ri Fraude bij G.E.B. Adam 1 HHHHHHHHHHHHHHHHIHHHHIli jgteÉÉ&, MAANDAG 22 OCTOBER 1951DE LEIDSE COURANT TWEEDE BLAD - PAGINA 4 Bij het Gem. Electriciteitsbedrijf te Amsterdam zijn grote onregelmatig heden aan het licht gekomen. Al reeds enige tijd geleden moest de G. E. B. zelf haar gelederen „zuiveren", toen bleek, dat een bepaalde groep munt- opnemors hun diensttijd in café's doorbracht en de verbruikers wier gebruik zij moesten opnemen, als zijnde „niet thuis" vermeldden. Deze onregelma tigheden werden ontdekt doordat vele verbruikers, die gemaand werden, zich beklaagden, dat zij nooit een opnemer zagen. Een dezer dagen is een zaak van ernstiger aard aan het licht gekomen, die een ingrijpen van de politie noodzakelijk maakte. Het is gebleken, dat op valse afleverbonnen, goederen uit het magazijn gehaald zijn. Zoals uit het voorlopig onderzoek van de recherche blijkt, heeft men hier te doen met een wijdvertakte orga nisatie, die leien heeft in vele gemeentediensten De Centrale Recherche heeft in de afgelopen week meer dan een dozijn personen gearresteerd, ter wijl een nog groter aantal arrestaties verwacht wordt. Haak-in gelden Dezer dagen zijn enkele plannen, om de gelden, bijeengebracht door de grote Haak-in campagne, te besteden, bekend gemaakt. De ongeveer 135.000 die de bouwbedrijven bij eengebracht hebben, zullen aange wend worden om drie Ziekenhuizen t.w. het Ant. v. Leeuwenhoekhuis te A'dam, Stads- en Acad. Ziekenhuis te Utrecht en het Psych. Laborato rium te R'dam te' verbouwen, waardoor men aldaar hoopt tot een doeltreffende bestrijding van de kan ker te komen. Van dit bedrag wil men een gedeelte reserveren om een of meer huizen te bouwen, waardoor het fonds over een vast inkomen zou kunnen beschikken. MARTINUSTOREN TE VENLO WORDT VERDER OPGEBOUWD. Het bestuur van de St. Martinus- kerk te Venlo heeft officieel toestem ming ontvangen om de toren van de St. Martinuskerk voorlopig verder op te bouwen tot een hoogte van 37.80 meter. De eerste faze van de toren bouw tot een hoogte van 23.70 m. was reeds enige tijd voltooid. Bij de thans toegestane verdere bouw zal het mogelijk worden aan de vier zij den van de toren een uurwerk aan te brengen. De totale bouw is ver deeld in vijf fazes: resp. tot 48.20 m., tot 50.50 m. en de spits (60.55 m.). De restauratie van het interieur van Venlo's hoofdkerk, die in 1944 zwaar door een felle brand tengevolge van granaatvuur beschadigd werd, is eveneens in volle gang. Boven de hoofdingang van de kerk is de beeldhouwer Charles Vos bezig met het hakken van een afbeelding van St. Martinus te paard. STORKPERSONEEL WIL WONINGBOUW FINANCIEREN- Het gezamenlijk personeel der Kon. Machinefabriek Gebr. Stork en Co. N.V. te Hengelo beschikt over een kapitaal van ruim 400.000.dat als reserve-winstaandeel is gespaard voor tijden, dat er geen winstuitke ring kan geschieden. Aan de grote kern uit het personeel zal worden voorgesteld 300.000.— van dit reser ve winstaandeelfonds ter beschikking te stellen voor de woningbouw, welke financieel dreigt vast te lopen. Als vorm zal gekozen worden een lening aan de gemeente Hengelo, opdat een bouwvereniging enige flats kan bou wen, waar 36 gezinnen van woning zoekenden der fabriek huisvesting zullen vinden. Bij de dienst van Sociale Zaken te Zaandam is fraude ontdekt. In af wachting van het nader onderzoek is de 41-jarige ambtenaar R. met verlof gezonden. Tot dusverre vonden de accountants een niet verantwoorde lijk bedrag van 400 gulden. Aan de „schoolstaking" van een tachtigtal kinderen op W.-Schouwen zal vandaag een einde komen nu be sloten is, dat voor het vervoer der kinderen bussen zullen worden inge schakeld. Deze beslissing viel op een Zater dagmiddag op het gemeentehuis van Haamstede gehouden conferentie, waarbij tegenwoordig waren het co mité van actie, verscheidene burge meesters, verkeers- en onder wijsau toriteiten en leden van het bestuur der Rotterdamse Tramwegmaat schappij. De bussen zullen van heden af gaan rijden met de bepaling, dat 't een zeer voorlopige regeling geldt. NIEUWE INDONESISCHE ORDER De Indonesische Spoorwegen heb ben een nieuwe order in Europa ge plaatst voor 298 spoorrijtuigen, waar van een belangrijk deel door de Nederlandse industrie zal worden uitgevoerd. Werkspoor. Allan en Co. en Beynes zullen gezamenlijk 88 spoorrijtuigen voor hun rekening ne men. De Oostenrijkse fabriek Semme- ring zal 134 rijtuigen fabriceren. De Franse fabrieken, aangesloten bij de „Groupe Frangaise". 76. STEMBUSSEN. Naar gebleken is schijnt het mis verstand te bestaan, dat door de in voering van het nieuwe kiesbesluit de gemeente de thans in gebruik zijnde stembussen zullen moeten vervangen door bussen, volgens de in dat besluit voorgeschreven vorm. Volgens een overgangsbepaling van het kiesbesluit kunnen echter de thans bij de gemeenten in gebruik zijnde stembussen gehandhaafd blij ven, totdat zij ten gevolge van slij tage of anderszins onbruikbaar zijn geworden. De alsdan nieuw aan te schaffen bussen dienen eveneens een ronde vorm te hebben. Het voor naamste verschil met de bussen ge maakt naar de oude voorschriften, bestaat hierin, dat zij niet meer van een van bovenaf schuin oplopende kant behoeven te worden voorzien. UITSLAGEN KON. NED. KORFBALBOND. N.H. Ie klasse: DEDArchipel 55; SwiftAllen Weerbaar 57; WesterkwartierBlauw Wit 54; LutoRhoda 57. Z.H. Ie klasse: HKVOns Eiber nest 27; FluksAchillus 25; Dee- tosVicus Orientis 54 (o.p.v. Vicus Or.); SpangenHet Zuiden 34. Tweede klasse B: ActiefVicus Orientis II 3—2; GKV II—Het Zui den II 11; AlgemeneSpangen II 4—3; Die Haghe—HSV 4—7. DENEMARKEN HEEFT EEN KORFBALBOND. Onderhandelingen met Deense gymnastiekleraren hebben tot het resultaat geleid, dat een Deense korfbalbond is opgericht, die voor lopig tot taak heeft de opleiding te verzorgen van oefenmeesters en een propaganda-tour voor te bereiden van Nederl. demonstratie twaalf twaalftallen in 1952. BILJARTEN. WERELDKAMPIOENSCHAU 47/2. De wereldkampioenschappen bil jarten 47/2 zijn Zaterdag te Buenos Aires begonnen. De Belg Gabriels won van zijn landgenoot v. Hassel in een goede partij, waarin hij een hoogste serie maakte van 265, met welke prestatie hij zijn eigen we reldrecord (2 April 1949 te Amster dam: 264) verbeterde. De eerste uitslagen waren: Gabriels 400 12 265 33.33 v. Hassel 100 12 69 Carrera 400 6 144 66.66 Navarra 165 6 114 27.50 v. d. Pol 400 12 142 33.33 De Ruijter 134 12 58 11,16 Galmiche 400 20 91 20. Del Vecchio 278 20 124 13.! SCHAKEN COMPETITIE L.S.B. De eerste wedstrijd in de hoogste klasse van de L.S.B.-competitie was de ontmoeting tussen de kampioen van verleden jaar, L.S.G. II, en de juist naar deze groep gepromoveerde club Vriendenschaar I. Het werd een grote overwinning voor L.S.G. II n.l. 6—1, terwijl 3 partijen werden afgebroken, die waarschijnlijk eveneens door de L.S. G.-ers gewonnen zullen worden. Nog maar goed veertig - en al zo stram als een plank. Om nog niet te spreken van die Rhenmatische Pijn... Eigenlijk moesten alle mensen en zeker op die leeftijd Kruschen ne men. En dan iedere dag, regelmatig, 's Is zo'n kleine moeite en 't kost nog geen 1 y, cent per dag. In ruil daar voor: altijd puur zuiver bloed, blij moedig in circulatie gehouden door jeugdig-vitale bloedzuiverende orga nen, zelfs bij lieden die weinig bewe ging nemen of een zittend leven lei den. Laat K~uschen ook Uw organen die aansporende werking geven, op dat ze Uw bloed vrij houden van de onzuiverheden, die straks zo niet nu al oorzaak zijn van die ondra gelijke, alles ondermijnende Rheu- matische pijn. (Advertentie) VaedótC en amminuüe in JCatea doa* de tucht De uitslagen zijn: F. Teleng (Vrien denschaar)mr. ir. J. Westra (L.S. G.) xx; J. Koet Jr.J. v. Steenis 0—1; J. Kanbier—J. Koet Vt— M; J. F. KriekA. E. J. Modderman Y2 y2\ C. SjardijnM. M. Segaar 01; C. ZandvlietJ. P. W. Weyermars 01; P. J. GaljaardH. Wichers 0 1; J. A. N. den TonkelaarM. Steenis xen; B. OuwerkerkM. Bloemxx; A. BlonkP. S. Anes 01; Vriendenschaar lxxxL.S.G. II 6xxx. PAARDENSPORT COURSES TE RUINDIGT. De uitslagen van de gehouden dra verijen en rennen te Duindigt luiden: Kakatoe-prijs: 1. Prof. Heny km.- tijd 1.32.2; 2. Petronel Spencer km- tijd 1.30.6; 3. Oosting's Lieveling km-tijd 1.31.6. Totalisator: winnend ƒ17.10, plaats: ƒ4.20, ƒ1.80, ƒ2.40. gekoppeld 12.70 covercal 4.40. Kanarie-prijs: le serie: 1. Nelly Scott, km-tijd 1.31; 2. Larrikin, km- tijd 1.28.6; 3 New Star km-tijd 1.30.4. Totalisator: winnend: 5.30, plaats: 1.70, 1.70, 1.60; gekoppeld 13.50; covercal: ƒ6. 2e serie: 1. Max van Bongershof km-tijd 1.26.4; 2. Petronella. km-tijd 1.31.3; 3. Nita K, km-tijd 1.28.9. To talisator: winnende: 26.90, plaats: ƒ4.80, ƒ20.80, ƒ2.60; gekoppeld: ƒ18.90; covercal: ƒ42.40. Finale: 1. Larrikin km-tijd 1.27.6, en New Star, dead heat, km-tijd 1.29.5; 3. Nelly Scott (B. Leeuwen kamp) km-tijd 1.31. Totalisator win nend Larrikin ƒ1.80 (stal), New Star ƒ4.90; plaats: ƒ1.40, ƒ2.30, ƒ1.30; ge koppeld 2.10. Larrikin: covercal 2.New Star covercal f 4. Kievitprijs: 1. Maryanne (M. Ver gay) km-tijd 1.26.3; 2. Norbert M.. km-tijd 1.27; 3. Oiseau km-tijd 1.28. Tolalisator: winnend: ƒ3.70, plaats ƒ1.60 2.ƒ1.30; gekoppeld 47.90; covercal 5.90. Begoniaprijs: 1 Flying Gal; 2. Ta ragas; 3. Prince Albert. Totalisator winnend: ƒ1.90; plaats ƒ.30, ƒ3.10; gekoppeld: 14.covercal: 9.40. Cambridgeshire: 1. Proposal; 2. Aquavit; 3. Kamila. Totalisator: win nend: ƒ2.—; plaats: ƒ1.20, ƒ1.90, ƒ5.10; gekoppeld: 8.70, covercal f4.90. Baccarat-prijs: 1. Etoile du Nord; 2. Noordwester; 3. Kees Broekman. Totalisator: winnend: 1.50; plaats: ƒ1.10, ƒ1.50; gekoppeld: ƒ3.70; vercal: ƒ3.30. Totale omzet ƒ63.360.- LATIJNSE SCHOOL IN VENRAY 300 JAAR. Gisteren werd te Venray het 300- jarig bestaan gevierd van de Latijn se school, ofwel het gymnasium Im- maculatae Conceptionis. De feestvie ring begon met een pontificale Hoog mis in de overvolle St. Petrus-Ban - denkerk, gecelebreerd door mgr. J. Goumans, oud-bisschop van Ban doeng. Om 11 uur werd in de school een plechtige aulazitting gehouden, waarbij vele autoriteiten, o.a. dr. Houben, commissaris der koningin in Limburg, pater dr. Beaufort, oud-rec tor van het gymnasium, uater Henri de Greeve, oud-inspecteur van het onderwijs in het bisdom Roermond, mgr. Van Gils en vele anderen aan wezig waren. De tegenwoordige rec tor van het gymnasium, pater Henri Burghard van Summeren O.F.M. werd benoemd tot officier in de Or de van Oranje Nassau. Na deze aula zitting werd een druk bezochte re ceptie, waar vooral veel oud-leerlin gen van het gymnasium aanwezig waren. Tegen de avond werd voor de studenten en genodigden door de speelgroep Limburg, onder leiding van Gab. Beckers „Hamlet" opge voerd. De 81-jarige alleenwonende B. te Geleen, een handelaar in sterke dranken, is Zaterdagnacht het slacht offer 'geworden van een roofoverval. De dader, die zijn naam noemde, had bij het slachtoffer aangeklopt om de groeten van een gemeenschappe lijke kennis over te brengen. Ook zei maal binnen sloeg hij de oude man hij wat drank te willen kopen. Een- nvet een hamer bewusteloos,waarna hij zich meester maakte van enige flessen drank en de inhoud van een geldkistje, zijnde 700 gulden. Met deze buit maakte de rover zich uit de voeten. Toen het slachtoffer na verloop van tijd tot kennis kwam, sloeg hij alarm waarop de politie in actie kwam. Reeds Zondagmorgen kon de dader de 29-jarige A. M. uit Geleen, te Venlo worden opgespoord. DIESEL IN BOTS'NG MET STOOMTREIN Het te vroeg omleggen van een wissel had tot gevolg dat Zaterdag middag op het emplacement-Doetin- chem een dieseltrein van de lijn Win terswijk—Arnhem op een stilstaande stoomtrein botste. Drie reizigers lie pen verwondingen op en een der rijtuigen van de dieseltrein werd ge deeltelijk in elkaar gedrukt. Het treinverkeer, was enige uren gestremd, gedurende welke tijd de reizigers met autobussen werden ver voerd. -«i- «"SS, ••V- - H 1 - W, HIM -v j Zondagavond hebben zich twee ernstige vechtpartijen in Amsterdam voorgedaan. Op de hoek van de Wit te de Withstraat en de Van Kinsber- genstraat zijn twee mannen, die ver moedelijk wat veel gedronken had den, slaags geraakt met het gevolg, dat de een in het ziekenhuis terecht kwam en de ander in een cel van het politiebureau. Twee opvarenden van het Engelse schip „Swift" kregen in een café aan de Kattenburgergracht ruzie. De een drukte de ander een bierglas in het gezicht met het gevolg, dat de laatste in zorgwekkende toestand naar een der ziekenhuizen moest wor den vervoerd. De dader wist in de verwarring te ontkomen en kon nog niet gevonden worden .De politie is bezig hem te zoeken. WITTE KIKKER. In Broek en Waterland vonden twee bewoners deze week een witte kikker. Het beest had rode ogen en scheen overdag niets te kunnen zien. De vondst is aan artis afge staan. In symmetrische V-formatie van dri e vliegen de C 119 Flying Boxcars over de eilanden nabij de Koreaanse kust. Elk dezer enorme militaire vrachtvliegtuigen is volgeladen met voedsel en ammunitie bestemd voor de legereenheden der Verenigde Naties in de Koreaanse frontlinies. Uitvinding, „Ik heb papier en andere stof fen waterdicht gemaakt", zei de Delftse fotograaf geheimzinnig „Een uitvinding", zo vervolgde hij, „die het aanzien van de we reld zal veranderen". Iedereen kwam onder de indruk en toen de fotograaf zo langs zijn neus weg vertelde, dat hij de honder den zakenbrieven, die bij hem binnenstroomden, niet allemaal schrijvend kon beantwoorden, haastte een schrijfmachinehan delaar zich, hem een apparaat op crediet te verstrekken, wel licht met de stille hoop later nog eens in de levensbeschrijving vermeld te worden. Kan een zo groot man als de uitvinder van waterdicht papier in een klein huisje wonen? Neen natuurlijk! Daarom kocht de fo tograaf een in aanbouw zijnd huis en bestelde maar meteen de nodige meubelen. Daar zijn ujtvindipg noch met papier noch met water in /erband staat, en slebfyts hierin blijkt 'te bestaan, dat hij een nieuw systeem van oplichting uitgevonden heeft, is de politie tussenbeide gekomen. De schrijfmachine stond reeds by de bank van lening en de uitvinder zit momenteel in de cel. achtervolgd en tussen Heemskerk en Beverwijk wisten zij de hand te leg gen op de 27-jarige acrobaat Z. en de 36-jarige cartonnagebewerker R. Bij nader verhoor is gebleken, dat beide mannen een reeks van ca. 40 inbraken in tal van plaatsen, over het gehele land verspreid hebben gepleegd. in dienst In 1939 werd hij directeur van deze maatschappij. Nadat Ne derland bezet was, werd de heer Versteegh in zijn functie van direc teur van de K.N.I.L.M. ook belast met de directie van de KLM in In donesië. Onder zijn leiding kon een groot gedeelte van het K.L.M.-be- drijf bij de invasie van de Japan ners tijdig naar Australië worden gebracht. Met ingang van 15 October j.l. heeft de onderdirecteur van de KLM de heer W. C. J. Versteegh, nu de voorbereidingen van de liquidatie van de K.N.I.L.M. voltooid zijn, de werkzaamheden bij zijn maatschap pij neergelegd. Per 1 Januari a.s. zal de heer Ver steegh de dienst van de K.L.M metma. pensioen verlaten. Hij zal op 4 December a.s. als ver tegenwoordiger van de directie van de KLM nog de openingsvlucht van de nieuwe lijn naar Tokio meema ken. De heer Versteegh, die op 19 Mei 1886 te Soerakarta werd geboren, behoort tot de pioniers van de Ne derlandse luchtvaart. Hij heeft als militair vlieger, doch eveneens in de civiele luchtvaart, in binnen- en buitenland een grote naam verwor ven. In 1935 trad de heer Versteegh als chef-vliegdienst bij de K.N.I.L.M. UITBREIDING MOND- EN KLAUWZEER IN LIMBURG. De uit Duitsland overgebrachte mond- en klauwzeer breidt zich in de Limburgse grensstreek uit. In Se- venum is een geval geconstateerd; in de grensgemeente Bergen werd reeds aangifte van 36 gevallen gedaan, waarvan 19 in Siebengewald. Het vee wordt thans naar de stallen overgebracht waardoor men uitbrei ding van het besmettingsgevaar hoopt te voorkomen. Zaterdagmiddag was een aantal ar beiders bij de Kon. Stoomblekerij te Nijverdal bezig met het schoonma ken van verschillende electrische toestellen. Op onverklaarbare wijze kwam een hiervan plotseling onder sterke stroom te staan, juist toen de 16-jarige Pasman bezig was met het schoonmaken. P. liep zeer ernstige brandwonden aan hoofd,armen en benen op. Hij werd naar het zieken huis te Almelo overgebracht, waar hij Zondagmorgen aan de gevolgen is overleden. EEN GOEDE VANGST. De groep Uitgeest van de Rijks politie blijkt met de inrekening van 2 inbrekers, Vrijdagavond j.l. een goede vangst gedaan te hebben. Na een inbraak in een woonhuis te Uitgeest op die avond hebben enkele agenten terstond de daders ïlv-^ttpAi^iMmnaaA. medicipitn M' Sm» Aetherklanken DINSDAG. VARA van 20.1521.45: 1 Televi sie-forum. 2. „Zierikzee". film. 3. Actualiteiten. 4. Het maken van pop pen. PAUZE. 5. Gevarieerd program- DINSDAG. HILVERSUM H. 402 M. 7.00^24.00 KRO. Dr. Max Theiler van de Rockefeller Stichting te New York is wegens zijn ontdekkingen op het gebied van de gele koorts, de Nobelprijs voor Me dicijnen 1951 toegekend. Dr. Theiler is op 30 Januari 1899 te Pretoria ge boren en heeft hoewel hij al jaren in de Verenigde Staten woont, nog steeds de Zuid-Afrikaanse nationa liteit. Clvantuten van ffiim C ontvoering van tante") 50. De slag in de fabriek „Koekoek Eenzang" verplaatste zich nu snel. Daar echter Kees nog steeds niet had beslist aan wiens zijde hij zou vech ten, zag het ei niet naar uit alsof een der twee kampioenen snel zou wor den gevloerd. Tenslotte waren beide tegenstanders op de trap beland De grossier trof Ranus hier zo degelijk dat het er naar uitzag, alsof hij zou winnen. Om de strijd nog even lan ger te laten uuren, opdat hij tijd zou vinden tot een beslissing te komen, trok Kees daarom de benen onder de grossier vandaan. De twee mannen vielen toen naar beneden alsof het een wedstfiju gold. Zij kwamen bijna gelijk aan. Tante Alida, die hoorde hoe het krijgsrumoer meer en meer in haar buurt kwam, besloot zich in de klok te verbergen van waaruit ze al die dagen was bewaakt Het kostte tante Alida moeite de deur achter zich dicht te krijgen maar het lukte. Op dat ogenblik naderde tante Eula- lia, het geweer in de aanslag, de fa briek van Koekoek Eenzang. KRO: 7.00 Nieuws. 7.15 Gramo- foonmuziek; 7.45 Morgengebed en Missiegedachten; 8.00 Nieuws en weerberichten; 8.15 Gramofoonmu- ziek; 9.00 Voor de huisvrouw; 9.30 Waterstanden; 9.35 „Lichtbaken"; 10.00 Voor de kleuters; 10.15 Gra- mofoonmuiek; 10.40 Schoolradio; 11.00 Voor de vrouw; 11.30 School radio; 12.00 Angelus; 12.03 Gramo- foonmuziek; (12.3012.33 Land- en tuinbouwmededelingen); 12 55 Zon newijzer; 13.00 Nieuws en katholiek nieuws; 13.20 Causerie over de Na tionale Reserve; 13.25 Amusements muziek; 14.00 Gevarieerd program ma. 14.53 Kamerorkest en solist; 15.30 „Ben je zestig?". 16.00 Voor de zieken; 16.30 Ziekenlof; 17.00 Voor de jeugd; 17.45 Pianospel; 18.00 Nieuws; 18.15 Actualiteiten; 18.20 Sportpraatje; 18.30 Gramofoonmu- ziek; 18 45 Cursus voor lekenspelprs. 19.00 „Hier is Europa": Vaudeville programma; 19.30 Voor de jeugd; 19.40 „Dit is leven", causerie; 19 50 Gramofoonmuziek; 20.00 Nieuws en weerberichten; 20.08 De gewone man zegt er 't zijne van. 20.15 Strijkorkest en soliste. (In de pauze: ca. 20.40 „Australische levenswijze", causerie.) 21.05 Orgelconcert. 21.25 De Radio dokter; 21.35 Bariton en piano; 22 00 Klein koor, Kon. Militaire Kapel en solisten; 22 35 Gesprek met mijn zoon; 22 45 Avondgebed en Missie- gedachten; 23.00 Nieuws: 23.15 „Ge- i zond gezin", causerie; 23.2524.00 Gramofoonmuziek. HILVERSUM II. 298 M. I 7.00 AVRO. 7.50 VPRO. 8.00—24 00 AVRO. AVRO: 7.00 Nieuws; 7.15 Ochtend gymnastiek; 7.30 Gramofoonmuziek; VPRO: 7.50 Dagopening. AVRO: 8.00 Nieuws; 8.15 Gramofoonmuziek; 9.00 Morgenwijding; 9.15 Gramofoonmu ziek; 9.25 De Groenteman; 9 30 Gra mofoonmuziek; 10.50 Voor de kleu ters: 11.00 Voor de zieken; 11.30 Pianorecital; 12.00 Orkestconcert; 12.30 Land- en tuinbouwmededelin gen; 12.33 Voor ons platteland; 12.40 Pianoduo; 13.00 Nieuws; 13 15 Mede delingen of gramofoonmuziek; 13.20 Promenade-orkest; 14.00 Voor de huisvrouw; 14.30 Gramofoonmuziek; 14.40 Schoolradio; 15.00 Gramofoon muziek; 15.30 Onze Amerikaanse Buren; 16 00 Orgel, cello en viool; i 16.30 „De Avonturen van Pinkeltje", hoorspel voor de jeugd; 16.50 Kinder- I koor; 17.15 Dansmuziek; 17.45 Rege- ringsuitzending: Dr. J C. Noorlan- der: „Nieuw Guinea en de Zuid-Pa- cific-Commissie"; 18 00 Nieuws; 18.15 Amusementsmuziek; 18.55 Voor de kinderen; 19.00 Pianospel; 19 15 „Pa ris vous parle". 19.20 Fanfare-orkest; 19.50 „Huizinga's Verzamelde wer ken", causerie. 20.00 Nieuws; 20.05 Actualiteiten; 20.15 Gevarieerd pro gramma; 21.15 Reportage of gramo foonmuziek; 21.30 AVRO-Allerlei; 21.35 Orkestconcert; 22.00 Dit is Uw land Uw volk", klankbeeld; 22.45 Buitenlands overzicht; 23 00 Nieuws; 23.15 Jazzmuziek; 23.4524.00 Gra mofoonmuziek. voorkomt. bij voobaat uitgesloten zijspanrijders Zoontjes, die daarmede Limburgse klein zeer zwaar was ge- te robservatie in het ziekenhuis te Pas toen hij al enige tijd onderwerp

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1951 | | pagina 8