©e£eidóe(3otvkxnX Onderhandelingen met de Republiek voorlopig afgebroken Geen Russen als waarnemers De Senaat en de Marshall-hulp Moskou wil over Donau praten Naar een geldhervorming in West-Duitsland WOENSDAG 16 JUNI 1948 39sfe JAARGANG No. 11416 Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" JAN SMUTS promoveert tot Ere-Doctor Promoveert U Uw zelf tot VRIEND VAN DON BOSCO en help ons Giro 477359 Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f 0.30 p. w„ 11.30 p. mnd„ f 3.90 p. kwart. Franco p. p. f 4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 De Koninklijke rede van 7 December 1942 lkent de inhoud van békende re devoeringen, waarover men spreekt, alsof men ze van a tot z van buiten kent. Zou dat ook niet het geval zijn met de rede, die H.M. de .Koningin tijdens de oorlog heeft gehouden in zake de toekomst van Indië? Ieder een heeft het over de Koninklijke rede van 7 Dec. 1942, maar als men zou vragen: wat staat er in En toch is die inhoud belangrijk, zeer belangrijk, omdat deze heeft be paald en nog bepaalt en zal blijven bepalen de Indonesische politiek der K.V.P.! In de koninklijke rede werd o.m. gezegd, dat „na een historische ver bondenheid van eeuwen, waarin het tijdperk van koloniale verhoudingen reeds lang tot het verleden behoor de, wij stonden aan de vooravond van een samengaan op voet van ge lijkheid, toen wij plotseling voor de huidige harde beproeving werden geplaatst". Een samengaan derhalve op voet van gelijkheid. Dus niet op de basis van overwicht van een der gebieds delen. De Koninklijke rede werkt dat ver der uit, door er op te wijzen, dat reeds in vroegere radio-redevoerin gen was aangekondigd, dat na de (bevrijding de 'gelegenheid zou wor den geschapen gezameüijk te over leggen over een voor de veranderde omstandigheden passende bouw van het Koninkrijk en zijn delen, ter wijl een en ander slechts kan worden uitgewerkt in vrij overleg, waarbij de beide gebiedsdelen van elkanders denkbeelden zullen willen kennis nemen. En dan vervolgde de Konigin: „Bovendien heeft de bevolking van Nederland en van Neder- lands-Indië door^haar lijden en verzet haar recht gevestigd om mede te beslissen over de vorm die zal worden gegeven aan de verantwoordelijkheid van het gehele volk tegenover de wereld en van de verschillende bevol- kings-groepen tegenover elkan der en tegenover zichzelf. Ik weet dat geen politieke eenheid en verbondenheid op de duur kunnen blijven bestaan, die niet gedragen worden door de vrijwillige aanvaarding en de trouw van de overgrote meer derheid der burgerij. Ik stel mij voor, zonder voor uit te lopen op de adviezen der Rijksconferentie, dat zij zich richten op een Rijksverband, waarin Nederland, Indonesië, Suriname en Curasao tezamen, deel zullen hebben, terwijl zij ieder op zich zelf de eigen in wendige aangelegenheden in zelfstandigheid en steunende op eigen kracht, doch met de wil ö1 kander bij te staan, zullen be hartigen.'* Deze Koninklijke rede werd opge steld onder de verantwoordelijke, ministeriële leiding van oud-minister Gerbrandy, die thans met de heer Weiter de Indonesische politiek van de K.V.P. bestrijdt. Men zou kunnen beweren, dat in de wegen, die de K.V.P. in het jong ste verleden heeft ingeslagen, om haar doel te bereiken, misstappen zijn gezet. Maar men kan zeker niet bewe ren, ook maar met enige schijn van gelijk, dat de K.V.P. in de doelstel ling zélf, waaraan zij onwrikbaar vasthoudt, niet handelt in volkomen overeenstemming met de historische Koninklijke rede van 7 Dec. 1942! Jaarlijks worden door het stormweer- duizenden basaltblokken van de af sluitdijk weggeslagen. In de zomer maanden wordt de geleden schade hersteld. Thans zijn de herstelwerk zaamheden in volle gang: het dijk- gedeelte van de voorgrond is weer gereed, het aansluitende gedeelte wordt bijgestort. Foto A.N.P /Jr. In afwachting van instructies van de Nederlandse regering In een communiqué van de Commissie voor Goede Diensten, dat he denmiddag is gepubliceerd, wordt o.m- gezegd, dat de Ned. delegatie he den aan de C. v. G. D. heeft medegedeeld, het raadzaam te achten „voorlopig" de besprekingen met de Republiek af te breken „in verband met de publicatie van een strikt vertrouwelijk document, op 10 Juni door de heer Dubois aan de luit.-gouver neur-generaal overhandigd". Het communiqué vermeldt verder, dat het desbetreffende schrijven van de Ned. delegatie is ondertekend door de heer Van Vredenburgh. Deze zegt in dit schrijven o.a., dat de Ned. delegatie aan de Ned. regering om in structies heeft gevraagd. Ih afwachting dezer instructies acht de Ned. delegatie het raadzaam,-de besprekingen tussen de delegaties voorlopig af te breken met uitzondering van die betreffende de uitvoering van het Bestand. Het communiqué vermeldt verder, dat deze brief werd bezorgd vlak voor de op heden uitgeschreven vergadering der agendacommis sie, op welke vergadering derhalve alleen de C. v. G. D. en de Republ. delegatie aanwezig waren. De voorzitter, de heer Herremans, las in deze vergadering de brief van de heer v.Vredenburgh voor. Na de voorlezing van de brief van jhr. Van Vredenburgh legde het Amerikanse lid van de C. v. G. D., de heer Coert Dubois, de volgende ver klaring, af: „Ik wens officieel ter notulering te verklaren, dat ik van de Ameri kanse ambassade in Den Haag heb vernompn, dat aldaar bekend is, dat een artikel van Daniël Schorr in het „Time Magazine", van ongeveer 4000 woorden, is gebaseerd op een inter view met mij. Niet alleen is dit niet waar, doch nimmer heb ik of enig lid der C. v. G. D. deze kwestie bespro ken met enig correspondent of iemand buiten de C. v. G. D., sedert of voor mijn onderhoud met de heer Van Mook op Donderdag p.l. Ik heb de Amerikaanse correspondenten he denmorgen gesproken en zij verze kerden mij, bereid te zijn, mede te verklaren, dat ik geen informatie met betrekking tot het desbetreffende do cument heb gegeven aan enig cor respondent" aldus de verklaring van de heer Coert Dubois. Het communique van de C.V.G.D. vervolgt, dat Moh. Roem het betreur de, dat de Ned. delegatie het nodig heeft geoordeeld, deze stap te nemen om redenen, welke de repub. delega tie niet kende. Moh. Roem zeide, dat de Ned. delegatie, zoals de procedure dit bepaalt, tijdig kennis had behoren te geven van haar voornemen, om de vergadering van heden niet bij te wo nen en voegde hieraan toe, dat nóch hij noch zijn delegatie iets afwisten van de publicatie van enig document of enige brief. De heer Herremans verklaarde dat, indien het betreffende document aan de pers was overhandigd, dit een uit zonderlijk ernstige zaak was, die ge heel onverwacht kwam en een ur gentie-procedure nodig maakte, zodat dë Ned. delegatie er niet voor kon worden gelaakt, dat zij niet 24 uur tevoren van de verhindering heeft kennis gegeven. De heer Herremans voegde hieraan toe, dat in verband met het onderhoud tussen de heren Van Mook en Hatta, niemand in on gemak kwam door het uitstellen der onderhandelingen. Moh. Roem deelde mede, dat hij terstond Moh. Hatta op de hoogte zou stellen en dat hij zich zijn rechten voorbehield. De R.K. E.H.B.O. wil zich in zijn lagere vertakkingen los maken, van het Wit-Gele Kruis. Ter voorberei ding daarvan is een commissie be noemd, fcestaande uit de heren A. M- Bergers te Overschie, rector C. J. A. Venings te Utrecht en A. J. J. van Gemert te Diemen. ONGEREGELDHEDEN TE CLERMONT FERRAND. Vanmorgen vroeg zijn troepen en versterkingerf gerequireerd en naar de industriestad Clermont Ferrand in Midden-Frankrijk gezonden, nadat 20 personen werden gewond in een veldslag tussen de politie en stakers in een fabriek. De politie maakte hierbij gebruik van traangas en de stakers van gummistokken, stalen ko gels en flessen zwavelzuur. De on geregeldheden begonnen gisteravond toen" een particuliere auto, die langs de fabriek reed en door de stakers voor een politieauto werd aangezien, werd aangevallen. SCHREIEDER Nieuw onderzoek naar zijn gedrag De minister van justitie heeft mr. J. van Vollenhoven te Rotterdam uitgenodigd om op te treden als raadsheer-commissaris bij het on derzoek, dat van justitiële zijde zal worden ingesteld naar de gedragin gen van Schreieder gedurende de be zettingsjaren. Ook zal-eén onderzoek worden ingesteld naar het England- Spiel. Zoals bekend, was mr. Van Vol lenhoven president van de Rotter damse Kamer van het Haagse Bij zondere Gerechtshof, welke de zaak- Van der Waals behandelde. Hij heeft toen, doelende op het England-Spiel, gezegd, dat de schuldieen moesen worden opgespoord en dat zij, even tueel strafbaar bevonden, hun straf niet mochten ontlopen. Mr. Van Vol lenhoven heeft nog niet besloten of hij op het verzoek zal ingaan. „Alg. DgbL" SPOEDVERGADERING VOORMALIG VERZET De Nationale Federatieve Raad van het voormalig verzet heeft voor Woensdag 16 Juni een spoedvergade ring uit geschreven in verband met de vrijlating van Schreieder. De be stuursleden der aangesloten orga nisaties zijn daarvoor uitgenodigd. De Nationale Federatieve Raad_ heeft zich daarenboven met een uit-- gebreid rapport inzake de perszui vering gewend tot de leden van ds Staten-GeneraaL HET PALESTIJNSE PROBLEEM F"\E RUSSEN willen, zoals bekend, gaarne deelnemen aan de waarne- mingsfuncties in Palestina. Gromyko heeft nu aan de Veiligheidsraad voorgesteld, om een waarnemerscorps namens de Veiligheidsraad op te richten, bestaande uit 30 a 50 personen, bij te dragen door alle leden van de Veiligheidsraad (dus inclusief Rusland) met uitzondering van Syrië. Desalniettemin ging de Veiligheidsraad niet in op Gromyko's voor stel. Het werd verworpen met alleen de stemmen van Rusland en de Oekrainë voor; de anderen onthielden zich van stemming. Naar Zwitsers model? Bij de besprekingen over het her stel van de vrede in Palestina zul len de Arabieren waarschijnlijk het voorstel doen om het Heilige Land naar Zwitsers model te verdelen in kantons gebieden met een eigen bestuur, vertegenwoordigd in 'n cen traal lichaam, dat, met een Arabi sche meerderheid, het buitenlandse beleid zal voeren. De Joden hebben reeds duidelijk doen uitkomen, dat zij geen enkel voorstel zullen aanvaarden, dat af breuk doet aan hun nationale souve- reiniteit. VOEDSEL VOOR JERUZALEM. Langs de aanvoerweg tussen Tel- Aviv en Jeruzalem, welke de Joden twee dagen vóór de wapensstilstand voltooiden, heeft een groot aantal Joodse voedselconvoien Jeruzalem bereikt. Voor de honderduizend Jo den van de heilige stad was dit een e uitkomst, omdat er een groot gebrek aan voedsel is. De bevelheb ber van het Arabische legioen, gene raal Norman Lash, had gedreigd met zijn geschut dergelijke convooien te De Amerikaanse Senaat heeft vanochtend vroeg met 64 tegen 15 stem men besloten het bedrag van de hulp aan het buitenland, dat door het Huis van Afgevaardigden drastisch was verlaagd, „te brengen op 6.125.710.228 dollar voor een tijd van twaalf maanden. Het bedrag waar toe het Huis besloot was 5.980.719.228 dollar voor 15 maanden. Het wetsontwerp gaat nu ter goed keuring terug naar het Huis van Af gevaardigden. Men zal trachten het Huis te bewegen het ontwerp, zoals dit door de Sénaat is gewijzigd, te aanvaarden. SCHILDERIJEN VAN SIXTIJNSE KAPEL ZULLEN IN OORSPRONKELIJKE KLEUREN GEFOTOGRAVEERD WORDEN. De fotografische reproductie in oorspronkelijke, kleuren van de pla fondschilderingen der Sixtijnse Ka pel, zulen de som van 40.000 pond sterling, kósten, zoals vastgelegd is in een contract tussen het Vaticaan en de Londense fotograaf David Waddington. Waddington zal de beroemde fres co's rechtstreeks en in hun oorspron kelijke kleuren fotograferen, volgens een door hem uitgevonden procédé. Voor het eerst in de geschiedenis zal het aldus mogelijk zijn voor ge leerden en publiek, foto's in handen te krijgen, dié het mogelijk maken, de prachtige schilderingen van Mi chelangelo en Botticelli nauwkeurig te bestuderen. beschieten, omdat volgens het be stand geen militaire voorraden mo gen worden aangevoerd. Onder aan drang van de bestandscommissie heb ben de Joden er nu in toegestemd de ze convooien aan een inspectie door waarnemers der Ver. Naties te on derwerpen. Aan alle fronten heerst thans rust, nadat Amerikaanse officieren, die als waarnemers der Ver. Naties dienst doen, ook in Noord-Palestina de naleving van het bestand be werkt hadden. De Joodse Stemgroep maakte gis teren bekend, dat zij binnen de gren zen van Israël gehoorzamen zal aan de bevelen der regering, doch zich buiten deze grenzen de vrijheid van handelen voorbehoudt. Een coortge- lijke mededeling werd reeds eerder gedaan door de Irgoen Zwai Leoemi. Jeruzalem ligt o.a. buiten de grenzen van Israël. Senator Hendrick Vandenberg, pre sident van de Senaatscommissie voor Buitenlandse zaken, verzet zich hef tig tegen de door het Huis van Afge vaardigden voorgestelde verlaging van de steun aan Europa met 25%. Foto: A.N.P./R. Katholiek Onderwijs Arnhem en Leiden In de Arnhemse raad is Maandag een heftig debat gevoerd over een voorstel van de KVP-fractie inzake oprichting R.K. Ambachtsschool. B. en W. namen, me uitzondering van de R.K. wethouder, een afwij zend standpunt in. Eveneens de fracties van de P. v. d. A., de WD en de CHU. Van A.R.-zijde sloot men zich aan bij de katholieken. Bij stemmen kreeg het afwijzend advies van B. en W. een meerderheid van 18 tegen 15 stemmen. Wij herinneren er aan, dat in Lei den de verhouding zó was, dat voor de oprichting van een katholieke Ambachtsschool stemden de leden van de KVP, van de A.R. en van de Chr. Hist, (ook de wethouder) met uitzondering van één. Ook hier stem de eon meerderheid tegen: héél de P. v. d. A., de V.V.D. en vanzelf sprekend de communisten. .RUSSISCHE AMBASSADE te Washington heeft het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken doen weten, dat de Sowjet-Unie er in toestemt, op 30 Juli een conferentie te houden van de Grote Vier en de Donau-staten. Rusland gaat er mee accoord, dat Oostenrijk zal worden uitgenodigd. Eerste teken van bereidwilligheid Het voorstel om de conferentie te Belgrado te houden, kunnen de Rus sen niet aanvaarden, daar de Zuid- Slavische regering niet in staat is om omstreeks die datum faciliteiten te verlenen. Rusland heeft indertijd voorgesteld, dat men te Belgrado bij een zou komen, en stelt nu voor dat men de hoofdstad van een ander deelnemend land zal kiezen. De Amerikaanse regering wijdt veel aandacht aan de Russische no ta, daar dit de eerste keer is sinds de uitwisseling van zienswijzen, ruim een maand geleden, dat Rusland ge negen is om met Amerika te pra ten over een duidelijk omschreven onderwerp, n.l. de internationale scheepvaart op de Donau. DRIE VLIEGENDE FORTEN VERMIST. Drie vliegende forten, die op weg waren van Santa Maria (Azoren) naar Corsica, worden vermist. De vliegtuigen zijn Dinsdagmorgen ver trokken en sindsdien is niets meer van hen vernomen. Omtrent het aan tal personen, dat zich aan boord van de machines bevond, werd niets me degedeeld. De bemanning van een vliegend fort telt meestal echter tien koppen. VAN 4 OP 10. De werkgever heeft in 1907 bij de regeling van de arbeidsovereenkomst de economisch zwakkerij partij in be scherming genomen. Het grootst is deze bescherming voor de arbeiders die zich tegenover de werkgever in de meest afhankelijke positie bevin den, te weten voor hen, die vier gul den of minder per dag verdienen. Dit grensbedrag, in 1907 gekozen, is door de stijging der prijzen te ge ring geworden. Een wetsontwerp is ingediend, dit bedrag te verhogen op 10.-. De besprekingen te Frankfort Te Frankfort zijn tussen dc Engel se en Amerikaanse financiële deskun digen en Duitse leiders van de ge combineerde zone de slotbesprekin- gen over de valutahervorming gehou den, welke eveneens het onderwerp was van een korte bespreking tussen de gouverneurs van de Engels-Ame rikaanse zone, de acht premiers uit deze zone en de Duitse economische raad. Generaal Koenig, de Franse gou verneur, is gisteren in Frankfort aan gekomen en heeft er onmiddellijk vergaderd met zijn Britse en Ameri kaanse collega's. Ofschoon zijn bezoek officieel een beleefdheidsbezoek wordt genoemd, meent men te mogen aannemen, dat de détails van de geld- zuivering in Duitsland besproken zijn. „La Libre Belgique" meldt het overlijden in Zuid-Afrika van de Vlaamse priester-dichter Cyriel Ver- schaeve, die in 1874 te Ardooie werd geboren. Cyriel Verschaeve, die tijdens de bezetting voorzitter was van de Vlaams-Duitse cultuurgemeenschap, volgde in 1944 de Duitsers bij hun te rugtocht en vestigde zich in Duits land. Door de persoonlijke bemiddeling van maarschalk Smuts werd hij na de capitulatie met een speciaal vliegtuig naar Zuid-Afrika overgebracht, waar hem asyl werd verleend. Koopwoede in West-Duitsland. Terwijl de geallieerde militaire gouverneurs en Duitse functionaris sen in Frankfort vergaderen, trach ten de Duitsers in West-Duitsland enerzijds hun geld uit te geven en anderzijds weigeren zij transacties aan te gaan totdat zij zekerheid heb ben omtrent de geruchten over de va luta-hervorming, die op handen is. Op de zwarte markt in de industrie steden van het Ruhrgebied li prac- tisch niets meer te kopen, daar de handelaren liever geen geld ontvan gen, dat misschien over een paar uur waardeloos zou kunnen zijn. Uit So lingen en Remscheid wordt' gemeld, dat gerantsoeneerde en andere arti kelen, waarmede de winkels anders tamelijk goed bevoorraad zijn, nu -verdwijnen. In Keulen weigerden ga ragehouders voorlopig reparaties aan te nemen. FATER STOKMAN NAAR SAN FRANCISCO. Pater mag. dr. J. G. Stokman O.F. M., lid der Katholieke Tweede-Ka merfractie, is benoemd tot voorzitter van de Nederlandse delegatie naar de 31ste Internationale Arbeidscon- ferentie, die op 17 Juni te San Fran cisco is bijeengeroepen, aldus de „Volkskrant". Als adviseurs van de werknemers gedelegeerde in deze delegatie, de heer P. F. Fuykschot, secretaris van het C.N.V., zijn benoemd de heren P. J. S. Serrarens, lid der Katholieke Tweede Kamerfractie, bestuurder der K.A.B. en secretaris-generaal van het Internationaal Christelijk Vakver bond, en A. Vermeulen, bestuurder van het N.V.V. Het zittend Ministerie strafbaar Gerbrandy eist vervolging In handen der commissie voor de verzoekschriften uit de Tweede Ka mer is o.a. het volgende adres, ten aanzien waarvan de commissie, op de daarbij vermelde gronden, het volgende voorstel doet: Een van prof. mr. P. S. Gerbrandy te 's-Gra- venhage en acht anderen, waarin zij de Kamer verzoeken de procu reur-generaal bij de Hqge Raad der Nederlanden, overeenkomstig de ar tikelen 4-19 van de wet, houdende regeling van de verantwoordelijk heid van de hoofden der ministe riële departementen, opdracht te geven een vervolging in te stellen, wijl uit door adressanten aange voerde feiten ernstige vermoedens zouden voortvloeien, dat de leden der regering, die sedert November 1945 deel hebben uitgemaakt van het kabinet en voor deszelfs daden, overeenkomstig het bepaalde in ar tikel 2 van de wet op de ministeriële verantwoordelijkheid van 22 April 1855, verantwoordelijk zijn, zioh schuldig zouden hebben gemaakt aan het niet zorgen voor de uitvoe ring der Grondwet en der Wet op de Indische Staatsinrichting en het besluit D 66 voor zover die van de Kroon afhangt, zomede aan het mis drijf van artikel 355, sub 3, van het Wetboek van Strafrecht, n.l. het ge ven van beschikkingen of bevelen, wetende, dat daardoor de Grondwet of andere wetten van de staat of zijn koloniën of bezittingen in an dere werelddelen worden geschon den. De commissie, overwegende, dat kennisneming door de leden van de inhoud van dit adres voor de ar beid der Kamer van belarig zou kunnen zijn, stelt aan de Kamer voor bedoeld adres neder te leggen ter griffie, ter inzage van de leden. NIEUWE POLIT TE-LEGITIMATIE Bij gemeenschappelijke beschik king van de ministers van Justitie van Binnenlandse Zaken is voor de rijks- en gemeentepolitie een nieuwe politie-legitimatie ingevoerd De rijks-en gemeentepolitieambte naren zullen zich in het vervolg slechts met dit bewijs kunnen legi- legitimaties en penningen zijn hier door komen te vervallen. Een dezer dagen is de benoeming te verwachten van de heer L. A. Hi Pe ters, momenteel als landbouwraad verbonden aan de Nederlandse Am bassade te Washington, tot gouver neur van Curacao, als opvolger van Dr. P. Kasteel. £eti koAMJttjA... Opvoeden is de strijd tegen zich- zelven in zijn kinderen verder strij den.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1