Twee gedenkramen onthuld in de Leidse Universiteit kunst in óe sleutelstAó Herinnering aan het verzet PATER THEODORUS POST ss.cc. Bij zijn 35-jarige arbeid als priester-leraar Bi ZATE.oJAG 25 NOVEMBER 1950 Lïfc L L GUUKANT EERSTE BLAD - PAGINA 2 MORGEN TIEN JAAR GELEDEN Ter gelegenheid van het feit, dat morgen tien jaar geleden prof. mr. P. Cleveringa in zijn beroemd ge worden rede het sein gaf tot het ver- eet van de Leidse Universiteit tegen de Duitse bezetter, vond hedenmor gen om elf .uur in het groot audito rium van de Universiteit een plech tigheid plaats, tijdens welke twee gebrandschilderde ramen in het groot auditorium werden onthuld, die het verzet van de Universiteit, in vroegere en jongste geschiedenis, uitbeelden. De rector magnificus verwijlde in zijn openingswoord enige ogenblik ken by hen, die in het verzet hun leven gaven. Hun strijd tegen de landsvijand wordt in herinnering ge houden door twee ramen, aan weers zijden van het spreekgestoelte, zodat zij telkens gezien kunnen worden als de achtergrond van de woorden, die er gesproken worden. Spr dank te de ontwerper Louis Boermeester. en de secretaris van de commissie tot voorbereiding, prof. dr. H. van der Waal. Hoedster vrijheid. geestelijke slachtoffers en sprak over de wijze, waarop de herinnering aan hen is vastgelegd in de gedenkramen (zie ons herdenkings-artikel op pag. 1. 2e blad). Deze ramen vormen twee kwatrij nen van een sonnet. Het eerste geeft in statig rhythme de historische in leiding; het tweede neemt hetzelfde motief over voor het heden. Ondanks teleurstellingen De twee kwatrijnen zijn voor ons geschreven. Wij zijn het, die het sex tet zullen moeten schrijven. On danks teleurstelling en moedeloos heid, moeten wij luisteren naar wat deze twee kwatrijnen ons te zeggen hebben Zo alleen kunnen wij met inzet van al onze krachten het son net voltooien. voorzitter, prof. dr. E H. Vogelen zang, het erelid prof. 'dr. A. Steen- hauer, leden van de wetenschappe lijke staf van de Leidse Universiteit, dr J- J. Vermet, de oudste reünist die in 1892 is afgestudeerd, afgevaardig den van de Kon. Ned. Maatschappij tot Bevordering der Pharmacie, zus terorganisaties uit Groningen, Am sterdam en Utrecht, vertegenwoordi gers van de Phylosofische Faculteit, diverse verenigingen van biologen en chemici en vele anderen. Naafloop van de receptie was er een lustrum diner in het Vogelpark Avifauna te Alphen, waar tevens een bal gegeven werd. LEIDSE UNIVERSITEIT. ziek van het Leids Studenten-kamer- De herdenkingsrede werd uitge- sproken door prof. dr. J. J. L. Duy- vendak, die herinnerde aan wat tien jaar geleden gebeurd was, toen een geestelijke strijd gevoerd moest wor den, die niet aan anderen mocht worden overgelaten. Mocht er ge- Geslaagd voor het candidaatsexa- men geneeskunde II de dames J. M. van Meel. den Haag, M. C. Raphaël, Den Haag; idem de heren G. B. van der Aa, R'dam; J. L. Binkhorst, Heemstede; A. P. Bos, Middelburg; L. A. Cahn, R'dam; R. van Furth, A'dam. R. E. de Jongh, Eindhoven; Spr. verzocht de praeses van hetI d'r'nTn' Leids Studenten Corps en de presi-p' ?'pü dente van de V.V.S.L., de onthulling I T 3' Vos" der ramen te verrichten, als verte- j «boom, Den Haag P. J HL Vo», genwoordigers van de elves, die me-l'l5? 5^ „Opel .-.on a - naar voor het doctoraal examen ge- de in het verleden deze geest van ae j TT n/r t a n/r a rrnrivnrtor- neeskunae II mej. M. J. A. M. Smeets Na de ontouUin droeg de rector i Den 7de Goe' magnificus de gedenkramen overX w nr! .ff aan de zorg van het Curatorium,! je, Wassenaar B W. Mietje, Den waarna de aanwezigen langs de ra-j voor het ar s-examen ie ge- men defileerden. Deze plechtige bij- !ec te n T r' A. J. Froeling, eenkomst werd door zang van hetl ,AG- J- Layers, Lcidcn^voor Leids Studenten-zangkoor en mu zwegen worden, toen een schennen- de hand werd uitgestoken naar de Academie? „Nooit, in al de eeuwen van haar bestaan, kende deze Universiteit gro ter gloriedag, dan toen zij de ver tolkster kon zijn van het beste en edelste, dat leeft in het Nederlandse volk.'" Spr. ging nader in op de geschie denis van het verzet, herdacht de De Leidse Pharmaceutische Stu dentenvereniging Aesculapius" vier de ill tegenwoordigheid van circa 100 reünisten uit alle delen des lands in het Anorganisch Laboratorium te Leiden haar dertiende lustrum. Ter gelegenheid daarvan hield prof. dr. W. A. Goddijn een lezing over „Een nieuwe genetica". Na afloop werd een druk bezochte receptie gehouden, waar o.a. hun op wachting kwamen maken de ere- het arts examen 2e gedeelte C F. M. Klooster, Den Haag; voor het docto raal examen Ned. Ind. recht: J. Brij- fcer, Leiden; A. Q. Jansen Rijswijk; voor candidaatsexamen Ned. Ind. recht: G. J. Schottelndreier, Voor burg; K. J. M. de Jong, Den Haag; W. G. Koppelaar, Den Haag; A. W. Wouters jr., R'dam; L. J. Hermans, Oegstgeest; voor het doctoraal exa men Ned. Taal (cum laude) mej. A. H. van Vessem, Leiden. LEIDSE GEMEENTERAAD. De Raad der gemeente Leiden is voor de eerstvolgende vergadering bijeengeroepen op Maandag 11 De cember a.s. GEVEILDE PERCELEN. Ten overstaan van Notaris J. Fuhri Snethlage te Leiden: Huis en erf met tuin Hoge Rijndijk 206 in bod: 5300, koper de heer J A. Bogerd te Zoe- terwoude voor f 5800.Huis (bene den en bovenwoning) Hooigracht 63- 63a in bod: f 6000.koper de heer P. A. Rullmann q.q. te Oegstgeest voor: 6000.Huis en erf Vliet 46 in bod: 2700.kope-r de heer Chr. de Groot te Leiden voor 2700. Huis en erf Verlengde Nassaustraat 9 in bod: 2800.koper de heer J. Fontein q.q. te Leiden voor 2800. Ten overstaan van Notaris A. K. Doyer te Leiden: Huis (beneden en bovenwoning Decimastraat 7-7a in bod: 4800.koper de heer J. van Bendegem q q. te Leiden voor 5100; Huis en tuin Decimastraat 27 in bod: 2850.koper de heer J. Fontein q.q. voor 2990.Huizen Reine- veststeeg 12 en 3e Binnenvestgracht 12 koper de heer J. Fontein c.s. resp. voor 2500.en 2600.Huis met tuin Pieter Huibertshof 12 in bod: 2800koper de heer L. Zitman q.q. te Leiden voor 3050.Huis en erf Narmstraat 28 in bod: 720.— koper de heer E. van Starkenburg q.q te Oegstgeest voor 765.—; Huis en erf Klooster 36 in bod: 2400.—, koper de heer E. van Starkenburg q.q. te Oegstgeest voor 2725.Huis en erf Kaiserstraat 37 in bod: 3000, koper de heer H. Niepoth q.q: te Lei den voor 3000.Huis en erf Groe- nesteeg 90 in bod: f 1160.koper de heer Niepoth q.q- te Leiden voor ƒ1161-Huis en erf Waardgracht 70 in bod: 1320.koper de heer J. B. van de Wijngaard q.q. te Leider dorp voor 1320Huis en erf Waardgracht 127 in bod: 1180. koper de heer W. F. Brands q.q. te Leiden voor 1180. BURGERLIJKE STAND Geboren: Hans z. v. B. Kamphuis en P. J. Hess. Antje d. v. G. Rijns- burger en L. Jansen. Thomas Fran- ciscus Maria z. v. A. W. F. M. Cup pen en J- A Fortman. Jacobus An- tonius Hendricus z. v. J. van den Burg en C. M. A. van der Krogt. Pe- tronella Maria d. v. H. Zierikzee en T. J. Rijsdijk. Maria Sophia Petro- nella d. v. H. Harteveld en P. Taf fijn. Judith Clasina d. v. P. Slijk huis en C. A. J. J. van Berkel. Go- vert z. v. G. van der Laar en C. C. Leupe. Hendrikus z. v. H. van Dijk en W. Steenbergen. Rudolph Renée z. v. J. Verplancke en C. T. Kuif. Overleden: J. W. Flach, wed. van Weiter 84 jr. J. E. Brandts, huisvr. van van der Wilk 83 jr. M. Stol wed. van van Putten 82 jr. Feike Asma speelde gisteravond in de Hooglandse kerk. Hij vond een groot aantal toegewijde luisteraars, die blijkbaar onder de indruk waren van de orgelvoordracht, die wij niet in alle delen kunnen savoueren. 't Programma was mooi. Om te begin nen had hij „Concerto no. X in d" van Handel gekozen, een prachtig werk, waarin de componist zijn ziel, gevoelig voor pracht en eindeloos in willen en kunnen, openlegt. Na het pompeuse Handelconcert speelde Asma „Noël" van d. Acquin, bekoor lijk is dit stukje door eenvoud, even als de „Pastorale" van César Franck puur en bevallig is. Waren de tegen stellingen in de voordracht van het vierdelig Concert van Handel niet wat heel erg groot? 't Deed ons nogal gewild aan. Wij werden niet getrof fen door geëxalteerd muziekschoon, door groter, hoewel ingetogen spel. Al moge de organist ook nog zo be kwaam zijn. Beheersing en bezon kenheid is noodzakelijk wil de voor dracht van muziek van grootmees ters absoluut schoon en verdiept tot ons komen Weg dan alle bizarrie! Dany Zenowa verleende haar mede werking op dit concert en zong Bach, Handel en Mozart. Zij heeft een lich te hoge sopraanstem. Hoewel minder geschikt voor de kerk en kerkelijke kunst, is haar geluid toch goed bruik baar Wel zal zij zich nog moeten bezighouden met de „finishing touch". Aanvankelijk had zij wat last van nervositeit, zodat de eerste Bach-aria niet zo gunstig slaagde. „Mein Glaubiges Herze" uit de Pfingstcantate ging al beter. Asma zette Handels „O hatte ich. Jubals Harf" wel wat heel vlug in. De colo ratuurfiguurtjes kwamen in de zang partij nog wel even in 't gedrang. Dit gebeurde ook in Mozarts „Exsulta- te". Mozart zingen is ontzaglijk moei lijk. Ook gewenne de zangeres zich de toon van boven uit te nemen, en niet van onder af de toon naar boven te voeren. Dit kan overwonnen wor den. De hogere orde van schoon zal nog bereikt moeten worden evenals meer geestelijke evocatit in voor dracht. Met de prachtige „Toccata en Fuga in d" van Joh. Seb. Bach, eindigde A^ma zijn orgelconcert. J. Kortmann. LEIDS KUNSTCENTRUM. Gisteravond werd de tentoonstel ling van het L.K.C. geopend. Wij ko men er Maandag op terug. Zondagsdienst der huisartsen. A.s. Zondag zal de dienst worden waargenomen door dr. de Bruyne, den Haan, Jansen, Lahr en Nieuw- zwaag. Dienst der apotheken. De avond nacht- en Zondagsdienst der apothe ken te Leiden wordt van Zaterdag 25 Nov. 13 uur tot Zaterdag 2 Dec. 8 uur waargenomen door: de Apo theek Herding en Blanken, Hoge- woerd 171, tel. 20502 en de apotheek Reijst, Steenstraat 35, Tel. 20136. Te Oegstgeest door de Oegstgeester Apotheek. Wilhelminapark 8, tele foon 26274. Fa. LANGEZAAL EN INNIGER 45 JAAR. Gezellige personeels-avond, Het was in 1905, dat wijlen de heer Chr. Langezaal in het pand Nieuwe Rijn 93 te Leiden een zaak opende, gespecialiseerd in ^as-, water- en smidswerk. Al spoedig werd het ca chet verlegd, want bij de opening van Leiden Electriciteits-fabriek in 1908, ging men zich op de electrische installatie toeleggen. De heer P. In niger werd compagnon en een van de eerste grote werken was het aan leggen van electriciteit in en om het Leidse station. In 1914 trad de heer Inniger uit en tien jaar later over leed de heer Langezaal. Zijn zoon, de heer F. M. M. Langezaal. nam de leiding over en heeft deze nog steeds in handen. Inmiddels is het bedrijf van 3 tot 30 man personeel uitge groeid en in de loop der jaren ver dween de winkel, zodat alleen het Electrisch-techniSch Installatie-bu reau overbleef. Het 45-jarig bestaan werd gister avond op bescheiden wijze, slechts in de kring van het personeel (met echtgenoten), gevierd. In de boven zaal van „Zomerzorg" ontving de heer Langezaal zijn medewerkers, van wie hij, bij monde van de heer J. J. Pommer (le monteur, reeds 31 jaar in dienst), een grote, fraaie kist sigaren mocht ontvangen. Daarvoor had reeds de heer B. Wijling. chef, de gelukwensen van het personeel aangeboden, vergezeld van mooie bloemen voor de heer en mevr Lan gezaal. Ook de oude mevr. J Lange- zaal-Hueber, die op hoge leeftijd de ze dag nog mocht meemaken, ont ving een bouquet. Nadien ging het gezelschap aan ta fel. De heer Langezaal dankte voor de geschenken en onder het genot van goede spijzen, afgewisseld met muziek en met hetgeen de aanwezi gen zelf te berde brachten, bleef men tot middernacht gezelliig bijeen. BINNENLAND. Tot voorzitter van het Kon. Ned. Landbouw-comité is benoemd ir C. S. Knottnerus. Hoewel de winter zich nog laat wachten, heeft de lente zich reeds aangekondigd. In de buurtschap Wil lige Langerak, in de gemeente Lo- pik, heeft een schaap reeds twee lamineren geworpen De burgemeester van Harlingen, de heer A. E. Hannema, is gisteren van zijn Amerikaanse reis terugge keerd. Hij ontving o.a. ten geschen ke een cowboy-hoed en een paar prachtig bewerkte laarzen, onder scheidingstekenen van het ereburger schap van de staat Texas. BUITENLAND. Een giftige nevel, afkomstig van de olie-onderneming te Vera Cruz, heeft Donderdagnacht 18 Mexi canen in hun slaap gedood. Meer dan 300 anderen zijn ernstig ziek ge worden. Het gas is ontsnapt uit een gebroken pijpleiding. In de straten van Vera Cruz deden zich wilde to nelen voor, de mensen renden jam merend door de straten, pogend om aan de giftige dampen te ontkomen en frisse lucht te krijgen. Gedecoreerd door gemeentebestuur van Concepcion Weinigen onzer lezers zullen hem nog ken nen: pater Theodorus Post, oud-Leiaenaar, kloosterling in de Congregatie van de Paters der H. Harten, door het gemeentebestuur van Concepcion in Chili gedecoreerd ter gelegenheid van zijn 30-jarig jubileum aan het college van de paters der H. Harten in deze Chileense stad en zijn 35-jaïige werkzaamheid in Chili. Deze welverdiende hulde gewerd pater Th. Post reeds enkele maanden geleden en toe vallig kregen we het tijdschrift der school, „ia Revista Escolar" in handen, waarin een en ander over deze onderscheiding te lezen staat. In een plechtige zitting had de aanbieding plaats van de medaille van het gemeentebe stuur van Concepcion door de burgemeester, d<- heer Gaston Bianchi Oydrzun. in tegenwoor digheid van enkele gemeenteraadsleden. de rector der universiteit, paters, leerlingen en oud-leerlingen van het college. De eenvoudige, maar van een diepe beteke- s zijnde plechtigheid begon met een rede van de burgemeester, waarin hij de daad van het gemeentebestuur onderstreepte* en wel in die zin, het belonen van de arbeid van het leraarschap en.de arbeid, verricht in Concepcion door pater Theodorus Post. Na deze rede zetten de leerlingen uit voile borst de college-hymne in. waarvan de melo die, door 500 jongemannenstemmen ten ge hore gebracht, een kleurige tint aan deze ge beurtenis gaf. Hierna werd het woord gevoerd door Manuel Crovetto, een leerling van het 6e leerjaar, die erop wees, dat het gemeentebestuur door het ver.enen van deze onderscheiding een oprecht en juist huldebetoon van dankbaarheid en waar dering wilde brengen aan een man, die alles achtergelaten heeft, zijn vaderland, zijn haard stede. zijn ouders en vrienden, d. w. z alle ge noegens en geriefelijkheden van het wereldse leven, om zich te wijden aan het edele en op voedende werk van de redding der zielen, een glorieuze missie vol opofferingen, waartoe God de grootmoedigste en meest uitgelezen geesten kiest. Namens allen bracht spr. hulde aan een geestelijke, die bij de delicate en glorieuze werkzaamheden van zijn priesterschap, de edele en moeilijke taak van het leraarschap gevoegd heeft. Spr. wees vervolgens op de eigenschappen van pater Theodorus Post, die met een abso lute onbaatzuchtigheid in een volkomen over gave aan God, met een buitengewoon succes en doeltreffendheid, twee van de meest held haftige en onbegrepen functies vervuld heeft, welke de mensheid kent en waartoe hij werd gedreven door een ijzeren roeping, ingegeven door een zuiver hart. een-vaste wil en een hel der en briljant verstand. Priesterschap en roeping^ie hier twee heilige missies, voor welker vervulling men mensen r.odig heeft met een ijzeren gestel, een zelf verloochening en een geest van opoffering, welke iedere proef kunnen doorstaan En juist pater Theodorus heeft de roeping gehad voor deze beroepen en hij heeft ze bo vendien, door de lange jaren heen, vervuld ïret een standvastigheid en een wil, die slechts eigen is aan edele zielen. Ais geestelijke heeft hij vrede gebracht in alle haardsteden door het Heilig Eucharistisch Brood in 't bereik te brengen van zieken, armen eu hulpelozen. Ook heeft hij duizenden gelo vigen door het sacrament van de biecht de rust van het gemoed teruggegeven. In één woord, hij heeft goed gedaan aan iedereen, door de veelvoudige en heilige priesterlijke werk zaamheden. Als leraar heeft hij vanuit de lokalen van ons oud, maar geliefd college, opeenvolgende generaties van jongeren gevormd, die, bij het verlaten van het college, met goed succes de strijd om het bestaan het hoofd hebben kun nen bieden. Want zij droegen in hun hart die onuitwisbare kenmerken van rechtschapenheid, eerlijkheid in het beroep en van vertrouwen in God, eigenschappen, welke pater Theodorus hun door de schooljaren heen door zijn leven dig voorbeeld had ingeprent, De vruchten van zijn onderwijs spiegelen zich af in de schare van inwoners, die zijn leer lingen zyn geweest en die in de werkzaamhe den, waaraan zij zich na het verlaten van de school hebben gewijd, een voorbeeld geven van eer.ijkheid, geloof en zedelijkheid. Daarom ook, aldus spr., heeft het gemeente bestuur in een geste, welke het tot eer strekt, besloten hem een juist en verdiend eerbetoon te brengen, door hem een decoratie te verle nen voor zijn 30 jaren in dienst van het on derwijs in Concepcion. De hele gemeenschap, zeide spr-, heeft triid van ontroering, v/ant men weet, dat pater Theodorus de traditie van het college be lichaamt. Zij weet, dat hij de geestelijke band is van deze grote gemeenschap, welke zich noemt de Congregatie van da H Harten. Geslachten en jaren zyn voorbijgegaan, maar de traditie en het devies van pater Theodorus zijn altijd dezelfde geweest: „Opvoeden en zielen red den!" Spr. besloot met de verwachting uit te spre ken. dat de onderscheiding van het gemeente bestuur een stimulans zou mogen zijn, om zijn dubbele taaka van redder der zielen en jeugd- vormer nog lang te mogen voortzetten. Na de rede van Manuel Crovetto spelde de burgemeester onder applaus van de aanwezi gen de medaille op de borst van pater Theodo rus, die bewogen dankte. De plechtigheid werd besloten met een défilé der leerlingen voor de autoriteiten. Zaterdag 25 November. Toen het verhaal over de Jeugd beweging in de St. Petrusparochie al lang klaar was, kwam er nog een belangrijk bericht. De Jongensclubs, waarover in dat artikel wordt ge sproken, zullen morgenmiddag om 3 uur officieel geopend worden met een film-middag in de gym-zaal Krauwelsteeg. Er wordt een span nende film vertoond en bovendien de film, die 15 jaar geleden werd opgenomen over- de bouw van de St. Petruskerk. Het verkenners-bandje zal het geheel muzikaal opvrolijken en alle jongens vanaf 12 jaar uit de parochie worden er verwacht. Men kan zich er zelfs al opgeven voor de verschillende hobbyclubs. De K.A.B-.Meer Vreugde-avond van de St. Jozefparochie werd giste ren herhaald in de zaal Maria Gij- zensteeg. „De Grote Neus" kwam weer voor het voetlicht en de toe schouwers schaterden het uit. De nummers, waarop bij de eerste uit voering enige critiek was uitge oefend, waren gewijzigd. De Gibaba's hadden weer veel succes. De Tuintjesvereniging „Floralia" reikte gisteravond prijzen uit aan de winnaar van de tuin- en kweekwed- strijd. De heer H. Wagemans won met 90 punten de wisselbeker. De overige prijswinnaars waren: le prij zen: J. C. de Goederen 80 p., G. v. Meygaarden 79 p., v. d. Reyden 79 p., J. Talens 77 p., mevr. Stam 77 p., H. v. Es 76 p., A. Smit 74 p., 2e prijzen: den Hoed 72 p., Theunissen 70 p., A. H Dernee 69y2 P-. 3e prij zen: J Crama 67 p.. A. Slijkhuis 67 p., W. Karstens 65 >4 p., P. Blote 65 p., P. Genumans 64 p., en R. Re geer 63 pnt. 5e prijzen: J. de Jor"* 56 p en mevr. Vleerbos 55 p. Vc'l ui- nen: 3e prijzen J, Reinier 67y, p.. P. Philiopo 65 p., J. Crama 65 p. 4e prijs den Hoed 63 p.. 5e prijzen: J. de Jong 58 p., A. Groffloen 57 p. en P. Gene- mans 55 p. Hiern? volgden nog een 12-tal prijzen behaald bij de plan- tenkweekwedstrijd en 16 prijzen bij de bollenwedstrijd. Leden, die zich voor het ontbiit van morgenochtend (feest van de Leidse H.K.W.) nog niet hebben aan gemeld, kunnen dit nog doen bij mej. Chr. Goddyn, Nieuwe Beestenmarkt 2A. Gisteravond om half zes vond een ernstige aanrijding plaats op de Rijnsburgerweg, ter hoogte van de Johan de Wittstraat. De 62-jarige kellner A. v. d. N., uit de Lijster straat, verleende op z'n fiets geen voorrang aan een N.Z.H.V.-bus. met het gevolg, dat hij gegrepen werd. De wielrijder lien een hoofdwonde en een hersenschudding op. Hij werd door de E.H.D. naar het Acad. Zie kenhuis gebracht. o s c o p e n Trianon presenteerd deze week „Francis", een geschiedenis, die naar ons voorkomt is samenge steld door een scenarioschrijver, die een dolle bui had. Tijdens de gevochten op Birma, ontmoet een jong officiertje een ezel, die met uiterst merkwaardige eigen schappen gezegend is. Niet alleen, dat hij (zij) een boeiende conversatie weet te onderhouden, doch het dier achterhaald op een onnaspuurlijke wijze de plannen van de Japanse te genstanders cn verschaft de luite nant de nodige gegevens, om de vij and te weerstaan en hem zo nu en dan gevoelige verliezen toe te bren gen. De film brengt het „mysterie" niet tot een oplossing, zodat men na afloop de zaal verlaat met het eigen aardige idee, dat er momenteel in Amerika een pratende en denkende ezel op stal staat. Men moet niet pro beren enige logische achtergrond in de film te ontdekken. De makers ne men eenvoudig een loopje met de Amerikaanse legerleiding en met ons ook; en zij doen dat grappig en op een manier, dat niemand er boos om ,kan worden. Voor alle leeftijden. Casino. Slechts met de mede werking van vrienden en kennissen slaagde Jeff Dolan er in, zijn advo caat te bewijzen, dat zyn pasgeboren zoon in aanmerking kwam voor de in het vooruitzicht gestelde erfenis van een half millioen. Hiervoor moest hij bewijzen, dat hij desertie gepleegd had en dus in aanmerking kwam, voor de Krijgsraad gedaagd te wor den. Maar zelfs de generaal, wie hij deze gunst verzocht, dacht dat hy krankzinnig was en liet hem de deur uitgooien. Hoe de zaak toch nog in het reine kwam, vertelt de film „Rendez vous met Annie", een film zonder bijzon dere kwaliteiten, maar met een groot aantal verwikkelingen, die nu en dan komisch zijn. Van 14 jaar. Rex. Het gegeven van de film „Cocaine" is niet bepaald origineel, maar aan de uitwerking is zoveel aandacht besteed, dat er volop span ning is. Een douanebeambte, die maanden lang tevergeefs op het spoor van een smokkelaarsbende tracht te komen, haalt ten einde raad een gangster uit de gevangenis, om via hem in de on derwereld door te dringen. Er doen zich dan allerlei hachelijke toestan den voor, maar gelukkig kan de ex- gangster voorkomen, dat de onder nemende beambte vermoord wordt. Als beloning krygt hy zijn vrijheid terug, waarvan hij direct gebruik maakt door met het meisje, dat deze film een beetje opsiert, te trouwen. Voor liefhebbers van sensatie, mits boven 18 jaar. Luxor prolongeert de Nederlandse film „De dijk is dicht", een bewijs van de kwaliteiten van deze film. Vanaf 14 jaar. LidoMet „Onverbreekbare ban den", welke deze week als hoofdfilm in het Lido-theater gaat, heeft San- mei Goldwyn een film gebracht, wel ke van grote opvoedkundige waarde is. Zij verplaatst ons in het gezellige milieu van een Amerikaanse familie, bestaande uit de ouders, drie dochters en een getrouwde dienstbode. De oudste der meisjes is evenwel een aangenomen kind, maar de toeschou wer bemerkt dit pas, wanneer het tweede meisje toevallig de adoptatie- papieren van de oudste vindt. En als de jalouzie dan een woordje gaat spreken, ligt het eruit voordat het kind het zelf weet en zij verwijt haar oudere „zuster", dat ze niet eens haar zuster, niet eens een bloedverwante is Kinderen kunnen dikwijls zo wreed zijn en dat blijkt hier maar al te duidelijk: alle illusies van het aangenomen kind zijn weg, al haar vreugde wordt met één handomdraai en bitter schrijnend leed en de ouders zelve zitten lelijk met het geval, ook al hielden zij de ware afkomst voor het meisje verborgen. Het meisje wil haar eigen moeder zien, maar dat brengt haar een nieuwe desillusie. Zij laat haar pleegouders in de steek, maar een vriend brengt haar tot het inzicht, dat zij wel heel erg ondank baar is Dat zij het verkeerde van haar handelen heeft ingezien, blijkt spoedig, wanneer zij in een speech bij haar eindexamen de lof bezingt van het echt gelukkige gezin, waar de ouders zich niet ontzien om hun kin deren of pleegkinderen gelukkig te maken en waar zij uit ondervinding kan zeggen, dat elk huis nog geen thuis is. Intussen laat deze film ook weer eens duidelijk zien welke moei lijkheden er aan adoptatie van kin deren vastzitten en voor hen, die hiermede te maken hebben, is deze film een zeer leerzame. Door de K.F. C. gekeurd van 18 jaar. Laatste Berichten DOOR BINNENBRAND OM HET LEVEN GEKOMEN Hsdennacht heeft in een perceel de Paul Gabriëlstraat te Den Haag een binnenbrand gewoed, die een kamerbewoner het leven heeft gekost. Omwonenden waarschuwden om streeks kwart voor drie de hoofdbe woonster van het perceel. Zij hadden een brandlucht waargenomen. De hoofdbewoonster ging op onderzoek en ontdekte, dat er in een slaapka mer aan de achterkant brand was. Daar trof zij de 60-jarige gepen- sionneerde H.B.S.-leraar A. F. M. dood in bed aan. De man had ern stige brandwonden opgelopen. De brand is vermoedelijk ontstaan door dat het bed te dicht bij een branden de kachel heeft gestaan waardoor de dekens zijn gaan schroeien. NIEUWE UITGAVEN „Er wacht een haven" door Jan Mens. Uitg. Mij. Kosmos, Amsterdam. De tweede druk verscheen van dit echt Amsterdams boek van Jan Mens, de geschiedenis van het boot volk op Kattenburg, het Amster dams havenkwartier, rond 1910. De arbeidstoestanden waren in het be gin dezer eeuw nog vex-re van roos kleurig en de sociale conflicten, die zich in het „ruige havenkwartier" voordeden, worden evenals de figu ren daaromheen door de schrijver op soms realistische wijze geschetst. De lezer krijgt daardoor een heldere en interessante kijk op dit typisch Amsterdams volksdeel, dat achter een ruwe bolster soms een merk waardig bewogen hart geschetst ziet. Het harde leven van de bootwerkers is hier dikwijls ten voeten uit ge tekend. zodat men in dit boek naast kostelijke humor dikwerf diepe tra giek beschreven vindt, hetgeen het tot een afwisselend geheel maakt. Een boek naar het leven, dat vol wassenen zal weten te boeien en te bekoren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1950 | | pagina 2