S)e £cidóe0owta/rvt Bespreking met Djokja weer vastgelopen Moskou en satellieten bijeen te Warschau Financiële chaos te Berlij Un DONDERDAG 24 JUNI 1948 39ste JAARGANG No. 11423 Directeur: C M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSIREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" 'NOG STEEDS MOEIELIJKHEDEN MET DJOKJA Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs (0.30 p. f 1.30 p. mnd., f3.90 p. kwart. Franco p. p. f4.65 - Adverts 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 *t* De rechten van de mens Ï"\E erkenning van de christelijke ^gedachte is nog niet de beleving er van. Er is tussen erkenning en be leving nog een brede afstand en ve len valt het maar al te moeilijk die geheel of zelfs maar voor een groot deel af te. leggen. Maar vóór de beleving moet er toch de erkenning zijn. Met de erken ning moet worden begonnen. Als men zelfs.die niet aanvaardt, negeert of verwaarloost dan kopit er van de beleving zeker niets terecht. De heer V. Voortst tot Voorst heeft gisteren in de Eerste Kamer bij de behandeling van het Vijfmogendhe- öen-verdrag de volgende motie inge diend namens de fractie der K.V.P.: „De Kamer van oordeel, dat in verdragen en interne overeen komsten, welke beogen de grond slag te vormen van de bescher ming van de rechten van de mens, de erkenning van de Chris telijke gedachte noodzakelijk is. nodigt de Regering uit bij het sluiten van verdragen en het aangaan van overeenkomsten, als vorenbedoeld, met ernst daar naar te streven". Het is ijdel gepraat al 't gepraat over de rechten van de mens, als men zich plaatst op de basis van een heidense of godsdienstloze wereld- en levens beschouwing. En dat doen practisch feitelijk degenen, die de christelijke gedachte niet aanvaarden. Dat te constateren, is klaarblijke lijk de bedoeling van de motie. Hoeveel zetels heeft de K.V.P. gehaald? Naar het antwoord op deze vraag zal op WOENSDAG 7 JULI met spanning wórden uit gezien. Katholieken, kent daarom uw plicht aan de stembus. Boven Detroit zijn drie vliegtui gen, welke kennelijk hun vliegfor- matie veranderden, met elkaar in botsing geraakt. Twee - vliegtuigen stortten neer en brandden uit. Een huis vloog in brand. Het derde toe stel landde in een lange glijvlucht. Een der vliegtuigen landde op een machinefabriek, waarvan de arbei ders zich echter bijtijds in veiligheid konden brengen. Alle inzittenden zijn om het leven gekomen, aldus een politierapport. Volgens A.F.P. waren het toestellen der Amerikaanse ma rine en zijn er twee doden te betreu ren. Eén persoon is gewond. InComm.v. G D. geen eenstemmigheid j^E ONDERHANDELINGEN tussen Nederland en de republiek Djokja zijn reeds in de eerste bijeenkomst na de hervatting der besprekin gen weer op een dood punt gekomen. De oorzaak was het Amerikaans Australische compromisvoorstel. Hoewel de Nederlanders hebben ver klaard, dat dit voorstel door hen niet in overweging kan worden geno men, was het voorstel op verzoek van de republikeinse delegatie toch op de agenda van de gisteren gehouden zitting der agendacommissie ge plaatst. Zelfs de leden van de Commissie van Goede Diensten konden het onderling niet eens worden. De Australiër en de Amerikaan waren vóór plaatsing op de agenda, de Belg was er tegen. Rapport aan da Veiligheidsraad De C.V,G.D. heeft de Veiligheids raad telegrafisch gemeld,' {lat de gis termorgen gehouden vergadering van de agendacommissie is vastgelopen, doordat de Nederlandse delegatie haar bezwaren tegen de behandeling van het Amerikaans-Australische voorstel dat als zesde en laatste punt op de agenda was geplaatst heeft gehandhaafd. Afzonderlijke be sprekingen van de G.V.G.D. vermoch ten al evenmin een oplossing opleve ren als afzonderlijke besprekingen tussen de Nederlandse en republi keinse delegaties. COERT DUBOIS NAAR AMERIKA TERUG. Het Amerikaanse lid van de Com missie voor Goede Diensten, Coert Dubois, zal binnenkort naar de Ver enigde Staten terugkeren. Dubois is Dinsdag door Amerikaanse en Neder landse legerartsen onderzocht, die vaststelden, dat hij overspannen is. Hij zal een of twee weker naar Bui tenzorg gaan en keert vervolgens per schip naar Amerika terug. Dubois zal in de Commissie worden opgevolgd door zijn plaatsvervanger Charlton Ogburn. Batavia-Bandoeng- expres aangevallen UITING VAN ONRUST OP JAVA Uit officiële Nederlandse bron te te Batavia wordt gemeld, dat de Ba- tavia-Bandoeng-expres gisteren tot ontsporing is gebracht en door ge wapende Indonesiërs is aangevallen. Volgens officieuze berichten werden tien personen gedood, onder wie een Oost-Duitse staat in de maak /"\P INITIATIEF van de regeringen der USSR en de Poolse republiek is te Warschau een conferentie bijeengekomen van de ministers van buitenlandse zaken der Sowjet-Unie, Albanië, Bulgarije, Tsjecho-Slowa- kije, Joego-Slavaë, Roemenië en Hongarije. Rusland is vertegenwoordigd door Molotof. Het onderwerp, dat ter conferentie besproken wordt, zijn de Londense beslissingen aangaande Duitsland. Deze conferentie is be doeld als een poging om een tegenwicht te stellen tegen het plan-Mars hall en de Westelijke Unie. Het staat vast, aldus Reuter, dat de conferen tie tot doel heeft, de Slavische landen te winnen voor de vórming van een aparte staat in Oost-Duitsland. Geheime Kominform- vergadering ging vooraf De conferentie is voorafgegaan door een geheime vergadering van de Kominform, welke te Praag is ge houden. Waarschijnlijk zijn ook Tog- liatti, de Italiaanse communistenleider en Jacques Doctos, waarnemend se cretaris van de Franse communisti sche partij, aanwezig. Duitsland zou vertegenwoordigd zijn door Grote- wohl en Pieck, leiders van de S.E.D. Een paar dagen voor de geheimzin nige conferentie begon, waren er in Warschau al honderden ambtenaren van de veiligheidsdienst aangekomen en de stad wemelt nu van de politie en militairen. Vergezeld door een zwaar gewa pend escorte reed Molotof van het vliegveld naar fde geheim gehou den plaats van samenkomst. In de ehele stad heerste 'een opgewonden emming. Militairen in auto's pa- ouilleerden door de strain en de Zangrijkste gebouwen werden be- aaktt De telefoonverbindingen wa tt voor een deel verbroken en het ^rkeer werd stilgelegd. Alleen auto's in Oost-Europese diplomaten moch- •n rijden. De Polen vergelijken deze aatregelen, met die, welke de Duit- rs plachten te nemen. De Zwitserse uurwerktovenaars zijn weer met een nieuwe uitvinding op de markt gekomen: het precisie- wekker-arm bandhorloge. Na meer dan een halve eeuw experimenteren is een uurwerkfabriek in La Chaux de Fonds er in geslaagd een arm bandhorloge te construeren, dat be antwoord aan alle eisen, die zowel aan een horloge als aan een wekker gesteld kunnen worden. De alarm installatie brengt een zoemtoon voort die 25 seconden aanhoudt en in staat is meer dan één s'aper uit hun zoe te dromen te wekken. De toonhoogte van de zoemtoon is bij alle horloges verschillend. Nu nog een bon om deze heerlijkheid aan te schaffen. Om het presidentschap van de V.S. Arthur Vandenberg is op de natio nale republikeinse conventie te Phi ladelphia voorgedragen als candi- daat voor het presidentschap. De in- ternationaMstische senator voor Mi chigan werd Y00rgedragen door de gouverneur van die staat, Kim Sig- ler, die hem een erkend staatsman noemde die de wereldproblemen kent, die „zegt wat hü meent en meent wat hjj zegt" kapitein der Nederlandse lacht- macht en tien gewond Men vreest, dat het aantal slacht* ■offers nog groter zal blijken te»zijn. De trein werd ruim 3 kilometer ten Oosten van Tjikampek (ongeveer 65 ki'ometer ten Zuidoosten van Ba tavia) tot ontsporing gebracht. Tege lijkertijd werden de telefoon- en te legraaf leidingen doorgesneden. Volgens Nederlandse kringen is dit de climax van een aantal inci denten in geheel door de Nederlan ders bezet West-Java tijdens de af gelopen week, die aanwijzing vor men van toenemende onrust en wet teloosheid Een typisch Zaans bruggetje met doorkijk in een even karakteristiek straatje, zoals men in de Zaanstreek nog slechts hier en daar aantreft Het Openluchtmuseum te Arnhem, dat op 10 Juli a.s. zijn 30-jarig be staan viert heeft vele typisch Neder landse historische woningen, boer derijen, bruggen en folkloristische herinneringen voor het nageslacht bewaard. De geldsanerjng in Duitsland RUSSEN hebben de op z'n Russisch gezuiverde Mark verplicht ge steld voor heel Berlin, waarop de Westelijke geallieerden prompt het nieuwe Duitse geld van de Westelijke zones verplicht hebben gesteld voor de Amerikaanse, Engelsè en Franse sectoren van Berlijn. Het gevolg is een grote chaos te Berlijn, daar veleBerlijners in de ene sector hun werk hebben en in de andere sector wonen. De Russen hebben het op zak hebben van Westers geld in hun zóne strafbaar gesteld. eens.aangeboden om over te gaan tot het invoeren van een enkele munt voor geheel Berlijn. In generaal Ro bertsons brief heet het: het is zelfs niet uitgesloten dat die munteenheid dezelfde zou zijn als die in de Russi sche zóne. Hoe krijg ik m'n loon thuis Met Oostelijke marken mag men wel in de Westelijke sectoren van Berlijn komen, maar er mag niets op gekocht worden. Met de Westelijk^ marken mag men zeer beslist niet in de Russische sector komen. Daar® dreigt zware boete of gevangenisstraf. Men«en uit de Oostelijke sector, die werken in een van de Westelijke, mo gen dus hun loon niet mee naar huis nemen, want inwisseling van de ene soort marken tegen de andere is na tuurlijk onmogelijk. Volgens een Britse deskundige is het heel goed mogelijk om met twee soorten geld in één stad te werken, maar de Berlijners denken daar an ders over. Er bestaat overigens in het geheel geen probleem, zeggen de Rui sen, want er is maar één s-oort geld: het door de Russen gezuiverde. Een spoedzitting van de Berlljnse gemeenteraad moest anderhalf uur lang worden onderbroken, omdat een grote groep communisten het raad huis en zijn omgeving hadden geko zen als plaats voor een demonstra tie. Zodra de betogers binnenkwamen verlieten de Russische, Amerikaanse, Britse en Franse waarnemers de zaal en zij keerden pas- terug, toen de or de was hersteld Mevrouw Schroeder, de waarne mende eerste burgemeester legde een verklaring over de geldzuivering af en zei, dat het gemeentebestuur de Russische instructies over het invoe ren van de Oostelijke mark in de drie Westelijke sectoren niet kon uitvoe ren en zou blijven streven naar het invoeren van één soort geld voor de gehele stad. De Engelsen denken er net zo over als mevrouw Schroeder en zij heb ben de Russische bevelhebber nog De soanning in Israël TWEE JOODSE MINISTERS AFGETREDEN. Twee ministers van de voorlopige Joodse regering in Palestina zijn af getreden: de minister van Godsdienst Fischman en de minister van Immi gratie Sjapira. Hun aftreden houdt verband met de ongeregeldheden, die zyn uitgebroken tussen de Irgoen Zwai Leoemi en de Haganah. Gisteren werd de hele dag gevoch ten tussen de Irgoen en de Haganah op het strand van Nathanya. De ho tels langs de zeekant voor het in brand geschoten schip, dat Dinsdag voor anker ging, werden ontruimd, omdat men vreest, dat het in de lucht kan vliegen. Een twaalftal ontploffin gen 'hebben zich reeds voorgedaan. Uit het Noorden, van de Syrische grens.werden opnieuw schendingen van het bestand aan de bemiddelaar gerapporteerd. De waarnemer der Ver. Naties stelt op verzoek van de Syrische regering een onderzoek in. Graaf Bernadotte heeft de Veilig heidsraad er Dinsdag van in kennis gesteld, dat hij hoopte in'de komen de dagen voorstellen voor een perma nente regeling van het Palestijnse vraagstuk gereed te hebben. Het be stand loopt slechts tot 9 Juli, maar men verwacht, dat Bernadotte zal po gen een verlenging met een of twee maanden te bewerkstelligen om meer tijd te krijgen voor het opstellen van een Arabisch-Israëlse regeling. RUSSISCHE PLAGERIJEN. Wegens „technische storing" is alle verkeer op de spoorweg Berlijn Helmstedt stopgezet, zo luidt een be kendmaking van de Sow jet-autori teiten. Deze spoorweg was de enige ver binding voor verkeer met Berlijn door de Sowjet-zóne. Er wordt geen andere weg opengesteld. De door de Verenigde Staten ge controleerde Berlijnse zender heeft meegedeeld, dat de Sowjet-autoritei- ten bevel hebben gegeven aande krachtstations in de Sowjet-zóne geen electriciteit aan tfe Westelijke zones meer te leveren. In de Westelijke sectoren zullen on middellijk strenge bezuinigingsmaat regelen worden genomen. MODERNE RATTENVANGER VAN HAMELEN. In Engeland is een nieuwe ratten- verdelger opgedoken. Ergens in Noord-Wales heeft hij onlangs in een nacht liefst 1147 ratten verdelgd. Nu wil hij carrière maken. De man heet John Heywood, is 48 jaar en heeft blond haar. Hij beweert de levende werkelijkheid te zijn van de legendarische rattenvanger van Ha- meln, die volgens de sage in 1284 eerst de Hamelnse ratten en vervol gens de Hamelnse kinderen in de dood heeft gefloten. John Heywood heeft op een kleine houten fluit een tonenreeks gevon den, waaraan de ratten onmogelijk kunnen weerstaan, maar die" kinde ren niets zegt. Evenzeer als de flui tist van Hameln is de heer Heywood een man met ambities. Hij wil naar Amerika om in de opslagplaatsen aan de havens de Marshall-goederen voor vernieling door de ratten te behoeden. Tegen behoorlijke beta ling natuurlijk. Drie jaar heeft Heywood aan zijn fluit gewerkt, maar nu is zij dan ook volmaakt. De geheimzinnige, trillende, hoge tonen, die zij voort brengt, vormen de paringsroep van de ratten en doen deze bij honderden 'uit de riolen en andere verborgen plaatsen te voorschijn komen. „Nacht op nacht", zo vertelt Heywood, „heb ik de liefdesroep der ratten beluis terd in kelders en stallen en bij vunzige riolen tot ik het precies te pakken had". Als nu de knaagdieren in vurige liefdesdrift op zijn zoet gefluit af komen, slaat hij ze dood met een knuppel of met de blote vuist. Wanneer er te veel zijn, verdelgt hij ze met een vergif, dat hij heeft bereid uit verschillende kruiden. Het schemerdonker is de beste tijd voor zijn luguber werk. DE DISTRIBUTIE IN BELGIë Naar het Belgische min. van invoer en voedselvoorziening mededeelt, zal de verkoop van margarine en inge voerde reuzel voortaan vrij zijn van distributie. Tevens is bekend gemaakt, dat van 1 Juli a.s. af de broodprijs voor een brood van 900 gram met 50 cen times zal worden verlaagd. EERSTE KAMER De naam van God vergeten IN AANHEF VAN BRUSSEL- VERDRAG De Eerste Kamer behandelt het wetsontwerp tot goedkeuring van het vijfmogendhedenverdrag in Brussel. De heer Schneider (KVP) merkt op, dat het verdrag juridisch slecht in elkaar zit. In de eerste plaats keurt hij de preambule af, waaruit niets blijkt van de Christelijke grondslag der verdragsluitende stafen. Er is door Nederland zelfs geen poging gedaan cm de naam van God te noemen. Voorts heeft hij zeer grote bezwaren tegen het prijsgeven van de zelfstan- digheidspolitiek door Nederland. De heer Brongersma (ArbO kan het betoog van de heer Schneider niet on derschrijven. Te willen, dat Nederland een eiland zou blijven, is een valse vorm van pacificatie. Het Christelijke karak ter der preambule, zoals de heer Schneider betoogde, ontgaat spr. Iets is nog niet onchristelijk wanneer niet uitdrukkelijk Gods naam "genoemd wordt en wij moeten ons hoeden voor een louter verbaal Christendom. De heer Van Voorst tot Voorst (K VP) meent, dat ook in het internatio nale diplomatieke verkeer "duidelijk moet zijn, dat wij schepselen van God zijn. Dat het hier niet gebeurd is, acht hij een ernstige fout. Hij dient daar om de volgende motie in: „De Kamer, van oordeel, dat in verdragen en internationale over eenkomsten, welke beogen de grondslag te vormen voor de be scherming van de rechten van de mens, de erkenning van de Chris telijke gedachte noodzakelijk is, nodigt de regering uit met ernst daarnaar te streven". De Minister van Buitenlandse Za ken zal heden antwoorden. TWEEDE KAMER MOTIES VAN Mr. BURGER OVER DE PERSZUIVERING. Bij de voortzetting der interpella tie-Burger over de perszuivering heeft mr. Burger een tweetal moties ingediend. De eerste motie geeft als haar oor deel, dat het perszuiveringsbeleid niet beanwoordt aan de wet en nodigt de Regering uit maatregelen te nemen om hieraan spoedige tenuitvoerleg ging te verlenen. Deze motie was mede ondertekend door de heren Posthumus (Arb.!, Van der Goes van Naters (Arb.), Verkerk (A.R.) en freule Wttewaal van Stoetwegen (C.H.). De tweede motie van mr. Burger geeft als haar oordeel, dat de voor malige illegale pers en door bezet- tingsmatatregelen in haar apparatuur gedupeerde pers bij voorrang be schikking over persapparatuur be horen te verkrijgen. Deze motie was mede onderte kend door de heren Peeters (KVP) en Koersen (KVP). De eerste motie werd aangenomen met 33 tegen 26 stemmen; de twee de met op 3 na algemene stemmen. Aan het begin van de middag in terpelleerde de heer Hoogcarspel (CPN) minister Witteman over het niet toestaan van verkiezingsmee tings e.d. van de communisten en over het niet verhuren van zalen door de gemeentebesturen «an de C.P.N. Minister Witteman achtte in grijpen van de centrale overheid on gewenst en in vele gevallen onmo gelijk. De minister zeide nog, dat de regering de gewraakte bcsluitei van gemeentebesturen volledig dekt. De interpellatie - leverde overigens niets op. Het wetsontwerp tot verhoging van de, pensioenen met een toeslag werd van de agenda afgevoerd, aan gezien nog geen eindverslag was verschenen. Vermoedelijk zal het ontwerp volgende week in behan deling worden genomen. De Bedrijfs-organisaiie Wet aanhangig gemaakt Bij de Tweede Kamer is aanhangig gemaakt he tontwerp van Wet op de Bedrijfsorganisatie. Bij dit ontwerp is als bijlage gevoegd het rapport van de commissie-Vander Ven. Het wetsontwerp me tbijlage zal binnen enkele dagen bij de Rijksuit geverij verkrijgbaar zijn. EIGEN WONINGEN VOOR ARBEIDERS EN KLEINE ZELFSTANDIGEN De minister van wederopbouw en volkshuisvesting heeft een commis sie ingesteld, welke tot taak heeft te onderzoeken, welke voorzieningen zouden zijn te treffen om de ver krijging van eigen woningen door erbeiders, voornamelijk ten platte- lande, en met hen gelijk te stellen kleine zelfstandigen te bevorderen. Tot lid en voorzitter der commissie is benoemd: J. Bommer, te 's-Gra- venhage, algemeen adviseur bij de centrale directie van de wederop bouw en de volkshuisvesting. HONDERDSTE BEDEVAART NAAR BEAURAING. Op 7, 8 en 9 Augustus wordt de honderdste Nederlandse bedevaart gehouden naar Beauraing. Er zal Zon dag 8 Augustus een pontificale H. Mis worden gecelebreerd door de pau- selijke internuntius in Nederland, mgr. Paolo Giobbe. Na een pontifi-' caal Lof volgt een ziekenzegen. Het ziekentransport zal worden geleid door de afdeling Naaldwijk van het Nederlandse Rode Kruis. DISTRIBUTffiNIEUWS NIEUWS BONNEN. VOOR HET TIJDVAK VAN 27 JUNI t.m. 10 JULI 1948. Elk der volgende bonnen geeft recht op het kopen van: BONKAARTEN KA, KB, KC 806. 469 algemeen* 250 gram waspoeder 476 algemeen400 gram brood of I rantsoen gebak 477 algemeen 750 gram suiker, bo terhamstrooisel enz. of 1500 gram jam, •stroop, enz. of 750 gr. versnaperingen 478 algemeen 400 gram brood (gel dig t.m. 3 Juli) 479 algemeen 1600 gr. brood (gel dig t.m. 3 Juli) 465 reserve 1200 gr. brood (gel dig t.m. 3 Juli) 468 reserve 400 gram brood (gel dig t.m. 3 Juli) BONKAARTEN KD, KE 806. 969 algemeen 500 gram waspoeder 976 algemeen 400 gram brood of 1 rantsoen gebak 977 algemeen 500 gram brood sui ker, boterh.strooisel enz. of 1000 gram jam stroop enz. of 500 gram versnape ringen 978 algemeen '400 gram brood (gel dig t.m. 3 Juli) 965 reserve 800 gram brood (gel dig Lm. 3 Juli) 968 reserve 500 gr. bloem of zelfrijzend bakmeel of kindermeel of kin derbiscuits TABAKS- EN VERSNAPERINGEN- KAARTEN ENZ. QA, QB, QC 802 67, 71 tabak 2 rantsoenen siga retten of kerftabak 69 versn200 gram versn. of 400 gram jam, stroop enz. of 200 gram sui ker, boterh.strooisel, enz. 72 versn109 gram versn. of 100 gram suiker, bo terh.strooisel enz. of 200 gram jam, stroop enz. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 25 Juni worden ge bruikt. Niqt aangewezen zijn en ver nietigd kunnen worden de bonnen 422, 424, 425. 924, 925 melk, 430, 431, 432, 934, 937, 938 reserve, 439, 939, 945 algemeen. IN SEPT. 120 GRAM SLAOLIE In September zal er een bon voor 120 gram slaolie worden aangewe zen voor alle leeftijdsgroepen» 25 Textielpunten geldig verklaard! Het Cqntraal Distributiekan toor deelt mede, dat wederom 25 punten van de textielkaarf VA 804 worden geldig verklaard. Ook thans wordt er op gewezen, dat van deze 25 punten er vyf als extra beschikbaarstelling zijn te beschouwen. Met ingang van 1 Juli 1948 worden geldig de bonnen ge merkt: „Textiel K vijf punten", „Textiel K reserve" ter waarde van 10 punten, „Textiel L een punt" en „Textiel M een punt". De bonnen gemerkt: „L vijf punten", „M vijf punten", „Re serve L" en „Reserve M" zijn derhalve niet aangewezen voor de aankoop van textielgoederen. NIEUWE BONNEN VOOR WERKKLEDING AANGEWEZEN. Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat thans ook de bonnen voor werkkleding K 5 en L 5 tot na der order geldig zijn voor het kopen van werkkleding. Öf> de bonnen H 5 kan men kopen: een overall, een werkpak van drill, keper of satijn, een lange stofjas, een lange witte jas, een laboratatoriumjas of een mouw- schort. Op de bonnen L 5 kan men kopen: een werkbroek of werk jasje van keper, drill, satijn, beaverteen, Engels leer, manchester of pilow, een korte witte jas, een koksbuis of een korte stofjas. De bonnen H 6 t/m H 12 en L 6 t/rh L 12 zijn nog niet geldig. De bon nen H 1 t/m H 4 en L 1 t/m L 4 en de rantsoenbonnen FC en FD blijven voorlopig geldig. £m kcPtAeUje... Wanneer de mensen van iemand zeggen: hij boft, dan willen zij in de regel zijn verdienste niet erkennen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1