Minister Rutten over de beoefening der wetenschap onder Katholieken „Het Christelijk leven zal weer opbi oeien De gezondheidstoestand van de Leidse bevolking BOEKHOUDEN ZATERDAG 7 MEI 1949 DE LE1DSE COURANT EERSTE BLAD PAGINA 2 HET ZILVEREN JUBILEUM VAN DE R.K. UNIVERSITEIT TE NIJMEGEN. In de academische zitting van de R.K. Universiteit, hedenmiddag ge houden ter gelegenheid van het 25- jarig bestaan der universiteit heeft de Minster voor Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, prof. dr. F. J. Rut ten, een rede gehouden, waarin hjj o.m. zeide: De katholieke universiteit heeft vanwege haar verdiensten in de eer ste 25 jaar van haar bestaan de vol ledige erkenning verworvgn van de zijde der andere Universiteiten en Hogescholen. Het is om haar ver diensten ook, dat zij thans het respect geniet van ons volk en de financiële steun van de Staat. Die algemene er kenning vormt een goede basis voor de onderlinge verstandhouding tussen de instellingen van Hoger Onderwijs en voor een vruchtdragend overleg met de zes universiteiten en vier Ho gescholen, die Nederland rijk is. De waarden, die in de katho lieke levensbeschouwing beslo ten liggen, werden door de ka tholieke universiteit benut en hebben in niet geringe mate bij gedragen tot verruiming en ver dieping van de cultuur van Ne derland. De regering stelt het op prijs daarom van haar dank baarheid te getuigen. De Stichting dezer Universiteit, 25 jaar geleden, wai. het begin van een nieuwe fase van de katholieke herle ving, die in de vorige eeuw haar aan vang genomen heeft. Toen de weder opbouw van het lager, middelbaar en voorbereidend, hoger onderwijs in ka tholieke sfeer nagenoeg tot stand ge komen was, werd de beoefening van de wetenschap onder de katholieken van Nederland met een heilig vuur gepropageerd. Die actie heeft succes gehad. Zij heeft meer relief gebracht in het samengestelde beeld van de katholieke bevolking. Was er in 1900 aan alle univesitei- ten van ons land samen niet meer dan één katholieke hoogleraar. Hij was de enige op de 209 thans zijn er 104 katholieke hoogleraren op het totale aantal van 724. Niet minder merkwaardig is de toename van het aantal jonge katholieke intellectuelen van ons land. In 1900 waren aan onze universiteiten ruim 2800 studen ten ingeschreven, waarvan er ruim 200 als katholiek vermeld; dat is 7 Van de ruim 25.000 studenten in 1948 waren er 6500 katholiek, dat is 26 Vanzelfsprekend vallen deze cij fers niet samen met het aandeel en de taak der katholieke universiteit. Zij duiden enkele lijnen van de ka tholieke herleving aan, het algemeen kader, waarin deze universiteit werk zaak is. Professoren, docenten en gij allen, die met toewijding aan de vorming der geesten werkt, wie de vele ambten en betrekkingen nagaat, die door oud-studenten dezer universiteit worden bekleed, hem past het u daar voor hulde te brengen. Staat mij toe, u namens de regering te zeggen, dat gij een werk verricht hebt, dat van groot nut is ook voor onze burger lijke samenleving. Op het eerste ge zicht schijnt het nuttig effect van de studie aan universiteiten en hoge scholen in de omliggende landen gro ter te zijn, dan in ons land, en wel omdat daar de studie van de studen ten mindei vrij is dan tori onzent. Het komt mij nochtans gelukkig voor, dat gij het typisch Nederlandse op leidingsstelsel bij uw hoger onder wijs wenst te behouden. Het is in overeenstemming met een regel, die door de eeuwen is getoetst: indien iemand iets gepresteerd heeft, dan is dat iets, wat hij niet geleerd heeft. Studenten van deze universiteit, u reken ik bij dit jubileum tot de meest bevoorrechten. Bij een min der feestelijke gelegenheid heb ik mij veroorloofd de universiteit van 25 jaar geleden te schetsen als een plaats, waar aardige jongens en meis jes, onder leiding van min of meer eigenaardige hoogleraren, in een aardige omgeving een aardige tijd doorbrachten. In de laatste 25 jaar werd de universitaire opleiding met ernst en verantwoordelijkheidsbesef meer en meer gericht op de directe maatschappelijke behoeften en afge stemd op de praktijk. Wellicht drukt die ernst en dat verantwoordelijk heidsbesef op sommige studenten wat te zwaar. Bij de Nijmeegse studen ten, zo leert mij de ervaring, is dat zeker niet het geval. Gij wordt hier ontwikkeld naar het verstand en naar het gemoed door de universitaire staf en door uw eigen studentenver eniging. Gij ontvangt hier naast een speciale vorming voor het bekleden van uw toekomstige ambt of betrek king bovenal een algemene vorming. Wat de katholieke universitaire ge meenschap aan haar studenten mee geeft, is een bijzondere onderschei ding als mens. HET MEIPLAN VAN PATER WESSELING. Enige katholieke jongeren te Hil versum hebben het plan opgevat, een biddend thuisfront te vormen, ter on dersteuning van het plan, dat pater Piet Wesseling in deze Meimaand zal ontwikkelen. Aan deze gebedsactie heeft pater Wesseling zijn vdlle in stemming gegeven. De Hilversumse jongelui vragen nu aan alle katholieke jongeren in Ne derland, hun voorbeeld te willen vol gen. Dat kan geschieden door het da gelijks bidden van een tientje van de Rqzenkrans en een wekelijkse heilige Communie voor het welslagen van de actie. KARDINAAL TISSERANT VERGELIJKT HUIDIGE KERK VERVOLGING MET DIE TIJDENS FRANSE REVOLUTIE. De huidige communistische vervol ging der Katholieken achter het IJze ren Gordijn, in het bijzonder van hen, die tot de Oosterse Ritus beho ren, gelijkt zeer veel op de Kerkver volging tijdens de Franse revolutie aldus verklaarde Kardinaal Tisse- rant, secretaris van de H. Congrega tie voor de Oosterse Kerk, in een herderlijk schrijven te Rome. De huidige regeringen worden in hun oorlog tegen de godsdienst inspireerd door -wetten, die 160 jaar geleden werden uitgevaardigd door de Nationale Assemblée van Frank rijk, toen deze probeerde om het christelijk volk te scheiden van het centrum der Katholieke eenheid en elk godsdienstig leven in het land trachtte te verstikken. De eerste slag gericht tegen de godsdienst in 1790, de opheffing van de religieuze orden en congregaties, werd spoedig gevolgd door een twee de: de proclamatie van een nieuw godsdienstig systeem onder de naam „Constitution civile du clergé". Men volgt thans dezelfde methoden. Na het sluiten van de bijzondere scho len, de onderdrukking van de katho lieke instellingen van liefdadigheid, het verbod op de religieuze orden en congregaties en de verbanning en de veroordeling van de leden, daarvan, gaan de regeringen nu over tot maat regelen tegen de diocesane geeste lijkheid." Evenals tijdens de Franse revolu tie is, zonder toestemming en zelfs tegen de wil van de H. Vader, het aantal bisdommen teruggebracht van 135 tot 83. Zo heeft b.v. de regering van Roemenië zes bisdommen opge heven: drie van de Oosterse en drie van de Latijnse Ritus. Zeven bis schoppen zijn afgezet, van wie drie van de Latijnse en vier van de Oos terse Ritus. Kardinaal Tisserant prees de trouw van de katholieken van de Oosterse Ritus aan de H. Stoel in de door de communisten overheerste gebieden, een trouw, die aan velen het marte laarschap heeft gebracht. Maar al dit lijden, zo schrijft de Kardinaal, zal onvermijdelijk leiden tot het ontwaken van een nog ster ker christelijk geloof, evenals dit ge schiedde in het revolutionnaire Frankrijk. Na de vervolgingen, welke de Kerk gedurende tien jaren, van 1789 tot 1799, moest verduren, zag Frankrijk zijn zonen en dochters in groten getale zich toewijden aan de dienst van de Kerk. Het is waar, dat verschillende oude religieuze orden niet onmiddellijk werden hersteld, maar hun tijdelijke verdwijning werd grotendeels goedgemaakt door een buitengewone bloei van congre gaties, die beter waren aangepast aan de eisen van de nieuwe maatschap pij, welke in deze stromen van bloed was geboren. Daarom zijn wij er zo zeker van. dat er wederom een nieu we opbloei zal komen van het Chris telijk leven in die landen, die thans het toneel zijn van zulke wrede en hevige vervolgingen. Onder deze titel komt in de Leid se Courant van 3 Mei j.l. een over zicht en beschouwing voor over de sterftecijfers in de winter 1948'49. E enovezicht dat vrijwel over de ge hele linie gunstig klinkt. Nu is er geen enkele reden om op dit heldere betoog in den brede in te gaan. Echter op één punt wilde ik iets zeggen; niet omdat de schrijver iets onjuist zou beweren doch om dat zijn cijfers een te eenzijdige en daardoor onvolledige en te optimis tische kijk op de situatie geven. En dat is over hetgeen hij zegt over longtuberculose. Inderdaad is de sterfte met 1.2 per 10.000 in de afgelopen winter laag. Heel wat anders dan in het begin van deze eeuw toen dit cijfer rond de 20 was. We mogen hiermee min of meer tevreden zijn en schrijver concludeert dan: „dat de long-t.b.c. als doods oorzaak gelukkig niet veel meer te betekenen heeft." Nu geven sterftecijfers ongelukki gerwijze maar één facet van de ernst van de ziekte. Er zijn ook ziektecij- fers. Waar er geen aangifteplicht be staat weten we ze niat precies doch waar de lijders vrijwel alle het C.B. passeren weten we toch dat het aan tal nieuwe besmettings en nieuwe ziektegevallen zeker niet afneemt. Op de oorzaken van een en ander ga ik niet in, maar wilde er toch één noemen: het vroegtijdig ontdekken van de ziekte b.v. door met massa- onderzoek; hoe eerder ontdekt, hoe beter, en hoe sneller te genezen de ziekte is, hoe lager het sterftecijfer wordt. 9* bestrijding zou gaan verflauwen! Daar is inderdaad geen enkele aan leiding toe. Juist door de behande ling van al die nieuw ontdekte ge vallen die niet meer doodgaan en veelal een behandeling in een sa natorium krijgen worden de kosten hoog! Wanneer dus door de tuberculose bestrijding een beroep op u gedaan wordt, weet u dat dit meer dan ooit nodig is. En ook, wanneer bij voortduring door het bestuur van Sole Mio uw financiële steun gevraagd wordt, weet u dat deze juist nu, met het oog op de uitbreiding van verpleeg- ruimte, zeer noodzakelijk is. C. R. ZIJERVELD, arts, Directeur van de G.G.en G.D. Naar HUIBERS Haarlemmerstraat 123, Lelden ▼oor Het lage sterftecijfer zegt dus niets aangaande het toe- of afnemen van de t.b.c. Door het thans zo vroegtij dig ontdekken is er een groot aantal gevallen dat op opname in een sa natorium wacht. Dit aantal was, door de onmogelijkheid hen in de laatste oorlogswinter uit te zenden, na de oorlog hoog. Gelukkig heeft men toen een stichting geformeerd, die een sanatorium, Sole Mio, in Noord- wijk exploiteert met circa 80 bed den. Eerst kwam er dan ook schot in de wachtlijst; maar momenteel is deze weer zó groot dat het bestuur der stichting uitbreiding overweegt, en er juist dezer dagen toe besloten is; mede omdat de verwachting is, dat in de 'eerstvolgende *10 jaar van een vermindering van het aantal nieuw geconstateerde gevallen geen sprake zal zijn zeker niet als men er toe overgaat de gehele bevolking te onderzoeken. De kern van dit betoog is dus deze: de sterfte aan tuberculose neemt wel af, dit komt door het vroegtijdig ont dekken. Maar door het echt-zoeken naar t.b.c. blijft het aantal ziekte gevallen nog hoog. Nu zegt de schrijver wel: „het feit, dat deze ziekte vooral jonge mensen belaagt, en dat het genezingsproces van uitermate lange duur is, noopt tot energieke bestrijding". Dit kan ik met hem eens zijn; ik wil in de zin zelfs onderstrepen: de ziekte blijft daardoor ook een groot sociaal euvel! Het zou jammer zijn als door het optimistische geluid in bedoeld over zicht, de belangstelling voor de t.b.c. LEDENVERGADERING „ST. ANTONIUS". Maandag a.s. 11 Mei des nachts 12 uur zal de Ned. R.K. Bond van Hotel, Café-Restaurant Geëmpl. „St. Antonius" vakgroep bioscoop- en theaterpersoneel afd. Leiden haar maandelijkse ledenvergadering hou den, in het café van de heer H. Rooyakkers, Korevaerstraat 11, hier. Gezien de belangrijke agenda punten worden de leden dringend verzocht deze vergadering bij te wo nen, waar tevens een bespreking zal worden gehouden voor de a.s. jaarfeestvergadering en excursie. Het bestuur heeft op veler ver zoek .de vergadering op Maandag geplaatst, de gesohiktste avond voor vele leden en collega's. Daarom vertrouwt het bestuur, dat allen op deze vergadering komen en ongeor ganiseerde R.K. collega's mede brengen. A.s. Woensdagmorgen 11 Mei om 11.15 uur worden de deelnemers en genodigden met hun dames aan het station verwacht voor de excursie naar Jutfaas; bezichtiging „Haka"- bedrijven. De reiskosten zijn trein en bus 2,85 per persoon. Dames, als uw echtgenoot niet kan gaan, is U toch van harte welkom. Zij is zeer inte ressant, deze excursie. 11.15 uur Woensdagmorgen a.s. stationshal of -plein. Het Bestuur. RAADSLEDEN K.V.P. BIJEEN Op de gisteravond gehouden bijeen komst van Katholieke Gemeente raadsleden in de Statenkring Leiden, in „In den Vergulden Turk" heeft dr. C. R. Zijerveld, Dir. Gem. Ge- n'eesk. Gezondheidsdienst te Leiden, een lezing gehouden over, het onder werp: „De geestelke vo'ksgezond- heid en de gemeentelijke verorde ningen".* O.m. wees spr. er op, dat de Over heid een aanvullende taak heeft en vestigde zeer nadrukkelijk de aan dacht op het Kruis-werk (Groene en Wit-Gele Kruis). Bij de bestrijding der openbare onzedelijkheid kunnen particulieren winkeliers, restaurateurs enz. door hun houding een grote invloed uitoefenen, groter dan door wetten of verordeningen mogelijk is. Deze opvatting van de spreker willen wij hier graag onderstrepen. Op de belangrijke rede volgde een nuttige gedachtenwisseling. Bioscopen Monsieur Vineent HET EPOS DER MENSELIJKE GOEDHEID. „Vergeten wij nooit, dat de armen onze meesters zijn: meesters, die in liefde gediend willen worden. Want slechts dan zullen zij ons onze aal moezen vergeven". Zo sprak „meneer Vincent", de grote apostel der armen, en zijn woor den getuigen niet alleen van een door door Christelijke opvatting der naastenliefde, maar eveneens van een heldhaftige opvatting. Want „meneer Vincent" thans onder ons meer bekend als de H, Vincentius a Paolo wist, dat de dienst der armen een harde dienst was, vol teleurstellingen, tegenslagen, gebrek aan begrip en aan medewerking. De man, die ziflke opvattingen heeft van zulk een taak, is een held en een heilige. Dat is dan ook de volkomen ge slaagde opzet van het filmwerk van Maurice Cloche, ons te laten zien: de grootsheid van een figuur als St. Vin centius temidden van de rauwe ellen de der Parijse achterbuurten. De film, die deze week in Casino draait, is allerminst sentimenteel; wie een week en lief verhaaltje zoekt, kan beter thuis blijven. Het is „een mannelijke film, een door sociaal gf voel bezeten film, een moedige film schreef een niet-Katholiek blad. E dat is volkomen waar. Met felle kleu ren wordt de ellende der mensheid bloot gelegd, en als een uitge schreeuwde aanklacht de wereld in het gezicht geslingerd. En daarnaast de heroïsche strijd van één man, krachtfiguur om te helpen en te leni gen met behulp van o zulke zwakke hulpkrachten. Deze film is een meesterwerk, fors opgezet en uitgewerkt met krachtige lijnen. Goedkope effecten hebben de majeers versmaad; zelfs hebben zij aan de verleiding weerstaan om het sterven van St. Vincentius uit te beel den. wat nogal eens als een mooie gelegenheid wordt beschouwd om indrukwekkend slot met veel tranen te krijgen. De film eindigt met de nobele woorden, waarmede wij ons verslag begonnen zjjn. Dank zij vooral ook het spel van de bekende Franse acteur Pierre Tres- het geen film zijn! slaagt er na- nay, die de titelrol vervult, is deze film een aangrijpend werk geworden, dat wij ieder boven de 14 jaren kunnen aanbevelen. Luxor. Een Russisch 'opleidings schip met matrozen en adelborsten xoopt in het jaar 1865 een Zuidelij ke haven binnen. Zodra ze daartoe ver-of hebben, snel.en een adelborst en de scheepsdokter het plaatsje bin nen, op zoek naar een piano. De adel borst blijkt nl. ook componist te zijn, de dokter is zanger. Ze dnngen we derrechtelijk een huis binnen. De be woonster, een gecxaiteerué'aame, is verrukt van het bezoek en besluit, een groot feest te geven. Later blijkt, dat de dame geen cent bezit en uit sluitend „op oeaietleeft. De dochter des huizes verdient er iets bij als danseres in een cabaret. Om deze dochter is de film begonnen. Zij blijkt zoveel charmes te hebben, dat zij niet slechts de hoofden van twee adelborsten op hol brengt, maar ook de componist inspireert tot een ope ra, de „Song of Sheherezadeen wel omdat zij zo verdraaid veel lijkt op die Oosterse figuur. De film is gemaakt in operette- stijl, waarin iedereen te pas en te on pas glimlacht. Ook de deelnemers aan een gevecht op de zweep, waar bij men minstens één dode verwacht. Met de beste wil ter wereld niet kunnen wij in „Song of Shehereza de" een film zien. Het verhaal is bo vendien slecht gedialogeerd. De kleu ren zijn zwaar en fel. K.F.C.-keuring: 18 jaar. Trianon. De stad Chicago werd in 1871 bijna geheel door brand ver woest, doch daarna zeer modern op gebouwd. In deze enorme klomp be ton met rechte straten en pleinen, vond in 1932 een moord plaats, die zoveel opzien verwekte, omdat de aanslag veroorzaakt werd door een overtreding van het drankbesluit in het drooggelegde Amerika. De ver moedelijke dader werd gegrepen en ondanks zijn hardnekkige ontken ning veroordeeld tot 99 jaar ge vangenisstraf. Zijn móeder zat onder tussen niet stil en spaarde in 11 jaar, door hard werken, 5000 dollar bij een, om nadere gevens los te krijgen over de werkelijke dader. Dit bracht een journalist op het idee in deze zaak echt tuurlijk in de onschuldige gevange ne vrij te krijgen. Hoe dat allemaal te werk gaat, kunt u zien en horen in de film „Hallo Noord 777", waarin James Stewart de hoofdrol van jour nalist voortreffelijk speelt en deze, overigens pretentieloze film tot een spannend ontspanningsuurtje maakt. Voor 14 jjiar. Rexvertoont deze week een fiim, welke zich grotendeels af speelt op de speedway. De titel „Mo- torduivels", wijst er reeds op, dat deze geschiedenis het meest in de smaal zal vallen van sensatieliefheb bers. Er zijn enerverende motordüels tussen gaande en komende sterren, waaromheen de nodige tragiek is ge weven. Want dat het heus niet altijd een pretje is. om op de renbaan „de man" van het publiek te zijn, onder vindt de held van deze film. Geluk kig heeft hij nog voldoende ver stand, om te beseffen, dat er achter de schermen heel wat heren zijn, die uit zijn gevaar ijke demonstraties een goed -inkomen putten. Een dergelijk besef is echter niet gewenst en ver oorzaakt de nodige moeilijkheden, die niet zou gauw zijl* opgelost. Tot aller opluchting heeft ook deze film een happy end, in de vorm zoals gewoonlijk van een gelukkig hu welijk. Boven veertien jaar. Lido. De film „Onteerd" brengt een stukje geschiedenis uit de oorlog, waarbij collaborateurs en verraders goede sier hebben gemaakt. Mevr. Lestrac's echtgenoot was een hun ner. doch na de bevrijding vluchtte hij. Niettemin wordt hij opgespoord en aangezien haar man en zijn vrien den vrezen voor bezwarende verkla ringen, staat men haar naar het le ven. Als haar hulp in de nood ver schijnt er dan nog een vroegere ma joor van het Amerikaanse leger, die na de bevrijding in de zwarte handel gegaan is. Tal van verwikkelingen en een rechtzaak tot slot zijn het ge volg. Meer om het voortreffelijke spel in deze film dan om de inhoud vinden we haar interessant. Dennis Morgan en Viveca Lindfors spelen de hoofdrollen, maar er zijn ook ver schillende goede bijrollen. In het voorprogramma een uit stekende natuurfilm over het dieren te gaan zoeken. Hij doet dat I leven in zee, een bijzonder interes- Amerikaans en anders zou 1 santé film. Een mooi kunstwerk aan de „Hartebrug" In de achter ons liggende week is de gevel van de Hartebrug-kerk, bo ven de hoofdingang, verfraaid en ver rijkt met een plaquette, die reeds de aandacht van vele parochianen en voorbijgangers heeft getrokken en geboeid. Op deze plaquette is uitgebeeld, hoe de inval van de vijand in 1940 ontsteltenis, ellende en dood bracht onder de burgerbevolking en onder onze Nederlandse soldaten. Men ziet vóór zich de troosteloze verslagenheid in een angstige vlucht bij gedwongen evacuatie. Er, boven dit alles, in het midden van de plaquette, domineert de figuur van de verrezen Christus, de goddelijke Overwinnaar. Hij en Hij alléén is de Weg, de Waarheid en het Leven, welke waarheid ook in een rand boven de plaquette is neerge schreven. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven, de opstandig en ver rijzenis voor allen, die in ellende neerliggen; Hij is de opstanding en verrijzenis voor allen, die in de dood zijn gevallen. Onder de plaquette staan de jaar tallen 1940—1945. Het is een kunstwerk van de kunstenaar Jules Rummens uit Roer mond, vervaardigd op de N.V. Klei- warenfabriek St. Joris te Beesel. Wij zien hier een product van de keramiek welke kunst zo oud is als de menselijke beschaving, maai de laatste tijd in nieuwe luister wordt gezet. Kunstenaar, vakman en tech niek hebben hier samengewerkt, om uit de weke klei iets werkelijk schoons te scheppen. De kleuren mengeling en kleuren-combinatie is een lust voor het oog, vooral als de zon ze met haar stralen overgiet. Wij mogen de parochie zowel alt ons allen feliciteren met deze aan winst. COR DE GROOT SPEELT CHOPIN Onder zeer grote belangstelling heeft Cor de Groot zijn Chopin-reci- tal gegeven. Het pianistisch talent an deze Chopinvertolker is volko men uitgegroeid tot gerijpt schoon. Hij heeft een heel eigen opvatting, die goed is en mooi. Hij speelt met doelbewuste overtuiging en volledig verantwoorde intenties. Na de „Noc turne in fis" op. 48 in een wederga ve, die een belofte inhield voor wat komen ging, volgde de grote „So nate in b op. 58"; een werk van veel kunstwaarde, evenals die in bes moll. De Groot is hier een onnavolgbaar klankenbouwer, die henbevredigd die hunkeren naar ware muziek in haar rijkste verscheidenheid. Hij dé- monstreerde een ontzaglijk ontwik kelde geestelijke kracht in zijn spel, weergaloos van klankboetsering. Dat was meer dan mooi! Na de pauze de „24 Préludes". Chopin schreef ze in alle grote en kleine terts toonsoorten. Een waas van dichterlijkheid ligt over alle (al zijn ze nog zo verschei den van karakter). Bijzonder be koorlijk zijn ze, stuk voor stuk; zang rijk, lieflijk of weemoedig, dreunend en plechtig. Allen munten uit door inhoud, vorm en modulaties. Elke voordracht was een exempel van technische begaafdheid, van soepel vinger bewegen. Een groot kunste naar (die Chopin's vormbegrip en stijl geheel in zich heeft opgenomen en verwerkt) is Cor de Groot, wiens herscheppend vermogen als daar is affiniteit, aanvoeling, prachtige aan slag, schakering, stemvoering en ac centen hem in staat stellen zijn toe hoorders heen te leiden door de he vigste uitbarstingen van hartstocht tot aan de meest vertederde lyriek. Een onvergetelijke indruk maakte De Groot's Chopin-voordraoht. De vele toehoorders waren in de wolken en dankbaar werd het toegift aan vaard. J. Kortmann. WEERSVERWACHTING Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. (Geldig van Zaterdagavond tot Zondagavond. (Opgemaakt te 10 uur). KOUD WEER. In het Zuidoosten van het land aanvankelijk nog enige regen. Overigens een koude nacht met weinig bewolking en hier en nachtvorst. Morgen wisselende bewolking, overwegend droog weer. Zwakke tot matige wind tussen West en Noord. Tamelijk koud. SNELLE opleiding v. h- PRAKTIJKEXAMEN I. ERK. PITEWANSCHQOL PLANTSOEN 65 - TELEF. 26558 LEIDS JAARBOEKJE 1949. Het Leids Jaarboekje 1949 wat de jaarverslagen en overzichten be treft eigenlijk het Jaarboekje 1948 is verschenen als jongste telg van een onwaarschijnlijk groot gezin. Het be vat, behalve de gewone ambtelijke feestnummers en een „korte", des niettemin uitvoerige kroniek, een jaarverslag van de secretaresse, mevr. J. van Leur-de Loos. Over de aanwas van het ledental viel in het afgelopen jaar niei te klagen; het bedraagt nu 875, maar het blijft ge wenst, dat meer Leidenaars zich op geven. In het verslag wordt, naast vele andere interessante mededelin gen, een voorlopig overzicht gegeven van de opgraving op de Woerd te Valkenburg. In de necrologie wor den de in 1948 gestorven Leidenaars, die 'n vooraanstaande plaats in het openbare leven innamen, herdacht o.a. D. A. van Eek, A. M. de Blauw, prof. mr. P. J. M. Aalberse en P. A. Wernink. In de artikelen-reeks wordt een deskundig historisch overzicht gegeven van de gemeente Warmond door P. J. Fockema Andreae, het ge bruik van de „bakkershoren" bespro ken door A. Bicker Caarten, het vroe gere huis van het Timmermans- en Metselaarsgilde door E. Pelinck en het oude kerkhof te Katwijk-aan-Zee door mr. J. Belonje. Kleinere bijdra gen zijn gewijd aan het Ambachtshuis te Voorschoten en aan een beschrij ving van de Rijnstreek uit de herin nering van een 90-jarige. Ter gelegenheid van een geza menlijke bijeenkomst van Neder landse en Engelse natuurkundige zal de molen „De Valk" Zondagmorgen van half 11 tot 1 uur draaien. RIOLERINGSWERKEN SPOOR- wegwerken. Door de directeur van Gemeente werken werd gistermorgen ten Stad- huize aanbesteed bestek no. 2: Riole ringswerken omgeving spoorwegover gang Morsweg. Hierop was als volgt ingeschreven: Fa. v. d. Bron Visser. Den Haag, f 19000.fa. J. H. van Bergen jr., Noordwijk aan Zee f 18900.L. P. v. d Geer A. Th. Stuifzand, Leiden, f 15900.Aannemers Wegenbouw- en Transportbedrijf J. M. Samson, Oegstgeest, f 15750.— H. van £>ijk, Edam, f 15500.Th. G. Barthen, Lei den, f 14500.C. Godschalk, id., f 14160.P. Stigter Zn., Ammer- stol f 14126.G. A. Langeveld, Al phen a. d. Rijn, f 13300.fa. A. Groe- newegen Rijswij^ (Z.H.) f 13157. Gebrs. J. en P A. Schouls, Rotterdam, f 11900.Aannemersbedrijf Gebr. Schouls, Leiderdorp f 10339. K.L.-DAGKALENDER. Correspondentie: Secretariaat Ver. „Katholiek-Leiden", Jan Lievenstr. 2, telefoon 22761. Dinsdag 10 Mei 19.30 uur Hotel „Rijnland" (Steenstraat). Belangrijke ledenvergadering van de Ned. Bond v. Sigarenwinkeliers afd. Leiden en Omstreken. Woensdag 11 Mei 20 uur „De Har monie" Breestraat. Kath. Bond voor het Gezin oprichting van een R.K. Woningbouwvereniging vrij toe gankelijk voor alle belangstellenden. Donderdag 12 Pdei 20 uur Sint An tonius Clubhuis Ouderavond onder auspiciën van de Ka'th. Jeugdraad binnen het kader van de Jeugd week 1949. Zondag 15 Mei 9 uur R.K. H.B.S. Mariënpoelstraat Contactmorgen voor jeugd-, jongeren- en sportlei ders (sters) onder auspiciën van de Kath. Jeugdraad in het kader van de Jeugdweek 1949. H. Mis (Alg. H. Comunie) gezamenlijk ontbijt inleiding door Broeder Pius uit Amsterdam over '„Vorming van jon- mensen ARS AEMULA NATURAE. Interessante tentoonstelling in de Lakenhal. Gistermiddag vond onder grote be langstelling de opening plaats van de tentoonstelling van .eden en aspi rantleden van het Leids Schildersge nootschap „Ars Aemula Naturae". De Lakenhal, die voor deze expo sitie haar deuren geopend had, heeft in de loop der jaren naast eigen bezit zo menigmaal werk van niet-Leide- naars geëxposeerd, dat het werkelijk goed doet nu eens de producten van stadgenoten te mogen aanschouwen. In zijn openingswoord heette de heer L. Verkoren, voorzitter van „Ars Aemula Naturae" de aanwezi gen harte.ijk welkom, waarna hij een woord van dank sprak tot de heer Pelinck, directeur van het mu seum „de Lakenhai" voor het onder brengen van deze expositie. Daarna was het woord aan de bur gemeester, jhr. mr. F. H. van Kin schot, die v/ees op de banden, welke er bestaan tussen het gemeentebe stuur en het Leids Schildergenoot schap. Hierbij gev/aagde hij van de waardering welke voor deze vereni ging bestaat, hetgeen o.a. tot uitdruk king komt door de aan deze vereni ging verleende subsidie „Ars" stimu leert tot werken" en jhr. van Kin schot constateerde met blijdschap de bloei en de werkkracht der werken de leden en adspirantleden. Ten slotte sprak hij de hoop uit, dat deze ex positie een groot succes zou hebben! De aanwezigen namen hierna met veel beiangstel.ing kennis van het ge- exposeerde werk. Daarbij kan gecon stateerd worden dat er inderdaad weer uitstekend gewerkt is in het afgelopen jaar, dat er een zekere vooruitgang valt waar te nemen. De bekwame leiding van de heer Rijt- man is hierbij van merkbare invloed op de richting, die men uitgaat. Voor al het feit, dat de animo onder de jongeren groeiende is, wekt hoop volle perspectieven voor de toe komst. Deze tentoonstelling biedt voor „elck wat wi's". want op allerlei ge bied van het uitgebreide schilders vermogen: stillevens, landschappen, stadsgezichten, portretkunst, enz. valt hier een en ander te aanschou wen enook te bewonderen. Een tentoonstelling, die ieder belang stelling verdient. Raad van Arbeid. Bij de Raad van Arbeid te Leiden is met ingang van 1 Mei 1949 bevorderd tot hoofd commies de commies S. Melse. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Lodewijk Franciscus Ma ria, zn. van Q. Vlugman en M. M. van Steenbergen; Cornelis Johannes Theodorus, zn van C. L. van Segge- len en M. H. Honsbeek; Maria Jose- pha, dr. van H. J. Miedema en C. W. J. van der Top; Paulus, zn. van P. Plu - en J. van Abswoude; Wilhelmus Jo hannes Maria, zn. van M. F. van Rijn en P. C. Hoogeveen; Marijke Jeanne Hendrika dr. van J. A. P. Moonen en J. C. Bouter; Abraham Albertus, zn. van H. W. van der Meij en H. E. van Venetiën; Agatha Jacoba Maria, dr. van T. J. van der Holst en M. van der Zon. Overleden: M. van der Mee, huisvr. van P. C. de Haas, 60 j.; C. J. Cornet, wednr. 70 j.; J. van As, man 56 j.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1949 | | pagina 2