S)e CölcbeSoii^cmt Schendingen van het bestand in Palestina Toewijzingscommissie van Senaat er tegen Nieuwe propaganda-stunt der Sovjets De Franse regering zal een harde dobber hebben Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WIEMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" MAANDAG 14 JUNI 1948 39ste JAARGANG PAS'OP ALS DE SOVJETS ROYAAL WORDEN Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs 0.30 p. w., f 1.30 p. mnd., f 3.90 p. kwart. Franco p. p. 4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 De sociale rust in ons vaderland ^vaststellen, dat sociale onrust en onlust hier te lande practisch niet zijn voorgekomen" aldus ABC in „De Leidse Post". En de schrijver constateert dan verder, dat er reden voor grote blijdschap is, als men dit vergelijkt met stakings golven, die andere landen over spoelden en economisch teisterden. Inderdaad, wij moeten daarvoor dankbaar zijn-, en dit is werkelijk een reden voor grote blijdschap! ABC is er van overtuigd, dat wij deze sociale rust in ons land te dan ken hebben aan het „prijzenswaardig loon- en prijsbeleid'' van de rege- ring-Beel en aan de door deze rege ring genomen sociale maatregelen. Het kan ook niet worden ontkend, dat de loon- en prijspolitiek der regering ons land heeft gevrijwaard voor een wilde inflatie, welker ge volgen voor héél het volk en vóóral voor de financieel minst-draagkrach- tigen onafzienbare ellenden met zich brengen. Het kan ook niet worden ont kend, dat de regering-Beel vele so ciale maatregelen heelt genomen, waardoor de, voorlopig onontkoom bare, duurte van het leven voor ve len is getemperd geworden. Doch, al zijn wij het met ABC eens, als hij aldus constateert een oorzaak van de sociale rust in ons land, volledig geeft hij hier de oor zaken ö.i. niet. Indien de Partij van de Arbeid (waarin, zoals bekend, grotendeels is opgenomen de oude S.D.A.P.) niet zou zijn geweest één der partijen, die hebben medegewerkt tot de vorming van een parlementair Ka binet, dan zou bij een groot deel van het volk niet hebben geheerst dat vertrouwen in de regeringspolitiek, hetwelk het nu gegrond had. Dit is óók ongetwijfeld geweest één der oorzaken van de sociale rust. En als derde oorzaak moet word- den genoemd de nuchtere zin van ons volk zélf, dat zich niet gemak kelijk laat storten in een hachelijk avontuur; dat «zich niet gemakkelijk iaat opjagen en ophitsen door de magogen en, als het daarvoor 'ns bezwijkt, toch vaak weer gauw de ogen opent voor de realiteit, de wer kelijkheid. Intussen doet deze aanvulling in de gedachtengang van ABC natuur lijk niets af van het feit, dat er vol op reden is voor dankbaarheid en blijdschap om de sociale rust in ons land een dankbaarheid, die waarlijk héél intens, héél diep in ons moet leven, als wij de toestand in ons land vergelijken mét die in andere landen! Wij mogen echter hieruit niet concluderen, dat wij ons nu niet bezorgd zouden behoeven te maken over het treffen van maatregelen op sociaal terrein, welke radicale wijzigingen in de sociale verhoudin gen brengen. Een dergelijke conclusie zou hoogst noodlottig zijn! f Alleen door een radicale sociale politiek kan de sociale rust behou den blijven. Wat zulk een radicale sociale po litiek inhoudt hebben wij reeds meermalen betoogd en zullen dat natuurlijk ook nog herhaaldelijk doen. Vandaag alleen dit: Het voeren van zulk een politiek Han worden vér wacht-van de K.V.P.! NIEUWE GOUVERNEUR VAN CURASAO. De benoeming van de heer L. A. H. Peters, momenteel als landbouw raad verbonden aan de Ned. Am bassade te Washington, tot gouver neur van Curasao als opvolger van dr. P. Kasteel, kan waarschijnlijk Worden geacht. De heer Peters, die op het ogenblik in Nederland ver toeft, is rijkslandbouwconsulent en .officier in de Orde van Oranje Nas sau. Tijdens de oorlog is de vuurtoren van Texel, aan vacantiegangers uit het gehele land zo goed bekend, gro- endeels vernield. Thans is men met het herstel begonnen en de vacantie gangers van dit jaar zien de toren in steigers. Arabieren zenden een ultimatum fNFSCHOON aan beide zijden het bevel „staakt het vuren" is gegeven, wordt in Palestina, vooral in het Noorden aan het Syrische front, voortdurend melding gemaakt van schendingen van het bestap. Zowel de Joden als de Arabieren beschuldi gen elkaar. De Arabieren hebben aan graaf Bernadotte zelfs een ultimatum gezonden, waarin zij dreigen met een algemene aanval op alle fronten, als de Joden niet ophouden. Bernadotte heeft, naar Reuter ver neemt, een in code gesteld rapport van drie pagina's over de situatie in Palestina aan de Veiligheidsraad ge zonden. Steeds, wanneer een van de beide partijen melding maakt van schen dingen van de wapenstilstandsvoor waarden, stellen waarnemers van de Uno een onderzoek in, en brengen vervolgens rapport uit aan graaf Bernadotte. Ook het Joodse opperbevel heeft een communiqué over schendingen uitgegeven. De politie van het Zuid-Franse ha venplaatsje Port de Bouc heeft be kend gemaakt dat ongeveer duizend Joodse vrijwilligers zich hebben in gescheept op het landingsvaartuig Altalena, dat een grote hoeveelheid wapenen aan boord heeft. Het schip NIEUWE HANDELS OVEREENKOMST Tussen Nederland en Frankrijk. Vrijdag is volgens een officiële mededeling een nieuwe handelsover eenkomst door Frankrijk en Neder land geparafeerd. Zij vervangt de overeenkomst van 7 Mei 1947 en treedt op 1 Augustus-a^. in werking. De totale omvang van de handel tus sen beide landen wordt daarbij ge steld op meer dan 50 milliards francs en is dus aanmerkeliik groter dan die, welke bij het vorige verdrag werd vastgelegd. Het Franse persbureau A.F.P. meldt nog, dat beide landen weder zijds producten zullen leveren, die van groot belang zijn voor het eco nomische leven. Zo zullen Nederland en zijn overzeese gebiedsdelen ge condenseerde 'melk, kaas, eieren, groenten, graan, tin, icokes, rubber, copra, en scheepvaartmateriaal le veren en Frankrijk electrisch mate riaal, kali, fosfaat, chemische en me taalproducten, cacao, ijzererts, wollen garens, hout, automobielen, wijn en parfums. Bovendien hebben beide landen hun markten opengesteld voor afgewerkte producten van zeer uiteenlopende aard, aldus trachtend, in de geest der Europese samenwer king, een grotere vrijheid van han delsverkeer te herstellen tussen bei der gebieden voor de meest uiteen lopende goederen. Na de ondertekening van de over eenkomst zullen nadere bijzonder heden worden gepubliceerd. NEDERLAND SLUIT EEN ACCOORD MET RUSLAND. Graan en staal in ruil voor schepen. Nederland en de Sowjet-Unie zijn tot overeenstemming gekomen ter zake van het sluiten van een han- dalsaccoord waarmee in de komen de vijf jaar goederenruil ten bedrage van 100 millioen zal plaats vinden. De Sowjet-Unie zal ontvangen, schepen, electrische apparaten ,phar- maceutische producten, fokvee, wérk- schoenen en touw en daarvoor zal Ne derland in ruil krijgen: tarwe, voe- dergraan, staal, hout, fosfaat, potas, oliën en varkensharen. De basis van de overeenkomst is de ruil van tarwe en staal voor sche pen. De Sowjet-Unie zal 100.000 ton tarwe, 100.000 ton veevoeder en 10.000 ton staal leveren in het eerste jaar, terwijl de leveringstermijn voor de schepen twee en een half jaar is. De 10.000 ton staal die de Sowjet- Unie zal leveren zal voldoende zijn voor de productie van alle schepen die Nederland in de komende vijf jaar voor Russische rekening zal gaSn bou wen. De prijzen zullen naderhand wor den vastgesteld door de betrokken firma's in beide landen. Tot het tijd stip,' waarop men het officieel over de prijzen eens zal zijn geworden, wenst men zich van Nederlandse zij de hierover niet uit te laten. De Russische bestellingen op sche pen zullen circa 15% van de uitvoer - capaciteit van deze belangrijke Ne derlandse industrie in beslag nemen, aldus de scheepvaartdeskundige ge delegeerde. Het accoord zou geen zogenaamde „bevoorrechtingsclausules" bevatten. Een dergelijke clausule wordt alleen ingelast in „Benelux"-verdragen. DR. MULLER GEARRESTEERD.. Dr. Muller, de voorzitter van de zuiveringsrechtbank te Kaiserlau- tern en oprichter van de Democrati sche party de enige partij, die de oppositie van rechts vertegenwoor digt is aangehouden. Dr. Muller zou zich aan oorlogs misdaden hebben schuldig gemaakt Deze aanhouding heeft een hevige beroering veroorzaakt in politieke kringen van de Palts. vaart onder Panamese vlag en is op wge naar Palestina. Behalve de Altalena is van de Franse kust een schoener met 150 Joodse mannen, vrouwen en kinde ren aan boord afgevaren. BLIKSEM IN rfO.VTE CASSINO Door het inslaan van de bliksem werden de koorgewelven van Monte- cassino, waarvan de opbouw nog niet voltooid is, grotendeels vernield. In de Waddenzee, buiten de afsluit dijk, gebruiken de vissers voor de palingvisserij een speciaal soort fuik. Deze hebben de enorme afme ting van 15 meter lengte. Een vis sersvrouw bij het repareren van een palingfuik. De verlaging van de Marshall-hylp J^E TOEWIJZIGINGSCOMMISSIE van de Amerikaanse Senaat heeft zich eenstemmig uitgesproken tegen verlaging van de hulp aan het buitenland met 26 pet., zoals wordt bepleit door de toewijzingscommissie van het Huis van afgevaardigden. Zij stelt een toewijzing voor van 5.005 millioen dollar voor le eerste 12 maanden .inplaats van de 5.300 mil lioen, waarom oorspronkelijk wasverzocht. De aanbevelingen van de commis sie zullen waarschijnlijk in het begin van deze week door de gehele Senaat worden behandeld. Men is van oor deel, dat zij aanvaard zullen worden zonder belangrijke amendementen. Daarna zal men, proberen in ge meenschappelijke zitting een vergelijk te vinden tussen de Senaat en het Huis van afgevaardigden. CONTROLE OP HET GEBIED VAN MARSHALL-GOEDEREN. Eric L. Kohier, controleur van de Economic Cooperation Administra tion, heeft Zaterdag medegedeeld, dat geschoolde onderzoekers, meest accountants, de bewegingen van de Marshall-goederen zullen volgen tot aan de uiteindelijke bestemmingen in Europa, opdat er niets naar de zwarte markt gaat of achter het ijze ren gordijn verdwijnt. „Wij zullen de zendingen nagaan, totdat we de zekerheid hebben dat zij gebruikt zullen worden voor het doel, dat het Congres beoogde". T)e controleurs zullen de grond stoffen tot aan de fabrieken volgen, om zekerheid te hebben, dat zij be werkt zullen worden tot de vastge stelde herstelproducten. De prijzen van. voedsel zullen worden gecontro leerd, om te weten, dat het niet langs speculatieve kanalen ver dwijnt. Ook. de machines zullen worj den nagegaan tot aan het installeren toe, opdat zij inderdaad voor her- steldoeleinden en niet voor het ma ken van wapens gebruikt zullen worden. Kohier deelde nog mede, dat Paul Hoffman er vooral zeker van wil zijn, dat geen verlopen van z.g. „contrabande" geschieden waarbij industriële installaties naar de Sovjet-Unie en haar satellieten gaan en de mogelijkheid van oor logsvoorbereiding voor de Sovjet- Unie vergroot wordt. De inlichtin gen, die de Europese regeringen of particulieren verstrekken, zullen door de onderzoekers worden nagegaan. GOTTWALD PRESIDENT. Klement Gottwald, de communisti sche eerste-minister van Tsjecho- Slowakije sinds 1946, is vanochtend door de Nationale Vergadering bij handopsteken tot president van de republiek gekozen, als opvolger van dr. Benesj. Alle 296 aanwezige af gevaardigden stemden voor Gott wald. De Nationale Vergadering telt 300 leden. HERVATTING TREINVERKEER MET BERLIJN. De Britse instantie voor het spoor wegverkeer te Helmstedt aan de zónegrens heeft meedgedeeld, dat het treinverkeer met Berlijn, dat door de Sowj et-Russen was opgehouden, op grond van een „voorlopige rege ling" Zaterdagnamiddag te zeven-, tien uur plaatselijke tijd hervat is. GIFGAS IN ZEE. Verscheidene Deense en Duitse vissers zijn ziek geworden, nadat zij vis hadden gegeten, welke zij in hun netten hadden opgehaald, tezamen met twee kisten, gevuld met een ge heimzinnige bruine stof. Men denkt dat zij vergiftigd zijn en dat de kis ten gifgas bevatten, dat na de Duitse capitulatie in zee is gestort. Sommigen van de patiënten zyn er ernstig aan toe. De coloradokeverplaag in België Het „Laatste Nieuws" meldt, dat Vrijdag een invasie van coloradoke vers op de linkeroever van de Schel de bij Antwerpen is waargenomen. Het kabinet van de minister-pre sident is in overleg getreden met de minister van defensie over efentuele hulpverlenng van het leger bij de bestrijding van de coloradokever- plaag. Zaterdag namiddag zijn maatrege len genomen ter vernietiging van nieuwe contingenten coloradokevers, die op de oever van de Schelde wa ren aangespoeld. Jeeps van het le ger zijn naar de boerderijen gediri geerd om te helpen bij het bestuiven van de aardappelvelden met DDT. Op verschillende plaatsen in het binnenland zijn kevers aangetroffen. Ook een rupsenplaag. In Langdorp (Belgisch Brabant) heerst een rupsenplaag. De kruipen de horden hebben eerst een eiken bosje totaal kaal gevreten en dron gen daarna de belendende huizen binnen waar zij tafels, stoelen en bedden overdekten, zodat de bewo ners gedwongen werden een ander heenkomen te zoeken, totdat, de on genode gasten verdelgd zouden zijn. Campagne tot terugtrekking van alle bezettingslegers uit Duitsland IN DE SOVJET-SECTOR van Berlijn en in geheel Oost-Duitsland heb ben de Russen een grote propagandacampagne geopend om de Duitsers er toe te brengen het terugtrekken van alle bezettingstroepen uit Duits land te eisen. De Russische zender te Berlijn die de Britten kort gele den hebben teruggeëist wordt by deze campagne ingeschakeld. Politie ke waarnemers van de Amerikaanse militaire regering zijn van oordeel, dat de Russen zich ten doel stellen de Duitsers voor zich te winnen. Zy moeten het de Westelijke mogendheden lastig maken ten einde voor de Duitse communisten de weg te openen tot het overnemen vdn de macht met behulp ^an een door de Russen opgeleid Duits leger. twijfelden, of de Russisch-communis- tische campagne veel succes bij de Duitsers zou hebben. Een functionaris van de Ameri kaanse militaire regering verklaarde, dat het de Russen er weer eens om te doen is, te poseren als de enig werkelijke vrienden van het Duitse volk. Verder zouden zij, als zij het zo ver zouden kunnen brengen, dat alle bezettingstroepen vertrokken, wellicht bereid zijn, vrede te sluiten met een afzonderlijke Duitse rege ring, die zij in hun bezettingszone zouden hebben gekozen en die na tuurlijk ondej; communistische lei ding zou staan. Die regering zou zich dan opwerpen tot regering van ge heel Duitsland. „Wij vermoeden", aldus de Ame rikaanse woordvoerder, „dat de Rus sen op dat tijdstip een Duits leger bij de hand zullen hebben om een en an der kracht bij te zetten. Dit zouden waarschijnlijk de troepen van veld maarschalk von Paulus fcijn. Welk verschil zou het voor hen maken, dat dit leger hun eigen leger zou vervan gen, zolang het onder hun controle staat?" Het met Amerikaanse vergunning te Berlijn verschijnende blad Tagcs- spiegel is van oordeel, dat een terug trekking van alle bezettingstroepen in Duitsland de Russen goed te pas zou komen. Immers, als de Amerika nen weggingen, zouden dezen bijna vijf duizend kilometer uit de buurt zijn aan de overkant van de At lantische Oceaan maar voor de Russen betekent uit Duitschland te rugtrekken slechts, dat zij zich op 80 kilometer afstand ,van Berlijn zullen bevinden, nl. aan de overzijde van de Oder, in Polen. De Amerikaanse waarnemers be- COLORADO-KEVER-INVASIE IN DE WIERINGERMEER. De colorado-kever, die sinds enige weken Nederland in beroering boudt, heeft een nieuw operatieterrein ge vonden. Schoolkinderen uit Hippo- lytushoef vonden hedenmorgen aan de Zuid-glooiing van de Afsluitdijk en aan de Wieringerdijk duizenden van deze belagers van ons volks- voedsel en onze export. Waarschijn lijk zijn de dieren door de Oosten wind naar deze dijken gedreven. De kevers kryipen tussen de basaltblok ken, waaruit de glooiingen zijn op gebouwd en zijn daar nauwelijks of geheel niet te bereiken. Deze nieuwe invasie dreigt in de Wieringermeerpolder en de daarach ter gelegen landbouwgebieden een catastrofe te worden. AARDBEVING IN TOSKANE. In Toskane is Zondag een gewel dige aardschok waargenomen, die on der de bevolking een grote paniek veroorzaakte. Te Arezzo zijn ver scheidene muren gescheurd en neer stortende stenen hebben een vrouw gedood en 4 personen gewond. De telefoonverbindingen zijn ver broken en talrijke inwoners zijn naar het platteland gevlucht. BUNKER WORDT KERK Op initiatief van de pastoor der Pa rochie Dusstfdorf-Heerdt, dr Carl Klinckhammer, zal een grote bunker van de stad ingericht worden als 'n moderne kerk. De bun'ker, tijdens de oorlog door de bekende architect van Dusseldorf PhiJ. W. Stang opgetrokken zal, door de Keulse „Dombau meister" Weyer worden omgebouwd tot een der grootste kerken van de stad. De heer Mirolouboff, een Belgische ingenieur van Russische afkomst, loopt met een fantastisch plan rond. Hij wil namelijk de hitte, die zich in het binnenste der aarde bevindt, aan wenden als bron van energie. Hier toe stelt de heer Mirolouboff zich voor, een put in de aardkors t te graven van liefst 3.500 meter diepte. Op deze diepte, waar de tempera tuur 200 graden bedraagt, wil hij grote stoomketels ingraven, waaruit de stoom door geïsoleerde leidingen naar turbines zal worden gevoerd. Volgens de Belgische ingenieur zou den de turbines van één enkel sta tion een millioen kilowattuur kun- nen opbrengen zonder enig personeel of onderhoud. De kosten van een dergelijke in stallatie zouden op fr. 800 millioen komen, wat de heer Miroboubcff, vergeleken bij de milliarden die een atoom-krachtinstallatie kost, een ba gatel noemt. Het graven van een kuil met een diepte van 3500 meter Ls technisch mogelijk en ook twee Brusselse pro fessoren hebben zich met de plan nen, die de ingenieur op dit punt heeft opgesteld, kunnen verenigen. Zodra de heer Mirolouboff zijn 800 millioen bij elkaar heeft, is hij voornemens zijn plan uit te voeren. Na de Londense conferentie J^E FRANSE REGERING zal een harde dobber hebben om de aanbeve lingen van dé Londense conferentie over Duitsland, waarin zij zij het na enige oppositie heeft toegestemd, in de Nationale Vergadering goedgekeurd te krijgen. Men begint meer en meer te vrezen, dat de aan vankelijk verwachte kleine meerderheid niet zal worden behaald. Aan leiding tot die vrees is de reactie van het Franse parlement op de re de van Pierre Cot, die aandrong op verwerping, en op het feit, dat de socialisten blijkbaar nog in twijfel zijn, wat zij zullen doen. Onderwijl is ook een slechte in druk gemaakt door het nieuws, dat tegen Dinsdag door de Amerikaanse en Britse opperbevelhebbers de aan bevelingen van Londen met de Duit se ministers-presidenten van de acht staten van Bizonia besproken zal worden. Men maakt uit dit bericht op, dat het aanvaarden van de aan bevelingen door Frankrijk reeds als vaststaand wordt beschouwd, of dat men van Britse en Amerikaanse zij de besloten is de voorstellen te Jiand- haven ongeacht de zienswijze van het Franse parlement. VERZET VAN GENERAAL DE GAULLE. Generaal de Gaulle heeft te Nevers in Midden-Frankrijk verklaard, dat de overeenkomst der zes mogendhe den ten aanzen van Duitsland „het Franse volk overtuigd heeft van de zwakte van Robert Schuman's rege ring". Hij verklaarde, dat de Lon dense voorstellen een nieuwe waar schuwing voor het Franse volk zijn, „Zij geven te kennen in welke at mosfeer de functionarissen van het huidige regiem hebben getracht de Fransen concessies te doen aanvaar den, die absoluut onnodig zyn en ons verhinderen datgene te verkrijgen wat ons toekomt en ook datgene te doen wat wij aan de Europese vrede verschuldigd zijn". GEESTELIJKEN GEARRESTEERD IN HONGARIJE. Te Boedapest is medegedeeld, dat de Hongaarse politie een aantal Rooms-Katholieke geestelijken heeft gearresteerd, die beschuldigd zijn van agitatie tegen de nationalisatie van de confessionele scholen. Het wetsontwerp op de nationali satie zal Dinsdag aanstaande aan het parlement worden voorgelegd en het debat hierover zal Vrijdag beginnen. VAKBONDEN OP MALAKKA ONWETTIG VERKLAARD. De federatie van Malakka heeft te Koeala Loempoer de „vakbond voor geheel Malakka", waarin de com munisten de leiding hebben, onwet tig verklaard. De bond beweert meer dan 120.000 leden te tellen. De fede ratie beval tevens, dat de bond zou worden ontbonden. Windhoos in Groningen De dorpen Tolbert en Leek in Gro ningen zijn Zaterdag door zware ha gelbuien en een windhoos geteis terd. Aanvankelijk leek de schade niet zo groot te zijn, maar later werd zij op ten minste driehonderd dui zend gulden geschat. Zaterdagmorgen vielen in beide dorpen verscheidene zware hagel buien, welke telkeas ongeveer twin tig minuten duurden. Een van die buien ging gepaard met een wind hoos, welke een ontzaglijke revagA aanrichtte. Drie boerderijen zijn to taal vernield; woonhuizen, schuren en stallen liggen tegen de grond ge smakt en twehonderd H.A. land bouwgewassen zijn volkomen vernie tigd. Door de hagelstenen, die groter waren dan duiveneieren, is zeer veel pluimvee gedood en ook enig vee is omgekomen. Kassen en fruitbomen, die niet alleen hun vruchten maar ook de schors kwijtraakten, hebben ernstige schade opgelopen. Twaalf mensen hebben geen dak meer boven hun hoofd. Persoonlijke ongelukken zyn echter niet voorgekomen. M.S. pRANJE TE AMSTERDAM GEARRIVEERD. Het m.s. „Oranje" van de Stoom vaart Maatschappij Nederland arri veerde hedenmorgen in Amsterdam met 750 passagiers aan boord. In Engeland is reeds een 115-tal pas sagiers van boord gegaan. Onder de debarkerenden in Amsterdam be vinden zioh een groot aantal eva cuees. Een fotófjê... Men moet zich nooit schamen, on gelijk te ertcennen, hetgeen niets an ders is dan met andere woorden zeg gen, dat men heden wijzer is dan gis teren. (Alexander PopeLJ

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1