ijp^eióse hutspot#}' 3j2WC naar het eiland oroboma DONDERDAG 5 OCTOBER 1950 DE LEIDSE COURANT EERSTE BLAD - PAGINA Donderdag 5 October. Een stukje China, midden in het oude Leiden. In het pand Lange Pie- terskerkkoorsteeg 26, vroeger een slagerij, daarna woonhuis voor Chi nezen, thans Chinees-Indisch restau rant. De patroon heet Hsien Siang Chang, geboren in China, maar al vele jaren in Europa, waar hij ver schillende landen bewoonde. Het Hollands spreken gaat hem moeiijk af, maar na veel „Wat zegt U's", komt men er toch achter wat hij zeg gen wil. Inderdaad, het zijn echte Chinese lampen, die aan het mooie eiken plafond hangen. Wazige Chine se landschapjes op zachte zijde ge tekend Zacht'licht uit blauwe, groe ne, rode en gele kapjes. Chinese op schriften aan de wand. En Cinese koks in de keuken. De chef heet Hu Wen Kiu en hij stond vanmorgen al aan het vuur, want hedenmiddag om 5 uur wordt het restaurant ge opend. „Ping An" staat er op de ra men te lezen; „Geluk" betekent dat. In het Geluk dus kan men daar eten met houten stokjes. Ja, een stukje China, midden in het oude Leiden. Heeft u het ook gezien, hoe de mu zikanten van „Werkmans Wilskracht" op 3 October in hun gloednieuwe lichtblauw lakense uniformen lie pen? En weet u hoeveel duizenden dat gekost heeft? Maar weet u dan ook, wat er Maandagavond gebeurd is tijdens de Taptoe, toen W.W. langs de studenten-sociëteit „Minerva" marcheerde? Toen achtten enige „heren" het wel zeer geslaagd, om hun glazen wijn en jenever uit te gieten over deze prachtige unifor men! Ze waren hels, die mannen van W.W. Ze hebben er zelfs de burge meester bij gehaald. Deze was al even verontwaardigd en sprak er het Collegium over aan. Het schijnt, dat een van de studenten naderhand naar W.W. gegaan is, om toe te geven, dat dit inderdaad geen stijl was en dat eventuele schade vergoed zou worden. Dat zou trouwens niet meer dan billijk zijn. Het neemt echter de ergenis niet weg. Een studenten grap kunnen we waarderen, maar zoiets gaat te ver. Dezer dagen werd in het pand Breestraat 150 de zaak van de fa C. Doncker heropend, na een flinke en gedegen restauratie. Voorheen was het alleen een borduu'r-atelier, maar thans heeft de firma ook de verkoop van fournituren en damesmode ter hand genomen. Kees Starre maakte een ontwerp voor het interieur en voerde het uit in licht eikenhout en wit leder. Aldus werd een smaakvol en artistiek geheel verkregen van vitrines, kasten en toonbanken. Een moderne T.L.-verlichting comple teert het geheel. En hedenmiddag om een uur vond een botsing plaats tussen een stads tram en een vrachtwagen, geladen met grond, die vanaf de Morssingel de Stationsweg wilde opdraaien. De tram kreeg van voren een geduchte ';nauw; alle ramen werden ingedrukt De vrachtwagen verloor de helft van de lading, die op de trambaan te recht kwam. Wegens al deze ravage werd het verkeer geheel lam gelegd. Trams stonden in een lange rij tjin- gelend te wachten, totdat de baan weer vrij zou zijn. Persoonlijke on gevallen deden zich niet voor. Nu de keuring van de zomerwed strijd van de Tuint jesvereniging „Ons Belang" ten einde is, heeft het bestuur 'n voorjaarswedstrijd uitge schreven voor de leden (tuinbeplan- ting van bollen). Als eerste prijs zal een wisselbeker beschikbaar gesteld worden. Hedenmiddag opende de manufac- turenhandel en kledingmagazijn v.h. M. de Vries N.V. de gerestaureerde winkel Haarlemmerstraat 178. De heer Tromp uit Amsterdam maakte het interieur-ontwerp, dat door de fa. J. van Riet, Maresingel, werd uitgevoerd in blank eikenhout. Men heeft een overzichtelijke ruimte verkregen, waarin het prettig kopen zal zijn. En de Personeels-vereniging „So ciale Zaken" gaat volgende week Donderdag om acht' uur in „Den Hoogheemraadschap van Rijnland De Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap Rijnland is gis teren bijeen geweest. De heer N. M. Driehuizen te Lisse nam voor het eerst als hoogheemraad in deze ver gadering zitting. Er werd medegedeeld, dat de in voering van het herziene reglement van Rijnland met gewijzigde las- tenheffing per 1 Januari a.s. waar schijnlijk is te achten; en voorts, dat de verwerkelijking van het grote plan tot inlating van Lekwater op Rijnland, mede ten behoeve van Delfland, genoegzaam zeker is. Nog werd mededeling gedaan van de stand der uitvoering van de on derscheiden werken van Rijnland. De vergadering nam enkele beslui ten betreffende personeelsaangele genheden, beheer van eigendommen, verlening van tegemoetkomingen e.d. Bij de rondvraag is weder de aan dacht gevestigd op de sterke mate waarin landbouwgronden aan deze bestemming werden onttrokken ten behoeve van stadsuitbreiding en der gelijke doeleinden. Ook kwam ter sprake het verschijnsel, dat bij de zware regenval van de lafctste tijd de waterberging en het waterafvoerend vermogen in enkele polders onvol doende bleken te zijn. De begrotings-behandeling is vast gesteld op 20 December a.s. Burcht" het eerste lustrum vieren met een gevarieerd programma van zang, muziek, toneel, telepathie en dans. Op 10 Dec. a.d. wordt het vierde lustrum gevierd van de toneelver eniging „Tot Ieders Genoegen". Daarom wordt reeds op Zaterdag 14 October om acht uur in de Schouw- zurg een opvoering gegeven van het spel „Het meisje uit het Westen", door J. W. W. Willemsen. „Geef mij uw hand" heet het fraaie spel, waarmede de toneelver eniging van de N.R.K.M. „Comedia Catholica" op 10 Oct. a.s. om acht uur in „Den Burcht" voor het voet licht komt. De Kath. Middenstan ders van Leiden openen hiermede hun winterprogramma. Zij hebben ln het afgelopen jaar wel ervaren, dat deze club van de heer A. van Tie nen iets kan presteren. Vandaar, dat het Dinsdagavond wel storm zal lo pen. Trouwens, „The Lucky Strikes" komen ook op de proppen en zor gen voor de muziek, waarop na af loop, onder leiding van Evert Caste- lein, gedanst zal worden. Wilt u nog meer weten? Welnu, de zijgevel van de Universiteit in de I Nonnensteeg staat momenteel in de steigers. Er worden nieuwe vensters aangebracht. Nog meer? De houten spoorwach- terswoning aan de Haagweg wordt thans gesloc^t. Toen er aan het Staatsspoor een nieuw (hoog) sein huisje verrees, bleek het, dat men geen goed uitzicht had op het ver keer, dat uit de richting Noordeinde kwam. Vandaar, dat dit huisje moest vallen. Hetgeen thans geschiedt, mede in verband met de aanleg van de nieuwe baan. En nog iets: er zijn enige zwakke plekken ontdekt in de Doelenbrug over het Rapenburg. Vandaar, dat men er begonnen is stenen weg te hakken en andere er voor in de plaats te metselen. STADSKOK. LEIDSE UNIVERSITEIT Geslaagd voor het candidaatsexa- men Geschiedenis J. W. Andriessen te Den Haag. LEIDSE SPAARBANK In de maand September werd er bij de Leidse Spaarbank ingelegd 492.907,en terugbetaald 824.040,16. Het aantal nieuwe boek jes bedroeg 232 en het aantal afbe taalde boekjes 200. Op 4133 rekenin gen van deelnemers aan de Afhaal- dienst werd 54.597.75 bijgeschre ven. Er werden 292 busjes ter ledi ging aangeboden met een gezamen lijke inhoud van 4.230,33. Het bij de Jeugdspaardienst gespaarde be drag was 147,30. Het tegoed der 29.174 inleggers bedroeg aan het einde van de maand 16.093.188,16. BRIDGECLUB VOOR R.K. „O. O." De gisteravond gespeelde paren competitiewedstrijd had het volgen de resultaat: Paar Jeuster 48^ tegen paar Zandvliet 63 y m.p., Smit 48 tegen v. Zilt 65; v. Haasteren 67 tegen Bik 44; Mossel 59 tegen de Groot 53; Cup pen 57y, tegen Winkelmolen 54y; van Gent 21 tegen Schilling 30; Stuifzand 27 y, tegen Bouter 27 y Landsbergen 29 y tegen Mulde 26 y2\ Genang 38 tegen Leonards 43; Kop pers 42 tegen v. Gelderen 44; de Roo 49 y tegen Abtswoude 36 y; Schalks 38 y, tegen Verver 44 y. Volgende week Woensdag voort zetting van de competitie. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Dirk z. van A. M. W. Coppier en C. H. Paauw, Herman J. J. M. z. van H. A. M. Dries en J. M. Nouwens, Theodorus M. z. van H. J. Werter en E. C. C. F. Bik, Frithjof J. L. z. van K. Vonk en L. J. C. Boot, Jacoba C. d. van J. C. van Staveren en B. Schoenmaker, Gerardus J. z. van E. Friedhoff en C. A. Edelaar, Frank z. van G. Camjohuisen en A. H. Nijhof Mach- teld J. A. d. van W. Pet en H. M. J. van Zijp, Marinus z. van W. van Katwijk en P. M. van Pomeren, Alexander B. z. van A. A. Nijp en A. den Brave, Johannes z. van •A. Bosma en H. Oudshoorn, Hendrikus Th. J. z. van H. J. T. van den Berg en A. T. van der Zon, Annelieze C. d. van G. den Daas en J. M. Roo- zendaal, Pietronella F. J. d. van M. van Soest en J. den Hollander, Jo hannes F. H. z. van W. J. Trel en P. R. Vereecken, Pieternella J. d. van J. van Kampen en P. J. Ie Fe- BIOSCOPEN. De films van de komende week zijn door de Kath. Film-Centrale als volgt gekeurd: Casino: „De Bengaalse lanciers", 14 jaar. Lido: „Maria Goretti", 18 jaar. Luxor: „Levensstormen" strikt volwassenen. Trianon: „De goede aarde", 18 jaar. Rex: „Carmen", strikt volwas senen. bre, Johannes W. z. van J. W. Neu teboom en C. L. Dijs. Overleden; K. Giezen man 68 jr., P. Geertsma wedn. 67 jr., L. Nijssen man 77 jr., F. W. Horstmann zoon 2 dagen. Getrouwd: I. Pels jm .en J. F. de Moed jd., A. Fuchs jm. en C. Laterveer jd.. J. A Lamboo jm. en J. A. A. Kok jd. G. P. van Loenen jm. en M. J. Vogelenzang jd., S. Mandi jm. en G. Heemskerk jd., D. Pardon jm. en M. Post jd., F. van den Broek wedn. en J. Vroegop jd. VOORSCHOTEN DE EERSTE STAPPEN OP WEG NAAR EEN ZWEMBAD. De laatste jaren is i.v.m. het ont breken van een behoorlijke zwemge- legenheid in onze gemeente herhaal delijk de wenselijkheid van de stich ting van een zwembad naar voren gebracht. Hoewel de Vliet en de Rijn als zwemgelegenheid feitelijk niet bruikbaar zijn, mede met 't oog op het somtijds voorkomen van gevallen van ziekte van Weil, maken toch vele ingezetenen voor het zwemmen van de Vliet en de Rijn gebruik. De ge varen, verbonden aan het zwemmen in deze wateren en het gemis van behoorlijke kleedgelegenheid doen zich steeds meer als een ernstig be zwaar ook uit een oogpunt van ze delijkheid voor een gezonde ont plooiing van de zwemsport gevoelen. Indien voor deze gemeente een zwembad zou kunnen worden ge sticht, zou dit ten aanzien van de volkshygiëne geen overbodige luxe zijn en menig inwoner zal zeer zeker naar een oplossing terzake reikhal zend uitzien. In het bijzonder zou de verwezenlijking van een dergelijk plan de jeugd ten goede komen. De exploitatie van een zwemin richting in uiteraard in verschillende vormen mogelijk. B.v. particulier met gemeentelijke subsidie of door een stichting, die de exploitatie voor rekening van de gemeente voert. Nauw in verband hiermede staat de vraag aan welk soort zwembad de voorkeur gegeven moet worden b.v. een overdekt of niet overdekt zwem bad met of zonder open baden, al of niet gecombineerd met een badhuis. Van grote betekenis is voorts de vraag of de geaardheid van de bo dem en de samenstelling van het wa ter in onze gemeente zich leent voor het maken van een zwembad. B. en W. hebben zich daarom in verbmdirtg «esteld met Centaal Ad vies Bedrijfsorganisatie Bad- en Zweminrichting te Amsterdam, welk bureau bereid is een onderzoek te doen instellen. Dit onderzoek zal zich dan uitstrekken over de soort, plaats en grootte van het zwembad, de watervoorziening- en verversing en het maken van een globale renta- biliteitsberekening De kosten hier van zullen 100 bedragen. B. en W. zullen de Raad voorstel len hiervoor een crediet beschikbaar te willen stellen. Hij mocht gaan uitslapen. Gis terennacht om ongeveer kwart voor één kwam de 32-jarige W. M B. uit Rotterdam in een kleine luxe auto uit de richting Leiden de Koningin Julianalaan inrijden. Ter hoogte van de bocht achter de Geref. Kerk reed hij tegen een lantaarnpaal op. De grote lichtmast werd volkomen ge kraakt. De heer B. reed echter door. Toen hij bij de afgesloten weg kwam, negeerde hij het waarschu wingsbord en vermoedelijk met gro te snelheid reed hij over de opge broken weg en zelfs over enige ho pen stenen. Toen kon de wagen het echter niet verder aan. Noch de heer B. noch zijn vrouw, die eveneens in de wagen zat bekwam enig lichame lijk letsel, maar de auto was deer lijk gehavend. De politie constateer de, dat de roekeloze chauffeur on der invloed van sterke drank ver keerde en sloot hem voor het verde re deel van de nacht ter ontnuchte ring in het politiebureau op Districtsindeling COTUVO. Voor het TBC-onderzoek door de stichting FOTU te Delft is het dorp verdeeld in 7 districten. Voor ieder district is een districtsleider en een waarnemend districtsleider benoemd. Dit zijn: district Centrum Begin Leidseweg e.o. de heer B. C Bolle en A. W. C. van Dongen; Oranjewijk Willem de Zwijgerlaan e.o. de heren J. H. Krooshof en D. A. Hogenelst; Donklaanvan Kempenstraat e.o. de heren M. J. v. d. Veld en L. Popp; PapelaanVeurseweg e.o. de heer J. J. Smit en mej. W. C. Wientjes; Burg. VernèdeparkLeidseweg mid den de heren P. G. de Jongh en A. G. Hey; Boulevard e.o.Leidseweg Noord: Mevr. H. A. S. Romijn-Oost- veen en de heer W. Kreeft; Rijndijk e.o. de heren G. Schrama en L. Broek. WARMOND Geslaagd alarm. Door de ge meente is een alarmsysteem voor 't oproepen van de brandweerlieden in gebruik genomen. Door het in drukken van een knop in de brand weergarage gaat via een kabel van de telefoondienst in de woningen van alle leden der .brandweer, een bel rinkelen. Gisteren te elf uur (een deel der spuitgasten was reeds te bed) werd geheeel onver wacht alarm gegeven voor 'n brand nabij het station der Ned. Spoorwe gen. Het feit, dat binnen 12 minu ten de spuit ter plaatse was en er reeds water werd gegeven, is een bewijs van de doeltreffendheid van het systeem. Geboren; Hendrikus W. z. van J C. v. Winsen en J. A. v. d. Drift, Helena M. M. d. van P. W. v. Rhijn en C. M. v. d. Poel, Johanna A. d. van P. Blikman en A. C. v. d. Kerk hof, Elisabeth M. d. van J. v. Rijn en E. M. Menken, Helena F. C, d. van G. A. van Leeuwen en C. A. v. d. Voort. Getrouwd: J. D. Otten oud 23 jr. en A. C. Nynels oud 20 jr., H. Hoog kamer oud 50 jr. en C. W. van Ben ten oud 58 jr. WASSENAAR Blauw Zwart. Maandagavond is in het R.K. Verenigingsgebouw een ledenvergadering gehouden van de R.K. Voetbalveren. Blauw Zwart. Het belangrijkste punt op de agenda was de benoeming van een voorzit ter. Dit punt was reeds op de onlangs gehouden jaarvergadering ter sprake geweest. Besloten werd toen met gro te meerderheid van stemmen de heer Vrolijk in die functie te benoemen. De heer Vrolijk heeft echter deze benoeming niet aanvaard en zioh ook teruggetrokken voor een eventuele andere bestuursfunctie. In zijn plaats kwam automatisch in het bestuur de heer L. Schrader. Maar daarmee had Blauw Zwart nog geen voorzitter. Het bestuur had voorgesteld de heer J. Konst voor de tijd van één jaar te benoemen tot voorzitter, om aldus de nieuwgekozen bestuursleden, die eventueel voor dp functie van voor zitter in aanmerking zouden komen gelegenheid te geven zich geheel in te werken. Aan vankelijk scheen de vergadering er meer voor te voelen toch al direct een andere keuze te doen. Er werden behalve de heer Konst, nog twee candidaten naar vo ren gebracht, n.l. de bestuursleden De Kleermaeker en Alkemade. Maar deze beide heren voelden er niet voor zich candidaat te laten stellen en al dus het bestuursvoorstel te saboteren. Zo restte alleen de heer Konst als candidaat, die na een hartig woord je va nde g. a. met grote meerderheid van stemmen werd benoemd. HILLEGOM Kabel gestolen. Een kabel, lig gende aan de Haven is van de has pel afgewonden en meegenomen. De politie zoekt de daders. NOORD WIJKERHOUT OPENING WINTERSEIZOEN VAN DE K.A.B. In de bioscoopzaal van „de Zwaan" hield Woensdagavond de K.A.B. de openingsvergader.ng van het winter seizoen onder het motto „Wij gaan weer aan de slag". Van de 400 leden had een klein honderdtal acte de pré- sence gegeven, hetgeen nog meevalt. De voorz. herdacht de enige dager. dan ook mede verantwoordelijk zijn voor het welzijn-van het Nederland se volk. Het is niet voldoende, dat de arbeiders rechtens erkend worden, neen, dit moet ook in feite geschie den, zo dat wij beschaafd en rustig kunnen praten over problemen die samenhangen met de bedrijven. Wij, arbeiders, zijn verplicht, aldus spr. onze ontwikkeling op te voeren. On gelukkig genoeg is de apathie van veel arbeiders oorzaak, dat zij geen inzicht in zaken van het bedrijf en andere zaken hebben. Er moet meer belangstelling komen. Men moet zich inspannen door op de avonden te ko men. Leiden heeft zijn sociale school, doch in Haarlem gaat dit nog niet. Het Zuiden schreeuwt er echter om. Pater Engelbei tus besprak hierna nog de andere ontwikkelingsmogelijk heden voor de arbeider, o.m. de Cre do Pugno clubs. Hij eindigde met te zeggen: „Zorg zelf dat men niet kan zeggen: „Het is maar een arbeider". Nog een keer werd overgegaan tot het oprichten van een Credo Pugno- club. Een achttal leden, vooral jon geren gaven zich op. Vervolgens be sprak de voorz. het winterprogramma waarop we nader terug zullen komen. LISSE Diefstallen opgehelderd. De laatste tijd werden in de gemeente Lisse herhaaldelijk kleine diefstallen gepleegd. Het is de politie gelukt, om een complot jongelui te achterha len die deze diefstallen hebben ge pleegd. Verschillende aangiften wa ren gedaan van looddiefstal, diefstal van gereedschappen, fruit enz. Door de politie zijn in verzekerde bewaring gesteld A. J. K.. M. L., H K. en L. en J. K Bovendien is het de poli tie gelukt verschillende gestolen voorwerpen te achterhalen. HAZERSWOUDE Door de brug gezakt. Toen Woensdagmiddag de chauffeur van de firma Bakker uit Moerkapelle met een vrachtauto, geladen met zakken pootaardappelen, die be stemd waren voor de landbouwer W. Buitenhuis, over de Dorpsvaartbrug wilde rijden, zakte zijn auto door de brug heen en bleef op de as hangen. Enige zakken met aardappelen kwa men in de Vaart terecht, doch wer den later weer opgevist. De auto is vervolgens door middel van een kel- derwinde van de brug verwijderd. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor, doch de auto liep enige schade op. geleden overleden oud-voorzitter de R.K Landarbeidersbond, de heer Loerakker. De voorz. zeide voor Pa ter Engelbertus geen gunstig bericht te hebben. Er is hier n.l. geen be langstelling voor dit werk. Spreker zeide dat dit wellicht te wijten was aan het feit, dat hier practisch geen beginselstrijd behoeft gevoerd te wor den. Pater Engelbertus hield daar na een toespraak. Hij begon met te zeggen dat de arbeiders niet 2raag horen, dat er gezegd wordt: „Het is maar een arbeider" en nu beginnen wij er zelf over", zeide hij. Vroeger was het begrip arbeider gelijk aan arme, en toch was toen, evenals nu, de arbeid van grote betekenis voor het welzijn van het land. Spr. ver volgde met te zeggen dat, als de P. B O. uitgebouwd wordt, de arbeiders de erkenning moeten hebben, dat zij Laatste Berichten DE STRIJD IN KOREA. Zuid-Koreaanse troepen hebben Woensdag Masogoeri ingenomen, 36 kilometer ten Noord-Westen van Seoel gelegen. Volgens een commu niqué van het Amerikaanse achtste leger hebben Zuid-Koreaanse mari niers met goed gevolg landingen uit gevoerd te Mokpo en Josoe aan de Zuid-Westkust. Volgens een mede deling van leden van de Amerikaan se geheime dienst is het optreden van Noord Koreaanse guerilla-benden van 10 tot 1.000 man groot, in de laatste 48 uur toegenomen. Zij oefe nen terreur uit in dorpen, voorna melijk om voedsel te krijgen, doch zij vormen een gevaar voor de linies der V.N. MIJNRAMP. IN TSJECHO-SLOWAKIJE. Tengevolge van een mijnonlplof- fing in het gebied van Ostrava (Tsjecho-Slowakije) zijn 36 mijn werkers gedood of gewond. SCHEEPSBERICHTEN ZUIDERKRUIS (convooi SIBA- JAK rep.) DjakartaR'dam pass. 5 October Gibraltar. 5. Een driedubbel geknoopt tosvai. Ootje Teur was natuurlijk erg ver baasd over de woorden van de her bergier. die gezegd had, dat de zee man, die in de hoek van de gelag kamer zat, een kaart verloren had. „Dat zou toch wel toevallig zijn!" mompelde Ootje Teur, terwijl hij op stond en naar de droevige zeeman toeliep. „Maar ja, het hoeft natuur lijk niet juist de kaart te zijn, die ik gevonden heb! Wie weet is het een rentekaari oi een bonkaart. Of een doodgewone ansichtkaart Hij tikte de man óp de schouder en deze draaide boos het hoofd om- ..Wat wil je van me. broer?" zei hij nors. „Laat me met rust! Ik ken je niet en je ziet er niet naar uit, dat ik je ooit zal willen leren kennen ook' Schiet op, ruk uit en smeer hem!" „O, neemt u me niet kwalijk!" zei Ootje Teur beleefd. „Maar ik dacht, dat u misschien deze kaart verloren had?" Hij haalde de kaart van Oro boma uit zijn zak en hield hem de boze. zeeman onder de neus. „Nee maat!" brulde de zeeman, wier s humeur plotseling veranderde ais bet weer in dat lage land, waar Oolje Teur de naam van vergeten \*as. „Dat is een toeval! Dat is een driedubbel geknoopt toeval, broer!" 'UN LEIDEN, 4 Oct. Groente. Per 100 kg. Witte kool 4—7.60, Rode kool 412.10, Savoye kool 3.509.10, Groene kool 58.30, Boerenkool 7—9, Prei 8—13, Kroten 4—10.20, Peen 5.5012, Spruiten 12—37, An- dijdie 59.10, Sla 813, Druiven 42 —68, Snijbonen 20107, Stokbonen 1546 Pronkbonen 1228, Stam- bonen 1549, Witlof 4762, Poste lein 1136, Spinazie 941, Toma ten A 1229. Per 100 stuks: Kom kommers 7—13, Bloemkool 8—39, Meloenen 9—39, Salade 23.70, Knolselderie 8—10. Per 100 bos: Ra dijs 1—2.20, Selderie 2—3 90, Bleek- selderie 715, Peen 817. GOUDA, 5 Oct. Kaas- Aanvoer 260 partijen. Prijzen: le soort 2.15 2.20, 2e soort 2.04215, extra kwaliteit tot 2.38 per kg. Handel flauw TER AAR. 4 Oct Groente. Kas- snijbonen 8 2010.10. idem B 7 80. idem stek 1.603.50, snijbonen 2.10. stamprincessen 2.60—2-90. idem B 2)02.30. Witte pronkers 1.201 80, alles per 10 kg., tomaten A 2333 cent. idem B 23—36 cent, idem C 1625 cent, idem CC 12—22 cent, idem bonken 2122 cent. idem afw. 1724, idem gescheurd 16 cent, kroten 6 cent, sav. kool 78 cent uien 56 cent, idem drielingen 34 cent, groene kool 56 cent, andijvie 57 cent, rode kool 79 cent, witte kool 4 cent, Chinese kool 5 ent, Spi nazie 22 cent, knolselderie 11 cent. spruiten 28 cent alles per kg was- oeen 812 idem B 5.507.00 per 100 kg., sla I 45 cent, idem II 23 cent, bloemkool Ia 3037 cent, idem 11926 cent, idem II 919 cent, idem III 39 cent komkommers 7 cent al les per stuk, aardbeien 43 cent per doosje. Peren: St- Remy 12 cent, Bre- derode 15 cent per kg. ROELOFARENDSVEEN, 4 Oct. Groente. Aardbeien 2941 cent per doosje, idem 4988 cent per half pond; kropsla 210.70, andijvie 5—7. peen 7; uien 46. tomaten A 19—34. idem B 26—41, idem C 14—26. idem CC f 12—16 per 100, snijbonen f 2.203.80. kassnijbonen 8 5010.20, dubb. stambonen 1.50 3 20 pronkbonen f 1.201.40 per 10 kilogram. Met blijdschap geven wii kennis, van de geboorte van onze zoon en broertje, die bij het H. Doopsel de namen ontving: JOHANNES FREDERIK HENDRIK W. J. Ti'Cl P. R. TrelVereecken Anneliesje. Leiden. 4 October 1950. Tijd. St- Elisabeth-Zieken- huis. Kamer 176. 9751 Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een smartelijk ge duldig gedragen lijden, voorzien van de H.H. Sacramenten der Ster venden zacht en kalm. onze innig geliefde Echtgenoot en der kin deren zorgzame Vader. Behuwd- en Grootva der. Broeder. Behuwd- broeder. Oom en Neef. de Heer Echtgenoot van JOANNA MARIA VAN STIJN in de ouderdom van 65 jaar. Wassenaar: J. M. v. Tongeren van Stijn J- M. van Tongeren Haarlem: A Th. J. v. Tongeren W. C, J. v. Tongeren van Es en kinderen. Heerlen: Eerw. Zr. Ma Yacintha Wassenaar: M. A. M. v- Tongeren Wassenaar. 3 Oct. 1950. Molenweg la. 7600 Geen bloemen Gaarne H- Missen. Rozenkransbidden: Don derdagavond 8 uur. De H. Uitvaartdienst zal gehouden worden op Vrijdag 6 Oct. a.s. om 10 uur in de Paro chiekerk van de H. Willibrordus, waarna de begrafenis vanuit de Kerk od het R.K. Kerk hof. Vertrek van het fami liehuis om 9 45 uur. Tot onze diepe droef heid. overleed heden in het St. Elisabeth Zie kenhuis. na langdurig lijden, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden. onze beste Zwager en Oom PIETER JOHANNES VAN LIS Weduwnaar van HENRIëTTE ELIS. VAN DIJK eerder Weduwnaar van MARIA FERDU in de ouderdom van 78 jaar. Uit aller naam, Me"-ouw Weduwe A. H. Lamboo van Dijk Leiden. 4 Oct. 1950. Hogewoerd 74a. 7615 De H.H. Uitvaartdien sten zullen gehouden- worden op Zaterdag 7 October a s. in de Par - Kerk van de H. Petrus, te 6.45 uur. 8 uur en 8.30 uur de gezongen Requiem waarna de begrafenis vanuit de Kerk te 11 uur oo het R. K. Kerkhof (Zijl poort). De overledene is opge baard in de Rouwkapel van het St. Elisabeth Ziekenhuis. Bezoek uren 911, 34, 68 u. Rozenkransbidden Don derdag- en Vrijdagavond te 7 uur in de Rouw kapel. 7615 Bij mijn vertrek naar de Missie groet ik mijn fami lie. vrienden, kennissen en oarochianen met een har telijk vaarwel en goed weerziens. Pater HILARION MOLENKAMP.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1950 | | pagina 3