Sfe£eidóe6oyhawX Vijf doden bij vliegtuigongeluk Om de terugkeer van koning Leopold De Berlijnse blokkade gaat verdwijnen Lesvliegtuig verongelukt Het Indonesische probleem Wie vindt de nieuwe formule? WOENSDAG 27 APRIL 1949 40ste JAARGANG No. 11679 Directeur. C. M. VAN HAMERSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" Bar. Papengracht 32, Telei. 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn 20935 - Abonnementsprijs 10.32 p. w„ 11.40 p. mnd., 14.15 p. kwart. Franco p. p. i 4.90 - Advert 15 ct. p. ro.m. Teleloontjes 1.50 Het geheim van Bern Er hangt een dichte sluier van ge heimzinnigheid over de besprekin gen, welke koning Leopold van Bel gië Maandag te Bern heeft gevoerd met zijn broer, prins-regent Karei, en de Belgische ministers Spaak en Moreau de Melen. Het blijkt thans, dat deze besprekingen gevoerd zijn in de particuliere v/oning van de Bel gische gezant te Bern. Wat er be sproken is men maakt er gissingen over, maar in feite weet men niets. Te Brussel zegt men aldus seint de Brusselse correspondent van de Maasbode" dat door de twee broers in een ochtend- en een na- middagbij eenkomst de algemene Bel gische politieke toestand werd on derzocht in verband met het ko ningsprobleem, in aanwezigheid van minister-president Spaak, de minis ter van justitie Moreau de Melen, de Belgische gezant in Zwitserland, burggraaf Lantsheere en prof. dr. Jacques Pirenne, secretaris van de koning. In de ministerraad, die voor he denavond is bijeengeroepen, zal de minister-president verslag uitbren gen over de Bernse besprekingen. Eerst daarna, als de regering er ten minste mee accoord gaat, zal ook België iets vernemen over „het ge heim van Bern". DREIGENDE HOUDING DER SOCIALISTEN. Intussen zetten de socialisten hun chantage voort. In hun hoofdorgaan spraken zij gistermorgen over drei ging met een staatsgreep. Maandag hebben ze reeds een vergadering be legd, waarin volgens een officiéél communique „de nodige schikkingen zijn getroffen, om onmiddellijk on ruststokers van antwoord te dienen". Verder werd gedreigd met stakingen, die geheel de activiteit van het land zouden moeten stilleggen. De rode heren lijden werkelijk niet aan een minderwaardigheidscomplex, zegt de Maasbode-correspondent, als zij denken, dat zij in staat zijn, het land, tegen absolute wil van de over grote meerderheid van zijn bevolking in, naar hun pijpen te doen dansen. Cp een andere plaats van het rode orgaan wordt als met een zucht van verlichting verklaard, dat geheel het geval van Bern zou neerkomen op veel geschreeuw en v/einig wol. Het blad zegt nl. te weten, dat „de terug keer van Leopold HI niet aanstaande is. Die terugkeer, zo zegt het rode orgaan voorts, was door de adviseurs van de koning voorzien op de datum van 15 Mei a.s., doch de beroering, door dit plan verwekt, heeft er toe bijgedragen, de koning van dat voor nemen te doen afzien. Het onderhoud heeft helemaal niet het verloop ge had. dat de koning ervan verwacht te. Toch moeten wij op onze hoede blijven", luidt het tenslotte. Intussen wacht België met span ning op het communique, dat over de conferentie van Bern waarschijn lijk na de ministerraad van heden avond zal worden verstrekt. PRINS KAREL NAAR ITALlë? De „Libre Belgique" meldt, dat prins-regent Karei zich naar Italië zal begeven en enige tijd aan de oevers van het Lago Maggiore zal doorbrengen. Hierna zal hij naar Rome gaan en door Z.H. de Paus in audiëntie worden ontvangen. Deze reis, evenals de pauselijke audiëntie, zullen een strikt particu lier karakter dragen. GEZAMENLIJK HERDERLIJK SCHRIJVEN VAN POOLS EPISCOPAAT. Radio Londen bericht, dat op Zon dag 24 April het Episcopaat van Po len een energiek gesteld herderlijk schrijden in de kerken heeft laten voorlezen. In dit herderlijk schrijven protesteren de bisschoppen tegen het feit, dat talrijke priesters gevangen genomen worden op beschuldigingen, die „belachelijk" zijn. De bisschop pen wijzen er bovendien op, dat het hun niet is toegestaan om de gevan genen te bezoeken. Keert Koning Leopold naar België terug? Koning Leopold van België heeft in Bern besprekingen gevoerd met prins regent Karei van België. Daarvoor begaf hij zich naar de woning van de Belgi sche gezant te Bern, de Lantshere. Boven het huis van de gezant met daarvoor een Belgische wagen, die verslaggevers en foto grafen naar de plaats der besprekingen bracht. Koning Leopold wilde echter noch verslagge vers, noch fotografen ontmoeten en reed aan de achterkant voor. De verslaggevers en foto grafen renden naar de aan de achterzijde van het huis gelegen gai om koning Leopold als nog te „grijpen" (mid delste foto). De koning weet echter te vluchten door zich snel te ver wijderen en aan de achterzijde het huis te betreden (onderste fo to). De koning rechts. Russisch aanbod door Amerika aanvaard staan met het Sovjet-Russische militaire bestuur, heeft het Sovjet- Rusissche hoofdkwartier te Karlshorst bevel uit Moskou ontvangen, dat onmiddellijk alle technische voorbereidingen voor opheffing van de blokkade getroffen moeten worden. Dit zou het gevolg zijn van de on derlinge besprekingen met Washington. Naar uit Amerika wordt gemeld gaat dr. Philip Jessup vandaag van Washington naar New York om in het hoofdkwartier van de UNO de Russische afgevaardigde Malik te vertellen, dat Washington het Russische aanbod om de blokkade op te heffen inderdaad een basis acht voor onderhandelingen. Het Amerikaan se State Department gaf een verklaring uit dat „de weg nu wijd open lijkt te liggen voor opheffing van de blokkade en voor een bijeenkomst van de vier ministers van buitenlandse zaken". KEVELAER 300 JAAR BEDEVAARTPLAATS. Kevelaer gaat thans het driehon derdste jaar in als bedevaartsplaats. Ter gelegenheid hiervan zal de jeugd in het Rijn- en Roergebied op 1 en 8 Mei grote bedevaarten en bijeen komsten organiseren. DAT NAM HIJ NIET. John Sullivan, de Amerikaanse minister van marine, is gisteren af getreden uit protest -tegen de stop zetting van de bouw van een reuzen- vliegtuigmoederschip, „United Sta tes", van 65.000 ton. Vijf personen gedood Gisteravond tegen half elf is in de Haarlemmermeer een „Beechcraft" van de Rijksluchtvaartschool neer gestort. Er zijn vijf doden te betreuren. Het toestel, dat terecht kwam aan de rand van de Ringvaart rond de Haarlemmermeer, bij Vijfhuizen, ging geheel in vlammen op. Een uur na het ongeluk werden de stoffelijke overschotten van vijf inzittenden ge borgen. Het toestel had de toppen van de bomen geraakt. De „Beechcraft" maakte deel uit van een escadrille van vijf lestoestel- len, dat gisteravond boven Schipnol aan het oefenen was. Drie kwartier na het ongeluk kon men de vier an dere „Beechcrafts" nog in de lucht boven Schiphol zien cirkelen. Toen wij gisteravond op de plaats van de ramp aankwamen, was het toestel reeds geheel uitgebrand. Een gedeelte er van lag op de weg, het grootste stuk was in de Ringvaart terecht gekomen. Onmiddellijk na de ramp zijn de wegen naar de plaats van het onheil afgezet en spoedde Geneeskundige Dienst en brandweer van Schiphol zich naar de plek. Van de inzittenden konden alleen de res ten geborgen worden. Bij nadere informatie vernamen wij nog: Drie Nederlandse leerlingvliegers en een Engelse instructeur en een in structeur-telegrafist .van de rijks luchtvaartschool te Gilze-Rijen wa ren om 9 uur gisteravond in de Beechcraft Ph Udi van Gilze-Rijen opgestegen om bij Schiphol nachtles- vluchten te maken. Het toestel is door onbekende oorzaak in de bomen naast de boerderij van de landbouwer Thijssen aan de hoofdweg even bui ten Badhoevedorp in de Haarlemmer meer terecht gpkomen, over de kop geslagen en op de wallekant van de hoofdvaart brandend neergestort, waarna het onmiddellijk ontplofte. Voor zover hedenmorgen vroeg uit het door diverse luchtvaartautoritei ten op Schiphol gereconstrueerde verloop van het ongeluk blijkt, had het toestel juist een zg. doorliggende landing gemaakt op een startbaan van Schiphol. Daarbij steeg het zonder noemenswaard vaart te minderen on middellijk weer van de landingsbaan in Noordwestelijke richting op. Ver moedelijk heeft het niet voldoende hoogte gekregen. In ieder gevai raak te het de top van een boom, die zich schuin achter de boerderij bevond. De top knapte af en het vliegtuig botste vervolgens tegen een 25 me ter verder vóór de boerderij langs de hoofdweg staande rij populieren op. Het bleef met beide vleugels haken, maakte een volle slag in de lucht en stortte over de weg neer. Het felle vuur alarmeerde de brandweren van de rijksbrandweer- inspectie te Badhoevedorp en Hoofd dorp. Van Schiphol rukten de rijks luchtvaartdienst, de recherche van de rijkspolitie, brandweer en genees kundige hulp vrijwel onmiddellijk uit. Ook de geneeskundige dienst uit Bad hoevedorp was snel ter plaatse. Spoedig waren ook een commissie van onderzoek bij luchtvaartrampen en leden van het parket van justi-tie ter plaatse. De duisternis maakte het echter vrijwel onmogelijk direct met vrucht het onderzoek te doen. De hoofdweg is nl. geheel onverlicht. Bovendien kan de familie Thijssen, die ter nauwernood aan een cata strophe ontkwam, want het toestel miste met de linkervleugel het dak slechts met enkele meters, weinig in lichtingen geven, omdat alle leden zich reeds ter ruste hadden begeven. et vernielde toestel met daarachter de boerderij van de landbouwer Th ijssen het toestel in aanraking is geweest. links de bomen, waarmee Een ooggetuige vertelt. Een ooggetuige, een employée van het versterkersstation, die uit de rich ting Amsterdam komende zich per fiets naar zijn werk begaf en juist toen het ongeluk gebeurde op een brug over de rijksstraatweg reed, zag achter elkaar de vijf Beechcrafts, uit de richting van Schiphol komende, stijgen. Alle toestellen hadden de lichten aan. Plotseling gingen die van het eerste toestel uit. Het schoot plot. seling daarop naar beneden, kwam met een enorme klap op de grond terecht en vloog in brand. Uit het geen deze jongeman heeft gezien zou men kunnen concluderen, dat er aan boord zich een storing heeft voor gedaan, welke mogelijk de oorzaak zou kunnen zijn van de ramp. DE VERONGELUKTE BEMANNING De verongelukte bemanning be stond uit instructeur Bender, radio telegrafist Klumpes, de leerlingen de Ridder, Draaisma en Westerhof. Instructeur A. H. Bender was 26 jaar oud. Hij was een Engelsman, die in de tweede wereldoorlog als „flight lieutenant" bij de luchtvaartdienst van de Engelse marine, de „fleet air arm" met een vliegtuig opereerde van vliegdekschepen af. Hij vocht mee in de buurt van Ceylon. De heer Ben der, die te Breda woonde, was het laatst levende lid van zijn familie. Zijn ouders zijn beide overleden en zijn enige broer sneuvelde in de twee de wereldoorlog. Instructeur Bender was sedert November 1946 als in structeur bij de rijksluchtvaartschool in dienst. Hij werd in Nederland be kend als een der drie R.L.S.-piloten, die tezamen meevlogen in de esca drille-wedstrijden om de „Ypenburg- coupe". Het team van de RLS, be staande uit instructeur Bender en de chef-instructeurs Jansen en Slag, wist tweemaal deze wedstrijd te win nen en zou binnenkort voor de derde maal trachten op de prijs beslag te leggen, waardoor de „Ypenburg-cou- pe" definitief in het bezit zou komen van de RLS. De radio-telegrafist G. J. Klumpes was 35 jaar oud. Hij woonde te Was. senaar en was sinds September 1947 als telegrafist in dienst van de RLS De leerling A. A. de Ridder was 25 jaar oud. Hij woonde te Hilversum. Zijn collega N. Draaisma was even eens 25 jaar. Hij woonde te 's-Gra- venhage. De leerling P. H. Westerhof was jaar. Hij woonde te eZist. De laatste drie volgden reeds ruim twee jaar de opleiding aan de school. Eind Mei, begin Juni zouden zij haar beëindigd hebben. De radio-telegrafist G. J. Klumpes was de enige gehuwde onder de slachtoffers. Hij had drie kinderen. De leerling Draaisma was een broer van de K.L.M.-gezagvoerder Draaisma. De directeur-generaal van de rijks luchtvaartdienst, de heer A. L. de Lange, heeft in de afgelopen nacht de familie der slachtoffers op de hoogte gesteld. MOSKOU MISTE DE BUS Amerikaanse functionarissen zijn er van overtuigd, zo schrijft James Reston, de diplomatieke correspon dent van de „New York Times", dat de Sovjet-Unie met haar aanbod, de blokkade van Berlijn op te heffen, precies hetzelfde voor heeft als toen zij de blokkade uitvoerde n.l. de oprichting van een Westduitse rege ring uit te stellen of te voorkomen. „In officiële Amerikaanse kringen" gaat Reston verder, „is men echter van gevoelen, dat haar kans om dit te bereiken ofschoon nog geenszins verkeken niet zo goed is als zij had kunnen zijn, indien Rusland de blokkade had opgeheven en de raad van ministers van buitenlandse za ken had bijeengeroepen, voordat de overeenkomst t.a.v. de Westduitse staat werd bekend gemaakt". Niets had de Amerikaanse func tionarissen in het verloop van de tién maanden van moeilijke en vaak verrassende onderhandelingen over de blokkade echter meer verbaasd dan het tijdstip, dat gekozen werd voor de bekendmaking van Tass over de geheime besprekingen tussen Jes sup en Malik, die in de afgelopen 10 weken te New York werden gé- voerd. Door het succes van de luchtbrug waren de Amerikaanse functionaris sen niet verbaasd, dat de Russen zich bij officiële gelegenheden begonnen te vertonen en ook op andere manie ren toonden opnieuw contact te wil len opnemen over de kwestie Duits land, Wat de Amerikaanse functionaris sen echter niet begrepen, was, dat de Russen niet openlijk verklaarden, dat zij een aanbod hadden gedaan om de blokkade op te heffen vóór de be kendmaking uit Frankfort, dat over eenstemming was' bereikt aangaande de vorming van een Westduitse re gering. Hadden zij dit gedaan, zo menen verantwoordelijke function- narissen, dan zouden de Westduitse politici het resultaat van de bijeen komst der ministers van buitenland se zaken hebben afgewacht, alvo rens verder te gaan. Dit uitstel was juist wat de Russen en niet de V. S., Frankrijk en Engeland, wensten. Dit was de reden, waarom men van of ficiële zijde in Amerika de berichten over besprekingen tussen Jessup en Malik weigerde te bevestigen en al het mogelijke deed om deze berich ten te verdoezelen en te negeren, wanneer verslaggevers de juistheid van poogden vast te stellen, zo besluit Reston, Drama in drie bedrijven De Nederlandse pers in Indonesië wijdt besprekingen aan de republi keinse verklaring van eergisteren, waarin o.a. deze passage voorkomt, „dat een terugkeer van dè repu blikeinse regering naar Djokjakarta, zonder een werkelijk vooruitzicht op een algehele oplossing, zou be tekenen, dat de republikeinse rege ring in een onhoudbare en direct gevaarlijke situatie zou worden ge plaatst." „De Vrije Pers" (Surabaja) spreekt in dit verband van „een pikant spel" „dat in drie bedrijven uiteenvalt" „In het eerste bedrijf schreeuwen de republikeinen om een onmiddel lijke en onvoorwaardelijke terug keer naar hun hoofdstad. In het tweede bedrijf zegt de Nederlandse delegatie, bereid te zijn, over onderwerp te spreken. Dit bezorgt de republikeinen de schrik van hun leven, want zij hebben er altijd op gespeculeerd, dat Nederland deze terugkeer nimmer zou toestaan. Dan volgt het pikante derde bedrijf, waar we dan nu mee bezig zijn: de Ne derlandse delegatie blijft de terug keer onder bepaalde voorwaarden aanbieden en de republikeinen den ken bij zichze), dat nooit!" en zoe ken dus naar een middel om het aanbod tot deze terugkeer zodanig af te slaan, dat ze zich niet al te zeer blameren". Het blad schrijft dan, dat de re publikeinen daarmede bij monde van de republikeinse woordvoerder zijn begonnen en zet uiteen, dat Moh. Rum en Moh. Hatta binnenkort voor het voetlicht zullen komen en dat het dan vermoedelijk de taak van Moh. Rum zal zijn, op een gegeven ogenblik de besprekingen te doen mislukken. „Men zal natuurlijk pro beren, de schijn op te houden, doch het staat bij voorbaat vast, dat de heren niet naar Djokja terug wil len, om de eenvoudige reden dat zij weten, op niemand te kunnen steu nen. Onder deze omstandigheden is het weliswaar begrijpelijk, dat zij voor deze terugkeer niet veel voe len, maar het pijnlijke voor hen is, dat zjj deze terugkeer altijd als een eerste voorwaarde hebben gesteld". Aldus „De Vrije PeTs". NED. VERLIEZEN IN INDONESIË De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen dc vol gende verliezen in Indonesië zijn gerapporteerd: KON. LANDMACHT: Gesneuveld 31 Maart: Sold. J. H. Maas, Maarheeze (N.-Br.). Gesneuveld 7 April: Sold. Ie kl. J. Pinster, Rotter dam. Sold. J. W. C. van der Worp, Amsterdam-W. Gesneuveld 8 April: Sold. Ie kl. A. Blaauwendraad, Westbroek. Majoor F. H. M. Hazelzet, Breda. Korp. A. Koopmans, Leeuwar den. Gesneuveld 10 April: Sold. S. C. Sanders, Amster dam-C. Gesneuveld 11 April 1949: Sold. J. Breedveld, Bolnes. Sold. A. J. Busschers, Henge- lo-O. Sold. A. J. Krikken, Vriezen- veen. Sold. J. G. Swalen, Vessem (N.-Br.). Gesneuveld 12 April: Sold. H. A. Mars, Dalfsen. Sold. A. Meeuse, Amster dam-W. Sold. D. C. Mekking, 's-Gra- venhage. Gesneuveld 16 April: Korp. P. G. L. Verbiest, Am sterdam-W. Voor de impasse in Batavia Mohammed Hatta heeft na een bespreking met de leden van de Re publikeinse delegatie aan een corres pondent van het Franse persbureau A.F.P., gezegd, dat de Nederlanders en Republikeinen een „nieuwe for mule" zoeken, die het mogelijk maakt voort te gaan. Hij verklaarde met nadruk, dat de besprekingen zullen voortduren en dat hij morgen opnieuw een onder houd met dr. Van Royen zal hebben. Hatta bevestigde de verklaring van de Republikeinse woordvoerder, dat het algehele herstel van de Republi keinse Regering te Djokja met haar bevoegdheden en vroegere rechten de eerste stap moet zijn tot uitvoe ring van de resolutie van de Veilig heidsraad. Wat het Nederlandse voor stel inzake het terugtrekken uit een zóne van acht kilometer rondom Djokja betreft, verklaarde hij, dat dit eveneens slechts een eerste stap betekent, die moet worden gevolgd door het algehele herstel van het Re publikeinse bestuur over het gehele gebied van het sultanaat Djokja karta. Indien de Nederlanders practi- sche mensen zijn, zullen zij de recht vaardigheid van deze eisen moeten erkennen. Hij besloot met te zeggen, dat het opdringen van de Chinese communisten de Nederlanders tot nadenken zou moeten stemmen. £en toeftf'e,,, Wie bidt wordt zalig; wie niet bidt gaat verloren. St. Augustinuc.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1949 | | pagina 1