Drie P.-poldertjes van Hoogmade rond-om verkend 3n het domein aan hihhew en hoeien Laatste drie Nederlanders uitgeschakeld VRIJDAG 3 JUNI 1949 DE LEIDSE COURANT TWEEDE BLAD PAGINA 1 Julius Caesar-gepeinzen Ged. Staten van Zuid-Hol land stellen aan Prov. Sta ten voor de naam van Pi es- polder te wijzigen in Piest polder. (Bericht in de L. C. van Dinsdag jj.). De vrijmoedige naam en het staf rijm van de twee p's, zo eigen aan de Germaanse poëzie, wekt belang stelling, ook bij degenen, die voor dien nooit van de Piespolder hadden vernomen. Deze wat kinderlijke be langstelling stijgt nog aanzienlijk, als men weet, dat er drie Piespol- dertjes zijn, die te zamen de grote Piespolder vormen, welker totale uitgestrektheid volgens een van de ingelanden 13, volgens een ander 14 bunders beslaat. De drie Piespoldertjes.zijn gelegen in of beter vóór Hoogmade. Zij wa teren zo is de waterstaatkundige term op elkaar uit en lozen hun gezamenlijk waterbezwaar in Heerlijkheid Hoogmade. Iedereen, die van Leiden komend, het in velerlei opzicht heerlijke Hoogmade binnenrijdt, passeert aan zijn rechterhand de drie Piespolder- tjes, die, als Ged. Staten hun droom vervuld zien, de gebiedende wijs en kelvoud zullen omzetten in de gebie dende wijze meervoud een ver sterking van de imperatief, welke slechts een versterking betekent van de vrijmoedigheid. Ook na het kuise ingrijpen van Gedeputeerde Staten zullen de drie poldertjes tussen de poldernamen van Rijnland zoals dc- Morsebel in Oegstgeest en de Vet- tenbroek in Reeuwijk een aan trekkelijk figuur blijven maken. Het geheim van de 3 polders Benieuwd als' wij waren, hoe de •ingelanden over de naamsverande ring dachten, en met het koene voornemen het geheim van de drie poldertjes te doorgronden, zijn we op avontuur en onderzoek uitgegaan en vonden in de heer D. Zwet sloot een hoffelijke Charon. Hij en zijn zoon voornemens in de groot ste van de drie te gaan melken zetten ons, te zamen met een paar blinkende bussen, emmers, melk- blokken en spantouwen over de onbewogen wateren van de Voorwe tering. Zo stonden wij voor het eerst van ons leven in de Piespolder. Men kan licht begrijpen, wat er in ons omging. Interviews in de bocht zijn ten al len tijde aan koeien van stoornissen onderhevig, maar tussen vele waar schuwingen door van „kijk uit!" en stap daar niet in", noteerden we ijverig, dat de Piespolder zelfs in drievoud te klein is om e'en voorzit ter op te leveren en door een „ver tegenwoordiger" wordt bestuurd; dat de vergaderingen van ingelanden steeds in de grootste eensgezindheid en hartige gezelligheid verlopen. Ook dat de naam Piespolder een ambtelijke flater uit vroeger jaren is geweest cn de Hoogmadenaars hardnekkig zjjn voortgegaan Piest polder te zeggen, zodat het voorstel van Ged. Staten een kwestie van eerherstel is, waarover de bevolking zich niet anders dan verheugen kan. Onder bevolking verstaan we de bevolking van de Heerlijkheid. De grootste P.-polder heeft n.l. geen andere ingezetenen dan kikkers, ter wijl de koeien als forensen alleen in het gunstige jaargetijde hun intrek in de polder nemen, om er te gras duinen. Ook de koeien gaan en ke ren per boot, en zijn op de duur zo bereisd geworden, dat zij noncha lant en onbevreesd de overtocht doorstaan. Land uit water gevist We waanden ons dus een tamme Robinson Crusoë, toen we, na deze inlichtingen vernomen te hebben, ens opmaakten het onbewoonde eiland in zijn volle omvang te gaan verkennen. Om niet voor een van de schei-, hein- x>f barmsloten te blij ven steken, volgden we de kruin van de polderkade, welke een stevig-be- vestigde borstwering bleek te zijn. Zoals heel Holland in het groot, is ieder P.-poldertje een water-burcht. .,De Hollanders hebben hun land uit het water gevist" schreef een En gelsman in 1796 en als de vier in gelanden op hun vergaderingen niet zulke krachtdadige besluiten namen en uitvoerden, waren de drie pol dertjes reeds lang door de stuwing van de Does overrompeld. Op de eigenlijke bewoners van de eerste polder had onze Juni-schouw een onrustbarende uitwerking. .Het was een haast je rep je van kikkers, die wijdbeens met hun blote lijven in het water plonsten. Met het ge zegde van de bescheiden Julius Cae sar: „Ik kwam, ik zag en ik over won" schreden we door de vluch tende inboorlingen, namen met hou teren en klauteren enige damhekken en prikkeldraad-versperringen en ge raakten zo in een tweede koeien- bocht verward en op melkvisite bij een „huisman", die, in het hartje van de Zomer, voorgaf de Winter te zijn. Van hem vernamen we, dat de pol der wat klei-achtig en zwaar-achtig was en dus beste grond en dat we juist op de plaats stonden, waar nog ■en tien of twaalf jaar geleden een !:leine watermolen stond. Er zijn in deze omgeving, nog vele watermo- ens, maar we slaakten toch een •eur-zucht, dat juist het Piespolder- olentje gesneuveld was. De uitwa tering geschiedt nu nadat het eerst 'met electrische bemaling was gepro beerd, met duikers. Een duiker loost het water van het le naar het 2e poldert je, het 2e poldertje, laat het water door een duiker aflopen naar het 3e en vandaar stroomt het onder de grote weg door naar de dieper gelegen Hoogmadese polder. Leiden aan de voet der Alpen Weer wijzer geworden, vervolgden we onze rondgang, tot voortdurende ontzetting van de kikkers, maar tot onze onvermengde vreugde, want het was prachtig weer. Het land was groen en geurig, de lucht hoog en blauw met op de achtergrond een zilver-schuimende bergketen van wolken, alsof de stad Leiden gelegen was aan de voet van de Alpensneeuw. Vóór ons hadden we het uitzicht op Hoogmade-aan-de-Does, met zijn naald-ranke kerktoren een uit zicht, dat op een vaardiger pen dan de onze wacht om wijd-beroemd te worden. Gevecht om een naam De stille omgang langs zich spie gelende waterlelies en trotse lis bloemen de eerste niet zo ver maard, maar vele schoner dan de Oosterse Lotus, de tweede het zinne beeld van het Franse koningshuis bracht ons als het kinderliedje „In spring, de bocht gaat-in" in een nieuw koeien-congres en in gezel schap van de „vertegenwoordiger" van de 3 polders, de heer L. van der Geest. Deze vertelde ons, dat er over de naam van de polder het een en ander te doen is geweest. De nuchtere Wegenbouw wilde er landmeetkun dig de „Driehoeks-polder" van ma ken, de Waterstaat voelde iets voor een „Rippert Bos-polder", welke Rippert het eerst de polder had be malen, maar Rijnland met zijn bekend sterk historisch gevoel voor rechten en piióhten, verlangde, dat aan de bestaande officiële naam de „t" op nieuw werd toegevoegd. Wat Rijn land wil is wet en zo zal de Pies polder voortaan Piestpolder heten, onder welke naam het reeds bij de paters van het klooster Engelendaal (bij Leiderdorp) bekend was (die er ook de inkomsten van trokken). Een, twee en drie Het eerste van de P.-poldertjes is naakt op twee schilderachtige oude populier-stronken en een clande stien, tussen een varkenshok, opge groeide vlierstruik n«. Het tweede, veel en veel kleiner, is bevracht met huizen, schuren en weiland van de heer P. Zwetsloot, rijkelijk in het groen, met een cascade van bloeiende Glycine als feestvlag. Indien de be woner het zou willen, behoefde hij zich van het gehele Koninkrijk dei- Nederlanden niets aan te trekken. Het eilandje is een koninkrijk op zichzelf. Het derde poldertje is zo klein, dat het eigenlijk niet meer is dan een kom, omheind met ruige es en esdoorn bosschages op de kaden en beplant met tuinboontjes, doperw ten en kruisbessen, van diverse be woners van Hoogmade. Razernij Twee tuiniers op leeftijd gaven de meest uitvoerige inlichtingen, welke o.a. inhielden, dat het 3e Piespolder- tje wemelt van de veenmollen met de uitnodiging erbij ze te ko men vergiftigen en van zwarte bladluizen op de tuinbonen. Zij we zen ons de holte waar de duiker on der de weg verdwijnt en de plaats, waar een huis was afgebroken voor de bouw van een brug een wens van de Wegenbouw, welk instituut geen groter ideaal kent, dan dat op de landwegen het verkeer voort kan racen met dezelfde snelheid als op de autobanen. Kreeg Wegenbouw zijn zin, dan bestond Holland bin nenkort uit gladde wegen kris en kras met hier en daar nog een stuk weiland. Er is langzamerhand een wegen-razernij gegroeid, waarbij met als dekmantel de D.U.W. bun ders en bunders kostelijke en brood nodige grond worden geofferd aar de gril van het ogenblik en het on volprezen landschap van Holland enig ter wereld onherstelbaar uit een wordt gerukt. Caveant consules of in goed-Nederlands: mogen de plaatselijke en, zo niet zij, de lande lijke magistraten daar tijdig een stok voor steken. In deze zure stem ming eindigde onze verkenning van de drie poldertjes. DE INTERNATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN TE NOORDWIJK JN HETZELFDE VROLIJKE ZONNETJE, als op de beide eerste dagen aan de Noordwijkse hemel stond, werd gistermorgen de derde ronde van het heren enkelspel afgewerkt. Grote verrassingen deden zich niet voor, of het moest de nederlaag van M. del Bello tegen de Australiër Harper zijn. M. del Bello is de eerste geplaatste speler, die werd uitge schakeld in dit tournooi. Rinkel momenteel de beste Nederlander? Harper, die altijd lange tijd nodig heeft om „er in te komen", verloor de eerste set in vlot tempo met 63, maar toen kwamen zijn harde drives en services los en met 64 62 won hij de volgende sets. Del Bello maak te mistroostig het oud-Romeinse ge baar de duim omlaag naar zijn broer, die eveneens weinig reden tot vreugde had, daar hij zich op baan 3 tegen de sterk aanvallende backhand van Balhiers niet kon handhaven. De Chileen won met 75 75. Gonzales won van Wilton zoals hij wilde. Dat Wilton toch nog 7 games in de wacht sleepte was, ondanks zijn inderdaad goede tegenstand, toch meer te danken aan de wederom met veel zelfvertrouwen spelende Amerikaan. In de tweede set kwam Wilton zelfs met 31 voor, maar „tot hier en niet verder" was kennelijk het devies van Gonzales. Hij nam nu het initiatief en drong telkens naar het net, waar alle als passeerslagen bedoelde ballen van Wilton zijn prooi werden. Gonzales won de partij met 6—3 6—4. In de middag werd de pai-tij van SwolPincec gespeeld. Het is geen beste wedstrijd geworden. Puncec haalde letterlijk alles en in de rallies, die dan volgden, bleek van Swol min der vast dan zijn tegenstander. Er was maar één methode om van cfeze niet meer zo erg jonge en snelle Egyptenaar te winnen en dat was hem naar het net te halen om hem vervolgens met lobs en dropshots te vermoeien, maar van Swol, die dit inderdaad inzag en probeerde, bleek hiervoor niet vast genoeg en zo bleef hij kansloos. Met 97 61 plaatste Puncec zich in de kwart finale, waar in hij Gonzales ontmoet. De beide Zuidafrikanen, Sturgess en Fannin wonnen regelmatig van hun respectievelijke tegenstanders Peten (Belg.) en Remy (Fr.). Sturgess vat te de eerste set echter wat al te ge makkelijk op. Hij dacht de Belg van uit het achterveld te kunnen slaan, maar dit was precies in de kaart van de taaie Peten gespeeld. Met 75 won de Zuid-Afrikaan de eerste set. Toen kwam hij aanvallend naar het net en Peter was nergens meer (75 60). De derde man uit Zuid-Afrika, Cockburn, kon het tegen de uitste kende Brit Lewis niet bolwerken. In 3 sets (62, 36, 64) werd hij uit geschakeld. De partij van Ampon te gen H. Beernink werd een walk over voor de kleine kleurling. Met 61 60 werd de Hagenaar van de baan De kwart-finales, welke heden wor den gespeeld, zien er als volgt uit: Gonzales—Puncec, HarperFannin, SturgessBalbiers en LewisAm- pon. Het dames-enkelspel. In het dames-enkelspel bleek de Engelse Curry, die gisteren pas voor de eerste maal op de baan verscheen, een sterk speelster. Binnen enkele uren had zij de kwart-finale bereikt door respectievelijk mej. Waldthau- sen en mevr. Koopmans uit te scha kelen. Haar tegenstanders wonnen samen 5 games Mevr. Roos was niet bestand te gen de harde drives van de Italiaan se mevr. Manfredi en ook Nel Herm- sen moest in een eigenaardige partij tegen de Britse Tuckey het onderspit delven. In de eerste set lukte letter lijk niets en met 60 won mej. Tuckey. Gedurende de volgende set hervond de Nederlandse plotseling haar vorm, maar mej. Tuckey was sterker en met 86 ging ook deze set verloren. Mevr. Plaisse begon goed tegen de beweeglijke Frangaise Marcellin. In de tweede set miste zijn echter alle controle. De juiste lengte was volko men zoek en kansloos ging de set voor de Nederlandse verloren. In de beslissende set was het spoedig 31 voor mej. Marcellin. Toch werd het nog even 33, maar de grotere 'snel heid van mej. Marcellin bracht haar spoedig de set en de partij. (4—6, 6—1 6—3). Ook de partij van mej. Rollin Cou- querque tegen de Tsjechische mevr. Straubeova vorderde drie sets. Het was geen mooie partij. Beide speel sters vonden geen enkele maal de juiste lengte. Door haar afmakende dropshorts en vooral haar veel gro tere souplesse won mevr. Straubeova tenslotte met 46 75 64. Gemakkelijke zeges werden be haald door: mevr. Bossi met 60 60 op mevr. Schmier, mej. Hoahing met 62 61 op mej. Boyer en mevr. Rihbany met 61 62 op mej. Mc Guire. In de kwart-finales van Vrijdag ontmoeten elkaar: mej. Currymej. Manfredi, mevr. Rihbanymej. Mar cellin, mevr. Bossimej Tuckey en mej. Hoahingmevr. Straubeova. Alle Nederlandse dames zijn dus voor het enkelspel uitgeschakeld. Slechts de 8 geplaatste speelsters zijn over gebleven. De dubbelspelen. De mooiste partij van de middag was die in het gemengd dubbelspel tussen mevr. KoopmansRinkel en mej. HoahingM. del Bello. Rinkel speelde in deze partij zeer sterk. Vooral aan het net was hij telkens een wanhoop voor het buitenlandse paar. Mevr. Koopmans steunde hem goed en vooral haar volleren viel op. Hoewel de Nederlandse dubbel duidelijk sterker was, heeft men toch voor elke game moeten vechten. Na 33 werd het 53 voor Koopmans Rinkel. Maar daarna miste Rinkel en kele moeilijke kansen aan het net en zo werd de stand 55. Een game, waarin mevr. Koopmans aan het net uitblonk, volgde. 65. Del Bello miste in de twaalfde game vier bal len achter elkaar en de set was met 75. voor het Nederlandse paar. In de tweede set bleek, welk een uitstekend en sterk tennis mej. Hoahing kan vertonen. Voornamelijk dank zij haar goed spel kwam zij met haar Italiaanse partner op 53 te staan. Ripkel concentreerde zich nu ten volle en met zijn brede spreiding, zijn sterk volleren en zijn gevaar lijke backhand en met achter zich een vast spelende partner wonnen de Nederlanders drie games achter elkaar. Nog was de partij niet gewon nen. HoahingDel Bello kwamen zelfs met .76 voor te staan. Rinkel's service bracht de stand weer gelijk en ook de volgende game werd ge wonnen. 87 voor KoopmansRin kel. Het leek nu beslist, maar toch werden nog 3 matchpoints gemist al vorens de umpire van zijn stoel kon dalen. (7—5 9—7). Het dubbelspel van Swol en Rin kel tegen de Engelsen Robrets en Lewis werd een gemakkelijke zege voor de Nederlanders. Ook nu was Rinkel de grote uitblinker en dui delijk de meerdere van van Swol, die vaak onbegrijpelijk veel moeite heeft met de eenvoudigste ground- strokes. Het werd 62 62 voor de Nederlanders. Ook Sturgess en Fan nin plaatsten zich zonder moeite in de kwart-finale, door een 61 61 overwinning op Reidt en Tesch- macher. Bjerre en Krijt het Deens-Neder landse paar, werd in een aardige par tij door de gebroeders Del Bello uit geschakeld. In de ontmoeting GonzalesAmpon tegen de Fransman Sanglier en van Meegeren was de kleine Ampon de beste van het viertal. De kwart-fina les van het gemengd dubbelspel, die heden worden gespeeld, zien er als volgt uit: Mej. Carcellin en Sturgess tegen mevr. Schmier en Colin; mevr. Bos si en R. Del Bello tegen mej. Mc Guire en Puncec; mevr. Koopmans en Rinkel tegen mevr. Scholten en Ampon; mevr. Rihbany en Fannin tegen mevr. Blaisse en Remy. De geplaatste paren HoahingM. Del Bello en CurryRoberts werden in de derde ronde uitgeschakeld. Bij het herendubbelspel luidt de groepering van de kwart-finales, eveneens voor heden: Sturgess en Fannin tegen Remy en Collin; R. en M. Del Bello tegen van Swol en Rinkel; Gonzales en Ampon tegen Levy en Cockburn; Shafei en Coen tegen Harper en Puncec. Alle geplaatste dubbels hebben zich tot dusver gehandhaafd. In het dames dubbelspel is de twee de ronde nog niet geheel afgewerkt. Te beginnen met de kwart-finales zal in het heren enkel- en het heren dubbelspel om drie gewonnen sets worden gespeeld. Gezonde huid WEDSTRJDPROGRAMMA VOOR TWEEDE PINKSTERDAG. KON. NED. VOETBALBOND Kampioenschap van Nederland: SVVHeerenveen (Zaterdag); Noad —BW (Zaterdag); AGOW—Noad. Om de Voetbalbeker. Halve Finales: EmmaQuick N.; Helmon- diaFeijenoord. NEDERLANDSE CRICKETBOND 2e kl. A; Quick (H.)—LCC. CRICKET. L.C.C. Het LCC elftal is voor de a.s. competitie als volgt samen gesteld: C. J. Metsch (capt.), P. Hage naar (WK), gebr. Kantebeen, gebr. van Es, gebr. Hopp, Th. Stikvoort, N. Schouten en J. Lebbink. TAFELTENNIS. Treffers (R.A.Veen). Deze week. is het trainingslokaal van Treffers j gen veranderd en is nu in de St. Pancra- tiuszaaL De trainingsavonden zijn als volgt; Woensdagavond voor de lieren, Zaterdagavond voor de dames. 2e Pinksterdag wordt opgericht de as pirantenclub van Treffers. Iedere jon gen van 13 tot 15 jaar kan lid worden. Er worden niet meer dan 20 leden in geschreven. Er wordt gespeeld des Zondags na de Hoogmis tot half twee. (In de voorzaal). Opgeven 2e Pink sterdag na de Hoogmis in de voor zaal. Zweden-lerland3-1 Gisteravond heeft Zweden met 31 van Ierland gewonnen. De Zweden trapten af bij nat, mie zerig weer en vielen onmiddellijk fel aan, maar de Ieren verdedigden zich uitstekend en gingen op hun beurt tot het offensnef over. In de 10e minuut schoot de Iersche mid- voor Walsh hoog op doel, keeper Svensson kon de gladde bal niet in zijn macht krijgen en de toelopende Walsh gaf Ierland de leiding (01). Zeven minuten later maakte een der Ierse achterspelers bij een doelwor- steling hands, hetgeen de meeste toeschouwers wel, maar de Belgi sche scheidsrechter Baert niet ont ging. Hij kende een strafschop toe en linkshalf Sune Anderssen zorgde voor de gelijkmaker (11). Hierna ontplooide zich een vinnige gelijk op gaande strijd totdat linksbinnen Carslson door de Ierse verdedigng brak en op het juiste moment naar zijn midvoor Jepsson passeerde, die zes minuten voor rust onhoudbaar langs Goodwin schoot (21). Na de rust golfde de strijd van doel tot doel, waarbij fraaie Zweed se aanvalscombinaties prompt beant woord werden met onstuimige Ierse tegenaanvallen. Bij een van die stormlopen werd Walsh op ongeoor loofde wijze tegen de grond ge werkt. Jack Carey miste echter de toegekende strafschop. In de 34e mi nuut wees Scheidsrechter Baert voor de derde maal in deze wedstrijd naar de fatale witte plek, nu wegens hands van de Ierse linksback Keane. Nils Liedholm mikte beter dan Carey en vond het net (3—1), in welke stand geen verandering meer kwam. In de Ierse ploeg was keeper Good win uitmuntend, speelde Carey en Gannon een goede partij en toonde linksbinnen Mc Gowan zich de ge vaarlijkste aanvaller. Teylingen. Maandag, 2e Pink sterdag, is het de dag dat Teylingen 25 jaar bestaat. Reeds zijn al enige ken achtereen jubileum-wedstrij den gespeeld, alsmede feestavonden gehouden voor de donateurs. Nu staat er voor Zaterdagmiddag en Maandag weer een feestprogramma in het te ken van het jubileum: Zaterdag: Tey lingen IRijnsburger Boys I 3.30 uur. Maandag 2e Pinksterdag des mor gens 7 uur H. Mis waar alle leden bij tegenwoordig zijn, waarna een ge zamenlijk ontbijt. Des middags: Tey lingen 4—Foreholte 3, 12 uur; Tey lingen 3Foreholte 2, 12.45 uur; Tey lingen 2Foreholte 1, 13.30. Om 2 uur optocht van alle leden, zowel voetbal als gymnastiek, met muziek van de harmonie „St. Caeci- lia" uit Voorhout. 2.45 uur gymnas- tiekdemonstratie, 3 uur Teylingen I— Blauw Zwart I uit Wassenaar, om de grote beker. Des avonds om 8 uur zal een feestavond worden gegeven voor de senitren, in beide zalen van het K.S.A.-gebouw, met het optreden van „De Gezamenlijke Spelers". Jeugdtournooi U.V.S. UVS or ganiseert Maandag 2e Pinksterdag een Jeugdtournooi. Hieraan zal wor den deelgenomen door Xerxes, V.U. C., Laakkwartier, V.I.O.S., Rooden- burg en U.V.S. De wedstrijden van- te 11 uur. ROEIEN DE HENLEY ROYAL REGATTA. Voor de Henley Royal Regatta (29 en 30 Juni, en 1 en 2 Juli) zijn ver scheidene inschrijvingen uit het bui tenland ontvangen, zowel wat de ach ten als wat de skiff-nummers be treft. Hieronder zijn: Grand Challenge Cu (achten): Cottager club van de Princeton uni versiteit, V.St.. en de roeivereniging D.D.S., Delft. Thames Challenge Cup (achten): Browne and Nichos school, V.S., Princeton universiteit, V.S. en Tabor Academy, V.S. Double sculls: C. T. Neumeier, van Willem III Amsterdam, J. B. Kelly van de unoversiteit van Pennsylva nia, V.St. en J. Trinsey, V.S. ZEILEN. HOEK VAN HOLLAND—HARWICH Nederlandse zeilers bezetten drie van eerste vier plaatsen in de race Hoea van HollandHarwich, de aan loopwedstrijd voor de grote race van de royal Ocean Racing Club in omge keerde richting waarevoor heden ge start wordt. De gecorigeerde uitslagen van Hoek van HollandHarwich (105 miil) luiden: Olivier van Noort (A. W. Gou- driaan, Ned.) 12 uur 35 min. 12 sec. Wyvern II (W. R. Murdoc (België) 12.39.15. Zwerver (W. N. v. d. Vorm, Ned.) 13.09.01. Swarte Beer, dr. A. W. Joppe, Ned.) 14.42.07. S.J.Z. Programma vpor Maan dag 2e Pinksterdag: SJZ 2VNL 2, 12.30 uur; SJZ 1—VNL 1, 2.30 uur. Het 4e elftal en de adsp. gaan naar de Stompw. Boys. De adsp. spelen om 12 uur, vertrek per fiets om 11 uur vanaf Don Bosco. Het 4e elftal speelt om 1.30 uur vertrek om 12.30. even eens per fiets en vanaf Don Bosco. V.V.S.B. Het le elftal gaat naar Concordia voor een bekerwedstrijd. Aanvang 2.30 uur. Een combinatie van het 2e en 3e elftal gaat naar Kat wijk om K.R.V. te ontmoeten. Aan vang 2.30 uur. De a-junioren gaan naar Voorschoten om VVLV a te ont moeten voor hot LVB kampioenschap, aanvang 12 uur. De B-junioren spe len in Noord wijk vriendschappelijk tegen SJC B. Ook de c-junioren spe len voor het LVB-kampioenschap, thuis tegen Ter Leede a, aanvang 12 uur. De a-, b- en de c-adspiranten spelen thuis tegen SJC a, b en c. Aanvang respectievelijk 4.30 u„ 3.30 en 2.30 u. KJt.V. Programma voor Zater dag. De adsp. b vertr. om half 3 van af parochiehuis om tegen Docos c- adsp. de revanche wedstrijd te spelen. Aanvang half 4. 2e Pinksterdag 2.30 KRV 1—VVGB 3; 12 uur KRV jun. A BI. Zwart jun. B. De adsp. spelen om 12 uur in Wassenaar tegen BI. Zwart c jun. Vertrek 11.15 vanaf pa rochiehuis. Meerburg Met een gewijzigde opstelling speelt Meerburg Maan dag a.s. haar laatste promotiewed strijd tegen DOSR thuis. Hoewel de uitslag van deze wedstrijd voor bei de partijen niets meer ter zake doet, verwachten we toch, dat beide par tijen gebrand zullen zijn op de over winning. Hopelijk wordt deze wed strijd nog een spannende, maar voor alles een faire wedstrijd. Aanvang 2 uur. De opstelling van Meerburg luidt: doel M. v. Kins, achter B. Bank en F. Zandbergen; midden: P. v. Mil, A. v. Mil en A. Voordouw; voor: J. v. Velzen, H. Wolvers, A. Owel, N. Romijn en Th. Zandbergen. ATHLETIEK HANSENNE KLOPT REIFF OP DE 1500 METER. Gisteravond heeft Marcel Hansen- ne te Parijs een internationale wed strijd over 1500 meter gewonnen in 3 min. 47.4 sec., waarmee hij zijn eigen Frans record 0.60 sec. omlaag drukte. Tweede werd de Belg Gaston Reiff, die met een tijd van 3 min. 48.2 sec. zijn beste persoonlijke pres tatie met 0.2 ces. verbeterde. Derde werd de Fransman Vernier 3.48.6 en vierde de Fransman El Mabrouk 3.50.8. Hansenne maakte over 500 meter een tijd van 1 min. 13.7 en liep de 1000 meter in 2 min. 32. De tijd van de Fransman is beter dan het Olympisch record, dat met 3 min. 47.8 sec. op naam van de Nieuw-Zeelander Lovelock staat. Bij de Londense spelen van 1948 won de Zweed Erikson de finale in 3 min. 49.8. Het wereldrecord werd door Haegg (Zweden) in 1944 op 3 min. 43 ge bracht, in 1947 door zijn landgenoot Lennard Strand geëvenaard. PAARDENSPORT. „MUSIDORA" WON EPSOM. De „Oaks" werd te Epsom gewon nen door „Musidora" met het paard „Coronation" op de tweede plaats met zeer gering verschil en „Visa Versa II" als derde op 2 lengten. Het was een prachtige finish en eerste op de laatste 100 meter ging „Musido ra", gereden door de Australische jockey Adgar Britt, de van de start af leidende „Coronation" voorbij. De winnaar stond genoteerd 4/1, „Coronation" 6/1 en „Visa Versa II" 5/1. Het is de tweede grote race, wel ke „Musidora" dit seizoen won, im mers ook de 1000 guineas werd door dit paard gewonnen. AUTOMOBILISME VILLORESI WINT GROTE PRIJS VAN ROME De race om de grote prijs van Ro me is met een Italiaanse zege over de gehele 'linie geëindigd. Vier Italiaan se coureurs, die alle vier in Ferrari's reden bezetten de eerste plaatsen. Nummer vijf was eveneens een Ita liaan in Maserati. Uitslag: 1. Villoresi 258 km in 2 uur 34 min 39 sec. gem. snelheid 100.091 km per uur. 2. Ta- ruffi 2.34.45, 3 op 1 ronde Cortese 2.35.20; 4. op 5 ronden Righotti 2.35.22 5. op 8 ronden Romana 2.34.41. De 15 andere concurrenten hebben op gegeven. KLM WANDELMARS-6 JUNJ SCHAKEN THEORIE EN PRAKTIJK. We willen allerminst beweren, dat het, om goed te schaken, niet nodig zou zijn om althans een behoorlijke ondergrond van theoretische kennis te bezitten. Hoe grondiger kennis van de theorie, hoe groter steun bij onze schaakpraktijk. Die kennis van de theorie vooral niet op te vatten als een groot aantal uit het hoofd geleerde rijtjes zetten. Hoofdzaak is het kennen en be grijpen van algemene regels en ken merken. Een speler met schaakaan- leg (hoofdzaak!) en toegerust met goed begrepen theoretische beginse len kan en zal het ver brengen. En zelfs met die „theoriegrondwet" is het vaak eigenaardig gesteld! We zullen ons dienen te beperken tot en kele voorbeelden. Voorbeelden van wat de theorie voorschrijft en waar de praktijk dan ineens maling aan heeft. Een van de alom bekende regels luidt: „Breng de dame vooral niet te gauw in het spel". Temidden van alle nog aanwezige lichte stukken dreigt ze zo gauw gevaar verloren te gaan. De grote Aljechin wist dit natuur lijk ook. En hij speelde bijv. deze partij: Wit: Dr. A. Aljechin. Zwart: H. Wolf. Tournooi te Pistyan 1922. 1. d2d4, d7d5; 2. Pgl—f3, c7— c5; 3. c2—c4, c5xd4; 4. c4xd5, Pg8 f6; 5. Pf3xd4, a7—a6; 6. e2—e4! (of fert e4 om d4 te behouden. Maar de d-pion is dan geïsoleerd en „de theorie", waarschuwt daartegen. Toch speelt Aljechin 't) 6 Pf6xe4; 7. Ddla4+ (tegen de alge mene regel hierboven genoemd 7Lc8d78. Da4—b2, Pe4—c5; 9. Db3e3 (dat zijn n.l. 3 zetten achter elkaar met eenzelfde stuk en dat in de opening. Ook al tegen de theorie!); 9g7g6; 10. Pd4f3, Dd8c711. De3—c3!; Th8—g8 (om b4 met Lg7 te beantwoorden); 12. Lel—e3, b7b6; 13. Pbl—d2, Lf8— g7; 14. Le3d4, Lg7xd4; 15. De3xd4. Hoe is, na dit herhaald spotten met de aloude gevestigde theorie de si tuatie! Met Le en 00 is wits ont wikkeling voltooid, wit met twee open lijnen voor zijn torens. En zwart kan niet meer rocheren, en pion 85 belet verdere ontwikkeling. Er volgde nog :15Ld7b5; 16. Lflxb5, a6xb5; 17. 0—0, Ta8—a4; 18. b2—b4, Dc7—d8; 19. a2—a3, Pb8—d7; Tfl—el, Ke8—f8; 21. d5—d6!, Pc5e6; 22. Telxe6! (stormrijp) f7xe6; 23. Pf3—g5, Dd8—b8 (op e5; 24. Dd5, De8; 25. Pe6f, Kf7; 26. Pc7f, Ke6; 27. Df3f); 24. Pg5xe6f, Kf8—f7; 27. Pg5—e6f met herovering van de kwaliteit. De plus pionnen winnen. Na nog enige zetten gaf zwart op. (Wordt vervolgd).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1949 | | pagina 6