S)e &2idóe0owïa/itt Gen. Tito is bij Moskou in ongenade gevallen Joegoslavië kijkt teveel naar het Westen Noodtoestand in Engeland afgekondigd Besprekingen met Djokja lopen weer vast M.M. de MonuigUi ücht zich tot fPütió ffiewhwtd Clay bracht bezoek aan Sokolowsky DINSDAG 29 JUNI 1948 39ste JAARGANG Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WTLMER - KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f030 p. w., f 1.30 p. mnd., £3.90 p. kwart. Franco p. p. f4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 De sociale hervorming HET wetsontwerp inzake de pu bliekrechtelijke bedrijfsorganisa tie is ingediend. En het Nederlandse volk zal er met grote belangstelling kennis van ne- mem- Zonder in te gaan op details, wil len wy constateren, dat het wetsont werp op een zeer gelukkige wijze combineert de vrijheid en het recht van de bedrijfsgenpten, om zelf te te- gelen in eigen bedrijf, met het recht en de plicht van de Overheid, om zorg te dragen, dat die regelingen niet in strijd komen met het algemeen be lang, en dat daardoor het algemeen belang positief wordt gediend. Zéér opvallend is het, dat in dit1 wetsontwerp niets wordt bepaald be treffende de ondernemingsraden, on danks het advies van de meerderheid der commissie-van, Rhijn. Het is be kend. dat minister Drees op het standpunt staat, dat de ondernemings raden een afzonderlijke, van zijn de partement uitgaande wet behoeven en dat ondernemingsraden niet on- dergeordend moeten zijn aan de (hun) bedrijfsraden, doch in velerlei op zichten afhankelijk^lienen te zijn van de Kroon. (Department van .Sociale Zaken de Centrale Overheid). Wij hellen heel sterk over naar het standpunt van. minister Drees. Doch hoe 't ook zij: naast of in de be- drijfsradenwet een wettelijke re geling betreffende ondernemingsraden is zeer urgent. En, zoals wij meerma len hebben betoogd, ligt naar onze overtuiging het zwaartepunt van de sociale hervorming in de hervorming van de onderneming. Dankbaar voor de indiening van de Bedrijfsradenwet wachten wij met spanning enongeduld op een wet telijke regeling betreffende onderne mingsraden. Prachtige cijfers WIJ lezen: De bouwvakarbeiders zijn met hun 40 duizend leden tot 14 dui zend man boven het ledental geko- me'n, waarmee zij in 1941 zijn on dergedoken. Met de metaalbewer kers staat het momenteel ongeveer hetzelfde. Dezen zijn met bijna 20 duizend leden ondergedoken en staan thans Aagenoeg op 34 duizend man. Dat zijn prachtige cijfers. Cyfers, die demonstreren het ge zonde streven, om zich te organiseren op principiële basis, teneinde dan sa men te werken in een goede geest: nationaal en cordiaal! Moge die principiële geest alle ka tholieken ook leiden.op Woensdag 7 Juli aan de stembus! Lijst 1 no. 1 (Groen). De P.v.d.A. verwijt! In een propaganda-geschrift van de P. v. d. A., speciaal gericht tot de Katholieken, wordt op de vraag:'„Is de K. V. P. geen vooruitstrevende partij" geantwoord mee o. a. het volgende: ,/En het was de K. V. P., die „voor de kapitaalkrachtigen in „hét krijt trad dooi 400 millioen „af te knabbelen van de door „Lieftinck voorgestelde heffing „in eens". Tegen het gebruik van dit „argu ment" in de verkiezingstijd moet worden geprotesteerd. Eerstens bevatte dit amendement een verlaging voor allen, die enig vermogen bezitten, groot of klein. Maar voorts en dit is. het be langrijkste in deze voorstelling van zaken wie draagt uiteindelijk hier mede de verantwoordelijkheid? Dit is Minister Lieftinck zélf. Hij had het in zijn macht om het amendement weg te vagen door er zijn „onaannemelijk" over uit te spreken. Dit heeft Minister' Lieftinck niet gedaan. En welbewust niet gedaan. Hij wist, dat dit ene vioord .onaan nemelijk" het amendement onmid dellijk had doen verdwijnen. Ook minister Lieftinck zag blijk baar in de redelijkheid, de wense lijkheid van wat het amendement- Teulings beoogde! Aardbeving teistert Japan VIJF STEDEN VERWOEST. De Japanse kuststreek is geteis terd door een hevige aardbeving en een vloedgolf. Vijf steden zijn ten gevolge van dc aardbeving ver woest, nJ.: Foekoei, Maroeoka, Mi Oeni, Matsoeoka en Kanaza. Foe koei staat in brand en alleen het massieve bureau van de prefect staat nog overeind. Volgens de Amerikaanse bezettingsautoriteiten te Tokio zijn de eerste schattingen van het aantal slachtoffers overdre ven. Men schatte het aantal slacht offers n.l. op 30.000. Geweldige vloedgolven volgden op de bevingen. De haard van de aardbeving zou ongeveer 110 km ten Noord-Westen van Nagoya ge legen zijn. Volgens berichten uit Japanse bron is een derde van Foe koei verwoest. De stad Foekoei ligt aan de West kust van het eiland Hondo, zij telde vóór de oorlog een bevolking van 64.200 zielen en was bekend als centrum van zijde-industrie. Uit de communistische broederschap gestoten jyiAARSCHALK TITO is bij Moskou uit de gratie en de Joegoslavi sche communistische partij ligt er ook uit. Op de bijeenkomst van de Kominform, welke enige dagen geleden in het geheim in Roemenië Hls gehouden is een resolutie aangenomen op initiatief van Rusland waarin wordt gezegd dat het centrale bestuur van de Zuidslavische com munistische partij zichzelf en de partij heeft geplaatst buiten de broeder schap van communistische partijen, buiten het verenigde communisti sche front en buiten de gelederen van de Kominform. Het communiqué van de Kominform is^een lang document, dat de Zuid slavische regering en de communistische partij ronduit beschuldigt van verraad jegens het Kremlin. Het zegt, dat de partij in stilte de theorie aanhing, dat de kapitalisten minder gevaar opleverden voor de onafhan kelijkheid van Zuid-Slavië dan de Sovjet-Unie (hoe is 't mogelijk!) en de Russische politiek probeerde te vergelijken met die van de imperialis tische mogendheden. Daardoor heeft zij een weg ingeslagen, welke leidt tot verraad van de internationale solidariteit van de arbeidersklasse. ZUID-SLAVlë ZWIJGT. De Zuidslavische bladen reppen met geen enkel woord van de aanval van de Kominform, welke de eerste breuk vormt in het communistische front, dat vorig jaar pas is opgericht. Niets wijst erop, dat het blad van de partij tot publicatie zal overgaan. Maar in de bladen van de andere communistische landen wordt het communiqué in zijn gehele omvang afgedrukt, voorzien van commentaar. Daar wijft men er op, dat Stalih geen gelukwensen heeft gezonden, toen Tito jarig was. De in ongenade gevallen maar schalk het witte viooltje, noemt men hem in Zuidslavië is nog steeds aan de macht. Een Zuidslavi sche diplomaat vond het nodig om dat bekend te maken. Verraad jegens het K remlin e Kominform beschuldigt de communisten van Tito van het voe ren van propaganda tegen de Sov jet-Unie en van pogingen om het Rode leger in discrediet te brengen. „Zij namen een haatdragende hou ding aan tegenover de Sovjet-Unie en stelden Russische vertegenwoor digers onder bewaking. vDe laatste tijd voerde de partij een politiek, welke afwijkt van het Leninisme en het Marxisme. Zij vermeed verkies zingen, critiek en zelf-critiek. De partij vergadert niet, maar houdt slechts geheime conferenties en straft degenen, die critiek hebben. In het communiqué wordt gezegd, dat de Zuidslavische communisten geweigerd hadden om de bijeenkomst van de Kominform bij te wonen. De reden, die zij daarvoor opgaven, was dat zij dan niet op gelijke voet met hun critici zouden staan. „De Komin form wil het recht om critiek te oefe nen op welke partij ook, handhaven". Het document vervolgt: De leiders van Zuid-Slavië overschatten hun macht in het binnenland en geloven dat het mogelijk is om de onafhan kelijkheid van het land te behouden en tegelijkertijd een socialistisch stelsel op te bouwen zonder de hulp van de Sovjet-Unie en de andere Oost-Europese landen. Daar zij bang zijn voor de op chantage gelijkende bedreigingen van de imperialisten, geloven zij de gunst van de imperia listische landen te kunnen winnen door zich te oriënteren op het kapi talisme. Het bureaeu spreekt de mening uit, dat er in Zuid-Slavië nog genoeg mensen zijn, die het Marxisme, en Leninisme trouw zijn gebleven om de leiders der Zuidslavische communis tische partij te dwingen, hun politiek te corrigeren en terug te keren tot het internationalisme. Die leiders dienden te worden vervangen, in dien zij er niet toe gebracht zouden kunnen worden hun politiek te ver anderen. „Het bureau twijfelt er niet aan, of de communistische partij is in staat deze eervolle taak ten uitvoer te leggen", zo besluit'het commu niqué. Staking in Italiaanse olie-industrie Vanochtend is over geheel Italië staking uitgebroken onder het perso neel van de olie-industrie. Behalve een loonsaanpassing eisen de stakers*. dat het personeel van het Italiaanse olie-consortium, dat einde Zal Bernadotte. slagen 1 ARABISCHE STATEN BESTUDE REN ZIJN VOORSTELLEN. Heden zouden te Cairo vijf pre miers van Arabische staten bijeen komen om de voorstellén van graaf Bernadotte te bestuderen. Deze voor stellen werden gisteren door de per soonlijke vertegenwoordiger van Bernadotte te Cairo aan de Egypti sche premier overhandigd. Volgens een correspondent van het blad Al Misri te Rhodos voor spellen waarnemers, dat graaf Ber nadotte er niet in zal slagen een re geling voor de Palestijnse kwestie te verkrijgen en dat de oorlog in het Heilige Land zal worden hervat. De Arabische experts beschouwen de voorstellen van Bernadotte als een weg naar de verdeling van Palestina en de vorming van een Joodse staat, hetgeen volkomen in tegenstelling zou zijn met de voornaamste begin selen der Arabieren. AARDBEVING OP HAWAII- EILANDEN. Een hevige aardbeving heeft van morgen het eiland Oaha van de Ha- waii-groep geteisterd. Men gelooft, dat deze aardbeving de hevigste is, die Hawaii ooit hééft gekend. Tot dusver zijn nog geen berichten over verwoestingen bekend. Havenstaking ontwricht econom. leven QP VERZOEK van de Engelse regering heeft koning George gister avond de noodtoestand afgekondigd om de regering in staat te stel len, het hoofd te bieden aan de door de havenstaking veroorzaakte crisis. De regering is nu gerechtigd alle "maatregelen te nemen, die noodza kelijk zijn om de voedselvoorziening in stand te houden. Grote schade Door de staking wordt het econo mische herstel van verscheidene lan den bedreigd, daar vitale goederen niet worden gelost of geladen. Op de Londense effectenbeurs worden zware verliezen geleden. De tien millioen inwoners van Londen voe len reeds de invloed van de staking op de voedselvoorziening. Minister-president Attlee heeft ge zegd, dat communistisch gestook voor een deel de oorzaak van de staking is. De wet op de noodtoestand ver leent de regering vérstrekkende be voegdheden; doch niet het recht tot instellen van de arbeidsplicht in de industrie. Ook maakt de wet géén inbreuk op het stakingsrecht. Zon der toestemming van het Parlement mag de wet slechts één week worden toegepast. De leider van de opositie in het Hogerhuis heeft verklaard, dat de regering bij de te nemen maat regelen van de steun van de oppositie kan zijn verzekerd. De laatste maal, dat in Engeland de noodtoestand werd afgekondigd, was bij een algemene staking in 1926. EEN BEROEP, DAT HIELP. Kort na een door Attlee via Juni ontslagen zou worden, in dienst 1 ra<jjo geuit beroep op de arbeiders wordt gehouden. om het werk te hervatten en zich niet ISTEREN heeft de voorzitter van de Republikeinse delegatie, Mo hammed Roem, gezegd, dat zijn delegatie geen andere weg ziet om de besprekingen voort te zetten dan die van rechtstreekse discussies over voorstellen van Dubois en Critchley. Zoals men weet hebben de Nederlanders verklaard, dat die onaanvaardbaar zijn. Betrouwbare waarnemers achten het, volgens Reuter, waarschijnlijk, dat de bespre kingen opnieuw zuülen vastlopen. Accoord afgewezen •Bovendien heeft de Republikeinse delegatie gisteren het accoord over de bepalingen voor het verkeer op zee van de hand gewezen. Deze over eenkomst was afhankelijk van het bereiken van een soortgelijke over eenstemming over het verkeer in de lucht binnen een maand. De Repu bliek weigerde, omdat volgens haar de blokkade met dat accoord niet was-opgeheven en dat een overeen komst over het luchtverkeer toch niet binnen de gestelde tijd zou kun nen worden bereikt. Bovendien vond zij het noodzakelijk, dat er enkele bepalingen op het zeeverkeer werden afgeschaft. bij de stakers aan te sluiten, hebben de havenarbeiders van Southampton besloten niet mede te staken. In plaats daarvan drongen zij er bij de Londense havenarbeiders op aan, dat deze naar hun werk terug zouden keren. De bouw van de nieuwe Berkum-1 nemen van deze brug, hetgeen bin- merbrug over de Vecht bij Zwolle nen enige weken het geval zal zijn, nadert zijn voltooiing. Reeds is men zal de verkeersweg Zwolle-Meppel bezig met het storten van beton voor een belangrijke verbetering onder- het wegdek. Door het in gebruik I gaan. H. M. de Koningin heeft het navolgend schrijven aan Prins Bernhard gericht: Op uw laatsten verjaardag tijdens mijn regering, voel ik mij gedrongen u zeer hartelijk te danken voor al hetgeen gij op zoo velerlei gebied voor ons volk en voor het vaderland gedaan hebt, zoowel vóór als tijdens den oorlog en daarna. Nimmer zal ik vergeten, hoe gij mij bijgestaan hebt buiten mijn regeeringstaak gedurende de moeilijk jaren in Engeland, steeds op de bres staan de voor de zaak der vrijheid. Gelijk met de troonsbestijging van Juliana zijl gij krachtens de geldende bepaling „de" Prins der Nederlanden. Ik doe een be roep op alle land- en rijksgenooten en niet minder op het buiten land u zoo te noemen. Alhoewel go^d bedoeld is de vergissing vrij algemeen, dat gij in den vervolge Prins-gemaal zoudt heeten. Deze titel heeft echter hier te lande nimmer bestaan en is daar om onaanvaardbaar-. Ik wensch u van harte toe, dat gij, voortgaande op den inge slagen weg, uw gaven en uw werkkracht ten behoeve van Juliana en ons volk ten volle zult kunnen ontplooien. W1LHELMINA. DISTRIBUTIENIEU W S GELDIGHEIDSDUUR BONNEN 434 EN 437 RESERVE (BOTER) VERLENGD. Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat de geldigheidsduur van de bonnen voor 500 granr boter enz. reserve 434 en reserve 437 tot en met Zaterdag 3 Juli is verlengd. Een deel van het publiek heeft namelijk in de mening verkeerd, dat deze bonnen gedurende vier weken geldig zouden zijn. Dit is niet het geval. Alle boterbonnen zijn geldig gedurende veertien dagen, ook die, welke eens per vier weken worden aangewezen. De toestand te Berlijn rvE AMERIKAANSE OPPERBEVEL HEBBER in Duitsland, generaal Clay, heeft een bezoek gebracht aan zijn Sow jet-Russische collega, maar schalk Sokolofsky. Het bezoek had gisterenmiddag plaats in het hoofd kwartier van Sokolofsky te Berlijn, zo meldt het Duitse nieuv/sbureau D.P.D. Het bezoek wordt nu eens in> verband gebracht met de recente aanhouding door Amerikaanse manschappen van Sokolofsky, dan weer met de tegenwoordige crisis te Berlij n, aldus besluit het bureau. VOEDSEL DOOR DE LUCHT. Een hoge functionaris van het Ame rikaanse militaire bestuur heeft ver klaard, dat er spoedig genoeg voed sel voor de geheele Duitse bevolking van de Westelijke sectoren van Ber lijn zal komen door de Amerikaanse Verbinding door de lucht. Het ministerie van oorlóg te Was hington heeft besloten onmiddellijk 30 tot 40 viermotorige vrachtvliegtui gen te sturen, die elk zeven ton per vlucht kunnen vervoeren. Elk der toestellen zal naar verwachting per dag minstenp twee vrachten naar Ber lijn vervoeren en vele wellicht drie. Naar schatting zullen deze toestel len 500 ton per dag vervoeren. De functionaris deelde mede, dat de volledige voedselrantsoenen voor de Duitsers in de drie Westelijke sec toren en voor de Amerikaanse, Fran se en Engelse bezettingstroepen door deze maatregel „voor onbepaalde tijd" kunnen worden gehandhaafd. Vandaag zouden meer dan honderd Amerikaanse legerdakota's op het vliegveld Tempelhof landen. Alleen voedsel zal per vliegtuig vervoerd worden. Indien de Sow jet-autoriteiten het vervoer per sch: niet verder toe zul len laten, is er thans nog brandstof voor het allernodigste in de Westelij ke sectoren van Berlijn aanwezig voor een periode van drie weken. In de buurt van de Alexanderplatz, het centrum van de zwarte handel in de Russische sector, werd gisteren door de Duitse politie een aantal raz zia's uitgevoerd. Duitsers in het bezit van „Westelijke Marken" werden ge arresteerd. Zij werden vrijgelaten, nadat hun namen waren genoteerd en zij de waarschuwing kregen, dat zij bij een volgende overtreding ge rechtelijk vervolgd zouden worden, De Marken werden in beslag geno men. HERINVOERING RANT SOENERING IN SOWJET-UNIE? De „New York Daily News" be richt, onder aanhaling van „een on verdachte diplomatieke bron", uit Washington, dat „de Sowjet-Unie in het geheim plannen heeft opgesteld voor herinvoering van de rantsoe nering van voedingsmiddelen en schaarse gebruiksgoederen, waar schijnlijk in de tweede helft van Augustus". Deze maatregel zou noodzakelijk zijn, aldus werd verklaard, niet vanwege schaarste aan voedsel, doch omdat „het Sowjet-Russisch distributie-systeem geheel gefaald heeft de boeren en arbeiders van het nodige te doen voorzien." Prof. Romme terug uit Indonesië Na een verblijf van 3 weken in In donesië is prof. mr. C. P. M. Romme, de fractie voorzitter der KVP, gis teravond om half elf per vliegtuig in ons land teruggekeerd op schip hol waren het behalve zijn familie leden enkele journalisten, die hem opwachtten. Tot de laatsten zeide hij tijdens een kort onderhoud, dat het commu nisme in Indië, wat de ideologie be treft, naar zijn mening geen vat op de bevolking had, omdat de gods dienst, de Islam, „er te sterk in zit" Daarentegen „neemt de onruststo kerij hand over hand toe, zoals trou wens in geheel Oost-Azië". Prof. Romme heeft onder meer in Bandoeng enige tijd de conferentie bijgewoond. Hij zeide veel overeen komst te hebben gezien met de Wést- Indische conferentie, „waar het ook lang duurde alvorens we op gang kwamen." De 15 delegaties van de conferentie te Bandoeng bestaan uit 3 minderheidsgroepen en 12 der deelstaten. Ze zijn in vier sec ties verdeeld, die de onderwerpen voorbereiden, t.w. een staatkundige commissie, een culturele, een eco- nomische-financiële en een defen sie commissie. Een verblijdend teken noemde prof. Romme het, dat het nationa lisme in Indonesië vorderingen maakt. Over al zijn reisindrukken hoopt hij in de komende verkiezingsver gaderingen te spreken. GROENTE-EXPORT NAAR DUITSLAND. Beslissing nog niet genomen. Het Bedrijfschap voor groente en fruit, de Organisatie-commissie Groente van de Stichting van de Landbouw en het Centraal Bureau der Tuinbouwveilingen zullen geza menlijk aan minister Mansholt een rapport uitbrengen over de vraag stukken, welke samenhangen met de export van groenten naar Duitsland. Naar wij vernemen vertrouwt de Nederlandse tuinbouw, dat uiteinde lijk in deze kwestie een voor ons land gunstige beslissing.zal worden geno men. Vorderingen zijn er de laatste weken echter niet gemaakt, het wach ten is nog steeds op een uitspraak van Washington. Een O Goede God, in welke talen bestaat er woord- of teekenvond, die al Uw goedheid zal verhalen en maken heel de wereld kond! Guido Gezelle.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1