Wimpie Slechts 44 uitvallers op de eerste dag WOENSDAG 27 JULI 1949 DE LEIDSE COURANT PAGINA 2 SLACHTOFFERS „FRANEKER" OP SCHIPHOL In de late namiddag van Dinsdag stond in gelakte houten urnen, in een der hangars van Schiphol, de as der bij Bombay verongelukte Ameri kaanse journalisten, gisteren ge bracht door de „Schiedam". Hetzelfde vliegtuig vervoerde 19 kisten met de lichamen van de ande re slachtoffers. Een ere-bemanning van de K.L.M. bracht een laatste sa luut en Amerika's ambassadeur, ar Baruch, de ministers Stikker en Spit zen en vele anderen, legden kransen op de orchideeën, die alle urnen en kisten dekten. Vanmorgen is de as der journalis ten naar Amerika gebracht. RAPPORT OVER RAMP MET DE „FRANEKER" BINNEN ENKELE DAGEN GEREED. Men verwacht, dat Vrijdag het rapport over het onderzoek, dat de regering van India heeft ingesteld naar de oorzaak van de ramp met de „Franeker" in New Delhi zal worden bekend gemaakt. Sommigen van de Nederlandse en Amerikaanse deskun digen die bij het onderzoek hebben geassisteerd, zullen Donderdag uit New Delhi terugkeren. K.L.M. BLIJFT VOORLOPIG IN BINNENLAND VLIEGEN. In verband met het feit, dat vol gende week een nieuwe startbaan wordt geopend op het vliegveld Beek, bij Maastricht, zijn in de Pro vinciale Staten van Limburg vragen gesteld over de eventuele opheffing van de binnenlandse luchtlijnen van de K.L.M. De commissaris deelde in antwoord op de vragen mede, dat omtrent deze kwestie niets defini tiefs bekend is. Van de minister van Binnenlandse Zaken had de com missaris het bericht ontvangen, dat er een commissie is geïnstalleerd, welke het probleem van de binnen landse lijnen der K.L.M. onder ogen zal zien. Berichten over opheffing van de ze lijnen moeten op zijn minst als voorbarig worden beschouwd, had de minister hieraan toegevoegd. INDISCHE AMBTENAREN MOETEN VLIEGEN. Tenzij bij medische bezwaren. Aangezien het de laatste tijd en kele malen is voorgekomen dat ambtenaren weigerden gevolg te geven aan de opdracht naar een be paalde bestemming per vliegtuig te reizen, heeft de regering in een rondschrijven bekend gemaakt, dat zulk een weigering alléén dan recht matig kan worden geacht, indien daarvoor gegronde medische be zwaren als reden kunnen worden aangevoerd, aldus mieldt Aneta uit1 Batavia. Ambtenaren die aan een opdracht om per vliegtuig te reizen niet wil len voldoen, stellen zich derhalve bloot aan toepassing van maatrege len, welke bij dienstweigering zijn voorgeschreven. Het bovenstaande geldt niet alleen voor dienstreizen binnen de grenzen van het gebied van Indonesië, doch evenzeer voor opdrachten om zich naar het buitenland, inclusief Ne derland, te begeven. VERZOEK OM REPATRIëRING VAN DRIEHONDERD OORLOGS VRIJWILLIGERS. Het daglij ks bestuur van Band Ne derlandIndonesië heeft de minister van oorlog verzocht, de ongeveer driehonderd oorlogsvrijwilligers, die niet in het demobilisatieschema zijn opgenomen, zo spoedig mogelijk even eens te laten repatriëren. PATER ODILO VAN ETTEN O.F.M. f Onverwacht, voorzien van het H. Oliesel, is in hec St. Franciscus Gast huis te Rotterdam op 61-jarige leef tijd overleden de weleerw. pater Odi- lo van Etten uit het klooster te Woerden. Pater van Etten is in een lange reeks jaren als assistentie-pater in vele parochies werkzaam geweest. In Leiden en omgeving kennen velen pater v. Etten, en die allen zullen hem gedenken in hun misoffer en Aetherklanken DONDERDAG. HILVERSUM I (301 m). 7.00 Nieuws, 7.15 Ochtendgymn., 8.00 Nieuws, 8.15 Pluk de dag, 9.05 Utr. Stedelijk Orkest, 10.00 Marcel Moyse, fluit, 10.45 N.C.R.V.-koor, 11.00 Zonnebloem, 12.03 Piano-duo, 12.30 Land- en tuinbouwberichten, 12.33 Promenade ork., 13.00 Nieuws, 13.20 Symph. Ork., 13.45 Roeromme, 14.00 Bekende Ouverture, 14.40 Even onder ons, 15.00 Jonny Kroon, 15.30 Leids Studenten Zangkoor, 16.45 Iskar, 17.00 Het Radio Jeugdjour naal. 18.15 C.M.V.-kwartier, 18.30 Strijdkrachten, 19.00 Nieuws, 19.15 Nederl. organisten, 19.30 Actueel ge luid, 20.00 Nieuws, 20.15 Plaatvaria, 20.20 Barbier van Sevilla, 21.30 Je rugzak om, 22.15 De vaart der vol ken, 23.00 Nieuws, 23.15 Beroemde concerten. HILVERSUM II (415 m) 7.00 Nieuws. 7.50 Dagopening, dr A. Trouw, 8.00 Nieuws, 10.15 Ar beidsvitaminen. 10.50 Kleutertje luister, 11.15 Misicorda, 12.00 Van haven tot haven, 12.30 Land- en Tuinbouwnieuws, 12.38 Orgelspel, 13.00 Nieuws, 13.15 Orkest van P. v. Dijk, 13.45 The Rio Grands, 14.00 Ne derland bouwt op 14.15 Solistenpro gramma, 15.00 Klimop, 16.00 Coloriet 17.00 Reizen en trekken. 17.30 Ham mondorgelspel, 18.00 Nieuws, 18.30 Wenen herdacht J. Strauss, 19.00 De Limburgse schutterij. 19.10 De Speel doos. 19.30 Hubert Barwahser, fluit, 20.00 Nieuws, 20.15 Zilte en Zande rige klanken, 21.00 In bewogen tij den, 21.15 Promenade-concert, 21.55 Uitzending uit Casino. 22.25 Carl Ames, harp. 22.40' Hongaarse vreug de en sentiment, 23.00 Nieuws. Kinderen vonden een bom langs de spoorbaan Gisteren is er langs de spoorlijn WeespBussum bij de Vechterbrug een bom gevonden. Kleine kinderen, die in een ondiepe plek in de Vecht speelden, groeven de onontplofte vliegtuigbom op. Een overwegwach ter van de Spoorwegen kreeg in de gaten, dat de kinderen bezig waren met schopjes op „dat gekke stuk ijzer" te slaan. Het projectiel dat ongeveer honderd kilo weegt, is van Britse herkomst en zal waarschijn lijk in 1944 uit een vliegtuig zijn geworpen. De bom is met een laag zand bedekt, zodat de felle zon de temperatuur niet gevaarlijk hoog kan doen stijgen. De hulpverlenings dienst van het ministerie van bin nenlandse zaken zal de bom zo spoedig mogelijk onschadelijk ma ken en opruimen. Men zal voorts een onderzoek instellen, of er in de buurt van de brug nog meer dood- lopers liggen. Het is een gelukkig toeval dat de kinderen de bom hebben gevonden. Deze lag namelijk op een ondiepe plek, waar gewoonlijk veel kinderen spelen. De treinen, die de plek pas seren, rijden nu met verminderde vaart. BESTOLEN INVALIDE DOOR ONBEKENDE GEVER SCHADE LOOS GESTELD. „Dat was een verrassing", aldus de 69-jarige W. G. uit de Vinkendwars- straat te Rotterdam, toen hij Maan dagochtend jl. op het stadhuis in het bezit werd gesteld van een spaar bankboekje, waarin een bedrag van 230 gulden stond genoteerd. In het begin van de vorige week werd aan deze dove invalide man dit bedrag, dat bestemd was voor een gehoorapparaat en zo mogelijk voor een invalidenwagen, ontstolen. De man vertelde, dat hij ontroerd was door deze gift, omdat hij nu toch nog een gehoorapparaat kon kopen. „Het spijt mij, dat de gever onbe kend is, maar hij kan er van ver zekerd zijn, dat ik hieraan altijd dankbaar zal terugdenken. Ik wist niet, waarvoor ik op het stadhuis moest komen, maar toen ik hoerde, dat een onbekende mij volledig scha deloos had gesteld, was ik zo ont roerd, dat ik niet wist, wat ik zeg gen moest". G. werkte op zijn 60ste jaar nog steeds in de haven bij het lossen van de ertsboten, totdat een vallend stuk erts een zodanige won de aan zijn rug veroorzaakte, dat een gedeeltelijke invaliditeit het gevolg was. Enkele mensen uit het Noorden van het land, waar het bericht vf:n de diefstal ook in de krant stond, zonden direct aan het A.N.P. brie ven met geld, om mede te werken de man schadeloos te stellen. Het A.N.P. wilde intermediair zijn om de ons ter hand gestelde bedra gen over te dragen, maar G. wilde ze niet accepteren: „Ik heb nu al mijn geld terug en wil er niet aan verdienen", zei hij. „Wilt u met mijn dank voor de goede bedoelingen het geld aan de gevers retourneren". Het A.N.P. heeft het prompt be loofd en gedaan. BALLONVAARDER W. POTTUM OVERLEDEN. In een rusthuis te s'-Gravenhage, waar hij reeds enige tijd verbleef, is gistermorgen vrij onverwacht op 74- jarige leeftijd overleden de heer Wil lem Pottum, de eerste Nedèrlandse ballonvaarder met een buitenlands brevet. De heer Pottum was voor de oor log werkzaam als publicist, fotograaf en tekenaar. Zijn bijdragen over luchtvaart verschenen voornamelijk in zijn woonplaats Rotterdam. Hij gaf ongeveer twintig jaar geleden een boek uit getiteld „De verovering van het luchtruim", waarin hij de geschie denis en ontwikkeling der lucht vaart schetste. Door dit boek werd bij vele jongeren belangstelling voor de luchtvaart gewekt. De heer Pottum was geruime tijd hoofdredacteur van het vroegere tijdschrift „Avia". Hij maakte waarschijnlijk tussen de tweehonderd en driehonderd ballon vaarten met een kleine ballon. In zeer vele plaatsen van ons land heeft men hem kunnen zien. Hij ontving zijn opleiding in Parijs. Zijn echtge note, die Zondag j.l. nog aanwezig was op het vliegveld Ypenburg bij de start van de ballonrace om de Coupe Andries Blitz, heeft meerma len tochten per ballon met haar man medegemaakt en ook alleen gevaren. De heer Pottum verloor bij het bombardement van Rotterdam zijn verzameling foto's, tekeningen en schetsen over eigen vaarten en toch ten van anderen. BEURSOVERZICHT. Merendeels op dekkingsaankoopen van de contramine, waar slechts een enkele verkoper tegenover stond, gingen de koersen gisteren over de gehele linie iets omhoog. Bepaald stimulerende berichten, die aanlei ding tot de vastere stemming kon den geven, waren er niet. De tech nische positie van de markt blijft derhalve vrij sterk. De koersstijging was met name het geval voor Kon. Olie, die tot 308 wist op te lopen. Ook de cultuurfondsen legden bij kalme handel een goede ondertoon aan de dag. Hiertoe droeg stellig ook bij de mededeling omtrent het ver trek der B.F.O.-delegatie naar de ron de tafelconferentie in Den Haag. Ook de staatsfondsenmarkt had een zeer rustig verloop, maar de con versielening 1947 alsmede de inves teringscertificaten ontmoetten enige vraag. De markt sloot zeer kalm en zonder verdere fluctuaties. De Missieschool voor leken te Ub- bergen organiseert in de maand Augustus een weekend voor haar die meer willen weten over de mo gelijkheden om als leek in de Missie werkzaam te zijn. Reeds zijn de eersten uitgezonden; verpleegsters, vroedvrouwen, apo thekers-assistenten, krachten bij la-, ger-, middelbaar- en nijverheidson derwijs. Men kan zich voor dit weekend van 2728 Augustus schriftelijk opgeven bij het secretariaat van de Missie school, U 5 Ubbergen, onder vermel ding van naam, adres, woonplaats en beroep. De nadere gegevens worden dan toegezonden. OVERLEG INZAKE~LONEN~ EN PRIJZEN. Het bestuur van de Stichting van de Arbeid heeft destijds met nadruk op de wenselijkheid gewezen, het overleg tussen de regering en de Stichting over diep ingrijpende vraagstukken, die daarvoor in aan merking komen, zo vroegtijdig mo gelijk te openen. Daar in de loop van dit jaar be slissingen op het gebied van de loon vorming zullen moeten worden ge nomen en met de besprekingen tot nu toe nog nauwelijks een begin is gemaakt, heeft de Stichting van de Arbeid de voorzitter van de inter departementale commissie voor de loon- en prijspolitiek nogmaals op de wenselijkheid van vroegtijdig overleg gewezen. Uit het hierop ontvangen antwoord blijkt, dat de regering voornemens is met boven staande overwegingen rekening te houden. VOOR BOUWWERKEN ONDER 500,— BLIJFT BOUWVERGUN NING VEREIST. De publicaties over het verlenen van een algemene rijksgoedkeuring voor bouwwerken, waarmede een bedrag van ten hoogste 500,is gemoeid, geven aanleiding tot mis verstand, zo deelt het ministerie van Wederopbouw en Vólkshuisvesting mee. De hier bedoelde maatregel heeft alleen tot gevolg, dat voor de ze werken in het vervolg geen af zonderlijke rijksgoedkeuring meer wordt vereist. Het betekent dus niet, zoals sommigen blijkbaar menen, dat nu ook de normale gemeente lijke bouwvergunning kan worden gemist. De bepalingen in de ge meentelijke bouwverordeningen en voorschriften blijven uiteraard van kracht. VOOR SPLITSING EN VERBETEREN VAN WONINGEN 2 H MILLIOEN MEER ÓP DE BEGROTING Bij de Tweede Kamer is een ont werp van wet ingediend tot uitbrei ding van de Rijksbegroting 1949 met een bedrag van twee en een half millioen, waardoor voor de premie regeling voor verbetering en split sing van woningen tien en een half millioen gulden beschikbaar wordt gesteld. VRIJLATING PRIJZEN MOTOR RIJWIELEN EN GEBRUIKTE PERSONENAUTO'S. 1 In de Staatscourant van heden is een beschikking van de minister van I economische zaken gepubliceerd, I waarbij met ingang van 3 Augustus I a.s. de prijzen worden vrijgelaten van nieuwe en gebruikte motorrij wielen, gebruikte personenauto's en I van onderdelen en accessoires voor motorrijtuigen. VRIJLATING PRIJZEN VERF. I VERFAFBIJTMIDDELEN, ETC. In de staatscourant van gisteren is een beschikking van de minister van Economische Zaken gepubli ceerd, waarbij m'et ingang van 27 Juli a.s. de prijzen worden vrijge laten van verf, in iedere vorm en samenstelling, verfafbijtmiddelen en verfverdunningsmiddelen, met uit zondering van natuurterpentijn, ter- pentina en de bij het verven van textielgoederen toegepaste kleur stoffen. HAAGSE POLITIERECHTER. Een dure geschiedenis. De koop man J .K. te Oegstgeest overtrad de voorschriften ter zake de handel in metaalwaren, hetgeen de Officier te gen verdachte 250 boete of 60 dagen hechtenis deed eisen. De rechter ver oordeelde tot 150 boete of 40 dagen hechtenis. De Nijmeegse Vierdaagse De eerste dag zijn 7204 deelne mers voor de vierdaagse gestart. Ruim 500 meer dan het vorige jaar. Vooral de buitenlandse vertegen woordiging is sterk toegenomen. Ondanks de hitte en de onbeschut te wegen van de Betuwe hebben de wandelaars zich uitstekend gehouden Er waren 55-jarigen, die 's-morgens om 4 uur vertrokken en omstreeks het middaguur alweer in Nijmegen terugwaren. In totaal telde men gis teren 44 uitvallers, en gedurende de nacht waren er 62 deelnemers die zich om een of andere reden be dachten, zodat vandaag voor de tocht naar Maas en Waal, met als hoofd centra Druten en Wichen 7098 wan delaars konden starten. Gisteren heerste er een zeer op gewekte stemming onder 'de deel nemers en men was getuige van een sportieve krachtmeting tussen bin nen- en buitenlanders, die in de beste harmonie het parcours aflegden. Belgische soldaten, van de para chutisten-afdeling en de commando troepen, ongeveer 60 man sterk, toonden zich zeer enthousiast over de spontane hartelijkheid der be volking en het fraaie landschap van Nijmegens omgeving. De buitenlan ders werden bij de binnenkomst te Nijmegen afgehaald door het krani ge Belgische muziekkorps, dat pit tige marsen ten beste gaf. In Eist BINNENLAND. Tot directeur van het bouw bureau voor de landbouw is mr. S. Leenstra benoemd door het hoofd bestuur van de Stichting voor de landbouw. Een. speciale commissie uit de georganiseerde landbouw, opgericht Onder auspiciën van de Stichting voor de landbouw, zal de vereen voudiging van de uitvoering der sociale verzekering in de agrarische sector bestuderen. De radio-uitzendingen voor de landbouw, welke iedere Maandag avond door de afd. Voorlichting van het Ministerie van landbouw enz. worden -verzorgd, zullen in verband met de drukke werkzaamheden te plattelande. gedurende de maand Augustus worden stopgezet. Maan dag 12 September zullen ze worden hervat. Het definitieve herstel van de St. Eusebius- of Grote Kerk te Arn hem is begonnen met het verlenen van vergunning, aan de Rijnlandse Beton-boüw-Maatschappij te Delft, die voor 'een bedrag van 269.840, de eerste opbouw van het schip van de laat-gothische kerk in het hart van de stad heeft aangenomen. In vijf of zes jaren zal de kerk wor den voltooid. De bouw van het eer ste gedeelte staat onder leiding van architect B. T. Boeyenga, directeur van de academie voor bouwkunst te Amsterdam. BUITENLAND. Te New York hebben zich, sinds één Juli j.l., 200 gevallen van kinderverlamming voorgedaan. Een dokter uit Telluride, in de Amerikaanse staat Colorado, heeft zijn eigen blindedarm verwijderd. De operatie, die door een bevriend geneesheer werd bijgewoond, duur de 45 minuten. Twee dagen later hervatte de dokter zijn werkzaam heden. Te Jeruzalem zijn in de afge lopen negen maanden 9000 kinde ren, afkomstig uit 52 landen, aan gekomen. Generaal von Haimken, tijdens de oorlog opperbevelhebber der Duitse bezettingstroepen in Dene marken, was door een Deens ge rechtshof, belast met de berechting van oorlogsmisdaden, tot acht jaar gevangenisstraf veroordeeld. Dit vonnis is thans in hoger beroep door een gerechtshof te Kopenhagen vernietigd. Von Hannken is vrijge sproken. Hij is Dinsdag j.l. uit Ko penhagen naar Duitsland vertrokken Een particulier Zwitsers vlieg tuig heeft in het Zwarte "Woud een noodlanding moeten maken; de drie jarige zoon van de bestuurder werd gedood, terwijl vijf andere inzitten den ernstig zijn gewond. had tegen het middaguur een officiële ontvangst plaats van de NBVLO-lei- ding en de pers, door het gemeente bestuur. In de raadszaal van het stadhuis waren de Beneluxvlaggen ontplooid. Burgemeester de Kleijn begroette de gasten en wees in zijn rede op de grote opvoedkundige be tekenis van deze mars. Het door de oorlog zwaar getroffen Eist was er trots op de deelnemers aan de tocht te mogen ontvangen. In zijn dankwoord sprak majoor B. D. Breunese over de verheugde ontwikkeling van de Vierdaagse, die een symbool hoopt te worden van de sa'menwerking in de West-Europese Unie. Aan de gasten werd daarna vruchtensap en fruit aangeboden. Intussen marcheerden de duizen den opgewekt, begeleid door de Bel gische muziek, over Slijkewijk naar de oever van de Waal om over de Waaldijk en Waalbrug terug te ke ren. Duizenden toeschouwers ston den hier langs de wegen. Onze troe pen, vooral die van Marine en van de Luchtstrijdkrachten, welke beide wapens het sterkst vertegenwoordigd zijn, maaken een goede indruk door hun gedisciplineerde en sportieve allure. Ook de Kon. Marechaussee, de Rijkspolitie en de verschillende gemeentepolitiekorpsen, trokken de aandacht. Gisteren gaf o.m. generaal Opso- mer blijk van zijn belangstelling in de Vierdaagse en Donderdag zal vice-admiraal, Jhr van Holte per soonlijk naar Nijmegen komen om zich op de hoogte te stellen van de prestaties der marine-detachementen en hun huisvesting in de Nijmeegse scholen. Verscheidene hooggeplaatste officiële persoonlijkheden, ook uit het buitenland, worden verwacht. De buitenlanders, Noren, Fransen, Engelsen, Belgen enz. hebben zich tot nu toe kranig gehouden en de onderlinge verstandhouding is per fect. De energie door sommige deelne mers aan de dag gelegd, is bewonde renswaardig. Zo kwam Maandag een jongeman uit Texel naar Nijmegen gefietst. Hij was 's-nachts om 2 uur vertrokken en kwam tegen 4 uur te Nijmegen bij het aanmeldingsbureau aan. Diezelfde avond fietste hij naar Arnhem en vanmorgen was hij weer op tijd aan de start in Nijmegen. Hij volbracht de eerste dagmars in uit stekende'conditie. VOETBAL Competitie-indeling 1949-'50 gehandhaafd Naar wij vernemen heeft het be- stuur van de K.N.V.B. besloten de I eerste klasse indeling voor de compe- t.itic 194P.-1950 te handhaven op zes maal tien elftallen. Aanvang 1950 zal I een bijzondere bondsvergadering i worden gehouden waarop het com- j petitie-vraagstuk in zijn volle om- vang zal worden besproken. Er ko- j men dus geen vier afdelingen van 15 i clubs, zoals sommigen verwacht en j velen gewenst hadden. K.R.V. Hedenavond, zoals reeds bekend, geen training, maar wel wordt vanavond de medewerking gevraagd voor werkzaamheden op het terrein. Morgen, Donderdag, om 8 uur, training voor senioren. De training voor adspiranten gaat deze week vanwege de congregatie niet door. verteld door HUIBERT VET. OP HET SPOOR VAN KID DIENAMIET! 66. .R/|ijnheer!". I" nog steei Kobus nog steeds woedend op de „stille". „Mijnheer ik mag U niet? U hebt be slist een verkeerde kijk op apen! Neem nou bij voorbeeld eens. Plotseling echter werd Kobus' betoog afgebroken door een luid rumoer uit de Diergaarde Blij-Dorp. „Daar gebeurt iets!" riep Wimpie uit. Meteen haast te hij zich weer het hek binnen. De detective en Kobus volg den hem op de voet. Even later be vonden ze zich tegenover een op stootje van Blij-Dorp bewoners die zich allen op een bepaald punt ver drongen. „Opzij!" riep Wimpie. „Politie!" riep de detective. Kobus zei niets, maar wandelde kalm over de hoofden van de toeschouwers heen, naar het middelpunt van het opstootje. Het middelpunt bleek een groot, wit paard te zijn, dat geheel in de war om zich heen blikte. „Wat doe je hier?" informeerde Kobus. Het paard zweeg. „Heb u een persoonsbewijs?" wil de de „stille" weten. Nog zweeg het paard. Wimpie bezag het dier nauweurig en floot toen verbaasd tussen de tan den. Intussen beijverden Kobus en de detective, zich in het stellen van al lerlei vreemde vragen aan het witte paard. „Waar is Uw kolentoewijzing 1949?" brulde de „stille". AUTOMOBILISME Er is even sprake van geweest dat de beide Argentijnse coureurs Fan- gio en Campos Zondag 31 Juli a.s. te Zandvoort aan de start zouden verschijnen. Men rekende niet op hen, maar de kans bestond. Naar wij vernemen, hebben zij inmiddels laten weten dat zij niet van de par tij zullen zijn; na het lange, afmat tende seizoen dat zij achter de rug hebben en dat zijn stempel gezet heeft op hun jongste prestaties, achtten zij het beter naar hun land terug te keren om uit te rusten. Hun afwezigheid zal overigens aan de spanning van de strijd geen af breuk doen, want met de beroemde Franse, Italiaanse en Engelse cracks Chiron, Mairesse, Villoresi, Ascari, Parnell, Horsfall, enz. enz., die sa men de élite van de internationale coureurs vormen en wier deelne ming vast staat, is het veld uiter mate sterk bezet. WATERPOLO DE ZIJL I—MAAS I 8—0. Met de steun van de vier ge broeders van Senus, echter met twee invallers, is de kracht van Maas danig aan het dalen en waar de Zijl er deze avond „zin" in had, wonnen onze stadgenoten zoals zij wilden. Voor rust- kon Maas nog enigszins mee. Toch had Prevo voor de Zijl spoedig succes 10. Maas antwoord de direct met een fraaie doorslag bal, die rakelings over ging en waar Roel van,. Senus in het doel zeer goed was, kwamen de volgende doelpunten zeer traag. Weer schoot Prevo hard in, maar nu constateer de de scheidsrechter geen doelpunt, terwjjl de Zijl voorhoede te veel alleenspel ging demonstreren om succes te hebben. Nog voor rust werd het door Koos 20. De tweede helft is vrij vlug ver teld. Slechts een enkele maal was Maas nog gevaarlijk en waar het bij de thuisclub nu veel beter vlotte, kwamen de doelpunten aan de lo pende band. W. van Weizen bracht de stand op 30, Stehouwer op 4 0, terwijl de overige doelpunten on der Prevo en J. Blansjaar broeder lijk werden verdeeld (beiden twee), zodat de eindstand 8—0 werd. 1 WEERSVERWACHTING (Geldig van Woensdagavond tot Donderdagavond. Opgemaakt te 10 uur). PLAATSELIJK REGEN. Half tot zwaar bewolkt met morgen in de Noord-Westelijke helft op de meeste plaatsen en in de Zuid-Oostelijke helft hier en daar enige regen en .daarna iets koeler. Matige wind tussen Zuid en Zuid-West. „DAG VAN ZWEEFVLIEGEN" OP YPENBURG. In het kader van de ILSY, de Eer ste Internationale Luchtvaartshow Ypenburg, werd gisteren de „Dag van het Zweefvliegen" gehouden. Er werd gevlogen met materiaal van de zweefvliegschool Teuge-van de Ko ninklijke Vereniging voor Lucht vaart en met materiaal van de Zuid- Hollandse Vliegclub. Sleepstarts wer den gemaakt met de demonstratie toestellen Olympia (een product van Fokker) en Minimoa en met Grunau- babies van de Zuid-Hollandse Vlieg club. De sleepstarts werden gemaakt met behulp van Tiger Moths van de Rijksluchtvaartschool. Twee van deze machines maakten met de Minimoa en de Olympia een dubbele sleep- start. Verder werd een hoogteraadwed- strijd gehouden en gaven de vliegers een demonstratie, „bommenwer- pen" op een bepaald doel met meelzakjes. Kanaalzwemster gaf 3 mijl vóór de Engelse kust op Per kano ging het beter Mevr. Willy Croes-van Rijsel heeft haar poging om het Kanaal over te zwemmen gisteravond om 10 uur 30 moeten opgeven. Zij was toen bijna 14^ uur onderweg en nog 3 mijl van Dover verwijderd. Nadat ze haar poging had opge geven werd mevr. Croes-van Rijsel aan boord van de motorboot „June Rose" naar Dover gebracht, waar ze een heet bad nam en toen onmid dellijk naar bed ging. Ze was te uit geput om iets over haar ervaringen te vertellen. Haar trainer, de Kanaalzwemmer Temme, zeide dat de weercondities gedurende driekwart van de over tocht zeer gunstig waren. Maar daarna raakte de zwemster ver moeid in ruw water, en toen de deinig op ongeveer 3 mijl van de Engelse kust hoog werd, kon ze het niet langer volhouden. Philip Mickman, de 18-jarige schooljongen, die Zondag j.l. een po ging waagde en 7 mijl voor Dover wegens ruwe zee moest opgeven, heeft gisteren telkens over lange af standen naast mevr. Croes-van Rij sel gezwommen. TWEE NEDERLANDERS PER KANO HET KANAAL OVER. Behalve Willy Croes-van Rijsel waren gisteren nog twee Nedei'lan- ders bezig op vrij ongebruikelijke wijze van het vaste land naar Dover over te steken. Gistermorgen om ongeveer kwart voor zes zijn van Calais twee Maas trichtenaren, dominee Philip Meer burg en de journalist Jan van der Linden, met hun tweepersoons kano gestart, voor een tocht naar Dover. Het was de bedoeling van beide ka novaarders om een aanval te doen op het record, dat voor deze route bestaat. Gisteravond zijn zij in Do ver gearriveerd, 11 uur nadat ze uit Calais waren vertrokken. Al is de overtocht dus geslaagd, de po ging om het record voor de Kanaal- overtocht per kano te verbeteren is niet gelukt. Dit record staat sinds 1927 met 5 uur op naam van een Fransman en werd in 1938 geëven aard door de brit Whittingham. De twee Nederlanders waren op 18 Juli te Maastricht gestart en hadden via Gent, Brugge en Duin kerken de haven van Calais bereikt. Van plannen om' het Kanaal over te steken hadden ze voor hun vertrek niet gerept. WIELRENNEN NIELSEN SLAAT WIM VAN EST. De Deen Kay Werner Nielsen heeft in Kopenhagen gisteravond een ach tervolgingswedstrijd gewonnen te gen de Nederlandse kampioen Wim van Est. Zijn tijd was 6 min. 21.3 sec. voor de 4810 meter waarover werd gereden. Van Est deed er een seconde langer over. POSTDUIVEN „Het Oosten", (Leiden.) Wed vlucht voor jonge duiven vanaf Vil voorde pl.m. 140 km. De duiven wer den gelost om 12.30 uur met N. O. wind, en bewolkte lucht. De eerste duif werd geconstateerd om 243— 47 uur de laatste prijswinnende duif om 2574 uur. De uitslag was als volgt: 1, 11 en 15 A. Zwaan; 2 J. Boekkooi; 3 J. Marijs, 4 A. van Gen- nip; 5 en 14 H. E. Christiaane, 6. J. Schipper, 7 en 20 A. van Wezel, 8 J. Faas, 9 A. ter Haar, 10 en 17 J.' L. de Weerd, 12 Tj. de Wit, 13 W. Nag- tegaal, 16, 18 en 19 H. J. Kettenis. Op de Vitesse zijn kampioen ge worden tot en met Creil: 1 J. Boek kooi 485.6 pnt., 2 H. E. Christiaan- sen 484.9 pnt., 3 D. Zwaan 465.3 pnt-, Op de fond werden kampioen: 1. J. Boekkooi 368.6 pnt., 2 D. Zwaan 318.2 pnt. en 3 A. Rooda 289.1 pnt. „De Blauwband" (Sassenheim). Wedvlucht met jonge duiven vanaf Vilvoorde, 154 km. In concours 131 duiven; deze werden gelost te 12 u. 30 min. Aankomst eerste duif 2 u. 57 min. 51 sec., snelheid 1009 meter per minuut, laatste duif 3 uur 15 min. snelheid 901 meter per minuut. G. B. Roodenburg 1, C. Drost 2. Th. Snaar 3, Hh. Lindaard 4, P. C. Baartman 5, J. Moolenaar 6, J. Haver 7, W. Buur man 8, C. Rottevel 9, C. de Zwart 10, J. C. Baartman 11, G. P. v .d. Krogt 14, H. v. Niekerk 15, A. P. Eist 16, J. van Riissel 18, J. Meeuwissen 19.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1949 | | pagina 2