S)e £cid6e(Eoii^cmt ÉS Nederland zwicht niet voor druk Verkeersbelemmering in de berlijnse zone Aan de Palestijnse fronten heerst rust 1 Rondom het huwelijk van ex-koning Michaël DE HOUDING VAN DE H. STOEL Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WÏLMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" VRIJDAG 11 JUNI 1948 39ste JAARGANG De H. Stoel en het huwelijk van Prinses Anna van Bourbon Bar. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f 0.30 p. w„ 11.30 p. mnd., f 3.90 p. kwart. Franco p. p. f 4.65 - Advert- 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 Scherpe rede van v. Kleffens in de Veiligheidsraad IN DE GISTEREN gehouden bijeenkomst van de Veiligheidsraad heeft de Nederlandse afgevaardigde, mr. E. N. van Kleffens, naar aanleiding van een redevoering van de republikeinse gedelegeerde Palar verklaard, dat sommige blijkbaar een debat in de Raad uitsluitend gebruiken om druk op de Nederlandse regering uit te oefenen, Nederland is echter geen natie, die bereid is voor druk te zwichteij, aldus mr. Van Kleffens. Het geschil in Indonesië wordt door onderhandelingen geregeld en bespre kingen „over incidentele kwesties van ondergeschikt belang" kunnen aan de sfeer bij deze besprekingen sléchts afbreuk doen. Belangrijke ontwikkelingen' op tri Palar somde in zijn rede, die aan de toespraak van mr. Van Kleffens voorafging, enige recente v gebeurte nissen op, die, naar Kij zeide, in de republiek wantrouwen hebben ge wekt, zoals het instellen door de Ne derlanders van de z.g. voorlopige fe derale regering voor Indonesië op 9 Maart, het Nederlandse verbod tot het houden van een congres van met de Republiek sympathiserende Indo nesiërs in dooii de Nederlanders be zet gebied en de volksstemming op Madoera. Hij beschuldigde de Neder landers eveneens van schending van het recht van vergadering en de pers vrijheid. Mr. Van Kleffens deed een beroep op de Veiligheidsraad om niet door de wijze van gedachtenwisseling, als door Palar geïntroduceerd, in de onder handelingen, die thans in Indië wor den gevoerd, een storend element té brengen. Volgens mr. Van Kleffens krijgt men de indruk, dat sommige der republikeinse leiders nog steeds dromen over de grondvesting van een eenheidsstaat in Indonesië onder re publikeinse leiding. Met hun ver stand hebben zij het denkbeeld van de federale staat aanvaard, doch deze ïeeft niet in hun harten: De Neder landse afgevaardigde weerlegde ver volgens de door Palar naar voren ge brachte punten. In het geval van Madoera hebben wij juist gehandeld en daar zijn wij trots op. Te Bandoeng kon men vrije lijk tot besluiten komen. De Raad besloot ten slotte de be sprekingen te verdagen tot 17 Juni. Klein legertje voor de Uno Trygve Lie heeft de vorming van een vrijwilligersleger gevraagd, om de beslissingen van de Veiligheids raad kracht bij te zetten, in afwach ting van een leger van de Uno. Zelfs een kleine legermacht zou voldoende zijn, omdat men weet, dat de Uno er achter staan, zegt Trygve Lie. Er wordt vermoed, dat Lie man nen in verscheidene landen zou wil- achter staat, zegt Trygve Lie. UNO worden betaald. Zal de Franse regering het halen? Politieke waarnemers voorspellen, dat de Franse regering een kleine maar veilige meerderheid in de Na tionale Vergadering zal verkrijgen voor de zes Westelijke mogendheden, die te Londen werden opgesteld. Het debat begint heden. De vrees^dat de regering zou val len wegens de oppositie van de com munisten en M.R.P., maakt thans plaats voor de mening, dat de rége- ring met een meerderheid van vijf tien tot vijf-en-twintig stemmen de overwinning zal behalen. De voor naamste punten, die oppositie tegen de overeenkomst verwekt, zijn: het ontbreken van een militaire garantie en het besluit om een West' Duitse staat te stichten. De Russische troepen in Noord-Korea Radio Moskou heeft Donderdag avond een officieel communiqué van het Russische militaire bestuur in Noord-Korea bekend gemaakt, waar in gezegd wordt, dat op bevel van het Russische militaire bestuur tot een beperking van het aantal Russi sche troepen in Noord-Korea wordt overgegaan. In verband hiermede is generaal Korotkof, de opperbevelhebber, met zijn staf naar de Sowjet-Unie ver trokken. De Sowjettroepen in Noord- Korea staan thans onder bevel van generaal-majoor Merkoelof, aldus het communiqué. Politieke waarnemers te Seoel zijn van mening, dat de Russen met hun bekendmaking de Amerikanen in ver legenheid willen brengen. Volgens hen zullen de Russen hun strijdkrach ten niet 'eerder heperken, tenzij zij er zeker van zyn door middel van de communistische „Volkspartij van "onrd-Koréa" de macht over dat ge- te zullen behouden. Gisteren heeft een woordvoerder van de commissie van goede diensten te Kalioerang gezegd, dat er naar zijn mening opmerkelijke ontwikkelingen in de Nederlands-Republikeinse on derhandelingen op til zijn. Maar, voegde hij er aan toe, ik mag er ver der, niets over zeggen. Hoewel de commissie over haar werk van de laatste dagen heeft gezwegen, neemt men te Kalioerang algemeen aan, dat het van groot belang is voor haar lot. Volgens de correspondent van Asso ciated Press bestaan er aanwijzingen voor een breuk in de commissie, om dat het Belgische lid zich zou ver zetten tegen oorstellen, die zijn ge daan of ondersteund worden door de Amerikaanse en Australische leden. Alles wijst er op, dat zij voor een crisis staat. TELEURGESTELDE LONDENAREN. Duizenden Londenaren waren Dón- derdag samengestroomd <?m de parade ter ere van de verjaardag van de Ko ning gade te slaan. Een uur voordat de parade zou beginnen kondigden echter luidsprekerswagens aan, dat de koning de parade afgelast had „vanwege het weer". Teleurgesteld verspreidde zich de menigte, waar onder men buitenlandse diplomaten met grijze hoge hoeden en dames in modieuse „new look" kon waarnemen, terwyl de zon helder scheen. „Aan de parade zouden 67 officieren en 1755 onderofficieren en manschap pen deelnemen in de schitterende scharlaken-wit-zwarte paradeuniform en reeds maanden van te voren had men geëxcerceerd. Een uur te voren echter kregen zij opdracht hun laar zen, die zij reeds vanaf de ochtend aan het poetsen waren, weer uit te trekken. Men kan namelijk in het tegenwoordige Engeland van gestren ge soberheid niet het risico nemen, dat een storbui zich over de scharla ken uniformen zou ontlasten, daar deze er niet zo goed tegen kunnen en moeilijk te vervangen zijn. De koning zou zich te paard, in de uniform van kolonel-generaal van de „British Guards Regiments" vergezeld door een bereden gevolg van officieren, naar het paradeveld begeven, terwijl prinses Elizabeth, de Koningin en en kele andere leden van de koninklijke familie zouden toekijken. Het was de eerste keer na de oorlog, dat de praal- uniformen weer bij deze gelegenheid gedragen zouden worden. Enige tijd van te voren waren er regen- en onweersbuien boven Lon den geweest en weerkundige waarne mers hadden nog meer buien voor speld. Voor Buckingham Palace ver zamelde zich een grote menigte en hier en daar hoorde men de kreet „de koning". Hij liet zich echter niet zien. Allerlei geruchten verspreiden zich. Er zou een aanslag op de koning be raamd zijn of de koning zou 'plotse ling ziek geworden zijn. Militairen konden zich niet herinneren, dat de parade ooit eerder wegens het weer was afgelast. Dl-. - r)E PLAGERIJ van de Russen om de Westelijke geallieerden uit Berlijn te dringen schijnt opnieuw te beginnen. Van verscheidene controlepos ten langs de grenzen van de Russische zóne wordt gemeld, dat het ver keer ernstig in de war is gestuurd door plotseling afgekondigde maatre gelen. By de grenspost Hof stond het verkeer vrywel stil. De internatio- ne bus, welke mensen van de Westelijke zones naar Berlijn vervoert, moest terugkeren. Het verkeer zou daarvoor geheel wor- len stilgelegd èn het werk zou zeer lang duren. De plagerij begint weer HOORNBLAZERS STAKEN DE TROMPET J^OORNBLAZERS van het Egyptische leger hebben in de historische citadel te Cairo om 8 uur plaatselijke tijd formeel „staakt het vuren" geblazen bij het begin van het bestand van vier weken in Palestina. La ten wij hopen, dat het rustig blijft want de wapenstilstand is niet overal met overtuiging aanvaard. Zo zou bijv. de Stern-groep geweigerd heb ben het voorstel te aanvaarden en zou de „Irgoen" het een nationale schande hebben gevonden, dat Israëi er in had toegestemd. Graaf Bernadotte heeft zijn voor genomen reis naar Jeruzalem uitge steld tot Zaterdagmorgen, 24 uur na dat de order staakt het vuren van kracht zal zijn geworden. Daarna zal hij naar Rhodes gaan om daar zijn hoofdkwartier in te richten. Hij zal twee dagen op Rhodes blijven, dan weer voor twee dagen naar Cairo gaan en zich vervolgens naar Tel Aviv begeven. President Truman heeft in een re de te Bremerton het bestand in Pa lestina een overwinning voor de V.N. genoemd. De secretaris-generaal van de Ara bische Liga, Azzam Pasja, heeft ver klaard, dat hij graaf Bernadotte heeft medegedeeld, dat de Arabieren het bestand zullen ignoreren, zodra men ook maar het geringste teken van schending van het bestand door de Joden zal waarnemen. In de vergadering van Donderdag avond van de Veiligheidsraad bracht ^e Amerikanse afgevaardigde, Jes- sup, Bernadotte dank voor zijn ver standig, fair en energiek optreden. Gromyko verzocht, met steun van de Oekraine, dat ook Sow jet-Russi sche militaire waarnemers in Pales- Gisterochtend heeft een hefschroef- vliegtuig, de Sikorski S 51, PH-HAA, in de omgeving van Halfweg voor het eerst in Nederland op grote schaal DJD.T. gesproeid over peulvruchten- velden. In zes uur tijd „bewerkte" het vliegtuig 110 H.A., verspreid over 27 bedrijven. Het vliegtuig vloog op een hoogte van één tot twee meter en had een snelheid van 45 K.M. per uur. tina zouden worden toegelaten. De overige leden van de raad oordeel den het echter beter de keuze aan Bernadotte te laten. EEN LAATSTE POSITIE VERBETERING. Donderdagavond werd een op laaien van de militaire activiteit in Noord- en Centraal Palestina ge meld. Enkele uren vóór het vuren gestaakt werd waren beide partyen er blijkbaar op uit, de gunstigst mo gelijke posities te verkrijgen. De Egyptenaren die te Isdoed waren af gesneden, deden een laatste poging naar het Zuiden door te breken, doch volgens Joodse berichten hebben hun pogingen geen succes opgeleverd. Aan het centrale front zouden de Joden het initiatief herwonnen heb ben te Ramleg en Latroën, waarbij zij. Gezer veroverden. In het Noor den vielen Syriërs, die de' Jordaan overstaken, een aantal nederzettin gen aan, waarvan zij er vier ver overd zouden hebben. REEDS TOEPASSING ATOOM ENERGIE ALS KRACHTBRON. „In Groot Brittannië zijn ketels ge bouwd, die met atoomenergie ge stookt worden", aldus heeft Redstone, inspecteur-generaal van de gezond heidsdienst der stad Bristol, ver klaard. Hij voegde er aan toe, dat naar zijn mening, over ien jaar in Groot-Brit- tannië electriciteitscentrales zullen werken, waarvan uranium de voor naamste energiebron is. 1 i 1 f Honderden Duitsers strandden aah de grens, omdat hun passen voorzien waren van gestempelde handtekenin gen, in plaats van geschreven, zoals sinds gisterochtend wordt geëist. Alle reizigers, die uit het Westen komen en zich naar de Russische zó ne begeven, moeten aan de Russische autoriteiten een reis- en verblijfsver gunning voorleggen, afgeleverd door de burgemeester van de plaats in de Russische zóne, waarheen zy zich be geven. Voor het eerst sinds twee jaar wordt dit voorschrift toegepast. Alleen de reizigers, die zich recht streeks van West-Duitsland naar de Westelijke sectoren van Berlijn be geven, mogen nog overeenkomstig de oude voorschriften passeren. In Duitse kringen is men van oor deel, dat de strenge maatregelen te verklaren zijn doordat de Russen de^ invoer van marken in hun zóne tegen willen gaan, evenals de aankoop van kostbare voorwerpen door inwoners van West-Duitsland, vóór de munt' hervorming. Als aankondiging van nieuwe on aangenaamheden vatten de Westelij. ke geallieerden het bericht op, d^t is verschenen in een Duitse krant, vol gens hetwelk een belangrijke brug in de autoweg van het Westen naar Ber lijn nodig gerepareerd moet worden. MONUMENT VOOR SLACHT OFFERS VAN DE CAP ARCONA EN DE THIEBECK. Op 3 Mei 1945 werden in de Golf van Lubeck twee schepen, de Cap Arcona en de Thiebeck met onge veer achtduizend gevangenen uit het kamp Neuèrigamme door een lucht aanval tot zinken gebracht. Slechts tweehonderdvijftig mensen konden worden gered. Dezer dagen heeft men op het strand bij Timme^dorfer, waar na de ramp honderden lyken zyn aangespoeld, een monument ont huld. Ruim vijftienhonderd ex-ge vangenen uit het kamp Neuengam- më hebben de plechtigheid bijge woond. Deens schip op mijn gelopen VELE SLACHTOFFERS GEVREESD Het 1.668 ton metende Deense passagiersschip „Kjobenhévn" is ter hoogte van de oostkust van Jut land vanochtend op een mijn ge lopen èn gezonken. Vijftig zieken auto's en een aantal dokters en ver pleegster zijn naar de kustplaats Hai's gedirigeerd om de gemelde slachtoffers op te nemen. Het schip zonk 24 km uit de kust binnen tien minuten. Ondanks de beperkte tyd was het mogelijk twee boten uit te, zetten. Er waren 400 passagiers aan boord en gevreesd wordt, dat ver scheidene hunner om het leven zijn gekomen. Volgens latere berichten zijnreeds 200 passagiers gered. ledereen lid van het Rode Kruis Gistermiddag heeft de directeur- generaal van „het Nederlandsche Roode Kruis" de heer H. P. J. van Ketwich Verschuur tijdehs een pers conferentie de plannen ontvouwd voor de campagne 1948. Geconstateerd moet worden, dat het begrip, dat het Nederlandse Rode Kruis aan de zorgen van het Neder landse volk in zijn geheel dient te worden toevertrouwd, is lang niet tot allen doorgedrongen. De thans opgezette campagne wil hierin verbetering brengen en in het boekje, dat onder de titel „Feiten" wordt uitgegeven en in ruime mate verspreid, worden 32 vragen op dui delijke wijze beantwoord. De grote vraag blijft echter: hoe komt het Ro de Kruis aan de vele millioenen, die er nodig zijn, om aan zijn doelstelling te kunnen beantwoorden? Medegedeeld werd, dat men thans wil breken"met het systeem van de rammelende busjes, die men het pu bliek op straat op gezette tijden voor velerlei doeleinden voorhoudt. In plaats daarvan komt het systeem van het persoonlijk contact met de Nederlandse bevolking door middel van huisbezoek en zo nodig voor lichting van het publiek door propa gandisten, tevens collectanten, die zich daarvoor beschikbaar stellen. De bedoeling is, dat alle standen, ook de minder bedeelden, lid worden van het Nederlandse Rode Kruis en dat zij naar vermogên bijdragen, om het hu manitaire doel, dat het nastreeft te helpen verwezenlijken. Als vanzelfsprekend werd ook dat gene wat in de laatste tijd het Rode Kruis in opspraak bracht tijdens deze conferentie aangeroerd, doch de heer Van Ketwich Veerschuur zeide wel zoveel vertrouwen in het gezond be grip van ons volk te hebben, dat het fouten, die er begaan mochten zijn, zeker ter wille van het menslievend streven van het Rode Kruis met de Z.II. Exc. de Bisschop van Haar- Vijf Zweedse officieren zullen in Palestina er op toezien, dat de wapen stilstand in het Heilige Land in acht genomen wordt. Van het Zweedse vliegveld Bromma vertrokken zij naar. hun bestemming. Naar aanleiding wan het Donder dag j.I. voltrokken huwelijk tussen Koning Michael van Roemenië van de schismatieke Orthodoxe Kqrk en de katholieke prinses Anna van Bourbon Parma, hebben {verschei dene dagbladen en persbureau's tal van onjuistheden gepubliceerd, voor al omtrent de houding van de H. Stoel in deze kwestie. Het kan daar om nuttig zijn de waarheid omtrent deze feiten vast te stellen en de hou ding van de H. Stoel te preciseren. In Februari van dit jaar ontving de H. Vader in particuliere audiëntie de vroegere^Koningin-Moeder van Roemenië met de moeder van prin ses Anna van BourbonParma, die met de Kerk tot overeenstemming wilden komen omtrent het huwe lijk van hun kinderen, dat dus een gemengd huwelijk zou zijn. Klaarblijkelijk hadden de beide moedérs gemeend, dat de Paus een speciaal privilege kon toestaan, doch de Paus kan dit ni?t doen, omdat het huwelijk in de Katholieke Kerk een Sacrament is. Elke huwelijkssluiting wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van het Kerklijk Wet boek, welke voor alle gelovigen on geacht hun staat of stand gelijkelijk gelden. Daar het hier een „gemengd hu welijk" betrof, zou voor de sluiting daarvan een bijzondere dispensatie vereist zijn, welke de Paus kan verlenen, door middelvan de Con gregatie van het H. Officie, waarvan de Paus prefect is. Een dergelijke dispensatie kan echter alleen worden gegeven, wan neer bepaalde waarborgen worden gesteld en wel: le. De niët-katholielce partij moet De opbouw van Nijmegen In 1946 en 1947 werden te Nijmegen ongeveer 14000 nood- en vaste wo ningen gebouwd. Voorts is er nog een toewijzing van 620 woningen, en nóg eens 149 woningen, die speciaal voor de industrie bestemd zijn. Maandag zal de eerste steen ge legd worden voor ruim 200 midden- stand- en arbeiderswoningen in West Nijmegen. Volgens mededö'ingen van de wet houder van Openbare Werken te Nijmegen zal er de eerstvolgende ja ren nog wel geen sprake kunnen zijn van de wederopbouw van de verwoeste binnenstad van Nijmegen Niet wegens gebrek aan arbeiders maar omdat de opbouwkosten voor lopig wel zo hoog zullen blijven, dat de meeste zakenlieden, ook al helpt de overheid, wel niet aan opbouw zullen denken. Slechts enkele ka pitaalkrachtige middenstanders en grootbedrijven zullen hun panden in de kern der stad binnen afzienbare tijd wellicht opbouwen. Sinds het begin, van de week is een begin gemaakt met het herstel van de St. Stevenstoren te Nijmegen Ook zal spoedig begonnen worden met de restauratie van de kerk, waarvan de aanbesteding inmiddels reeds is geschied. schriftelijk beloven op geen enkele wijze de Katholieke partij in de vrije uitoefening harer godsdienstplichten te hinderen. 2e. Bovendien moeten beide par tijen zich schriftelijk verplichten al hun kinderen in de katholieke gods dienst £root te brengen. Dit is ook het antwoord geweest van Z. H. de Paus aan de beide moe ders. Onmiddellijk hierna zijn tussen de beide vorstelijke familie de bespre kingen begonnen en aanvankelijk scheen het, dat men tot een accoord zou komen. .Volgens artikel 34 van de Roe meense grondwet moeten de afstam melingen van de Koning „onderwe zen" worden in de godsdienst van de Oosterse Orthodoxe Kerk. Wanneer men dit in ruime zin ver klaart, betekent dit dus niet, dat de afstammelingen van de koning ook gedoopt en grootgebracht moeten worden in die godsdienst. Bovendien wordt in een der eer ste artikelen van genoemde grondwet vastgelegd, dat „de vrijheid van ge weten en godsdienst aan allen wordt gegarandeerd", vanzelfsprekend dus .ook aan de koning. Volgens betrouwbare bron zou een accoord gemakkelijk bereikt heb ben kunnen worden onder de vol gende formule: Prinses Anna van Bourbon Parma gaat over tot de Oosterse Ritus van de Katholieke Kerk, het huwelijk wordt katholiek gesloten volgens de Oosterse' ritus en de kinderen uit dit huwelijk zullen allen volgens de Oosterse ritus katholiek worden ge doopt ei* groot gebracht, ook dus een eventuele troonopvolger. Alleen zal deze laatste bovendien onder richt krijgen in de leer van de schis matieke Orthodoxe Kerk, zonder zelf tot» die Kerk te behoren. Dit is niet zo vreemd, want omdat het grootste deel van het Romeense volk de or thodoxe godsdienst belijdt, mag van een Koning wel gevraagd worden, dat hij ook op de hoogte is van de godsdienst van het merendeel zijner onderdanen. Door welke motieven koning Mi chael en Prinses Anna zich overigens ook hebben laten leiden, een zaak is zeker: de Kerk is onverzettelijk ge bleven in Haar houding, geen dispen satie te verlenen, ook niet waar het vorstelijke personen betreft, tenzij schriftelijke ywaafborgen zijn gege ven, dat het geloof van de katholieke partij geen gevaar zal lopen en dat alle kinderen, welke- mogelijk uit een huwelijk worden geboren, ka-, tholiek zullen worden gedoopt en grootgebracht. Uit het feit, dat de ex-koning en prinses Anna voor de Schismatieke aartsbisschop Damaskinos zijn ge trouwd, blijkt, dat geen dispensatie is verleend. £m Hoeveel goeds men ook van ons zegt, men leert ons niets nieuws! (La Rochefoucauld).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1