De nieuwe veilinghal geopend te Roelofarendsveen UIT DE OMGEVING STADSNIEUWS Wilt U iets weten? LAATSTE BERICHTEN Trouw- en Verlovingsringen C. DE KEMP DINSDAG 31 MEI 1949 DE LEIDSE COURANT PAGINA 3 Vele gelukwensen voor de jubilerende directeur Maandagmiddag hadden vele be langstellenden zich verenigd in de nieuwe veilinghal O.m. waren aan-, wezig de burgemeester van Alkema de en echtgenote, de architect van de nieuwe veilinghal, fde heer Th. J. Deen, de heer Nijssen, vice-voorzit- ter van het Centraal Bureau van Tuinbouwveilingen de heer v. d. Perk- uit Katwijk, namens de Prov. Commissie voor Zuid-:Holland, mr v. Reenen, rechtskundig adviseur van het Centraal Bureau, ir G. W. v. d. Helm, rijkstuinbouwconsulent, de heren C. Hoogervorst en v. d. Hoorn resp. directeur en voorzitter van de veiling Ter Aar, pastoor Ligthart en kap. G. J. Groen. Aan de bestuurs tafel hadden plaats genomen de di recteur, de heer N. Turk en het be stuur der veiling, naast de burge meester, pastoor J. G. Onel en de g.a. kap. A. J. Hartog. Voor de bestuurstafel prijkten verschillende bloemstukken o.a. van het Centraal Bureau en A.'V.T. wel ke in de loop van de middag door nog meer gevolgd werden. De inrichting van de nieuwe veilinghal. De nieuwe veilinghal, alhoewel nog enkele kleine werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, werd bruikbaar afgeleverd, en maakte 'n zeel" goede indruk. Aan de Noordzij de zijn grote rolluiken aangebracht, waardoor het vervoer per as .kan ge schieden. Aan de Zuid-zijde naar bo ven schuivende deuren, met een overkapping over het water, waar de tuinders hun producten kunnen aanvoeren. In de veilinghal is een lokaal voor het personeel aange bracht. Met het reeds bestaande ge- WATERPOLO INDELING AZC-ZEVENTALLEN. De indeling voor de zomercompe titie van de AZC zeventallen ziet er als volgt uit: Dames I: AZC, Gouwe, HWGV, OZV, ZIOS. Heren I: AZC, HPSV, Sleutelstad, H.Z. en P.C., Vitesse. Heren II: AZC II, Gouwe H, Zian IV. H.Z. en P.C. Ill, VZC III. Heren III: AZC III, Bodegraven II Boskoop II, Donk I. Adspiranten: AZC, Bodegraven, Gouwe, Gouda B. ZWEMMEN Kampioenschap van Alphen. Op 30 Juli a.s. zal door de Alphen- se Zwemclub in het Aarkanaal een 2 K.M. zwemwedstrijd wordenge houden met als inzet het kampioen schap van Alphen op deze afstand. Inschrijving staat voor een ieder open. Op een nader te bepalen datum zal ook een wedstrijd worden ge houden over een afstand van 1 K.M. eveneens met de titel van „Kam*-1 pioen van Alphen" als inzet. ATHLETIEK. R.K.A.V. „Holland". Bij de re gionale athletiek-wedstrijden van D. E.M. te Beverwijk, die op Zondag j.l. werden gehouden, kwam '„Holland" (Lisse) goed voor de dag. °H. Paardekooper wist twee tweede prijzen in de wacht te slepen n.l. op de 100 M. D-klasse (tijd 12.4 sec.) en bij het verspringen D-klasse (5,49 M.) De nieuwe lange afstands specia list Jan Damen, die op Hemelvaarts dag te Amsterdam van de D-klasse in eens promoveerde naar de B-klasse op de 3000 M., deed het ook Zondag weer goéd. In een groot veld lopers werd hij derde in de tijd van 9 min. 51,4 sec. Cor Zuiderduin werd in de tweede serie (500 M.) Junioren A eerste in 4 min. 44,8 sec. De Haarlemse nevenafdeling van „Holland" had zowel haar recruten als reservisten in het vuur gebracht en wist vooral bij de technische num mers. enige eerste en tweede prijzen te veroveren. POSTDUIVEN De Blauwband (Sassenheim). Wedvlucht met Oude duiven vanaf Roosendaal. 76 K.M. In concours 129 duiven, gelost te 1 uur 30 min. Eerste duif 2.52.53, snelheid 1457,5 meter; laatste 2.30.39, snelheid 1260 meter. Volgorde eerste tien: G. B. Roodenburg 1, 9, 16, H. J. Krom 2, 3, 6, 18, 19, 22; P. C. Baart- man 4, 13; J. A. Ippel 5, 17; J. van Rijssel 8, 14, 26; C. Drost 7; C. Al- gera 10. SCHAKEN. Kampioenschap van Lisse. De uitslagen van de voortgezette wed strijden luiden als volgt: Finale. Ie klasse C. van der LipP. Koetsheid 01J. SmitPast. de Groot, afgebr. 2e klasse: B. L. HooyerC.- Sloot weg 10, C. StaringJ. Th. van Kop pen 10, A. PhilippoG. Vermey, uitgesteld, J. Th. van KoppenC. Slootweg 10. 3e klasse: G. HorsmanN. Kuypers 01, J. KampsA. Staring 01. Verliezers wedstrijden. KI. IA: C. ScholtesC. Schijf 10, J. Boogerd J. Goedemans 01, A. RotteveelN. v. d. Mey 01. KI. IB: P. BoogerdW. Goedemans. uitgesteld; H. DuchateuTh. Brou wer, uitgesteld; P. Lange veldJ. Grimbergen 01. KI. IC: E. van NijgaardenH. van Diemen 01; F. van DijkH. Simons 1—0. KI. 2B: A. VerdoesP. Schuilen- burg, uitgesteld; M. VermeerC. van Ruiten 10. KI. 3B: B. WaasdorpA. Boot, 01 Mevr. SchuilenburgG. van der Lans, uitgesteld. KI. 3C: A. DrostK. Geerling 1—0; A. LangelaanJ. van Dijk 10. Uitgestelde en afgebroken partijen. J. van Dijk—K. Geerling <0—1. bouw, beschikt de veiling Roelof arendsveen thans over een zeer practisch veilinggebouw. Opening door de burgemeester Allereerst sprak de voorz. der vei ling de heer Th. W. Schrama, een kort welkomstwoord. Burgemeester Hoijnck van Papendrecht sprak een zeer uitvoerige openingsrede uit Spr. begon met het weergeven van ge beurtenissen uit de geschiedenis van de veiling. Met ere noemde hij de vier pioniers diefde stoot tot oprich ting hadden gegeven n.l Jac. Straat hof Tz. Ji Oojji^n, Th. v. d. Meer Jz en J. Hoogervorst, Cz. De-toenmalige medewerking van pastoor van Rijn en ook het eerste bestuur van de op gerichte tuindersbond „Eendracht Maakt Macht" werden vermeld t.w. J. v. d. Meer Dz. J. Hoogervorst, P. v. d. Zwet, Th. v. d. Meer Jz en G. Hölscher, en voorts de naam van mr van Brielle-Sasse uit Nieuwveen als adviseur. Dit zijn de mensen, die de basis gelegd hebben, en wel onder zeer moeilijke omstandigheden, waardoor dit gebouw tot stand is kunnen komep, dat de harteklop is geworden van alles wat er aan tuin derij in Alkemade leeft. Dit sluit na tuurlijk geenszins de grote waarde ring uit voor het werk van het be stuur van thgins." Dit geldt in hoge mate voor de na-oorlogse tijd, die wij heden doormaken en die ivoor de tuinders reeds nu weer niet zo roos kleurig genoemd mag worden. Spr. prees het inzicht en de vooruitstre vendheid, die aan dit nieuwe ge bouw ten grondslag liggen, spr hoop te in de naaste toekomst nog mede te maken de totstandkoming van nog zo'n hal met een goed geoutilleerde emballage-hal, en piet een daarach ter gelegen eigen koelhuis. Vooral voor dit laatste zullen \Vij nog vele verkeerde inzichten hebben weg te nemen. Voorts richtte spr. woorden van waardering tot de jubilaris der veiling, de heer N. Turk die 25 jaar in dienstverband is aan de veiling irvan 12jaar als directeur en betrok hierin ook mevr. Turk. De inzegening. Pastoor J. G. Onel verrichttede inzegening, maar sprak eerst nog eén kort woord. Vergroting van de veiling aldus pastoor betekent groei en naar wij hopen bloei in de tuin bouw. Telkenmale bij een nieuw gebouw wordt Gods Zegen hierover afgevraagd. Na deze plechtigheid' was het woord aan de heer Nijssen, vice- voorz. van het Centraal Bureau van Tuinbouwveilingen. Deze memo reerde1 o.a. dat de veiling Roelof arendsveen een van de beste leden is van het Centraal Bureau. Dat uit breiding noodzakelijk was heeft spr. vandaag m'et eigen ogen kunnen constateren. Spr. richt woorden van gelukwens tot de directeur. Rijkstuinbouwconsulent ir. G. W. v. d. Helm sprak woorden van ge lukwens namens de Voorlichtings dienst. Drie factoren waren er om tot bouw van een nieuwe hal over te gaan. Acht het daarom een wijs beleid van het bestuur om zich aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen. De directeur is de man die de leiding geeft in de veiling. Door zijn werk en invloed is deze veiling thans uitgegroeid tot wat het nu is. Spr. wenst de directeur geluk met zijn jubileum, het bestuur met de nieuwe hal. Daarna spraken nog de g.a. kap. A. J. Hartog en de heer v. d. Perk uit Katwijk. - Aanbieding van een geschenk aan de directeur. De voorz. der veiling, de heer Th. W. Schrama, sprak een dankwoord. Spr. ging nog even in op de historie der veiling. Geeft het verloop en de noodzaak van deze nieuwbouw weer, welke aanvankelijk haar oor-, sprong vond uit de drang der tuin ders zelf, die tot oprichting van een bloemenveiling wilden komen. Het bestuur was van mening hier die nend te moeten werken, en is ten slotte tot nieuwbouw overgegaan. Dank daarom aan bestuur en leden voor dit besluit en aan de directeur voor de uitvoering van deze werk zaamheden. Spr. richt zich hierna tot de directeur: „Gij zijt de stu wende kracht geweest om tot uit breiding te komen. Gijhebt steeds de zorg gehad bij de uitvoering der werkzaamheden, waarvoor oprechte dank." De verschillende m-etalen glansen, die in uw jubileum zijn verwerkt, duiden reeds op een gul den glans, welk! verwachting spr. in zijn felicitatie wil uiten. De stryd, die vi'oeger bij het tot stand komen van een eensgezinde veiling aanwezig was, wordt thans ondervonden, zij het in geringere mate, bij onze bloemenveiling. Spr. besloot daarom met de wens dat dit nieuwe gebouw zal bijdi-agen tot een eendrachtig samengaan van alle le den in hun eigen veiling „Eendracht Maakt Macht". Na deze openings plechtigheid -verzamelden het be stuur en genodigden zich in hotel „De vier Heemskinderen", waar de koffie werd rondgediend, en het be stuur de directeur een officiële re ceptie aanbood. Namens de veiling was het de voorz. de heer Schrama, welke zich nu speciaal tot de jubile rende directeur richtte. Uitvoerig ging spr. in op het vele dat onder leiding van de heer Turk was tot stand gekomen en door hem tot wel-' zijn van de veiling en tuiders was verricht. In dit mooie jubileum betrok spr. ook de echtgenote en de-moeder van de jubilaris. Spr. bood als cadeau aan een rookstoel met rooktafel én toe behoren. De jubilaris sprak een woord van dank. Spr. dankt allen, die zijn werk mogelijk gemaakt hebben en wel op de eerste plaats zijn moe der. „Haar ontelbare moederlijke zorgen zijn oorzaak, dat dit alles voor mij mogelijk is geworden." Des avonds werd de jubilaris door de muziekver. „Liefde voor Harmo nie" een welverdiende serenade ge bracht. Tijdens deze feestelijke bij eenkomst voerden verschillende spre kers nog het woord, allen natuurlijk onder het uitspreken van vele geluk wensen, en bleef men nog enige tijd gezellig bijeen, om op feestelijke wij ze het meervohdig jubileum van de directeur der veiling Roelofarends veen te gedenken. ALPHEN AAN DEN RIJN Rimboekist-actie Niwin en Thuis fronten. Het ligt in de bedoeling van het plaatselijk Niwin-comité, In samenwerking met het Protestants- Interkerkelijk Thuisfront, het Ka tholiek Thuisfront en het Limburgs Kath. Thuisfront, om deze week een aanvang te maken met de actie ter verzending van enige rimboekisten naar Indonesië. De rimboekist de inhoud er van wordt voldoende bekend geacht door de onlangs in de pers gepubliceerde beschrijving en foto wordt ter be schikking gesteld van de buitenpos ten en heeft tot doel de militairen daar geestelijke en lichamelijke ont spanning te schenken. De prijs van één rimboekist bedraagt 410. En kele medewerkers van de Niwin zul len dezer dagen bij de ingezetenen voor dit doel coupons te koop aan bieden in de prijzen van 5, 2.50, 1, en 0.50. De inhoud van een rim boekist kan men ten overvloede be zichtigen in de etalage van de fir ma's Johs., v. d. BoschQuant, Pie- ter Doelmanstraat 20 en P. G. Tuyn, Hooftstraat 21 (t.o. het Nutsgebouw). Het comité, de vereniging of de organisatie die het bedrag voor een rimboekist bijeenbrengt, krijgt zijn/ haar naam als schenker(ster) op de kist geschilderd. Er is hier derhalve voor verenigingen of combinaties een mooie taaie weggelged. Een goed voorbeeld is reeds gege ven door de Hengelaai-svereniging „Ons Genoegen" die besloten heeft op 25 Juni a.s. een wedstrijd te hou den, teneinde het geld voor één rim boekist bijeen te krijgen. Aanmel ding voor deze wedstrijd kan ge schieden bij de heer C., v. Leeuwen, Pieter Doelmanstr. 23. Óp de winke- liers zal een beroep worden gedaan prijzen voor de viswedstrijd beschik baar te stellen. Het plaatselijke Ni win-comité hoopt, dat dit voorbeeld door meerdere verenigingen gevolgd zal wordeh. Propaganda Partij v. d. Arbeid. In het Nutsgebouw trad op een pro- paganda-avond van de P. v. d. A. op de heer W. Vos, oud-inwoner van Al phen en voormalig gemèenteraadslid. Tweede Lustrum N.K.J.B. Op Tweede Pinksterdag zal n.l. het uit gesteld 10-jarig bestaan van de N.K. J.B. worden gevierd, in samenwer king met de J.G. 8.30 uur plechtige H. Mis, op te dragen door de aalmoe- zeniei*, kap. Chr. Vriesekoop. Om 14.15 uur voetbalwedstrijden tussen de diverse afdelingen op het sport terrein van de Alph. Boys. Te 17 uur massale aankomst van alle gasten aan de bekende „bruiloftszaal" van de heer J. Oskam. De bus vertrekt om 16.45 uur vanaf het station. In die zaal wordt het feest gevierd met mu ziek, toneel, souper, spel, dans enz. Tevens zal een revue worden opge voerd van de welbekehde „Meester Böckling". De feestcommissie bestaat uit de heren Egbert Odijk, oud-voorz. en Bert van Leeuwen Szn., oud-secr. ALKEMADE Voor de Ouden van Dagen. Voor het uitstapje van de ouden van da gen' is een bedrag van 1100 ingeza meld. Of men al of niet meegaat moet worden opgegeven vóór 6 Juni a.s. Nadere inlichtingen zijn even tueel te verkrijgen bij de secretares se mej. De Graaf in de Kerkstraat. HOOGMADE De Piespolder wordt Piestpolder. Het is Ged. St. gebleken, dat de grensomschrijving, vervat in h'et bij zonder reglement voor de Piespolder, in meer dan een opzicht niet in over eenstemming is met de werkelijk heid! Zij hebben daarom een nieuwe grensomschrijving ontworpen. Nu bijzonder reglement voor bedoelde poldei', in verband met het voren staande, - moet worden gewijzigd, achten Ged. Staten een algehele her ziening gewenst. De oorspronkelijke naam van de polder zou, blijkens verkregen in lichtingen, luiden Piestpolder. Dit komt Ged. St. aannemelijk voor. ge let op de omstandigheid, dat het oude Morgenboek van Esselijker- woude van het jaar 1544 omtrent een bepaald stuk land het volgende ver meldt: „Dat landt hoert toe dat Monicken- cloester tot Leijderdorp ënde is ge- naemt Die Piesten, leggende voer Ho- gemade, ende Nijclaes Symonsz. en- de Dirck Louwerensz. met meer'jan- dere bruijekers, ende is groot 19 morgen 388 roeden." Nu vaststaat, dat de tegenwoor dige Piespolder ligt op de grond van ouds genaamd Die Piesten, me nen wij dat de benaming „Piestpol der" het meest met de historie in overeenstemming is. NIEUWKOOP IN INDONESIë GESNEUVELD. Bij de familie is bericht ontvangen, dat op Java is gesneuveld, Dirk van Beek, geboren 29 Augustus 1927. Hij was ruim een jaar in Indonesië. De bevolking leeft mee met de zwaar getroffen familie. OUDE-WETERING Googerpolder. De rekening over het jaar 1948 werd vastgesteld ont vangsten f 7049.32. uitgaven f 6645.43, batig saldo f 403.89. De begroting voor 1949 ontvangsten en uitgaven op f 4710.14. De omslag per H.A. *bp f 14.00. Met alg. st. werd besloten om de sluis van de polder te Oude We tering, gezien de zeer hoge onder houdskosten te doen dichten. Het aantal stemmen wat kan worden uit gebracht bedraagt 93. Ter vergade ring konden worden uitgebracht 59. Tot demping van de sluis is goedkeu ring gevraagd aan Ged. Staten van de Prov. Zuid-Holland. Het bestuur werd machtiging verleend tot het opruimen van de sluis, en totvervreemding van dit eigendom van de polder. KATWIJK AAN DEN RIJN In 't zilver. De heer Nic. Haas noot, Kerklaan alhier, zal 14 Juni a.s. de dag herdenken, dat hij 25 jaar geleden werd aangesteld als boek houder aan het kantoor der gasfa briek. De heer H. is thans hoofdboek houder. De 14e Juni zal voorde heer Haasnoot zeker niet ongemerkt voorbijgaan. Geitenfokver. Aangevoerd wer den 20 dieren. Prijzen; 1 jarig wit, ongehoornd: 1. M. Aanhane, 2. Jan Haasnoot, 3. Jac. Spierenburg, 2wee jarig wit, ongehoornd: 1. C. Hoge- woning, 2. Jan Haasnoot. Meerder jarig wit ongehoornd: 1. Joh. Knétsch 2. Joh. Freke. Bont en gehoornd: 1. W. Kralt, 2. J. B. de Best. Lammeren: 1. en 2. A. Glasbergen. NOORD WIJKERHOUT E.H.B.O. Voor het diploma E.H.B.O. uitgaande van de R.K. Vereniging voor eerste hulp bij on gelukken slaagden de dames: L. van Steip, M. Duijndam en B. Warmer dam en de heren G. Conijn, C. v. d. Klauw, C. Keijzer en J. v. d. Geest. VOORHOUT GEMEENTERAAD Afwezig de heer v. d. Nouland. De besprekingen inzake de begro ting werden voortgezet. Z. h. st. werd besloten om de kasgeldlening van 80.000.opnieuw aan te gaan. De heer Spierenburg zag gaarne te lefoonaansluiting voor de gemeente ontvanger en administrateur aan huis. De heer Prins zag er de nood zaak niet van in. Er werd een voor stel van gemaakt wat aangenomen werd met de stemmen van de heren Koomen, Prins, Nijssen en v. d. Lans tegen. De heer Spierenburg vond H'et niet leuk dat er geen uitkering komt voor koèten vertering stembureau. Deze moeten bestreden worden uit de 6.— presentiegeld. De heer Jansze vond de post kos ten voor vergaderingen wat hoog ge raamd. Hij stelde voor om dan iedere vergadering dan maar een sigaartje te presenteren, doch de leden Nijs sen, Koomen, Prins en de beide wet houders vonden dat blijkbaar wat al te erg. want stemden tegen. De post van 500.voor de secretaris der commissie tot bevordering van een doelmatige verdeling van woongele genheid werd te hoog gevonden, om dat volgens sommige leden maar weinig vergaderd wordt. Na een toe lichting van de voorz. konden de te genstanders er zich toch mede ver enigen. Met een post van 900.voor mej. Lestrade bij openbare werken kon het lid Spierenburg zich in het geheel niet verenigen omdat' deze functionaris nooit door de raad is aangesteld.^Dit was volgens de voorz. niet nodig. Het wetboek kwam ter tafel en stelde het lid Spierenburg in het ongelijk. Deze ging daarmede niet accoord en zal dat verder uit zoeken, omdat volgens hem aan de bevoegdheid van de raad wordt te kort gedaan. De heer Nijssen kwam nogmaals terug op de leveranties van planten. Waarom hebben de Voorhouters- deze niet mogen leveren? Er is gezegd, dat zij er procenten van krijgen doch betrokkenen zeggen dat dit niet waar is. Volgens de voorz. ia dit' wel waar. Als men zich niet aan de •oorschriften heeft gehouden, waar om komen die beide hoveniers dan niet met klachten? De heer Spie renburg wenst een commisie van onderzoek om juist op de hoogte ge steld te worden. De voorz. vindt dit een groot blijk van wantrouwen. De heer v. d. Lans stelt voor om de beide hoveniers te ontbieden, dan moeten zij eens klare wijn schenken. De heer v. d. Ploeg is het met het voorstel van de heer Spierenburg eens. Als B. en W. vrij uit gaan, waarom dan geen onderzoek door een commissie? Deze commissie komt er echter niet, want alleen de leden Nijssen, Spierenburg en v. d. Ploeg stemden voor; alle andere te gen. Wel zullen de betrokken hove- niers ter verantwoording geroepen worden. Dan zal klare wijn geschon ken moeten worden. Hierna 10 minuten geheime zit ting, waarna medegedeeld wordt dat het besluit genomen is tot vaststel ling van een afkoopsom van het za kelijk recht voor toegang brug naar vuilnisbelt. Een artikel in de verordening voor de vermakelijkheidsbelasting aan gaande oppervlaktetarief, bleek we derom een groot verschilpunt te zijn. Te zijner tijd zullen wel nadere vooi'stellen komen, als nog enige maanden alles aan de practijk is ge toetst. Verder nog vele hamerstukken, waarna z. h. st. de begroting 1949 werd vastgesteld. Belangrijke bloembollendiefstal tot klaarheid gebracht. Reeds in Juni 1948 werd aangifte gedaan van diefstal van een partij kostbare nieuwe soort tulpenbollen, welke door de ontvreemder(s) ruw waren gerooid uit een bed te veld staande bollen. Van de daders was toen geen spoor te bekennen en het voorlopig onderzoek leverde geen direct resul taat op. Na bijna een jaar regelma tig voortgezet recherchewerk werd dit bekroond en als gevolg daarvan in Hahrlem twee personen aange houden tegen wie ernstige vermoe dens in deze waren gerezen. Ifet wa ren de 39-jarige J. B. en de 44-jarige los arbeider J. v. V. Zij ontkenden hardnekkig, nadat zij in arrest wa ren gesteld, iets met deze diefstal uitstaande te hebben. Het feitenma teriaal, door de R.P. bijeengezameld, was echter van zo'n overstelpende DE GROTE SPORTDAG TE LISSE. De beste turnploeg van Nederland naar Lisse. Op de grote sportdag van 19 Juni te Lisse zal een zeer gevariëerd pro gramma worden afgewerkt. Naast de sensatie van een wielerwedstrijd is er de spanning van een voetbalmatch en de rhytmische schoonheid van een' massale gymnastiek-demonstratie. Maar ook de fijnproevers op sportge bied zal iets voorgeschoteld worden, wat gerust het neusje van de zalm ge noemd mag warden. De keur-turn- ploeg van Nederland, bestaande uit pl.m. 12 dames en 12 lieren, zal in de pauze van de voetbalwedstrijd de monstreren, de dames aan de ringen, de heren op hoogbrug en hoogrek. Zonder de andere deelnemers te kort te doen. mogen we beweren, dat deze demonstratie, zowel in technisch als in artistiek opzicht, veruit aan de top zal staan. Meer dan duizend postduiven te gelijk de lucht in! Bij het begin van de middag, als alle deelneemster en paarden staan aangetreden, zullen op een afgespro ken sein meer dan duizend duiven gelost worden. Zoals vanuit Londen in 1948 dui zenden duiven tot in de verste uit hoeken van het Britse eiland de tij ding brachten, dat de Olympische spelen geopend waren, zo zullen ook hier deze snelgevleugelde dieren de bevolking van de bollenstreek ver kondigen, dat de sportdag 1949 te Lis se is begonnen. aard, dat langer ontkennen vruchte loos was voor de verdachten, die ein delijk bekenden de diefstal te heb ben gepleegd. Bovendien konden de ontvreemde bollen, die een flinke waai-de vertegenwoordigden ook nog worden achterhaald en aan de eige naar worden teruggegeven. t V OORSCHOTEN Aanbesteding. Ten gemeente huize alhier hadden gisteren een tweetal aanbestedingen plaats. De eerste was van het bouwen van 7 woningen voor ouden van dagen aan de Landweg. Hiervoor werd de laag ste inschrijver W. J. Olsthoorn, al hier voor een bedrag van 44.700. Hoogste inschrijver was H. J, Strijk uit Rijpwetering voor 62.490. De tweede aanbesteding was van het bouwen van 3 arbeiderswoningen aan de Tolstraat. Hier werd de laag ste inschrijver de fa. Gebr. A. J. de Graaff van hier voor een bedrag van f 30.900. Hoogste was hier B. Voogt uit Delft voor 33.57Q. Herhaalde waarschuwing. Schre ven wij vorige week over de ont ploffing, welke zich bij de gemeen telijke vuilverbranding voordeed ten gevolge van mitrailleurkogels, die in het huisvuil waren geworpen, Za terdagmorgen had gedurende de ver branding" van het huisvuil opnieuw een explosie plaats. Deze keer van minder ernstige aard, vermoedelijk door geweerkogels, zodat de inmid dels herstelde oven intact bleef. De Dir. van Openb. Werken vei'zoekt ons de vorige week reeds geplaatste waarschuwing aan het adres van de inwoners nog eens te herhalen en wij voldoen gaarne aan dit verzoek. AFSCHEID J. B. SOMERS. Hedenmorgen 'heeft de heer J. B. Somers, bijna 40 jaar administrateur, aan de N.V. „De Leidse Courant", wegens het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd, afscheid ge nomen van zijn werkkring. De kortste weg van Sassenheim naar Nunspeet: Sassenheim, Leegh- water, Leimuiden, Uithoorn, Leenen, Hilversum, Baarn, Amersfoort, Nij- kerk, Putten, Harderwijk, Hierden, Nunspeet. De kortste weg van Lisse naar Apeldoorn Zie bovén. Vanaf Amersfoort: Voorthuizen Oud Milli- gen, Apeldoorn. Ons is niet bekend welke cou rant in Canada door de Nederlandse boeren het meest wordt gelezen. BRITSE „VLIEGENDE VLEUGEL" VERONGELUKT. De Britse bladen melden, dat een van Engelands twee „Vliegende Vleu gels" met straalaandrijving, de AW52, Maandagavond bij een proefvlucht is verongelukt. De piloot wist zich per parachute te redden. De kostèn van de verongelukte machine waren naar schatting tweehonderdduizend pond sterling. MARKTBERICHTEN BODEGRAVEN, 31 Mei. Kaas Aanvoer 151 partijen. Prijzen 1ste soort 1.681.72. 2de soort 1.63— 1.66, zware 1.70 per kg. Handel' ma tig. TER AAR, 30 Mei. Groente. Kas- snijibonen f 1.5514.90, idem stek 1.001.40, peulen 0.901.10 per kg.; bloemkool 49—69 cent, idem H 3240 cent, idem IH 2919 cent, idem stek 5—18 cent alles per stuk; bospeen 3042 cent, idem stek 24 25 cent per bos; tomaten 4161 cent, idem kriel 2030 cent per pond, sla I 2.705.70, idem II 2.per 100 stuks; andijvie 35—36 cent, idem stek 1527 cent per kg.; spinazie 0.75 1.31 per kist, postelein 2940 cent per kg.; bosprei 1.902.90 per 1O0 bos; prei 48 cent; uien #-6 cent per kg - slavellen 3040 cent per kist; rabarber 813 cent, nieuwe aardappelen 38 cent per kg.; kom kommers 29 cent, idem stek 10 cent per stuk, bosuien 1.40 per 100 bos; peterselie 9 cent per bos; aardbeien 3654 cent, idem klein 1934 cent per doospe, anjers 1 cent per stuk. ROELOFARENDSVEEN, 30 Mei. Groente. Aardbeien 5482 cent, idem afw. 3857 cent per half pond; krop sla 26.60, bloemkool 1180, bospeen 4150 cent, peulen 7.50 10; kassnijbonen 17.5022.50, id. stek 11.5013.50 per 10 kg. Bloemen. Pyrethrum 11—21 cent Margrieten 616 cent, Anemonen 6 18 cent, Esther Read 3436 cent, Duizendschonen 1215 cent. Trol- lium 612 cent, Papaver 824 cent, Irissen 1640 cent, Spitfire 2041 cent, Freesia's 30'33 cent, Violieren 2450 cent. Lupine 1114 cent, La- thprus 1117 cent. Bruidsanjers 10 10 cent, Pioenen 0.801.00, Calla 818 cent. Verloofd: NELY BERG JAN HOOGEVEEN j'Ur. cand. Hopfdstx-aat 68, S'heim. Melchior Treublaan 40. Leiden. 2504 Pinksteren 1949. Geen ontvangdagen. Op 17 Juni a.s. hopen 2 onze dierbare Oom en 2 Tante j C. J. CAPTEIN A. A. CAPTEIN— I BROUWER 2 de dag te herdenken, dat zij vóór 25 jaar in 2 6 het Huwelijk traden. De H. Mis uit dank- 2 baarheid zal tot hun 2 intentie worden opge- 2 dragen de 21e Juni. des morgens half tien. 2 Dat God hen nog lang 2 moge sparen is ons 2 2 aller wens. 2 Jan, Gre. Cor. 4 Z'woude, 31 Mei 1949. Weipoortseweg 30. Heclen overleed, voor zien van de H.H. Sa cramenten der Ster-/ venden, onze iifnig ge liefde en zorgzame Moe der, Behuwd-, Groot- en Pleegmoeder, Zus ter, Behuwdzuster en Tante JOHANNA MARIA VAN DER WERF Weduwe van CORNELIS VLASVELD in de ouderdom van 84 jaar. Z'woude, 31 Mei 1949. Hoge Rijndijk 311. M. H. Vlasveld P. J. Vlasveld A. H. Vlasveld— v. d. Kwartel en kinderen. H. Eckl De H.H. Uitvaartdienst zal gehouden worden op Zaterdag 4 Juni te 9.30 uur in de parochiekerk van O. L. Vr. Onb. Ontv. Meerburg, waar na de begrafenis op het R. K. Kerkhof aldaar. Rozenkransbidden: Woensd., Donderd. en Vrijdagavond te 8 uur aan het sterfhuis. JUWELIER BOTERMARKT 12 *3? Lachen is gezond: Neus- pegels, nispoeder. fop- borxbons. schertslepels, fop- Depermunt, foplucifers. knalsigaren, muizen en ratten (origineel), lucht kussens. bordenwippers, fopspenen, zere vingers, schrik-enveloppen, torren, schertsétui's, stinkbommen van de Volle Neef, Dief- steeg 19. 3960 3" Buffet te koop aange boden. Brieven onder no. 3965 bureau van dit blad. 3? Brandkast, Bureaux, prima zv/are brandkast, orgel, geisers. baden, gas- V fornuis. Mechelse stoelen, buffetten. handhawagen, enz. W. W. Kooreman. N. Rijn 9. afloop Visbrug te Leiden. Tel. 23261. 3962

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1949 | | pagina 3