedt de „Molen" nu al drie-kwart eeuw lustig draait. Op initiatief van de heren A. Tie leman en D. C. en C. Dros op de Middelstegracht werd begonnen in een ruimte van slechts 60 vierkante meter; thans beslaat het fabriekscom plex niet minder dan 26.000 m2. Stond aanvankelijk bij de oprich ters uitsluitend de export voor ogen, na een tijdsverloop van ongeveer 20 jaar is men zich ook met succes op de binnenlandse markt gaan toeleggen. Toen eenmaal de leer der vitamines haar intrede had gedaan, behoorde T. D. tot één der eerste industrieën, welke een eigen wetenschappelijk la boratorium inrichtte. In dit verband is stellig vermelenswaard, dat één der laboranten gedurende 3 jaar zich wijdde aan de bestudering van het vitaminegehalte vani blikgroente en als bekroning van die studie uitein delijk promoveerde op een disserta tie over dit onderwerp T. D. zelfs in de rimboe. Maken de producten van dit jubileren de bedrijf reeds sedert vele decennia deel uit van de standaarduitrusting aanvaardde met het uitspreken van een rede over: „De vermeerdering onzer kennis omtrent geneesmidde len in de 19de eeuw". Van Sept. 19221923 was prof. v. Itallie rector magnificus der Leidse Universiteit en aan het einde van het academiejaar 19351936 ver kreeg hij eervol ontslag als hoog leraar wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Prof. van Itallie is o.m. redacteur geweest van het Pharmaceutisch Weekblad en hierin zowel als anders zins zijn tal van publicaties en we tenschappelijke verhandelingen ver schenen. Prof. van Itallie was voorzitter van de permanente Pharmacopee- commissie en voorzitter van het be stuur van het „Rijksinstituut voor Fharmacotherapeutisch Onderzoek" Bijzonder groot is het aantal bin nen- en buitenlandse onderscheidin gen,, dat h?m in de loop der jaren is ten deel gevallen en die een bewijs vormen van zijn internationale we tenschappelijke verdiensten. De re gering erkende deze door zijn be noemingen tot commandeur in de Orde van Oranje Nassau en van de Nederlandse Leeuw. Verder was prof. van Itallie o m. erelid van Philadelphia College of Pharmacy and Science (1922), wel ke onderscheiding in 1928 werd ge volgd door zijn benoeming tot „mas ter of Pharmacy" honoris causa; voorts honary member of the Ame rican Pharmaceutical Association (1923); corresponderend lid (1924) en erelid (1930) van de Académie Royale de Médicine de Belgique te Brussel; erelid van de Société Suisse de Pharmacie (1925); erelid der Ne- derl. Indische Apothekersvereniging (1926); officier in de Belgische Kroonorde (1926); erelid van de So ciété Pharmaceutique te Athene (1927); officier de l'Instruction pu- blique de France (1928); correspon derend lid van de Académie de Mé dicine te Parijs en van de Oester- reichische Pharmaceutische Gesell- schaft te Wenen (1929); ere-voorzit- ter der Fédération Internationale Pharmaceutique (1930), erelid van de Societa di Farmacia di Torino en van de Deutsch Apothekersverein. Voor dit laatste erelidmaatschap be dankte hij in 1933 op grond van de achteruitzetting van het Joodse volks deel in Duitsland. Hij motiveerde dit met de woorden, dat een derge lijke „een beschaafd volk onwaar dige" liouding hem noopte aan. deze erefunctie ,.niet langer waarde te hechten". van talloze scheepvaartondernemin gen, leger, vloot en luchtmacht, hun kwaliteit wordt het beste geïl lustreerd door het attest van de lei der van een expeditie naar de bin nenlanden van Nieuw Guinea, die spontaan en ongevraagd verklaarde, dat de deelnemers hun behoud in zeker opzicht "te danken hadden aan de schitterende conditie, waarin zij de T. D.-conserven ondanks de meest ongunstige klimatologische om standigheden op hun terugtocht uit onherbergzame oorden in de achter gelaten depots hadden aangetroffen. De niet-ingewijden zal het zeker zijn ontgaan, dat rond de eeuwwisse ling een koek- en banketfabriek on derdeel van deze conservenfabriek uitmaakte, waarvan de productie uit sluitend was bestemd voor de tropen. Tot aan de dertiger jaren heeft men ruim 40 jaar zich op de fabricatie van een en ander toegelegd. Doch niet alleen in deze producten specia liseerde T. D. zich, er was ook een levendige handel in.... kruideniers waren, zij het dan in geconserveerde vorm. Uiteraard heeft ook een ver-door gevoerde mechanisatie in het bedrijf in de loop der jaren plaats gevon den. Dit dit nog al iets te betekenen had toont reeds een enkel cijfer. Had men tot 1898 per seizoen pl.m. 1000 vrouwen nodig om in totaal 200.000 K.G. doperwten te verwerken, thans kan men per dag met een doperwten- installatie ongeveer 100.000 K.G. ver werken. Een gelijk aantal kilogram men vlees kan eveneens per dag wor den geconserveerd. Ondanks de mechanisatie heeft men door uitbreiding van de afzet mogelijkheden de personeelssterkte in de laatste jaren vrijwel kunnen handhaven en vinden dagelijks plm. 400 werknemers een aanital dat in de campagnetijd tot 5 a 600 wordt op gevoerd in dit bedrijf werk. Ter gelegenheid van het jubileum, dat a.s. Donderdagochtend allereerst in de kring van het personeel wordt herdacht, vindt in de middaguren van 3 tot 5 uur in „Het Gulden Vlies" een receptie plaats. Zaterdag 10 Mei gaan directie en personeel een auto tocht maken. Hierna is een feest avond ini de Stadsgehoorzaal. Ds. D. KUILMAN t. Gisteravond is geheel onverwacht overleden ds. D. Kuilman, emeritus predikant van de Ned. Herv. Ge meente te Leiden. Ds. Kuilman, die de leeftijd van 69 jaar bereikte, heeft ruim 24 jaar als predikant in Leiden) gewerkt. Hem was speciaal de bear beiding toegewezen van de wijkge- meente Staalwyk (Witte Singel, He renstraat, Koninginnelaan en omge ving). De begrafenis zal a.s. Woens dagmiddag om half drie op Rhijnhof plaatsvinden. WEERSVERWACHTING (Geldig van Zaterdagavond tot Zondagavond. Opgemaakt te 10 uur). PLAATESLIJKE BUIEN. Veranderlijke bewolking met plaatselijke enkele buien, hier en daar met onweer. Zwakke tot matige wind, hoofdzakelijk tus sen Oost en Zuid. Langs de Wad- denkust iets hogere, elders de zelfde temperaturen. 4 Mei: zon op 5.05 en onder 20.10; maan op 14.02 en onder 3.05 uur. 5 Mei: zon op 5.03 en onder 10.12; maan op 15.15 en onder 3.15 uur. Toenemende kans op onweer Het K.N.M.I. deelt mede: De Meimaand is wat het weer be treft dit jaar bijzonder mooi begon nen. Op de eerste Meidag heerste vooral ini het Zuiden van het land een zomerse warmte met temperatu ren van 25 tot 27 graden. Daarna is het wel iets koeler geworden, maar het weer bleef tamelijk zonnig. Het Zuiden van Nederland bevond zich daarbij aan de rand van een gebied met regen en onweersbuien, dat ge heel België en Frankrijk omvat. De buien, die in ons land vielen, hadden echter over het algemeen weinig te betekenen. In het Noorden van het land overheersten Noordoostelijke winden, die in stand gehouden wor den door de betrekkelijk hoge lucht druk boven de Noordzee. Deze win den voeren tamelijk koude lucht aan afkomstig uit het Oostzeegebied, die échter door de zonneschijn zo veel verwarmd wordt, dat hij vrijwel geen daling van de temperatuur heeft ver oorzaakt. Langs de Waddenkust ble ven de temperaturen voordurend vrij laag en werden de maximumtempera turen niet hoger dan 15 graden. In middels breidt het storingsgebied bo ven Frankrijk en België zich lang zaam verder in Noordelijke richting uit. Dit betekent, dat de kans op on weersbuien groter wordt. In het al gemeen zal er wat minder wind zijn. Het lueek in EuAojxa OSLO STOCKHOLM HELSINKI EDINBURGH LONDEN KOPENHAGEN onbew. AMSTERDAM zwaar bew. zwaar bew. zwaar bew. geheel bew. geheel bew. regen GENEVE PARIJS BORDEAUX NICE BERLIJN FRANKFURT MUNCHEN WENEN zwaar bew. zwaar bew. onbewolkt regenbui onbewolkt zwaar bew. half bew. zwaar bew. max. temp. 15 C. 12 C. 5 C. 7 C. 17 C. 12 C. 20 C. 20 C. 20 C. 19 C. 17 C. 26 C. 22 C. 26 C. Zaterdag 3 Mei. We verheugen ons nu reeds in het feest, dat de meisjes van de Vroo- lijcke Arlce morgen vieren in ver band met het tienjarig bestaan van hun mooie clubhuis in de Lange Vrouwenkerkkoorsteeg. Om half acht begint in de grote Stadsgehoor zaal een feestavond voor de ouders en eerdere belangstellenden, die door de meisjes zelf met zang, dans en spel verzorgd zal worden. Na half negen wordt niemand meer toegela ten in de zaal. Na afloop van het programma volgt een dansje onder de beproefde leiding van Evert Cas- telein. Voor deze bijzondere avond DE LEIDSE de jongedame. Men heeft echt het menselijke element bewaard. Naast het raffinement staat de stem van het geweten. Als tenslotte het schot ge- Lido. In de film „De blauweturen verwachten en ook in deze yellen is, waarmede de wraakneming sluier" zien we het levensdrama van film bakken zij het weer erg bruin.is geschied, valt over het verhaal -11JAbbott blijkt opeens een afstamme- meteen de schaduw, die hetgeen in een een vrouw, die als oorlogsweduwe haar enigst kindje verliest. Deze vrouw (Jane Wyman) besluit dan haar verder leven te wijden aan de opvoeding van andere kinderen, veelal kinderen, wier opvoeding door de ouders wordt verwaarloosd. Zij wijdde zich geheel aan haar taak en zo gaf het levent aan deze zelfopof ferende vrouw toch verschillende kinderen, die zij op een gegeven mo ment weer uit het oog verloor, doch wier portretten zij zorgvuldig be waarde. Als haar gezicht slechter wordt, komt zy bij een oogarts te recht, in wien zij een harer „kinde ren" herkent. Deze, inmiddels ge huwd, nodigt haar op een dinertje, waar al haar „kinderen" verenigd blijken te zijn. Dan is haar geluk weer volmaakt en geniet zij volop van hetgeen haar opofferingen haar tenslotte bereid hebben. Jane Wymam speelt in deze film op voortreffelijke wyze de rol van de vrouw, die zulk een grote onzelf zuchtige liefde aan de dag legde voor kinderen, die niet de hare waren. In het voorprogramma de laatste fragmenten van het Koninklijk be zoek aan Amerika en de bloemen hulde in Soestdyk ter gelegenheid van H.M.'s verjaardag, alsmede flit sen van het Bloemencorso ini de Bol lenstreek. Trianon. Abbott en Costello er varen deze week in Trianon, dat „Je het van de familie maar moet heb ben". Waar Abbott en Costello op treden, kan men allerlei zotte avon- ling te zijn van de befaamde „Jank-1 obsessie van jaren een groot geluk doos" Mc Coy, die gewend was om had geleken terugbrengt tot het de hele familie-clan der Mc Coy's 1 schrijnend verdriet van een mens, aan te voeren in hun strijd tegen de die voelt, dat zelfs de wraak niet Winfields. Dat wordt nu de taak van zoet is. Boven 18 jaar. de dikke Abbott, die niet eens weet J hoe je een geweer moet afschieten. I Casino. Na hetgeen wij Maan- Dat hij er een raar figuur bij slaat da£ 3-h over de grote Spaanse film is zonder meer duidelijk, maar hij ^a Senora di Fatima" hebben ge- houdt vol, want opoe Mc Coy zal hem schreven kunnen wy thans kort zijn. de plaats onthullen waar een schat »Fatima" is het verhaal van de fei- verborgen is. Hij vindt de schat, maar i ten» welke in 1917 hebben voorge- het blijkt de kelder van Fort Knox daan aan de 90va da Iria in Portugal, te zijn! Overigens valt er van de en deze feiten spreken hun eigen film weinig te vertellen. Het is een i *aa* an hebben hun eigen ontroering. A. en C-film en dat zegt genoeg.*dm ^an van harte worden aan- Voor 14 jaar. bevolen, voor personen boven 14 jaar. T2tex.Na een klein beetje nieuws ~7ï woUvan S'la> een e* een showfilmpje met fantastische Italiaanse film, waarin op een ietwat gymnasüektoeren dat zoals ge- sensationele wyze de geschiedenis woonJuk weer w lang is konfcn wordt verteld van een meisje, dat dan de Mongolen op het witte doek. wraak neemt op een machtige groot- Dat dit 2a ing bewyst grondbezitter, die haar broer en moe- de ülel al Er werd der m de dood had gedreven. Zij ls ten; Kruisridders, mannen van Djen- als klein meisje getuige geweest van gis en verraders de Jeen dit drama. Als ze meerderjarig ge worden is, keert ze terug naar haar streek om wraak te nemen. Zij weet als dienstmeisje binnen te dringen in het huis van de groot-grondbezitter en jaagt daar vader en zoon tegen el kaar in het harnas, omdat beiden verliefd op haar worden. De Italianen hebben dit gegeven weer knap weten te verfilmen. Het is geen opgeschroefd verhaal gewor- belaagt de ander in 't droge woes tijngebied rone Karaman of in de stad of 't paleis zelf. De schone prinses en haar hofda mes spreken ook een woordje mee, soms meer dan de krijgslustige man nen lief is. Na veel verwikkelingen wordt het kluwen ontrafeld en krijgt het recht en de liefde haar vrije loop. Liefhebbers boven de 14 jaar kunnen den van een met messen jongleren- deze inval in technicolor genieten. kunnen hedenmiddag van 2 tot 5 uur kaarten afgehaald worden aan de Stadsgehoorzaal. Morgen van 11 tot 12 uur kunt U kaarten halen aan de Vroolijcke Arke en morgenavond van half zeven tot half acht weer aan de Stadsgehoorzaal. Telkens is er ook gelegenheid om plaats te be spreken. De fa, Hasselman en Pander aan de Breestraat heeft een expositie in gericht van meubelen voor klein- behuisden en emigranten. Het zijn voornamelijk meubelen, die gemak kelijk uit elkaar genomen en in el kaar gezet kunnen worden. Deze tentoonstelling is vrij toegankelijk voor iedereen, die zich van dit prac- tische materiaal op de hoogte wil stellen. We moeten de meisjes van de R.K. Gym.ver. „Groen Wit" wel ernstig waarschuwen tegen alle mogelijke wilde geruchten! De gym.les van a.s. Maandagmiddag om half vijf gaat gewoon door. En de Kon. Ver. „Litteris Sacrum" gaat op 10, 15 en 17 Mei' a.s. in de Schouwburg het spel „Zeg aan Mar- gareth" van James Parish opvoeren. De Leidse zwijntjesjagers zijn gis teren weer flink bezig geweest. Gis termiddag ontdekte een dame, die boodschappen gedaan had in een winkel aan de Haarlemmerstraat, dat haar fiets verdwenen was. En een heer, die aan de Nieuwe Rijn enige inkopen gedaan had, kwam eveneens tot de onaangename ont dekking, dat iemand anders zich over zijn rywiel ontfermd had. Het grote bloemenmozaïek, dat door de V.V.V. op een vlot in het water bij de Hoogstraat werd gelegd en vanaf vorige week Donderdag avond grote belangstelling trok, is thans verdwenen. Woensdag waren de bloemen reeds verwelkt door het warme weer; Donderdag riekte het reeds. Het grote houtvlot werd gis teren afgebroken. Hedenmorgen hebben leerlingen van de Leidse scholen de dodenher denking ingezet met een tocht langs het houten kruis aan de Steenstraat. Zy legden bloemen neer op het gras- gazon. STADSKOK. Donderdag slaagden in het St, Elisabeth Ziekenhuis voor het diplo ma Ziekenverpleging A. de zusters: Benedicts, Clarentia, Francisca, Li- duina, Mathilda en Philothea.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1952 | | pagina 2