Een harde dobber voor de extra-kinderbijslag Philips' productie steeg aanzienlijk Lucifer bij 't gas DONDERDAG 21 JUNI 1951 DE LEIDSE COURANT TWEEDE BLAD PAGINA t Tweede Kamer KV.P. STAAT (VOORLOPIG) ALLEEN De Tweede Kamer heeft gisteren, na meer dan een jaar haar verga deringen in de Ridderzaal te hebben gehouden voor het eerst weer ver gaderd in het vernieuwde Kamerge bouw. De voorzitter, mr. Korten- horst, heeft te dezer gelegenheid een rede uitgesproken, waarin hij te ken nen gaf, dat hij hoopte in de maand September, wanneer de laatste nij vere werkman het gebouw zal heb ben verlaten, niet alleen de leden, maar ook hun naaste familie en vele gasten, onder wie in de eerste plaats allen die hun vindingrijkheid, hun kunstzin, hun vakmanschap en hun inspanningen hebben gegeven om van het oude, uitgewoonde, ontluis terde gebouw een juweel te maken van doelmatige architectuur, giele- genheid te geven op gepaste wijze het feest te vieren van de weder geboorte en de levensvernieuwing van dit paleis der natie, waar de hartslag van onze constitutionele mo narchie klopt. Namens de regering bood minister Joekes gelukwensen aan. Vervol gens werd met de gewone werkzaam heden aangevangen. Dc verzorging van pleegkinderen Gestemd moest nog worden over enige amendementen welke waren ingediend op het wetsontwerp, hou dende voorzieningen betreffende het toezicht op de verzorging en opvoe ding van pleegkinderen. Met 44 (K.V.P., V.V.D., A.-R. en K.N.P.) tegen 37 stemmen (P. v. d. A., C.P.N., C.-H. en S.-G.) werd aan genomen het amendement van de heer De Haas (K.V.P.) om te bepa len, dat een onderzoek door de voog dijraad in het pleeggezin of inrich ting, waarin het kind wordt verzorgd en opgevoed niet plaats vindt, ten zij er een redelijk vermoeden bestaat, dat er in het pleeggezin of de in richting misstanden heersen of drei gen te ontstaan. Op artikel 10, luidende: „Indien het belang van een pleegkind zulks vordert kan de voogdijraad beslui ten, dat het niet langer in het ge zin of de inrichting, waar het wordt verzorgd en opgevoed, zal mogen verblijven", had de heer Terpstra (A.-R.) een amendement ingediend, beogende de aanhef van het arti kel aldus te lezen: „Indien gebleken is, dat het belang van een pleegkind zulks bepaaldelijk vordert". Dit amendement werd aangenomen met 51 tegen 31 stemmen, die van P. v .d. A. en C.-H. Het wetsontwerp is zonder hoofde lijke stemming aanvaard. Wijziging van sociale wetten. Nadat enige wetsontwerpen van eenvoudige aard waren goedge keurd heeft de Kamer een aanvang gemaakt met de algemene beraad slaging over een zestal ontwerpen tot wijziging van sociale wetten. Daaronder waren wijzigingen van de kinderbijslagwetten in ver band met de huurverhoging en voorts ter compensatie van de prijsstijgingen. Verder verhoging van de inkomensgrenzen en uitke ringsbedragen van de noodwet ouderdomsvoorziening, verhoging van de loongrenzen en dagloon grenzen in de verschillende sociale verzekeringswetten, tijdelijke bij slag op de invaliditeitsrenlen en weduwenrenten ingevolge de inva liditeitswet en tijdelijke bijslag op de renten ingevolge de ongevallen wetten. Bij de beraadslagingen kwamen voornamelijk de kinderbijslagwetten en de Noodwet-Ouderdomsvoorzie ning ter sprake. De heer VAN DEN BORN (Arb.) gaf te kennen, dat zijn fractie kin derbijslag aanvaardbaar acht, uit so ciaal en zedelijk oogpunt gewenst en economisch verantwoord vindt. De zinsnede in de regeringsverklaring, dat gewaakt zal worden tegen onevenredige achteruitgang der grote gezinnen, heeft spr. zo opge vat, dat bij loonsverhogingen de kin dertoeslagen zullen verhoogd worden. Herziening van de kinderbijslag achtte hij noodzakelijk, doch hij wil de het rapport van de S.E.R. ter za ke afwachten. Spr. was van oor deel, dat er voor gezinnen met drie en meer kinderen al een bepaalde progressie bestaat. Hij wilde de ex tra verhoging nu teruggenomen zien. Hij kondigde een amendement aan om dc bijslag voor het derde kind en de bijslag te rekenen van het vier de kind af te bepalen op resp. 51 en 67 cent in plaats van op 54 en 69 cent. Dc heer STAPELKAMP (A.-R.) merkte op, dat het voorstel op niet controleerbare gegevens berust. Hij wilde een principiële bespreking van het vraagstuk van de kinderbijslag na het rapport van de S.E.R. Naar zijn oordeel zou de kinderbijslag moeten beginnen bij het derde kind, zoals het ook aanvankelijk was. Bij de uitkeringen ingevolge de Nood wet Ouderdomsvoorziening moeten z.i. eigen inkomsten niet in mindering worden gebracht. De heer HAKEN (Comm.) had er bezwaar tegen ,dat de ontwerpen zo laat zijn ingediend. Bij verhoging van de kinderbijslag gaat elke waar dering voor vakbekwaamheid verlo ren, vreesde hij. Hij was tegen wijzi ging der kinderbijslagwetten en zou liever een loonsverhoging van 10 pet. zien. Mevrouw FORTANIER-DE WIT (V.V.D.) opmerkend, dat er geen nauwkeurige gegevens zijn over de prijsstijgingen, zeide, dat dc kleine gezinnen relatief een groter deel der prijsstijgingen betalen dan de grote. Zij wilde het rapport van de S.E.R. te zijner tijd objectief beschouwen, doch zij achtte het moeilijk, zo niet onmogelijk, er aan mede te werken, dat incidenteel een beslissing wordt genomen zonder dat men over cij fers beschikt. Voorts betreurde zij het, dat nog geen algehele vrijstel ling van een bepaald deel van het eigen inkomen bij de uitkering in gevolge de noodwet ouderdomsvoor ziening is bereikt. De heer DE KORT (K.V.P.) was van oordeel, dat de kinderbijslag bij het derde kind moet aanvangen. Z.i. is het voorstel een streven naar een rechtvaardige loonverdeling. Er aan herinnerend, dat in dc re geringsverklaring is gezegd, dat ge waakt zal worden tegen onevenredi ge achteruitgang van het grote ge zin verklaarde hij, dat de bereidheid der K.V.P. om deze regering te steu nen mede was gebaseerd op deze ver klaring, die in het wetsontwerp nu ter tafel komt. Het kabinet is z.i. op de goede weg en hij meende, dat er reden is om met uiterste welwillend heid tegenover dit voorstel te staan. Voor gezinnen met meer dan twee kinderen is z.i. de consumptiebeper king hoger dan 5 pet., hetgeen hij onrechtvaardig achtte. De heer KIKKERT (C.-H.) wüde het rapport van de S.E.R. afwachten en dan een principiële beslissing ne men, hetgeen echter niet inhoudt, dat zijn fractie geen oog zou hebben voor de belangen van het grpte gezin. Ook hij betreurde, dat voor de uit kering ingevolge de Noodwet Ouder domsvoorziening niet een bepaald be drag aan eigen inkomsten buiten be schouwing wordt gelaten. De heer SUURHOFF (Arb.) merk te op, dat door het voorstel inzake de noodwet de toestand van het mo ment van aanneming der wet wordt hersteld, met een verhoging der nor men met 10 pet., hetgeen voor vele ouden van dagen z.i. een verbetering betekent. Onrechtvaardig achtte hij het ,dat de noodwettrekkers geen compensatie voor de huurverhoging hebben gekregen. Te kwart over vijf is de vergadering verdaagd tot Don derdagmiddag een uur. EERSTE KAMER. De Eerste Kamer heeft de begro ting van de Staatsmijnen behan- veld. De heer De Bruijn vroeg om verlaging van de prijzen voor huis brandkolen. Hij bracht hulde aan de mijnwerkers voor het feit, dat zij deze winter hebben overgewerkt. Van een langere arbeidsduur ver wacht de heer De Bruijn evenwel niet zoveel, wel van een doelmati ge bedrijfsvoering. Hij vroeg de Mi nister zonder portefeuille, hieraan aandacht te willen besteden. De overige sprekers behandelden meer technische problemen. De begroting werd goedgekeurd. KORT Hoe staat het met de Grondwetsuerziening Nu de Staatscommissie tot Herzie ning van de Grondwet voor de hon derdste maal heeft vergaderd, moge de vraag gesteld worden: hoever is zij inmiddels met haar werkzaamhe den gevorderd? De commissie kreeg bij Kon. Be sluit van 17 April 1950 opgedragen een herziening van de Grondwet voor te bereiden en werd nu ruim een jaar geleden door de minister president geïnstalleerd. Zij heeft zich aanstonds in vijf subcommissies gesplitst, die tot op dracht kregen na te gaan in hoeverre wijziging van de Grondwet met be trekking tot de aan ieder toegewe zen onderwerpen wenselijk zou zijn en eventuele wijzigingsvoorstellen te formuleren. Reeds enige maanden geleden kwa men die subcommissies vrijwel met haar werk gereed en brachten daar over verslag uit aan de voltallige commissie, welke sedert het begin van dit jaar eenmaal per week de aan haar uitgebrachte voorstellen be handelt. Sub-commissies en plenaire vergadering kwamen tot heden hon derd maal bijeen. Tussentijds rapport. Hoewel de werkzaamheden van de commissie een zeer vlot verloop hébben, heeft zij na overleg met de regering besloten deze zomer eerst een interim-rapport uit te brengen teneinde te bevorderen, dat en kele voorstellen zo tijdig de Twee de Kamer bereiken, dat zij in 1952 nog vóór het zomerreces in eerste lezing kunnen worden vastgesteld. Het A.N.P. verneemt, dat tot deze voorstellen waarschijnlijk zullen behoren een voorstel tot herzie ning va nde procedure tot wijzi ging van de Grondwet en een voor stel tot uitbreiding van het aan tal Kamer-leden. Het interim-rapport zal vermoede lijk midden Juli worden vastgesteld en terstond worden bekend gemaakt, waarna de regering, indien zij de voorstellen overneemt, deze in het najaar bij de Tweede Kamer kan aanhangig maken. De staatscommissie zal inmiddels haar arbeid voortzetten om haar eind rapport op te stellen en uit te bren gen. Zij heeft aan de hand van de rapporten der subcommissies de meeste beslissingen daar voor reeds genomen. GEBOUW TWEEDE KAMER GE RESTAUREERD. Gistermiddag is het gebouw van de Tweede Ka mer te Den Haag officieel in ge bruik genomen. De foto boven toont de voorzitter van de Tweede Kamer, mr. Kortenhorst tijdens zijn ope ningsrede. De foto onder toont een overzicht van de gerestaureerde De activiteit van het Philips-con cern is blijkens het jaarverslag in 1950 bijzonder groot geweest en nog voortdurend groeiende. De wereld - omzet van het concern, die op basis van 1947 100, in 1949 152 bedroeg, steeg verder tot 179 in 1950. Het aandeel van de Nederlandse fabrieken in deze grote omzetstijging was zeer aanzienlijk. Het indexcijfer van de Nederlandse fabrieken (even eens basis 1947 100) stond in 1949 slechts op 139, maar steeg niettemin eveneens tot 179 in 1950. Het aan deel in de industriële export van ge heel Nederland bleef ongevs?r 10 bedragen. De personeelsbezetting werd ver der uitgebreid. Aan het einde van het jaar waren in Nederland circa 39.000 personen in dienst van de ven nootschap en over de gehele wereld verdeeld 90.000. Over het algemeen was Philips «n staat" te voorzien in de personeelbe- hoefte, maar er bestaat nog steeds een gebrek aan hooggekwalificeerde vaklieden. Ook de behoefte aan in genieurs, physici en chemici is nog steeds zeer groot, welke ernstig te kort pas zal zijn opgeheven wanneer de Technische Hogeschool en de Universiteiten op grotere schaal ge schikte krachten voor het bedrijfs- leven beschikbaar kunnen stellen. De arbeidsproductiviteit heeft in de loop van 1950 voor het eerst weer het vooroorlogse peil overschreden, Het ziekteverzuim is nog hoger dan voor de oorlog, doch de percentages liggen belangrijk onder het landelijk gemiddelde. Het vraagstuk van goede menselijke verhoudingen in de be drijven, blijft in het middelpunt van de belangstelling staan. TELEVISIE. De fabricage van een complete televisie-installatie bestemd voor Nederland werd voltooid, evenals de straalzenderapparatuur, die zal zor gen voor de verbinding tussen proef- ruimte en beeldzender. De gehele installatie zal medio 1951 bedrijfs- gereed zijn. Met de verkoop van televisie toestellen werd op grote schaal in Engeland en op kleinere schaal in Frankrijk een aanvang gemaakt, ter wijl in Nederland een bescheiden be gin tot stand kwam. In de V.S. zijn reeds '12 millioen ontvangapprten in gebruik bij ruim 100 televisiezenders en in Engeland 800.000 televisie-apparaten. De ont wikkeling van de televisie-industrie Dubbelstellen in gemeentedienst De zuivering heeft te Beverwijk en Langbroek een kostbaar staartje gekregen. Te Beverwijk werd de di recteur van het gasbedrijf in 1946 ontslagen en te Langbroeu de ge meente-secretaris, beiden in ver band met de zuivering. Er kwamen nieuwe mensen in hun plaats, tot enige jaren later het besluit tot ont slag van directeur en gemeentese cretaris bij Koninklijk Besluit werd vernietigd. Daardoor kreeg Bever wijk twee directeuren voor het gas bedrijf en Langbroek twee gemeen tesecretarissen. Het Rijk heeft nu de extra-kosten voor zijn rekening genomen. In een supplecoire begro ting voor 1950 van het departement van binnenlandse zaken worden 35.351 gulden aangevraagd als ver goeding aan de gemeente Lang broek en 16.094 gulden voor de ge meente Beverwijk. in de Ver. .Staten heeft in tempo alle industriën, die in de loop der jaren tot stand zijn gekomen, vele malen overtroffen. Philips beschikt over de mogelijk heden om van haar fabrieken in Ne derland een van de grote industriële centra van de wereld voor televisie te maken. Hiervoor is evenwel nodig dat Nederland zijn taak verstaat en de voor iedere industrie, die naar een exportpositie streeft, noodzake lijke ervaring in eigen land helpt verkrijgen. Van de talrijke overige activitei ten van het Philips-concern kan toe nemend succes van de mobilofoons worden gemeld, de lijntelefonie, waarvoor o.a. een zeer belangrijke exportorder uit Denemarken werd verkregen, de vervaardiging van volledige röntgeninstallaties, de vol ledige inrichting voor ziekenhuizen, de levering van geluidsinstallaties (o.a. voor alle belangrijke vliegvel den in Venezuela) en de verdere ontwikkeling van radar Er werden weer belangrijke vor deringen gemaakt met de ontwikke ling van gramofoonapparatuur (pla ten wisselaars etc.) en de daarmee geconstrueerde radiogramofoons. Vele afdelingen zijn werkzaam op het gebied van ontwikkeling en fa bricage voor defensiebehoeften, waarbij Philips het een landsbelang acht om de productie voor civiele doeleinden niet te verwaarlozen. STERK GESTEGEN WINST. De bruto-winst van Philips, de Britse en Amerikaanse maatschap pijen daaronder begrepen, is' sterk gestegen nl. van f 103 tot 161 mil lioen. Na afschrijving (45 milloen), belastingen 54 millioen) en inte rest resteert een nettowinst van 48 millioen, tegen slechts 16 millioen in 1949. Deze aanzienlijke verbetering is voornamelijk te dan ken aan de betere resultaten der Amerikaanse en Engelse maatschap pijen, die over 1950 een winst ople verden van bijna 8 millioen tegen over een verlies van bijna f 13 mil lioen in 1949. MINISTERIEEL BEZOEK AAN WOONOORDEN AMBONEZEN. De minister van Unie-zaken en overzeese rijksdelen, ir. Peters heeft een bezoek gebracht aan de woon oorden van Ambonezen te Woerden, Teitge, Beugelen en de Schatten berg. Hij wilde zich hierbij per soonlijk op de hoogte stellen van de verzorging en de levensomstandighe den van de daar tijdelijk verblijven- den. „HET LIED VAN ZUID-HOLLAND"' GEBEIERD Gisteren brachten de leden van dc Provinciale Staten van Zuid-Holland een bezoek aan verschillende belang rijke in uitvoering zijnde werken in deze provincie. Aan deze excursie namen ook deel circa honderd ambtenaren van de provinciale griffie en van de provin ciale waterstaat. De staten-leden vertrokken in autobussen via Bent huizen naar Boskoop, Gouda, Berg ambacht, Nieuwpoort naar het Sëhoonhovense veer en vertrokken vandaar per Spidoboot naar Rotter dams. De groep ambtemaren 'reisde met de boot van Rotterdam langs de Lek naar Schoonhoven. De ambtenaren kwamen omstreeks een uur te Schoonhoven aan, waar de stadsbeiaardier te hunner ere het volkslied van Zuid-Holland van het carillon van het stadhuis deed horen. In de raadzaal begroette burgemees ter Aten de gasten. Na een woord van dank door mr Smit zong het gezelschap twee cou pletten van het Lied van Zuid Hol land. Middenstands-klachten Regering betracht rechtvaardigheid „Het komt mij voor, dat geen en kele bevolkingsgroep het recht heeft in een situatie als de huidige op voor hand te zeggen: Maar wij doen niet mee aan dergelijke offers. Natuur lijk moet het verdelen van dergelij ke offers zo goed mogelijk en zo rechtvaardig mogelijk worden uitge wogen, maar wie daarbij zijn eigen groep geheel wenst te sauveren, gaat naar mijn gevoelen te ver en neemt, hoe goed hij het ook moge bedoelen, een standpunt in, dat hij noch tegen over het land, noch tegenover zijn eigen kinderen kan verantwoorden. Aldus heeft prof. Romme namens de fractie van de Tweede Kamer der K.V.P. geantwoord aan de Rotterdam se middenstand naar aanleiding van een resolutie, die deze organisatie enige weken geleden aan de fractie had gezonden. In deze resolutie heb ben de Rotterdamse Katholieke za kenlieden enige zeer gepronoceerde wensen naar voren gebracht en uiting gegeven aan zekere ontevredenheid in hun milieu over de gang van za ken. Prof. Romme antwoordt verder: „Wat betreft Uw vraag, de rege ring te brengen tot een werkelijk rechtvaardige belangenbehartiging, moge ik voorop stellen, dat uit de aard der zaak de regering daarnaar streeft. In het bijzonder is daarbij noch van Minister van den Brink, noch van Minister Albregts (tot wiens uitdrukkelijke taak de beharti ging van de middenstands-aangele genheden behoort) te verwachten, dat zij de belangen van de middenstand zullen verwaarlozen of met mindef achtzaamheid zullen behandelen. Het vorenstaande neemt uiteraard niet weg, dat er dikwijls rechtvaar dige klachten zij De regering zou wel uit wonder mensen moeten bestaan, wanneer het anders ware. Maar voor de fractie is het daarbij zaak: zo concreet mogelijk te worden ingelicht". FISCALE POLITIEK ONRECHTVAARIG? „Wanneer gij stelt, dat „de fiscale politiek hoogst onrechtvaardig is voor de middengroepen", dan lijkt mij dat een moeilijk te behandelen zaak. Het is dan de vraag, waarop gij het oog hebt. Wordt de klacht aldus gecon cretiseerd, dan kan zij ook later wor den onderzocht en besproken. Gij stelt voorts in Uw resolutie, dat prijsbeheersing hoofdzakelijk zal moeten liggen in de sectoren fabri cage en import. Waarop de rechtvaar diging van dit standpunt gegrond is, deelt gij niet mede. Ik zou het op prijs stellen, dit nader van U te verne men". Grieven van werk- nemende m;ddenstand TEGEN K.A B-STREVEN „Er is een toenemende nervositeit te bespreuren in georganiseerd Ka tholiek Nederland, zowel op sociaal als op politiek terrein", zo heeft de heer A. J. van der Donck voor een aantal leden van de Katholieke standsorganisatie voor de werkne- mende middenstand in Nederland betoogd. „Op sociaal terrein houdt deze bewogenheid verband met de tot standkoming van de wet op de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisa tie en de maatregelen van de K.A. B., zoals het stichten van bedrijfs- bonden, die de werknemende mid denstand in grote moeilijkheden dreigen te brengen. Op politiek ter rein is de door de K.A.B. gevoerde loon- en belastingpolitiek oorzaak van de wrijving tussen deze organi satie en de werknemende midden stand." Deze nivelleringstendez, aldus spreker, baarde ook de Katholieke vakbonden van hoofdarbeiders grote zorgen, zodat men in deze kringen alles in het werk stelde om straks in de, krachtens de wet op de P. B. O. in te stellen organen, zo goed moge lijk vertegenwoordigd te zijn. Spre ker beschuldigde de KA.B. verder van een weinig welwillende houding tegenover de Katholieke Werkne mende Middenstand. Dit werd, zo zeide hy, wel zeer duidelijk gede monstreerd in de wijze, waarop de werknemende middenstand uit het „Katholiek Bureau voor Maatschap pelijk en Cultureel Overleg" is ge weerd. En juist een vreedzame sa menwerking is nodig voor de ont plooiing van de Katholieke zuster organisaties. Eerst dan kunnen zij hun taak zo goed mogelijk vervullen. Emigranten vliegtuig zonder passaaiers Gistermiddag om 17 uur werd door de luidsprekers op Schiphol voor de zoveelste ma?l gezegd, dat de passagiers van het emigranten toestel naar Montreal in Canada af scheid moesten nemen van hun fa milieleden en zich aan boord van het vliegtuig begeven. De bemaning van 't toestel was reeds gereed voor het vertrek vertelt het ,,Alg- Dagld." De passa giers schenen niet veel haast te ma ken, want de hal bleef leeg Nog maals maande de luidspreker de emigranten aan. Maar er kwam niemand. En er was ook niemand. Want aan alle passagiers was mee gedeeld, dat hun toestel eerst om 7 uur des avonds zou vertrekken. Dat is namelijk de normale tijd waar op emigrantentoestellen naar Mon treal vertrekken. Men had het sche ma veranderd, echter zonder het de passagiers te zeggen. Naast de grote concerten met or kest en koor; de opera's of ballets zijn er in 't Holland Festival ook kamermuziekavonden georganiseerd Op een van deze avonden concer teerde gisterenavond in Diligentia te Den Haag het Amadeus-kwartet. Drie in Engeland wonende Oosten rijkers hebben zich tot een kwartel verenigd met een Engelsman en zij weten een prachtig kwartetspel te geven; wat men noemt volmaakt. Do heren Brainin en Nissal spelen le en 2e viool. Schidlof, alt en Lovctt, cello. Later voegt zich een 2e altist bij hen, Aronowitz, om een kwintet van Mozart op de meest ideale wijze to helpen vertolken. Haydn's „kwar tet C gr. t.'\ ontroerend eenvoudig, maar zeldzaam mooi, in kleurrijke afwisseling van ernst-adagio, tot be weeglijk-menuet, en de Finale weer afwisselend van Adagio, van mineur tot Presto in majeur, waarna een onverwacht slot komt. Het samen spel is in verfijnd evenwicht en bij zonder soepel. Dan Beethoven's „kwartet f kl. t." in doorwrocht ge ëxalteerd ensemble. Een vast omslo ten vertolking die toch een absolute vrijheid in geven en ontvangen toe liet en een individueel verwerken van de wederzijdse opvattingen. Een kleurrijk effect werd bereikt. Ten slotte voegde zich de altist Arono witz bij 't kwartet en werd „Kwin tet D gr. t." van Mozart gespeeld. De vijf kunstenaars lieten een fijn enthousiast spel horen, getuigend van artistieke opvatting en vakbe kwaamheid O dat meditatieve ada gio! de dialogen van de twee alt violen, de gebroken figuren in de cello, en dc cantilene van de violen. Zin voor 't melodische en 't fijn humoristische van deze muziek ken merkte de voorname wedergave van de voortreffelijke musici, die door velen herhaaldelijk werden toege juicht en teruggeroepen. J. Kortmann. Minister In 't Veld Iets langer werken In een te Apeldoorn gehouden re de zeide minister In 't Veld al eens een bescheiden suggestie te hebben gedaan, dat werkend Nederland iets langer zou gaan werken en de beta ling daarvoor niet in geld, maar in obligaties in een woningbouwlening zou ontvangen. Voorts zou een be perking van 10 pet. op het gebruik van alcohol, tabak, snoep en andere luxe artikelen reeds een zodanige be sparing opleveren, dat daarmede de woningbouw uit het slop zou zijn. Maar wil men iets dergelijks niet, dan moet men mij niet verwijten aldus de bewindsman als er geen nieuwe woningen meer worden ge bouwd. Lijst met prijzen bij de slager De slagers zullen binnenkort met ingang van 5 Juli in hun winkels twee lijsten met prijzen moeten ophangen, waarop ook de juiste benaming van de vleessoort en van het dier. waarvan het vlees afkomstig is, vermeld moeten zijn. Deze lijsten moeten uiteraard ge lijkluidend zijn. De ene komt in de winkel te han gen, zodat het publiek daar gemak kelijk kan lezen wat er op staat, en de andere moet van de open bare weg af duidelijk leesbaar zijn. Deze nieuwigheid maakte minister Mansholt gisteren bekend in de re de, die hij uitsprak in de bijeen komst, welke de Algemene Neder landse Slagershond in Schevenin- gen had belegd ter gelegenheid van dc viering van het zestigjarig be staan van die bond. De nieuwe prijsaanduidingsplichf voer de sla gers, die gisteren in het Voedsel- voorziennigsblad werd gepubli ceerd, is tot stand gekomen met in stemming van de vakgroep slagerij Het besluit heeft geen betrekkin: op vleeswaren, die immers niet al leen in slagerswinkels te koop zijn. In een smederij aan de Middenweg in de Grote IJpolder te Amsterdam heeft zich gistermiddag een hevige ontploffing voorgedaan. Een smid was in het bezit van een 500 liter grote oliedump, die hij voor een an der doel wilde gebruiken. Hij spoelde het vat enkele malen om en hield vervolgens een lucifer bij de opening om te controleren of zich misschien nog gassen in de dump bevonden. Dit was inderdaad het geval en met een daverende slag sprong het vat uit elkaar. De kracht was zo hevig, dat de deksel door het dak van de smederij sloeg. Alle ruiten sneuvel den. Een knecht die zich in de smede rij bevond werd gewond, maar kon, na behandeld te zijn in het Wilhel- mina-gasthuis naar zijn woning te rugkeren. De smid zelf kwam er goed af. MUSSENGEZIN IN EEN VEILIGHEIDSKLEP Monteurs, die de hijskraan van de Rotterdamse Tramweg Mij. aan de tramhaven te Bruinisse reviseerden, vonden daar een mussennest met drie eitjes in de veiligheidsklep van de stoomketel. Uit de eitjes zijn on dertussen drie jonge mussen geko men. Het mussenpaar moet dagelijks vele malen door de uitlaatpijp krui pen, die 2 cm. wijd en ruim 40 cm. lang is, om het nest te bereiken. Een andere toegang of uitgang is er niet. „Trouw"

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1951 | | pagina 6