S)e Êöid6eSot4^cmt Franse regering krijgt een meerderheid van 8 stemmen Ernstige stakingsonlusten in Frankrijk Directeur: C M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN .DE BURCHT" DONDERDAG 17 JUNI 1948 39ste JAARGANG No. 11417 Stakingen in Frankrijk, België en Engeland Bur. .Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs 10.30 p. w., f 1.30 p. mnd., f 3.90 p. kwart. Franco p. p. f 4.65 - Adverts 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 Y De echtscheiding HET aantal echtscheidingen ook in ons land neemt onrustbarend toe. Zoals bekend, heeft de huidige minister van justitie mr. van Maar- seveen een nieuw echtscheidings- ontwerp ingediend, met de bedoe ling, de omvang van dit sociale kwaad te beperken, in te dammen. Als een sociaal kwaad -wordt de steeds meer het volksbestaan ont wrichtende echtscheiding wel alge meen erkend. Het principiële verschil tussen de katholieken en vele anderen is, dat deze laatsten hoewel het so ciale kwaad erkennend in de echtscheidingsprocedure niet die veranderingen willen aanbrengen, waardoor de echtscheiding bemoei lijkt wordt. De huidige katholieke minister van justitie heeft nü een wetsont werp ingediend, waarbij de bestaan de echtscheidingsprocedure onge wijzigd blijft. In tegenstelling met zijn voorgangers de katholiekee mi nisters Nelissen (1910), Regout (1912) Goseling (1938), die echter hun voorstellen niet tot wet hebben zien komen. Minister van Maarseveen wil het kwaad van de echtscheiding bestrij den door te trachten, de partijen vóórdat de procedure aanvangt tot elkaar te brengen. Krachtens de huidige wetgeving moet de rechter dat ook wel dopn maar daar komt in de practijk niets van terecht, eenvoudig al niet omdat de rechter daarvoor de nodige tijd ontbreekt. Om de verzoening tussen partijen te bereiken, wordt de taak, die in deze tot nu toe op de president van de rechtbank rustte, opgedragen aan een gespecialiseerde rechter, ge- zinsrechter genaamd, welke taak voorlopig zal worden waargenomen door de kinderrechter. De gezinsrechter tracht partijen tot elkaar te brengen. Gelukt hem dit niet, dan zal de gezinsrechter aan de in het leven te roepen „ge zinsraad" opdragen een verzoening te beproeven. Hij kan daarbij aan de gezinsraad bepaalde aanwijzingén geven en hij stelt een termijn vast, van tenminste drie en ten hoogte zes maanden, binnen welke de ge zinsraad hem rapport zal uitbrengen. Deze termijn kan eenmaal met drie maanden worden verlengd. Indien alle verzoeningspogingen gefaald hebben, geeft~de gezinsrech ter verlof om een eis tot echtschei ding in te dienen. En de procedure, die dan volgt, is, zoals gezegd, ongewijzigd gebleven: het blijft gemakkelijk, de rechter een echtscheiding te doen uitspreken. Kunnen wij veel succes verwach ten van dit nieuwe wetsontwerp? Wij menen, deze vraag bevesti gend te moeten beantwoorden. Bevestigend, hoewel wij helaas niet veel vertrouwen hebben, dat, als een verzoek om echtscheiding eenmaal bij de rechter is, de par tijen nog vaak tot elkaar zullen kunnen worden gebracht. Het zal dan dikwijls reeds te ver zijn. Maar bij een heel tactisch, een verstandig en wijs optreden en dat wordt natuurlijk verondersteld zal toch wel in bepaalde gevallen goed resul taat kunnen worden bereikt. Maar het goede, wat wij vooral van dit wetsontwerp verwachten, is: dat in het volksbewustzijn 'dieper zal doordringen, dat ook de Over heid de echtscheiding als een kwaad beschouwt; dat dus alles moet wor den gedaan om deze te voorkomen en dat dus ook alles moet worden ge daan, omhet lichtvaardig slui ten van' een huwelijk tegen te gaan. Wij spreken hier van de: Overheid. Verwacht mag worden, dat het wets ontwerp van minister van Maarse veen de instemming heeft van het gehele Kabinet en door de volksver tegenwoordiging in grote meerder heid zal worden aanvaard. CYCLOON IN AUSTRALIë. Een gebied van 1.000 vierkanten mijL in het Noordelijk deel van Nieuw-Zuid-Wales, een van de rijkste zuivelproducten en suiker opbrengen de streken van Australië is verwoest door een zware overstroming tenge volge van de ergste cycloon sinds 50 jaar. Nadat de Clarence buiten haar oevers was getreden, stortten de wa terstromen zich op de steden Ulmarra en Maclean. Uit de ondergelopen stad Lismore wordt gemeld, dat niemand Verdronken is, daar de 4.000 inwoners, zij het vaak ter elfder ure, wisten te ontkomen. Met de hakken over de sloot rvE FRANSE REGERING heeft in.de Nationale Vergadering een meerderheid behaald inzake haar beleid op de Londense Conferen tie. Zij is echter met de hakken over de sloot gekomen, want de meer derheid bedroeg niet meer dan 8 stemmen. Een motie, welke „de rege ring uitnodigde deel te nemen aan de toespassing van de voorstellen der conferentie van Londen", werd aangenomen met 297 tegen 289 stemmen. Drie moties Aan het eind van de debatten wa ren drie moties ingediend: Eén van de commmunisten en één in de Gaullisten, die beide de Lon dense overeenkomst verwierpen, en een motie van de vier regerings partijen (M.R.P., socialisten, radica len en de democratische en socia listische unie van oud illegalen), die goedkeuring aanbeval, doch de na druk legde op een aantal beginse len betreffende de politiek t.a.v. Duitsland en de Franse veiligheid, waaromtrent de Nationale Vergade ring van de regering verlangde, dat zij hiervoor in de bres zou blijVen staan bij de toekomstige onderhan delingen en ontwikkelingen. Over deze motie werd gestemd met het reeds gemelde resultaat. De motie zegt verder, dat een verwerping van de aanbevelingen der Londense conferentie een betreurenswaardige achteruitgang van de goede betrek kingen tussen de bevriende mogend heden, wier voortdurende samen werking de beste waarborg voor de vrede vormt, met zich mee zou brengen. In het tweede deel van de uitvoerige motie neemt de Natio nale Vergadering „goede nota" van de belofte der regering ieder be sluit te rapporteren, dat een schen ding betekent van algemene begin selen a?s: de internationalisatie van de mijnen en voornaamste indu strieën van het Ruhrgebied, de ef fectieve deelneming van Frankrijk aan de controle van de Duitse in dustriële macht, de verzekering van de veiligheid van Frankrijk te ver richten herstelbetalingen en het uit- Bestaat er nog godsdienstvrijheid in Hongarije? HONGAARS PARLEMENT AANVAARDT SCHOOL- NATIONALISATIE. De Hongaarse Nationale Verga dering heeft Woensdag een wets ontwerp aanvaard strekkende tot nationalisatie van de scholen. De stemmingsuitslag was: 230 stemmen voor, 63 tegen. Margit Schlachta, de leidster van de Christelijke Vrouwenbond, heeft in het parlement geëist, dat de mi nister van buitenlandse zaken, Erik Molnar, een V.N.-delegatie zal ver zoeken de situatie in ogenschouw te nemen, om vast te stellen of er in Hongarije werkelijk vrijheid van godsdienstige overtuiging bestaat zo als in de vredesverdragen wordt ge waarborgd. .Kardinaal Mindszenthy, de Rooms- Katholieke Primaat, heeft Woensdag in. een brief aan Gyula Ortutay, de minister van onderwijs, medege deeld, dat de Rooms-Katholieke Kerk de onderhandelingen met de staat over de confessionele scholen niet wenste voort te zetten. KONING GUSTAAF VAN ZWEDEN NEGENTIG JAAR. Koning Gustaaf de vijfde van Zwe den vierde gisteren zijn negentigste verjaardag. Hij ontving uit alle delen van de wereld gelukwensen. De klok ken van de alle Stockholmse kerken werden geluid en 4.000 schoolkinde ren zongen nationale liederen op de binnenplaats van' het paleis. De ge hele stad was versierd met vlaggen en het portret van de koning stond, gedrapeerd met de kleuren van de Zweedse vlag, in de winkeletalages. In de loop van de dag trok een feeststoet door de straten van Stock holm, voorafgegaan door de- koning in een open door paarden getrokken rijtuig. Een half millioen juichende mensen stonden langs de route opge steld In haar functie van voorzitster van het Nederl. Rode Kruis heeft H.K.H. de Prin ses-Regentes de hier naast gevoegde op roep gericht tot het Nederlandse volk, ter gelegenheid van de campagne, die over het algemeen in deze week gehouden wordt, ter bevordering van een noodzakelijke en richtige uitvoering van de taken van het Ned. Rode Kruis in het vol gende jaar. It*? HLo^u Zót*.**<J> - 4 c/asx a.i r-l 7 1/avxTcdatfx. air p. schakelen van alle gevaren van een herstel van een sterk gecentraliseerd Reich. Premier Schuman zeide, dat de regering zich met deze motie kon verenigen. Hij verklaarde, dat de enige werkelijke waarborg vOor Frankrijk bestond uit "de solidariteit tussen de gea1 lieerden. Daarop had de stemming plaats. hxAXUL. !h Gepingel over Marshall-hulp VOORSTEL VAN SENAAT Het Amerikaanse Huis van Afge vaardigden heeft Woensdag gewei gerd he# voorstel van de Senaat, voor de Marshallhulp een som van 6.125.710.228 dollar uit te trekken, over te nemeh en de kwestie ver wezen naar een gemengde commis sie, welke een compromis moet trachten te vinden. In welingelichte Congreskringen is men van mening, dat aanstaande Vrijdag een definitief besluit door Huis en Senaat genomen zal zijn, doch dat tenslotte 500 millioen dol lar minder toegewezen zal worden als het aanvankelijk begrote bedrag Congo basis voor Belgische troepen Op voorstel van een uit parle mentsleden en militaire autoriteiten gevormde commissie tot reorganisa tie van het Belgische leger, heeft het Belgische ministerie van defensie kortgeleden besloten de eerstvolgen de jaren ieder jaar een troepencon tingent van 200 man naar de Belgi sche Congo te zenden, teneinde deze aldaar een speciale tropenopleiding te doen volgen. Deze troepeneenheid zal onder leiding staan van officie ren met tropenervaring en zij zal blijven ressorteren onder het bevel van de Belgische -generale staf- Bij het besluit tot oprichting van deze koloniael troepen heeft de "bedoe ling voorgezeten in geval van nood te kunnen beschikken over een ka-- der, dat in staat zal zijn leiding te geven aan legerafdelingen, die bij een overrompeling van het moeder land naar de Congo zouden uitwijken om van daaruit de strijd tegen de overweldiger voort te zetten. Tevens zouden deze pioniers een belangrijke taak te vervullen krijgen bij de aanleg van een dicht net van vliegvelden in de Congo en bij het inrichten van militaire opleidings centra. Wanneer in de Belgische Congo eenmaal geschikte troepen- verblijven zijn ingericht, zou het in de bedoeling liggen een groot aantal der Belgische dienstplichtigen, een gedeelte van hun opleiding in de Belgische Congo te laten volgen. Sovjets lopen kwaad weg HET EINDE VAN HET MILITAIRE BESTUURSBUREAU TE BERLIJN? Volgens een officiële Amerikaan se verklaring heeft de gehele Sovjet- Russische delegatie Woensdagavond de vergadering van het militaire be stuursbureau te Berlijn verlaten zonder enige verklaring te geven of zich bij de voorzitter te verontschul digen. De Sovjets verlieten de vergade ring, nadat '13 uur gedebatteerd was. Tevoren was kolonel Frank Howley, de Amerikaanse bevelhebber, wegge gaan na zijn zetel aan zijn plaats vervanger te hebben afgestaan met de mededeling, dat hij vermoeid was. Toen kolonel Howley vanlhet ver- '-"k der Sovjets hoorde, zeide hij: V rns inziens betekent dit het eind -n het militair bestuursbureau der vier mogendheden. Maar indien de een of andere grappenmaker denkt, dat de V. S., Engeland en Frankrijk zich uit Berlijn zullen weg laten werken, dan zal hij nog tot andere gedachten komen". TWEE VLIEGENDE FORTEN TERECHT. Volgens de New Yorkse radio zijn twee van de drie vliegende forten, die op weg van de Azoren naar Pa lestina werden vermist, Woensdag op Corsica geland en, na getankt te heb ben, vandaar weer vertrokken. De derde schijnt verongelukt te zijn. Het seinde, dat het een bran dende motor had en terugkeerde naar de Azoren. Het toestel is echter niet aangekomen, terwijl Portugese vlieg tuigen in de omgeving der Azoren een voorwerp in zee hebben waarge nomen, dat vermoedelijk het veron gelukte vliegtuig is. Voor de vijfde maal na de be vrijding is gistermorgen een mijn ontploft, die, opges'agen op het ter rein van de voormalige mijnop- ruimingsdienst achter het buurt schap Vluchtenburg onder de ge meente 's-Gravenzande, aldaar 'werd gedemonteerd. De ontploffing had ernstige ge volgen, zij het dan ook, dat geen persoonlijke ongelukken voorkwa men. Dit is echter, slechts toeval, want in de talrijke aldaar aanwezi ge druivenkassen zaten de krenters en krensters op de trappen vlak on der het glas, waardoor'velen kleine» snij wonden op'iepen. Een der kas sen, waarvan bijna geen ruit ge spaard is gebleven. Met vitriool, traangas en tanks IN FRANKRIJK is opnieuw een stakingsgolf, losgebroken. Duizenden arbeiders hebben in geheel Frankrijk het werk neergelegd. Brandpun ten van de staking zijn Clermont Fe rrand waar hevig is gevochten tus sen stakers en politie, versterkt met troepen Marseille, St. Etienne, Angers en Quimper in Bretagne. De toestand begint te lijken op die wel ke heerste in Februari 1947, toen er drie milioen arbeiders het werk hadden neergelegd. De staking is uitgeroepen door de C.G.T., het commu nistische vakverbond dat loonsverhoging eist. EEN COMPLETE VELDSLAG Na een paar uren staking begon de eerste vechtpartij toen een auto langs een groep stakers reed en werd aan gezien. voor een politie-auto. Lang zamerhand groeide het relletje uit tot een gróte veldslag. De stakers verzetten zich met gummistokken, stukken staal en zelfs vitriool te gen de politie, die vergeefs probeerde, de orde te herstellen. Troepen werden gerequireerd, maar toen zij op het gevechtsterrein aankwamen, hadden de stakers zich verschanst in de fa brieken. Zij hadden loopgraven aan gelegd en baricades opgeworpen. Tenslótte gelukte het de troepen om de fabrieken binnen te dringen en de orde althans voor het uiterlijk te herstellen. Tegen traangas en tanks konden de stakers niet op. Ondertussen hadden in geheel Midden- en Zuid-Frankrijk duizen den arbeiders uit sympathie het werk neergelegd: 4000 in Marseille, ette lijke honderden ip andere industrie steden. Mijnwerkefrs liepen bij dui zenden uit de mijnen weg en ook in kleine fabrieken en zaken verscheen het personeel niet meer op 't werk. Maar wat er elders in Frankrijk wordt vertoond, verzinkt in het niet, vergeleken bij het schouwspel dat Clermont Ferrand biedt: Algemene staking in een stad van 100.000 mensen. Trams en bussen rij den niet. Politie en zwaargewapende soldaten in alle straten. Ziekenhui zen vol gewonde stakers en militai ren. Dertig man van de burger wacht hebben vitriool in hun ogen gekregen en lopen gevaar hun ge zichtsvermogen te verliezen. Meer dan tachtig anderen aangetast door gassen, waarvan men de samenstel ling niet kent. Puin en glas, stenen en telefoondraden vormen dikke-la gen op de straten. Krakend banen pantserauto's zich een weg naar de fabrieken, waarvan men vreest, dat, de stakers ze weer willen bestor men. EEN WAPENSTILSTAND. Volgens A.F.P. is een wapenstil stand geslepen tussen de autoritei ten eii de stakers te Clermont-Fer rand. Op een bijeenkomst van Pier re Bertaux, de regeringsvertegen woordiger, en een delegatie van de stakers werd overeengekomen, dat de politie zou worden teruggetrok ken op haar oorspronkelijke posities buiten de fabriek en een stakings- post geplaatst zou worden voor elke politieversperring, teneinde demon stranten, die tbij de politie zouden willen komen, 'tegen te houden. In dien de nacht zonder incident zou verlopen, zouden de onderhandelin gen in de loop van Donderdag voort gezet worden, aldus meldt A.F.P. De directie van de Bergaugnan-fabriek zal ontboden worden om te trachten het loongeschil, dat tot de staking leidde, te regelen. Tot dusverre bedraagt het aantal gewonden te Clermont-Ferrand 400. Het hoofd van de militaire politie in het gebied verklaarde, dat de on geregeldheden van te voren waren voorbereid. Mèer dan 100 personen waren gearresteerd. Voor het sluiten van de wapenstilstand waren alle treinen in de stad door een sympa thie-staking voor spoorwegarbeiders tot stilstand gebracht. Belgische metaal industrie in staking HET GEHELE BEDRIJF LIGT STIL Nadat de besprekingen tussen af gevaardigden van patroons en werk lieden geen resultaten hadden opge leverd, is er gisteren in België .een uitgebreide staking uitgebroken in het metaalbedrijf. Des namiddags was de staking vrijwel algemeen,.zij omvat ongeveer 250.000 arbeiders. Tot nog toe zijn geen incidenten ge meld. Daar verscheidene cokesovens in de omgeving van Charleroj als ge volg van de staking zijn gedoofd, is de gasvoorziening in de stad Brussel zeer gebrekkig. Op sommige plaat sen zou de gaslevering zelfs geheeel zijn afgesneden. Tegenover de eisen der arbeiders voeren de werkgevers aan, dat de huidige toestand in de metaalnijver heid geen nieuwe loonsverhoging toalaat. De vakbonden stellen de enorme winsten in het licht, die de Belgi sche metaalnijverheid op het ogen blik maakt en wijzen er op, dat de gevraagde loonsverhoging het ver schil tussen loonpeil en de indexcij fers der levensduurte nauwelijks zal overbruggen. Ook stakingen in Engeland HELFT DER LONDENSE HAVENARBEIDERS IN STAKING. In 's wereld grootste haven heerst een bijna doodse stilte: 12.500, dit is de helft van de Londense havenar beiders, zijn in staking. De arbeid is langs de kaden ter lengte van onge veer 60 km. verstomd. In de haven liggen omstreeks 90 schepen te wach ten oplQssing en lading. Het geschil over een naar de stakers menen te zware straf voor elf hunner colelga's, wordt hoog opgenomen. De haven arbeiders willen van geen wijken weten. Niet alleen kustvaarders, maar ook tal van Oceaanschepen lig gen roerloos. De gehele Britse arbeiderswereld schijnt oproerig te worden. In een textielfabriek ergens in Engeland staken 4.500 man reeds drie dagen wegens het ontslag van een der voormannen. Ook dreigt er een sta king van honderden spoormannen, die verklaren het werk Maandag te zullen neerleggen, wanneer hun looneisen niet ingewilligd worden. Intussen hebben 77.000 staalarbei- ders op een conferentie te Blackpool zich uitgesproken voor een onmid dellijke nationalisatie van de ijzer en staalindustrie door middel van een nooddecreet der regering. Het ziet er naar uit, dat de rege ring geen gemakkelijke tijd tegemoet zal gaan, te meer omdat er tussen de ministers onderling verschil Mgr. Huibers 12V2 jaar Bisschop Gaarne veroorloven wij ons, onder staand artikel te ontlenen aan de „Maasbode" van gisteravond: Vandaag is het 12)4 jaar geleden, dat Z.H. Paus Pius XI in een geheim consistorie-op plechtige wijze de be noeming afkondigde van Z.H.Exc. mgr. J. P. Huibers, toenmaals pastoor te Hoorn en deken van dat dekenaat, tot bisschop van Haarlem. Maandag 13 Januari aanvaardde mgr. in de Haarlemse kathedraal het bestuur over zijn bisdom en op de feestdag van O.L. Vrouw van Lourdes, 11 Fe bruari d.a.v. werd hij door de Pau selijke Internuntius mgr. P. Giobbe plechtig geconsacreerd. Wel had deken Huibers behoord tot degenen, die als mogelijke opvol ger van Bisschop Aengenent werden genoemd, maar zijn uitverkiezing bleek voor verreweg de meesten een verrassing 'te 2ijn. In de afgelopen 1214 jaar hee't zich de wijsheid van Gods ondoorgrondelijke raadsbeslui ten wel zeer gelukkig afgetekend, toen Monseigneur zich in uiterst moeilijke jaren een onverstoorbaar stuurman toonde en doordat de bij zijn benoeming reeds zestigjarige herder steeds een ongerepte gezond heid genoot, welke hem in staat stel de ook zijn representatieve plichten op waarlijk pontificale wijze te ver vullen. Kenmerkend voor de persoonMjk- hrid van Haarlems Bisschop is zijn eenvoudig, rotsvast Godsvertrouwen. Het is deze beradenheid, welke klaar blijkelijk de H. Augustinus van een eoede bisschop verwacht, als hij diens taak als volgt omschrijft: „de al te voortvarenden berispen, de vreesachtigen steunen, de valse lei ders weerleggen, de onbedrevenen le ren, de tragen opwekken, hen, die zich willen verheffen, terugdringen, die onenigheid stichten tot vrede brengen, de hulpbehoevenden hel pen, de verdrukten verlossen, de goe den aanmoedigen en de kwaden ver dragen". Meer dan dikwijls in een eeuw het geval is, hebben de oorlogs jaren en de na-oorlogse woelingen Monseigneur daar aanleiding toe ge geven en aan de lezers durven wij het antwoord overlaten of Monseig neur Huibers zich naar deze schets van zijn verheven ambt heeft gedra gen. Wie over de bisschop van Haar lem spreekt of schrijft kan over zijn Maria-verering niet zwijgen. Hij heeft ze van zijn moeder, die hem reeds vroeg leerde bidden tot en ver trouwen hebben in-Maria, de Moeder van Altijddurende bijstand. Knielend voor een Maria-altaar leerde hij zijn priesterroeping kennen, als bouw pastoor in Amsterdam wijdde hij zijn nieuwe kerk aan de Chasséstraat toe aan Maria van Altijddurende Bij stand. In de zeven jaren van zijn pastoraat in Hoorn wist hij zijn pa rochianen zozeer voor deze devotie te bezielen, dat bij zijn vertrek naar Haarlem daar schier geen huisgezin zonder een beeltenis van Maria van Altijddurende Bijstand was en ais Bisschop was zijn eerste daad de beeltenis van de Madonna in het hart van zijn bisschoppelijk wtmen te doen aanbrengen en het gehele bisdom aan haar toe te wijden. Over al in het bisdom bloeit nu deze ver ering en in tal van parochiekerken troont de beeltenis van Maria van Altijddurende Bijstand. Had moeder Huibers kunnen denken, dat haar goed voorgaan na zestig, zeventig jaar nog honderdduizenden katholie ken van het bisdom zou begeesteren en sterken? Welke slovende huismoe der twijfelde ook weer 'aan de kracht in de waarde van haar in de verborgenheid van het dagelijks ge zinsleven gestelde daad of gegeven voorbeeld? En dan het frisse aspect, dat deze Maria-vereerd er aan zijn bewondering voor de Moedermaagd geeft! Niet als iets zoets of iets we kelijks is zijn godsvrucht. Het liefst ziet hij haar als de Sterke Vrouw, de Ivoren Toren. Het Leger in Slag orde, de Vrouw, die de helse slang de kop zal verpletten, de Vrouwe be kleed met de Zon en aan haar voe ten de Maan, dragende een kroon van twaalf sterren. Als O.L. Heer het toestaat zal Mgr. Huibers volgend jaar Augustus zijn gouden priesterfeest vieren, daarom zal het koperen bisschops jubileum zonder feestvertoon voor bijgaan, doch reden is er voor de katholieken van het Haarlemse Dio cees reeds thans de Hemelse Vader als Gever van alle goede gaven voor deze keus en benoeming te bedan ken. GROMYKO WIL BEHOUD COMMISSIE ATOOMENERGIE. Andrei Gromyko (Sovjet-Unie) heeft in de Veiligheidsraad medege deeld, dat hij zijn veto zou uitbren gen tegen alle pogingen de commis sie voor de atoomenergie te doen verdwijnen en de kwestie van de controle op de atoomenergie naar de Algemene Vergadering te verwijzen. Een Wij kiezen onze eigen rol niet in het leven en hebben ook met de rol verdeling niets uit te staan. Onze van I plicht is het, de rol, die ons opgelegd mening over bestaat, of deze natio- is, goed te spelen, nalisatie al dan niet wenselijk is. I Epictetus.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1