Mgr. Alcuinus van Miltenburg eerste Bisschop van Karachi ZATERDAG 11 SEPTEMBER 1948 DE LEIDSE COURANT TWEEDE BLAD - PAGINA 2 BISSCHOPSWIJDING OP 3 OCTOBER TE KARACHI De Nederlander Mgr. Alcuinus van Miltenburg O.F.M., Superior Eccle- siasticus van de zelfstandige missie van Sind en Baluchistan (in Pa kistan) is door de H. Stoel benoemd tot eerste bisschop van Karachi, ter wijl tegelijk de missie van Sind en Baluchistan tot bisdom werd ver heven. Mgr. Alcuinus van Miltenburg wordt op 3 October in de kerk van St. Patrick te Karachi bisschop ge wijd. Consecrator zal zijn Mgr. F. B. Calse OP, bisschop* van Muitan en oudste bisschop van Pakistan. Medeconsecratoren zijn twee uit Ka rachi stammende bisschoppen, Mgr. V. Gracias, hulpbisschop van Bom bay en Mgr. L. J. Raymond, bis schop van Allahabad. De nieuwe Nederlandse bisschop werd 14 September 1909 te Harme ien (Utr.) geboren. Na zijn studie aan het missiecollege St. Franciscus Solanus te Sittard trad hij op 28 Augustus 1928 in de orde der Fran ciscanen. 31 Maart 1935 werd hij te Weert priester gewijd. 23 October 1935 vertrok hij naar de missie van Karachi. Na de dood van Mgr. Salesius Lem'mens in 1941 duurde het we gens de oorlogsomstandigheden on geveer een jaar alvorens een nieuwe missie-overste van Sind en Balu chistan werd benoemd in de per soon van Mgr. Alcuinus van Mil tenburg. 5 April 1943 nam deze het bestuur van de missie over, zichzelf als taak stellend de gevaren van binnen en van buiten voor het hem toevertrouwde gebied met al zijn krachten te keren. De onverwachte ontwikkeling van het vrijheidsstre- ven in Brits Indië hebben onder tussen deze gevaren wel in een heel bijzonder licht geplaatst. Mgr. van Miltenburg bracht het vorige jaar nog een bezoek aan Ne derland nö in Rome een audiëntie te hebben gehad bij de H. Vader. Van Nederland ging hij naar Ame rika om ook daar de belangen van zijn missiegebied te kunnen behar tigen. Het bisdom van Mgr. v. Miltenburg. Het gebied waarover Mgr. v. Mil tenburg als *bissChop is aangesteld 'ligt in het voormalige Brits Indië (Pakistan) en werd in 1935 door de Nederlandse Minderbroeders over genomen van de Spaanse Paters Je- zuiten. Het bisdom omvat de pro vincie Sind in de vlakte van de In- dus, de inlandse staat Khairpur Mirs en het land Baludhistan, en beslaat in totaal een oppervlakte, die ongeveer 16 maal zo groot fs als Nederland. In 1935 bij de overname van de missie waren er in dit gebied on geveer 12000 katholieken, waarvan de meesten in de hoofdstad Karachi woonden. In het binnenland kende men nog slechts een enkele kleine parochie en een 1000 katholieken Engelse militairen en inlands spoorwegpersoneel in het noor delijk gelegen Quetta. Onder de bezielende leiding van de eerste missieoverste Mgr. Sale sius Lemmens O.F.M., die in 1941 op een tragische wijze om het leven kwam, werd het werk uitgebreid in Karachi en werd ook een veelbelo vend begin gemaakt met het eigen lijke missiewerk in het binnenland. Het aantal katholieken groeide uit tot 17.000. Behalve het grote kloos ter Portiuncula even buiten Ka rachi gelegen waar de inlandse clerus wordt opgeleid, is een nieu we kloosterstichting in een verge vorderd stadium van voorbereiding. Dit klooster, dat in het Zuiden van Voor-Indië gevestigd zal worden, zal eveneens de zo nodige nieuwe en eigen krachten voor het missiewerk moeten levepen. Ofschoon de vrij wording van Pakistan ook zijn in vloed op het missiewerk liet gelden, heeft men toch het volste vertrou wen, dat het missiewerk kan uit groeien. Vooral op het gebied het onderwijs en liefdadigheid heeft men zijn hoop gesteld. SUIKER SPOEDIG VAN DE BON? Prijsverhoging niet uitgesloten. Suiker is reeds geruln\e tijd op de wereldmarkt te krijgen zonder toe wijzing van een internationale ver- deelcommissie. Er was in 1947 zelfs surplus op de wereldmarkt. In Enge land en Frankrijk, in België en Ne derland bleef de suiker op de bon. Dit zal voor Nederland echter de langste tijd geduurd hebben. De re gering overweegt in het komende na jaar we hoorden reeds de data 15 October en 1 November noemen zowel de suiker, als de snoep, de jam etc. vrij te geven. Dit is eensdeels een gevolg van de zeer goede Nederland se suikeroogst 1947 en van de hoge verwachtingen, die de regering t.o.v. de oogst 1948 koestert, anderzijds van het beschikbaar stellen van meer de viezen voor de aankoop van suiker. In tegenstelling met de melk, rekent men op een vrij grote toeneming van het verbruik van suiker. Een moei lijkheid is nog de regerings-subsidie, daar bij handhaving van de huidige suikerprijs toeneming van de con sumptie opnieuw grote offers van het Landbouw Egalisatiefonds, waaruit de toeslag op het levensmiddelenpak ket wordt betaald, zou eisen. Daar de regering er juist naar streeft deze subsidies (ruim 600 millioen gulden per jaar) te verlagen lijkt verhoging van de suikerprijs niet uitgesloten. Het ministerie van Landbouw, Visserij en voedselvoorziening deelt mede, dat nu de keuzebon voor ge bak-artikelen is afgeschaft bij velen de mening schijnt te hebben post gevat) dat zij voortaan bij de bak kers elke gewenste hoeveelheid koekjes en gebak kunnen kopen. Dat is niet het geval. De bakkers krijgen weliswaar grotere grondstof toewijzingen, maar deze zijn niet zo groot, dat zij aan elke vraag kun nen voldoen. Bovendien neemt de extra-bevoorrading met grondstoffen van het .grote aantal bakkers en banketbakkers nog enige weken in beslag, zodat ze geleidelijk aan over ruimere voorraden komen te be schikken. Men zal zijn keus ook niet eenzij dig op koekjes en gebak kunnen vestigen, maar oök aandacht moe ten geven aan de overige vrijgeko men producten als biscuits, beschuit en ontbijtkoek. Mevr. Eleanor Roosevelt, de echtge note van de overleden president der V. S., heeft een gehele kolom in een Amerikaans dagblad gewijd aan de troonswisseling in Nederland. Zij schreef o.m.: „Het meeleven met het volk is traditie geworden bij het Koninklijk Huis in Nederland. Koningin Wilhelmina behoorde tot haar volk en wees het de' weg. De nieuwe Koningin bezit naast een gro- te waardigheid een grote eenvoud. ïk ben er zeker van, dat zij nimmer het contact met alle lagen der bevolking in eigen land en in de Overzeese Ge biedsdelen zal verliezen. In de V.S. zal ieder van ons, en zeker zij, die van Nederlandse afkomst zijn, de af getreden Vorstin na haar 50-jarige regeringsperiode toewensen, dat zij van haar welverdiende rust zal ge nieten. De nieuwe Vorstin en haar echtgenoot, die haar zeker tot steun zal zijn, wensen wij in elk opzicht succes toe". KLEURENFILM OVER DE FEESTELIJKHEDEN, De kleuren waren het, die aan de feestelijkheden ter gelegenheid van regeringsjubileum en aan de inhul digingsplechtigheid grote charme ga ven. Het rood van de Irenebrigade, het blauw van de mariniers, het goud van de grenadiers en de rijke ver scheidenheid van tressen, vangsnoe ren, steken en kokardes behorende bij de uniformen, waaraan de mili taire maatschappij zo rijk is. Dit beeld op de film vast gelegd te hebben is de verdienste geweest van de cameraman Henk Alsem, die een kleurenfilm vervaardigde van het plechtige gebeuren der laatste weken in Nederland en waarvan de ruwe schets gisteren aan een aantal geno digden werd vertoond. Uiteraard moet aan deze schets nog veel geschaafd worden en dit ge- chiedt in de loop van vandaag, waar door het mogelijk is, dat deze film hedenavond in een der Haagse bios copen draait. De film geeft een beeld van de kleurige stoet, die door Am sterdams straten trok, close-ups van de koninklijke familie en flitsen van de aubade in den Haag, de gebeurte nissen in het Amsterdamse stadion en van de vlootschouw op het IJ. DEMONSTRATIE VAN VORSTELIJKE TOILETTEN EN* SIERADEN. Dinsdag 28 en Woensdag 29 Sep tember organiseert de federatie goud en zilver, de overkoepelende organi satie van de organisaties in het edel metaalvak, een juwelen- en mode show in samenwerking met het mo de huis „Ambassade" in het Kurhaus te Scheveningen. Het eerste gedeelte van deze show bestaat uit een demonstratie van vor stelijke toiletten met bijbehorende sieraden. De regie hiervan is in han den van Cruys Voorbergh. Het twee de gedeelte bestaat uit een show van het moderne sieraad. VIERING INTOCHT EN VERBLIJF VAN KONINGIN JULIANA IN 's-GRAVENHAGE. B. en W. van 's-Gravenhage hebben het Haagse Jubileum Comité verzocht ter gelegenheid van de intocht van ber a.s. en gedurende het verblijf van H. M. Koningin Juliana op 18 Septem- H. M. in die gemeente, tot en met 22 September, in overleg met hen plan nen voor te bereiden voor een waar dige viering hiervan. Het comité heeft aan B. en W. een programma en een daarop betrekking hebbende begroting voorgelegd, Waarmede zij zich in beginsel hebben verenigd. Dit programma omvat allereerst de intocht op Zaterdag 18 September in de namiddag, aanvangende aan de grens der gemeente bü het viaduct aan de Laan van Nieuw Oost-ndië. Na aankomst bij het paleis Noord einde zal ter plaatse door vertegen woordigers van het Haagse maat schappelijke, culturele en economi sche leven een bloemen- en een zanghulde worden gebracht. Voor 21 September is des avonds te Scheveningen een havenfeest ge organiseerd, waaraan versierde en verlichte vissersvaartuigen deelne men, terwijl tot slot een vuurwerk zal worden afgestoken. Voorts zal op 22 September door de Haagse jeugd hulde worden gebracht aan Hare Ma jesteit door middel van de wederop voering op het sportterrein „Hout- rust" van het jeugdopenluchtspel: „Wij Herdenken". De uitgaven, verbonden aan de uit voering van het programma, zijn te ramen als volgt. De totale kosten zijn begroot op 65.000.-, op welk bedrag in mindering kan worden ge bracht een som van 10.000.we gens geschatte opbrengst uit het door het comité gedurende de genoemde feestdagen georganiseerde lunapark op de Koekamp. B. en W. kunnen zich met de ont worpen regeling en de raming van de kosten verenigen. Voorts ligt het in het voornemen van B. en W. om aan H. M. Koningin Juliana, ter ge legenheid van haar troonsbestijging een ere-avond aan te bieden in de Koninklijke Schouwburg, welke zal gegeven worden op 20 September a.s. In het kader van deze feestviering ter gelegenheid van de troonwisse- ling is tevens opgenomen een door de gemeente aan het corps diplomati que en de regering, alsmede aan an dere hoge Nederlandse en buiten landse autoriteiten aan te bieden di ner met een daarop aansluitend bal op 22 September. Hiervoor zal een bedrag van 35.000 nodig zijn. B. en W. stellen de raad voor aan bovenstaande plannen zijn goedkeu ring te hechten en de daarvoor nodi ge gelden ad 90.000 beschikbaarte stellen. DR. VAN MOOK GEARRIVEERD. Gisteravond is per K.L.M.-lijntoe- stel uit Batavia, dat omstreeks kwart over acht op Schiphol landde, dr. van Mook, luit.-gouverneur-generaal, in ons land aangekomen. De hoge functionaris liet zich door de talrijke journalisten, die hem op het vliegveld begroetten, niet over halen tot het afleggen van enige ver klaring. Hij volstond met te zeggen- „Ik#ben hier voor het voeren van be sprekingen met de regering en weet niet hoelang "ik in Nederland zal blijven." Dr. Van Mook had zulk een haast zich naar de gereedstaande auto te begeven, dat zelfs de filmcamera mensen nauwelijks gelegenheid had den opnamen te maken. Ter begroeting waren op het vlieg veld aanwezig de ministers mr. E. M. J. A. Sassen, L. Götzen en mr. J. R. H. van Schaik. Voorts dr. L. J. Beel, prof. Enthoven, van de voor lopige federale regering, dr. Iden- burg, oud-directeur-generaal van alg. zaken te Batavia, dr. Banier, ge- comitteerde Ind. zaken, prof. Hoes sein Djajadiningrat, voorzitter van de voorlopige féderale regering, dr. Bahrioen, lid van de Indonesische deputatie namens Oost-Somatra, dr. Mansoer, staatshoofd van Oost-Su- matra, sultan Hamid II van Pontia- nak en talrijke andere functionaris sen van het ministerie Overzeese Ge biedsdelen. Mevr. van Mook en haar dochter waren eveneens ter begroéting aan wezig. HEERLEN NAM AFSCHEID van MGR. POELS. Het défilé van de mijnstreekbevol king langs»het in de dodenkapel van het ziekenhuis te Heerlen opgebaar de stoffelijk overschot van mrg. dr. H. A. Poels begon Vrijdagochtend om acht uur opnieuw. Het duurde onaf gebroken voort totdat 's middags de dode uit de stad werd weggebracht. Een grote stoet deed hem uitgelei de. Voorop in deze stoet werden de bondsvaandels van Credo Pugno, der R.K. Mijnwerkersbond en de K.A.B. Limburg gedragen. Daarachter schre den hoofdaalmozenier K. Roncken, pater J. Colsen C.M., pater J. Jacobs M.S.C. en de heren J. Maenen en J. Ensinck, voorzitter en secretaris van de Limburgse K.A.B.. Tientallen af delingen van Credo Pugno, de K.A.B. en de Mijnwerkersbond uit alle plaat sen in de mijnstreek waren vertegen woordigd met hun verenigingsvaan dels. Tevens liepen in de stoet mee de afdelingen Heerlen van de politie bond en van de bond van .Spoor- en Tramwegpersoneel. Onder de vele autoriteiten bevonden zich de Com missaris der Koningin in Limburg, mr. F. Houben, de burgemeesters van Heerlen en Sittard, deken ir. H. Be- melmans van Heerlen, dr. H. J. Ver hagen en namens de Staatsmijnen de heren: J. Mous, mr. A. Linthorst, mr. A. Jansen en ir. L. Ruland. Te vens was aanwezig de heer J. Joos, voormalig voorzitter van het vroege- Duitse centrum, die was overge komen uit Lyon. Voor de lijkwagen schreed een lange rij geestelijken en paters in superplie. Aan de wagen hingen kransen van de Staatsmijnen, de Oranje en Nassau-mijnen. De stoet trok door de Akerstraat, de Geleenstraat en de Sarosastraat naar de Sittarderweg. Aan vele hui zen hingen de vlaggen halfstok. Dui zenden toeschouwers stonden langs de straat. Bij de spoorwegtunnel over de Sittarderweg schaarden degenen, die aan de stoet hadden deelgeno men zich in twee rijen langs de weg, terwijl de verenigingsvaandels over de straat heen tegen elkaar werden gekruisd. Langzaam reed de lijkauto met het stoffelijk overschot van de grote vriend van de mijnstreek tus sen deze erehaag door en verliet daar na de gemeente Heerlen. Op weg naar Venray stonden in de verschillende plaatsen, die gepas seerd werden, de vaandel van ver schillende R.K. stands-organisaties langs de wegen opgesteld, als een erewacht. De kerkkloken lieten hun hronzen geluid horen. In Venray, waar de stoet om kwart over zeven aankwam, werd het stoffelijk overschot bij de kerk der paters Minderbroeders in ontvangst genomen door de deken Berden van Venray. Tegenwoordig waren vertegenwoordigers van gees telijke en wereldlijke organisaties. Langs de straten naar het ouder lijk huis, waar het stoffelijk over schot werd opgebaard, stonden de vaandels van alle verenigingen op gesteld, terwijl hier tweehonderd geestelijken met brandende kaarsen in de stoet meeliepen. De kerkklok ken werden geluid. De Venrayse har monie en het Venrayse Mannenkoor lieten treurmuziek horen. Om acht uur werd 't stoffelijk overschot door de buurtbewoners het woonhuis bin nengedragen. De nieuwe klok van de St. Petrus- bankenkerk Was gistermorgen in de toren aangebracht en liet voor het eerst haar bronzen geluid over Ven ray horen. HYPOTHEKEN en voor alle andere zaken op het gebied van on roerende goederen Bouw-en Makelaarsbedrijf v.d. Drift RIJWIELEN MET HULPMOTOR. De A.N.W.B. heeft er in een adres aan de minister van Financiën op gewezen, dat het rijwiel met hulp motor, wat de verkeerswetgeving betreft, binnenkort gelijkgesteld zal zijn met een rijwiel, d.w.z. er mag m'ee worden gereden op rijwielpa den en de bestuurder zal geen rij bewijs nodig hebben. De A.N.W.B. dringt er bij de minister op aan, te willen bevorderen, dat de bezitters van een rijwiel met hulpmotor wor den vrijgesteld van de betaling van motorrij tuigenbelasting. SOCIAAL-ECONOMISCHE STUDIEDAGEN TE TILBURG. Donderdag en Vrijdag werden te Tilburg economische en sociale stu diedagen georganiseerd door de al daar gevestigde katholieke economi sche hogeschool. Er was zeer grote belangstelling voor het te behandelen onderwerp: „De publiekrechtelijke bedrij f sorganisatie". De zitting van Donderdag werd ge opend dooor prof. M. J. H. Cobben- hagen, die, met het oog op het plot seling overlijden van mgr^.dr. Poels, de wenselijkheid naar voren bracht om de oorspronkelijk vastgestelde tijdsduur van drie dagen in te korten tot twee. Vervolgens hield prof. dr. W. G. de Gaay Fortman zijn inleiding over „De sociaal-economonische raad in het wetsontwerp op de publieksrechtelij ke bedrijfsorganisatie". Hierna sprak prof. dr. F. J. H. M. van der Ven over het onderwerp: „De structuur der bedrijfs- en product schappen in het wetsontwerp op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisa tie". R.K. HANZEBOND „ST. REINOLDUS" De R.K. 'Hanzebond ,.St. Reinol- dus", landelijke vereniging van werk gevers in de woninginrichting en de meubileringsbedrijven, hield 8 en 9 September te Den Bosch een twee daags congres, bij welke gelegenheid tevens het 30-jarig bestaan van de bond gevierd werd. Op de druk bezochte vergadering in Casino belichtte de voorzitter, de heer M. Vonk, de werkzaamheden van de bond in het verleden. De sa menwerking met de zusterorganisa ties de federatie en de vakgroepen was uitstekend. Spr. memoreerde de stichters van de bond, die nog steeds groeiende is. De diverse afdelingsvoorstellen werden behandeld. Besloten werd de reclameactie ten dienste van de mid- denstandsbedrijven krachtdadig te steunen, alsmede langs organisatori sche weg al die middelen te beramen, welke tot een gezond en bloeiend zelfstandig middenstandsleven leiden. De vergadering verklaarde zich ac- coord met het streven tot stichting van een vakraad. Op de tweede congresdag was er o.m. een H. Mis in de St. Jan en werd een rondrit gemaakt door de omge ving van Den Bosclv DE „OUDE KERK" TE DELFT IN VERVAL. De Oude Kerk te Delft, een go- thisch monument uit de Middel eeuwen, verkeert op het ogenblik in een toestand van verval. In deze herk bevinden zi"h de graven van Tromp, Piet Hein en Anthonie Leeuwenhoek. C roemde schilder Jan Vermeer ligt in dit bedehuis begraven, hoewel men niet weet waar zijn graf is. De stenen van de kerk zijn aan het verweren en de muren worden bros. In het wapen op het graf van Tromp is een barst gekomen. Door het inwateren is de muur gebarsten en gaan trekken, waardoor ook het marmer is gescheurd, en het graf monument ernstig beschadigd. Het graf van Anthonie Leeuwenhoek verkeert eveneens in deplorabele toestand en is aan bezoekers nau welijks toonbaar. De kerkvoogdij, die er over denkt hier provisorische herstellingen te laten verrichten, heeft reeds in het najaar van 1946 een bedrag van on- ercyeer 500.000 subsidie bij Ged. Staten aangevraagd. Wil deze res tauratie. waarvan de kosten op en kele millioenen worden begroot, tot stand komen, dan zal, zoals in der gelijke gevallen gebruikelijk is, be halve dé kerkvoogdij,«ook rijk en provincie moeten bijdragen. Als zekerheid verkregen is, dat de provincie haar bijdrage in de kosten zal leveren, wil de kerkvoogdij met de restauratie, die zeer nodig is, een begin maken. De bijdrage van de provincie zou vijftien procent van de kosten be lopen. Naar A.N.P. verneemt, zal bij de provinciale begroting van 1949 deze subsidieaanvrage ter tafel komen. ERNSTIG GEVAL VAN KOLENDAMPVERGIFTIGING IN ZWEMBAD. Vrijdagavond werd de Velsense po litie gealarmeerd, die op haar beurt het Rode Kruis waarschuwde voor een ernstig geval van kolendampver giftiging in het overdekte Velsense bad. Bij aankomst 'bleek, dat niet minder dan 8 personen bewusteloos waren geraakt, zes in de dochecellen en elders in het gebouw. Onder deze bevond zich de stoker van de verwar mingsinstallatie. Twee der slachtof fers waren er ernstig aan toe, maar na langdurige toepassing van kunst matige ademhaling konden de levens geesten weer worden opgewekt. De Rode Kruis colonne heeft na een langdurige behandeling van de pa- De „Constellations" van de BOAC Zoals bekend, zijn er moeilijkheden met het nazien, de reparatie en de verzorging van „Constellations" van de „British Overseas Airways Corpo ration". Deze Engelse luchtvaartmaat schappij heeft te kampen met gebrek aan goed ingerichte werkplaatsen. Er is sprake van, dat de „Constellations" van de BOAC door de K.L.M. zouden worden gereviseerd, zo nodig gerepa reerd, of onderhouden. Het technische personeel van de Britse luchtvaart maatschappij kan de doorvoering van dit plan maar matig waarderen, zoals men weet. - In het Engelse luchtvaart weekblad „The Eeroplane" schrijft „Commen-1 tator" aangaande deze kwestie o.m.: Het heeft er inderdaad de schijn van, dat de BOAC, gedwongen door dat men er gedurende de drie jaren, dat de oorlog voorbij is, niet in is ge slaagd een reparatie- en onderhoud- basis voor deze maatschappij te bou wen, naar de K.L.M. moet gaan om haar te vragen voor onze Constella tions te zorgen voor de tijd. dat de basis voor de route over Atlantische Oceaan van Montreal naar hier wordt overgebracht. De uitrusting van de K.L.M. op Schiphol werd volkomen vernietigt door de Hunnen. In Mei 1945 was al les, wat overgebleven was van haar rnotoren-werkplaats een verwrongen massa staal en bergen nuin en beton. Allereerst werden tijdelijke neus- hangars van zeildoek in gebruik ge nomen voor het onderhoud, terwijl de motoren in Amsterdam werden nage zien. Daarna werd een houten zgn. Zweedse .hangar, die dqor de Duit sers op een ander vliegveld was ach tergelaten, naar Schiphol overge- tiënten allen naar huis laten gaan. Men vermoedt, dat de oorzaak ge- légen is in het feit, dat in het bad dit maal een afwijkende soort cokes voor de verwarming werd gebruikt. Men had n.l. ditmaal de brandstêf van een andere leverancier betrokken. GROTE ZWENDELAFFAIRE OPGEROLD Na een uitgebreid onderzoek, dat méér dan een maand in beslag heeft genomen, en zich over Amsterdam,, het Gooi en het Zuiden van ons land 'heeft uitgestrekt, zijn de rijkspolitie en de plaatselijke recherchedienst van de douane te Amsterdam er in nauwe samenwerking in geslaagd een van de grootste zwartehandel- en smokkelaffaires van de laatste jaren op te'rollen. Het betreft hier een ongeoorloof de handel in damesmodeartikelen, voornamelijk shawls, hoofddoeken en voiles, waarbij bedragen zijn ge moeid, die de twee ton ruim over schrijden. De politie-instantie slaagde er in goederen te achterhalen voor een invoerwaarde van f 55.000. De zwarte waarde hiervan was zeker vijfmaal zo hoog. Er bestond reeds geruime tijd het vermoeden, dat bij een tweetal grote zaken in damesmode-artikelen te Amsterdam gefraudeerd werd. Be sloten werd deze zaken te observe- 'ren en na verloop van tijd werd het vermoeden zekerheid. Een van de zeer goede relaties van deze firma's was een inwoner van Huizen. Op een gegeven dag besloot de douanere cherche, in samenwerking met de rijkspolitie, zowel te Amsterdam als te Huizen gelijktijdig een inval te doen. Men bleek raak geschoten te hebben en toen de bal eenmaal aan het rollen was, volgden weldra meer dere huiszoekingen. In Laren, Bla- ricum Amersfoort en Hilversum sloeg de politie haar slag en ondanks de moeilijkheid, dat de zwartehandela- ren volgens het z.g. schakelsysteem werkten, hetgeen wil zeggen ,dat zij elkaar niet kenden en dus elkaar ook niet konden aangeven, lukte het de samenwerkende politie-instanties steeds meer adressen in handen te krijgen. Op het ogenblik zijn tien van de bendeleden gearresteerd. Onder hen bevinden zich een Amsterdamse bio scoopexploitant en de boekhouder van een van de beide Amsterdamse firma's. Deze laatste had een volle dige zwarte boekhouding opgezet. De goederen waren uitsluitend af komstig uit België en werden onder supervisie van een Nederlandse man en vrouw, die in België» woonden, in gekocht. Beroepssmokkelaars in het Zuiden van het land zorgden er voor, dat de goederen de grens passeerden en een maal in Nederland werden zij met vrachtauto's, die ogenschijnlijk ladingen oud paier en vodden ver voerden, naar het Noorden gebracht. Ook de inkopers de Nederlandse man en vrouw in België, zijn inmid dels gearresteerd. Het onderzoek in de boekhouding van dit complot heeft wel aan het licht gebracht, dat de relaties wijd en zijd verspreid waren en dat zij betrokken waren in verschillende za ken, die men wel reeds op het spoor was, doch die niet tot een oplossing konden worden gebracht en die diR hiermede uit de doeken zijn gedaan. Het complot heeft ruim een jaar gewerkt en het is bij benadering niet te bepalen hoe groot het bedrag is, dat met hun frauduleuze handelingen is gemoeid. Alleen al aan shawls heb ben zij vermoedelijk een omzet ge had van 50 a 60.000 stuks. ZWART HANDELAAR NEER GESCHOTEN. Gistermiddag omstreeks één uur is op de N.Z. Voorburgwal te Am sterdam de 23-jarige Hendrik van Velzen uit de St. Jacobsstraat bij zijn arrestatie door de politie in verband met het drijven van zwar te handel neergeschoten. Zijn toe stand baart zorgen. Twee agenten van de hondenbri gade, die op de Nieuwendijk, een centrum van zwarte handel te Am sterdam, patrouilleerden, trachtten omstreeks kwart voor één v. V. te arresteren. Aanvankelijk ging de man mee, doch op de N.Z. Voor burgwal nabij de Dirk van Hasselt- bracht. Deze hangar kon vier Douglas DC-3 toestellen of twee „Constella tions" bergen. Vervolgens werden er twee grote nieuwe hangars gebouwd, die „Croydon" er „Le Bourget" wer den gedoopt. Loodsen om nfotoren te beproeven, een instrumenterfwerk- plaats, een werkplaats voor het na zien van motoren en andere hulp werkplaatsen werden gebouwd; zij waren in het begin van het vorige jaar in gebruik. Ondertussen werden sedert het einde van dé oorlog gere gelde luchtlijnen zonder onderbreking onderhouden. De Nederlandse Maatschappij was vastbesloten met de meeste spoed weer op gang te komen. De meesten onzer hebben een foto gezien van een hangar op Schpihol, met horizontale sleuven in de zijmuren, waardoor een „Constellation" in de hangar kon worden gereden, terwijl de vleugel tips uit de hangar staken., „Ik houd het er voor", aldus „Com mentator", „dat de BOAC een eerste klasse reparatie- en onderhoudbasis in bedrijf zou hebben gehad op Heath row twee jaar geleden, met motoren - werkplaatsen en al, geschikt voor elk type motor in gebruik bij de BOAC, met inbegrip van de Amerikaanse motortypen, wanneer de Nederlanders Heathrow (het huidige vliegveld van BOAC Red.) in hun bezit zouden hebben gehad. lijplaats daarvan ver telt men ons, dat twee van de per manente hangars op Heathrow mis schien in 1951 klaar zullen zijn voor het gebruik door de BOAC. De aan besteding voor de bouw van de han gars zal niet eerder worden gehouden dan aan het einde van dit jaar. In de tussentijd moet de BOAC zich vesti gen op Filton, enkel en alleen om er straks weer te verdwijnen en de vliegtuigen zullen heen en weer ge vlogen moeten worden tussen Filton en Heathrow. Het zou belangwekkend zijn, om de discussies te horen, die de Neder landers onderling over dit geval voe ren, De regering treft schuld. Inderdaad, de betreffende ministers en ambtena ren hebben een ongewoon gebrek ge toond aan vooruitziendheid, maar ik geloof", aldus besluit „Commentator" in „The Aeroplane", „dat de heren Plesman en Veenendaal geen genoe gen zouden hebben genomen met het antwoord: „neen", wanneer zij aan het hoofd hadden gestaan van de BOAC". steeg, zag hij zijn kans schoon eft nam de benen. De politieagenten vuurden enkele waarschuwings schoten af en trachtten hem tenslotte in de benen te schieten zonder hem evenwel te raken. De vluchteling g^f zich evenwel over en keerde naar de politie terug. Even later ontstond weer een wor steling het publiek bemoeide zich *met het geval en koos de zijde van de arrestant en hierdoor aldus de verklaring van de desbetreffende agent van politie ging plotseling de revolver nogmaals af. De arres tant werd in de schouder nabij de hals getroffen. Hij is overgebracht naar het Binnengasthuis, waar een foto uitwees, dat de longtop is ge raakt. „DE ONVINDBARE PIMPERNEL" GEVONDEN. De recherche der rijkspolitie te Apeldoorn heeft in samenwerking met de centrale recherche te Am sterdam een complot dieven gevat, dat ongeveer een jaar lang voorna melijk op de Veluwe regelmatig opereerde. De drie hoofddaders, een Amsterdammer en twee Veluwena- ren hebben ruim honderd inbraken op hun kerfstok. De eigenaardige wijze van - opereren gaf de politie, ongeveer een jaar geleden, het eer ste spoor in handen. De he»en had den het alleen op geld en distribu tiebescheiden voorzien, om zich snel te yerplaatsen namen zij dgn ook fietsen mee. Later gebruikten zij zelfs auto's voor het vervoer. Ver scheidene malen vond men, daags na een inbraak in de buurt van een bus- of tramhalte een heren- en damesfiets. De stamkaarten verloren zij op een dusdanige wijze, dat de gedupeerde eigenaars ze weer terug vonden en dus wel weer bonkaarten konden halen. Van het geld maak ten de inbrekers in de hoofdstad goede sier. De rijkspolitie liet over al de rijkswegen naar het Westen controleren en het gelukte een mo torsurveillance een motor, die de dieven hadden ontvreemd en in het Amersfoortse bos verstopt, op te sporen. En deze vondst werd het gezelschap noodlottig. Zij liepen in een in dit bos opgestelde val en het gevolg was, dat de drie hoofddaders die een volledige bekentenis hebben afgelegd en Vier Amsterdamse he lers, thans in de cel zitten. De laat ste maanden braken zij ook in in de Betuwe en de provincie Utrecht. Een der twee Veluwse hoofddaaers, die de bijnaam heeft van „De on vindbare Pimpernel" was onderge doken, omdat hij nog enkele von nissen te goed had. BEURSOVERZICHT In de algemene strekkking van de markt kwam gisteren geen belang rijke wijziging. De koersen vertoon den slechts weinig afwijkingen en fluctuaties van betekenis deden zich niet voor. Nieuwe gezichtspunten ten aanzien van de ontwikkeling der po litieke situatie, waren niet aanwe zig en het was wederom in hoofd zaak de beroepshandel, die ter beur ze opereerde. Het wederom zwakke verloop van Wallstreet had ditmaal geen grote invloed en na een min of meer aarzelende opening kon het koerspeil iets herstellen. De stemming bleef echter ietwat verdeeld, doch uiteindelijk bewogen de koersen zich rondom het vorig slotpeil. Op de staatfondsenmarkt bleven de noteringen der toonaangevende staats papieren vrijwel ongewijzigd. Prolongatie iyK procent.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 6