3)e £eidóe6oti/fcatit 10.000 GOLDEN OELONING! Men weet geen raad met het geld Relletjes te Clermont en relletjes in de Kamer Directeur: C M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSIREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" ZATERDAG 19 JUNI 1948 39ste JAARGANG No. 11419 Is nog niets bij de beloning die U eenmaal wacht, als U ons helpt I Giro 477359. Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Ahonn. 20935 - Abonnementsprijs t 0.30 p. w., f 1.30 p. mnd., 1 3.90 p. kwart. Franco p. p. f 4.65 - Advert.! 15 ct j>. m m. Telefoontjes f 1.50 DE ROL VAN SCHULDENAAR r\E ROL VAN schuldenaar ligt ons ^nog niet goed; wij zijn liever geld schieters, zoals voorheen. Hoe onaangenaam de positie is van iemand, die dringend om geld verlegen zit, hebben wij dezer dagen weer eens gevoeld, toen het Ameri kaanse Huis van Afgevaardigden de gelden voor de Marshall-hulp met ettelijke millioenen beknibbelde. Weliswaar heeft de Senaat gewei gerd zijn goedkeuring daaraan te hechten, maar het Huis is niet van plan om zó maar toe te geven en'het eind van het liedje zal wel zijn, dat er toch een hap uit de Marshall-dol lars zal worden genomen. En wij kunnen niet anders doen dan afwachten, wat er van het ons toegedachte deel zal overschieten. Het is wel merkwaardig, hoe on berekenbaar de reacties zijn van de Amerikaanse volksvertegenwoordi ging. Het heeft er enige tijd op geleken, dat minister Marshall er in geslaagd was Democraten en Republikeinen, althans wat de politiek ten opzichte van "Europa betreft, tot overeen stemming te brengen. En daarin lag een waarborg dat, ook wanneer dit najaar een Republikeinse regering aan de macht zou komen, de door minister Marshall uitgestippelde bui- tenlapdse politieke lijn ook verder zou worden gevolgd. Het is nog al tijd mogelijk, dat dit zal gemeuren, schrijft de- „Tijd", maar het vertrou wen daarin heeft een ernstige schok» gekregen, toen de in meerderheid republikeinse commissie voor de toe wijzingen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden onverwacht be sloot de uitgaven voor het plan- Marshall op eigen houtje drastisch te gaan beknotten. Natuurlijk wordt ook deze soep niet zo heet gegeten als zij door de republikeinse afge- vaardigden geserveerd is. Zorgwekkend blijft echter, dat er in de Republikeinse partij een ster ke oppositie blijft bestaan tegen heel de tegenwoordige buitenlandse poli tiek der Verenigde Staten, zoals deze ook door de Republikeinse leiders wordt gesteund, en dat terwijl de politieke strijdlust in het Democra tische kamp kennelijk aan het afne men is er bij de Republikeinen een groeiend verlangen naar isolatio nisme valt waar te nemen, waarmee de republikeinse leiders in elk' geval rekening hebben te houden. Wellicht zal zich dat groeiend iso lationisme ook uiten in een onge neigdheid om aan West-Europa de zozeer gewenste militaire garanties te geven. Tot nu toe is er weinig te gemoetkoming. Men kan in Wash ington blijkbaar moeilijk begrijpen, dat de onzekerheid omtrent de Ame- rikanse politiek van de naaste toe komst het grootste psychologische beletsel vormt voor het tot stand ko men van een werkelijke Europese samenwerking en onderlinge hulp verlening. Want zolang deze onze kerheid voortduurt zal Engeland meer blijven verwachten van de Commonweatlh dan van West-Euro pa en zullen andere Europese lan den er op de eerste plaats op be dacht blijven zichzelf te redden of hun eigen geprivilegieerde positie te te behouden. Met alle noodlottige gevolgen van dien, voor Europa en voor Amerika. TEN ONAANGENAAM gevolg van ^de positie van schuldenaar is ook het verlies van de vrijheid om het verkregen geld naar believen te be steden. Wanneer Amerika geld ver schaft op een zo royale basis als voorzien in het Marshall-plan, dan wil het ook weten, wat er met dat geld gebeurt. De Europese landen zullen zich daaróm moeten neerleg gen bij bepaalde voorwaarden en de ze voorwaarden worden vastgelegd in bilaterale verdragen tussen Ame rika en de desbetreffende landen. Deze verdragen zijn nog niet tot stand gebracht, maar dat zal binnen kort moeten gebeuren. Op het ogen blik wordt er nog onderhandeld over een ontwerp-verdrag, waarin o.a. bepalingen voorkomen otntrent de mogelijkheid van gedwongen wijzi gingen in de geldkoers. Nu heeft ieder land vanzelfsprekend zijn eigen speciale wensen en bezwaren, maar er zijn ook bezwaren, welke alle 16 deelnemende landen gezamenlijK voelen. Zo hebben deze 16 Marshall- landen het plan om één lijn te trek ken ten opzichte van een eventuele devaluatie van hun valuta. Zij wil len in dit opzicht wel in overleg tre den met Amerika, maar op basis van volkomen gelijkheid; het moet niet door Amerika gedecreteerd worden. Vodrts mag elke verplichting inzake tariefverlagingen niet verder gaan dan de belofte, die de landen reeds hebben gedaan door hun instemming te betuigen met het internationale handelscharter van Havana. Dat zijn de twee grote kwesties, die in het geding zijn: de valuta- kwestié en die der handelstariev^n. Wanneer de debiteur-landen één lijn trekken en blijven trekken, is er misschien wel wat te bereiken, maar aan de andere kant blijft het onbe hagelijke feit bestaan, dat Amerika nu eenmaal de dollars in handen heeft. Het feit, dat men pas thans zijn bezwaren publiek maakte, hoewel het ontwerp-verdrag al een maand geleden ontvangen moet zijn, wijst er op, dat men getracht heeft ach ter de, schermen een zekere verzach ting te krijgen. Dat men thans open lijk zijn bezwaren kenbaar maakt, lijkt geen gunstig teken. De qeldsanering in West-DuHsland |P^E SANERING van het Duitse geld in de drie Westelijke zones begint Zondag. Generaal sir Brian Robertson^ de Britse gouverneur in Duitsland heeft maarschalk Sokolofsky, zijn Russische collega, op de (hoogte gesteld van de plannen en hem meegedeeld, dat de Britse sec tor van Berlijn niet bij de sanering zal worden betrokken, evenmin als de Franse en Amerikaanse sectoren. Generaal Robertson hoopt dat er later nog gelegenheid is om eenheid van geld voor geheel Duitsland in te voeren. Iedere Duitser 40 Mark op zak Met ingang van Maandag wordt al het oude geld van Duitsland de Reichsmark, de Reuterm'ark en het geallieerde bezettingsgeld waardeloos. Maar om een tekort aan pasmunt te voorkomen, wordt er een uitzondering gemaakt voor' de biljetten en munten van een mark en minder. Daarvan wordt de waar de echter tot een tiende verlaagd. Elke inwoner van de Westelijke zones krijgt 60 marken aan nieuw geld tegen inlevering van oud. Dat gebeurt in twee etappes: Zondag 40 mark en 20 een maand later. Lonen en salarissen worden dadelijk in nieuw geld uitbetaald. Al het geld dat het publiek heeft, en de tegoe den op de banken en spaarbanken- zullen later tegen nieuwe marken worden ingewisseld. Bijzonderheden daarover worden later gepubliceerd, want dé geldzuivering geschiedt in drie etappes. Gisteren is alleen de eerste wet op de sanering afgekon digd. De zo goed als lege winkels wer den gisteren bestormd door duizen den mensen, die liever prullen wil len hebben dan waardeloos geld. Menige winkelier ging er zelf ook op uit om te proberen iets te pak ken te krijgen wat meer waarde heeft dan papieren marken. Benzine is nergens meer te koop. Voor de tankstations staan lange rijen auto's, die tot Maandag moeten wachten, voor zij brandstof krijgen, in ruil voor nieuwe marken. Voor bioscopen en theaters ver dringen zich grote menigten men sen, die, misschien voor het eerst "an hun leven, proberen om de 'urste plaatsen te bemachtigen, -•reen is bang om met zijn oude geld te blijven zitten. Maar banger nog zijn de Duitsers dat zij het een paar dagen zonder eten moeten' stel len, want de winkels zijn uitver kocht en de zwarte markt weigert zaken te doen op basis van oude marken. RUSSEN ZETTEN ALLE VERKEER STOP. De Sovjet-autoriteiten" in Duitsland hebben gisteravond aangekondigd, dat het gehele personenvervoer per trein, auto, motor, fiets, schip, alsme de het gehele voetgangersverkeer tus sen de Westelijke en de Oostelijke zo ne zal worden stopgezet. Radio Leip zig en alle overige stations in de Sov jetzone verspreidden het bericht in hun uitzending van middernacht, het tijdstip waarop de order van kracht werd. Het officiële Russische bevel begint met de volgende motivering: „In ver band met de afzonderlijke geldzuive ring in de Westelijke zones1 en ten einde de belangen der bevolking en het economische stelsel van de Ooste lijke zone veilig te stellen en te voor komen, dat de geldcirculatie wordt ontwricht, worden de volgende maat- - regelen van kracht" Goederen treinen vallen niet on der het verkeersverbod. Ze zullen echter alleen worden doorgelaten na een grondige inspectie van de lading en van het bedienend personeel. Het voetgangersverkeer van de Oostelijke naar de Westelijke zone blijft op de oude voet gehandhaafd. Verwacht wordt, dat ook het Wes terse militaire autovekeer zal worden lamgelegd, zodat de weg door de lucht weer de enige verbinding wordt met de Duitse hoofdstad. De Ameri kaanse. Britse en Franse militaire be velhebbers zullen tegen een stopzet ting van hun autoverkeer ongetwij feld fel protesteren. Nadat aan Veldmaarschalk Smuts het eredoctoraat was overhandigd, klonk het eerste couplet van „Die Stem van Suid-Afrika". „Uit die blou van orise hemel, uit die diepte van ons see, Oor ons antwoord gee, Deur ons vér verlate vlaktes met die kreun van ossewa. Ruis die stem van ons geliefde, van ons land Suid-Afrika. Ons sal ant woord op jou roepstem, ons sal of fer wat jy vra: Ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou, Suid-Afrika.'' Stakingsonlusten veroorzaakten reeds 500 gewonden j^E ONGEREGELDHEDEN te Cler mont~Farrand hebben op kleine schaal een herhaling beleefd in de Nationale Vergadering, toen JulP*:. Moch, de minister van oirmeniaiidse zaken, verslag ui tbr ach' over de vechtpartijen die de stakingsgolf had den vergezeld. Communistische afge vaardigden, die zelf om een verkla ring hadden gevraagd, scholden Moch luide uit voor moordenaar. De rede van de minister werd een paar maal onderbroken door vijandige uitroep en, maar dat was niets vergeleken bij het rumoer dat ontstond, toen de 78-jarige communist Marcel Cachin, de nestor van de Assemblée riep: allemaal afschuwelijke leugens! Een vechtpartij Onmiddellijk ontstond er een ern stige vechtpartij tussen communis ten en socialiesten en voorzitter Her- riot moest de vergadering schorsen, nadat hij eerst aan de stenografen op dracht had gegeven om de commu nistische beledigingen op te tekenen om ze later officieel te kunnen publi- seren. Iets dergelijks is nog nooit eer der gebeurd. Gewoonlijk maken de stenografen hun verslag zó dat slechts de „nette" verwijten worden gepu bliceerd. Uit de mededelingen van Moch blijkt, dat er bij de relletjes te Cler- mont-Rerrand in totaal 500 mensen zijn gewond. Politie en leger telden 275 slachtoffers, van wie er 113 door „een zekere vloeistof" aan de ogen zijn getroffen. Van de demonstran ten liggen er 66 in het ziekenhuis. De rest wordt thuis verpleegd. In Clermont-Ferrand is het be trekkelijk rustig. De arbeiders van de fabrieken van Bergougnon waar de staking begon van Michelin en enige anderen, staken nog, en in de meeste delen van de stad duren de solidariteitsacties voort. Pobtie en soldaten houden de belangrijkste punten bezet. Treinen en trams lopen nog niet, maar sommige winkels zijn weer open. Staking in België breidt zich uit De staking in de Belgische metaal nijverheid schijnt zich langzamer hand uit te breiden tot andere be drijfstakken. De mijnwerkers in een mijn nabij Charleroi zijn een sympa thiestaking begonnen. De arbeiders van twee grote chemische bedrijven, hebben bekend gemaakt, dat zij be gin volgende week zullen gaan sta ken, als hun eisen tot loonsverhoging niet worden ingewilligd. De Belgi sche transportarbeidersbond heeft de Antwerpse havenarbeiders gewaar schuwd tegen „bepaalde elementen", die hen er toe zouden willen overha len eveneens het werk neer te leg gen. In een conferentie tussen de Belgi sche minister van arbeid en werk gevers uit de metaalnijverheid is ge bleken, dat de werkgevers op hun standpunt blijven staan. Zij zeggen, dat zij wel bereid zijn om een loons verhoging toe te kennen, maar dat zou een golf van onrust verwekken in de andere takken van industrie en de nationale economie in gevaar brengen. BIJEENKOMST KOMINFORM TE PRAAG? Van betrouwbare zijde te Rome verluidt, dat Palmiro Togliatti, de leider der Italiaanse communisten, Donderdag per vliegtuig uit Rome naar Praag is vertrokken. Men ver moedt, dat ook Andrei Zdanov, hoofd van de Kominform en secretaris van het centraal comité van de commu nistische partij in de Sowj et-Unie, zich in Praag bevindt. EINDE LONDENSE HAVEN STAKING IS NOG NIET IN ZICHT. Men gelooft in Londen, dat het Britse kabinet het gebruik van troe pen overweegt om,de aan bederf on derhevige levensmiddelen, die door de thans vijf dagen durende haven staking niet konden worden gelost, alsnog te lossen. Bij deze staking zijn nu iheer dan 16.000 man betrokken en worden meer dan 100 schepen op gehouden. De staking heeft zich gis teren uitgebreid naar de haven Til- burv aan de monding van de Theems. Pogingen van de bond om de sta kers weer aan het werk te krijgen zijn mislukt. Terreur op Ma'akka Het terrorisme maakt het onmoge lijk nog normaal te leven op Malak- ka. De gewelddaden van door com munisten opgestookte benden nemen met de dag toe. In de staten Perak en Jehore worden steeds meer moor den gepleegd. Ook in Noord-Malakka hebben terroristen reeds afschuw wekkende daden bedreven. Inheemse reservisten zijn onder de wapenen geroepen. Men verwacht, dat ook Europese oorlogsvrijwilligers zullen worden opgeroepen om de po litie en de geregelde troepen bij te staan. In Kedah zijn twee Chinese rubber handelaren dood geschoten. Te Koe- lim is een makelaar vermoord. Te Beling, op de Siamese grens, is het hoofd van de Chinese gemeenschap gedood. Er wordt verwacht, dat te Tapah, een centrum van grote rubber- en mijnondernemingen, spoedig de com munisten in staking zullen gaan. Men vermoedt, dat er in die streek grote wapenvoorraden liggen. De politie heeft een overval gedaan op de kantoren van het communis tische nieuwsblad te Koela Loempoer, ongeveer driehonderd kilometer ten Westen van Singapore. Er zijn twin tig mensen gearresteerd, het gebouw werd bezet. Later zijn nog 56 perso nen opgepakt, waaronder acht man- nen, die zijn gearresteerd in het hoofdkwartier van het anti-Japanse volksleger van Malakka. HIJ MOCHT ER NIET UIT. De Tsj echo-Slowaakse generaal van de luchtmacht Karei Janousek is door het hoge militaire gerechtshof te Praag ter dood veroordeeld „wegens poging tot het verlaten van Tsjecho- Slowakije", aldus Reuter. Het hof heeft het vonnis echter verzacht tot 18 jaar gevangenisstraf. 250.000 ONTHEEMDEN NAAR V.S.? Het Amerikaans^ Huis van Afge vaardigden heeft een wetsontwerp goedgekeurd, dat de toelating van 250.000 Europese ontheemden in de V.S. beoogt. Het ontwerp gaat nu naar de Senaat. Het ontwerp is een compromis tussen de inzichten van Kamer en Senaat. TWEEDE KAMER MOTIE v. d. WEYDEN IN BELANG VAN KLEINE BOEREN EN TUINDERS. Bij de gistermiddag in de Twee de Kamer voortgezette behandeling, van het wetsontwerp tot wijziging van de wet op de vermogensaanwas- belasting en van de wet op de ver mogensheffing ineens is gestemd over het amendement-Teulings (K. V.P.), dat er toe strekt om bij erf rechtelijke verkrijging gedurende het belastingtijdvak de limiet voor de waardestijging van onroerend goed en van bedrijfsmiddelen slechts een maal in aanmerking te nemen. Het werd met 50 tegen 3 stemmen aan genomen. Zonder hoofdelijke stem ming is goedgekeurd een amende ment-Teulings tot invoeging van een nieuwe zin: „Ingeval van over dracht krachtens erfrecht wordt bij de erflaters en de verkrijgers geza menlijk niet een hogere stijging dan tien ten honderd in aanmerking ge nomen. De bij erflaters en verkrij gers aanwezig waardestijging wordt daartoe, zo nodig, in evenredigheid verminderd". Met 34 tegen 22 stem men verenigde de Kamer zich met een amendement-Teulings bedoelen de op fiscaal-technische gronden de redactie van het in het ontwerp voor gestelde art 22, lid 7, regelende de waarde van zaken, welke bij het ein de van het belastingstijdvak deel uit maakten van een bedrijf, dat buiten Nederland werd uitgeoefend, bij te schaven. Zonder hoofdelijke stemming, met aantekening, dat de fractie der C.P.N. geacht wilde worden te hebben te gengestemd. werd aanvaard een amendement van de vaste commis sie voor belastingen, beogende het vermogen van de assuradeuren op de beide peildata zo nauwkeurig moge lijk vast te stellen, opdat de vermo- gensaanwas zo zuiver mogelijk wor de berekend. In verband met de vrijstelling we gens extra besparing lichtte de heer van der Weijden (K.V.P.) een mede door A.R. en C.H. ondertekend amen dement toe, waardoor de categorie kleine boeren, tuinders en midden standers, die noch pensioenaanspra ken, noch levensverzekering van enige betekenis hebben, geholpen worden. Volgens de huidige regeling is alleen degene, die voor de oorlog weinig of niets verdiende, van de be sparingsclausule uitgesloten. - Nadat de heren Vondeling (Arb.) en Hofstra (Arb.) het amendement hadden bestreden, opperde de minis ter van financiën, de heer Lieftinck, technische bezwaren. Daar het voorts verder reiken zal dan de toelichting doet geloven, verklaarde de minis ter het amendement volstrekt 'on aannemelijk. Hierop trok de heer van der Weij den het amendement in om het te vervangen door een motie, waarin de minister wordt uitgenodigd een zo danige wijziging in de regeling aan te brengen, dat degenen, die voor de oorlog minder dan ƒ3000 inkomen hadden, in aanmerking zullen komen voor de besparingsvrijstelling. Nadat de minister zich bereid had verklaard de kwestie nader te be zien en te gaan in de richting als aan gegeven door de motie, aan welke hij geen behoefte zeide te hebben, liet de heer van der Weijden het be drag van ƒ3000 uit zijn motie ver vallen. De stemming over de motie werd uitgesteld tot Dinsdag bij de aan vang der vergadering. De minister nam tenslotte nog enige amendementen van de heer Teulings over, o.m. een, dat beoogde de wettelijke basis te verschaffen voor een bevredigende regeling inza ke de waardering van incourante aandelen en winstbewijzen aanwezig in het beginvermogen. Het ontwerp werd zonder hoofde lijke stemming goedgekeurd. Nadat nog enige kleinere ontwer pen zonder beraadslaging of stem ming waren aangenomen o.a. een tol vermindering van de begroting 1946 van financiën met ƒ252.184.370 voor de gehele dienst werd de verga dering verdaagd tot a.s. Dinsdag. Oostenrijks rechercheur verdwenen De Oostenrijkse autoriteiten zijn verontrust door de verdwijning van een hooggeplaatst ambtenaar van de recherche, de 60-jarige hoofd-in- specteur Anton Marek. Hij verdween uit zijn woning, nadat hij opgebeld was door, naar hij zijn vrouw 'zei- de, een Russische kapitein. Op de avond van zijn verdwijning belde hij zijn vrouw tweemaal op, doch werd verbroken voordat hij kon zeggen, waar hij zich bevond. Marek was de gene, die de Nazi-putsch van 1934 verijdelde: hij behoorde tot de lijf wacht van Dollfuss, de Oostenrijkse kanselier, die in dat jaar vermoord werd. Sedert de bevrijding heeft hij zich bezig gehouden met gevallen van beweerde ontvoering door de Sowjets en was hij verbonden aan het ministerie van binnenlandse zaken. De Oostenrijkse regering zal de geallieerde bestuursraad om op heldering inzake deze kwestie ver zoeken. Twee Nederlanders benoemd tot Missiebisschop Bij decreet van 4 Juni van de Con gregatie tot Voortplanting des Ge- loofs is de eerw. pater Johannes Her- rijgers van de Congregatie der Laza risten benoemd tot Apostolisch Ad ministrateur Van het diocees Yoeng- pingfoe in Hopei (N.O. China). Pa ter. Lambertus van Kessel van de or de der Paters Montfortanen is be noemd tot Apostolisch Prefect van de nieuwe Prefectuur Sintang op Noord-Borneo. GEEN VERLIEZEN IN INDONESIë GERAPPORTEERD. De regering maakt bekend, dat in de afgelopen week géén verliezen in Indonesië zijn gerapporteerd. SIGARETTEN VAN WEST NAAR OOST. De militairen in West-Indië hebben 344.000 sigaretten verzameld vopr hun collega's in de Oost. Een dezer da gen zal deze gift per K.L.M. Constel lation op Schiphol arriveren. De siga retten zullen zo spoedig mogelijk naar Batavia worden vervoerd. DUITSE GEZINNEN NAAR AVEGOOR. Beter onderkomen dan te Mariënbosch. Hoewel reeds enige tijd wijzingin- gen in het kamp Mariënbosch op handen waren, hebbeq het onder zoek en de reorganisatie-pogingen, welke intensiever werden aange pakt na de grote persbelangstelling van enkele weken geleden er thans, naar wjj van bevoegde zijde verne men, toe geleid de gezinnen, die in afwachting van hun uitwijzing in Ma riënbosch verblijven, over te bren gen naar het kamp Avegoor bij El- lekom. Dit kamp is lange tijd gebruikt voor de onderbrenging van politie ke delinquenten, maar werd onlangs voor het grootste gedeelte ontruimd. Deze overbrenging zal waarschijn lijk nog voor het einde van deze maand geschieden. Op deze wijze wil fnen trachten de gezinnen een beter onderkomen te geven dan wat thans in Mariënbosch het geval is en tevens wil men hierdoor Mariënbosch voor overbevolking behoeden. Deze overplaatsing zal geen wijzi ging in het systeem der overbren ging betekenen. Zoals wellicht be kend was ig reeds eerder door het D.G.B.R. getracht de uit te wijzen Duitsers in een ander kamp onder te brengen, doch deze pogingen had den aanvankelijk geen resultaat, om dat Mariënbosch uitermate gunstig lag voor het vervoer naar Duits land. Het kamp Avegoor biedt vrij wel dezelfde mogelijkheden. Smuts terug naar Engeland Zonder overjas en nog gekleed in het jacket, dat hij tevoren bij de ere promotie in Leiden had gedragen zonder ook maar een enkel van de ruim 20 eretekenen, die hij mag dra gen! arriveerde de 78-jarige veld- maatschalk Smuts, de ex-premier van Zuid-Afrika, gisteravond om half ze ven op h'et vliegveld Schiphol. Hij werd uitgeleide gedaan door de Zuid- Afrikaanse gezant te den Haag, de heer L. Fouché met diens echtgenote en dochter, alsmede door mr. J. Vis ser, chef protocol Buitenlandse Za ken. In verband met de verwachte aan komst van de hoofdbestuurder der Hersteld Apostolische Gemeente uit Indië hadden zich reeds enkele dui zenden leden dezer gemeente naar het vliegveld gespoed. De grijzje veld maarschalk wuifde hen vlak voor hij in zijn privé Yorkmachine verdween toe, waarvoor hij een hartelijke mas- sagroet terug ontving. Heden zou de oud-premier Enge land verlaten om terug te keren naar Zuid-Afrika. Na de rede van prof mr J. M. van. Bemmelen overhandigde deze aan Veldmaarschalk Smuts de bul van zijn benoeming tot eredoctor. £m fawtfJULie,... We zijn graag bereid, iets twee maal te vertellen, doch niet het tweemaal te horen. Hazli"

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1