Lotsy pleit voor amateurisme Sport-stimulering door de gemeenten om vermakelijkheidsbelasting Gelukkige Belgische zege op de Italianen in Brussel Voetballen... De Tafeltenniscompetitie De Treffers troffen het niet en verloren van Well Shot De bekerhouder New Castle met de hakken over de sloot MAANDAG 25 FEBRUARI 1952 DE LE1DSE COURANT TWEEDE BLAD PAGINA 2 „De' pers krijgt een reprimande Op uitnodiging van de Vereniging ter behartiging van de belangen van 2e. 3e en 4e klasse voetbalverenigingen in Nederland in District I heeft de heer K. Lotsy, voorzitter van de K. N. V. B. Zaterdagmiddag te Amsterdam voor ongeveer 200 belangstellenden gesproken over „Het standpunt van de K. N. V. B. ten aanzien van het amateurisme". radiohandelaar, dus alweer van der den, die direct financieel voordeel uit de sport willen trekken.'' Nadelen van het professionalisme belicht Spreker, die alle aanwezigen op riep actief aan de strijd voor het amateurisme deel te nemen, zeide o.a., dat na zijn mening bij invoering van beroepsvoetbal het aantal be oefenaren van amateuristisch voet bal sterk zal teruglopen. „Voor mij is oneindig veel belangrijker, dat er 10.000 jongens meer voetballen in ons land, dan dat wij een sterk Neder lands elftal hebben", riep hij uit. Hij zeide te erkennen, dat zijn enthou siasme voor het amateurisme dus vooral gebaseerd was op een idealis tisch en ethisch, dooh niet op een pathetisch motief. Hij keerde zich tegen de recente uitlating van een bestuurslid var» de Engelse profclub Portsmouth, die tot de Olympische Spelen „nu maar iedereen wilde toelaten, omdat er immers ook Russische athleten deel nemen." De heer Lotsy zeide in het geheel niet te weten of hier niet ten onrechte geïnsinueerd was, dat Rus sische athleten profs zijn, maar bo vendien achtte hij dit zeker nog geen reden om dan het hek maar helemaal open te zetten. Amateursbepalingen overtreden. „Ik weet wel, dat er ook in ons land gezondigd wordt tegen de ama teurbepalingen", zo vervolgde hij. Waar wij die ontdekken, treden we er tegen op. Iedere wet en iedere bepaling wordt overtreden. De be lastingbepalingen worden immers ook dagelijks ontdoken. Maar moe ten we daarom maar het hele belas- tirvgstelse 1 afschaffen? Te veel men sen hechten tegenwoordig enorme waarde aan de ovetwinning en niet aan de ontspanning en het spel zelf. Door die ongezonde belangstelling zijn het derden geworden, die het professionalisme propageren. Die lie den willen de sport misbruiken om er geld uit te slaan.'' Do heer Lotsy betoogde, dat hij de vele stadions, die gebouwd zijn en nog worden, een gevaar voor het amateurisme acht. Dat de gemeen ten deze stadions slechts zouden bou wen om de sport te dienen achtte hij uitgesloten en in dit verband wees hij op de hoge vermakelijkheidsbelas ting Hij uitte de wens, dat het geld voor de aanleg van sportvelden met kleine accommodaties werd gebruikt en besloot dit onderwerp met de op merking: „Eén stadion is voor Neder land meer dan voldoende." Sprekende over de aan het licht gekomen overtredingen tegen het amateurisme, zeide hij dat nog gee*1 tiende procent van 340.000 K.N.V.B - leden zich er aan heeft bezondigd, „al is dit percentage in de hoogste regio nen (dus onder de beste spelers) bond vermoorden, omdat er een paar incidentele overtredingen geconsta teerd zijn?" Verschil van inzicht tussen per en K. N. V. B. Met het grootste respect „voor de eerlijke Nederlandse sportpers", be tuigde de heer Lotsy zijn spijt over het verschil van inzicht tussen de pers en de KN.V.B. (Hier is de heer Lotsy wel eenzijdig, want in onze courant zal hij nimmer een pleidooi voor het professionalisme hebben kunnen vinden. Sportredactie L. Crt.). Hij meende, dat deze pers deze kwestie soms te eenzijdig be licht, slechts de voordelen van het professionalisme en de nadelen van het amateurisme schetst, maar niet andersom. ..Vier dagen vóór de wed strijd Nederland—België vroeg de televisie toestemming tot uitzending vervolgde hij. ..Dat was eenvoudig in vier dagen niet meer te regelen. Ze moesten minstens 100 plaatsen heb ben Dit is een belangrijke aangele genheid,. Wij moeten rustig kunnen nagaan, hoe wij de televisie kunnen helpen en hoe wij kunnen samenwer ken De pers velde een te haastig oordeel, zonder dat men het bonds- bestuur om inlichtingen 'heeft ge vraagd. Wij hébben 25 protesten ont vangen, 24 van caféhouders en 1 van Nadelen van het professionalisme In 'het tweede deel van zijn rede liet de heer Lotsy de nadelen, die z. i. aan het professionalisme kleven, de revue passeren, waarbij hij o. m. vertelde, dat beroepsvoetballers „sla ven zijn die met kettingen aan de werkgevers geklonken zijn". Hij vertelde o.a., hoe hij in Brazilië had meegemaakt, dat de trainer van het nationale elftal de ene dag door Brazilianen werd aangemoedigd zich verkiesbaar te stellen voor de zetel van minister-president, maar enkele dagen later bijna gelyncht werd, om dat Brazilië met 2—2 gelijk had ge speeld tegen Zwitserland. Wat het 25-tal Nederlandse spe lers aangaat, die thans als beroeps een enkel ander land spelen, de heer Lotsy zal de toekomst voor hen don ker in. „Ik zelf heb ze geholpen ove rigens, toen ze per se weg wilden. Ik heb in diverse gevallen gezorgd, dat huichelachtige buitenlandse scouts deze jongens niet te pakken konden nemen. Maar wat moeten zij over 5 a 10 jaar beginnen?" Volkomen schaarde de heer Lotsy zich achter clubleiders, die voor in nood verkerende spelers betrekkin gen arrangeren en hun dus in de maatschappij uiterst verdienstelijk terzijde staan, al erkende hij, dat dit soms tot ronselen leidde. Tenslotte keerde hij zich nog te gen diverse „drogredenen": voorstan ders van beroepsvoetbal laten zich zand in de ogen gooien, zo geloofde hij, door „schijnbare en oppervlakki ge voordelen van het professionalis me". Daaronder rangschikte hij ver hoging van het spelpeil en een ster ker Nederlands elftal. Hij beëindigde zijn rede met het dringende beroep op iedereen, die hem kon horen, te geloven, dat slechts heilig vuur, en met name die pe overtuiging en eerlijk geloof, hem er toe brengt met zoveel energie te strijden voor een zo goed mogelijk amateurisme, binnen het kader van de reglementen, omdat dit amateu- voetballers in Frankrijk, Italië en nog rismc hem zo dierbaar is. In het Heyselstadion te Brussel is voor 70.000 toeschouwers, van wie ongeveer 10.000 Italianen, de wed strijd België—Italië gespeeld. De Belgen trapten af, met de zon in de ogen en de lichte wind tegen. Vrijwel onmiddellijk volgde een se rie rappe Italiaanse offensieven, die Meert nogal wat werk bezorgden. Verder dan een corner, uit een schot van Lorenzi, brachten de Az- zurri het niet. De Belgen kwamen gaandeweg beter op dreef en het spel ging een tijdlang vrij gelijk op. Moro stopte een kogel van Mer- mans, waarna Lorenzi op een scherp schot de Belgische keeper paraat vond. Maar de blauwe voorhoede kwam terug, en nadat de met kracht ingeschoten bal twee maal via de bovenlat uit was gegaan kreeg Meert "eieffenheid te over om ziclj te on derscheiden, want hij werd aan een v/aar bombardement onderworpen. Hij hield dapper stand, en de strijd kreeg plotseling een ander aanzien toen in'de 23e minuut na een van zijn uittrappen de Belgische voor hoede ten aanval trok en Mei-mans in het strafschopgebied op ongeoor loofde wijze door Tognon van de bal werd gelopen. Want de scheids rechter wees naar de witte stip en Moes maakte geen fout: 10. De Italianen drongen daarna we derom op met snelle en listige com binaties, en Meert moest acrobaten toeren verrichten om de vele ge vaarlijke situaties te redden. Maar alhoewel de blauwhemden door gaans het initiatief hadden bleven de tegenstoten van de Rode Duivels niet uit. Moro stopte een schot van Mermans, maar hij stond machte loos tegenover de kopbal waarmee Moes, uit een voorzet van zijn mid- voor, in de 34e minuut de stand op 20 bracht, zeer in strijd met de krachtsverhouding in het veld. De Italianen bleven stormlopen op het Belgische doel, maar Boni- perti, Lorenzi en Pandolfini schoten erg onzuiver en bij rust was het nog steeds 20. De tweede helft wei'd gekenmerkt door een non-stop offensief van de gasten, die even verbitterd vochten om hun achterstand in te lopen als de Belgen om hun voorsprong te be houden, terwijl zij overigens stevig verdedigden. Gedoelpunt werd er evenwel niet meer totdat dertig se conden voor het einde Carapellese de bal in de touwen kon jagen, en toen werd dit doelpunt nog afge keurd, omdat even tevoren voor off side was gefloten Met 2—0 kregen de Belgen gede cideerd meer dan hun toekwam, al hoewel hun stug volhouden met 10 spclei-s, toen in de tweede helft Bensch na een verwonding was uit gevallen, de grootste lof verdient. Bij de'Italianen, die tegen het ein de door hun eigen supporters wer den uitgefloten, waren Muccinelli, Lorenzi, Pandolfini en Grosso de besten. DAMMEN. PERS. KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND. Zaterdag werd in hotel „De Kroon" te Amsterdam de 3e ronde gepeeld van groep A van het tournooi om het persoonlijk damkampioenschap van Nederland. De uitslagen luiden: Van ZuilekomKeller 11; W. RoozenburgY. de Jong 11; Stuur manLaros 11; Bizotde Graag 11; W. de Jong—Dukel 20. Vrijdag werd in deze groep ook nog de partij DukelBeers gespeeld. De partij werd door Dukel gewonnen. Gisteren werd de vierde ronde ge speeld. De uitslagen luiden: Bizot— W. Roozenburg 11; W. de Jong van Zuilekom 11; de GraagKei ler 11; LarosY. de Jong 11. Te Utrecht werd in groep B de vierde ronde gespeeld. De uitslagen waren: ir van DijkLammers 20; de Jongh—Bandstra 2—0; van Mou- rik—Drenth 1—1; Hofman—Hartgers 20; VosBergsma 11; Metz- Huisman 11. RIJSWIJK—ROODENBURG 1—2 Het grote belang van deze ont moeting speelde vele spelers parten en zo werd het geen al te beste wed strijd. Reeds vanaf het begin werd er enthousiast aangepakt, soms een tikje te hard. maar met de scheids rechter als de beste man. Na een kwartier nam de thuisclub de leiding (1—0) en na talrijke aan vallen kon v .d. Weijden na een goede combinatie met Ouwerkerk de stand gelijk maken (11). Ook na rust wogen beide partijen goed tegen elkaar op met beide doe len om beurten in gevaar. 20 Min. voor het einde kreeg Ouwerkerk opnieuw een goede kans on met een fraaie boogbal ging het schot over de uitgelopen keeper. Een achter speler van Rijswijk kon de bal slechts met de hand stoppen, waar na v. d. Weü'den de strafschop be nutte (12). Rijswijk kwam heftig opzetten enmet A. du Prie als de grote man handhaafde Roodenburg deze nuttige voorsprong. maar met knuppels Naai- eerst thans bekend is ge worden zijn Zondag 17 Febr. jl. tijdens een wedstrijd in de dis- rictscompetitie van de Boven- Moezel te Poelich tussen de club van die naam en een elftal uit Langsur zeven spelers en toe schouwers ernstig gewond. An dere spelers en personen uit het publiek moesten zich eveneens wegens blessures onder genees kundige behandeling stellen. Een van de gemolesteerde spelers die door een slag met een knuppel een schedelfactuur opliep, ver keert nog steeds in levensgevaar De onverlaten, die zich hieraar schuldig gemaakt hadden, kon den niet opgespoord worden, om dat de beide betrokken vereni gingen verklaarden geen aanwij zingen te kunnen geven. Vas' staat alleen, dat aan de vecht partij zowel spelers als grens- wachters en toeschouwers heb ben meegedaan. Het schijnt, dat knuppels gebruikt zijn, die door fanatiekelingen uit Poelich spe ciaal vervaardigd werden met het oog op de match tegen Lang- ur. Het effect was zodanig, dat Langsur niet meer aan de com petitie kan deelnemen, daas meer dan de helft van de be schikbare spelers voor geruime end buiten gevecht gesteld is. De voetbalautoriteiten te Trier hebben besloten de justi tie in de zaak te mengen. SCHAATSENRIJDEN. KEN HENRY OP 500 M. GESLAGEN. Bij wedstrijden te Brandbu leed de olympische kampioen 500 meter Ken Henry (V.S.) een verrassende nederlaag op zijn favoriete afstand. Het was Finn Hodt (Noorw.), die de 500 meter won in 43.5 sec., vóór de Japanner Takabayashi in 44 sec. Derde, werd Ken Henry in 44.1. sec. Op de 5000 meter plaatste Ivar Martinsen (Noorw.) zich eerste in 8.32.9, voor Roald Aas (Noorw.) 8.35.5 en Sverre Haugli (Noorw.) 8.36.5. Vierde werd Parkkinen (Fin land) 8.40.5. Op de tweede dag was de weers gesteldheid ongunstig en de presta ties op het slechte ijs vielen uiter aard niet mee. Roald Aas (Noorw.) won de 1500 meter in 2.27.3, voor Parkkirien (Fin land) 2.27.9 en Martinsen en Finn Hodt (Noorw.), die beiden 2.28.7 no teerden. De Japanner Sugawara werd tiende, Charisius (Ned.) zes tiende met 2.32.5 en Ken Henry (VS) negentiende. Inverband met de conditie van het ijs werd de 10.000 meter niet ge reden. Een 3000 meter kwam er voor in de plaats. Roald Aas plaatste zich andermaal eerste, in 5.16.1. Tweede werd Martinsen 5.18.4,, van 't Oever (Ned.) elfde met 5.33.6 en Charisius dertiende met 5.38.9. In het eindklassement werd Van 't Oever dertiende, Charisius veer tiende en Ken Henry vijftiende. HOCKEY. UITSLAGEN KON. NED. HOCKEYBOND. Heren West le klasse: Amsterdam SCHC 12; HGC—Gooi 0—2. Promotieklasse A: Delftse Studen tenMRHC 80; BNCLeiden (Leiden n.o.); HHYCBe Fair 2, 1—2. 2de klasse C: HuditoZuidwijck 26; LeonidasTempo '34, 23, 2de klasse D: HBS IIZandvoort 03 (Zandvoort kampioen); Am sterdam IV—BMHC IV 2—3; VVV— Leiden II, 1—1. Dames le klasse: HilversumAm sterdam 11; Be Fair-Rood Wit 0—2; Gooi—TOGO 2—2. 2e klasse A: Groen GeelBNC 2 3; Ever SwiftMRHC 20; Lei den nHLC 1—4. 2de klasse B: Groen Geel II— Zuidwijck 80; AsvionVictoria —6; RBC—HHYC III 10—0. Heren: Hudito IZuidwijck I 26 Na een rustperiode van ettelijke weken speelde Zuidwijck tegen nr. 3 van de ranglijst Hudito. Het begin was wat rommelig en beide elftallen scoorden. Daarna begon Zuidwijck overwicht te krijgen en scoorde voor rust nog twee maal. Na rust bleef deze verhouding be stendigd. Een strafcorner, direct en 1 indirect werden ingeschoten. Stand 15. Hudito scoorde daarna nog uit offside positie terwijl de linksbinnen van Zuidwijck W. v. d. Bijl, die een bijzonder goede partij speelde, de stand nog op 26 bracht. Voor Zuidwijck scoorden W. v. d. Bijl 3 x, Jac. Schouten 2 x en H. v. d. Klip 1 x. BRIDGE VOG. De uitslag van de 8e ron de in de Vierhoekswedstrijd is: Zwart: Team Wa"kka 6 pnt., team Brouwer 4 pnt.; team Raar 2 pnt.; team Tjalkens 0 pnt. Zwart-Wit: Team v. Dieren 4 pnt. 30); team Blom 4 pnt. 27 team Horrée 4 pnt. 5); team Nieuwland 0 pnt. Rood: Team Schilthuizen 5 pnt. (4- 25); team Bachrach 4 pnt 8); team v. Gelderen 3 pnt.; team Caro 7); team Epskamp 4 pnt. (+4); team Genang 3 pnt.; team Grommé 1 pnt. Nu de spanning aan de kop van de hoofdklasse vrijwel geweken is kijkt men in het bijzonder naar de clubs in de staartgroep om te weten wie de voorlaatste plaats zal gaan bezet ten. De Treffers troffen het gisteren niet tegen de Nijmegenaren, want Well Shot bleek uitstekend op dreef en wist zelfs een'42 achterstand in een 6—4 zege om te zetten. Quick won met 82 van Barna, NedLloyd van MTTC met 73. De stand NedLloyd Wifra Quick Well Shot MTTC Rapid Treffers Borna s thans: 13 8 5 0 21 12 7 3 2 17 11 7 1 3 15 12 4 3 5 11 11 3 4 4 10 79—51 79—41 64—46 53—67 54—56 52—58 47—63 42—88 Tussenronde: Team van team Adama met 2 punten. TREFFERS—WELL SHOT 4—6. In de vei'lingihal te R'veen heeft Treffers gisteren enigszins onfor tuinlijk met 64 van Well Shot ver loren. Wout Heemskerk mocht dit keer niet het genoegen smaken drie overwinningen te behalen want in zijn laatste set trof hij een Van Bre men aan tafel, die in een briljante vorm soelend een toch zeer goed soelende Heemskerk in drie games de baas bleef. De eerste partij bracht Nico Heemskerk aan tafel tegen Pince v. d. Aa en hij deed reeds direct goed werk d^n*- Treffe' leiding te bezorgen. Wil v. d. Zwet contra Van Bremen werd in een ra zend snel temno gesmeeld, waarbii v. d. Zwet wel wat te aarzelend sueelde. De Niimegenaar wist een regelmatige voorsprong te verkrijgen en won met 2118. De tweede same werd dóór v. d. Zwet ven^sseM poed gesneeld; hij wist met 2113 te zegevieren. De beslissende game ging aanvankelijk gelijk op, maar door enkele blunders verkreeg v. d. Zwet een achterstand en nu liet de overigens sterkere Van Bremen zich de zege niet meer ontdaan. In ziin eerste game tegen Wim Onderstal had Wout Heemskerk reeds direct ziin handen vol, maar de Veender won toch met 2119. In de 2e game was zijn SDel wat te doorzichtig, waarvan Onderstal profiteerde door met 2117 te winnen. In de 3e game nam Wout Heemskerk geen risico en hij wist Onderstal dermate af te matten, dat hij zich met 2115 uit eindelijk superieur kon tonen. zeer sterk soelende Van Bremen bleek te machtig voor Nico Heems kerk. Toch zag hij kans na de eerste game met groot verschil verloren te hébben, de 2e op zijn naam te bren gen dank zij zijn ijzeren verdediging. Ook in de beslissende game wist hij zich nog lang te handhaven, maar hij verloor tenslotte met 2115. Dat Wil v. d. Zwet in twee games zou win nen van Onderstal had niemand dur ven denken. Wout Heemskerk toon de zioh tegen Pince v. d. Aa een klasse beter, en in een demonstratie nartji van het zuiverste water wist hij in twee games op gemakkelijke wijze te winnen, en hiermede de stand op 42 in het voordeel van Treffers te brengen. De gegronde hoop op 'n vierde overwinning werd evenwel door Well Shot teniet ge daan. Allereerst bleek Onderstal op het degelijke verdedigende spel van Nico Heemskerk wel vat te hebben, want niet alleen toonde hij zich hier- werd bezorgd door Wil v. d. Zwet, die zich in Pince v. d. Aa in zijn eigen spelwijze zag geconfronteerd en in twee games, na een fraaie strijd, de eer aan de Nijmegenaar moest laten. Maar waar niemand op rekende was wel de derde nederlaag in successie en nu door de grootste troef van Treffers, Wout Heemskerk, die zich door een in prachtige stijl spelende Van Bremen, volkomen liet verrassen. Dat ook Heemskerk een goede partij speelde bewees hij wel in de 2e game, door onder hoogspan ning met 2229 te winnen. Maar de beslissende game kon hij spelen wat hij kon, steeds weer vond hij een Van Bremen op zijn plaats, die niet zonder veine de overwinning behaal de, en hiervoor van een sportief pu bliek een applaus kreeg te incasse ren. Hierdoor was de stand met 54 in het voordeel van Well Shot, en doordat ook het dubbel door de Nij megenaren in drie games gewonnen werd, ging zelfs de kans op een ge lijk spel voor Treffers verloren. De gedetailleerde uitslagen waren: Nic. HeemskerkPince v. d. Aa 22—20, 21—15 1—0; Wil v. d. Zwet— Van Bremen 18—21, 21—13, 15—21 01; W. HeemskerkWim Onder stal 21—19, 17—21, 21—15 1—6; Nic. HeemskerkVan Bremen 1021, 21—17, 15—21 0—1; Wil v. d. Zwet— W. Onderstal 21—17, 21—17 1—0; W. HeemskerkPince v. d. Aa 2114, 21—19 1—0; N. Heemskerk—W. On derstal 14—21, 14—21 0—1; Wil v. d. ZwetPince v. d. Aa 1421, 18 21 01; W. HeemskerkVan Bre men 11—21, 22—20, 17—21 0—1. Double: N. en W. Heemskerk Van BremenOnderstal 721, 21 18, 1321 O1. Einduitslag 4—6. Het tweede herenteam behaal de in Den Haag een overtuigende 7—3 overwinning op Netbal 1. Het was ditmaal J. v. d. Zwet die 3 par tijen won, Jac. Heemskerk 2, terwijl Jos v. d. Meer deze keer maar een maal wist te winnen. Hedenavond speelt Treffers 2 z'n laatste uitwed strijd tegen HBS 1. Deze wedstrijd wordt gespeeld in de Snelliustraat. De verdere uitslagen waren deze week: Dames: St. Miöhaël 1—Tref fers 2 82; Treffers 3VW 6 100; Treffers 4—St. Vooruit 1 37. Heren: St. Vooruit 1Treffers 3 82; Treffers 4Oegstgeest 1 82. Junioren:-Treffers AWilskracht A100; Sleutels BTreffers B 3—7. Hedenavond geen training. Programma voor deze week: Dins dag, Dames, Esso SLTreffers 3; Woensdag, Dames, Treffers 2Smash 1. Heren, Treffers 3Scylla 3; Don derdag, Heren, Sorry 3Treffers 4; Zaterdag, Dames, Treffers 1—Sleu tels 1; Jun. Treffers ATrefkracht. FRANKRIJK—NEDERLAND. Op 14 Maart zal het Nederlands tafeltennisteam in Chauny een ere- wedstrijd tegen Frankrijk spelen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Franse Tafeltennisbond. In het Nederlands team zijn gekozen Cor du Buy, Cor Pelser en Willy van Zoelen. COBI VAN MEGEN WINT DE LIMBURG-CUP. In Eindhoven werd gisteren de zijn gelijke, maar wist dit, ge- tafeltennis tienkamp voor dames ge> paard aan een wisselende aanval, in houden met als inzet de Limburg zijn voordeel te brengen tweemaal 21—14 gemakkelijk te ze gevieren. De - Van de Engelse velden De bekerhouder New Castle United is in Swansea maar met de hakken over de sloot gekomen. De ploeg nam in de eerste helft de leiding met een doel punt, dat het enige van de wedstrijd zou blijven, al attakeerden de tweede klassers na rust vrijwel aan één stuk door. Dank zij een meer methodisch en ook beter beheerst spel kon New Castle zijn magere voorsprong handhaven, maar dit geschiedde toch niet zonder geluk. De club is intussen een ronde verder gekomen en behoudt haar kans om de cup tweemaal achter elkaar te winnen, een wapenfeit, dat in deze eeuw nog niet verricht is. met j CUP die, evenals in 1951, door de ze-1 Gelderse kampioene Cobi v. Megen volgende verrassing uit Nijmegen werd gewonnen. Zij i won al haar partijen. speelde, moest in de tweede helft Na afl°°P van de wedstrijden stel- naar de kleedkamer om een hoofd-1 de de technische commissie het da- wonde te laten behandelen Een m«steam samen, dat Zaterdag 1 kwartier later hervatte hij zijn taak Maart a s- tc Brussel tegen België zal - uitkomen. Hierin werden geplaatst mej. C. van Megen (Nijmegen), M. Bonnie (Den Bosch), eerste reser ve Henny van Woezik (Den Haag) en tweede reserve mej. B. Ooster- wijk (Tilburg). Tot de grote favorieten behoort ook Arsenal, dat zich lang niet tot het uiterste behoefde in te spannen om Leyton Orient, een dapper verweer teru spijt, met sprekende cijfers te slaan. De beide andere overlevenden uit de derde divisie, Swindon Town en Southend United, werden even eens uitgeschakeld, en alle twee na dat zij eerst voorgestaan hadden te gen ploegen uit een hogere afdeling. Naar de kwartfinales gaan vier eerste klassers: Arsenal, New Castle, Burnley en Portsmouth, en drie clubs uit de tweede divisie: Blackburn Ro vers, Lutoru Town en Sheffield Uni ted. Wie de achtste zal zijn moeten Chelsea en Leeds United Woensdag op Stamfordbridge uitmaken. Van de genoemde ploegen hebben alleen Chelsea en Luton nooit de beker in hun bezit gehad. Als gezegd viel New Castle tegen. De ploeg stond onder de druk van zes overwinningen ini successie, met een doelgemiddelde vani 93, en hiermee moet men natuurlijk reke ning houden. Maar er zal toch heel wat beter gespeeld moeten worden wil de beker in New Castle blijven. Blackburn was de enige ploeg, die een tegenstander uit een hogere af deling sloeg, te weten West Brom- wich Albion. De Rovers verrichtten daarmee de beste prestatie van de dag, maar toch dient gezegd te wor- tegen had. Vijf minuten voor het einde, toen de stand nog blank was, maakte een van de Bromwich-spe- lers hands voor doel, waarna de in ternational Eckersley de strafschop onberispelijk in een doelpunt om zette. De acht cupwedstrijden trokken in totaal 300.000 toeschouwers. Een tiende gedeelte hiervan bevond zich op het veld van Leyton om de bot sing tussen de grote en de kleine Londense ploeg bij te wonen. Dank zij de Arsenal kon Leyton met 30.000 kijkers een nieuw record boeken. Ook te Luton werd een terreinre cord gebroken: al een uur voor de aftrap gingen de loketten dicht. De thuisclub kreeg een schok toen Swin don, een derdeklasser, de score open de. Maar naarmate de wedstrijd vor derde, kwamen Luton's voortreffelij ke kanthalves Morton en Watkins steeds beter op dreef, en zij hielden tenslotte de Swindon-voorhoede vol komen in bedwang. Southend, een andere derdeklasser, leidde bij rust met 10 tegen Sheffield United Maar in de tweede helft kwam de United vinnig opzetten en sleepte de zege met 21, verdiend, uit het vuur. Leeds en Chelsea leverden elkaar een verbitterde strijd op het veld van eerstgenoemde ploeg. Er werden nogal wat spelers gewond, maar niet ernstig. Milburn, de midvoor van den dat West Bromwich het geluk Leeds, die tot heel kort geleden back Portsmouth, dat door sommigen in staat geacht wordt- èn de cup èn het leaguekampioenschap te winnen, boekte de sprekendste zege van de dag tegen Doncaster Rovers, maar niet dan nadat de derdeklassers eerst èen tijdlang in de meerderheid wa ren geweest. Toen de thuisclub een maal op volle toeren draaide, was het pleit gauw beslist en werd het 40. DE LEAGUE-WEDSTRIJDEN. In de eerste divisie, en ook in de tweede, werden slechts twee wedstrij den gespeeld. Dank zij een 10 over winning op Preston klommen de Spurs op naar de vierde plaats op de ranglijst voor deerste divisie, boven New Castle, maar 'ze hebben LEIDEN WINT STUDENTEN KAMPIOENSCHAP. Zaterdag en Zondag werden in Amsterdam de wedstrijden om het tafeltenniskampioenschap der Stu denten verspeeld. Acht universitei ten en hogescholen namen aan deze wedstrijden deel, verdeeld in twee poules. Leiden kwamen tegen A'dam (Gem.), Nijmegen en Utrecht uit in de ene poule, terwijl Delft, R'dam, Wageningen en A'dam (Vrije) de andere poule vormden. Leiden boekte de volgende resul- een wedstrijd meer gespeeld dan taten: tegen Nijmegen 100, tegen enige andere club. Sunderland klop- - -1hÉmm te Wolverhampton met 30 in een uitwedstrijd, een keurige verrich ting. In de tweede divisie had Leicester City een kans om de top te berei ken. Maar de ploeg werd te South ampton met 20 geklopt, zodat er voor het eerst sinds 8 December de ze Zaterdag geen verandering kwam in de stand aan de kop. De uitslagen van de 5e ronde be kercompetitie, luiden: Blackburn RoversWest Bromwich Albion 10; BurnleyLiverpool 2 0; Leeds UnitedChelsea 11; Ley ton OrientArsenal o3; Luton TownSwindon Town a—1; Port- mouthDoncaster Rovers 40; Southend UnitedSheffield United 12; Swansea TownNewcastle Uni ted 0—1. De uitslagen van de Leaguewed strijden luiden: Eerste divisie: Tottenham Hotspurs Preston North End 10; Wolver hampton WanderersSunderland 0—3. Tweede divisie: Rotherham United —Coventry City 0—1;. Southampton Leicester City 20. A'dam 91 en tegen Utreoht 55. Delft kwam uit de andere poule als winnaar te voorschijn, zodat de finale ging tussen Leiden en Delft. Dit leverde een glansrijke 91 zege voor de Leidenaars op, waarmede zij voor de eerste maal bij wijze van proef werd dit kampioenschap ge houden winnaar werd van het studenten kampioenschap. LAWNTENNIS. WILTON KAMPIOEN VAN NED. OVERDEKTE BANEN. De finale heren enkelspel voor het kampioenschap van Nederland over dekte banen, die op Zondag 17 Fe bruari door een blessure van Tesch- macher geen doorgang had kunnen vinden, werd Zaterdagmiddag op de Hoky gespeeld en door Wilton met 7-T-5, 2—6 en 64 gewonnen. Het dubbelspel kon wederom geen doorgang vinden, daar Beernink ziek was. Een demonstratiepartij Wilton en van Dalsum tegen Teschmacher en Karsten werd door eerstgenoemde met 36, 61 en 61 gewonnen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1952 | | pagina 6