S)e ColdóeSotvtont Een koning wil terugkeren Minister Liefti nek heeft medelijden met de getroffen belastingbetalers Koning Leopold vraagt om plebisciet Berlijns gemeenteraad wendt zich tot de Uno Waarnemers van de Uno trekken zich terug Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" ZATERDAG 26 JUNI 1948 39ste JAARGANG Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20S26, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs 0.30 p. wn 1*30 p. mnd., 3.90 p. kwart. Franco p. p. 4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 Waarvoor I WAT is het doel, waarvoor wij ter stembus worden geroepen? vraagt een verkiezingsbiljet van de K.V.P. En het antwoordt luidt: „Dit doel is de grondwetswijziging, die mogelijk zal maken: het banen van de weg voor een verdere opbouw van de Verenigde Staten van Indonesië en de vorming van de Nederlands-Indonesische Unie; het liquideren van de koloniale verhoudingen; het leggen van hechte grondslagen voor een duurzame Nederland-Indo nesische Unie onder reëel Koninklijk gezag, onder de Kroon van Oranje, het vormen van een Koninkrijk met aan het hoofd het Huis van Oranje tussen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen". Hier is kort en kernachtig, doch vooral ook waar geformuleerd, wat de door dé K.V.P. gewenste grond wetswijziging beoogt. Zoals men weet is deze reeds in eerste instantie aangenomen, maar ook aan de nieuwe Volksvertegen woordiging zal zij moeten worden voorgelegd. Daarom juist moet er een nieuwe Volksvertegenwoordiging worden gekozen. En niet alleen de grondwetswijzi ging zelf doch ook de daarop gefun deerde en daaruit voortvloeiende wet- ten en besliten zullen moeten worden genomen door een volksvertegen woordiging en Regering, die na de verkiezingen worden gevormd. Men leze het doel, dat de K.V.P. in zake Indië en Nederland nastreeft, zoals het hierboven is geformuleerd, nog eens met gezette aandacht over. Zoals het daar staat is het waar. Er wordt daaromheen zoveel gefan taseerd eii gelogen. Waarvoor II HET bovengenoemde is het eigen lijke doel, waarvoor wij ter stembus worden geroepen. Het eigenlijke doel. Maar het directe gevolg van de ver kiezingen is niet alleen: hoe er zal beslist worden over de verhouding NederlandIndië, maar óók na tuurlijk hoe er in het algemeen zal worden geregeerd. En nu is het allerduidelijkst moet het allerduidelijkst zijn voor ieder, dat op die gang van zaken de katholieken een des te groter in vloed zullen uitoefenen naar. de mate zij sterker zijn in een één en onver deelde. politieke organisatie. Een invloed, welke beoogt te dibnen- de belangen van héél het Nederlandse volk. Dit stelle men zich scherp voor ogen en men zal er niet over twijfe len, hoe men. op Woensdag 9 Juli moet stemmen; men zal overtuigd zijn, te moeten stemmen op lijst 1, en trachten die overtuiging ook te doen doordringen bij mede-katholieken, die nog mochten aarzelen. Propaganda van de P. v. d. A. IN de verkiezingspropaganda van de P. v. d. A. hangt die muffe lucht uit de oude tijd van de oude S. D. A. P., toen er niets goeds was in de politiek tenzij wat geschiedde door S.D.A.P.'ers, en de eigen partij als de volmaaktheid zelve afstak tegenover de perversiteit aller andere partijen. Een voorbeeld: In een propaganda-speech door het P. v. d. A.-lid der Tweede Kamer de heer Hofstra, eergisteren in Leiden gehouden, werd schamper afgegeven op de zogenaamd progressieve K.V.P. de K.V.P., clie het nota bene, ge waagd had, om minister Lieftinck's belastingplannen op een onderdeel te bestrijden, met het succes, dat die plannen in dat onderdeel door de Volksvertegenwórdiging zijn gewij zigd. Dat moest niet mogen! De zogenaamd progressieve K.V.P. Heeft dan de regering, hebben dan ook de ministers van de P. v. d. A. geen waarlijk progressieve daden gestpld? Natuurlijk men moet maar lezen, hoe de ministers van de P. v. d. A. in de propaganda- blaadjes der Partij worden verheer lijkt om hun progressief regerings beleid! Maar acht men dan de kie zers zo aartsdom, dat men meent, dat zij niet begrijpen, dat die P. v. d. A.- ministers niets van dat alles hadden kunnen doen, als niet de K.V.P. hen in de werkelijk goede sociale maat regelen, welke zij voorstelden, had gesteund. Het is weer de oude enge partij politieke propaganda! De Prinses-Regentes en Z.K.H. i maakt. Gisteren ging de tocht naar Prins Berhard hebben met hun jacht Den Helder. Prins Bernhard zet in „Piet Hein" een tocht langs de eilan- Den Helder voet aan wal, terwijl den Terschelling, waar de oudste H.K.H. Prinses Juliana aan boord Prinsesjes kamperen, en Texel ge- 1 bleef. Het roffelvuur van aanslagbiljetten IN EEN gistermiddag gehouden persconferentie heeft de Minister van Financiën, prof, mr P. Lieftinck maatregelen aangekondigd ter ver zachting van de moeilijkheden, welke worden veroorzaakt door de be lastinginvordering, welke thans in v ersneld tempo plaats vindt. Dan wordt opnieuw tenminste vier maanden gewacht, voordat eventueel Heden van 7.30 tot 7.45 namid dag spreekt de secretaris der K. V.P. Dr. Albering over Hilver sum II. Onderwerp: K.V.P.-Be- ginselpartij. ^ISTERAVOND IS TE BRUSSEL een kabinetsraad gehouden, waarin een brief van koning Leopold is voorgelezen. Daarin doet de koning het voorstel, een volksraadpleging te houden over zijn terugkeer. „Indien deze volksraadpleging geen overduidelijke meerderheid oplevert ten gun ste van mijn terugkomst en van het herstel in mijn grondwettelijke pre rogatieven, zal ik aftreden. Indien de meerderheid van hef volk mij evenwel gunstig gezind is, zal ik van het parlement verwachten, dat het een einde maakt aan de tegenwoórdige crisis". De strijd met de grondwet] De aangelegenheid van een volks raadpleging ter oplossing van het ko- ningsvraagstuk is reeds eerder ter sprake gekomen, doch zowel van so cialistische zijde als van katholieke heeft men een dergelijke oplossing van de hand gewezen, omdat men haar in strijd acht met de grondwet en er een aantasting inziet van het prestige der Wetgevende Kamers. Ook achten sommigen een volksraadple ging geen juist criterium om vast te stellen, of de koning kan terugko men. De laatste tijd is ook veel ge sproken van een parlementaire en quête inzake de koningskwestie op grond van een bepaald artikel in de Grondwet. Uit de polemieken, die hierover intussen zijn verschenen, is echter wel gebleken, dat in het ka der van een dergelijk parlementair onderzoek, niet tot raadpleging van de bevolking kan worden overgegaan. Naar van betrouwbare zijde nader wordt vernomen, hebben zowel de socialistische als de katholieke minis ters het schrijven van koning Leo pold ter kennisgeving aangenomen en zouden zij niet bereid zijn gevolg te geven aan het daarin vervatte ver zoek een volksraadpleging te organi seren. Volgens deze kringen mag ook niet verwacht worden, dat het schrijven van de koning behandeld zal worden nog voordat het parlement op reces Ned. verliezen in Indië De Regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de afgelo pen week de navolgende verlie zen zijn gerapporteerd: Koninklijke Landmacht: sold. Ie kl. J. C. Decker, afkomstig uit Maastricht. Overleden t.g.v. oor logsverwonding op 18 Juni 1948. Korp. N. G. van den Heuvel .af komstig uit 's Gravenhage. Over leden t.g.v. oorlogsverwonding op 20 Juni 1948.. Sold. F. Schoenmaker, afkom stig uit Andijk. Overleden t.g.v. oorlogsverwonding op 18 Juni 1948. Sold. L. B. J. van der Waard, afkomstig uit Rotterdam. Ge sneuveld 18 Juni 1948. Koninklijke Marine: heeft in de periode van de afgelopen week geen verliezen gerappor teerd. Koninklijk Nederl&nds-Indi- sche Leger: geen verliezen ont vangen. zou gaan en zou dit worden uitge- steld tot de maand September. Wel kan worden aangenomen, dat het voorstel van de koning een levendig punt van discussie zal uitmaken in de onderscheidene partijgroeperingen en dat door de Katholieke Volkspartij en met name door de heer Vleeschau- wer, de grote ijveraar voor de terug komst van de koning, een wetsvoor stel tot het houden van een volksple bisciet bij de Wetgevende Vergade ringen zal worden ingediend. Het einde gueril van a? de MARKOS* LEGER IN ALBANIë GEÏNTERNEERD. Griekse regeringstroepen hebben generaal Markos en zijn staf uit zijn hoofdkwartier in het Grammosger bergte verdreven en stellingen nabij de Albanese grens veroverd. Markos en zijn mannen hebben zich terugger trokken op Albanees grondgebied. Zij zijn daar ontwapend en geïnterneerd, zo meldt het Albanese persbureau. Het uitzenden van de aanslagbil jetten heeft lange tijd gestagneerd, waardoor een" aanzienlijke achter stand in de invordering is ontstaan. Dit heeft geleid enerzijds tot het be zwaar, dat de contribuabelen in on zekerheid verkeerden over de be dragen der te betalen belastingen, en anderzijds de contribuabelen de be lastingdruk nog niet gevoelden en zich daardoor een levensstandaard veroorloofden, welke niet mogelijk zou zijn geweest, indien de belas tingen regelmatig werden betaald. Deze achterstand bij de belasting administratie is thans gedeeltelijk ingehaaM en wordt in snel tempo ingelopen. Dit heeft echter geleid tot een nieuwe zorg vóór de contribuabelen, die, zoals de minister het uitdrukte, thans door een roffelvuur van aan slagbiljetten worden getroffen, het geen moeilijkheden en spanningen veroorzaakt. Bij de beoordeling van een en an der möet men echter de juiste ver houdingen in acht nemen, waarbij er volgens de minister in de eerste plaats op moet worden gewezen, dat de betaling van de naheffingen en van de heffing ineens uit geblok keerd geld kdn geschieden, terwijl voorts de mogelijkheid van zeker- heidsstaUing bestond. Toch dreigen echter vele contribua belen in moeilijkheden te geraken. De regering heeft er naar gestreefd om een oplossing vor deze moeilijk heden te vinden, zonder afbreuk te doen aan het gunstig resultaat van het inhalen van de achterstand bij de belasting-administratie, terwijl men bovendien het deflator effect van de belastingheffing niet teveel wenst te verzwakken. Besloten is thans, dat voor de in vordering van de aanslagen in de inkomsten-, vermogens-, en onder nemingsbelasting en ook voor de eenmalige heffingen wat deze kaatste betreft onder bepaald voor behoud en een beperking tot de minder draagkrachtigen alle wette lijke betalingstermijnen in het alge meen te verschuiven naar een vier maanden later vallend tijdstip uitge zonderd natuurlijk de bijzondere ge vallen, waarin de wet onverwijld in grijpen voorschrijft of de ontvanger dat onvermijdelijk acht. Dit alles geMt voor zover de be treffende aanslagen in het jaar 1948 uitgaan-of zijn uitgegaan. In de regel heeft men aldus gedu rende ongeveer de eerste vijf maan den na die van dagtekening van het aanslagbiljet generlei vervolging te vrezen. tot de tweede vervolging wordt over gegaan. Mocht een derde vervolging nodig zijn, dan valt ook deze weer tenmin ste 4 maanden later. Wanneer reeds termijnen van de aanslag zijn betaald geldt de nieu we maatregel alleen voor de nog niet betaalde termijnen van de aanslag. De nieuwe maatregel ten gunste van contribuabelen geldt alleen voor de bovengenoemde b^astingen en dus o.a. niet voor de grondbelasting en de personele belasting. Ook niet voor de vermogensaanwasbelasting, voor zover deze betrekking heeft op zwarte aanwas. De bedoeling van de maatregel is vooral de helpende hand te bieden aan de kleinere vermogensbezitters, die in moeilijkheden dreigen te ge raken. Daarom ls bepaald, dat de rege ling, wat de eenmalige heffingen be treft, aUeen zal gelden voor natuur- lijkse personen en dan alleen indien het inkomen niet meer bedraagt dan f 5000. en bovendien de belastbare som voor de vermogensheffing ineens niet meer dan de f 35.000 bedraagt. Dit bedrag van 35.000 gulden komt overeen met een vermogen van ten minste 50.000 gulden voor gehuwden zonder kinderen. Deze maatregel wordt nog gecom pleteerd door een andere maatregel. Vorig jaar was n.l. reeds bepaald, dat de definitieve aanslagen der in komstenbelasting, die volgens de wet ineens invorderbaar zijn, voor de ja ren tot en met 1946, in vijf termij nen konden worden betaald. Deze bepahng is thans uitgebreid over 1947 en 1946. De minister vertrouwde, dat door deze beide maatregelen de ernstigste betalingsmoeilijkhe den zullen worden verzacht en wees er bovendien hog op, dat de normale mogelijkheid tot het indienen van een verzoek tot uitstel van betaling bü de ont- tribuabelen, om niét onnodig het laatste moment af te wachten, waarop men tot betaling over gaat. Het thans gegeven respijt kan het best worden gebruikt om tijdige betaling voor te berei den, waardoor zoveel mogelijk het gevaar wordt vermeden, dat men op een ongelegen moment Verschillende aanslagen zal moe ten bèta'en. Men dient vooral te voorkomen, aldus de minister, dat rpen het geld, waarmede men thans belasting kan beta1 en voor andere doeleinden be steedt, waardoor men in moeilijkhe den geraakt. De regering heeft een open oog voor de moeilijkheden, waarmede veel belastingbetalers thans te kam pen hebben, doch het publiek moet medewerken om van de thans gebo den facilteiten een verstandig ge bruik te maken. Ten slotte deelde de minister nog mede, dat de invordei'ing veel vlotter verloopt, dan de autoriteiten hadden geraamd. De toestand in Berlijn "I7ERVALSING op grote schaal van de nieuwe in de Sow jetsector van Berlijn uitgegeven marken bedreigt de gehele economie met inflatie en dientengevolge rrret voortwoekering van de zwarte handel in schaarse góederen. Volgens dr. Ferdinand Fridensburg, plaatsvervangend burge meester van Berlijn, zal Maandag om interventie van de V.N. verzocht worden in een brief, waarin de gehele kwestie van geldhervorming, electriciteitsvermindering, werkloosheid door het sluiten van fabrieken en hongerdreiging uiteengezet zal worden. Gisteravond hebben Duitse gemeentefunctionarissen besloten de Russen en de Westelijke geallieer den te verzoeken, het gebruik van Oost- en Westmarken in de vier sec toren van Berlijn toe te staan. Bestandschendingen in Palestina |"\E WAARNEMERS van de Uno zullen uit de Egyptische zone van Palestina worden teruggetrokken, omdat de Egyptenaren de wapen stilstandsbepalingen hebben overtreden. Zij hebben geschoten op een wit vliegtuig van de Uno en hebben ge weigerd een Joods konvooi tot een nederzetting toe te laten, hoewel de commissie van de Uno aan het kon vooi toestemming had verleend. De Joden hebben gezegd, dat het leger van Israël de konvooien met geweld een doorgang zou banen. De com missie heeft de Joden toegestaan in deze zaak naar goeddunken te han delen. Egyptische Spitfires hebben twee Joodse dorpen gebombardeerd. Intussen zot graaf Bernadotte zijn pogingen om de Joden en Arabieren tot overeenstemming te brengen voort. Volgens Joodse kranten heeft hij de volgende voorstellen gedaan: 1. Inkrimping van het gebied van de staat Israël. 2. Vrije opneming in de aldus klei ner gemaakte staat. 3. Slechts souvereiniteit van Israël in het binnenland. In flet buitenland zullen de Joodse erf" de Arabische staat gezamenlijk worden vertegen woordigd. De Prinses-Regentes en( Z.KJï. Prins Bernhard hebben met hun jacht „Piet Hein'' een bezoek aan hun dochtertjes die op Terschelling kamperen gebracht. Vrijdagmiddag kwam de -„Piet Hein" op de rede van Den Helder aan. Het Prinselijk jacht passeert het vliegkampschip „Karei Doorman1', dat de voorgeschreven saluutscho ten lost. DE EERSTE AMBASSADEURS. Radio Moskou maakt bekend, dat Israel en de Sowjet-Unie zijn over gegaan tot de uitwisseling van am bassadeurs. Mevr. Golda-Meyerson "is benoemd tot .ambassadrice van raël te Moskou. Zuid-Amerika heeft veertigduizend priesters nodig Sprekend over het beangstigend probleem van het tekort aan pries terroepingen in geheel de wereid. verklaarde Mgr. Condon, Bisschop van Great Falls, (Montana), dat Zuid-Amerika alleen al 40.000 pries- ters.nodig heeft. Hoezeer deze alarm kreet gerechtvaardigd is, blijkt wel uit de' volgende cijfers. In Brazilië zijn er op het ogenblik 6000 priesters voor 405.000 inwoners, d. w. z. een priester op de 6750 bewoqners. In Ar gentinië is de verhouding 1 priester op de 7500 bewoners, in Paraquay heeft een priester de zorg voor 13.000 inwoners. De katholieken van Honduras hebben niet meer dan in het totaal 90 priesters voor een be volking van meer dan een millioen. En dit alles betreft landen, waar de bevolking voor het grootste gedeelte katholiek is. DE INDUSTRIE LIGT LAM. In de Britse, Franse en Ameri kaanse sectoren van Berlijn is de in dustrie vrijwel verlamd tengevolge van de beperking van het electrici- teitsverbruik, een gevolg van het stopzetten der levering van electrici- teit uit de Sowjet-zone. De fabrie ken mogen slechts 25 procent van de normale hoeveelheid gebruiken. Particulieren zitten twaalf uur per dag geheel zonder. Op deze wijze hopen de Westelijke geallieerden het verbruik van electriciteit ongeveer een maand op gang te kunnen hou den. Ook met het voedsel zal men on geveer een maand toe kunnen, zo gaat Reuter voort. De Britten zijn er mee opgehouden hun vrouwen en kinderen naar Berlijn te laten ko men, hetgeen wordt beschouwd als een bewijs van de moeilijke toe stand. Het Duitse nieuwsbureau Dena maakt bekend, dat de arbeidsraad van het district Weissensee in de Sowjet-zone algemene staking enkele valuta voor Berlijn en het vertrek der Westelijke geallieerden uit die stad. Nabij het vliegveld Tempelhof hebben Amerikaanse soldaten twee duizend mensen uiteengedreven, die •daar de zwarte markt bezochten. De soldaten dienden ter versterking van de militaire politie. Een Duitse po- litie-agent is gewond door een pis toolschot, dat een zwarte handelaar op hem loste. Het was een valuta handelaar, die tien Westelijke mar ken verkocht tegen één Sowjet- mark. Onbevestigde berichten zeg gen, dat in de Sowjet-sector vijfen twintig Westmarken voor één Sow- jet-mark zijn betaald. In de Britse sector is men begon nen met de uitreiking van melk poeder aan ziekenhuizen. Vijf voed- selschepen uit Hamburg zijn nog niet te Berlijn gearriveerd. Zij zijn een dag over tijd. Door luidsprekers is in de Britse sector bekend gemaakt, dat de be volking haar geld zqwel tegen Sow- jet-marken als tegen Westelijke proclameren ter bereiking van één marken mag inwisselen. De grootste tocht in dè geschie denis van de kuststrijdkrachten van de Britse marine is gisteren begon nen toen de tweede flotille motor torpedoboten van Gosport zijn ver trokken. De kleine schepen, die zich verder dan ooit van him basis zullen verwijderen, bezoeken achtereen volgens Vlissingen, Amsterdam Wil helmshaven, Kiel en Stockholm. Het vertrek van de motor torpedo boten van Gosport. Een Ibweftje,., Denken aan en bidden voor de priester is plicht van het volk, over wie en om wie hij werd aangesteld. Bidden wij, dat hij geen dammen or- werpt voor de stromen der genade. Prof. dr. K. Steur „Levende tekens van God'', blz. 178.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1