S)e £ci<i<seSoii^cmt Churchill gelooft niet aan spoedige oorlog Marshall-hulp besnoeid E. C. Witschey benoemd tot burgemeester van Alphen a. d. Rijn A.s. bijeenkomst der Grote Drie Communiqué van CVP fractie Noord-Atlantisch defensieplan WÖENSDAG 29 MAART 1950 41ste JAARGANG No. 11941 Directeur: C. M. v. HAMERS VELD. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" De handen ineen is beter dan de koppen tegen elkaar Papengracht 32, Tel. 20015, Adm. en Adv. 20826. Abonn. 20935. Giro 103003. Abonnementsprijs f 0f32 p. w„ t 1.40 p. mud-, f 4.15 p. kwart. Franco p. p. t 4.90. - Advert.; 15 ct. p. mm. Telefoontjes I 1.50 Frankrijk en Duitsland moeten de handen ineen slaan W/INSTON CHURCHILL, de leider van de oppositie in het Britse par lement, heeft gisteren in de eer ste zitting van het nieuwe Lagerhuis verklaard, dat hij niet geloofde, dat oorlog op handen was. Hij kwam echter weer terug op zijn suggestie van onderhandelen op het hoogste niveau met Moskou en drong.er op aan, dat zij, die de verantwoorde lijkheid dragen, iedere gelegenheid te baat moeten nemén. Wij kunnen niet voortgaan met een politiek van aarzeling. Iedere dag is kostbaar. Verder richtte hij een dringende oproep aan Frankrijk ep Duitsland om „de handen ineen te slaan" en, tezamen met Engeland een kern te vor men, rond welke de vrije landen van Europa zich zouden kunnen aan sluiten. „Zolang de minister van Buitenlandse Zaken voortgaat langs d^ brede lijnen van de politiek, waarover wij het eens zijn geworden, zal hij beschikken over een machtige steun van het parlement", aldus Churchill. „Het feit, dat. deze regering slechts een onzeker bestaan heeft (een meerderheid van 3 zetels) behoeft voor hem geen belemme ring te zijn". WAAROM ZOUDEN DE DUITSERS NIET MEEHELPEN? Sprekend over een verenigd'Euro pa het thema van zijn hele rede zei de grote Britse oorlogsleider: „Er kan geen hoop bestaan voor een verenigd Europa zonder Duitsland er is geen hoop voor Duitsland tenzij binnen het bestek van een vrij en verenigd Europa. Hij voegde hieraan toe: „Ik zie niet in, waarom de Duitsers niet zou den helpen bij de verdediging van hun land en van West-Europa of dat Amerikaanse, Britse, Franse en Duit se soldaten niet zij aan zij zouden staan als onderdeel van een ver enigd defensiesysteem". ,,De eerste minister beschuldigde mij verleden week van onverant woordelijkheid, daar ik het vraag stuk van Duitsland in een Westelijk defensiesysteem te berde had ge bracht. Ik ben echter van mening als de premier mij dit niet kwa lijk neemt dat ik over deze din gen even goed kan oordelen als hij". „Ik zei niets over de herbewape ning van Duitsland, maar ik "zie. geen enkel bezwaar in Duitse deelneming in een gemeenschappelijke verdedi ging". FRANSE RESERVE Uit Parijs wordt gerpeld, dat dc verklaring van Churchill, dat hij geen bezwaar zag in het feit, dat Duitse soldaten zijde aan zijde zou den staan met de Westelijke geal lieerden, hier met reserve werd ont vangen. In diplomatieke kringen wérd gezegd, dat Frankrijk zich zou verzetten tegen ieder voorstel om Duitsland weer te bewapenen, daar Met '11 kwart millard Het Amerikaanse Huis van Afge vaardigden heeft met 165 tegen 163 stemmen besloten het bedrag van 2.950 millioen dollar, dat president Truman gevraagd had voor het Europees herstelprogramma, met 250 millioen dollar te verminderen. Het Huis weigerde een voorstel te aanvaarden, waarbij een milliard dollar niet in contanten, maar in overtollige landbouwproducten be schikbaar zou worden gesteld. Een republikeins amendement, waarbij vermindering met .een half milliard dollar werd voorgesteld, werd met 152 tegen 137 stemmen verworpen. VERGADERING NOORD-ATLAN TISCH MILITAIR COMITé Gis teren kwam in het gebouw van de generale staf, Julianakazerne te 's-Gravenhage, het Noord Atlanti sche Militaire Comité bijeen. In dit comité, dat door de voorzitter van de Amerikaanse Ver, Chefs van Sta ven, generaal Omar Bradley is bij eengeroepen, is ieder land door één stafchef vertegenwoordigd. Van links naar rechts* kolonel Ja- coby (Luxemburg), generaal Kruis en admiraal van Holthe (Nederland) en generaal Oen (Noorwegen). zulke voorstellen voorlopig voor, de Franse publieke opinie onaanvaard baar waren.... Amerikaans ambassadeur verongelukt Bij vliegramp in Canada Een Dakota van de Amerikaanse luchtmacht is met zes personen aan boord in de buurt van Ottawa neer gestort. Vijf inzittenden, onder wie Laurence Steinhardt, de Amerikaan se ambasadêur in Canada, kwamen hierbij om het leven. Eén passagier overleefde de ramp. 300.000 PELGRIMS HEBBEN ROME REEDS BEZOCHT. Sedert het begin van -het Heilig Jaar hebben ongeveer 300.000 pel grims Rome bezocht. Dat betekent ruim 3,000 bezoekers per dag. Uit deze cijfers blijkt, dat de eerste drie maanden van het Heilig Jaar een volledig succes kunnen worden ge noemd, temeer wanneer men be denkt, dat het begin van hett Heilig Jaar samenvalt met de wintertijd. Voor de komende Paastijd, d.\y.z. voor de Goede Week en het Octaaf van Pasen worden in Rome meer dan 100.000 pelgrims uit de landen achter het IJzeren Gordijn. Gedurende de maanden April en Mei zal het aantal pelgrims per dag minstens 12 tot 13 duizend téllen.' Men verwacht zelfs, dat de cijfers nog hoger zullen lig gen. Voor de hete zomermaanden Juni Juli en Augustus zal het aan tal bezoekers wel enigszins afnemen om dan in September en October weer toe te nemen. FRANSE VLIEGBOOT IN ZEE GESTORT Een Franse vliegboot is gistermid dag even ten Westen van Biscarps- se (ten Zuidwesten van Bordeaux) tijdens een proefvlucht boven zee geëxplodeerd en met tien personen I san boord in de golven verdwenen.BlJ Kon B lult de heer Eduard Vissersboten, die onmiddellijk waren Carel Witschey burgemeester van uitgevaren om naar overlevenden te I Kellendoorn (O.), benoemd tot bur- zoeken, vonden slechts olievlekken i genieester oer gemeente Alphen aan op het water. flen RlJn met in6anB van 16 April. De vliegboot was een „Laticoere i 613", die 73 ton weegt, zes motoren De heer Witschey is op 4 Augus- en een vleugelwijdte van 55 meter i *u.s 1891 te s-Gravenhage geboren, heeft. Het eerste toestel van deze I 1S ^us 58 jaren oud. soort werd in de oorlog door de Na aanvankelijk de onderwijzers- DE HEER EN ME VROUW WITSCHEY. Duitsers in beslag genomen en later op het Meer van Konstanz met bom men tot zinken gebracht. Een twee de „Laticoere 613" stortte 22 Febr. 1948 in zee, waarbij 19 personen om het leven kwamen. Een derde ver ongelukte 1 Augustus 1948 op 650 km ten Westen van de Afrikaanse kust boven de Atlantische Oceaan, bij welke ramp 52 personen het le ven lieten. Begin Mei te Londen rvEAN ACHESON, Ernest Bevin en Robert Schuman, de ministers van Buitenlandse Zaken van de*Verenigde Staten, Engeland en Frank rijk, zullen in het begin van Mei te Londen bijeenkomen, werd gisteren medegedeeld in Washington, Londen en Parijs. Na de conferentie van de Grote Drie zal „ongeveer half Mei" de Raad van het Noord-Atlantische Pact, waarin twaalf ministers van Buiten landse Zaken zitting hebben, in de Londense hoofdstad vergiaderen. Acheson zal deze conferentie kunnen bijwonen! De data vooi de beide bijeenkom sten zullen vastgesteld worden, na dat alle twaalfleden staten op de uit nodigingen hebben geantwoord. Ge zaghebbende kringen te Washington zeggen, dat de volgende punten aan de orde zullen komen op de confe rentie van de Grote Dfie: 1. De betrekkingen met de Sow- jet-Unie en plannen voor internatio nale controle op atoomenergie. 2. Duitse problemen, o.a. de eco nomisché problemen van de Westelij ke sectoren van Berlijn en het voor stel tot het houden van verkiezingen in geheel Duitsland. 3 De politiek tegen het opdrin gende communisme in het Verre Oosten, speciaal in Zuidoost-Azië. 4. De vredesverdragen met Japan Oostenrijk en Duitsland. De diplomatieke correspondent van de „New York Times" meldt uit Washington, dat cok de mogelijkheid van een conferentie met de Sow jet- Russische leiders óverwogen zal wor den. De mir.isters voor de bétrekkingen in het gemenebest van de Engelse ..Commonwealth'' zijn in Mei te Can berra uitgenodigd voor een confe rentie, waar men de economische toestand van alle Aziatische landen wil bespreken. De Belgische crisis Na afloop van de Dinsdagmorgen gehouden vergadering van de Bel gische CVP-fracties van Kamer en Senaat is> een perscommuniqué uit- gegegeven, waarin wordt verklaard, dat geen enkel parlementslid van de CVP zijn steun zal verlenen aan een regering, op wier programma niet de onmiddelijke bijeenroeping der Ver enigde Kamers ter opheffing van de wet op het regentschap staat. Het communiqué betoogt, dat het „on gehoord is, dat de door de prins-re gent benoemde kabinetsformateur heeft gemeend te mogen verkondi gen, dat hij bij een mislukking van zijn opdracht zijn toevlucht zou ne men tot ontbinding der Kamers. Een loopbaan te hebben gekozen, veran derde hij weldra van koers en werd op 7 December 1908 aangeste'd als klerk bij het departement van Ma rine te 's-Gravenhage. Vervolgens was hij werkzaam bij het departe ment van Justitie, waar hij werd bevorderd tot adjunct-commies. Van Justitie verhuisde o'e heer Witschey naar het departement van Rijkswa terstaat, op 1 October 1919,. in de rang van commies. 1 Februari 1927 werd hij bevor derd tot secretaris van de directie van Zuiderzeewerken, waar hij op 1 Mei 1933' zijn zilveren jubileum als ambtenaar, onder" grote en algemene belangstelling mocht vieren. In deze functie was de heer Wit schey speciaal belast met de om vangrijke niet-teclinische admini stratieve werkzaamheden. In die- tijd vervulde hij nog tal van andere ambtelijke functies. O.m. was hij toegevoegd secretaris voor de reorganisatie van de Rijksgebou wendienst. de z.g. Staatscommissie- Beumer. Voorts was hij secretaris dei- Staatscommissie voor de verbin ding van Amsterdam met de Boven- Rijn, de commissie-Limburg. Van 1923 tot 1935 was hij tevens secre taris van de Staatscommissie ter be studering van het vervoersvraagstuk, van de commissie-Patijn. In de com missie ter bestudering van de renta biliteit van de Twentekanalen had de heer Witschey eveneens een groot werkzaam aandeel. Tot op 15 April 1937 aan deze vruchtbare arbeidsperiode een einde kwam, toen de heer Witschey werd benoemd tot burgemeester van de gemeente Hellendoorn. Hier mocht de heer Witschey op 15 October 1949, ondei grote belangstelling zijn koperen ambtsjubileum vieren. Hellendoorn ligt in een zeer mooi deel van de provincie Overijssel aan de spoorlijn en hoofd verkeersweg van Zwolle naar Almelo. Deze gemeen te, samengesteld uit ongeveer 14 kleinere dorpen en buurtschappen telt momenteel 17.841 zielen. De be langrijkste bevolkingsgroepen zijn N.-H., R.Ken Gereformeerd. De be volking beoefent hoofdzakelijk land bouw en nijverheid. De heer Witschey bewoont een ruime ambtswoning in de omgeving van Nijverdal, aan de Jonckheeren- laan 114, een woning gelijkwaardig ongeveer aan die, welke hem en zijn gezin te Alphen aan den Rijn t.z.t. wacht. Kerkelijk is de heer Witschey Ne derlands Hervormd én politiek Chris telijk Historisch georiënteerd. Hij is, na 't overlijden van zijn eer ste echtgenote gehuwd in '44 met mej Johanna van Unenj geboren te Den Haag. Dit huwelijk werd ingezegend in de Ned. Herv. kerk te Voorst. De heer Witschey heeft 4 kinderen, An neke (26 j.) en Erik (21 j.) uit het eerste huwelijk en Hilly (16 j) en Mandy (12 j.) uit het tweede hu welijk. Ongetwijfeld heeft Alphens nieu we burgervader in Hellendoorn zijn moeilijkste periode als burgemeester gehad, nl. de oorlogstijd. Wegens zijn trouwe plichtsvervulling voor het va derland werd hij door de Duitsers uit zijn functie als bui-geme.ester ont slagen. De maatregelen dei-* bezetters negeerde hij zoveel maar enigszins mogelijk was, en hun voorschriften legde hij rustig naast zich neer. Veel heeft het grondgebied van Hellendoorn, vooral het aan natuur schoon rijke Nijverdal, van oorlogs handelingen te lijden gehad. Toen de heer Witschey kort na de bevrijding in ere was heisteld, was zijn eerste taak, zich met alle kracht en energie te werpen op het herstel van zijn gemeente. Het woningpro bleem baarde de grootste zorg. Zijn gemeentenaren hadden woningen no dig en hij wist zijn p'annen naar een ODvallend succes te stuwen. Wij mo gen hopen en vertrouwen, dat de nieuwe burgemeester van Alphen aan den Rijn in dit opzicht ook veel zal weten te bereiken. Niet, omdat Alphen a. d. Rijn veel door de oorlog vernield zag, maar omdat in deze in dustrie- en centrum-gemeente, de woningnood nog steeds in stijgende Hjn gaat. inplaats van afneemt. Wa ren er hier, kort na de oorlog, toen de woningcommissie door de over heid in het leven werd geroepen, on geveer 400 aanvragen voor tóewij zing van een behuizing, thans be draagt dit aantal ongeveer 600. De belan<*st.el'ing van de heer Wit schey te Hellendoorn ging, behalve naar alle gemeentezaken ook nog uit naar de medische verzorging v^n ziin gemeentenaren Hij stuwde daar het werk van het Groene en Wit- Gele Kruis, stichtte een medisch- éentrum, zowel te Nijverdal als te Hellendoorn. waar eerlang reeds met de bouw van de noodzakelijke hehuizin^en voor dit doe' een aan- •vang zal worden gemaakt. Voorts toont de héér Witschey aldaar veel interesse voor het plaatselijk en provinciaal vreemdelingenverkeer. Onlangs bracht de Koningin tij dens haar rondreis door Overijssel een bezoek aan He]lend^orn waar ze door burgemeester Witschey op het raadhuis wei'd ontvangen. dergelijke houding, aldus het com muniqué, kan slecjhts haar verkla ring vinden in de vooropgezette wil, het parlement de mogelijkheid te ontnemen om de wet op het regent schap op te heffen. De senaatsfractie heeft tijdens haar vergadering hulde gebracht aan bond en aan de arbeidersorganisa ties, „die zich buiten de politieke staking hebben gehouden". De frac tie heeft haar verwondering geuit over „de partijdigheid, waarvan de nationale radio-omroep heeft blijk gegeven" en besloten een afvaardi ging naar het ministerie van ver keerswezen te zennden om hierte gen te protesteren. DE WERELD WORDT WARMER De gemiddelde temperatuur op de wereld is van 1910 tot 1940 met 0.33 graad Celsius gestegen, aldus het rapport van het Deense koninklijke geografische genootschap. De temperatuur in Groenland is in deze tijd met drie graden geste gen en die op Spitsbergen, Noord- Azië en het Noorden van Canada met meer dan twee graden De tem peratuurstijging is geringer naar mate men meer naar het Zuiden komt. Eeu voorspoedige conferentie te Den Haag DE VERGADERING van het Noord-Atlantische militair comité, die gis teren in de Prinses Julianakazerne te Den Haag is gehouden is één dag vroeger dan werd verwacht, beëindigd. Men is volledig tot over eenstemming gekomen over het gezamenlijke plan voor de verdediging van het Noord-Atlantische gebied. Dit plan zal worden voorgelegd aan de ministers van defensie, die Zaterdag, eveneens in Den Haag, bijeen zullen komen. Het plan is gebaseerd op de door de twaalf aangesloten landen aan vaarde strategische opzet. Het brengt de verantwoordelijkheid tot uitdruk king, die door elk deelnemend land is aanvaard om met de sterkste krijgs macht, die het kan opleveren, de voortdurende veiligheid van het ge bied, dat door het pact wordt be streken, te verzekeren. Tevens geeft het uitdrukking aan het principe van het met elkaar in overeenstemming brengen en het sa mengaan van de nationale inspannin gen om een collectief verdedigings orgaan ter handhaving van de vrede op te bouwen en om het Noord-At lantische gebied te beschermen tegen aggressie. De chefs van staven onderzochten voorts specifieke mogelijkheden van elk land. Bij het vaststellen van het algemene plan werd rekening gehou den met de waarde van zulke moge lijkheden. Het militair comité nam ook de details van de organisatie en van de plannen, die gedurende de zes maan den sinds de oprichting van de orga nen van het Noord-Atlanische pact tot stand kwamen, in beschouwing aan de hand van de Voorstellen van de regionale groepen en van de per manente groep. Alleleden van. het comité waren het er over eens, dat het voorberei dende, werk een snellere vooruitgang had gemaakt dan verwacht was, het geen voor een groot deel te danken is geweest- aan het bijzondere werk, dat elk der vijf regionale groepen en de permanente groepen in de afge lopen maanden, hebben verricht. Wederom priesters te Praag gearresteerd Het Duitse Katholieke Persbureau K.N.D. verneemt uit Katholieke krin gen te Praag, dat vorige week in verschillende kloosters van de stad Praag huiszoekingen zijn verricht. Drie priesters werden gearresteerd: een Franciscaan, een Redemptorist en een Dominicaan. Het K.N.P. ver neemt nog nader, dat ook de paters Mikulasek en Kajpr van de Sociëteit van Jezus gevangen zijn genomen. Pater Kajpr was vroeger hoofdre dacteur van het dagblad, dat door de Katholieke Actie in Tsjecho-Slowa- kije werd uitgegeven. Hij heeft tij dens de Duitse bezetting gevangen gezel en in het concentratiekamp van Dachau. Het Tsjecho-Slo waakse militaire gerechtshof veroordeelde vorige week Woensdag de priester Jaromir Pory- zek tot vijftien jaar dwangarbeid. Des avonds, zond radio Praag een ge deelte van dit proces uit. De officier van justitie beschuldigde de priester tijdens zijn requisitoir er van het decreet van het Vaticaan .te hebben verspreid, aan communisten de abso lutie te hebben geweigerd en hen te hebben geëxcommuniceerd. Toen de beschuldigde zich wilde verdedigen werd hij door de aanklager over schreeuwd met de woorden: „Gi: hebt slechts de bevelen van God uit en niet van het Vaticaan." DE GEARRESTEERDE NEDERLANDERS TE DJAKARTA Tot dusver zij vertegenwoordigers van de Nederlandse hoge commissa ris niet toegelaten bij de gearresteer de Nederlanders, die in verband met de affairé-Westprling te Djakarta worden gevangen gehouden, ald'us deelde op een persconferentie de minister van voorlichting der R. I. S, de heer Mononutu, mede. In verband met het voren,gaande vernam Aneta in de kringen van het Nederlandse hoge commissariaat, dat over de kwestie van het geweigerde bezoek in de gevangenis, binnenkort nadere mededelingen kunnen wor den verwacht. Er werd te verstaan gegeven, dat het hoge commissari aat geeigende stappen bij de autori teiten der R. I. S. overweegt. REGERING WIL VISA VOOR DUITSLAND AFSCHAFFEN De Regering wil met de geallieer de bezettingsautori teiten van West- Duitsland de mogelijkheid bespre ken om de visumkosten in het ver keer tussen Nederland en Duitsland afgeschaft te krijgen. Aldus minister Stikker in antwoord op vragen van het lid der Tweede K"mer, de heer Jos Maenen (K.V.R.). Weliswaar zijn de kosten voor een Duits visum niet zo erg hoog f 7.60 voor een enkel voudig en 15.20 voor een visum voor meer reizen), maar zij belem meren het aanknopen van handels betrekkingen. Ook het aanhouden van familierelaties wordt bemoei lijkt. De behandeling van een visum- aanvrage voor West-Duitsland duurc thans vier of vijf dagen. Bij grote drukte kan het iets langer duren, maar het aanvragen van visa voor andere landen neemt toch meer tijd in beslag. Een Duitser betaalt voor een Ne derlands verblijfvisum de tegen waarde van 9 gulden. Een transit visum voor West-Duitsland kost 3.80 en een Nederlands transit visum 3.75. RECHTSTREEKSE POSTZENDING NAAR NIEUW GUINEA. Op 8 April vertrekt het m.s, „Ban tam" en op 19 April het m.s. „Rhe- xenor" naar Nieuw Guinea. Wil men post voor de bestemmingen aldaar meegeven, dan behoort de correspon dentie uiterlijk op 6 resp. 7 April ter post te zijn bezorgd. Uiteraard zijn deze verbindingen de snelste, waar mede Nieuw-Guinea op het ogen blik langs de zeeweg kan worden be reikt. Voor pakketpost dient men cle pakjes ongeveer 7 dagen voor het vertrek der schepen bij de P.T.T. af te geven Ka'iïe.Ctfe... Past op, en waoht u voor allerlei hebzucht; want ook al heeft iemand overvloed, zijn leven is door zijn bezit niet verzekerd zegt Chris tus.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1950 | | pagina 1