S)e CddóeSomcmt Prof. mr. P. J. M. Aalberse overleden WOENSDAG Nederlaag Finse communisten Vliegtuigbotsing boven Londen Geen gunstig onthaal van Bernadotte's voorstellen Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. W1LMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" MAANDAG 5 JULI 1948 39ste JAARGANG No. 11432 Communisten verliezen in Finland Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs 0.30 p. w., f 1.30 p. mnd., f 3.90 p. kwart. Franco p. p. f 4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 Onze eenheid bij de verkiezingen Men hoort de laatste tijd hier en daar door en onder katholieken in verband met de a.s. verkiezingen meningen verkondigen, die op zijn zwakst gezegd erg misleidend zijn. Men doet het voorkomen, dat er voor een katholiek hoegenaamd geen bezwaren zijn om zijn stem uit te brengen op een lijst, die hoéwei zij de katholieke beginselen waar borgt, toch een duidelijk gevaar be tekent voor onze eenheid op staat kundig gebied. Het kan daarom zijn nut hebben nog eens uitdrukkelijk te wijzen op de bedoeling en de wens van het Nederlands Episcopaat. Welnu, ondanks alles, wat men u hierover vertelt, zij het volgende gezegd. De wens en de bedoeling van het Nederlands Episcopaat, laat zo wel om de inhoud als om de tijd, waarop dit schrijven is verschenen (let s.v.p. op beide termen!) niet de minste twijfel bestaan. Luistert u maar: „Ook in ons land zijn weder om verkiezingen in uitzicht gesteld. Hoe maken wij het beste gebruiK van ons stemrecht, gelet op de gods dienstige en staatkundige verhoudin gen in ons vaderland? Hij de verkie zingen in 1946 hebben wij verklaard, dat de Katholieke Volkspartij naar onze mening de beste waarborgen biedt voor de eerbiediging en de na leving van de zedelijke normen van het Christendom op het terrein van wetgeving en bestuur. Wij zijn van mening, deze verklaring nu nog te moeten handhaven. Ten slotte aar-, zelen wij niet u krachtig aan te sporen om de eenheid op staatkun dig gebied hecht te bewaren". Wij hebben letterlijk geciteerd: overweeg deze woorden eens kalm en probeer dan nogmaals, of U als nuchter denkend katholiek kunt twijfelen aan de wens en de bedoe ling van onze Bisschoppen. Neem dan daarbij nog de woorden uit de zelfde brief omtrent de waarde, ook van enkele stemmen: „Reeds het verlies van enkele stemmen kan in ons kiesstelsel ernstige gevolgen heb ben." Onmiddellijk na deze woor den gaat het Episcopaat verder met te spreken over „die staatkundige eenheid enz." Het is een knap man, die na een dergelijke terminologie u nog kan aantonen, dat het verbreken der staatkundige eenheid als hoven bedoeld zo maar kan geschieden zon der te handelen tegen de duidelijke wens en bedoeling van het Neder lands Episcopaat. Ik kan me indenken, dat een on ontwikkeld man zich in deze iets laat wijsmaken of zichzelf iets wijs maakt. Maar het is me feen raadsel, hoe een hebbelijk ontwikkeld man, die toch de geschiedenis kent en enig begrip heeft van het enorme tijdsgewricht, waarin wij leven, niet inziet, dat alleen hechte eenheid ons het wapen in handen geeft, waarmee wij de geweldige strijd kunnen win nen. Die eenheid zullen we waar schijnlijk in de komende jaren nodig hebben en wel meer dan ooit te vo ren en onder een regering, die wij. nu in deze week gaan vormen; in dien wij één zijn, hebben wij het in onze macht een blok te vormen, dat op alle gebied zonder enige twij fel onze beginselen zal handhaven. Dat kan wel eens een offer vragen, maar dat offer zal dubbel en dwars beloond worden. Zie daarom de gro te lijn en staar u niet blind op en kele onderdelen van het program, dat volgens U o stuurman aan de wal beter had kunnen en moeten verzorgd worden. U gokt immers anders ook maar op de beloften van enkele mensen, die nog moeten tonen, dat zij zullen doen, wat zij beloven. En wat denkt u te doen, als uw candidaat u straks teleur stelt? Terugkeren tot de een heid? Vermoedelijk zal die stap zwaarder vallen dan die, welke u nu zo gemakkelijk meent te kunnen zetten om de eenheid te verbreken. Laat onze conclusie, gebaseerd op het schrijven van het Nederlands Episcopaat deze zijn: 1. Als verstandig en ontwikkeld man stel ik het grote goed der een heid boven andere belangen. 2. Als katholiek wil ik niet alleen de uitdrukkelijke wil, doch ook de duidelijke wens van onze Bisschop pen eerbiedigen en de eenheid be waren. P. DR. CALASANCTIUS, Voorschoten. Capucijn. Vannacht om half twee is overle den de minister van Staat prof. mr. P. J. M. Aalberse. Nederland zal in deze overledene blijven eren een groot staatsman, een nobel mens. Nederland zal in Aal berse blijven eren de grote stuwer en bouwer van de sociale wetgeving, aan wiens initiatief en arbeid, on vermoeide arbeid, ons volk ontzag lijk veel heeft te danken op alle ter rein van het sociale leven. De Leidenaars zullen Aalberse blij ven eren als hun grote stadgenoot. En de katholieken in 't bijzonder zullen in.hem blijven eren een voor beeld van diep godsdienstig leven. Als een consequent katholiek, een trouw en vurig vaderlander zal Aal berse in aller eerbiedige herinnering blijven staan. Prof. mr. Petrus Josephus Vat- berse werd 27 Maart 1871 te Leiden geboren. Na studie aan het gymna sium te Katwijk aan den Rijn stu deerde .hij in de letteren en in de rechten aan de Rijksuniversiteit in zijn geboortestad. In 1897 promoveer de hij in de rechten op een disserta tie, getiteld: „De oneerlijke concur rentie". Onmiddellijk na zijn promo tie vestigde hij zich in Leiden als Advocaat. In 1899 werd hij gekozen tot lid van de Leidse gemeenteraad. Van 1901 tot 1903 was hij wethouder van sociale aangelegenheden en openbare hygiëne. Naast deze werk zaamheden had prof. Aalberse ook een bélangrijke aandeel in het, ka tholieke leven. Van het in 1902 door hem opgerichte katholiek sociaal weekblad verzorgde hij de redactie en in 1905 stichtte hij de Katholiek Sociale Actie. Van het Centraal Bu reau daarvan werd hij directeur. Na de dood van dr. Schaepman werd prof. Aalberse in Februari 1903 voor het district Almelo lid der Tweede Kamer. Weldra ontplooide hij daar vooral op sociaal gebied een grote activiteit. Zo nam hij het initiatiéf om te komen tot wette lijke maatregelen tegen de oneerlijke concurrentie en tót beperking van de Zondagsarbeid, van de nachtarbeid in broodbakkerijen en arbeidsduur van bakkersgezellen. Toen prof. Aalberse in Februari 1916 benoemd werd tot hoogleraar aan de technische hogeschool te Delft, waar hij handelsrecht, staat huishoudkunde, arbeids- en fabrieks- wetgeving en mijnrecht doceerde, trad hij af als lid der Tweede Kamer. Na twee en een half jaar zag men hem echter in 's'lands vergaderzaal terug en wel als hoofd van het toen nieuw ingestelde departement van Arbeid. Tal van sociale maatregelen kwa men onder zijn bewind tot stand. O.m. de instelling van de Hoge Raad van Arbeid, waarvan hij voorzitter werd, de Arbeidswet 1919, de Vrij willige Ouderdomsverzekering, de wijziging van de Ongevallenwet, de Gezondheidswet, de Arbeidsgeschi-1 lenwet en de Landbouwongevallen- wet. Zijn ministerschap vervulde hij in het eerste kabinet-Ruys de Bee- renbrouck, vervolgens ook in het tweede kabinet van die naam. Intus sen werd in November 1922 de naam van zijn departement gewijzigd in Arbeid, Nijverheid en Handel. Nadat het ministerie-Ruys de Bee- renbrouck in 1925 was afgetreden werd prof. Aalberse opnieuw lid der Tweede Kamer. De katholieke fractie koos hém in 1931 tot haar voorzitter. Gedurende een viertal jaren tot 1929 was prof. Aalberse nog hoofd redacteur van het katholieke dagblad „Het Centrum" te Utrecht. Hij was jaren lang rijksbemiddelaar en ver vulde tevens tal van functies in het politieke en sociale leven. Prof. Aalberse werd 27 December* 1934 benoemd tot minister van Staati In 1936 werd hij gekozen tot voor zitter der Tweede Kamer, na het overlijden van jhr. Ruys de Beeren- brouck. In 1937 werd prof. Aalberse lid varj de Raad van Staten, welke functie hij in 1946 vervulde. De overleden was commandeur in de orde van de Nederlandse Leeuw, grootofficier in het legioen van eer van Frankrijk, ridder van de H. Gre- goriusorde, commandeur van het grootkruis der orde van de Witte Roos van Finland en van de orde van Polonia Restituta. Vrijdagavond had in het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag de ondertekening plaats van het bi lateraal verdrag met de Ver. Staten in verband met de Amerikaanse le veranties volgens het Marshall-plan. De Minister van Buitenlandse Za- is de dag van de stemming De lijst der K.V.P. is overal in het land lijst 1. Men stemt dus overal No. 1 van Lijst 1. In onze kieskring is no. 1 van lijst 1: Groen. Door te stemmen op Groen stemt men dus op de gehele lijst der K.V.P. De heer J. Groen is sedert 9 Mei 1933 lid van de Tweede Kamer voor de K.V.P. Een zeer gewaardeerd- lid. Hij is in 1887 geboren te Zuid- Scharwoude en was tot 1943 prac- tisch tuinder. Hij is lid van het hoofd bestuur van de Tuindersvakbond L.T. B. en van de Stichting van de Land- bou*v, lid van de Prov. Staten van lord-Holland. V Een „Gewetensvraag" EEN lezer vraagt ons, om hem te antwoorden op deze vraag: „Moet een katholiek tegen zijn over tuiging in de Bischoppen volgen en stemmen op de K.V.P.?" Wij willen op deze vraag een kort en, naar wij hopen, duidelijk ant woord geven. Natuurlijk moet een katholiek niet tegen zijn overtuiging, zijn ge weten, in stemmen. Maaj men moet hierbij bedenken, dat er een valse overtuiging, een vals geweten kan zijn. En onze vragensteller (en an deren) zouden wij het volgende ter ernstige overweging willen voorleg gen; le. Een overtuiging kan zijn geba seerd niet op een logische redene ring, maar op redeneersels, drogre denen, en dan is het een valse over tuiging. 2e. Door onkunde of onwetendheid wordt een valse overtuiging ge vormd. Die onkunde of onwetend heid kan schuldig of onschuldig zijn; in beide gevallen wordt er een val se overtuiging door gekweekt. 3è. Als iemand eerlijk van zichzelf moet verklaren, dat hij de conse quenties van een bepaalde daad niet geheel en al kan overzien (zoals hier het verbreken van de organisatori sche eenheid der katholieken op po litiek terrein), dan handelt hij alléén verstandig, en consciëntieus, als hij de voorlichtende leiding aanvaardt van hen, wien hij redelijkerwijs zijn vertrouwen kan en moet schenken, en die hem ook feitelijk die leiding geven. 4e. In de geschiedenis, en speciaal in de geschiedenis van Nederland der laatste tientallen jaren, is het gebleken, dat, wanneer het gezamen lijk Episcopaat er toe overging op grond van zuiver geestelijke over wegingen richtlijnen te geven, óók voor de politiek, deze richtlijnen ge tuigden van een w ijs en vérziend beleid. Gebleken, achteraf óók aan hen, die op de tijd, dat die richtlij nen werden g*#even, dat niet inza gen 'en zelfs weigerden, die richtlij nen te aanvaarden. Dit is ons zakelijk antwoord aan een lezer, die ons een „gewetens vraag" voorlegde. NEDERLAND WIL VOEDSEL GEVEN VOOR BERLIJN. Het A.N.P. verneemt te bevoegder- plaatse, dat Nederland aan de Brit se regering te kennen Hkeft gege ven, zo nodig enig voedsel voor de bevolking van West-Berlijn ter be schikking te zullen stellen. ""Consequenties WAT kan zijn de consequentie van het feit, dat katholieken niet stemmen op de K.V.P., maar op de lijst-Welter? r kunnen vele consequenties daaraan vastzitten. Maar één der reëel-mogelijke con sequenties is ongetwijfeld deze: dat daardoor niet meer de K.V.P., maar de P. v. d. A. de grootste partij wordt. En dat dus daardoor niet een ka binetsformateur van de K.V.P., maar van de P. v. d. A. wordt aangewezen. En dat dus daardoor de groep Wei ter de macht en invloed van de P. v. d. A. heeft versterkt. ken, Baron van Boetzelaer van Oos terhout ondertekent het verdrag voor Nederland. V.l.n.r.: dr Hirschfeld, de Amerikaanse Ambassadeur dr Herman B. Baruch, Z. Exc. minister van Boetzelaer van Oosterhout en minister Lieftinck. IJOEWEL de definitieve uitslagen van de verleden week in Finland plaats gehad hebbende verkiezingen nog niet geheel en al bekend zijn, staat het thans reeds vast, dat de onder de communistische leiding staan de Volksdemocraten een grote nederlaag hebben geleden. Op één of twee zetels na ziet de einduitslag er als volgt uit: Agrarische partij 56 zetels (49); Conservatieven 31 zetels (28); Soc.-democraten 55 (50); Zweedse Volksp. 15 (15); Volksdemocraten 38 (49); Liberalen 5 (9); De tussen haakjes geplaatste cijfers geven het aantal zetels in 1945 aan. Waarschijnlijk zullen de Sociaal- Democraten en de Agrarische partij weigeren zitting te nemen in een re gering waarin de minister-president en de minister van justitie Volksde mocraten zijn, zoals thans 't geval is. Hët blad van de Sociaal-Democra ten Suomen Socialdemokraatti schreef gisterochtend: De communistische gangsterspoli- tiek heeft geen vrucht gedragen en wanneer men het Finse volk genoeg zaam 'kent en zich bewust is van de democratische geest, die in bet volk leeft, kon men eigenlijk niets anders verwachten. De communisten hebben het recht met voeten getreden en plukken thans de wrange vruchten van hun politiek. Bladen van' de communisten zijn natuurlijk minder enthousiast. Zij ga ven gisterochtend, in tegenstelling tot de Zondagochtendedities van de ande re kranten, slechts de verkiezingscij- fers zoals die bekend waren om 8 uur Zaterdagavond. Hierdoor leek het of hun partij slechts zes zetels had verloren. CARNEGIEFABRIEKEN DOOR ONTPLOFFING GEDEELTELIJK VERWOEST. Tengevolgen van een ontploffing, die brand veroorzaakte, is meer dan 40 pet van de Carnegiefabrieken in Illinois verwoest. Meer dan 27 per sonen zijn gewond, onder wie 4 zeer ernstig. Volgens een schatting van de directie van het bedrijf beloopt de schade meer dan 1 millioen dol lar. De ramp zou veroorzaakt zijn door een te grote hoeveelheid gas in de electrische centrale. 39 personen gedood Zondagavond is een Skymaster van de Scandinavische luchtlijnen nabij het vliegveld Northolt (Londen) in botsing gekomen met een York van de R.A.F. Beide toestellen zijn ge heel uitgebrand en alle inzittenden 39 personen kwamen om het leven. Aan boord van de Skymaster be vonden zich 32 personen onder wie Rudolf Pobjoy, de Engelse ontwer per van het toestel. Acht van hen waren Denen, 2 Noren, 2 Amerika nen, 9 Zweden, 3 Engelsen en 1 Zwitser. De lijken waren zwaar ver- ATOOMENERGIE IN ENGELAND. Zaterdag is Groot-BrittaÜnië 's eerste atoom-energie-generator van grote capaciteit in werking gesteld op het regering-onderzoekingsstation te Harwell (Berkshire). Reeds een jaar lang heeft men er geexperi- menteerd met een generator van kleinere capaciteit. Men zal nu allereerst de reacties nagaan van verschillende materialen onder de uitstraling van 't uranium, dat in de generator verwekt wordt, om een* methode te .vinden voor doelmatige bescherming van dege nen, die de installatie bedienen. Men verwacht geleidelijk aan tot een energielevering van zesduizend kilowatt te kunnen komen. De in stallatie wordt met lucht gekoeld ter bescherming van het bedienend personeel is zij omgeven met een dikke betonnen muur. waarin kijk gaten zijn aangebracht. minkt. Aan boord 'van de „York" bevonden zich 7 personen o.a. Sir Edward Gent, hoge commissaris voor federatie van Malakka, die uit Colombo kwam om met de regering overleg te plegen over te nemen stappen naar aanleiding van het verzet in Malakka. Ook de inzitten den van dit toestel verbrandden. De „York" had bijna een uur bo ven het vliegveld rondgecirceld zon der te kunnen landen wegens het slechte zicht. De botsing geschiedde kort nadat de Skymaster had ge seind naar Amsterdam terug te zul len vliegen, daar hij eveneens we gens het slechte weer niet kon lan den. Beide toestellen kwamen niet ver van elkaar bij een boerderij neer. Het blussingswerk werd be moeilijkt. daar het dichtstbijzijnde water drie km ver weg was. In de omringende bomen hingen ,na de ran?p flarden van kleren en wrak stukken. JHR. VAN VREDENBURCH VOOR NIEUWE INSTRUCTIES IN NEDERLAND. Treedt hij af als vice-voorzitter der delegatie? „Wij hebben de Renville-overeen- komst die een onafhankelijk Indone sië garandeert, en die zowel door Nederland als door Indonesië is on dertekend. Slechts op die basis moe ten naar mijn mening de onderhan delingen geschieden. Het zou fataal zijn als door de verkiezingen de Regeringspolitiek zo gewijzigd zou worden, dat de Rijkseenheid-ge dachte invloed zou krijgen. De ideeën van politici als Feuilletau de Bruijn en Weiter worden in Indone sië noch door de Nederlanders, noch door de Indonesiërs geapprecieerd." Aldus de vice-voorzitter van de Nederlandse delegatie in Indonesië, jhr. H. F. van Vredenburch, gister avond bij zijn aankomst uit Batavia op het vliegveld Schiphol, in ant woord op een vraag van een der journalisten naar zijn mening over de verdere onderhandelingen met de Republiek. AUTO-ONGELUK OP URK. Voor het eerst in de geschiedenis van Urk heeft op dit voormalige eiland een ernstig auto-ongeluk plaats gehad. Toen mevrouw W. met haar 7-jarig zoontje uit het sanato rium per auto naar Urk terugkeer- le, liep op de weg UrkEmmel- oord het rechtervoorwiel van de auto. De wagen sloeg over de kop. Behalve mevrouw W. en haar zoon tje hadden nog drie kinderen in de auto plaats genomen. Zij werden uit het voertuig geslingerd. Twee der kinderen moesten in zorgwek- 1 kende toestand naar het ziekenhuis worden vervoerd, terwijl het derde kind een zware hersenschudding opliep. Het zoontje van mevr. W. kreeg geen letsel, evenmin als zijn moeder. De chauffeur, de heer T., liep snijwonden in het gelaat op. Blokkade van Berlijn wordt voortgezet Mislukte conferentie der militaire bevelhebbers JN HET HOOFDKWARTIER van m aarschalk Sokolofsky, de militaire Sow jet-bevelhebber in Duitsland, is Zaterdagmiddag een bijeenkomst gehouden tussen hem en de drie militaire bevelhebbers van het Westen. Officieel is meegedeeld, dat de drie westelijke bevelhebbers geen verze kering van maarschalk Sokolofsky hebben gekregen, dat de „verkeers- blokkade van Berlijn" zou worden op geheven. winter ondraaglijke lasten te bespa ren. Vooral ook met het oog op dc voortzetting der Berlijnse industrie kan men in de luchtvoorziening niet meer dan een tijdelijk hulpmiddel zien, dat een der spelers aan het Berlijnse schaakbord slechts uit zijn tijdelijke nood en niet uit zijn on voordelige positie kan redden. Hoe onvoordelig deze positie is, is heden weer gebleken uit het feit, dat, vol gens een nieuwe bekendmaking in de Westelijke sectoren van Berlijn lonen voor 75 pet. moeten worden betaald in de valuta der Sowjet-zóne, waarmee ondanks alles het Ooste lijke geld tot het normale omloop- geld in Berlijn is gepromoveerd, ter wijl de West-Duitse Mark er slechts spaarzaam zou worden uitgegeven. situatie critieker dan ooit Volgens een Amerikaanse woord voerder blijft de situatie te Berlijn in haar geheel dus onveranderd. De sfeer ter conferentie was „beleefd en niet onvriendschapeplijk". De confe rentie was niet belegd op verzoek van de Britse, Amerikaanse en Fran se regeringen, doch wel met haar me deweten. Na de zonder gevolg gebleven con ferentie kondigde generaal Clay aan, dat de „luchtbrug naar Berlijn" ge handhaafd en versterkt zal worden. Volgens de meeste waarnemers heeft het falen van de conferentie de Berlijnse situatie nog critieker ge maakt. Niet alleen heeft het Sowjet-Rus- sisch bestuur na de duidelijke ver klaringen, die te Washington en Lon den zijn afgelegd, generlei aarzeling getoond blokkademaatregelen voort te zetten, doch daarnaast heeft men de bruggen mogelijk achter zich ver brand, waarlangs een niet al te op vallende terugtocht mogelijk zou zijn geweest. Met een voortzetting der blokkade voor onbepaalde tijd in het verschiet vraagt men zich te Ber lijn: af hoe lang de luchtweg de voorziening zal kunnen handhaven. Generaal Clay zei gisteren: „Zo lang het Amerikaanse volk het wenst, des noods langer dan een jaar". Daaren tegen verheelde eens Britse woord voerder niet het evidente feit, dat de operatie in de winter heel wat meer moeilijkheden zou geven, dan in de zomer. Hoe gigantisch de prestaties zijn, die vooral door Amerikaanse luchtvaartdeskundigen in uitzicht worden gesteld, men kan zich nau welijks indenken, dat zij toereikend zouden zijn om de bevolking in de A. H. GERHARD OVERLEDEN. In de zeer hoge ouderdom van 90 jaren is te Bakkum de heer A, H. Gerhard, oud lid der Tweede Kamer overleden. Hij was de laatste derge nen, die destijds de S.D.A.P. oprich ten. Op 18-jarige leeftijd begon hij zijn loopbaan als onderwijzer aan een openbare school. Hij werd een beken de'figuur in socialistische kringen. Pas- in 1913, op 55-jarige leeftijd, gaf hij toe aan een op hem uitge oefende drang, om zich beschikbaar te stellen voor het lidmaatschap dei Tweede Kamer. In dat jaar werd hy Kamerlid en tevens lid van de Pro vinciale Staten van Noord-Holland In 1916 werd hij gekozen tot lid van Gedeputeerde Staten. Hij bleef hel Kamerlidmaatschap vervullen tol 1931. Op zijn 88ste jaar trad hij toe tot de Partij van de Arbeid. Vele pu blicaties op onderwijsgebied zijn van hem verschenen. NIEUWE TOEWIJZING VOOR NEDERLAND. Paul Hoffmann, de administrateur van het Marshall-plan, heeft Zater dag nieuwe aankoopvergunningen bekend gerr/aakt. Nederland ont vangt toewijzing voor: tarwe: 4.348.945 dollar, tarwemeel: 1.275.000 dollar, tabak: 400.000 dollar en vee koeken: 132.000 dollar. Oostenrijk, Frankrijk, Italië en de drie Westelijke zones van Duitsland ontvingen eveneens vergunningen. Het grootste bedrag komt voor re kening van Italia, terwijl Neder land op de tweede plaats komt. IRONING ABDOELLAH van Trans jordanië heeft te Amman verklaard, dat de voorstellen van Bernadotte van de hand gewezen waren en dat de Arabieren de strijd gaan hervatten en op hun wapenen zullen ver trouwen." In kringen van de Arabi sche Liga werd Zaterdagavond ver klaard, dat ook de regering van Isra el besloten had de voorstellen van Bernadotte van de hand te wijzen. G raaf Bernadotte heeft ten aanzien van zijn voorstellen nader verklaard, dat het slechts suggesties waren, bestemd als basis voor verdere besprekingen. Een federale Unie voorgesteld De kern van Bernadotte's voorstel len is een federale unie van Arabische en Joodse staten, waarbij Jeruzalem aan de Arabieren wordt toegewezen. Graaf Bernadotte stelde eveneens voor dat de gehele Negeb (Zuid-Pale- stina) of een gedeelte ervan bij het Arabische gebied zou komen en ge heel West-Galilea of een gedeelte er van bij het Joodse gebied. Jeruzalem zou aan de Arabieren komen, waar bij de Joodse gemeenschap gemeente lijke autonomie zou worden verleend. In het plan is ook nog begrepen een vrijhaven te Haifa en een vrije lucht haven te Lydda. £eti Er is een zekere bekoring in le lijkheid,. als de persoon enige eigen schappen heeft die dat goedmaken en slechts lelijk genoeg is. (Shaw)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1