S)e V De P. V. d. A. en de christelijke gedachte Oprichting van O.-Duitsland Viermogendhedenbestuur thans voorgoed uit Thomas Dewey candidaat der republikeinen Irgoen trekt zich terug uit Israëls leger VRIJDAG 25 JUNI 1948 j9ste JAARGANG Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f030 p. w., f 130 p. mnd., f3.90 p. kwart. Franco p. p. f4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 Geen negatief anti-communisme MONSEIGNEUR Fulton Sheen, Doc tor in de .Theologie, Doctor in de Philosophie, Doctor in de Rechtswe tenschap, Doctor in de Letteren, Pro fessor in de Philosophie aan de Ka tholieke Universiteit te Washington, Ere-doctor in de philosophie aan de Universiteit van Leuvenzijn wij hiermede aan het eind van zijn titu latuur? En toch is het niet deze indruk wekkende lijst, die hem tot één der beroemdste mannen van de Verenig de Staten heeft gemaakt; zijn popula riteit heeft hij in hoofdzaak te danken aan zijn wereldberoemde preken 's Zondagsmiddags omdrie uur voor de microfoon van de NBC, die door millioenen beluisterd worden, ook door tal van niet-katholieken. Duizenden en duizenden zijn door deze priester „bekeerd", deze priester, die ontkent ooit iemand „bekeerd" te hebben, omdat, zo zegt hij, de „be keringen" niet zijn jverk zijn, maar te danken zijn aan de genade Gods. Nochtans beschouwen zich mensen als Henry Ford (de zoon), de com munist Louis Budenz, de journalist Heywood Borun, de kunstenaar Fritz Kreisler z';h als zijn convertieten, om er slechts enige van de meest be kende te noemen. Het bovenstaande veroorloven wij ons te ontlenen aan de Gelderlander, welk blad hiermede inleidt een korte bespreking over een pas verschenen boek van Sheen: „Het Communisme en het Westelijk Geweten". Mgr. Sheen blijkt in dit boek een diepzinnig en nauwkeurig kenner en analyst van het Marxisme en van de philosophie van het Communisme. Nergens echter verliest hij het al-oude Christelijk adagium uit het oog: de ketterij te haten, maar de ketters lief te hebben. Men moet onderscheiden, zo schrijft hij, tussen de ideologie en de perso nen, tussen het Communisme en de communisten. Het Communisme moet gehaat worden zoals een dokter de longontsteking haat in zijn zieke kind; maar de communisten zijn potentieel kinderen van God en moeten bemind worden zoals het zieke kind wordt bemind. En door heel het werk van Sheen loopt het betoog, dat de strijd tussen Communisme en Christendom door de christenen moet worden gestreden door positieve, conséquente beleving van het christendom. „De fundamen tele strijd van heden is niet die tussen individualisme en collectivisme, het vrije initiatief en het socialisme, de mocratie en dictatuur. Dit zijn slechts oppervlakte-verschijnselen van een strijd, die veel dieper gaat en die van zedelijke en geestelijke aaïd is". En in verband met wat Sheen be toogt of beter gezegd: met vurige overtuiging bij zijn christelijke le zers wil indringen, willen wij hier citeren uit de„Jeunesse Ouvrière", het orgaan van de Kaj ottersbeweging in Zwitserland, waarin de kanunnik Cardijn de misvattingen aan de kaak stelt van hen, die menen, dat een •an ti-communistische houding voldoende is om de arbeidersklasse te redden en het sociale probleem op te lossen. „Men is maar al te zêer geneigd te vergeten," aldus Kanunnik Cardijn in het bedoelde artikel, „dat het bestrijden van een dwaling nog geen bezit van de waarheid geeft, en dat met het verwerpen van een ver keerde oplossing de goede nog niet gevonden is. Wanneer de communis ten zich te weer stellen tegen onrecht, gebrek en wantoestanden, dan is een anti-communistische houding niet voldoende om het recht te herstellen en welvaart en orde te sche'ppen. En daarom alleen gaat het; al het overi ge berust op huicheling en pharizeïs- me. Het negatieve anti-communisme, dat dom is en kortzichtig, heeft Jde arbeidersklasse, de Kerk en het Ge loof reeds veel kwaad gedaan. Een dergelijk anti-communisme heeft on vermijdelijk het aanzien van een an ti-sociale. tegen de arbeiders gerichte kracht, die vijandig staat tegenover alle hervormingen, die noodzakelijk zijn om de arbeidersklasse te redden. Datgene wat gekend en gewaar borgd dient te worden, dat is: de per soonlijke waardigheid van de arbei der, van zijn leven, van zijn ziel en lichaam, van zijn werk en van zijn gezin; het zijn de eerbied, de recht vaardigheid en de toewijding welke men aan deze waardigheid verschul digd is; het is tenslotte het maat schappelijke systeem, dat aan deze waardigheid en deze eerbied uitdruk king weet te geven in het huidige economische en sociale leven." Wij drukken de laatste zin vet. Dat is ons streven in de K.V.P. Dat is ten slotte onze bedoeling als wij op Woensdag 7 Juli stemmen op Lijst 1. J^AMENS de K.V.P. was in de Eer- ste Kamer ingediend een motie, strekkende om in internationale over eenkomsten de christelijke gedachte te erkennen. Deze motie is aangenomen met al léén de stemmen der communisten tegen. Dr. Brongersma (P. v. d. A.) kwam namens zijn fractie verklaren, dat deze voor de motie-Van Voorst tot Voorst zou stemmen, aangezien in de democratie van onze christelijke na tie met de wensen Van de christelij ke bevolking rekening moet worden gehouden. De christelijke gedachte erkennen als eis van democratie! Wij begrijpen, en wij verlangen als een eis van democratie, dat de vrij heden en rechten van de christenen als zodanig worden erkend geëer biedigd en gehonoreerd. Maar dat men de christelijke ge dachte erkent als eis van democra tiebegrijpen wij niet. De christelijke gedachte erkennen, d.w.z. aanvaarden en onsequent er naar handelen, uit democratische overwegingen het is ons riet dui delijk, hoe men daartoe kan komen. De heer Brongersma heeft waar schijnlijk deze uitweg gevonden, om tot elkaar te brengen de tegenover gestelde stromingen in zijn partij: de atheïstische en d« christelijke. Bij zulke tegenstellingen is het inderdaad moeilijk een.... éénheid te consti- tueeren! BESLUIT VAN WARSCHAU 2^ALS VERWACHT WERD is op de Warschause conferentie van mi nisters van buitenlandse zaken van Rusland en zijn satellieten inder daad besloten om over te gaan tot de. oprichting van een staat Oost-Duits- land. Het Tsjechoslowaakse nieuwsbureau heeft een verklaring aan gaande de conferentie van Warschau gepubliceerd, waarin de Westelijke geallieerden er van beschuldigd worden alle verdragen aangaande Duits land geschonden te hebben. Zjj hebben, aldus de verklaring, het vier- mogendheden-bestuur over Duitsland geliquideerd, terwijl zij het plan koesteren Duitsland en speciaal het Ruhr-gebied te gebruiken voor het militair en strategisch plan van de Verenigde Staten en Groot-Brittan-' nië. Men verwacht, dat Rusland vandaag bekend zal maken, dat het zal overgaan tot de oprichting van een Oost-duitse staat met Leipzig als hoofdstad. Uit het gebied van Enkhuizen worden bloemenzaden uitgevoerd naar alle delen der wereld, zo we.1 naar België als Peru. Op het ogen blik staan tientallen soorten snij-, park- en tuinbloemen in deze streek in volle bloei. Een prachtig veld bloeiende lupi ne in de onmiddellijke omgeving van Enkhuizen. De Nederlandse ontdekkingsrei ziger, schrijver, archaeoloog en an- thropoloog, Paul Julien, die in Maart 1948 van zijn 13e Afrikaanse expedi tie terugkeerde, is Woensdagavond in de bestuurskamer van de Velerius- kliniek te Amsterdam begiftigd met ffet officierskruis van de Orde van Oranje Nassau. Z.K.H. Prins' Bern- hard complimenteert Dr Julien met zijn hoge onderscheiding. De koude oorlog van de stad Berlijn l^fAARSCHALK SOKOLOWSKY, de Russische gouverneur in Duits land, heeft de bevolking van Berlijn in een proclamatie medegedeeld, dat het geallieerde bestuursbureau voor Berlijn, de zogenaamde Kom- mandantura, in alle opzichen heeft opgehouden te bestaan. Tevoren had hy de stroomvoorziening aan de Westelijke sectoren van de stad stopge zet, evenals de le vensmiddelen toevoer, die nog steeds per trein van het Westen uit plaats vond. De Amerikaanse gouverneur Clay, die gisteren een kort bezoek aan Heidelberg bracht, verklaarde daar: „Alleen door oorlog zullen de Russen ons uit Berlijn kunnen verjagen". Hy voegde er aan toe: „Helaas kunnen zij op ons slechts druk uitoefenen ten koste van de Duitsers". Volgens zijn schatting is er maar voor een paar weken voedsel in Berlijn.. De geallieerden in de stad beschikken over voldoende wapenen en de Westelijke sectoren Jcunnen de helft1 van het electriciteitsverbruik dek ken met hun eigen centrales. Spanning in Berlijn stijgt De toestand in Berlijn was giste ren zeer gespannen en de spanning neemt nog met het uur toe. In de ochtend viel, zoals reeds gemeld, op vele plaatsen in de Westelijke stads- sectoren de stroom uit. Als reden ga ven de Russen op: „Moeilijkheden met de centrale te Czemowitz". Het goederentransport over de spoorweg van Helmstedt naar Berlijn werd stopgezet „wegens technische sto ring". Er werd geen andere weg opengesteld, „daar dit het verkeer in de war zou sturen". De Britse autoriteiten hebben op hun beurt gisteren alle vervoer van staèil, steenkool en andere goederen naar de Russischee zone van Duits land verboden. Reden: de lége wa gons werden niet teruggesuurd. Veel huisvrouwen zag men sjou wen met emmers water, daar zy vreesden dat ook de waterleiding zou worden afgesneden. De Britse stads- commandant Herbert nodigde de be volking uit kalm te blijven en stelde haar op verschillende punten gerust. In de Amerikaanse sector patrouil leerden twintig gevechtswagens door de straten met loeiende sirenen. Daarnaast zag men politiejeeps, be wapend met Machinegeweren. Prac- tisch verkeerde de stad in staat van beleg, die weinig geschikt was den Berlijners veel vertrouwen in de toe komst te schenken. Op alle mogelijke manieren pro beren de Westelijke geallieerden de Berlijners er van te overtuigen, dat zij er niet aan denken om' het veld te ruimen voor de Russen. Zij zullen DE LONDENSE HAVENSTAKING. De Britse premier, Clement Attlee, verklaarde in het Lagerhuis, dat er 7000 man in de haven van Londen aan het werk zijn. Tezelfdertijd deelde de officiële raad van havenarbeiders mede, dat er nog 21.366 havenarbridèrs in sta king zijn, zeer v einig minder dan gisteren. Attlee zei, dat er niet over de grie ven der stakers zal worden onder handeld, voordat zij het werk heb ben hervat. De havenarbeiders te Leith, een van Schotlands belangrijkste havens, hebben gisteravond tijdens het lossen van uien uit een Egyptisch schip het werk neergelegd. Zij gingen hiertoe over, toen het gerucht ging, dat het schip oorspronkelijk te Londen zou worden gelost. TOERISTEN NAAR JAPAN. Generaal MacArthur heeft besloten van 1 Juli a.s. af Japan voor toeris ten open te stellen, namelijk voor groepreizen met maximum 24 perso nen, die slechts een week duren. Per persoon ma§ 175 dollar worden be- §leed. Er wordt in dit verband aan herinnerd dat voor de oorlog het toe risme een 'der voornaamste deviezen- bronnen van Japan was. blyven zorgen voor de aanvoer yan voedsel naar de Westelijke sectoren en voor de voorziening met electrici- teit Hoe ze voor dat voedsel moeten zorgen is een probleem dat zy niet in een handomdraai kunnen oplos sen. De situatie op verkeersgebied is namelijk zo, dat er alleen per vlieg tuig goederen kunnen women aan gevoerd. Weliswaar gelooft vrijwel nie mand dat het tot een gewapend con flict zal komen, maar de Amerikanen hebben alvast bekend gemaakt, dat zij wat extra pantserauto's hebben ingedeeld bij hun militaire politie. Het Britse ministerie van buiten landse zaken noemt de toestand in Berlijn ernstig. Het Franse ministerie vindt dat ook, maar heeft aan zijn verklaring toegevoegd, dat de Fran sen zich niet uit Berlijn laten ver dringen: „Wij zijn in staat om met gelijke munt te betalen en kunnen als het er op aankomt meer gas af snijden dan de Russen. Dat geld ook voor water". De presidentsverkiezingen in de Ver. St HPHÖMAS DEWEY (New York) is gekozen als candidaat van de republi keinse partij voor de presidentsverkiezingen, die in November plaats zullen hebben. Nadat Taft en Stassen zich als candidaten teruggetrokken hadden, verkreeg Dewey bij derde stemming 1094 stemmen, niemand stemde tegen. Toen de uitslag bekend werd gemaakt, had een minutenlan ge enthousiaste demonstratie plaats. Met het oog op de zwakke positie, waarin president Truman's democratische partij zich op het ogenblik be vindt, aldus Reuter, is het vrijwel zeker, dat de candidaat van de repu blikeinse partij de volgende president der V. S. zal worden. Als Dewey president zal zijn Reuter's correspondenten te Wash ington en Philadelphia melden, dat men verwacht, dat in geval van be noeming van Dewey tot president de door Byrnes begonnen en door Mars hall voortgezette politiek van „ge duld en standvastigheid" tegenover de Sovjet-Unie zal worden voortgezet, waarbij het accent echter meer zou vallen op „standvastigheid", en dat zijn politiek ten aanzien van Israël nog meer Israël zou steunen dan die van Truman. De republikeinse partij wil „volledige erkenning" van Israël, terwijl Truman Israël slechts een be perkte „defacto"-erkenning heeft ge geven. Nadat Dewey zijn benoeming had aanvaard, deelde hij in zijn hotel aan een enthousiaste menigte mede: „Wanneer ik tot president verkozen word, zullen op de betaalsrol der re gering geen „commies" (communis ten) meer voorkomen". „Ons doel is, aldus zeide Dewey, sterke en vrije Amerikanen te zijn in een vrije wereld van vrije mensen, die vrij zijn voor hun mening uit te komen, vrij om nieuwe ideeën te ont wikkelen, vrij om openbaar te ma ken wat zij geloven, vrij om zich van de ene plaats naar de andere te be geven, vrij in de keuze van hun werk zaamheden, vrij om de beloning voor hun arbeid te kiezen en te gebruiken, vrij om God te dienen naar eigen opvatting". Dewey betoogde verder, dat de vrij heid slechts gered kan worden wan neer de vrije mensen van overal zich aaneensluiten, niet alleen materieel doch vooral ook geestelijk. „Wij zullen na 2>. Januari begin nen met de grondigste schoonmaak in eigen huis te Washington, welke ge ooit hebt meegemaakt. We zullen het vertrouwen van het Amerikaanse volk in het woord van zijn regering en de integriteit van haar doelstel lingen herstellen". DEWEY'S CARRIèRE. Thomas Dewey, de 46-jarige can didaat der republikeinse partij voor het presidentschap der V. S., werd geboren te Gwosse, een kleine stad in Michifan. Zijn vader was winkelier en uitgever van het plaatselijk week blad. Aanvankelijk van plan opera zanger te worden, veranderde hij tij dens zijn opieiding te New Yoik van gedacht^ en ging aan de Columbia- universiteit rechten studeren. In 1926 werd hij aan de balie te New York verbonden, waar hy in 1929 assistent werd van de districts procureur. Dewey volgde deze in 1931 pvE IRGOEN heeft zyn soldaten bevel gegeven zich uit het leger van Israël terug te trekken en zal de regering van Israël niet langer er kennen. De organisatie is weer, evenals ten tijde van het Britse mandaat, ondergronds geworden. Het terugtrekken van deze getrainde soldaten uit het geregelde leger is het antwoord op het gevecht, dat Dinsdag tussen de «Irgoen en het leger is gevoerd. Arrestaties van Irgoen-leger Na dit bevel hebben strijdkrachten van de veiligheidsdienst van de rege ring van Israël een overval gedaan op het centrum van de regering van Irgoen te Tel Aviv. Meer dan 60 le den werden gearrestéerd, onder wie zich Peter Bergson bevond, voorzitter van het Hebreeuwse Comité in de V. S. voor de nationale bevrijding. Eveneens werden leden van de be manning van het vaartuig, van waar uit men Maandag getracht had een bruggehoofd aan de kust by Tel Aviv te vormen, gearresteerd. LEEFT DE STRIJD WEER OP? Ondertussen lykt het er op, dat de gevechten tussen Joden en Arabieren opnieuw zullen oplaaien. De Arabie ren hebben plotseling een aanval op een dorp in West-Galilea gedaan. Waarschijnlijk waren het troepen van het Arabische bevrijdingsleger eji van Irak, die deze zeer ernstige overtre ding van de wapenstilstand hebben begaan. Onder de Joden zijn vele slachtoffers gevallen. De secretaris-generaal van de Ara bische Liga gezegd, dat de Arabieren niet zullen toestemmen in een ver lenging van de wapenstilstand. Vol gens hem schenden de Joden het be stand doorlopend. Geen Hongaarse kinderen naar Holland De Hollandse trein, die de Hon gaarse kindereu, o.a. uit Leiden, weer naar hun vaderland terug bracht, is door de Communistische regering in Hongarije leeg naar Hol land teruggestuurd, zodat de nieuwe groep Hongaarse kinderen niet naar Holland gekomen zijn. De pleeg-, ouders behoeven er dus voorlopig niet op te rekenen. Een wraakneming op de bewuste brief van de Aartsbisschop van Hon garije! 4 DR. W. BRONKHORST. Vandaag viert de bekende en alom in den lande zeer gerespecteerde en' gewaardeerde geneesheer-directeur van het sanatorium „Berg en Bosch" Dr. W. Bronkhorst zijn 60ste verjaar- dag. NIEUWE VOORZITTER VAN DE COMMISSIE VOOR FILMKEURING BENOEMD. Generaal Von Freytag Drabbe,oud commandant van de mariniers te Rot terdam, is per 1 October benoemd tot voorzitter van de Centrale commissie voor filmkeuring als opvolger van de heer Van Staveren. bij diens aftreden op. 11 jaar later vatte hij weer een particuliere prac- tyk op, doch keek onderdehand uit naar een politieke loopbaan. Het scheelde niet veel, of hij was in 1938 tot gouverneur van New York benoemd, terwijl hij in 1940 door Wendell Wilskie als candidaat der re publikeinse partij voor het president schap werd verslagen. In 1942 werd hij verkozen tot gouverneur van New York. In 1944 won hij het van alle mede dingers by de candidaatsbenoeming doch werd bij de verkiezingen door Roosevelt geslagen. Hongaarse regering in de ban WEGENS DE NATIONALISATIE DER SCHOLEN. De primaat van Hongarije, kardi naal Mindszenty, heeft formeel de excommunicatie uitgesproken over de leden van de Hongaarse regering en het parlement naar aanleiding van de nationalisatie der katholieke scholen in Hongarije. Reeds eerder had de kardinaal ge waarschuwd, dat hij niet zou aarze len de' excommunicatie uit te spre ken over hen, die direct of indirect mee zouden werken aan de nationa lisatie van de katholieke scholen. Bij de bekendmaking van de excommu nicatie werd tevens het motief gege ven, waarom hij deze maatregel heeft genomen. ,Wy wensen de Hongaren van iedere onzekerheid te verlossen en hun te tonen, hoe de toestand in werkelijkheid is", aldus de kardi naal. Incidenten op Java Uit betrouwbare bron, die niet ge noemd wenst te worden, verneemt Aneta heden, -dat vyf Nederlandse militairen zijn gesneuveld in Tasik- malaja, toen kort geleden een Ne derlandse patrouille in een hinder- '~ag viel bij het plaatsje Tjiali. Uit Oost-Java wordt een beschie ting gemeld, namely k bij de haven plaats Probolingo, daar werd een jeep beschoten, waarbij een Neder landse militair en een politie-agent gedood werden. Inmiddels zegt een officiële mede deling t.a.v. het gebeurde bij de trein ontsporing bij Tjikampek, wel ke gisteren gemeld werd, dat de be schieting circa tien minuten duhr- de, „waarbij vyf mensen gedood en acht gewond werden." In de ver warring van het eerste ogenblik werd het aantal slachtsoffers van of ficiële zyde aanvankelijk te hoog op gegeven. Een correspondent van Aneta meldt uit Tasikmalaja, dat de onrust in het gewest Tjikatomas ten Zuiden van Tasikmalaja wederom in hevige mate is toegenomen, waardoor in de eerste week van deze maand Neder landse troepen moesten optreden om de rust te herstellen. Neder1 andse troepen drongen tot aan de stellingen van terroristen, waarna de bende op de vlucht sloeg, enige doden achterlatend. De zuive ringsacties worden voortgezet en ve le onruststokers zijn reeds gearres teerd. Inmiddels is een dorpshoofd in dit gebied door terroristen be schoten, toen hij tegenstand bood bij een poging der terroristen om hem te ontvoeren. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis van Tasikmalaja. Aneta's correspondent meldt voorts een zevental ontvoeringen in het Ta- sikmalajase. TREINBEWAKING OP JAVA. Om het hoofd te kunnen bieden aan ongewenste eventualiteiten worden alle treinen tussen Tasikmalaja en GombongTjilatjap bewaakt door de politie en/of militairen. Van Tasikmalaja tot Bandjar rijdt politie mee, terwijl tussen Bandjar en GombongTjilatjap militairen de treinen bewaken. Z.H. Exc. de Bisschop van Haar lem zal Dinsdag 29 en Woeensdag 20 Juni geen audiëntie verlenen. Een êimeÖje,,, Tegenwordig hebben zovelen geen levensvreugde meer, pmdat zij slechts levensgenot willen hebben.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1